Uniqa pojišťovna, a.s.
Zapsána u Městského soudu v Praze,
oddíl B, č. vložky 2012.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
IČ: 49240480
Tel.: +420 800 120 020
Pojištění odpovědnosti silničního
nákladového dopravce
INFORMAČNÍ
LIST
Jaké pojistné podmínky dané pojištění upravují:
Všeobecné pojistné podmínky – obecná část – UCZ/14 (dále jen „VPP UCZ/14“)
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti silničního dopravce – zvláštní část - UCZ/OT/14 (dále jen „UCZ/OT/14“)
Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti silničního dopravce DPP1 – DPP8, pokud pojištěný tento doplňkový rozsah pojistné ochrany
sjedná.
Co je pojištěním kryto
Pojištění vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost silničního dopravce uhradit škodu na přepravované věci, pokud pojištěný za takto
vzniklou škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.
Jaká jsou pojistná nebezpečí a co lze doplňkovým pojištěním připojistit
Pojištěný má právo, aby ze něj pojistitel uhradil v rozsahu a ve výši stanovené právním předpisem škodu na přepravované věci, zachraňovací náklady
a jiné účelně vynaložené náklady, které vznikly v souvislosti s již nastalou anebo přímo hrozící pojistnou událostí a náklady v řízení o náhradu škody.
Pojištění dle pojistných podmínek UCZ/OT/14 zahrnuje pouze základní pojistné krytí pro případ vzniku právní odpovědnosti. Příslušným doplňkovým
pojištěním lze dále sjednat pojištění pro případ odpovědnosti za škodu na zásilce, způsobené během nakládky a vykládky (DPP1), způsobené v
důsledku odcizení krádeží vloupáním (DPP2), mající původ v provozu chladícího či cisternového vozu (DPP3), způsobené překročením dodací
lhůty(DPP4), způsobené na přepravovaných ojetých vozidlech, použitých strojích a strojních zařízeních (DPP5), způsobené poddopravcem (DPP6),
způsobené na přepravovaných výbušninách a třaskavinách (DPP7), způsobené na stěhovaných svršcích (DPP8).
Jaký je způsob sjednávání pojištění
Nabízíme dva způsoby sjednání pojistné ochrany (individuální a paušální).
V případě paušálního systému lze zvolený maximální limit pojistného plnění vyčerpat v průběhu pojistné doby (pojistného roku) pouze 1x, jednotlivá
pojistná plnění se do výše sjednaného limitu postupně načítají;
v případě individuálního systému pak tento limit pojistného plnění lze čerpat pro jednu a každou pojistnou událost, nastalou v pojistném roce.
Jaký je územní rozsah pojistné ochrany
Pojištění lze sjednat v následujícím územním rozsahu:
- Pouze ČR (tj. pojištění se vztahuje pouze na vnitrostátní dopravu)
- Evropa (vč. evropské části zemí bývalého SSSR) a Turecka (a to vč. asijské části)
- Evropa, včetně provozování vnitrostátní přepravy na území jiného státu EU (kabotáž)
Je – li ve Vámi sjednaném pojištění zahrnuta i odpovědnost z těchto kabotážních přeprav, pojistitel poskytuje v daném případě pojistné plnění dle
Úmluvy CMR, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
Jaká je maximální výše pojistného plnění
V pojistné smlouvě jsou stanoveny limity, sublimity pojistného plnění pro jednotlivá rizika, stejně tak spoluúčast (částka, kterou se pojištěný podílí na
plnění z jedné škodné události). Pokud není uvedeno jinak, plnění vyplacená pojistitelem ze všech škodných událostí vzniklých v průběhu jednoho
pojistného roku (případně v průběhu platnosti pojištění sjednaného na kratší období) nesmí přesáhnout limit, sublimit pojistného plnění pro sjednaná pojistná nebezpečí.
Limity pojistného plnění je třeba sjednat v adekvátní výši s ohledem na hodnotu přepravovaného zboží (v případě vnitrostátní dopravy) a užitkového zatížení vozu, vozové soupravy v případě dopravy mezinárodní (zde upozorňujeme na max. náhradovou povinnost dle čl. 23 CMR, která činí 8,33
SDR/kg btto váhy, což představuje cca 250,- Kč/kg btto váhy dle přepočtu podle ČNB). V případě potřeby pojištění odpovědnosti nad Vámi stanovený
limit je třeba postupovat dle článku 12 UCZ/OT/14.
Na co se pojištění nevztahuje
Případný vznik škodné události, který je vyloučen z pojistné ochrany, je uveden v samostatném článku 11 příslušných pojistných podmínek
UCZ/OT/14. Připomínáme, že ani výčet výluk, uvedený ve shora jmenovaném článku pojistných podmínek, není úplný. Výluky či omezení pojistného
plnění se mohou vyskytovat i na jiných místech v těchto a ostatních pojistných podmínkách (zejména doplňkových pojistných podmínkách DPP1 - 8),
případně ve smluvních ujednáních anebo v textu samotné smlouvy.
EU 6110/1/E
Úplné znění závazných podmínek pojištění je uvedeno v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách, přičemž důležité podmínky
pojištění vyžadující zvláštní pozornost jsou v textu zvýrazněny.
Platnost od 1.1.2014
Download

Informační list pojištění odpovědnosti silničního nákladového