www.jabloneckyzpravodaj.cz
OBČASNÍK
ROČNÍK VII
NEPRODEJNÉ
JABLONECKÝ
Z P R AV O D A J
jaro
2013
Duben hojný vodou, říjen pivem.
Vážení čtenáři, konečně vyšlo
hřejivé jarní slunko a jistě neméně
hřejivé nové vydání našeho zpravodaje.
S příchodem jara je vždy spojená naděje, vyhlídka na teplé dny,
pěkné léto a vše vypadá optimisticky. Stejně tak je to i hospodařením města a výhledem do blízké
budoucnosti. Zimu, ražbu štoly
a další nepříjemnosti máme za sebou, takže nezbývá než popřát
pěkné chvilky při čtení a prosluněnou pohodu.
Z OBSAHU:
Jak jsme hospodařili
2
S náměstkem o rozpočtu
3
Návštěva ministra Kuby
v Jablonci nad Nisou
5
Odešla Železná lady
7
Onkologie po prázdninách
9
Bacil napadne sněmovnu? 16
www.jabloneckatiskarna.cz
tiskárna vedle autobusového nádraží se stoletou tradicí
ŠETŘÍME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VYTIŠTĚNO NA RECYKLOVANÉM PAPÍŘE
www.jabloneckatiskarna.cz
DĚNÍ VE MĚSTĚ
Jak jsme žili a hospodařili
v prvním čtvrtletí tohoto roku
První čtvrtletí bývá v Jablonci ve znamení schválení a zveřejnění rozpočtu města. Pro
letošní rok máme na příjmové stránce naplánováno 850 miliónů. Z toho (doufejme) přiteče
470 miliónů ve formě daňových výnosů. Běžné provozní výdaje předpokládáme ve výši
670 miliónů. V tom je zahrnuta i splátka městského dluhu 57 miliónů korun. Mimochodem,
během prvních dvou let se nám podařilo snížit zadluženost města téměř o čtvrtinu – přesně
o 110 miliónů korun.
Na plánované investice do městského majetku a nové stavby nám počítáme letos
s 118 milióny a vytvořili jsme operativní reservu 50 miliónů na nečekané události, kterou,
doufejme, v průběhu roku zastupitelstvo rozdělí na opravy městských komunikací, škol
a školek.
Potěšitelné je, že se nám stále daří udržovat příspěvky na sport, kulturu a sociální oblast. V tomto roce plánujeme rozdělit téměř 12 miliónů korun na podporu organizací napříč
těmito resorty.
Mezi nejdůležitější plánované investiční akce letošního roku patří dokončení zateplení
základní školy Liberecká, dostavba onkologického oddělení v nemocnici, kanalizace v Krkonošské ulici a oprava radnice.
Pokud jde o rozpočtový výhled na příští roky, z materiálu připraveného nezávislým ekonomem vyplývá, že finanční kondice města se od roku 2009 výrazně zlepšila. „Nastavený
trend úspor a lepší vývoj běžných příjmů než běžných výdajů a splácení dluhů je dobrou
vizitkou řízení financí let 2010 až 2012,“ píše ve své analýze zpracovatel rozpočtového výhledu Ing. Luděk Tesař.
Pokud se podaří dodržet rozpočtový výhled:
– Do roku 2017 město zaplatí 203 milionů korun, zadluženost pak bude 76 milionů korun
– Po úhradě splátek městu zbude každoročně 45 milionů na další výdaje – opravy, investice, rezervy aj.
Podstatné je udržet pod kontrolou městské dluhy a dosáhnout bezpečného stropu zůstatku dlouhodobých úvěrů, ten je podle ekonoma Tesaře, 250 milionů korun. „Ke konci roku
2012 byla výše nesplacených úvěrů 337 milionů, od r. 2011 se podařilo splatit 110 milionů.”
Během prvních měsíců roku se také rozjížděla nová koncepce parkování v centru
měst, která by měla pomoci oživit střed Jablonce. Nová koncepce umožňuje tzv. »rychloobrátkové parkování« na vyhrazených
parkovištích, kde je nově parkování na prvních 30 minut zdarma. Reagujeme tím
na volání podnikatelů, kteří si stěžovali, že
jejich zákazníci mají potíže s parkováním.
Pro návštěvníky i obyvatele města bude
jistě na parkovištích v centru příjemné stání
zdarma o víkendech, dosud ve v sobotu
platilo. Úplnou novinkou letoška je vjezd
a parkování na Dolním náměstí. Současně
došlo v exponovaných místech k ukončení
vydávání celodenních parkovacích karet,
tak aby tato místa mohla fungovat v rámci
výše uvedeného systému. První pozitivní
dopady už jsou vidět v horní části ulice
Podhorské. Velmi intenzivně pracujeme
i na rozšíření parkovacích ploch v oblasti
Horního náměstí a autobusového nádraží.
Připravujeme i projekty parkovacích domů
v ulici 5. května a v Kamenné.
Občany města určitě potěší a během
výstavby i potrápí demolice domu Musilových. Výsledkem stavebních prací bude
narovnání bulváru 5. května a posléze i humanizace dolní části Lidické ulice. Z města
a hlavně od přehrady budou postupně mizet staveniště budující protipovodňovou
štolu. Koupací sezóna už letos proběhne,
jak jsme zvyklí. Přehrada se na obvyklou
úroveň začne dopouštět už s jarním táním.
Jestli tedy – vzhledem k vývoji počasí, nenastane spíše doba ledová.
Na závěr si dovolím okomentovat rozmary
letošního počasí lehkým bonmotem: „Pokud nám to červenec a srpen nezkazí, tak
se ta letošní zima opravdu vydaří.”
S jarním pozdravem
Váš primátor Petr Beitl
STRANA 2
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – JARO 2013
DĚNÍ VE MĚSTĚ
S náměstkem nejen o rozpočtu
Nedávno schválený rozpočet města byl sestaven jako
schodkový. Schodek rozpočtu ve výši 64 581 tisíc Kč je
kryt zapojením prostředků minulých let, což jsou zůstatky
na běžných a fondových účtech města a prostředky ve správě
aktiv. Tolik říká oficiální zpráva ze zastupitelstva. Náměstka
primátora Ing. Miloše Vele jsem se zeptal, co to znamená
pro město a jeho obyvatele.

Miloši, když se řekne schodek, znamená to dluh neboli deficit v hospodaření.
Proč Jablonec nemá rozpočet vyrovnaný?
To, že je rozpočet označen, jako schodkový neznamená, že si budeme půjčovat,
ale že do rozpočtu zapojujeme finanční
prostředky uložené na účtech a ve správě
aktiv. Takto byly sestaveny i rozpočty v předchozích letech, jen se o tom takto důkladně
nepsalo. Pro mě je to zásadní, že se daří
snižovat zadluženost města. Když jsem
v roce 2010 nastoupil do funkce, tak byla
zadluženost ve výši 450 milionů korun. Díky
úspornému rozpočtu se podařilo splatit
110 milionů a také letos umoříme z dluhu
částku 57 milionů korun.

To je pěkný balík, ale jak se to dotkne
občanů? Pocítí úspory?
Obyvatelé města je nepocítí, protože je
neplánujeme. Hospodaření v loni bylo velmi
úspěšné, proto v roce 2013 již nepočítáme
s dalšími novými úspornými opatřeními.
Nepočítáme s žádným omezením MHD, ta
bude provozována ve stejném rozsahu jako
v letech minulých, včetně výhody pro seniory, jezdit zdarma.

Co kultura, sport, sociální služby?
Bude se šetřit?
„Nastavený trend úspor a lepší vývoj
běžných příjmů než běžných výdajů a splácení dluhů je dobrou vizitkou řízení financí
let 2010 až 2012,“ píše ve svém materiálu
zpracovatel Ing. Luděk Tesař.
Rozpočet v těchto oblastech není snížen a jeho objem činí 54 milionů, z toho
na provoz divadla 8 milionů, na Eurocentra
12 milionů, Sport, s. r. o. dostane 20 milionů a Centrum sociálních služeb 14 milionů
korun. Na digitalizaci kin bude uvolněno
2,6 milionů a na podle mne velmi důležitý
účel, vybudování onkologické ambulance
v rámci areálu nemocnice, jde 18 milionů.
Já jsem rád, že nedojde k žádnému omezení
služeb a činností, které město Jablonec pro
občany zajišťuje. To je asi ta nejdůležitější
zpráva pro občany a tvé čtenáře.

Kromě ročního rozpočtu jste v zastupitelstvu přijali ještě další materiál, rozpočtový výhled. K čemu slouží?
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – JARO 2013
Rozpočtový výhled do roku 2017 byl
připraveného nezávislým ekonomem a jde
v podstatě o posudek finanční kondice
města a hlavně má sloužit jako manuál
pro sestavování dalších rozpočtů. Z posudku plyne, že potřebujeme ročně asi
60 milionů na splátk y dluhů, stejnou
částku na obnovu majetku a 110 milionů
je nezbytná částka na zdravě pokrytý provoz. Pokud vše půjde dobře, tak do roku
2017 zaplatíme ještě 203 milionů a zadluženost tak klesne na 76 milionů korun.
Přesto zůstane každoročně 45 milionů
na opravy a investice.

Myslím, že to je dobré ocenění práce,
když čtu, že úspory a splácení dluhů jsou
dobrou vizitkou řízení financí.
To máš asi radost?
Mám radost, ale hlavně jsem rád, že
mohu říct těm, kteří nám dali ve volbách
důvěru, že své sliby plníme a chováme se
zodpovědně. Nechci chválit jen současnou koalici, ale i vlády minulé, které získaly na mimořádných příjmech 1,2 miliardy
v letech 2003–2012, což jsou investiční
peníze. Dohromady za posledních deset
let město investovalo 2,6 miliard korun
(z 1/3 hrazeno z dotací), což je celkem
57 tisíc na obyvatele. To je velký úspěch
a můžeme se hrdě srovnávat s úspěšnými
městy.

Tady bych možná trochu odskočil
do minulosti a zmínil hysterii kolem
Střelnice…
Já se nechci nikam vracet, pro mne je
důležitá současnost a hlavně budoucnost.
Když jsi to zmínil, tak řeknu dvě věci. Zaprvé
je velmi dobře, že se město postaralo o svůj
majetek a s pomocí dotací přestavělo městský stadion, vybudovalo Eurocentrum, dalo
do pořádku plavecký bazén, sportovní halu,
lední stadion nebo divadlo a určitě se toho
najde daleko daleko víc.
V druhé řadě však chci poznamenat,
že budeme v budoucnu velice zvažovat
další investice, které by pak přinesly další
provozní náklady. Myslím, že současná
situace jasně říká, že na další takovéto
rozvojové aktivity je třeba na určitou dobu
zapomenou.

To jako že se už nebude nic stavět?
To určitě ne. Musíme řešit parkování
ve městě, uvažujeme o stavbě parkovacího
domu a samozřejmě budeme investovat
do potřebných akcí, jako jsou například kanalizace, vlastně celá městská infrastruktura. Jen říkám, že už určitě nebudou takové
objemy jako v minulosti. V současnosti se
snažíme o snížení energetické náročnosti
staveb a zateplujeme školská zařízení.
Na toto je třeba se více zaměřit, jelikož tyto
investice nám v budoucnu právě šetří peníze za energie, které v našem rozpočtu představují dominantní nákladovou položku.

Také jsem se dočetl, že město žádá
stát o vrácení některých budov.
Ano, to jsou objekty, které mají hodnotu
a strategický význam do budoucna, tak využíváme možnosti tento majetek získat. Tu
možnost nám otevřela právě novela zákona.

Chtěl bys naším čtenářům na závěr
ještě něco říct k problematice
centrálního vytápění?
Na to se mě ptáš vždycky, já ti to nevyčítám, jelikož to občany Jablonce skutečně
zajímá. Tak jen krátce řeknu to, co jsme
schválili na březnovém zastupitelstvu. Kromě toho, že jsme schvalovali materiály pomocí kterých budeme čelit arbitráži, kterou
na nás podal druhý akcionář MVV energie
a. s., tak zastupitelé přijali dlouhodobou
koncepci vytápění v Jablonci. Materiál pro
město zpracovala nezávislá odborná firma,
která se dlouhodobě zabývá teplárenstvím.
Mělo by dojít k rozdělení na 9 centrálních
a 11 blokových kotelen. Budou využity
některé stávající výměníkové stanice, částečně také budou využity stávající rozvody.
Blokové kotelny budou na plynových kotlích
vyrábět teplo pro bytové domy a další připojené objekty. S touto variantou půjdeme
za druhým akcionářem. Projekt má navrženy i možnosti financování celého projektu,
ale vzhledem, že ctím pravidla slušnosti, tak
nechci o tom mluvit dříve než s tím seznámíme druhého akcionáře.
To je ještě všechno ve hře a já bych jen
uvedl, že se jedná o investiční náklady
ve výši 473 milionů korun a pokud se vše
podaří, tak by cena tepla měla být nižší
a navíc se významně sníží i množství emisí
oxidů dusíku a oxidu uhličitého vypouštěného do ovzduší. A to jistě není zanedbatelné.
Tak si lze jen přát, aby se to podařilo.
Díky za rozhovor.
Budeme se o to snažit, protože to byla
a je naše priorita. Díky také a přeji všem
teplé jaro.
Bc. Vladimír Kordač
STRANA 3
VČERA, DNES A ZÍTRA
Krátce: Jablonec a štola
Občany kontroverzně vnímaná stavba
protipovodňové štoly je žhavým tématem
ve městě i po ukončení nejnepříjemnější
etapy celého vodárenského díla. Zřejmě
většina z nás, občanů města, by si dokázala
pro utracené prostředky představit lepší
využití. Jenomže chtít a mít je rozdíl, peníze
byly účelově vázány na konkrétní stavbu
a nedaly se využít jinak.
Mezičas od vrtání a odstřelů do dokončení a předání stavby je vhodný pro krátkou
rekapitulaci. Předně je třeba zmínit, že
investorem a objednatelem stavby je státní
podnik Povodí Labe. Zhotovitelem jsou firmy
Metrostav a. s. a SYNER, s. r. o., nabízí se
tedy otázka, jakou úlohu v celé záležitosti
má město Jablonec a jeho vedení, kromě
zprostředkovatelské role, jíž na sebe radnice vzala.
Výstavbu štoly plánovalo povodí od roku
2005 a cílem stavby je ochrana města
před povodněmi, jaké zažilo Česko od roku
1997. Jedna z prvních diskuzí v zastupitelstvu města proběhla v roce 2007, kdy
zastupitelé rozhodovali o zařazení stavby
do seznamu veřejně prospěšných staveb.
Souhlas projednali zastupitelé 30. 9. 2010
schválením 43. změny Územního plánu
města Jablonec n. N, jak jej předložil místostarosta Kypta.
S realizací stavby se začalo loni před
létem a do letošního března znepříjemnily
odstřely život mnoha jabloneckých občanů. Konečně 28. března zazněl poslední
výbuch, v průběhu několika měsíců bude
stavba dokončena a předána Povodí Labe
do užívání.
Závěrem lze jen dodat to, co již mnozí zastupitelé několikrát opakovali. Kdyby zastupitelstvo se stavbou nesouhlasilo, peníze by
do Jablonce na jiný účel nepřišly. Nejpodstatnější je však při rozhodování odpovědnost vůči budoucím generacím. Nedávná
historie povodní ukázala, že velká voda
udeřila v oblastech, kde v minulosti nikdo
povodeň nepamatuje: Frýdlantsko, Hrádek
n. N., Chrastava a další. Říct, že v Jablonci
se to nikdy nestane, je nebezpečný hazard.
Co ke stavbě řekli:
Mgr. Petr Tulpa, bývalý starosta města:
„Jde o vybrání nejmenších zel ze všech
možných.” (13. 9. 2010 – Deník Jablonecka)
Ing. Jaroslav Jaroušek, ředitel jabloneckého závodu Povodí Labe: „Lidé, kteří upozorňují na zbytečnost štoly, se domnívají, že
k nám nemůže přijít velká voda. Když mohla
být v roce 1897, tak proč ne zítra nebo
za měsíc,” (15. května 2012, iDnes.cz)
František Polák, tiskový mluvčí firmy Metrostav: „Než začneme razit, děláme tzv. nulovou inventarizaci. Všechny domy na trase
ražby nové štoly prohlédne soudní znalec,
který s jejich majiteli sepíše protokol o stavu domu. V průběhu stavby se opakovaně
provádí měření, jež ohlídají stavbu geodeticky. Při pokusech poznáme dole v ražbě i nahoře, zda se něco při dalších pracích stane.
Pokud dojde k nějakým změnám na budově, tak se musí vždy obě strany dohodnout.”
Ing. Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec n. N.: „Chtěl bych poděkovat
všem občanům za trpělivost a chápu rozhořčení všech, kterým ražba štoly způsobila
problémy. Byl jsem investorem ujištěn, že
všechny škody budou spravedlivě napraveny a věřím, že už máme hlavní problémy
se stavbou za sebou.”
redakce
Záměr výstavby parkovacího domu Centrum
Jako součást řešení parkovacích možností v centru prověřilo Město možnost
vybudování parkovacího domu v proluce
mezi hotelem Diana a ulicí Horskou podél
ulice 5. května. V této ploše je navržen
záměr výstavby kapacitního objektu, který umožní odstavení dostatečného počtu
vozidel návštěvníků i občanů Jablonce. Je
zřejmá vazba tohoto objektu na oblast Dolního náměstí, Muzea, Eurocentra, kostela
sv. Anny, ale i na oblast pěší zóny a radnice.
Využití objektu bude možné i pro zákazníky,
kteří budou dále pokračovat hromadnou
dopravou – autobusy nebo vlaky. Výhodou
objektu je i vnitřní propojení pro pěší mezi
zastávkou Českých drah »Jablonec – střed«,
terminálem autobusové dopravy a dále
centrem města pomocí vnitřních schodišť
a výtahů. Objekt je umístěn v koordinaci
s investičním záměrem bytové výstavby pod
ulicí Raisovou a s připravenou úpravou venkovního schodiště od zastávky ČD. Všechny
dotčené pozemky jsou ve vlastnictví Statutárního města Jablonec nad Nisou.
Limitující pro daný objekt je konfigurace
terénu ve svahu o výškovém rozdílu 11 m
a dále jeho šířka od vytyčující uliční čáry.
S ohledem na tyto limitující faktory byl
ve studii zvolen systém se šikmou stropní
rampou umožňující vertikální pohyb mezi
jednotlivými podlažími a zároveň umožňující kolmé parkování na této rampě, sklon
rampy je 6 %. V objektu je navrženo celkem
STRANA 4
236 parkovacích míst osobních automobilů
(vozidla skupiny 1) v pěti nadzemních podlažích. Dále pro pohodlné vertikální propojení
jsou zde umístěna 3 schodiště a dva výtahy,
určené rovněž pro imobilní občany.
Cílem objemové studie bylo doplnit proluku o objekt s požadovaným využitím,
s maximálním důrazem na funkčnost, se
snahou o vytvoření zajímavého, tvarově jednoduchého, hmotou odpovídajícího objektu
s vazbou na okolní zástavbu.
Počet parkovacích míst po jednotlivých
podlažích: 1. NP – 53, 2. NP – 50, 3. NP
– 50, 4. NP – 50, 5. NP – 33. Dopravní
napojení je vedeno z ulice 5. května pravostranným odbočovacím (a připojovacím)
pruhem. K tomuto řešení bylo možno přistoupit na základě vhodné polohy parkovacího domu mezi dvěma okružními křižovatkami. Celková délka pruhu pro odbočení
a připojení je 54,0 m, šířka 3,0 m. Možnost
pohybu osobních automobilů v prostoru
parkovacího domu byla prověřena programem tzv. dynamických vlečných křivek pro
průjezdy vozidel.
Mgr. Petr Karásek
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – JARO 2013
N Á V Š T Ě VA V J A B L O N C I
Ministr průmyslu a obchodu Kuba v Jablonci
V úterý 9. dubna přijel do Jablonce
na pozvání senátora Jaroslava Zemana
ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.
Ministr svou krátkou pracovní návštěvu zahájil
diskuzí se zástupci místních výrobců při společném obědě v Hotelu Břízky.
V úvodu setkání s podnikateli vysvětlil ministr
problémy, se kterými se vláda potýká a přiblížil
problematiku komplikované situace ve vztahu
přijatých zákonů a výkonu ze strany státní správy.
Krátce popsal složitost jednání s úředníky, jejichž
činnost je založena na základě mnoha zbytečných zákonů, které byly v minulosti přijaty a sdělil
chystané kroky k debyrokratizaci podnikatelského
prostředí. Přítomní podnikatelé ve velmi otevřeném
rozhovoru poukázali na konkrétní překážky, které
jim podnikání komplikují. Ministr Kuba přislíbil
aktivní řešení těchto problémů a doplnil chystané
záměry, které zjednoduší podnikatelské prostředí:
„Pokud je nějaká ohlašovací povinnost, která se
vztahuje na více státních institucí, musí dnes podnikatel informovat všechny z nich. Představuji si
ale, že pro příště bude informovat jen jeden úřad
a ten se postará o to, aby informaci dostali všichni
ti, kdo ji potřebují nebo mají mít,“ dodal na závěr
setkání.
Ministr průmyslu a obchodu
Martin Kuba (vlevo),
senátor Jaroslav Zeman (vpravo)
a dobře známé dřevěné figurky
z Detoa Albrechtice
(v jejich rukou).
Vlevo zleva: Libor Ježek, náměstek ministra životního prostředí, Jaroslav Zeman, senátor,
Martin Kuba, ministr průmyslu a obchodu ČR.
Vpravo zleva: Miroslav Bien, Unitherm, s. r. o., Jiří Šilhán a Jiří Procházka, PASS Jablonec, a. s.,
František Knap, A. Raymond s. r. o., Miloš Vele, náměstek primátora města.
Dalším bodem programu bylo setkání se zástupci regionálních médií. Dotazy novinářů směřovaly,
mimo jiné, k otázkám ghett a zaměstnanosti v regionu. V tomto bodě panovala zřetelná shoda názorů ministra Martina Kuby a senátora Jaroslava Zemana, kteří odsoudili byznys majitelů ubytoven, kteří čerpají
prostředky státu, ale poskytují často podřadné ubytování. Problémy také vidí ve ztrátě pracovních návyků u dlouhodobě nezaměstnaných: „Pobíráš dávky, tak jdi aspoň sto hodin měsíčně zametat, ať získáš
pracovní návyky,” opakoval svůj názor Jaroslav Zeman, který je rozhodnutý sehnat v Parlamentu deset
až patnáct spřízněných zákonodárců, aby se tímto problémem začala zabývat Poslanecká sněmovna.
„Je mi jasné, že i díky tomu, že jsem tyto věci otevřeně pojmenoval, mě lidi zvolili do Senátu. Dostávám
na toto téma dopisy z celé republiky. Proto se tomu věnuji a pokusím se ty změny prosadit. Nevím, jestli
se mi to podaří, ale budu o to usilovat,” slíbil pro Parlamentní listy.cz.
Program ministerské návštěvy pokračoval setkáním s Daliborem Dědkem, majitelem společnosti
Jablotron, která patří k nejúspěšnějším podnikatelským projektům ve městě. Ministr se seznámil
s historií společnosti a prohlédl si provoz. Na závěr
ocenil práci firmy, která vznikla bez jakékoliv podpory či zahraničního kapitálu a přesto je významným českým zaměstnavatelem a exportérem.
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – JARO 2013
Na závěr oficiální návštěvy přijal ministra Martina Kubu jablonecký primátor Petr Beitl. Setkání se
zúčastnil také místopředseda Senátu PČR Přemysl
Sobotka, europoslanec Edvard Kožušník a předseda jablonecké ODS Karel Dlouhý.
V podvečer se konalo setkání členů ODS s Martinem Kubou, který zde vystupoval ve své roli prvního místopředsedy ODS a přítomní diskutovali nad
otázkami vnitřního chodu strany, jejího mediálního
vystupování, vládního působení a souvisejícími tématy. Debata byla kritická, otevřená a pro všechny
přínosná. Jménem jabloneckých členů ODS předal Karel Dlouhý malou pozornost k ministrovým
40. narozeninám. Senátor Zeman s úsměvem
poznamenal, že rozhodnutí Martina Kuby oslavit
narozeniny mezi jabloneckými členy jej potěšilo.
Před odjezdem stihl pan ministr ještě živý vstup
do vysílání ČT a pak ho čekala již jen cesta zpět
do Prahy.
-vlk- a -vrkySTRANA 5
ZE SNĚMOVNY
Střípky z poslanecké sněmovny
Od posledního rozhovoru s poslankyní JUDr. Ivanou Weberovou
se stala řada událostí. Poslanci si zrušili imunitu, občané si zvolili
prezidenta v přímé volbě, ODS opět spadly preference a ČSSD měla
volební sjezd. Požádal jsem paní poslankyni o krátký komentář
k dění u nás.

Ivo, já bych začal trochu odzadu. Jak
hodnotíš výsledek sjezdu sociálních
demokratů?
Nemyslím si, že by přinesl nějakou významnou změnu, snad až na často komentované neobhájení pozice místopředsedy
Jiřím Dienstbierem. Patrně byl pro vedení
i členy až moc autonomní postavou, což pro
ně bylo nepohodlné. Podle mého názoru
tím ČSSD udělala krok zpět a dala určitý
signál svým voličům, to je ale samozřejmě
jejich věc.
Samozřejmě mě také pobouřilo vystoupení stínového ministra financí ČSSD, pana
Mládka, v němž označil OSVČ za osoby parazitující na zaměstnancích, protože neplatí
stejně vysoké daně a odvody jako oni. Rovnou také ujistil, že daně a odvody pro OSVČ
po volbách ČSSD podstatně zvýší.
A nakonec byl pro mě trochu překvapivý
projev nového prezidenta Miloše Zemana,
který popřál socialistům úspěch ve volbách
a sestavení jednobarevné vlády. To určitě
nenadchlo Stranu práv – Zemanovci a přijde mi trochu zvláštní takto přátele Miloše
Zemana odkopnout poté, co pro něj tak
vehementně pracovali. A také nevím, jak
to bude s tou slibovanou nadstranickostí
prezidenta, kterou deklaroval ve svém inauguračním projevu. Zatím to tak tedy moc
nevypadá.

Vrátil bych se ještě k tomu zvyšování
daní a odvodů u OSVČ. Není v pořádku,
že když odvádějí na daních daleko méně,
než zaměstnanci, měly by být tyto platby
srovnány? S něčím takovým přece přišla
po Novém roce i vládní TOP 09.
Ano, to máš pravdu, přišel s tím pan ministr Kalousek, jako s dalším z řady návrhů
namířených proti živnostníkům a drobným
podnikatelům. Já, stejně jako i celá ODS,
jsem ale zásadně proti srovnávání daňových a odvodových povinností živnostníků
a zaměstnanců. A to jednoduše proto, že
jejich pracovní podmínky jsou nesrovnatelné. Na jedné straně zaměstnanci mají v pracovním poměru určitou jistotu, mají nárok
na dovolenou, mají nárok na nemocenskou,
mají stanovenou pracovní dobu. Navíc velkou část daně a odvodu na zdravotní a sociální pojištění, větší, než v okolních zemích,
za ně platí zaměstnavatel, mnohdy také
živnostník. Na druhé straně živnostníci si
musí shánět svou práci a zakázky jak se dá
a v dnešní době je to opravdu těžké. Dovolenou jim nikdo nezaplatí a mnohdy na ni ani
STRANA 6
nemohou odjet, protože by se jim o jejich
podnikání nikdo nepostaral a zakázky by
jim utekly. Vím také, že někteří z nich už své
živnosti táhnou z posledních sil a výdělek
jim stačí sotva na vyžití. Bojím se, že kdyby
se daně a odvody zvýšily, mnozí z nich by to
už nezvládli a chtě nechtě by rozšířili řady
nezaměstnaných a státu by se prodražili.
Samozřejmě, pokud jsou mezi nimi nepoctiví, kteří daně neodvádí záměrně v rozporu
se zákonem, je to věc finančních úřadů,
případně i policie.

Ještě bych se chtěl zeptat na situaci
v ODS. Když byl na návštěvě Libereckého kraje premiér a předseda ODS Petr
Nečas tak řekl, že drtivou většinu kritických článků v médiích činí příspěvky
straníků. Nepoškozují členové takhle
svou značku?
To je dost složitá otázka, ale pokusím
se odpovědět trochu ze široka. Ty výstupy
v médiích jsou důsledkem nikoli příčinou
a je to reakce na dlouhodobou absenci
komunikace uvnitř strany. Já vím, že někteří
řadoví členové i funkcionáři měli snahu vedení informovat o své nespokojenosti, ale
nedočkali se zpětné vazby, nikdo jim neodpověděl a tak se obrátili na média. Na druhou stranu chápu, že pan premiér není
v jednoduché situaci a nemůže se věnovat
vnitřním záležitostem strany. Přesto si myslím, že je zodpovědnost z velké části na něm
a je chybou, že tím nepověřil někoho, kdo by
chodu rozuměl, chtěl to dělat s nasazením
a skutečným zájmem.
Samozřejmě lze na jedné straně říci, že se
mediální válkou poškozujeme, ale na druhé
straně vysíláme vzkaz našim příznivcům, že
se něco děje a že má ODS snahu o vnitřní
očistu a získání důvěry.

Těží, podle tebe, novináři z této situace?
Novináři mají povinnost informovat a samozřejmě usilují o to, aby jejich články
byly čtené a pokud možno na titulní straně.
Proto musí znít jejich články vyhroceněji než
je skutečnost a musí vymýšlet titulky, které
přitáhnou zájem čtenářů. Stejně jako politici mají i novináři své preference, miláčky
i nepřátele a soukromý politický názor. To
se odráží v jejich článcích, byť se většinou
tváří velice nestranně. Nicméně naprostou
většinu z nich nepodezírám ze zlého úmyslu
a nakonec je zřejmé, že nešetří kritikou, ať
je u vlády levice nebo pravice.

Když se vrátím k situaci v ODS, chci
se zeptat, zda vidíš nějaké řešení a je
pravda že bys uvítala výměnu některých
politiků?
Nepochybně je potřeba veřejnosti nabídnout nové tváře a máme řadu komunálních
politiků, za kterými je vidět práce, jsou slušní a vzdělaní. To je obrovský potenciál ODS,
protože má stále velký počet členů a má
z čeho vybírat. V příštích volbách bychom
měli nabídnout zkušené politiky, kteří dlouhodobě mají dobré výsledky a zároveň vyzdvihnout nové, mladé, dynamické. Naopak
bychom neměli mít ve funkcích a na kandidátkách ty, kteří nemají důvěru veřejnosti
a to i navzdory faktu, že je to vůči nim někdy
nespravedlivé. Pokud totiž program, o kterém si myslím, že je dobrý, budou veřejnosti
nabízet politici, kteří nejsou důvěryhodní,
těžko jim někdo uvěří, že to myslí vážně a že
nejednají jen ve svém zájmu, ale v zájmu
naší země.

Považuješ to za jediné řešení?
Rozhodně ne jediné, i když personální
politiku považuji v současné situaci za prvořadou. Jak už jsem řekla, myslím si, že problém není v programu ODS, ale v tom, kdo
tento program prezentuje. Je sice pravdou,
že často slýchám, ale většinou z úst politiků,
že se stala ODS pro své voliče nesrozumitelnou, že nectí pravicové hodnoty a že je
neprosazuje. Myslím, že se to tak určitě
může navenek jevit a jde to podle mého
názoru hlavně na vrub toho, že naše kroky
málo vysvětlujeme a málo komunikujeme
navenek. Proto také naši voliči, ale bohužel
namnoze i členové, málo ví o tom, že některé zákony, pro které ODS hlasovala a které
jsou přijímány, jsou výsledkem koaličního
kompromisu, a kdyby mohla ODS vládnout
sama, nikdy by je neprosazovala. Je třeba
také zdůraznit, že ODS už v tomto volebním
období nedisponuje v koalici takovou silou,
jako v tom minulém a není proto vždy v jejich silách některým návrhům jejich koaličních partnerů zabránit.
U ODS bych také chtěla vyzdvihnout ten
přívlastek „demokratická“ a zdůraznit, že
to mimo jiné znamená volnou soutěž myšlenek, koncepcí a názorů. Chtěla bych, aby
v ODS probíhaly přímé volby a členové si
volili své představitele v přímém, rovném
a tajném hlasování. Primárky při hledání
prezidentského kandidáta nám ukázaly,
že je možné technicky zvládnout tento typ
volby a otevírá možnost, aby potenciální
kandidáti navštívili regiony, představili svůj
program a zvítězili ve férovém souboji.

To myslíš volbu vedení ODS?
Tím bych začala, protože to považuji
za nejdůležitější a zdůrazňuji, že to není
namířeno proti předsedovi Nečasovi ani
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – JARO 2013
ZE SNĚMOVNY
nikomu jinému. Přála bych si, aby stál v čele
ODS vždy silný a odvážný lídr, který dokáže
přesvědčit, že si zaslouží můj hlas. Pokud
zklame, tak ho řadoví členové za dva roky
vymění. Neplatí žádné podpory, dohody
a klíče, nerozhodují delegáti a nedá se obchodovat s jejich hlasy.

To je pro konzervativní ODS dosti
netradiční…
V konzervativních Spojených státech musí
kandidát na prezidenta projít pořádnou řeží,
než se stane šéfem Bílého domu. Ten systém
primárek a veřejných soubojů generuje silné
osobnosti. My bychom měli něco podobného
v malém, ale je velká šance, že ten kdo osloví
desítky tisíc členů strany, pak osloví i nestranickou veřejnost. Proto bych tento model
chtěla prosazovat i na úrovni regionů.

Na závěr bych chtěl odskočit do sněmovny a zeptat se co tam je nového?
Především se po mnoha pokusech podařilo schválit omezení imunity poslanců,
senátorů a ústavních soudců. Nově tedy,
pokud Parlament odmítne vydat svého
člena nebo ústavního soudce k trestnímu
stíhání, bude po skončení mandátu možné
trestní stíhání zahájit, zatímco podle stávající úpravy je takové trestní stíhání navždy
vyloučeno. Dalším důležitým zákonem,
který prošel poslaneckou sněmovnou, je
zákon, kterým se omezují anonymní akcie.
Na těch není napsáno žádné jméno a jsou
převoditelné pouhým předáním a u nás
jsou proto spojeny s mnoha kauzami netransparentních výběrových řízení, praním
špinavých peněz a podobně. Jde o to, že
napříště už nebudou moci existovat listinné
akcie na majitele a ty společnosti, které takové akcie mají, budou muset takové akcie
buď zaknihovat, imobilizovat nebo převést
na akcie na jméno. Není to ale tak, že by se
napříště mohl každý podívat, kdo je vlastníkem těchto akcií. K takovým údajům bude
mít přístup pouze policie či soudy a některé
další veřejné orgány.
A do sněmovny už také dorazil balík změnových zákonů, tedy doprovodné legislativy
k novému občanskému zákoníku a zákonu
o obchodních korporacích, velká novela
občanského soudního řádu. Na únorové
schůzi byl již do druhého čtení propuštěn také nový zákon o katastru nemovitostí, který
také obsahuje podstatné změny navázané
na nový občanský zákoník. Jsou to tisíce
stran textů, které nadto mají být projednávány dost rychle, tak aby byly schváleny co
nejdříve a veřejnost měla ještě prostor se
s nimi seznámit, protože účinnost je předvídána od 1. 1. 2014.

Opět toho není málo… A k imunitě, bude mít její omezení nějaký reálný dopad?
Myslím, že asi ani ne tak reálný dopad,
protože sněmovna v poslední době vydává
ke stíhání skoro vždy. Je to spíše symbolický
krok směrem k úpravě imunity, jak je běžná
ve většině evropských zemí. Dosud jsme
byli v tomto směru trochu rarita.

V tomhle volebním období bylo vydáno
už hodně poslanců k trestnímu stíhání…
Ano, to je pravda. Já to ale beru spíše z té
lepší stránky. Tedy ne tak, že by darebáci
zvýšili svou aktivitu, ale že policie a státní
zastupitelství začalo být už skutečně více
nezávislé a nebojí se otevírat ani kauzy
politiků a dalších veřejných činitelů. To je,
myslím, jedním z úspěchů současné vlády.
rozmlouval Bc. Vladimír Kordač
Odešla Železná lady
8. dubna zasáhla celý svět smutná zpráva
o úmrtí bývalé britské premiérky baronky
Margaret Thatcherové. Železnou lady, jak
jí kdysi označil pro neústupnost a razanci
sovětský tisk, uznávali jak její oponenti, tak
především konzervativci.
Margaret Thatcherová patřila společně
s americkým prezidentem Ronaldem Reaganem k výrazným pravicovým politikům
a jejich jména jsou spojená zejména s obdobím konce studené války. Mezi výrazné vlastnosti baronky Thatcherové patřila odvaha,
neústupnost a nekompromisnost, tedy to,
co chybí mnoha současným politikům. Její
kabinet prosadil zásadní hospodářské reformy, které měly zásadní význam pro vzestup
britské ekonomiky mezi evropskou špičku.
Z významných českých politiků měl názorově k bývalé premiérce nejblíže Václav Klaus,
pro kterého byla inspirací, a k jejímu úmrtí
mimo jiné poznamenal: „Smrt Margaret Thatcherové je pro všechny stoupence svobody,
demokracie, trhu a kapitalismu obrovskou
ztrátou. Byla jednou z nejvýraznějších politických osobností poslední čtvrtiny 20. století
a věřím, že plynutím času její jméno nebude
ztrácet na významu.” V současném politickém spektru nalezneme názorovou shodu
s myšlenkami Železné dámy mezi politiky
ODS, proto jsme se těch jabloneckých zeptali, co pro ně tato ztráta znamená.
Ing. Karel Dlouhý, předseda Oblastního
sdružení ODS Jablonec:
Zprávu o úmrtí Margaret Thatcherové
jsem přijal s velkou lítostí, protože byla ztěJABLONECKÝ ZPRAVODAJ – JARO 2013
lesněním fungování tržního hospodářství.
Její politika v praxi zpochybňuje pokusy
levicového sociálního inženýrství. Pod jejím
vedením zažila Británie hospodářský vzestup. Důsledky kroků socialistů dnes vidíme
v propadu ekonomik eurozóny. To je, myslím
si, dostatečné srovnání.
MUDr. Vít Němeček, MBA, poslanec PS PČR:
Velice lituji odchodu paní baronky Thatcherové. Byla silnou političkou, s jasně definovanými postoji a schopností svoje názory
prosazovat i přes odpor většiny a za cenu
nepopulárních opatření. Čest její památce.
JUDr. Ivana Weberová, poslankyně PS PČR:
Je to samozřejmě pro mě smutná zpráva.
Pro mě byla Margaret Thatcherová ztělesněním političky, která šla vždy tvrdě
a neohroženě za svým cílem, o kterém byla
přesvědčena, že je správný a prospěšný
pro společnost. Tomu podřídila vše, nedělala žádné politické obchody a kompromisy
a neohlížela se přitom na svůj osobní prospěch. Proto byla vždy obdivována svými
konzervativci a uznávána i opozičními politi-
ky, ale i obyčejnými lidmi, kteří jinak s jejími
postoji nesouhlasili. Kéž bychom měli více
takových politiků, jako byla ona!
Ing. Petr Beitl, primátor Jablonce nad Nisou, předseda Místního sdružení Jablonec:
Margaret Thatcherová byla patriotka, která věřila ve svou zemi a svůj lid a za všech
okolností se držela svého přesvědčení. Byla
to žena, která dokázala za čtyři roky (1979
až 1982) vytáhnou svou zemi z ekonomické
krize, nastartovat ekonomiku a obnovit britské postavení ve světě.
To všechno díky tomu, že se navzdory
svým politickým odpůrcům i mocným odborům, nebála uvést do praxe teorii volného
trhu a nízkých daní. Nebála se ztráty popularity, prováděla rozpočtové škrty a bojovala
proti přebujelému státnímu aparátu. Díky
výše uvedeným krokům, nejprve prožila pád
na politické dno a posléze návrat na výsluní.
V neposlední řadě to byla také žena, která
výrazně přispěla k pádu železné opony a tím
i k naší svobodě. Škoda, že si ji dnes nemůžeme naklonovat.
Bc. Vladimír Kahánek, člen Regionální rady
ODS:
Margaret Thatcherová pro ODS a její
představitele: „Nebezpečí konsensu spočívá v tom, že se můžete snažit uspokojit lidi
a nemít přitom na nic vyhraněný názor…
Žádná velká strana nemůže přežít, aniž by
stála na pevné víře v to, co chce dělat.”
„Budete-li se jen snažit být oblíbený, budete vždycky ochoten ke kompromisům
o čemkoli a nedosáhnete ničeho.”
-redSTRANA 7
ZE SENÁTU
Volil Zeman Zemana?
Vzpomněl jsem si na podzimní rozhovor,
kdy se tehdejšího kandidáta do senátu
média ptala, zda bude v druhém
kole volit Fišera nebo Zemana
a odpověď byla, že v tom případě
bude volit Zeman Zemana.

Jardo, jak to s tou volbou nakonec
bylo?
Nakonec jsem volil Schwarzenberga
a mám Zemana (smích). Já bych už se k volbě prezidenta nevracel, zbytečně rozštěpila
občany ČR.

Nepřipneš si nějakou placku typu:
»Zeman není můj prezident« a co vlastně
na takové projevy říkáš?
Pro mě za mě ať si každý vyjadřuje názor,
jak chce a jaký chce, ale já bych zrovna tohle nikdy neudělal. Prostě je to výsledek volby, vox populi, vox Dei a tím to hasne. Kdyby
volba dopadla obráceně, zase by se vynořila
jiná oplackovaná skupina s tvrzením, že
Karel není jejich. Dřív nosili na klopě, že
se stydí za prezidenta a vládu. Zdalipak se
zamysleli nad tím, zda se za ně nestydí prezident, vláda, lidé v okolí?
Prezident mě potěšil v jedné věci, a to
když v televizi řekl, že každý, kdo odmítne
práci, by neměl dostávat dávky a že by mělo
dojít k úspoře v sociální oblasti. V tom jsme
zajedno.

Teď trochu k vážnějším věcem. Veřejnost nadzdvihla věta stínového ministra
financí Jana Mládka, že jsou živnostníci
paraziti. Sice se za svůj výrok omluvil, ale
podstatné je, že si to část lidí přeci jen
myslí. Nakonec také podnikáš, tak bys
k tomu mohl něco říct.
Chyba je, že pravice dostatečně nevysvětluje, jak to vlastně chodí. Rozumím tomu,
že zaměstnanec jde do práce a zajímá ho,
kolik dostane, jak uživí rodinu a jestli je systém spravedlivý. Štve ho, když on dře a nemá se nic moc, jiný se pakuje a žije si jako
prase v žitě. Máme příliš mnoho špatných
příkladů, různých skutečných parazitů, kteří
tunelují dotace a veřejné rozpočty, kradou,
kde se dá a dokonce se nechají podplatit
i soudci, kteří berou velmi slušné platy, aby
byly vůči těmto tlakům imunní. To je potom
těžké.

To jsi mi trochu utekl od tématu.
Já se k tomu dostanu. Ty nešvary vytvářejí
v lidech pocit, že je náš systém demokracie nespravedlivý a pak snadno naskočí
na takováto prohlášení. Samozřejmě, že
živnostníci nejsou paraziti a jsou to vedle
podnikatelů skoro jediní lidé, kteří nesou
plnou finanční odpovědnost za svou práci
STRANA 8
a své rozhodnutí. Teď nemluvím o odpovědnosti jakou má řidič autobusu nebo chirurg
na sále. Udělají něco blbě a končí v dluzích
nebo nedostanou zaplaceno za zakázku
a jen zřídka získají nějaké peníze soudní
cestou zpátky.
Podnikatel nemá za sebou zákoník práce,
žádný nárok na dovolenou a žádné příplatky
za přesčasy. Když vydělává málo a má nízké
odvody na sociální pojištění, tak bude mít
mizerný důchod. Navíc má zodpovědnost
za své zaměstnance. Musí zajistit odbyt
svých výrobků a práci pro své lidi, musí mít
na výplaty a odvody všech dávek. To opravdu není legrace! Navíc živí státní moloch.
Mě může nejvíc rozčílit, když o živnostnících mluví někdo, kdo se z jejich daní nechá
živit. V Česku žije deset milionů lidí, z toho
je dva a půl milionu důchodců, dalších asi
dva a půl milionu dětí a studentů bez příjmů,
půl milionu nezaměstnaných a statisíce lidí,
které zaměstnává stát. Tohle vše dohromady je čistý náklad, tedy vydání ze státního
rozpočtu. Jediný, kdo stát nestojí ani vindru
je živnostník, který naopak zajišťuje ještě
práci pro jiné. Na toho chtějí brát bič?

Na druhou stranu dochází k daňovým
únikům, nedodržování předpisů…
Jistě. Daně se platit musí, ale ty předpisy
jsou často šílené nesmysly, které otravují život. Stát z daní těchto podnikajících lidí platí
úředníky, kteří je buzerují a zdržují od práce
a kontrolují například vybírání dovolených
podle předem stanoveného plánu. Žijeme
v době papírové války a úřednické zvůle,
kdy státní správa chrlí jedno lejstro za druhým, ale nic z toho nezlepšuje život občanů,
nepřináší žádné ulehčení ani výhody. To se
netýká jen podnikatelů a živnostníků, ale
také obecních a městských samospráv. Vyplňují se stohy papírů, tabulek a vymýšlí se
další a další předpisy. To je cesta do pekel.
To jsem ani nezmínil, jaké hrůzy se na nás
valí z Evropské unie, což sleduji v senátním
výboru denně. Dnes si běžný občan nedokáže představit, kolik se té unijní legislativy
stále valí a většinou jsou to taková zvěrstva,
jako jsou energetické štítky na nemovitosti. Je logické, že za to dostane vynadáno
současná vláda, ale pravda je, že je to
unijní výplod. Považuju to za nespravedlivé
a zbytečné. Člověk si za své, zdůrazňuji zdaněné, peníze postaví domek, zaplatí DPH
za stavební materiál, balík peněz za úroky
hypotéky a pak roční daň z nemovitosti.
Když se rozhodne domek prodat, tak zaplatí
státu nemalou daň z převodu nemovitosti
a teď navíc i za energetický štítek. Čí hlava
tohle asi vymyslela?! Já mám dojem, že navrhovatelé zákonů nectí zásadní hledisko,
teda aby ten zákon vedl ke zlepšení života
jedince, aby v něčem pomohl a zkvalitnil
nebo ulehčil život.

To je dost hrůzné. Co se s tím vším dá
dělat? Tedy spíš co s tím budeš dělat ty?
Prát se s tím. Všude, na každém kroku
a při každé příležitosti. Mě to zlobí, proto
jsem kandidoval. Nejdřív do zastupitelstva
a teď do Senátu. To samé bych doporučoval
všem, kteří nejsou spokojení nebo si myslí,
že mají živnostníci život jako v bavlnce.
Vždycky říkám: běžte, kandidujte a dělejte
něco, aby se to změnilo. Otevřete si dílnu
nebo krám, začněte podnikat a hezky si to
parazitování užijte! Nic ve zlém.
http://www.verejnydluh.cz/
–vlk–
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – JARO 2013
VČERA, DNES A ZÍTRA
Ředitel nemocnice: Onkologie po prázdninách
Městskou nemocnicí opět vládne
stavební ruch a vyrůstá zde nový pavilon.
Co v něm bude, jsme se zeptali
zdroje nejpovolanějšího
– ředitele MUDr. Víta Němečka, MBA.

V jablonecké nemocnici se opět staví.
O co konkrétně jde?
Vedle pavilonu ortopedie a ORL staví
nemocnice novou onkologickou ambulanci. Pacienti i naši zaměstnanci budou mít
k dispozici nové, velmi dobře vybavené
pracoviště. Dosavadní onkologie je ve zcela nevyhovujících zastaralých prostorách,
mimo náš areál. Pacienti neměli návaznost
na ostatní ambulance nemocnice, rentgen
a laboratoř. Mimo jiné bude k dispozici dostatek parkovacích míst.

Co všechno v novém pavilonu najdeme?
V první řadě to jsou vyšetřovny pro lékaře
a aplikační místnost pro nitrožilní podávání
cytostatik včetně přípravny a nezbytného
zázemí. Dále to je místnost pro aplikaci
lymfodrenáží. Patří sem i pracoviště Národního onkologického registru, prostorná
čekárna, skladové prostory, denní místnosti
pro lékaře i sestry. Nedílnou součástí tohoto
projektu je i pracoviště centrálního ředění
léků v naší ústavní lékárně.

Kolik tento projekt bude stát a kdo ho
financuje?
C elkové nákl ad y bu dou č ini t p ře s
26 mil. Kč. Menší část byla proinvestována
v roce 2012, větší bude realizována v letošním roce. Celou uvedenou částku kryje statutární město Jablonec nad Nisou ze svého
rozpočtu formou dotace. Za tento přístup
a výraznou podporu děkuji celému vedení
města i jeho zastupitelstvu, nemocnice by
ze svých vlastních prostředků tuto akci nemohla v nejbližších letech financovat.

Kdy bude nová onkologie otevřena?
Podle smlouvy s dodavatelem by stavební
práce měly skončit do 31. srpna 2013.
Potom budeme potřebovat několik málo
týdnů na dovybavení, úklid a přestěhování.
Jestliže se nevyskytne žádný zásadní problém, naši pacienti budou mít nový pavilon
k dispozici v říjnu.

Onkologie se tedy blíží ke zdárnému
dokončení. Jaké další stavební akce v nemocnici připravujete?
Z těch běžných je to průběžná rekonstrukce našich oddělení. Vloni to bylo oddělení
CEDR a chirurgie B1. Letos počítáme s chirurgií B2, urologií a oddělením ORL. Dokončíme také rozšíření a rekonstrukci chirurgické ambulance. V roce 2014 se zaměříme
na interní oddělení.
Připravujeme i větší investiční projekty.
Chirurgický pavilon byl otevřen už v roce
1994, v příštích letech budeme muset
vybudovat novou jednotku intenzivní péče
pro operační obory – stávající jsou nedostatečné svou kapacitou, také pomalu ale
jistě stárnou a přestávají vyhovovat náročnému provozu. Dalším krokem by měla
být rekonstrukce centrálních operačních
sálů ve třech etapách včetně vybudování
dospávacích lůžek. Na oba projekty máme
zpracované studie. Samozřejmě realizace
závisí na penězích, rozpočty jsou velmi vysoké, dohromady přes 250 mil. Kč.

Děkuji za rozhovor a přeji naší nemocnici hodně úspěchů.
Bc Vladimír Kordač
Stavba Onkologie v jablonecké nemocnici zdárně pokračuje. I když mrazivá zima stavbařům komplikuje situaci, v září by mělo dojít k otevření oddělení podle plánu. Stavbu ze svého
rozpočtu financuje zřizovatel nemocnice statutární město Jablonec nad Nisou. Celková
částka činí 26,3 milionu korun. V loňském roce bylo zaplaceno 8,5 milionu, na dostavbu je
letos vyčleněna částka 18 milionů korun.
Jabloneck ý zpravodaj: informační občasník pro občany regionu Jablonecka. Vychází v nákladu 23 000 ks. Zdarma. Česká pošta zajišťuje roznos do domácností
v J a b l o n c i n a d N i s o u . K d o s t á n í v s í d l e r e d a k c e a n a i n f o r m a č n í c h s t ř e d i s c í c h R y c h n o v ě u J a b l o n c e n a d N i s o u , S m r ž o v c e , Ta n v a l d u a D e s n é .
V y d á v á : o b č a n s k é s d r u ž e n í J a b l o n e c 2 0 1 0 , o . s . I Č : 2 8 5 5 7 2 8 0 s e s í d l e m K o m e n s k é h o 2 3 / 7, 4 6 6 0 1 J a b l o n e c n a d N i s o u . V y d á v á n í p o v o l e n o M i n i s t e r s t v e m
k u l t u r y Č R p o d r e g i s t r a č n í z n a č k o u M K Č R E 176 0 4 . S í d l o r e d a k c e : K o m e n s k é h o 2 3 / 7, J a b l o n e c n a d N i s o u . Š é f r e d a k t o r V l a d i m í r K o r d a č , t e l . 6 0 3 4 8 9 9 3 4 .
In te r n e t w w w. j a b l o n e c k y z p r avo d a j .c z , e - m a i l : r e d a kc e @j a b l o n e c k y z p r avo d a j . c z . Inze r c e te l e fo n 4 8 3 319 6 8 5, e - m a i l : i n z e r c e @j a b l o n e c k y z p r avo d a j .c z .
T i s k n e: J ab l o n e c k á t i s k ár n a , P o dh o r s k á 22, J ab l o n e c n . N . (w w w. j ab l o n e c k a t i s k ar n a .c z), M í s t o v y d ání J ab l o n e c n a d N i s o u , dub e n 201 3 . Z a u ve ř e jn ě n é t ex t y,
pokud nejsou dí lem členů redakce, ne sou odpovědno s t jejich autoři. Neoznač ené přísp ěvk y jsou dí lem redakce. Uzávěrka dal ší ho čísla je 15. 5. 2013.
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – JARO 2013
STRANA 9
K U LT U R A D E N P O D N I
Čtvrtek 11. dubna
Neděle 14. dubna
Městská knihovna Jablonec n. N.
Madeira
Cestopisný pořad Petra Schlindenbucha. Od 17 hodin.
Městské divadlo Jablonec n. N.
Divadelní společnost
Josefa Dvořáka Praha
Taneční hodiny pro starší
a pokročilé
Monolog zestárlého stýce Pepina, který se snaží vzpomínat
na ztracené mládí, poučit a především zaujmout mladou slečnu Kamilu... Od 19 hodin.
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
Tony Spinner Band (USA)
Rock, blues, funk i groove
koncert. Od 20 hodin.
Rychnov u Jablonce n. N.
Sál Beseda
Komici s. r. o. – Na stojáka
Miloš Knor, Ruda z Ostravy, Marek Daniel. Od 19 hodin. Poté
Videodiskotéka Mirka Raise.
Městské divadlo Jablonec n. N.
Divadlo Polárka Brno
O hodném drakovi
Pohádkov ý př í b ěh pro d ě t i
na motivy Josefa Lady. Od 15
hodin.
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
Folkový Kvítek
Předkolo soutěže pro mládež
do 18 let. Host: písničkář Jan
Ombre Blahynka. Od 14 hodin.
Pátek 12. dubna
Eurocentrum Jablonec n. N.
Arakain: DVD Tour 2013
Koncert dávno nehraných nebo
úplně nových skladeb a další
překvapení. Hosté: Absolut Deafers, Menhir. Od 20 hodin.
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
Stárplej 2013 – 3. kolo
Soutěž regionálních kapel.
Od 20 hodin.
Sobota 13. dubna
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
Rock´n´Roll Night Upgrade
Poctivý rock, punk a skáčko
s DJ Igorkem. Od 21 hodin.
Desná v Jizerských horách,
Riedlova vila
Operní recitál sopranistky
Ivety Hejdukové
Národní písně, výběr z Rusalky, árie L. Janáčka, V. Belliniho
a G. Verdiho. Klavírní doprovod: B. Joneš. Od 17 hodin.
Pondělí 15. dubna
Eurocentrum Jablonec n. N.
Under Uret/Pod hodinami
Muzikál o jednom malém nádraží, jedné kavárně, jedné staré
lavičce a dvou zamilovaných
lidech. Od 19.30 hodin.
STRANA 10
Znění s tibetskými mísami
Pátek 19. dubna
Úterý 23. dubna
Eurocentrum Jablonec n. N.
Kouzelná slůvka
Představení pro děti z cyklu
Látané příběhy Krejčíka Honzy.
Od 10 hodin.
DDM Vikýř, Jablonec n. N.
Den otevřených dveří
Chovatelská a herpetologická
stanice otevřena pro veřejnost
10–15 hodin.
Městská knihovna Jablonec n. N.
Rod Des Fours a jeho vztah
k Jablonecku
Povídání o šlechtickém rodu
s Petrem Weissem a Vladimírem Tréglem, pracovníky Národního památkového ústavu.
Od 17 hodin.
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
Viliam Poltikovič
Beseda po projekci filmu Fatum
zabývajícím se lidským osudem.
Od 19.30 hodin.
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
Hush
Křest nového CD Endorphin.
Hosté: Nasycen + Silent Session. Od 20 hodin. Více str. 13
Úterý 16. dubna
Městská knihovna Jablonec n. N.
Za hranicemi skutečnosti
Posvátná místa a duchové. Pravidelné promítání. Od 14 hodin.
Městská knihovna Jablonec n. N.
Obnovitelné zdroje
– aktuální stav a perspektivy
v ČR a ve světě
Přednáška Milana Smrže, místopředsedy Evropského sdružení Eurosolara. Od 17 hodin.
Městské divadlo Jablonec n. N.
Divadlo Bolka Polívky Brno
– Štúdio L+S Bratislava
Garderobiér
Pohled do zákulisí jedné divadelní společnosti, jíž dominuje
egoistický herec a principál Sir.
Od 19.30 hodin.
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
Peru – návrat k Matce
Věra Kučerová o tak trochu jiném putování sedmi žen po Peru. Od 19 hodin.
Středa 17. dubna
Městské divadlo Jablonec n. N.
Divadlo Palace Praha
Cena za něžnost
Hra zachycuje téměř třicet let
vztahu dvou žen, matky a dcery.
Od 19 hodin.
Čtvrtek 18. dubna
Státní zámek Sychrov
Čert s vodníkem na zámku
Pohádkové prohlídky nejen pro
rodiny s dětmi. 13. a 14. dubna.
Vědecká kavárnička
aneb Velké povídání o malých
věcech na téma: Nanomateriály v našem životě. Docent
Miroslav Černík, vědecký ředitel Ústavu pro nanomateriály.
Od 17 hodin.
Kostel sv. Anny, Jablonec n. N.
Iuventus pro sv. Annu
Zahájení sezóny v kostele
sv. Anny. Od 18.00 hodin.
Městské divadlo Jablonec n. N.
Petr Spálený & Apollo Band
+ Miluška Voborníková
Koncert. Od 19 hodin.
Desná v Jizerských horách,
Riedlova vila
Pondělí 22. dubna
Městské divadlo Jablonec n. N.
Caveman (Jeskynní muž)
Humorné přemýšlení o rozdílech
mezi muži a ženami. Od 19 hodin.
Středa 24. dubna
Eurocentrum Jablonec n. N.
Cop
Koncert české bluegrassové
stálice. Od 20 hodin.
Rychnov u Jablonce n. N.,
sál Besedy
Krausberry
Koncert legendární blues-rockové
skupiny. Od 19.30 hodin.
Sobota 20. dubna
Eurocentrum Jablonec n. N.
Monkey Business
Štěstí postmoderní doby Tour
2013. Od 20 hodin.
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
Obrazy v našich hlavách
Představení divadla TS Magdaléna a afterparty s kapelou
KaBáJa. Od 19 hodin.
Kostel Nejsvětějšího srdce
Ježíšova, Jablonec n. N.
Generace Gospel Choir
Neděle 21. dubna
Eurocentrum Jablonec n. N.
A ještě trochu swingu
Orchestr Rudy Janovského hraje taneční melodie 30. – 60. let.
Od 15 hodin.
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
Loupežníci a zvířátka
Pohádku pro děti od 4 let zahraje jablonecký loutkářský soubor Vozichet. Od 17 hodin.
Kostel Povýšení sv. Kříže
Jablonec n. N.
Městské divadlo Jablonec n. N.
Igor Ardašev: Klavír
Program: J. Suk, B. Smetana,
P. I. Čajkovský, S. Rachmaninov.
Od 19 hodin.
Eurocentrum Jablonec n. N.
Hana a Petr Ulrychovi
a Javory
Nádherný hlas Hany a poetika
textů Petra slibují neopakovatelný zážitek, který přináší každé
setkání s touto sourozeneckou
dvojicí. Od 20 hodin.
Čtvrtek 25. dubna
DDM Vikýř, Jablonec n. N.
Den Země
Tvořivé dílny, vědomostní aktivity v Tyršově parku, 10–17 hodin.
Městská knihovna Jablonec n. N.
Jídlo v Bibli
Přednáška Michala Krchňáka
Co a proč se jedlo/nejedlo v biblických dobách. Od 17 hodin.
Městské divadlo Jablonec n. N.
Jarní koktejl ZUŠ
Tradiční profilový pořad jablonecké ZUŠ. Od 18 hodin.
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
Wadi Rum + ZK BAND
Promítání Pavla Jonáka o cestování a lezení v jordánské poušti.
Poté jazz. Od 19.30 hodin.
Desná v Jizerských horách,
Riedlova vila
Austrálie
Cestovatelská přednáška spisovatele Jiřího Máry s obrazovou
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – JARO 2013
K U LT U R A D E N P O D N I
projekcí. Od 17.30 hodin.
Pátek 26. dubna
Městské divadlo Jablonec n. N.
Divadlo Járy Cimrmana Praha
Blaník
Jevištní podoba českého mýtu v nastudování Divadla Járy
Cimrmana. Od 19 hodin.
Eurocentrum Jablonec n. N.
Zion Train (UK)
Zvuk skupiny vychází z dubu,
ale přijímá i vlivy dalších tanečních žánrů jako je dubstep či
drum’n’bass. Host: Colectiv a skupina Zero Gravity. Od 20 hodin.
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
Jan Spálený a ASPM
Turné k 70. narozeninám legendárního zpěváka a pianisty.
Od 20 hodin.
Tanvald, kino Jas Járy Cimrmana
Tanvaldské hudební jaro
2013 – 57. ročník
Vystoupení žáků ZUŠ Tanvald.
Smyčcové kvarteto a Chopin?,
Jan Simon/klavír, Heroldovo
kvarteto. Od 19 hodin.
Sobota 27. dubna
Eurocentrum Jablonec n. N.
Kino Radnice
G. F. Händel: Giulie Cesare
Opera o lásce mezi Juliem Caesarem a Kleopatrou. The Met Opera
Live in HD. Od 17.45 hodin.
Desná v Jizerských horách,
Riedlova vila
Malované na skle
Lidový muzikál DS Krakonoš
Vysoké nad Jizerou. Od 19 hodin.
Smržovka
Výlet na Černou studnici
a k pramenu Nisy
Výlet spojený s úklidem turistické stezky. Sraz v 9 hodin před
budovou radnice.
Úterý 30. dubna
DDM Vikýř, Jablonec n. N.
Čarodějnice s Vikýřem
Zábava, hry, soutěže na louce
u Penzionu Jablonec u přehrady. Od 17 hodin.
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
Krátké a úderné divadlo
Ve hře Šavlový tanec 007.
Od 20 hodin.
Jablonecká přehrada
Lampionový průvod
s ohňostrojem
20.30–21.00 hodin sraz účastníků průvodu před Rybářskou
baštou. 21.00–21.25 hodin průvod projde pod vedením mažoretek Jablonecká jablíčka a bubenické skupiny Barrel Battery
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – JARO 2013
od Rybářské bašty po hrázi
k prostoru před loděnicí. Odpálení ohňostroje z hráze a pontonů na vodě ve 21.25 hodin.
Smržovka
Čarodějnice u Parkhotelu
Začátek v 18 hodin. Zapálení
vatry okolo 20 hodin. Lampiónový průvod od radnice v 19 hodin
K tanci a poslechu od 21 hodin
v Parkhotelu hraje Kontakt.
Středa 1. května
Hvězdicový výstup
na Špičák – 14. ročník
a setkání s obrem Horácem.
Více str. 13.
Státní zámek Lemberk
Svatozdislavský benefiční
podvečer – 13. ročník
Charitativní podvečer plný hudby a poezie. Hlavní host Miloň
Čepelka. Výstava fotografií Jarky Váňové.
Krásná, Pěnčín
Pouť sv. Josefa na Krásné
Tradiční pouť s bohat ým
doprovodným programem
v areálu Kittelova muzea
na Krásné. Od 9.30 hodin.
4. a 5. května.
6. – 11. května
Desná v Jizerských horách,
zahrada Riedlovy vily
Sympozium Desná 2013
aneb Dřevosochání
motorovou pilou
Setkání řezbářů, kováře,
dráteníka, sklářů i malířů.
Výtěžek aukce bude věnován Asociaci rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí,
o. s. Klub Jablonec n. N.
Desná v Jizerských horách,
Riedlova vila
Vernisáž výstavy SDF
Zahájení tradiční výstavy Sboru
dobrovolných fotografů – téma
a název výstavy zůstává překvapením. Od 17 hodiny.
Sobota 4. května
Eurocentrum Jablonec n. N.
Country Sisters:
40th Anniversary
Akce k 40. výročí skupiny s původním názvem Jizerská protěž.
Od 19 hodin.
Smržovka
Vlastivědný výlet
– Ústecko a Děčínsko
Partnerský spolek Smržovka.
Odjezd v 7.30 hodin od radnice.
Státní zámek Sychrov
Svatební dny
Pro ty, kteří chtějí vědět, jak může vypadat svatba na zámku.
Úterý 14. května
Eurocentrum Jablonec n. N.
Kytička písniček
Přehlídka dětských pěveckých
sborů mateřských škol Libereckého kraje. Od 16 hodin.
Městské divadlo Jablonec n. N.
Petra Janů
Zlatá slavice s kapelou Golem
Jana Václavíka. Od 19 hodin.
Čtvrtek 16. května
Středa 8. května
Eurocentrum Jablonec n. N.
Absolventský koncert
Aleny Vítové
Celovečerní program frontmanky
kapely Berušky. Hosté: Ondřej
Ruml, Radka Fišarová, Josef
Štágr, Marta Kloučková, Lucie
Bakešová, Zuzana Vítová a Anna
Drábková. Hraje GIG band Aleše
Hávy. Od 20 hodin.
Pátek 10. května
Čtvrtek 2. května
Eurocentrum Jablonec n. N.
Podkrkonošská dechovka
Taneční odpoledne pro seniory.
Od 14 hodin.
Eurocentrum Jablonec n. N.
Kino Radnice
Romeo a Julie
Přímý přenos představení s dramatickou hudbou Sergeje Prokofjeva. Od 16.45 hodin v kině.
Tanvald, Kostel sv. Františka
z Assisi, Tanvald-Šumburk n. D.
Tanvaldské hudební jaro
2013 – 57. ročník
ZUŠ Tanvald. Skvosty baroka –
komorní orchestr Atlantis, Vítězslav Podrazil/dirigent, Jan Páleníček/violoncello. Od 19 hodin.
Sobota 11. května
Eurocentrum Jablonec n. N.
Horkýže Slíže:
20 let/Tour 2013
Nitranský kvar tet recesistů
a provokatérů oslaví dvacetiny
ve velkém stylu. Hosté: slovenská kapela Dilemma a česká
zpěvačka Gygy. Od 20 hodin.
Bazilika Navštívení
Panny Marie, Hejnice
Hudební růženec
Jan Verner/trubka, Stanislav
Přibyl/varhany, Michaela Brčáková/soprán, Eva Vernerová/alt.
Řídí Pavel Verner. Od 15 hodin.
Neděle 12. května
Městské divadlo Jablonec n. N.
Kocour Mikeš
Od 15 hodin.
Městské divadlo Jablonec n. N.
Divadlo Pod Palmovkou Praha
Kdyby tisíc klarinetů
Zábavný příběh o zázračné proměně zbraní v hudební nástroje. Od 19 hodin.
Eurocentrum Jablonec n. N.
4TET: VERZE III
Originální vystoupení gentlemanů v cylindrech. Od 20 hodin.
Sobota 18. května
Smržovka
Prolínání – Sen o Jizerských
horách 2013
aneb Smržovský jarmark a Den jizerskohorských jídel. Více str. 13.
Středa 22. května
Smržovka
Jarní koncert Smržováčku
Kostel sv. Archanděla Michaela.
Od 17 hodin.
Pátek 24. května
Smržovka
Noc kostelů
Kostel sv. Archanděla Michaela.
Sobota 25. května
Bazilika Navštívení
Panny Marie, Hejnice
Marta Kubišová
Koncert české legendy.
Od 15.30 hodin.
Čtvrtek 30. května
Eurocentrum Jablonec n. N.
kino Radnice
Večer s Ekmanem,
Eyal & Behár, León
& Lightfootem, Inferem
Nederlands Dans Theater na plátně kina Radnice. Od 19.45 hodin.
Uvedené akce jsou bez záruky.
STRANA 11
PEL – MEL
Iuventus, gaude!
Dětský pěvecký sbor ZUŠ Jablonec
nad Nisou Iuventus, gaude! opět oslavuje. Sbor byl na základě výsledků
ze světových soutěží organizovaných
největší světovou společností Interkultur zařazen do top 5O nejlepších
dětských a mládežnických sborů světa a to na 12. místo!
Mezi všemi sbory celého světa bez
rozdílu věku a žánru (tedy i dospělými)
je v top 1000 sborů na 53. místě.
A nejen to. Unií českých pěveckých sborů dne 20. března byl
vyhlášen dokonce Sborem roku 2012!
Muzeum hraček
Od 18. dubna 2013 bude v Jablonci otevřeno nové muzeum
hraček.Nabízí rozsáhlé sbírky hraček z období let 1940–1989,
zahrnuje modely aut, vláčků a stavebnic, panenek, kočárků a pokojíčků. Navštívit můžete i školní třídu z období kolem roku 1950
a vrátit se tak v čase do dětských let našich dědečků a babiček.
Muzeum se nachází se přímo v centru města, v 1. patře bytového
domu v ulici U Zeleného stromu č. 2. Expozice muzea je umístěna
ve čtyřech místnostech o ploše 90 m². Vstup je omezen počtem
12 návštěvníků na jednu skupinu. Přístup není bezbariérový, v budově není výtah. Otevřeno celoročně, denně mimo pondělí.
Z muzea nemusíte odcházet
s prázdnou. V malé prodejně je
možné zakoupit si na památku
suvenýr, českou hračku nebo
výrobek se značkou „Regionální produkt Jizerské hory“.
Těšíme se na vaši návštěvu.
www.muzeum-hracek-jablonec.cz
Hvězdicový výstup na Špičák
Středa 1. května
 rozhledna otevřena  občerstvení zajištěno  od 10 do 15 hodin budou vydávány číslované diplomy (pouze pro ty, kdož pěšky
na vrchol odkudkoliv vyšlapou)  vezměte s sebou pytel jakýkoli
na cestou posbírané odpadky  příležitostný pohled s datumovkou 1. 5. 2013.
Srdečně zvou a těší se pořadatelé, Obr ze Špičáku a obryně.
Info: IC Tanvald – 483 369 670. Foto: I. Hujerová
STRANA 12
Hush křtí Endorphin Na Rampě
Pátek 19. dubna
Endorphin je na světě!!! Jablonecká
á
kapela Hush ukončila poměrně dlou-hou pouť, která vedla k vydání nového
o
alba Endorphin. Křtít se bude nejen
12. dubna v Liberci v Rock Pubu, ale
hlavně 19. dubna v Jablonci nad Nisou
v klubu Na Rampě.
Nové album vzniklo v jedné horské
chatě v Krkonoších za asistence producenta Jana Rejenta, dotáčelo se
v Liberci ve Spin Studiu. Mastering
alba provedl věhlasný Jens Bogren ve ššvédském
é
é studiu
Fascination Street! Hush natočili již čtyři dlouhohrající desky –
Electric Religion (2002), Stereotype (2005), Rockets & Shisha
(2007) a v roce 2010 vzniklo album s názvem No. 4. Kapela
od svých počátků čile koncertuje; kromě Česka se podívala
i do zahraničí – do Holandska, Polska či Německa. Má za sebou
věhlasné i menší fesťáky.
V současné sestavě (Michal Kurilla/zpěv, kytara; Martin
Bouchal/basa; Ondra Rusnák/kytara; Honza Kubánek/bubny)
se po křtu alba chystá kapela koncertovat a natočit videoklip
k úvodní skladbě Ignite The Fire, a to v Polsku i v libereckém ateliéru za asistence výborného animátora Pavla Sadílka. První
videoklip k songu Forget My Name, ve kterém hraje skvělý Pavel
Liška je k vidění na www.youtube.cz nebo www.hushmusic.cz.
Koncert Na Rampě 19. dubna začíná ve 20 hodin. Hosté:
kapela Nasycen z Prahy a Silent Session z Turnova. Nové CD je možno koupit na koncertě za akční cenu 70 Kč. www.hushmusic.cz
Prolínání
– Sen o Jizerských horách 2013
aneb Smržovský jarmark
a Den jizerskohorských jídel
Sobota 18. května
lesopark u Parkhotelu od 9 hodin
 Den jizerskohorských jídel  Jízda na koních  Prohlídka kostela
sv. Archanděla Michaela  Celodenní program s dravými ptáky 
Setkání s vílou Izerínou  Ukázky řemesel, prodej řemeslných výrobků a dřevěných hraček  Rudolf Papírník – ruční pražení jedlých
kaštanů, ořechů a kávy na replice historické pražírny z roku 1911
a Petr Klamt – mačkání perlí na kopalovém mačkadle  Výrobky se
značkou Regionální produkt Jizerské hory – www.jizerske-vyrobky.
cz  Chráněné dílny – o. s. Pochodeň, o. s. Tulipan, Domov Maxov
a Domov Harcov  Výtvarné techniky pro děti i dospělé  Zdobení
triček s firmou Optys  Živá zvířátka,
živý včelí úl  KNIHA-HA-HA  „Přineste
s sebou svoji buchtu“  Stánkový prodej,
občerstvení slané i sladké
 K tanci i poslechu hraje
od 16 do 22 hodin Naboso z Krkonoš
 Celý den vstup volný
 Informace: Magda Rajtarová,
tel.: 483 369 325
[email protected]
a postupně na www.smrzovka.cz.
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – JARO 2013
Z KULTURY
Kam za výtvarnem
Jablonec nad Nisou
Muzeum skla a bižuterie
Hlavní secesní budova
Stálé expozice:
Kouzelný svět bižuterie
Výstava představuje vývoj jablonecké
bižuterie od jejího zrození po současnost.
Čarovná zahrada
České sklo sedmi století.
Tematická výstava:
Do 26. května
Z Nového Světa do celého světa
300 let harrachovského skla
Výstava byla připravena ke 300. výročí
založení sklárny již v minulém roce pro
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze a Západočeské muzeum v Plzni. Autorem projektu, jehož součástí je i výpravná publikace
v české a anglické verzi, je hlavní kurátor
plzeňského muzea Jan Mergl. Jedná se
o vůbec první komplexní zpracování tématu
harrachovského skla, na kterém se podílela
řada odborníků z různých institucí.
Galerie Belveder
Stálá expozice:
Věčná touha po kráse
– Šperk tří tisíciletí
Unikátní soubor historických šperků a oděvních doplňků, z nichž některé jsou staré
téměř 3000 let. Expozice prezentuje historický vývoj zdobení člověka. Exkluzivní
šperky a doplňky jsou uspořádané podle
jednotlivých evropských uměleckých stylů
od doby železné po secesi.
Do 3. května 2013
Království za oponou
Výstava loutek – Spejbl a Hurvínek řezbáře
Augustina Noska, loutky Jaroslava Krále
ze seriálu Broučci nebo Ferda Mravenec či
Pierot výtvarnice Šárky Váchové. Historie
loutkového divadla v Čechách od 18. století
až po současnost.
Od 17. dubna do 30. května
Závislost
Kolektivní výstava předních českých, německých a polských kreslířů humoru. Vernisáž 17. dubna od 17 hodin.
Eurocentrum – foyer
Od 27. dubna do 24. května
Česko-německá setkávání
– Kaufbeurenští studenti poznávají
Jablonec n. N.
Výstava k realizovanému projektu historické
sekce Spolku na podporu vědy a kultury při
Gymnáziu Jakoba Bruckera v Kaufbeurenu.
Vernisáž 27. dubna od 15.30 hodin.
Do 7. května
Balvan nad Nisou
Výstava fotoklubu Balvan, jež sdružuje fotografy severních Čech. V celorepublikové
soutěži České federace fotografického umění letos získal druhé místo.
Městská knihovna
Do konce roku 2013
Knihovna v proudu času
Výstava k 90. výročí otevření německé
městské knihovny se snaží návštěvníkům
přiblížit dvě výročí. V roce 1923 mohla jablonecká veřejnost poprvé navštívit německou
veřejnou městskou knihovnu. V roce 1933
se knihovna přestěhovala do budovy staré
radnice. Nejdříve jako německá, od roku
1945 pak jako knihovna česká. V roce
1978, byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce budovy staré radnice a ta byla po devíti
letech přestavby opět otevřena veřejnosti.
Ladislav Mrňa:
Abstraktním objektivem
Výstava fotografií.
Smržovka
Zámeček, výstavní síň
Do 30. dubna
Jiří Srna: Kreslený humor
Od 31. května do 13. září
Piercing – Mezi rituálem a pózou
Výstava představí fenomén piercingu ze
dvou pohledů – jako rituální předmět s hlubokým duchovním významem a jako ozdobu či šperk podléhající módním trendům
a osobnímu vkusu, přičemž se oba pohledy mohou vzájemně doplňovat. Vernisáž
30. května 2013.
Univerzitní galerie N
Do 26. dubna
Cesta ke svobodě
Fotografie prof. Jindřicha Štreita na téma
drogové závislosti.
Městské divadlo – foyer
Do 16. dubna
Jablonec ve sbírce dobových
materiálů Václava Vostřáka
Výstava jabloneckého patriota v rámci projektu Rodáci Jablonecka.
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – JARO 2013
květen
Výstava Sboru dobrovolných fotografů
Tradiční výstava, jejíž téma a název zůstává
překvapením. Vernisáž 2. května od 17 hodin.
Rychnov u Jablonce nad Nisou
Výstavní síň MěÚ
Do 26. dubna
Dagmar Loumová: Pastely
Liberec
Severočeské muzeum Liberec
Do 12. května
Pocta japonskému meči
Výstava skvostů japonského mečí řství
15. – 20. století s doprovodným programem.
Kabinet fotografie
Do 30. dubna
Rudolf Ginzel: Liberecká zákoutí
Tvorba autora z let 1906–1939, snímky
zachycující různá zákoutí starého Liberce
i okolních obcí, tvořících dnešní město.
Mnohá z nich již nenajdeme, zmizely i některé zde zachycené ulice.
Sloupová síň
Do 30. dubna
Výstava fotogramů
Výstava fotogramů, tedy fotografií bez použití fotoaparátu z výtvarných dílen "Měsíc
s fotokomorou".
Železný Brod
Městská galerie Vl. Rady
Do 28. dubna
Mistři české malby
Výstava obrazů z fondu České spořitelny
na pobočkách v Železném Brodě, Turnově
a Liberci.
zasedací místnost budovy B MěÚ
3., 6. a 7. května
Stopy 2. světové války
nejen v Železném Brodě
Prostor zasedací místnosti bude věnován
deseti dnům květnového povstání v Železném Brodě. Výstavou dobových materiálů
provede ing. František Radkovič.
Hejnice
Mezinárodní centrum duchovní obnovy
Do 30. dubna
Jiří Večerník: Fotografie
Státní zámek Lemberk
Desná v Jizerských horách
výstavní síň severního křídla zámku
Do 31. října
Lemberk 1992–2012
Fotografická výstava věnovaná proměnám
zámku v posledních dvaceti letech.
Riedlova vila
duben
50 let Skiareálu Černá Říčka
Výstava dobových materiálů z areálu, kde jako v jednom z prvních začínal snowboarding…
Zámecká konirna
Do 31. října
Člověk a kůň
Výtvarné práce dětí ze Speciální školy pro
sluchově postižené děti v Liberci.
STRANA 13
LETEM SVĚTEM
Jak jsme zpívali z Ještědu do oblak
Není tomu dávno, co se jablonecký pěvecký sbor Iuventus, gaude! vrátil se dvěma
zlatými medailemi z amerického Cincinnati.
Velkolepý úspěch ocenili nejen posluchači
a kamarádi sboru, ale také Unie českých
pěveckých sborů, která Iuventus, gaude!
označila za sbor roku 2012.
Úspěch ocenilo také statutární město
Jablonec nad Nisou. Připravilo pro děti
zajímavý zážitek, kterým byla noc na Ještědu. A tak 27. března mohly děti vystoupat
na Ještěd a poprvé v životě usnout mezi
oblaky. Samotný primátor města Ing. Petr
Beitl řekl něco málo o historii této významné
dominanty, provedl sbor budovou a ukázal
i základní kámen z roku 1966. Sbor také využil situace a na tomto významném vrcholu
Libereckého kraje si zazpíval! Jednou jako
poděkování městu a obsluze hotelu a podruhé jen tak pro radost a pro myšlenku, že
na Ještědu nejen spal, ale také zpíval.
Anežka Gráttová
Nezůstávejte ve strachu sami
Pomoc a podpora obětem kriminality
Již pátým rokem v liberecké pobočce
Bílého kruhu bezpečí nabízí své služby téměř tři desítky dobrovolníků. V pracovním
týmu jsou při každé konzultaci přítomni
právník a psycholog, abychom mohli našim
klientům nabídnout co nejlépe mířenou
odbornou pomoc vycházející přímo z jejich
individuálních potřeb.
Bohužel ve většině případů nikdo z nás
neumí zabránit trestnému činu samotnému,
ale umíme na velmi vysoké úrovni pomoct
jeho obětem, svědkům nebo jejich blízkým.
Mlčenlivost a diskrétní přístup jsou samozřejmostí. Naše poradenství nabízíme bezplatně a anonymně. Vedle standardního
poradenství nabízíme našim klientům řadu
nadstandardních služeb. Pro klienty traumatizované trestným činem, který se jim
stal, je připraven tzv. Podpůrný terapeutický
program, který zahrnuje několik sezení pod
vedením zkušené terapeutky. Další službou
je Psychorekondiční víkendový pobyt, který
se koná jednou ročně a má velmi kladné ohlasy. „Byly to velmi očistné dva dny,
STRANA 14
kdy jsem mohla odpočívat, zapomenout
na každodenní starosti a strach z bývalého
manžela. Zároveň jsem měla možnost probrat okolnosti blížícího se soudního jednání
s právničkou a připravit se na něj s psycholožkou. Jsem teď klidnější, když si umím
představit, co mě čeká,“ říká klientka K. N.
ve svém hodnocení víkendového pobytu.
Nově nabízíme klientům vážné násilné
trestné činnosti také pomoc klíčové sociální pracovnice, která je může doprovázet
od běžného jednání na úřadech, až po soud.
Pokud jste i vy obětí trestného činu, nebo
znáte ve svém okolí někoho, kdo jí je a má
strach svou situaci řešit, obraťte se na nás.
Naši poradci citlivým způsobem proberou
možnosti vaší konkrétní situace. V poradně
jsme připraveni vyslechnout Váš příběh
každé pondělí od 17 do 19 hodin. Můžete
se také objednat telefonicky nebo mailem
na čtvrtek. Nezůstávejte v nejistotě a strachu sami!
Bílý kruh bezpečí
Palachova 504/7, Liberec 460 01
tel.: 485 150 707
e-mail: [email protected]
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – JARO 2013
LETEM SVĚTEM
Poslanec u »neziskovek«
Dne 13. března se v jabloneckém Spolkovém domě konalo pravidelné pracovní
setkání zástupců Magistrátu města Jablonec nad Nisou s neziskovými organizacemi a dalšími subjekty z oblasti sociální
a zdravotní. Na pozvání Jitky Šorfové, která
tyto schůzky vždy pečlivě připravuje a řídí,
přišel poslanec PČR MUDr. Vít Němeček,
MBA. Ten informoval přítomné o současném stavu výstavby onkologické ambulance
v areálu jablonecké nemocnice, která by
měla zahájit provoz v září 2013. Stavba je
financována z rozpočtu statutárního města
Jablonec nad Nisou a letos město do projektu investuje 18 milionů korun.
Poslanec Němeček také přiblížil současné dění ve zdravotní a sociální oblasti.
Vyjádřil také potřebu vzájemné komunikace a požádal o předávání připomínek k připravovaným zákonným normám, dotačním titulům, případně předávání poznatků
z terénu a nabídl sjednat osobní jednání
na příslušném ministerstvu. Dále uvedl, že
řada legislativních změn měla jiný dopad,
než byl jejich záměr, ale to vždy ukáže až
praxe. Záměry zákonů a dalších právních
předpisů, je vhodné připomínkovat na začátku legislativního procesu při projednávání jejich věcných záměrů – nejpozději
do II. čtení. Nyní se řeší legislativní úpravy
některých opatření v sociální i zdravotní
oblasti.
Konkrétní podněty je možné předávat
MUDr. Němečkovi na e-mail: nemecek@
nemjbc.cz. Je třeba stručně v bodech popsat věc, které se týká, v čem jsou problémy, jakým způsobem a čeho má být z pohledu nositele podnětu dosaženo.
redakce
Pokud jste příznivci bylinek a máte rádi
místní historii, neměla by vaší pozornosti
uniknout publikace Líby Novotné s vše
popisujícím názvem Příroda léčí tělo i duši aneb čtení o tom, jak léčivé rostliny
po staletí lidem k uzdravení pomáhají.
Útlá knížka vychází v druhém, revidovaném
vydání, a je k dostání především v Kittelově muzeu na Krásné. Pokud je pro vás
příhodnější Jablonec, můžete si jí opatřit
přímo u vydavatele (firma Kitl, Pasířská 60,
tel. 483 305 143.
Názory a komentáře
Primátor Jablonce nad Nisou
Ing. Petr Beitl odpovídá
pro parlamentní listy.

Václavu Klusovi skončil po 10 letech
mandát prezidenta. Jak byste jej ve funkci hodnotil? Za co si ho nejvíce vážíte?
A v čem vás naopak zklamal?
Václav Klaus byl prezident, s jehož názory
jsem se dokázal ztotožnit. A pokud jsem se
s nimi neztotožnil hned, čas ukázal, že ten,
kdo měl pravdu, byl on. Byl prezidentem,
na kterého mohla být naše republika hrdá.
Člověk, který se nebál jít proti větru. O to více mě mrzí jeho poslední kroky a především
přístup k obhajování amnestie. V koutku
duše doufám, že ještě v té věci neřekl poslední slovo.

Jak byste hodnotil komunikaci vedení
strany s regiony? Premiér se nedávno
nechal slyšet, že chce objíždět regionální
sdružení ODS a diskutovat se členy, které
chce přesvědčit, že značka ODS má ještě
budoucnost, a že on je ten pravý, kdo by
měl stát v jejím čele. Jakého názoru jste
vy osobně? A do jaké míry poškozuje vládní politika ODS stranu v regionech?
Pan premiér byl v naši oblasti už před 14
dny, takže komunikace skutečně probíhá.
Bohužel je pouze na stranické úrovni. ODS
na jedné straně dlouhodobě trpí nepřízní
médií a na druhé straně neschopností vysvětlovat svůj vlastní program a obhajovat
vládní i stranickou politiku všem občanům.
Tato situace – nikoli vládní politika potom skutečně poškozuje stranu na všech
úrovních
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – JARO 2013
Pokud si chce pan premiér udržet moji
podporu, musí se odhodlat k takovým organizačním i programovým opatřením, které
odpovídají vážnosti situace. A ta je opravdu
vážná.

ČSSD tvrdě kritizovala Nečasovu vládu
za zvyšování DPH. Nyní však sama přiznává, že DPH měnit nechce, a prozatím
ani u léků či knih, ba naopak chce zvýšit
daňovou zátěž živnostníkům. Překvapuje
vás to? Podle pravice tím tak deklaruje jen
svůj populismus. Jak se na to díváte vy?
Strana, která vyhrála volby 30 korunami
u lékaře, slibovala třinácté důchody a „vytvoření“ pracovních míst mě už těžko může
něčím překvapit. Skutečným programem
ČSSD je zvyšování daňové zátěže, kupování
hlasů za tisíce různých dávek a další zadlužování naši republiky.

Již rok se pyšní Jablonec statusem statuárního města. Jak byste s odstupem času hodnotil tuto změnu, domníváte se, že
jde pro občany o užitečný krok? S jakou
zpětnou vazbou se například od občanů
setkáváte? A probíhal například bezproblémově přerod ve statutární město, co
se týká administrativy?
Po roce mohu konstatovat, že občané
Jablonce přijali tento krok pozitivně a ztotožnili se s ním. Dokonce na veřejných
akcích spontánně reagují, pokud mě někdo
osloví jako starostu. Administrativní změny
proběhly za minimálních nákladů v průběhu
několika měsíců. Osobně pokládám tento
krok především za rozvojovou šanci do budoucna.

Vzhledem k tomu, že byl v minulosti
malý zájem o fond na zlepšení úrovně
bydlení, rozhodl se magistrát půjčovat
z fondu i na výstavbu malých čistíren
odpadních vod. S jakou odezvou se tento
záměr setkal? A jaké podmínky musí
žadatel o půjčku splnit?
Tento krok se připravuje. Hlavní podmínky
budou soulad (respektive nesoulad) s plánovaným rozvojem kanalizační sítě města
a splnění zákonných požadavků na tyto
zařízení.

Více jak jedna třetina práceschopného
obyvatelstva je zaměstnána ve výrobním
sektoru. Pracovní příležitosti jsou ale pro
obyvatele i nedaleké Mladé Boleslavi či
Praze. Jaká je tak v současnosti ve městě
míra nepamětnosti?
Pokud jde o míru nezaměstnanosti, tak ta
se pohybuje kolem 8%.

Za prací do vzdálenějších měst je však
třeba kvalitní infrastruktura. Jak byste ji
hodnotil v Jablonci?
Jablonec má výhodné spojení na Ml. Boleslav a Prahu díky rychlostní komunikaci
R10. Horší je to na sever a východ. V současné době intenzivně pracujeme na dokončení kapacitního propojení s Libercem.
Na velmi vysoké úrovni funguje i městská
hromadná doprava. Domnívám se, že díky
dobrému dopravnímu spojení máme i relativně nízkou míru nezaměstnanosti.
Katka Synková
ParlamentníListy.cz
STRANA 15
OSOBNOST JABLONECKA
Povídání s Petrem a Rudou,
Pivrnec slézá ze saní a chystá se
na výstavu do sněmovny

Je Petr Urban stejný jako jeho kreslená
postavička Ruda Pivrnec?
Asi jako otec a syn. Možná stejné pohyby,
gesta, smysl pro humor. Ruda se vzhledem
podobá mému pradědovi, ke všem neřestem tíhne samozřejmě po nějaké praprabábě…

V čem se Petr shoduje s Rudou?
Shodujeme se v názoru, že sranda musí
bejt, i kdyby tě ďábel napíchnul na vidle.

V některé osobnosti mají své dvojníky,
vzhledově určitě Rudovi podobný nejste,
ale na fotkách z vašeho mládí je jasná
podoba s Karlem Rodenem, nyní prý
často slýcháte, že jste celý Gerard Depardieu? Oba mají osobité kouzlo, v mládí
princ, v pokročilejším věku charizmatický
bouřlivák, jaký jste vy?
Kdyby něco, tak Roden byl podobnej mně,
je totiž mladší! Pravda je, že když přesáhnu
stodvacítku živé váhy, tak by někdo při
letmém pohledu mohl jistou shodu s Depardiem nalézt. Jenže já nejsem zatím tak
bohatý, abych se musel stěhovat do Ruska
a nemůžu močit v letadle do uličky… Já jsem
nejradši sám sebou, což oni dva vlastně
taky.

Jakého dvojníka byste našel mezi známými lidmi Rudovi Pivrncovi? Je Pivrnec
v určitém smyslu dvojníkem, či pokračovatelem Josefa Švejka, kterého jste tak
skvěle ilustroval v novém vydání v roce
2009?
Každej, kdo provozuje speciální humor,
který vzbuzuje podezření, že původce je
buď debil, nebo génius, je potomkem Švejka. Je pravda, že každá doba potřebuje
svého Švejka, svého obyčejného hrdinu,
aby se spodních deset miliónů ze života
STRANA 16
nezbláznilo. Pivrnec je takovej komentátor
naší vyčůraný doby. Jistou fyzickou podobu,
ale i naturelem bych Rudu přiřadil k hercům
Janu Libíčkovi a Vladimíru Menšíkovi.

Ruda Pivrnec je osoba apolitická, ale
k politice se jako správný hospodský
štamgast rád vyjadřuje? Dokonce zpěvák,
herec a sportovec Tomáš Klus v anketě
MF Dnes, koho byste chtěli za prezidenta, řekl, že by volil Rudu Pivrnce. V publicistickém pořadu České televize pak redaktor uvažoval, jakou literaturu si Miloš
Zeman vezme s sebou na Hrad. Jednou
z knih byla i jedna z vašich více jak čtyřicítky autorských knih Pivrncovo sérum
srandy. Co tomu říkáte? Dlouhá léta jste
se politice vyhýbal? Je čas na změnu?
Jsem rád, že můj humor oslovuje populaci
od lopaty po »viajpáky«. Říká se, že národ
má prezidenta, jakého si zaslouží… Takže
Pivrncovo působení na Hradě přijde, až si
to Češi zaslouží… To bude tehdy, až si nebudou závidět i – musím použít nevhodné
slovo – hovno a občas budou přát někomu
i úspěch. Politice jsem se fakt vyhýbal, jelikož jsem ji nevnímal. Stát mě a nejen mě
čím dál víc okrádá a naši veřejní zástupci
dělají ostudu, podělají skoro vše, kam strčí
čumák, proto přišel čas, že i Ruda Pivrnec
musí od jejich koryta občas odkopat nějakýho blba, aspoň v kresleným vtipu.

Kreslíte vtipy do deníku Blesk, kdy
reagujete na události dne, je to těžké?
Nebojíte se, že ztratíte své příznivce?
Nebo si proti sobě poštvete lidi z vrcholné
politiky? Apropó, prý se nyní chystáte
na výstavu svých děl na velmi zajímavém
místě?
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – JARO 2013
OSOBNOST JABLONECKA
s kluky od Jablonce…
Foto z historie –
Ruda a Petr v už zaniklé smržovské hospodě
Rok jsem kreslil vtip denně na různá
témata, která přinesl den a která hýbala médii. Nějaký čas trvalo, než jsem si
nastavil laťku, kam až zajít. Občas jsem
byl bulvárnější než bulvár. Pak to šlo jak
po másle, kreslené komentování aktuální
novinky zabralo tak hodinu denně. Občas
se do hledáčku Blesku dostal i nějaký kamarád z kumštýřských kruhů, když jsem
nechtěl přisypat sůl do rány, radši jsem
nekreslil. Letošní rok i bulvár najel na šetřící
program, v rámci úspor už nekreslím každý
den, ale práce mám tolik, že šrotovat hlavu
musím každý den. Přišla zároveň i zajímavá
nabídka – vystavit politické vtipy tváří v tvář
hlavním aktérům a politickým »hrdinům«,
tedy přímo v Parlamentu České republiky.
Aby naši představitelé přežili útok bacilem
Pivrncem, doplní expozici vtipy ze života,
jestli ovšem ještě politici vůbec tuší, co je
normální život, a také oleje, obrazy, které
jsou úplně apolitické. Výstavu pod patronací Petra Skokana zahájí Ivan Mládek. Jo
a možná přijde i prezident!

Náš časopis mapuje jablonecký okres
řekněme pravicovýma očima, přispíváte
nám do něho již několik let, tak předpokládáme, že máme podobný pohled
na svět. Zkuste se poohlédnout směrem
do historie a současnosti, ale jako sportovec. Vaše popularita totiž vznikla nejprve
na sportovních tratích, jak sáňkařských,
tak atletických. Můžete zavzpomínat? Co
říkáte změnám na jabloneckém Střeláku?
Jak vidíte budoucnost sáňkování v Čechách? Sáňkujete a běháte ještě?
Na jablonecký Střelák jsem dojížděl běhat od roku 1969 třikrát až čtyřikrát týdně.
Stal se mým druhým domovem. Poslední
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – JARO 2013
osmistovku jsem běžel na krajským přeboru
v roce 1992. Pak jsem na pár let dal tělu
odpočinout a vrátil se až se sto dvaceti kilama v devadesátým šestým a začal asi dva
roky trénovat, abych se mohl zúčastnit mistrovství světa veteránů. Svaly ale byly proti,
ačkoliv jsem zhubnul o pětadvacet kilo, furt
mi praskaly. Tak jsem dal tělu opět pauzu,
zase do sto dvaceti kil. Teď chodím doma
na běhátku i s těmi mými sto dvaceti, chodím, abych nedostal infarkt. Atletika znamenala Jablonec, Smržovka saně. Na dráze
jezdím od roku 1965, v loni jsem závodil asi
naposled. Sedmnáct titulů mistra ČSSR,
ČSFR, ČR mi už stačí. Prostředí saní, v němž
jsem sice dosáhl úspěchů, třeba třetího
místa na světovém poháru, dvakrát jsem
byl na zimní olympiádě, ale tenhle svět mi
domovem nikdy nebyl, cejtil jsem nenávist
a zášť bafuňářů, chovali se, jako bych dostal
něco zadarmo, jó, možná talent po předcích… Ale fair play v tomhle sportu bylo
svinským krokem zahnáno do kopců

Bezesporu jste srdcař tělem i duší,
a přestože si mnozí myslí, že žijete v Praze, kdy se jaksi úspěšnost v podnikání
předpokládá ve velkém městě, jste stále
věrný své rodné Smržovce? Je to chyba,
nebo pro vaši práci přednost? Prý jste
skoro po dvaceti letech definitivně uzavřel slavnou Pravou Pivrncovu putyku?
Ve Smržovce žijou Urbani od roku 1850,
ale Zimmermanni, tedy předci mojí babičky
Rosl Urbanové už od roku 1726, když ještě
přidám předky z máminy strany a rodinu
manželky, která je také ze Smržovky, tak tu
»máme« nejméně třicet baráčků a domků,
kde jsme se narodili, žili, bydleli, postavili
a vlastnili je. A těch hrobů na místním hřbi-
tově! Znám to tu jak své boty, kterých jsem
prošoupal bezpočet, jelikož jsem po místních kopcích naběhal padesát tisíc kiláků.
Jakej jinej domov tedy mít než tuto »ďouru«?
Sedím denně pod radioaktivním kopcem,
jak se o Černostudničním hřbetu traduje,
a chytám nápady. Pracuju a, pravda, možná i blbnu, ale žít v Praze, tak jsem se už
uchlastal, jako několik kamarádů kreslířů.
Do hlavního města jezdím minimálně, a to
pouze na pracovní schůzky, občas na nějaké akce, a to nejčastěji do Pivrncovy
hospody… Je to vlastně část Smržovky
u Staroměstského náměstí v Maislově ulici,
je to příjemnej pocit mít taky kousek »doma«
přímo ve středu našich státních dějin. Že
jsem uzavřel hospodu ve Smržovce, je pravda. Letos by oslavila dvacet let, ale už stačilo, doma není nikdo prorokem, sami jsme
už restauraci provozovat nechtěli a nájemci
zanechali po sobě spoustu dluhů a jenom
nám ničili pověst. Místo lokálu a výčepu má
nyní dcera Studio Maura. Je fotografkou
i módní návrhářkou, tak doufáme, že jí »Pivrnec« přinese štěstí, ačkoliv v jiném směru.
V určité době byla hospoda zázemím, výkladní skříní, dnes ekonomickou starostí.
Máme rodinnou firmu »Pivrnec«, snažíme se
dostat Rudu do světa, jak českého reklamního i průmyslového, tak do světa cizojazyčného. Manželka se synem mi zakazuje
o rodících se věcech mluvit, takže děkuji
za popovídání s vámi a někdy zase ahoj!
Vnučka Melanie
STRANA 17
ŽIVOT ROMŮ V ČESKU
Život Romů v česku
Romové to v posledních několika stech
letech neměli u nás, ani ve světě jednoduché. Ač byli začátkem 15. století pod
ochranou jako poutníci, v dalších několika
letech už byl postoj k nim přesně opačný,
když proti nim bylo vydáváno stále více nařízení a hrozili jim nejen u nás, ale i v okolních zemích velmi přísné tresty i za pouhý
pobyt.
Je nutné si uvědomit, že všechny tyto
důvody jejich nelehkého života, byly následkem toho, že nebyl jednoduchý život
s nimi. Je samozřejmé, že žádná společnost nevítá a nechce lidi, kteří žijí na její
úkor a zákonitě se tedy musí dříve, nebo
později dostat mimo ní.
Největší problém pro nás všechny je
romská kriminalita. Takřka neustále v médiích slyšíme o dalších a dalších trestných činech, které páchá romská menšina
a k tomu ještě velmi neetickými způsoby.
V mnoha případech se i my, nebo naši
blízcí sami dostali do nepříjemné situace
díky romům. Protiromská nálada je cítit
prakticky všude. 86 % lidí nechce Romy
jako sousedy, 40 % by je nejraději odsunulo za hranice ČR. V průměru nejvíce
negativní vztah k Romům mají lidé žijící
v jejich blízkosti. To dokazuje, že nenávist
vůči Romům není jen díky předsudkům,
ale skutečně kvůli jejich způsobu života.
Při současném vývoji situace se bude nenávist vůči Romům zvyšovat a povede jen
k dalšímu násilí, ale ne řešení.
V současné době není možné praktikovat 300 let staré způsoby, ačkoliv si dovedu představit, kolik lidí by bylo pro obnovení např. dekretu Karla VI, který umožňoval
bezdůvodné věznění a dokonce i vraždění
Romů. Máme moderní společnost, je třeba
najít i moderní způsoby integrace Romů
do společnosti. V roce 1957 byl vydán
zákon zakazující mj. kočování. Podle mého
názoru to byl do té doby nejlepší pokus
o asimilaci romů. Z lidského pohledu ho
určitě neuznávám a víme, že z velké části
úspěšný nebyl a ještě k tomu vedl ke zrodu nemalých ghett, možná horších než
tábory na okraji měst, které bývaly dříve.
Vedl ovšem k tomu, že Romové bydlí stále
na jednom místě, a pokud bydlí na stejném
místě, jsou o krok blíže k životu většiny
obyvatel ČR. Největší otázkou tedy zůstává, jak udělat další krok, nebo spíše kroky.
STRANA 18
Z minulosti už tedy víme, že stejně jako
na kohokoliv jiného, ani na Romy neplatí
integrace z donucení. Je třeba je k »řádnému životu« pozitivně motivovat. Z průzkumů plyne, že 30 až 80 % Romů končí
v praktických školách a pouze 4 % mají
dokončené středoškolské vzdělání. Určitě
nás tedy nepřekvapí, že podle odhadů je
90 % romů nezaměstaných a i díky tomu
se cca 30 % Romů živí nelegální činností.
Je vidět, že Romové nejsou schopni
takovou situaci změnit sami. Potřebují individuální péči, ovšem ne na úkor ostatních,
aby se ještě více k nim neprohlubovala nenávist veřejnosti. Podle údajů výše je zřejmé, že je těžké docílit u Romů byť aspoň
středního vzdělání. V prvních letech školy
určují budoucnost romských dětí především pracovníci školy. Za minulého režimu
nebylo vyjímkou, že téměř všechny romské
děti byli přesunuty do tehdy zvláštní školy. V současnosti už není přístup k těmto
dětem tak rezolutní, ale není ani zcela
spravedlivý. Romské děti jsou mj. vystaveny určité jazykové bariéře, tím pádem nejsou schopny chápat učivo tak rychle jako
jejich spolužáci a často nemůžou počítat
ani s větší pomocí svých rodičů. Pokud se
podaří přehoupnout přes toto období, kdy
běžné češtině tolik nerozumí, bez přesunu
do praktické školy, je velká pravděpodobnost, že budoucnost dítěte je mnohem
optimističtější než v opačném případě.
Individuální přístup ve škole ovšem nestačí, to z čeho plynou problémy především, jsou rodiče a prostředí ve kterém
romské děti žijí. Pokud chceme něco změnit, musíme začít u rodičů a jejich přístupu
k výchově potomků. V první fázi je dobré začít u rodin, kde rodičům na vzdělání svých
dětí záleží. Je to sice nespravedlivý způsob,
ale nebudou se zbytečně investovat peníze
do lidí co o to nestojí. V jejich případě bych
se spoléhal na změnu jejich přístupu u další generace. Pokud uvidí u svých vystudovaných vrstevníků výhody vzdělání, dá se
očekávat, že se budou snažit svým dětem
poskytnout to samé. Kde jinde taky pro ně
hledat lepší příklad? V ideálním případě
by se mohla míra vzdělanosti Romů za pár
generací blížit té u ostatních obyvatel ČR.
Problémy Romů nevidím pouze ve vzdělání, může za to jejich povaha. Ať chcem
nebo ne, ne vše lze změnit, velkou roli hrají
geny. V tomto případě jsou to staletí z velké
části naplněné spíše odcizováním majetku,
než legálním ziskem. Staletí stejný životní
styl se zákonitě podepisuje i na současné
generaci. I proto nemá smysl, snažit se řešit problémy s Romy během pár let, toto se
uspěchat nedá. Začněme tedy »nejméně
poznamenanými« minulostí svého národa,
ti ostatní se tedy doufejme přidají v příštích letech, nebo spíše desetiletí. Můžeme
je »popíchnout« snížením sociálních dávek
za určitých předem stanovených pravidel,
či je z velké části zrušit a nahradit příděly
jídla, malým »kapesným« a staráním se
o finance rodin i jednotlivců bez toho, aby
na peníze šáhly. Je to nepříjemné, ale přitom etické a nehrozí hladovění sociálně
slabých členů romské komunity a přesně
toto potřebujeme. Otázku fi nancování tu
nechci řešit, ale část peněz by se určitě
ušetřila při přechodu ze starého na tento
nový systém a další jsou otázkou přidělování peněz ze státního rozpočtu.
Zatím jsme řešili jen problémy, které
jsou především na straně Romů, ale pokud
si představíme vystudovaného a vzdělaného Roma, je myslím jasné, že nemá
vyhráno. Předsudky ostatních vůči Romům
mezi námi ještě nějakou chvíli budou a zaměstnavatelé do jiných než nejnižších pozic Romy spíše nechtějí. Taková překážka
se dá řešit výhodami pro zaměstnavatele,
např. daňovou úlevou při určeném procentu romů ve firmě. Nesmí to být velká úleva,
aby nebyla spíše zneužívaná, ale částka
vyrovnávající obavy z Romů ve firmě. Takový systém má samozřejmě svá úskalí,
těžko se dá aplikovat na všechny Romy
bez vyjímky, v takovém případě by se spíš
jednalo pouze o pozitivní diskriminaci, než
o pomoc. Bylo by optimální, kdyby sociální
pracovníci na základě minulosti a snaživosti jedince určovali, zda se jedná o člověka zasluhující si tuto podporu. Neplýtvalo
by se penězi na lidi co ve skutečnosti pracovat nechtějí a naše společnost by takový
způsob přijala pozitivněji.
Všechny problémy a řešení které jsem
zmínil, mají jeden, pro nás možná nejdůležitější cíl, snížit už na začátku zmíněnou
kriminalitu romské populace. Je typické,
že pokud si člověk nechce a nebo nemůže
najít dobře placenou práci, nemá možnost
dopřát si to, co pracující člověk a nejsnažší
způsob je tedy získat prostředky kriminální
činností. V případě, že bude Rom kvalitně
vzděláván a najde si práci, které se sociální podpora ani nepřiblíží, jak by to bylo
v případě výše popsaném modelu, nebude
mít důvod chtít být nezaměstnaný, nebo
páchat kriminální činnost.
Nemyslím si, že během pár let se dá
takto změnit celá romská populace, jde
jen o to, najít alespoň z velké části fungující
systém začlenění romů. Začátky jsou vždy
nejtěžší, ale věřím, že takovýmto, nebo podobným způsobem, lze dosáhnout viditelného pokroku. Nelze očekávat, že něco, co
se formovalo staletí, změníme během pár
let, ale pokud změníme něco dnes, byť jen
málo, budeme za několik let mnohem dál,
než když zůstane vše při starém.
Vít Šimberský
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – JARO 2013
Download

duben 2013.indd - Jablonecký zpravodaj