MİLLİ EDEBİYAT – 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
–
Şiirde hece ölçüsü ve halk şiiri nazım biçimleri kullanılmalıdır.
–
Şiir, roman ve hikayede Anadolu ve yaşamı esas alınmalıdır.
–
Dil sadeleşerek, yabancı kelimelerden kurtarılmalıdır.
–
Türkçe dilbilgisi kuralları uygulanmalıdır.
Yukarıda verilen özellikler hangi edebi döneme aittir?
A) I. Tanzimat
B) II. Tanzimat
C) Servet-i Fünûn
D) Fecr-i Âti
E) Milli Edebiyat
Fecr-i Âti topluluğundan Genç Kalemler dergisine geçti. Aruzu
bırakarak heceyle şiirler yazdı. Şairliğinden çok, edebiyat tarihi ve
edebiyat araştırmalarıyla tanındı. “Geçtiğim Yol” ve “Türk Edebiyatı
Antolojisi” adlı iki önemli eseri ön plandadır.
Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Gökalp
B) Ali Canip Yöntem
C) Mehmet Emin Yurdakul
D) Refik Halit Karay
E) Falih Rıfkı Atay
Diyarbakır doğumludur. Türkçülük akımını sisteme bağlayan
yazardır. Genç Kalemler, Türk Yurdu, Yeni Mecmua gibi dergilerde
yazdı. İslâm öncesi Türk tarihiyle ilgilendi. Emile Durkheim’den
etkilenerek sosyoloji çalışmaları yaptı.
Paragrafta anlatılan Milli Edebiyat sanatçısı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yahya Kemal Beyatlı
B) Ziya Gökalp
C) Mehmet Akif Ersoy
D) Ahmet Rasim
E) Ali Canip Yöntem
Şiir yayınlamaya Servet-i Fünûn döneminde başlayan milliyetçi,
halkçı ... bütün şiirlerinde sade bir dil ve hece ölçüsü kullandı;
konularını toplum dertlerinden, sosyal–epik hayat sahnelerinden
aldı. Uyarıcı–öğretici şiirler yazdı. Türk şairi, milli şair diye anılır.
“Türk Sazı, Ey Türk Uyan, Tan Sesleri” en bilinen kitaplarıdır.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) Mehmet Emin
B) Ali Canip
C) Mehmet Akif
D) Yahya Kemal
E) Faruk Nafiz
1911 yılında Selanik’te ... dergisi yayımlandı. Bu derginin kurucu ve
yazarlarından ..., Türk edebiyatının millileştirilmesi görüşünü ortaya
attı ve dergininin ilk sayısında ... başlığıyla imzasız bir yazı yayımladı.
Bu gelişmeler genel olarak Ulusal Edebiyat’ın başlangıcı olarak kabul
edilir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Türk Yurdu – Mehmet Emin – Halka Doğru
B) Genç Kalemler – Ömer Seyfettin – Yeni Lisan
C) Milli Mecmua – Ziya Gökalp – Yeni Lisan
D) Türk Yurdu – Ömer Seyfettin – Yeni Lisan
E) Genç Kalemler – Mehmet Emin – Halka Doğru
Dünya edebiyatında “Maupassant tarzı” ve “Çehov tarzı” olarak
bilinen hikaye anlayışlarının edebiyatımızdaki ilk temsilcileri olarak;
... ile ... sayılmıştır.
Bu parçanın sonunda boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Ömer Seyfettin, A. Hamdi Tanpınar
S. Faik Abasıyanık, Yaşar Kemal
M. Şevket Esendal, S. Faik Abasıyanık
R. Halit Karay, Haldun Taner
Ömer Seyfettin, M. Şevket Esendal
7.
Hikayemizde kahraman bir Osmanlının İran Şahı’na elçi olarak
gitmesi ve orada oturması için altına bir minderin verilmeyişi
karşısında milyonlar değerindeki kavuğunu yere sererek gösterdiği
yiğitlik ve cömertlik anlatılır.
Ömer Seyfettin’e ait yukarıda açıklaması verilen hikaye
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pembe İncili Kaftan
B) Eski Kahramanlar
C) Topuz
D) Başını Vermeyen Şehit
E) Asilzadeler
8.
Ziya Gökalp için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Türkçülük akımının öncüsüdür.
B) Milli
Edebiyat’a
(özellikle)
düşünceleriyle
katkıda
bulunmuştur.
C) Toplumsal kurumlarımızın tümünün Batı’ya göre düzenlenmesi
ve kültür yoluyla ulusal birliğin sağlanması görüşündedir.
D) Mistisizme kayan duygulu karakter yapısının yanı sıra
devrimci, mücadeleci bir sanat yanı vardır.
E) Düzyazının yanında, nazmı da kullanarak didaktik şiirler,
manzum masal ve destanlar kaleme almıştır.
9.
Milli Edebiyat ile Fecr-i Âti’nin ortak yönü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Eserlerde toplum sorunlarına duyarlılık gösterilmesi
B) Sanatçıların aynı ekolden gelmeleri
C) Sembolizm akımından etkilenmeleri
D) Şiirlerinin daha çok bireysel temaları içermesi
E) Batı edebiyatını yakından takip etmeleri
10. Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken
Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz
Arkadaş biz bu yolda türküler tuttururken
Sana uğurlar olsun ayrılıyor yolumuz.
F. Nafiz’e ait bu dörtlükte Milli Edebiyat döneminin özellikle
hangi özelliği vurgulanmaktadır?
A) Toplum için sanat ilkesi
B) Dilde sadeleşme hareketinin önemi
C) Şiirde hece ölçüsü kullanımının yaygınlaştırılması
D) Edebi ürünlerde Anadolu, halk ve sorunların ele alınması
gerektiği
E) Halk edebiyatı nazım biçimlerinden yararlanmanın gerekliliği
11. Yazarın en başarılı romanı, önce İngilizce yazıp Türkçeye çevirdiği
...’dır. Realist özellikler gösteren eserde Rabia adlı kadın kahraman
görülür. Mahallede Karagöz oynatan ve Kız Tevfik denen birinin kızı
olan Rabia eser sonunda, kendisine aşık olup Müslüman olan
İtalyan Pregrini ile evlenir.
Yukarıdaki boşluğa getirilmesi gereken eser aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yeni Turan
B) Nur Baba
C) Sinekli Bakkal
D) Kalp Ağrısı
E) Yaban
12. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat’ın temsilcilerinden biri
değildir?
A) Fuat Köprülü
B) Ziya Gökalp
C) Mehmet Akif
D) Ali Canip
E) Ömer Seyfettin
CEVAPLAR
1E
2B
3B
4A
5B
6E
7A
8D
9D
10 D
11 C
12 C
MİLLİ EDEBİYAT – 2
6.
1.
Yakup Kadri roman alanında üstün başarı göstermiştir. Pek çok romanı
olmakla birlikte hemen her konuya değinmiştir. Mesela; “Kiralık Konak”ta,
I
Tanzimat’tan Birinci Dünya Savaşı’na dek yetişen üç kuşağın tezatlarını; “Sodom
II
ve Gomore”de, İstanbul’un işgali sırasındaki bozukluklarını ve ahlaki
çöküntülerini; “Yaban”da, Meşrutiyet döneminin parti mücadelelerini;
III
“Hüküm Gecesi”nde, Kurtuluş Savaşı yıllarında bir Anadolu köyünün trajik yan
ıv
larını, “Ankara”da, Atatürk devrimlerinin ilk yılları ile yeni başkenti ve üç dönemi
V
anlatır.
Parçadaki bilgi yanlışının giderilmesi için numaralandırılmış
yerlerden hangi ikisi yer değiştirmelidir?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I ve V
E) III ve V
2.
3.
4.
5.
Gelenek ve göreneklerine bağlı bir adam olan Naim Efendi, II.
Abdülhamit döneminden emekli bir nazırdır. Damadı Servet Bey
tam bir alafrangalık düşkünüdür. Torunları Cemil ve Seniha eskiye
sırt çeviren, yeniyi hazmedemeyen birer züppedir. Seniha
evlenemez ve Avrupa’ya kaçar. Bu suçu Naim Efendiye yükleyen
Servet Bey karısını alarak konaktan ayrılır. Seniha İstanbul’a
babasının yanına döner. Yalnız kalan Naim Efendi konağı kiraya
verip kız kardeşinin yanına çıkma planı yapar, fakat kiracılar konağı
eski ve sıkıcı bulurlar.
Paragrafta özeti verilen Yakup Kadri romanı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yaban
B) Kiralık Konak
C) Sodom ve Gomore
D) Hüküm Gecesi
E) Panorama
Refik Halit Karay, aşağıdaki edebi türlerden hangisiyle ilgili bir
eser yazmamıştır?
A) Denem
B) Fıkra
C) Hikaye
D) Roman
E) Şiir
Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi öykü ve romanının
özelliklerinden biri değildir?
A) Halkın konuştuğu dil benimsenmiştir.
B) Romantizm ve klasizm akımlarının etkisinde kalınmıştır.
C) Konular İstanbul dışından da seçilmiştir.
D) Uzun, anlaşılması zor cümle kuruluşlarından kaçınılmıştır.
E) Gerek konu, gerek seçilen karakterler bakımından bir
“memleket edebiyatı” çığırı açılmıştır.
Yazarın hikayelerine Milli Savaş dönemi çoğu kez konu olmuştur.
“Yaban” romanı da bu malzemeden teşekküldür. Sanatçı
eserlerinde yerli kişileri kullanır. 1915’ten sonra Ziya Gökalp’in
sadeleşme ilkelerini benimseyerek her yeni çıkan eserinde biraz
daha duru bir dille yazmıştır. Eserlerinden bazıları Kiralık Konak,
Ankara, Sodom ve Gomore vb.dir.
Yukarıda tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Halide Edip Adıvar
C) Ömer Seyfettin
D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Milli Edebiyat akımından etkilenmiştir. Konuşma dilinin tüm sadelik
ve canlılığını eserlerinde yansıtmıştır. Roman, hikaye, tiyatro, gezi
yazısı türlerinde başarılı örnekler ortaya koymuştur. Yurdun çeşitli
yörelerindeki güzel çirkin görünüşleri, töre kaynaklı doğru yanlış
inançları gözler önüne sermiştir.
Paragrafta sayılan özelliklere bütünüyle sahip olan sanatçı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Reşat Nuri Güntekin
Peyami Safa
Mehmet Emin Yurdakul
Ahmet Hikmet Müftüoğlu
Halit Fahri Ozansoy
7.
Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi sanatçılarından
değildir?
A) Ömer Seyfettin
B) Ziya Gökalp
C) Ali Canip Yöntem
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Halide Edip Adıvar
8.
Milli Edebiyat döneminde; ... düşünceleriyle, ... ve öykü ve
makaleleriyle, ... makale ve şiirleriyle, ... edebiyat araştırmalarıyla
gelişmeleri sürekli kılmaya çalıştılar.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Fuat Köprülü – Ömer Seyfettin
Ali Canip – Ziya Gökalp
B) Ziya Gökalp – Ali Canip
Ömer Seyfettin – Fuat Köprülü
C) Ali Canip – Fuat Köprülü
Ömer Seyfettin – Ziya Gökalp
D) Ziya Gökalp – Ömer Seyfettin
Ali Canip – Fuat Köprülü
E) Ömer Seyfettin – Ali Canip
Ziya Gökalp – Fuat Köprülü
9.
“Beyaz Lale, Bomba, Topuz”
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Refik Halit
B) Ömer Seyfettin
C) Hüseyin Rahmi
D) Halide Edip
E) Cevdet Kudret
adlı
hikayelerin
yazarı
10. Divan edebiyatı sanatçıları Doğu’yu, Servet-i Fünûn sanatçıları
Batı’yı gözü kapalı taklit ettiler. “Biz taklitten, yapmacılıktan uzak,
milli değerlerine bağlı, yeni bir edebiyat oluşturmak amacındayız.”
söylemiyle yola çıktılar.
Yukarıdaki görüşler aşağıdaki edebi dönemlerden hangisine ait
olabilir?
A) Edebiyat-ı Cedide
B) Fecr-i Âti
C) Tanzimat I. Dönem
D) Tanzimat II. Dönem
E) Milli Edebiyat
11. Aşağıdaki eserlerden
verilmemiştir?
A) Saray ve Ötesi
B) Çağlayanlar
C) Asilzadeler
D) Yalnız Efe
E) Dudaktan Kalbe
hangisi
Milli
Edebiyat
döneminde
12. Aşağıda Halide Edip Adıvar’la ilgili söylenenlerden hangisi
yanlıştır?
A) İlk eserlerinde (Seviye Talib, Handan, Kalp Ağrısı) aşk
konularını işlemiştir.
B) Son dönemlerinde toplum hayatını ele alarak töre romanları
yazmıştır.
C) Anı, hikaye, roman, eleştiri, makale, tiyatro türlerinde eserler
vermiştir.
D) Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye adlı romanlarında Kurtuluş
Savaşı yıllarını anlatmıştır.
E) Tatarcık romanında yazar Karagöz ve Ortaoyunu hakkında
ayrıntılı bilgi vermiştir.
CEVAPLAR
1C
2B
3E
4B
5E
6A
7D
8D
9B
10 E
11 A
12 E
MİLLİ EDEBİYAT – 3
1.
3.
...’ın romanlarında kişi sayısı çoktur. Fakat bu kişilerin çoğu silik,
ancak bir isimden ibarettir. Bizi yönlendirecek kadar güçlü ve canlı
görünmezler. “Şık” romanında bulunan bazı kahramanların, her
romanında biraz daha gelişmiş olarak tekrar yaşatıldığı görülür.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Ahmet Mithat
C) Halide Edip Adıvar
D) Hüseyin Rahmi Gürpınar
E) Peyami Safa
8.
İlk romanlarında aşk ve kadın psikolojisini işlemiştir. Daha sonra
milli konulara yönelmiş, özelikle İstiklal Savaşı günlerini anlatan
romanlarıyla meşhur olmuştur. Anlatımı sıkıntılı, dili pürüzlüdür.
Duygulandırmadan kaçınan, realizmi ön plana çıkaran romanlar
yazdı. Türkçülük üzerine de çalıştı.
Parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halide Edip Adıvar
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Mehmet Rauf
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Peyami Safa
9.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Cumhuriyet döneminde de sanat
hayatını devam ettirmemiştir?
A) Y. Kadri Karaosmanoğlu
B) H. Edip Adıvar
C) R. Nuri Güntekin
D) Ziya Gökalp
E) F. Nafiz Çamlıbel
Ali Canip Yöntem, Anadolu’nun acı gerçeklerini yakından görmüş
I
II
, Türkçü, ulusçu bir sanatçıdır. Servet-i Fünûn dergisinde; “Ben bir Türküm;
III
dinim, cinsim uludur.” mısralarıyla başlayan şiiriyle ün kazanmıştır.
Eserlerini sade bir dille,hece ölçüsüyle, coşkun bir lirizmle dile getirmiştir
IV
.
Şiirleri genellikle didaktik özelikler gösterir.
V
Yukarıda numaralandırılmış yerlerin hangisine bir bilgi yanlışı
yapılmıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
2.
7.
Lise yıllarımda edebiyat öğretmenlerimin de yol göstermesiyle
“Kiralık Konak, Ateşten Gömlek, Çalıkuşu ve Efruz Bey”i büyük bir
zevkle okumuştum.
Yukarıda eseri anılmayan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halide Edip Adıvar
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Refik Halit Karay
E) Ömer Seyfettin
Romanda aşırı Batı hayranı züppe tipi, başarılı bir biçimde çizilir.
Karakterlerin isimlerinde bile bir anlam inceliği sezilir. Naim, Servet,
Seniha... Genel olarak üç farklı kuşağı ele alır ve bir ailenin çöküşünü
okuyucunun gözleri önüne serer.
Kısaca tanıtılan bu eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaprak Dökümü
B) Çalıkuşu
C) Kiralık Konak
D) Yaban
E) Tutunamayanlar
4.
Eserde İstanbul’da iyi bir eğitim gören Feride adlı genç bir kızın
Kamuran’la ilgili bir aşk yarasında dolayı Anadolu’ya öğretmen
olarak gitmesi ve oradaki sıkıntıları anlatılır.
Paragrafta kısaca tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hep O Şarkı
B) Çalışuku
C) Sodom ve Gomore
D) Sürgün
E) Acımak
5.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun eser ortaya koymadığı alan
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Roman
B) Öykü
C) Hatıra (Anı)
D) Gezi Yazısı
E) Makale
6.
Ahmet Celal, bir paşanın oğludur. Yedek subay olarak katıldığı
Birinci Dünya Savaşı’nda bir kolunu kaybetmiştir. Sonraları Orta
Anadolu’da Porsuk çayı kıyısındaki köyüne gidip yerleşir. Köylü
Ahmet Celal’i sevmez ve kendilerine bir düşman olarak görür.
Köyün kızı Emine’yi sever, fakat kız ona varmaz. Yunan işgali onları
aynı noktada buluşturur, ancak Emine yaralıdır. Ahmet Celal onu
bırakır ve bilinmeyen bir yöne doğru gider.
Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kırık Hayatlar
B) Yaban
C) Ateşten Gömlek
D) Hüküm Gecesi
E) Sürgün
10. –
20.
yüzyıl
Türk
edebiyatının
en
tanınmış
şahsiyetlerindendir.
–
Daha çok edebiyat tarihi alanında çalışmalarda bulunmuş, bu
alanda önemli eserler hazırlamıştır.
–
Türkiye’yi Türkoloji ilminin merkezi yapan dünya çapında bir
edebiyat âlimidir.
Yukarıda bazı yönleri verilen Milli Edebiyat sanatçısı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hamdullah Suphi
B) Ziya Gökalp
C) Ali Canip Yöntem
D) M. Fuat Köprülü
E) Ömer Seyfettin
11. Ömer Seyfettin, edebiyatımızda Maupassant tarzı hikayenin temsilcisi
I
olarak bilinir. Hikayelerinin konularını çocukluk anılarından ve tarihten
II
almıştır. Yaşadığı döneme göre sade bir dil kullanmıştır. Genellikle roman ,
III
IV
öykü tiyatro ve deneme gibi değişik türlerde eser vermiştir. Dile ile ilgili
görüşlerini “ Yeni Lisan” makalesinde açıklamıştır.
V
Ömer Seyfettin’le ilgili oluşturulan yukarıdaki paragrafta
numaralanmış yerlerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) V
B) IV
C) III
D) II
E) I
12. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi “Genç Kalemler”de yayımladığı
yazılarıyla üne kavuşmuştur?
A) M. Fuat Köprülü
B) R. Halit Karay
C) Ömer Seyfettin
D) Y. Kadri Karaosmanoğlu
E) Ahmet Haşim
CEVAPLAR
1A
2D
3C
4B
5D
6B
7D
8A
9D
10 D
11 B
12 C
MİLLİ EDEBİYAT – 4
1.
Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi şiirinin
özelliklerinden biri değildir?
A) “Şiir vicdani bir keyfiyettir.” düşüncesi benimsenmiştir.
B) Bireysel konular işlenmiştir.
C) Kullanılan dil ağır ve sanatlıdır.
D) Hece ölçüsü benimsenmiştir.
E) “Beş Hececiler”in şiirin en güzel örneklerini vermesinde payı
büyüktür.
2.
Aşağıdakilerden hangisi Hüseyin Rahmi ve Halide Edip’te bulunan
ortak bir yöndür?
A) Dil ve anlatımlarının kusursuzluğu
B) Milli Edebiyat döneminden olmaları
C) Töre romanı yazmış olmaları
D) Natüralizmden etkilenmiş olmaları
E) Halkı eğitme amacı gütmemeleri
3.
Aşağıdakilerden hangisi Halide Edip’e ait romanlardan biri
değildir?
A) Sinekli Bakkal
B) Ateşten Gömlek
C) Vurun Kahpeye
D) Panorama
E) Tatarcık
4.
Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?
A) Geçtiğimiz Yol
B) Kızıl Elma
C) Anamın Kitabı
D) Altın Işık
E) Türk Sazı
5.
Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir sanatçıya aittir?
A) Türk Sazı
B) Ey Türk Uyan
C) Ordunun Destanı
D) Aydın Kızları
E) Yeni Hayat
6.
Sanatçı; eleştiri, makale, çeviri, hatıra, hikaye, roman, anı, tiyatro
türlerinde; birçoğu dergi, gazete sayfalarında kalan yüzü aşkın eser
yazmıştır. Bunlardan on dokuzu roman, yedisi hikaye, yirmiden
fazlası telif tiyatro eseridir. Asıl yazarlık kudretini romanlarında
göstermiştir. Anadolu’nun kapısını romana açmış, eserlerinde çevre
olarak Anadolu’yu işlemiştir. “Çalıkuşu” da yaşadığı aşk acısı ve
kırgınlık nedeniyle Anadolu’da öğretmenlik yapan Feride adlı genç
bir kızı anlattığı bir Anadolu serüvenidir.
Parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Peyami Safa
B) Yakup Kadri
C) Halide Edip
D) Reşat Nuri
E) Refik Halit
7.
Aşağıdakilerden hangisi R. Nuri Güntekin’e ait bir eser değildir?
A) Miskinler Tekkesi
B) Damga
C) Dudaktan Kalbe
D) İstanbul’un İç Yüzü
E) Yaprak Dökümü
8.
Eserde bir ailenin fertlerinin tek tek yuvadan kopuşu ve hazin
sonları anlatılır. Eserin baş kahramanı Ali Rıza Bey bir avukata
metres olan kızı Leyla ile birlikte felçli bir hayat yaşamaya mahkum
olur.
Yukarıda tanıtılan eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Metres – Hüseyin Rahmi
B) İntibah – Namık Kemal
C) Yaprak Dökümü – Reşat Nuri
D) Kiralık Konak – Yakup Kadri
E) Vurun Kahpeye – Halide Edip
9.
Aşağıdakilerden hangisi Fuat Köprülü’ye ait bir eser değildir?
A) Türk Medeniyeti Tarihi
B) Türk Saz Şairleri
C) Türk Edebiyatı Tarihi
D) Divan Edebiyatı Antolojisi
E) Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar
10. Roman adını kutsal kitaplarda lanetlenmiş iki şehirden alır. Eserde
Birinci Dünya Savaşı sonrası işgal edilen İstanbul’daki bazı ahlaksızlıklar, kokuşmuşluklar anlatılır. Batı’ya körü körüne bağlanmak,
eğlenceler, bazılarının işgal kuvvetlerindeki subaylarla kurduğu
düzeysiz ve çarpık ilişkiler gözler önüne serilir.
Paragrafta sözü edilen roman ve yazarı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Vurun Kahpeye – Halide Edip
B) Huzur – Ahmet Hamdi
C) Sodom ve Gomore – Yakup Kadri
D) Yalnızız – Peyami Safa
E) Kurtlar Sofrası – Attila İlhan
11. Aruz ölçüsünü Türkçeye en iyi uygulayan şairimizdir. Onun yüzü
Doğu’ya dönüktür. İlhamlarını din ve töreden alır. “Seyfi Baba”da
hasta dostunu ziyarete giderken elindeki kırık camlı fenerin kör
ışığında geçtiği İstanbul sokaklarını betimler, yoksulluğu anlatır.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret
B) M. Akif Ersoy
C) Y. Kemal Beyatlı
D) M. Emin Yurdakul
E) A. Kutsi Tecer
12. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Milli Edebiyat sanatçılarının
etkilendikleri akım yanlış verilmiştir?
A) H. Edip Adıvar – Realizm
B) H. Rahmi Gürpınar – Natüralizm
C) Y. Kadri Karaosmanoğlu – Realizm
D) M. Şevket Esendal – Realizm
E) Ömer Seyfettin – Natüralizm
CEVAPLAR
1C
2C
3D
4C
5E
6D
7D
8C
9A
10 C
11 B
12 E
MİLLİ EDEBİYAT – 5
1. Yazı hayatına Fecr-i Âti topluluğuyla başlamış, roman, anı,
öykü, tiyatro ve mensur şiir türünde eserler vermiştir.
Romantik, realist bir çizgisi vardır. Tarih ve toplum olaylarını,
Tanzimat’tan Cumhuriyet yıllarına uzanan bir dönemi
romanlaştırdı. Toplumsal değişmeleri, kuşaklar arası
çatışmaları, aydın, halk çatışma ve ikilemini işledi. “Yaban”
romanıyla 1942 CHP roman yarışmasında ikinci oldu.
Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Halide Edip Adıvar
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Peyami Safa
2. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat’ın ilkelerinden biri
değildir?
A) Yerli konuları işleme
B) Sade bir dil kullanma
C) Halk şiiri vezinlerinden yararlanma
D) Yabancı sanat etkilerinden uzaklaşma
E) Roman tekniğine yeni boyutlar kazandırma
3. Aşağıdakilerden hangisi “Yeni Lisan”da savunulan
görüşlerden biri değildir?
A) Arapça ve Farsça tamlamalar dilden atılacak
B) Türkçede karşılığı bulunan Arapça ve Farsça sözcükler
kullanılmayacak
C) Yazı diliyle konuşma dili birleştirilecek
D) Kullanılmasında zorunluluk bulunan Arapça ve Farsça
sözcükler olduğu gibi kullanılacak
E) İstanbul ağzı (İstanbul halkının konuşma dili), yazı dili ve
edebiyat dili olacak
4. Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin’e ait bir öykü
değildir?
A) Bahar ve Kelebekler
B) Ashab-ı Kehfimiz
C) Yüksek Ökçeler
D) Asilzadeler
E) Çağlayanlar
5. “Yakup Kadri” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Eserlerinde Türk toplumunun Tanzimat’tan Atatürk
Türkiyesi dönemlerine kadarki yaşantısını yansıdır.
B) Gerçeklere fikir açısından bakan büyük bir nesir ve
roman yazarımızdır.
C) Yapıtlarında çoğunlukla içinde yaşadığı toplumun
sorunları üstünde durmuştur.
D) Hemen her romanında tarihsel olaylara bağlı insanların
kişiliklerini yansıtır.
E) Romanlarındaki tiplerin çoğu, iç dünyaları fakir, iyimser,
düzene ayak uydurmuş, törelere karşı çıkan kişilerdir.
6. “Yezidin Kızı, Sürgün, İstanbul’in İç Yüzü” adlı romanların yazarı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Mehmet Rauf
C) Falih Rıfkı Atay
D) Refik Halit Karay
E) Oğuz Atay
7. Onun hikayeleriyle romanlarında renkli bir görgü ve gözlem
zenginliği göze çarpar. Romanlarında, çoğunlukla aile üstünde
durur. Hiçbir belli teze bağlanmaksızın, sağlam bir teknikle,
başarılı çevre tasvirleri içerisinde nefis bir üslupla olayları
anlatır. Mensur şiir, makale, fıkra, hatıra, sohbet, tiyatro
türlerinde de eserler vermiştir. “Memleket Hikayeleri” en
önemli eseridir.
Yukarıda tanıtılan Milli Edebiyat sanatçısı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) R. Halit Karay
B) M. Fuat Köprülü
C) H. Suphi Tanrıöver
D) A. Şinasi Hisar
E) H. Hamdi Tanpınar
8. Yazarın, eski eğitim sistemini ve dini istismar edenleri
eleştirdiği bu roman Ali Şahin adlı genç bir öğretmenin
yaşam öyküsüyle Cumhuriyet’ten önce dindar geçinen bir
grubun bundan sonra çıkarcı oluşlarını anlatır. Bu eseri yazar
dönemin siyasal baskısından ötürü yayımlayamamıştır.
Sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çete – Refik Halit
B) Yeşil Gece – Reşat Nuri
C) Mehmetçik – Halide Edip
D) Dağ Yolu – Hamdullah Suphi
E) Foya – Ömer Seyfettin
9. Aşağıdakilerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?
A) Yaban
B) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
C) Mai ve Siyah
D) Vurun Kahpeye
E) Şermin
10. – Edebiyat dünyasına Edebiyat-ı Cedidedeki yazı ve
hikayeleriyle katıldı.
– 1901’de yayınlanan Haristan ve Gülistan adlı kitabıyla
üne kavuştu.
– 1908’den sonra Türkçülük hareketlerine katıldı.
– Gönül Hanım ve Çağlayanlar yazarın önemli eserleridir.
Yukarıda özellikleri verilen yazar aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ali Canip Yöntem
B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
C) Mehmet Emin Yurdakul
C) Halide Edip Adıvar
E) Hüseyin Rahmi Gürpınar
11. Halide Edip’e ait aşağıdaki eserlerden hangisinin türü
diğerlerinden farklıdır?
A) Handan
B) Yeni Turan
C) Dağa Çıkan Kurt
D) Akile Hanım Sokağı
E) Seviyye Talib
12. Milli Mütareke’den sonra siyaset alanında oluşan “Halka
Doğru” hareketi, edebiyatta da ulusal kaynaklara dönme
düşüncesinin doğmasına yol açmıştır. Bu sözle; dilde
sadeleşme, yerli yaşamı yansıtma, şiirde hece ölçüsünü
kullanma gibi özellikler anlaşılır.
Yukarıdaki özellikleri gerçekleştirmeyi ülkü edinen
edebiyat dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Servet-i Fünûn
B) Fecr-i Âti
C) Milli Edebiyat
D) I. Tanzimat
E) II. Tanzimat
CEVAPLAR
1C
2E
3D
4E
5E
6D
7A
8B
9E
10 B
11 C
12 C
MİLLİ EDEBİYAT – 6
1. İzmir işgalinde kocası ve çocuğu Yunanlılar tarafından öldürülen Ayşe,
bir İtalyan ailenin yanına sığınarak, İstanbul’a akrabası Peyami’nin
yanına gider. Ulusal coşku içinde çalkalanan İstanbul’da protesto
mitingleri yapılmaktadır. Ayşe, Peyami ve Peyami’nin arkadaşı Binbaşı
İhsan, Kuva-yi Milliye’ye katılmak üzere Anadolu’ya geçerler. Peyami ile
İhsan Emine’yi içten içe sevmeye başlamışlardır. Bu arada İhsan’ı seven
Kezban da onu kıskanır. Olaylar karışır ve sonunda dört kahraman da
farklı nedenlerden ötürü ölür.
Parçada tanıtılan eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ateşten Gömlek – Halide Edip
B) Sürgün – Refik Halit
C) Bir Sürgün – Yakup Kadri
D) Ferda-yı Garam – Mehmet Rauf
E) Yalnızlar – Tarık Buğra
2.
“İsyan ve Dua, Aydın Kızları, Ordunun Destanı” adlı şiirlerin sahibi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Gökalp
B) M. Emin Yurdakul
C) Ahmet Haşim
D) Enis Behiç Koryürek
E) Necip Fazıl Kısakürek
7.
Aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal’e ait bir eser değildir?
A) Bir Ömür Böyle Geçti
B) Kendi Gök Kubbemiz
C) Eski Şiirin Rüzgârıyla
D) Aziz İstanbul
E) Eğil Dağlar
8.
I. Anahtar
II. Handan
III. Nur Baba
IV. Harap Mabetler
V. Sinekli Bakkal
Numaralandırılmış eserlerden hangisi farklı bir türde yazılmıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
9.
Aşağıdaki romanlardan hangisi Kurtuluş Savaşı dönemini
işlemiştir?
A) Eylül
B) Çalıkuşu
C) Yaban
D) Dişi Örümcek
E) Yaprak Dökümü
3.
Milli Edebiyat akımın 1911’de Selanik’te çıkarılmaya başlanan Genç Kalemler
I
II
dergisi etrafında toplanan Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin M.Fuat Köprülü gibi genç
III
sanatçılar oluşturmuştur. Bu dönemde Osmanlı Devleti siyasi çöküntü içindeydi.
Memleketi kurtarmak için ortaya atılan ideolojilerden Türkçülük fikrini seçerek,
IV
bunun savunuculuğunu yapmışlardır. Görüşlerini “Yeni Lisan” adlı bir makaleyle
V
kamuoyunu duyurmuşlardır.
Yukarıdaki numaralandırılmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı
yapılmıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
4.
Aşağıdakilerden hangisinde, Halide Edip Adıvar ile ilgili bir bilgi
yanlışı vardır?
A) Romanlarını, Doğu–Batı çatışması ve Kurtuluş Savaşı üzerine
kurmuştur.
B) Farklı bir cümle yapısı; tutuk, bazen bozuk bir söyleşi vardır.
C) Kadın psikolojisini ilk dönem eserlerinde başarıyla işlemiştir.
D) Milli Mücadele dönemini eserlerine yansıtmıştır.
E) Roman ve hikaye dışındaki türlerde eser ortaya koymamıştır.
5.
Edebiyat Fakültesi’ne başladığım ilk yıl, o coşku ve açlıkla ilk iş olarak
bir kitabevine girip raflardan “Safahat, Kendi Gök Kubbemiz, Han
Duvarları ve Kızıl Elma”yı bulup satın almıştım.
Burada şiir kitabı anılmayan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yahya Kemal
B) Mehmet Akif
C) Mehmet Emin
D) Ziya Gökalp
E) Faruk Nafiz
6.
Edebiyatımızda hitabet kudretiyle tanınan ve Türkçülük ülküsünün
en ateşli savunucusu olarak yaptığı konuşmalarda Milli Edebiyat
akımını şiddetle etkileyen sanatçımızdır. İstanbul mitinglerindeki
konuşmalarıyla Milli Mücadele ateşini körüklemiş ve soyadını
Atatürk’ten almıştır. “Dağ Yolu, Günebakan” eserleridir.
Parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) K. Hulusi Koray
B) E. Behiç Koryürek
C) A. Şinasi Hisar
D) H. Suphi Tanrıöver
E) Ziya Gökalp
10. Aşağıdakilerden hangisinde verilen eser, karşısındaki yazara ait
değildir?
A) Yeşil Gece – Ömer Seyfettin
B) Sodom ve Gomore – Y. Kadri
C) Ateşten Gömlek – H. Edip
D) Memleket Hikayeleri – M. Emin
E) Şık – H. Rahmi
11. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat döneminin genel özellikleri
arasında yer almaz?
A) Sanatçılar bilinçli olarak Anadolu’ya açılmışlardır.
B) Sanatçılar, eserlerinde yalın ve anlaşılır bir dil kullanmışlardır.
C) Eserlerde daha çok ülke sorunları işlenmiştir.
D) Vezinsiz ve uyaksız şiirler yazılmıştır.
E) Eserlerde kahramanların tahlilleri ve çevre betimlemeleri
gerçekçidir.
CEVAPLAR
1A
2B
3C
4E
5C
6D
7A
8D
9C
10 A
11 D
MİLLİ EDEBİYAT – 7
1.
2.
Klasik Divan şiirini Batı şiirindeki bütünlük anlayışı içinde ele aldı.
Fransız tarihçi Albert Sorel’in etkisiyle Osmanlı tarihine yöneldi. Bütün
şiirlerin (Ok şiiri hariç) aruzla yazdı. Servet-i Fünûn neslinin mirası
olarak Neoklasizm akımını benimsedi. Aruzu Türkçeye en iyi uygulayan
şairlerden biridir. Sağlığında hiç kitap yayınlamadı. Şiirlerinde Osmanlı
tarihi, millet sevgisi, İstanbul aşkı önemli yer tutar. Duygu, düşünce ve
hayali ustalıkla bağdaştırdı. Klasik Türk musikisine hayranlığı kadar,
İstanbul’a, İstanbul’un tabiat güzelliğine de hayrandır. Epik–lirik
şiirlerinde, aşk, ölüm, tabiat, deniz, sonsuzluk duygularını işlemiştir.
Yukarıda tüm yönleriyle tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Abdülhak Şinasi Hisar
B) Mehmet Akif Ersoy
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Enis Behiç Koryürek
E) Yahya Kemal Beyatlı
I. Şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmaları
II. Romanda natüralist bur çizgide olmaları
III. Halk şiirini örnek almaları
IV. Batı edebiyatından değişik uyarlamalar yapmaları
V. Dilde sadeleşme fikrinde birleşmeleri, ama bunu eserlerine
uygulayamamaları
Yukarıda numaralandırılmış maddelerden hangisi Tanzimat
birinci dönem sanatçılarıyla Milli Edebiyat dönemi sanatçılarının
ortak bir özelliği olabilir?
A) V
B) IV
C) III
D) II
E) I
3.
İslâmcı akımın önemli şairidir. Sırat-ı Müstakim ve Sebil’ür-Reşad
isimli dergilerde şiirler ve makaleler yayınladı. Bütün şiirlerinde aruzu
kullandı. Aruzu Türkçeye en iyi uygulayan şairdi. Sosyal konularda
yazdı. “Küfe, Mahalle Kahvesi, Seyfi Baba, Meyhane” önemli
şiirleridir. Tevfik Fikret’in “Haluk”una karşı “Asım”ı yazmıştır.
Paragrafta tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yahya Kemal
B) Mehmet Akif
C) Fazıl Hüsnü
D) Ahmet Kutsi
E) Necip Fazıl
4.
Deneme, fıkra, anı, mizah, hiciv, roman ve hikayeler yazdı. Birinci
Dünya Savaşı yıllarında gördüğü Anadolu’yu “Memleket
Hikayeleri”nde anlattı. Yaşamı sürgünlerde geçti. “Aydede”
dergisini çıkardı.
Yukarıda sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Falih Rıfkı Atay
B) Aka Gündüz
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Refik Halit Karay
E) Ahmet Rasim
5.
Eserlerinin odak noktasını mutluluk içinde geçen gençlik yılları
oluşturur. İstanbul’un lüks semtleri ve Boğaziçi eserlerinin temel
konusunu oluşturur. Dili ağır, üslubu oturaklıdır. “Fehim Bey ve Biz,
Çamlıca’daki Eniştemiz” romanlarından; “Geçmiş Zaman Köşkleri,
Boğaziçi Mehtapları” anılarından bazılarıdır.
Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abdülhak Şinasi Hisar
B) Ahmet Rasim
C) Falih Rıfkı Atay
D) Orhan Seyfi Orhon
E) Yusuf Ziya Ortaç
6.
Milli Edebiyat’ın öncüsü sayılması ilk şiiri “Cenge Giderken” ile
olmuştur. Sade bir dil ve hece ölçüsü şiirlerine egemendir.
Konularını halkın dertlerinden, sosyal ve epik hayat sahnelerinden
almış; bilgi verici, öğretici şiirler kaleme almıştır. Şiirin Anadolu’ya
açılmasını sağlamıştır. Türkçe şiirler, Türk Sazı, Zafer Yolunda,
Aydın Kızları adlı yapıtları vardır.
Yukarıda tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Gökalp
B) Yusuf Ziya Ortaç
C) Mehmet Emin Yurdakul
D) Hamdullah Suphi Tanrıöver
E) Ahmet Rasim
7.
Onların temel düşünceleri, yazı dilini günlük dile yaklaştırmaktı. Bu
düşünceden hareketle İstanbul ağzını (şive) örnek aldılar.
Tamlamalar sadeleştirildi; Arapça, Farsça sözcükler
atıldı, fakat
Türkçeleşmiş yabancı sözcüklere pek dokunulmadı. Bu yolla
yepyeni, dupduru bir Türkçe doğdu. Böylece Osmanlı Türkçesinden
Türkiye Türkçesine geçiş sağlandı.
Paragrafta bahsedilen durumlar hangi edebi dönemde
gerçekleştirilmiştir?
A) Tanzimat I. Dönemi
B) Tanzimat II. Dönemi
C) Servet-i Fünûn Dönemi
D) Fecr-i Âti Dönemi
E) Milli Edebiyat Dönemi
8.
I. Dilde sadeleşme fikrini savunmuşlar ve bunu eserlerinde
işlemişlerdir.
II. Eserlerinde yerel ve milli konulara yer
vererek Anadolu
yaşamını yansıtmışlardır.
III. Halk şiiri nazım şekillerini kullanmışlardır.
IV. İlk kez İstanbul dışına çıkılarak eserlerde Anadolu bir konu
olarak ele alınmıştır.
V. Şiirlerinde pragmatik (faydacı) bir tutum sergilemişler ve
“mutlak kesin” yoktur düşüncesinde birleşmişlerdir.
Yukarıda numaralandırılmış özelliklerden hangisi Milli Edebiyat
dönemine ait değildir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
9.
Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi yazarlarımızdan
biri değildir?
A) H. Edip Adıvar
B) H. Ziya Uşaklıgil
C) R. Nuri Güntekin
D) Peyami Safa
E) R. Halit Karay
10. Aşağıdakilerden hangisi Ziya Gökalp’e aittir?
A) Şık
B) Ankara
C) Bir Serencam
D) Aziz İstanbul
E) Türkçülüğün Esasları
11. Milli Edebiyat’ın önde gelen kişilerindendir. 1911’de Selanik’te
çıkarılan Genç Kalemler dergisinde yazılar yazdı. Türkçülük akımını
bir sisteme bağlayıp Türk toplumuna mâl etti. Edebiyatımızın
gelişmesi için milli kültür kaynaklarına gidilmesini, “Halka Doğru”
hareketini savundu. “Altın Işık” en tanınmış eserlerindendir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ali Canip Yöntem
B) Ömer Seyfettin
C) M. Emin Yurdakul
D) Ziya Gökalp
E) Y. Kadri Karaosmanoğlu
12. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat döneminde çıkarılmış bir
dergi değildir?
A) Yeni Mecmua
B) Yeni Lisan
C) Genç Kalemler
D) Türk Yurdu
E) Türk Ocağı
CEVAPLAR
1E
2C
3B
4D
5A
6C
7E
8E
9B
10 E
11 D
12 B
MİLLİ EDEBİYAT – ÇIKMIŞ SORULAR
1. “1911 yılında o zaman bizim olan Selanik’te Ömer Seyfettin ve Ali
Canip’in çıkardıkları Genç Kalemler dergisinin edebiyat tarihimizde
büyük bir önemi vardır.”
Bu derginin edebiyat tarihimizdeki önemi nereden
kaynaklanmaktadır? (1982/ÖSYS)
A) Yazarlarının, sanatta “toplumculuk” fikrini savunmasından
B) “Sade Türkçe”nin bir dava olarak ilk kez bu dergide ele alınmış
olmasından
C) Milli edebiyat döneminin ilk yayın organı olmasından
D) Ömer Seyfettin’in sade Türkçe ile yazdığı hikayelerinin
yayımlandığı bir dergi olmasından
E) Bugünkü ulusal sınırlarımız dışında yayımlanan Türkçe, edebi
ve bilimsel bir dergi olmasından
2.
Kurtuluş Savaşı döneminin havasını yansıtan romanlarımızdan
üçü, aşağıdakilerden hangisinde bir araya getirilmiştir?
(1978/ÖSYS)
A) Vurup Kahpeye, Sinekli Bakkal, Kiralık Konak
B) Ateşten Gömlek, Ankara, Sinekli Bakkal
C) Yaban, Sodom ve Gomore, Akşam Güneşi
D) Vurun Kahpeye, Yaban, Ateşten Gömlek
E) Yaban, Çalıkuşu, Ankara
3.
Arapça, Farsça terkiplerinin hiç lüzumu yoktur. Bunlar ancak süs içindir.
Kimin gösterecek, teşhir edecek fikri yoksa onları çok kullanmıştı. Eğer
terkipler terk olunursa tasfiyede büyük bir adım atmış olmaz mı?... Tabii
insan, konuşulan lisandır.
Bu parça, savunulan düşünce, dil ve anlatım özellikleri yönünden
aşağıdaki zaman dilimlerinden hangisinde yazılmış olabilir?
(1978/ÖSYS)
A) 1908 – 1923
B) 1861 – 1895
C) 1896 – 1901
D) 1839 – 1860
E) 1940 – 1960
4.
“Tarihi ve sosyal olaylardan her birini bir romanına konu edinerek,
Tanzimat dönemiyle Atatürk Türkiyesi arasındaki dönem ve
kuşakların geçirdikleri sosyal değişiklik ve bunalımları, yaşayış ve
görüş ayrımlarını işledi; düşünce ve teze dayanan özlü yapıtlar
verdi.”
Yukarıda sözü edilen yazarımız, aşağıdakilerden hangisidir?
(1979/ÖSYS)
A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Halit Ziya Uşaklıgil
C) Mehmet Rauf
D) Hüseyin Rahmi Gürpınar
E) Hüseyin Cahit Yalçın
5.
“Yıkılmış değerleri düzeltmek, eski görüşe dönmek değildir. Eski
görüşün kurduğu biçimler, yeni görüşün malı olur. ... anlayışına
dönmemiştir; Avrupa’da Rönesans’ın, antik anlayışa dönmediği
gibi.”
Bu parçada, düşüncenin akışına göre, boş bırakılan yere hangi
adlar dizisi gelmelidir?
(1981/ÖSYS)
A) Namık Kemal, Divan edebiyatı
B) Cenap Şehabettin, Tanzimat edebiyatı
C) Yahya Kemal, Divan edebiyatı
D) Tevfik Fikret, Namık Kemal
E) Ahmet Haşim, Cenap Şehabettin
6.
Aşağıdakilerden hangisi, “Milli Edebiyat akımı”nı belirleye
özelliklerden biri değildir?
(1975/ÖSYS)
A) Anlatımda gerçekçilikten kaçınma
B) Hece veznini kullanma
C) Halk edebiyatından yararlanma
D) Memleket hayatını yansıtma
E) Dilde sadeleşmeye gitme
7.
Şiirlerinde sonsuzluğa ulaşma duygusu, ölüm kaygısı, aşk ve lirizm
başlıca temalar olarak görülür. Eski şiiri günümüzde de yaşatmış bir
şairdir. İstanbul’un doğa güzelliklerini yansıtan bir şair olarak
tanınmıştır. Divan şiirini çağdaş bir yorumla veren şiirleri de vardır.
Yukarıda sözü edilen şair kimdir?
(1988/ÖSYS)
A) Yahya Kemal Beyatlı
B) Ahmet Haşim
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Cahit Sıtkı Tarancı
8.
Tanzimat’tan Cumhuriyet sonrasına uzanan bir zaman diliminin
romanına konu edinmiştir. Büyük değişimlerin ve bunalımların yer
aldığı bu zaman dilimi içinde, kuşaklar arasındaki görüş
farklılıklarını ve çatışmaları, halk–aydın çelişkisini işlemiştir. Öyle ki
tarihsel ve sosyal olayları yansıttığı romanları birbirini bütünleyen
bir zincirleniş içinde, çağdaş, siyasal ve sosyal tarihimizin
panoramasını vermektedir.
Bu yargılarla değerlendirilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
(1989/ÖSYS)
A) Refik Halit Karay
B) Hüseyin Rahmi Gürpınar
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Halide Edip Adıvar
9.
Dilde sadeleşme hareketi, “Yeni Lisan” adıyla aşağıdaki edebiyat
dönemlerinin hangisinde yer almıştır? (1990/ÖSYS)
A) Tanzimat
B) Servet-i Fünûn
C) Fecr-i Âti
D) Milli Edebiyat
E) Cumhuriyet
10. Aşağıdakilerden hangisi, M. Emin Yurdakul, Ziya Gökalp ve Ömer
Seyfettin’in ortak özelliğidir? (1991/ÖSYS)
A) Fecr-i Âti topluluğuna dahil olmaları
B) Genç Kalemler hareketinin başında bulunmaları
C) Hem nesir hem de nazım alanında eser vermeleri
D) Fikir adamı kişiliklerinin, sanatçı kişiliklerinden güçlü olması
E) Türkçülük akımının öncüleri sayılmaları
11. Yazar, eserde Karagöz ve Ortaoyunu hakkında oldukça ayrıntılı bilgi
verirken çocukluğunda gittiği bu oyunlardan edindiği izlenimlerden
yararlandığını şöyle anlatıyor: “Ramazan gecelerinde Ahmet Ağa,
beni Karagöz ve Ortaoyunu izlemeye götürüyordu. Kız, erkek alay
alay çocuk, hatta büyükler kahvenin bahçesine dolardı. İlkin
“Soytarının Kızı’ adıyla ve İngilizce olarak basılan eserimdeki Kız
Tevfik tipi, bu akşamların bende bıraktığı izlenimlerden çok şey
almıştır.”
Bu paragrafta sözü edilen yazar ve eseri aşağıdakilerden
hangisinde bir arada verilmiştir? (1993/ÖSYS)
A) Peyami Safa – Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
B) Reşat Nuri – Yaprak Dökümü
C) Halide Edip – Sinekli Bakkal
D) Reşat Nuri – Çalıkuşu
E) Halide Edip – Tatarcık
12. Çağdaş Batı şiirleriyle eski Türk şiirinin bileşimini gerçekleştirerek
aruz ölçüsünü, yaşayan Türkçeye uygulamış, geçmiş değerlere
bağlı, kendine özgü bir şiir geliştirmiştir. Hece–aruz tartışmalarının
en güzlü dönemlerinde, hece ölçüsünü küçümseyip, şiir için
ölçünün esas değil, sadece bir araç olduğuna inanarak biri dışında
bütün şiirlerini aruzla yazmıştır.
Bu şair aşağıdakilerden hangisidir?
(1993/ÖSYS)
A) Muallim Naci
B) Yahya Kemal
C) Ahmet Haşim
D) Mehmet Akif
E) Tevfik Fikret
13. Yazarın ilk romanıdır. Gerçekçi bir eserdi. Üç ayrı kuşak arasındaki
görüş, duygu ve yaşayış ayrılıkları üzerinde durulur. Bu ayrılıklar
yüzünden ailenin çözülüşü gösterilir. Hikaye ve roman
edebiyatımızın geleneksel temalarından biri olan aşırı Batı hayranı
züppe tipi, başarılı bir biçimde çizilir.
Bu parçada sözü edilen eser ve yazar aşağıdakilerden hangisinde
verilmiştir?
(1995/ÖSYS)
A) Felatun Bey ile Rakım Efendi – Ahmet Mithat Efendi
B) Kiralık Konak – Y. Kadri Karaosmanoğlu
C) Fahim Bey ve Biz – A. Şinasi Hisar
D) Şıpsevdi – H. Rahmi Gürpınar
E) Ayaşlı ve Kiracıları – Memduh Şevket Esendal
14. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, toplumumuzun Tanzimat’tan
günümüze değin geçirdiği aşamaları, çalkantıları romanlarında
göstermeye çalışmıştır. Örneğin Hep O Şarkı’da Abdülaziz
dönemini, Bir Sürgün’de II. Abdülhamit dönemini ve Jön Türkler’i ...
adlı romanında Mütareke dönemi İstanbul’unun bozukluk ve
çöküntülerini, ... adlı romanında Kurtuluş Savaşı yılarında aydın–
halk ilişkilerini işlemiştir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
(1996/ÖSYS)
A) Panorama, Yaban
B) Nur Baba, Ankara
C) Hüküm Gecesi, Kiralık Konak
D) Sodom ve Gomore, Yaban
E) Panorama – Ankara
15. Temel düşünceleri, yazı dilini konuşma diline yaklaştırmaktı. Bu
amaçla İstanbul ağzı örnek alındı. Tamlamalar sadeleştirildi;
Türkçeleşmiş yabancı sözcüklere pek dokunulmadı. Bu yolla
yepyeni, pırıl pırıl bir Türkçe doğdu. Böylece Osmanlıcadan ulusal
dile bir geçiş sağlandı.
Türk dilinde yukarıda sözü edilen yeniliği gerçekleştirenlere ne ad
verilir?
(1996/ÖSYS)
A) Tanzimatçılar
B) Edebiyat-ı Cedideciler
C) Genç Kalemler
D) Garipçiler
E) İkinci Yeniciler
CEVAPLAR
1B
2D
3A
4A
5C
6A
7A
8D
9D
10 E
11 C
12 B
13 B
14 D
15 C
Download

MİLLİ EDEBİYAT - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni