Plán doučování z fyziky – 1. ročník (kvinta)
Učebnice:
Fyzika pro gymnázia – Mechanika
Prometheus Praha
1.pololetí
Kinematika hmotného bodu
Dynamika hmotného bodu
Mechanická práce a mechanická energie
2.pololetí
Gravitační pole
Mechanika tuhého tělesa
Mechanika kapalin a plynů
Příklady k opakování
1. Kolo o průměru 60 cm vykonává 1 000 otáček za minutu. Určete dostředivé zrychlení bodů
ležících na jeho obvodu.
2. Chlapec sjel na saních ze svahu o délce 40 m za dobu 10 s a pak ještě po vodorovné dráze
urazil až do úplného zastavení dráhu 20 m. Určete jeho rychlost na konci svahu, zrychlení na
obou úsecích dráhy, celkovou dobu pohybu a průměrnou rychlost po celé dráze.
Předpokládáme, že pohyb na prvním úseku dráhy (po svahu) je rovnoměrně zrychlený, na
druhém (po vodorovné dráze) rovnoměrně zpomalený.
3. Těleso padající volným pádem urazilo za posledních 0,5 s dráhu 10 m. Určete rychlost
tělesa v okamžiku dopadu. Tíhové zrychlení je 10 m/s2.
4. Auto zvětšilo na dráze 54 m svou rychlost z 21,6 km/h na 108 km/h. Určete jeho zrychlení.
Předpokládáme, že auto se pohybuje rovnoměrně zrychleným pohybem.
5. Střela pohybující se rychlostí 20 m/s se roztrhla na dvě části o hmotnostech 10 kg a 5 kg.
Lehčí část střely měla rychlost 90 m/s a pohybovala se ve stejném směru jako střela před
roztržením. Určete rychlost těžší části střely.
6. Vlak o hmotnosti 4x106kg pohybující se rychlostí 36 km/h začal brzdit silou 2x105 N.
Jakou vzdálenost urazí za 1 min od začátku brzdění? Za jakou dobu se vlak zastaví a jakou
dráhu při tom urazí?
7. Jakou minimální silou je třeba přitlačit ke svislé zdi těleso o hmotnosti 5 kg, aby
nesklouzlo? Součinitel tření je 0,2, tíhové zrychlení 10 m/s2.
8. Na pevné kladce visí dvě tělesa s hmotností 3 kg a 6,8 kg. Těleso o menší hmotnosti se
nachází ve vzdálenosti 2 m pod tělesem o větší hmotnosti. Za jakou dobu budou obě tělesa ve
stejné výšce? Počáteční rychlost obou těles je nulová, tíhové zrychlení je 10 m/s2. Hmotnost
kladky neuvažujeme.
9. Na konci tyče o délce 50 cm působí dvě rovnoběžné síly o velikostech 60 N a 40 N. Určete
velikost a působiště jejich výslednice, mají-li síly a) stejný směr, b) opačný směr.
10. Jak daleko by se odkutálelo kolo o hmotnosti 20 kg a poloměru 34 cm, kdyby se uvolnilo
z osy auta při rychlosti 72 km/h? Moment setrvačnosti kola je 1 kg.m2, velikost odporové síly
je 4% tíhové síly působící na kolo a tíhové zrychlení 9,81 m/s2.
11. Na jednom konci tyče o délce 30 cm je připevněna koule o poloměru 6 cm. Hmotnost
koule je dvakrát větší než hmotnost tyče. Určete polohu těžiště tělesa, které vznikne spojením
tyče a koule.
12. Vypočítejte tlakovou sílu působící na víko konzervy, jestliže vnitřní tlak páry je 2,5 kPa a
atmosférický tlak je 105 Pa. Průměr víka je 8 cm.
13. Ledová kra má tvar čtvercové desky o obsahu plochy 1 m2 a tloušťce 20 cm. Jaká je
minimální hmotnost závaží, které je třeba položit na střed kry, aby se celá ponořila do vody?
Hustota ledu je 900 kg/m3, hustota vody je 1 000 kg/m3.
14. V širší části trubice voda proudí rychlostí 10 cm/s. Jakou rychlostí proudí v její užší části,
která má dvakrát menší průměr?
15. Odhadněte velikost odporové síly působící na dlaň ruky, vysune-li ji automobilový
závodník z auta jedoucího rychlostí 220 km/h. Přepokládáme, že dlaň je postavena kolmo na
proud vzduchu. Obsah dlaně je 0,017 m2, součinitel odporu 1,12 a hustota vzduchu 1,3 kg/m3.
16. Určete gravitační sílu, která působí na těleso o hmotnosti 16 kg, jestliže se nachází nad
povrchem Země ve výšce, která se rovná 1/3 poloměru Země. Gravitační zrychlení u povrchu
Země je přibližně 10 m/s2.
17. Země se pohybuje kolem Slunce přibližně po kružnici o poloměru 1,5.108km rychlostí 30
km/s. Určete hmotnost Slunce. Gravitační konstanta je 6,67.10-11N.m2.kg-2.
Download

Plán doučování z fyziky – 1. ročník (kvinta)