Newsletter_strana 1: CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
R
01/2012
(c) WELL OKNA, 2012
Slovo
úvodem
ať už z pohledu ekonomického, praktického,
formátové prosklení, zvýšenou bezpečnost,
estetického či ekologického.
netradiční barevné provedení, stále častější
Podle odborných odhadů uniká okny a dveřmi jsou i požadavky na hliníkové opláštění plasaž třetina tepla . Vzhledem ke stále rostoucím
tových profilů. A v neposlední řadě se extrémně
cenám energií je hlavním trendem ve vývoji zvyšují požadavky na služby a technické
Slovo úvodem
tvorových výplní snížení těchto ztrát.
provedení spojené s vlastním zabudováním
Členské státy EU přijímají stále přísnější normy výplní do stavby. I nejkvalitněji vyrobené okno
Vážení,
za účelem zvýšení
právĢ jste se pustili do ētení prvního našeho ētvrtletníku.
ChtĢli úspory energií a snižování ztrácí chybnou montáží na své užitné hodnotě.
emisí CO2. V Německu již
od roku
2007plastových
platí Jižoken
od založení společnosti WELL spol. s r.o.,
Trend
ve vývoji
bychom vás tímto zpƽsobem informovat o všech novinkách,
norma EnEV 2007 a nově EnEV 2012, která jako jednoho z prvních výrobců oken a dveří
Plastová okna se zaēala vyrábĢt již v 70tých letech minulého
trendech, ale také o problémech a ēasto i nepravostech,
které se nemovitostí
nařizuje majitelům
vlastnit enerv České republice, jsem kladl důraz na nejvyšší
století. Jejich pƎedností byla snadná údržba a lepší tepelnĢ izolaēní
dĢjí na trhu oken a dveƎí. Doufám, že každý z vás
si
zde
najde
getický pas, který dokládá stupeň úspory enerkvalitu při výběru dodavatelů, dílenské zpravlastnosti. První okna byla z dvou komorových profilƽ o šíƎce cca
gie daného objektu. Bez tohoto energetického
cování a na kompletní profesionální služby.
nĢco, co ho zaujme a co osobnĢ využije.
50 mm a s dorazovým tĢsnĢním na vnĢjší a vnitƎní stranĢ.
pasu nelze nemovitost prodat ani pronajmout.
Abychom byli schopni uspokojit i nejnáročnější
S postupem ēasu se zvýšil požadavky
poēet komor
na tƎi a zaēalo se používat
Dle prohlášení české vlády bude tento doklad
zákazníků a vše mohli dokonale
tƎetí
tzv. stƎedové
tĢsnĢní.vysvětlit
Použitéaizolaēní
sklo bylo dvojsklo se
„Okna od nás jsou nejlevnĢjší!“
požadován od roku 2013
i u majitelů
nemoviukázat
2 svým klientům, otevřeli jsme
souēinitelem
prostupu
tepla
U
2,9
W/
m
.
K.
Takováto
okna
se
PrávĢ touto vĢtou zaēíná spousta obchodních zástupcƽ
nabízející
tostí v České republice.
v roce 2010 v Plzni
největší
obchodní
cenvyrábĢla
ještĢ poēátkem
století.
nových
Dalším
trendem
je maximální
využití
viditel- tohoto
trum na
okna aPoužitím
dveře v České
republice .
plastová okna a dveƎe své jednání s potenciálním
klientem.
Nikdo
technologií napƎ. sklo s pokovenou vrstvou se zaēala dodávat
ného
nejz nich už ale nedodá druhou polovinu vĢty, která
by světla
mohlaa využití tepelné energie ze slunce. Hlavním cílem naší společnosti je „být
2
plastová
s lepším izolaēním
sklem o souēinitelu
W/ m .
Je potřeba si uvědomit, že
použití okna
standardních
atraktivnějším
partneremU 1,1
a dodavatelem
Vážení,
v mnoha pƎípadech znít " jenomže ta nejlevnĢjší vám moc tepla,
K a zároveŸ
se zvýšil
komor na 5 až
6 a souēasnĢ
se zvĢtšila
trojskel s co nejnižší hodnotou
tepelného
pros-poēet
otvorových
výplní
na trhu“.
Tomu se
právě
jstea se
pustili
do čteníUspoƎená
prvního tisícikoruna
čísla
penĢz
starostí
neušetƎí.“
seUg,
takkteré
už bylo mnohými
šíƎka profilƽ
70 mm a více.
Okna o veškerá
tĢchto parametrech
vidíme firmy.
tupu
firmamina
masivně
podřizuje
činnost uvnitř
našeho
bulletinu.
Rádi bychom
tímto způmnohým
zákazníkƽm
nepĢknĢ vymstila
ve chvíli,
kdy okna a využíváno
všude
nás a ještĢ dnes
patƎípracovníci
mezi nejprodávanĢjší.
podporováno
jakokolem
marketingový
Všichni
obchodu a Pokrok
montáží jsou
sobem chtěli informovat odbornou a laicplastových
oken pravidelně
se nezastavil,
v dnešní dobĢ
se vyrábí
tah, nebo
může okna
dokonce zav oblasti
určitých
okolností
proškolováni
a jsou
informováni
pƎestala
tĢsnit,
funkēnost
kování
se
ēasem
zhoršila,
kou veřejnost o všech novinkách, trendech,
okna
s
podstatnĢ
lepšími
parametry,
které
vyhovují
požadavkƽm
dokonce
zhoršit
celkovou
tepelnou
bilanci
obo
nových
trendech
v
okenní
branži.
Kdykoliv
zdobilo pár
litrƽ isražené
vody. Své by mohli vyprávĢt
ale celou
také ozimu
problémech
a často
nepravostech,
jektu. Řešení tohoto problému
již dnes existuje,
jsou připraveni
přímo na místě stavby pona nízkoenergetické
a dokonce
pasivní domy.
hlavnĢ ti,sekdo
si takováokna
poƎídili
nĢkolika lety a když se
se kterými
můžete
setkat na
trhupƎed
oken
bylo vyvinuto speciální EU
trojsklo,
kterém
se normy
moci s za
řešením
a jsou schopni
pƎijímáo stále
pƎísnĢjší
úēelemproblémů
masivní úspory
energií.nalézt
a dveří
. Doufám,
že každý
z vászjistili,
si zdeženajde
následnĢ
domáhali
nápravy,
firma, která
jim dočíst
je dodala
už části
můžete
v další
našeho
optimální
řešení
požadavků
investora.
Snahou
je,bulletinu.
aby od roku 2020
se stavĢly
pouzedle
pasivní
domy, nebo
něco,
co
ho
zaujme
a
co
případně
ve
svém
jednoduše neexistuje.
Neméně důležité jsou nové
technické
a este- Věřím,domy.
že jsme
Vás pro
za více
než
21 let
působení
alespoŸ
ultra
nízkoenergetické
Okna
tyto
domy
musí
osobním nebo profesním životě využije.
2
požadavky
produkty.
napoužití
trhu přesvědčili,
že jsme
Spoleēnost WELL s.r.o. byla založena jako jedentické
z vƽbec
prvníchna nové
.K , pƎi
izolaēního trojskla
s U spolehmít
splŸovatObrovský
U ч 0,8 W / mfirmy
2
boom
zažívají
dveřní
systémy,
pře- livým a důvěryhodným partnerem.
W/m
.K.
výrobcƽ
plastových
v eské republice. Naším
cílem
je, posuvné 0,7
Trendy
ve vývoji
oken aoken
dveří
devším systém zdvižně-posuvných dveří.
abychom se letech
i po nĢkolika
letech
realizace zakázky mohli
V posledních
dochází
k od
výrazným
Velmi časté jsou požadavky
investorůWELL
na velkoJiří Stejskal
Spoleēnost
OKNA naplŸuje slogan … vždy o krokIng.
vpƎedu…
a
změnám
vývoji v oblasti
otvorových
podívata našemu
zákazníkovi
upƎímnĢvýplní,
do oēí a nemuseli e stydĢt
má již dnes v nabídce okna pro splŸující požadavek na pasivní
za to, že to ēi ono bylo zanedbáno. První plastové okno jsme
domy z profilƽ Eforte o šíƎce 84 mm a s 6 komorami s Uf = 0,9 W
2
2
vyrobili ve spoleēnosti WELL s.r.o. v roce 1992. Dnes se vyrábí
/ m .K se zasklením trojsklem Ug = 0,6 W / m .K ēi se zasklením
pƎes pĢtadvacet tisíc oken roēnĢ, veškeré komponenty dodávají
trojsklem ENERGO.
renomované a certifikované spoleēnosti. PƎed šesti firma získala
Eforte jsouWELL
nejlepším
Ǝešením
úspory energie
nejlepším
lastová okna
se začala
vyrábět
již v 70týchkterý
letech
minulého Okna
Společnost
OKNA
naplňuje
slogans …
vždy o krok
certifikát
Ǝízení jakosti
a kvality
ISO 9001/2001,
každoroēnĢ
pomĢrem
cena
/
výkon.
Bližší
na
www.wellokna.cz
nebo
století.
Jejichobhajuje.
předností byla snadná údržba a lepší tepelně vpředu… a má již dnes v nabídce okna splňující požadavek na
bez
problémƽ
navštivte nejvĢtší prodejní centrum oken a dveƎí v R na
izolační vlastnosti. První okna byla z dvou komorových profilů pasivní domy . Jedná se o profil Eforte o šířce 84 mm s 6-ti komoBorských polích v Plzni ( vedle marketu Makro ).
Hlavnim
„ být nejatraktivnĢjším
o šířce
cca mottem
50 mmnaší
a s spoleēnosti
dorazovýmjetěsněním
na vnější a vnitřní rami a hodnotou rámu Uf = 0,95 W / m2K se zasklením trojsklem
partnerem
a
dodavatelem
otvorových
výplní
na
se se ENERGO. Celé okno pak má hodnotu pod 0,8 W/m2K.
straně. S postupem času se zvýšil počet komor trhu“.
na třiTomu
a začalo
podƎizuje
veškerá
ēinnost
uvnitƎ
firmy.
Všichni
pracovníci
obchodu
používat třetí tzv. středové těsnění. Použité izolační sklo bylo dvoj- Okna Eforte jsou nejlepším řešením úspory energie s nejlepším
pravidelnĢ proškolováni
a jsouUg
informováni
nových
stále Bližší
nejepším
ìešením
sklojsou
se součinitelem
prostupu tepla
2,9 W/ m2o. K.
Okna v tomto Plastová
poměrem okna
cena /jsou
výkon.
na www.wellokna.cz
nebo
trendech v okenní branži. Kdykoloiv jsou pƎipraveni pƎímo v místĢ
provedení se vyráběla ještě počátkem tohoto století. Použitím úspory
navštivtenákladþ
největší prodejní
centrum
okentab.)
a dveří v ČR na Borna vytáp»ní
( viz.
stavby pomoci s Ǝešením problémƽ a jsou schopninalézt optimální
nových technologií (např. sklo s pokovenou vrstvou) se začala ských polích v Plzni ( vedle marketu Makro ).
Ǝešení dle požadavkƽ investora.
Trend ve vývoji plastových oken
P
dodávat plastová okna s lepším izolačním sklem o součinitelu Ug
1,1Myslím
W/ m2.si,
K že
a zároveň
se zvýšil
počet komor
nasvĢdēí
5 až 6.o Současně
tato strategie
je naprosto
správná,
tom i
se zvětšila
profilůzákazníkƽ.
na 70 mmVĢƎím,
a více.
v tomto
provedení
celá Ǝadašířka
nadšených
žeOkna
i vy najdete
cestu
do
vidíme
kolem
nás a ještě
dnes
patřínadšeni.
mezi nejprodávanější.
naší všude
spoleēnosti
a budete
odcházet
stejnĢ
Pokrok v oblasti plastových oken se nezastavil, v dnešní době
se vyrábí okna s podstatně Vladimír
lepšími Kinšt
parametry, které vyhovují
obchodní
Ǝeditelpasivní domy.
požadavkům na nízkoenergetické a dokonce
EU přijímá stále přísnější normy za účelem masivní úspory
energií. Snahou je, aby od roku 2020 se stavěly pouze pasivní
domy, nebo alespoň ultra nízkoenergetické domy. Okna pro
tyto domy musí splňovat hodnotu Uw ≤ 0,8 W / m2.K , při použití
izolačního trojskla s hodnotou Ug 0,7 W / m2.K.
Plastová okna jsou stále nejepším řešením úspory nákladů
na vytápění ( viz. tab.)
OKNA v eské republice vyrobená v 2010
Bytové objekty
Materiál rámƽ
PVC
metal
dƎevo
dƎe./
met
Segment
PVC/
met.
60,3% 8,5% 28,8% 2,2% 0,2%
renovace
nové
obj.
67,8%
32,2%
renovace
nové
obj.
51,3%
48,7%
Nebytové objekty
PVC
metal
dƎevo
dƎe./
met
PVC/
met.
50,2% 25,3% 23,0% 1,3% 0,3%
1
Newsletter_strana 2: CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
Okna v energeticky úsporných
a pasivních domech
P
řejete si mít opravdu ekologicky
i finančně šetrné bydlení? Pak volte
nízkoenergetický nebo pasivní dům.
V prvním typu ušetříte přes 50 % energie
na vytápění, v druhém až 90 %. Přesnější
definice zní tak, že pasivní domy mají
roční měrnou spotřebu tepla na vytápění
do 15 kWh na 1 m² vytápěné plochy, nízkoenergetické do 50 kWh.
Pro srovnání si uveďme tyto hodnoty:
současné běžné novostavby mají měrnou
spotřebu tepla 100 kWh, starší domy
včetně panelových až 200 kWh.
Do nízkoenergetických a pasivních staveb
je potřeba pečlivě volit okna s nízkým
koeficientem tepelné prostupnosti, které
zabrání zbytečným únikům tepla. Skvělou
volbou je systém Inoutic Eforte. Jedná se
o nový šestikomorový okenní profil, který
při použití běžné ocelové výztuhy dosahuje výborné hodnoty tepelné prostupnosti rámem U(f) = 0,95 W/m²K.
Okna s profily Eforte při použití prosklení
s tepelnou prostupností zasklením Ug =
0,6 W/m²K spolehlivě dosahují parametrů
pasivních domů. Pomocí speciálních skel
lze dosáhnout dokonce hodnoty tepelné
2
prostupnosti
celým
oknem Uw = 0,66 W/
m²K, která se pohybuje
výrazně pod hodnotami,
které jsou požadovány
pro pasivní domy. Systém Inoutic Eforte díky
svým tepelně-izolačním
vlastnostem tak umožní
dosáhnout výraznějších
úspor na bydlení v oblasti vytápění a uspoří
Stavby vhodné pro okna s Energo sklem
v rodinném rozpočtu.
s použitím technologie lepení skel do rámů
Systém Eforte umožňuje
zabudování skla v okenních křídlech do hloubky 20 mm, tím je V nabídce je více než 40 barevných varizaručena optimální povrchová teplota ant, které jsou trendové, nadčasové a
v oblasti zasklívací lišty. Tento prvek je atraktivní. Zvolit lze i exkluzivní fólii Titav oblasti otvorových výplní ojedinělý. nium Plus s metalickým vzhledem, který
Okenní profil Eforte je také doplněn podtrhne architektonické řešení stavby.
novým systémem dorazového i středového těsnění, které chrání před nejrůznějšími povětrnostními vlivy a i lépe
Bližší o pasivních domech
zvukově izoluje.
na www.wellokna.cz/aktuality
K dalším přednostem nového profilu Inoutic Eforte se řadí i velký výběr barev.
Newsletter_strana 3: CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
Vliv solárních zisků a součinitele
prostupu tepla - volba správného zasklení
S
lunce je pro naši planetu obrovským
zdrojem energie. Za topnou sezónu
dopadne v ČR na 1 m2 zhruba 1200 MJ.
Jakým způsobem ovlivňuje potřebu tepla na vytápění objektu? Hlavní veličiny
charakterizující zasklení, které mají vliv
na potřebu tepla, jsou součinitel prostupu
tepla sklem Ug a propustnost solárního
záření g (solární faktor). Čím vyšší je propustnost, tím větší jsou solární zisky.
Zkoumali jsme vliv jednotlivých typů
zasklení na potřebu tepla na vytápění
objektu. Solární zisky hrají zejména u pasivních domů významnou roli. Solární faktor závisí do značné míry na typu pokovení jednotlivých tabulí skla.
a správného zasklení
Porovnávali jsme vliv různého zasklení
ování se stránky 2 na rodinném domu, který má konstrukce
navrženy tak, aby splňovaly standard palky je zĜejmé, že sesivního
neustále
zlepšuje tepelná
domu.
izolaþního skla ( nižší souþinitel prostupu tepla Ug )
V případě, že je dům orientovaný
dosahuje pĜi použití trojskla. Tím se však snižuje
největšími prosklenými plochami na jih a
ní faktor g a dále svČtelná prĤzraþnost skla.
okna nejsou stíněna zelení a okolními bua ukazuje hodnoty používaných
dovami, vyplatítrojskel.
se vsadit na solární zisky
a zvolit zasklení s vyšší propustností. Při
trojskel Energo
se solárním faktorem
klo /
Ug = 0,5 použití
Ug = 0,6
2
2
g =W0,62
W / m .K
/ m se
.K u zkoumaného objektu snížila
metr
Ug%.
= Naopak
0,7
potřeba tepla o 8,2
při použití
2
W / m .K
trojskla Ug 0,5 (g = 0,31) došlo ke zvýšení
potřeby tepla dokonce o 20,5 %.
Jiná situace nastává, když je většina oken
44
44
44na sever. Zde jsou
orientována
například
v mm
rozdíly výrazně menší a výsledky velmi
podobné. I zde se ale trojsklo Ug 0,5
eþní
37,3
47
60
nevyplácí.
g%
Nabízí se tedy zajímavé řešení, kdy
použijeme u jednoho objektu různá zaelná
55
72 k jednotlivým
sklení69
podle orientace
þnost
světovým stranám či podle toho, jak jsou
%
okna stíněna okolní zástavbou.
případě,
že solární
se rozhodneme
o Ug = 0,5 W / m2.KV má
nejnižší
zisk, alesolární
i
zisky
využít,
použijeme
zasklení s vyšší prostupnost svČtla.
Toto
izolaþní
sklo využívá
solárním
na jih
mální míĜe sluneþní ším
teplo,
které faktorem
jak vímeajefasádu
zadarmo.
necháme
hodně
prosklenou.
Pak
eriéru propouští o 30% ménČ svČtla. To znamená, žeje
většinou nutné zajistit stínění oken ze
sí více svítit a více platit za elektĜinu.
strany exteriéru. Jinak může v letních
měsících
docházet
přehřívání
interiéru.
znivČjší parametry má
Energo
sklo. kToto
sklo má
Závěrem
je anutno
říci, ženejvíce
použití trojeþnČ vysokou tepelnou
izolaci
propouští
skla se zvýšeným solárním faktorem g,
do interiéru a vytváĜí
tak komfortní pĜíjemné
znamená úsporu energie a tím i snížení
edí.
nákladů na vytápění. WELL OKNA nabízí
pro toto řešení sklo ENERGO ( Planibel
vníci WELL OKNA
Vám rádi poradí
TRI) s hodnotou
solárního
faktoru g= 60.
Črem nejvhodnČjšího
zasklení
a navrhnou
s ohledem na nejvyšší úsporu nákladĤ na
Ční Vašeho domu
ELL investuje…
slední dekádČ prosince 2011 zaþaly
avné práce pro instalaci druhé výrobní
Z tabulky je zřejmé, že se neustále
zlepšuje tepelná izolace izolačního skla (
nižší součinitel prostupu tepla Ug ) což se
dosahuje při použití trojskla. Tím se však
snižuje sluneční faktor g a dále světelná
průzračnost skla.
Trojsklo Ug = 0,5 W / m2K má nejnižší
solární zisk, ale i nejhorší prostupnost
světla. Toto izolační sklo využívá v minimální míře sluneční teplo, které jak víme
je zadarmo. Do interiéru propouští o 30%
méně světla. To znamená, že se musí více
svítit a více platit za elektřinu.
Nejpříznivější parametry má Energo sklo.
Toto sklo má dostatečně vysokou tepelnou
izolaci a propouští nejvíce světla do interiéru
a vytváří tak komfortní příjemné prostředí.
Schema funkce Energo skla ( Planibel Tri )
Pracovníci WELL OKNA Vám rádi poradí
s výběrem nejvhodnějšího zasklení a navrhnou okna s ohledem na nejvyšší úsporu
nákladů na vytápění Vašeho domu
Požadavky na okna dle normy 730540Ͳ2 ( návrh)
Konstrukce
Energeticky Nízko
/
Úsporné
energetické
komponen
budovy
budovy
t
Ultra nízké
energetické
budovy
1,5
1,5
0,9
Uw
1,3
1,0
0,91
Uf
1,1
1,1
0,7
Ug správného
Volba
zasklení
Pasivní
domy
Budovy s
nulovou
spotƎebou
0,8
nestanov.
0,91
0,71
0,5
0,4
Meziskelní
0,06
0,06
0,04
0,04
0,04
pokraþování
se stránky
2
rámeēek
[Ɏ]
Prostupnost
Zsluneēní
tabulky je0,63
zĜejmé, že
se neustále
tepelná 0,5
0,63
0,5 zlepšuje0,5
energie izolaþního skla ( nižší souþinitel prostupu tepla U )
izolace
g
Zendow pĜi použití trojskla. Tím se však snižuje
Doporuēená
což se dosahuje
Prestige s
profilová
Prestige s
Prestige
Eforte
Internorm
sluneþní
faktor
g
a
dále
svČtelná
prĤzraþnost skla.
trojsklem
Ǝada
dvojsklem
Pož
Konstrukce
Ene
/
Úsp
komponen
bud
t
Uw
Uf
Ug
Tabulka ukazuje hodnoty používaných trojskel.
Tabulka ukazuje hodnoty používaných trojskel.
Schema funkce Energo skla ( Planibel Tri )
trojsklo /
parametr
Ug = 0,5
2
W / m .K
Ug = 0,6
2
W / m .K
šíĜka v mm
44
sluneþní
faktor g %
37,3
Energo
Ug = 0,7
2
W / m .K
Meziskelní
rámeēek [Ɏ]
Prostupnost
sluneēní
energie
44
44
Doporuēená
profilová
Ǝada
47
60
Zen
Pre
dvo
Schem
svČtelná
prĤzraþnost
IJv %
55
69
72
Trojsklo Ug = 0,5 W / m2.K má nejnižší solární zisk, ale i
nejhorší prostupnost svČtla. Toto izolaþní sklo využívá
v minimální míĜe sluneþní teplo, které jak víme je zadarmo.
WELL
- Novinky
Do interiéru
propouští
o 30% ménČ svČtla. To znamená, že
Ve smyslu WELL OKNA sloganu
se musí více svítit a více platit za elektĜinu.
... vždy o krok vpĜedu…
3
Newsletter_strana 4: CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
Slovo úvodem
Vážení,
právĢ jste se pustili do ētení prvního našeho ētvrtletníku. ChtĢli
bychom vás tímto zpƽsobem informovat o všech novinkách,
trendech, ale také o problémech a ēasto i nepravostech, které se
dĢjí na trhu oken a dveƎí. Doufám, že každý z vás si zde najde
nĢco, co ho zaujme a co osobnĢ využije.
Trend ve vývoji plastových oken
Plastová okna se zaēala vyrábĢt již v 70tých letech minulého
století. Jejich pƎedností byla snadná údržba a lepší tepelnĢ izolaēní
vlastnosti. První okna byla z dvou komorových profilƽ o šíƎce cca
50
a s dorazovým tĢsnĢním na vnĢjší a vnitƎní stranĢ.
V současné době používáme poslední typ ROTO používá jedinečné mm
konstrukční
S postupem ēasu se zvýšil poēet komor na tƎi a zaēalo se používat
kování z vývojové řady ROTO NT.
řešení závěrových čepů, které zajišťují
tƎetí tzv. stƎedové tĢsnĢní. Použité izolaēní sklo bylo dvojsklo se
„Okna od nás jsou nejlevnĢjší!“
přítlak křídla k rámu:
souēinitelem prostupu tepla U 2,9 W/ m2. K. Takováto okna se
PrávĢ touto
vĢtou
zaēíná
spousta
obchodních
zástupcƽ
nabízející
Slovo úvodem
a) válcový
vyrábĢla
ještĢ poēátkem tohoto století. Použitím nových
plastová Vážení,
okna a dveƎe své jednání s potenciálním
klientem.
Nikdo
b) válcový
s hříbkovým
zakončením
technologií napƎ. sklo s pokovenou vrstvou se zaēala dodávat
jste se pustili
do ētení
prvníhovĢty,
našeho
ētvrtletníku.
ChtĢli)
z nich užprávĢ
ale nedodá
druhou
polovinu
která
by mohla
2
(bezpečnostní
plastová
s lepším
Trend
ve vývojiokna
plastových
okenizolaēním sklem o souēinitelu U 1,1 W/ m .
vás tímto
informovat
o všech vám
novinkách,
v mnohabychom
pƎípadech
znít zpƽsobem
" jenomže
ta nejlevnĢjší
moc
tepla,
Standardní nosnostPlastová
závěsných
čepů
K a okna
zároveŸ
se zvýšil
poēet
komorletech
na 5minulého
až 6 a souēasnĢ se zvĢtšila
se zaēala
vyrábĢt
již v 70tých
trendech, ale také o problémech a ēasto i nepravostech, které se
penĢz asystém
starostí
neušetƎí.“
UspoƎená
tisícikoruna
se tak
už
šíƎka
profilƽ
70
mm
a
více.
Okna
o
tĢchto
parametrech
vidíme
Tento
má
speciální
povrchovou
(pantů)
okenního
křídla
jeJejich
100
kg, na
pro
století.
pƎedností
byla
snadná
údržba
a
lepší
tepelnĢ
izolaēní
dĢjí na trhu oken a dveƎí. Doufám, že každý z vás si zde najde
vlastnosti.
První
okna
byla
z
dvou
komorových
profilƽ
o
šíƎce
cca
mnohým
zákazníkƽm
nepĢknĢ
vymstila
ve
chvíli,
kdy
okna
všude
kolem
nás
a
ještĢ
dnes
patƎí
mezi
nejprodávanĢjší.
Pokrok
ochranu nĢco,
předco
korozí
– RotoSil
Nano,
Tato větší rozměry je možné použít panty
ho zaujme
a co osobnĢ
využije.
50 mm
a s dorazovým
tĢsnĢním
nase
vnĢjší
a vnitƎní stranĢ.
v oblasti
plastových
oken
nezastavil,
v dnešní dobĢ se vyrábí
pƎestala tĢsnit,
funkēnostochrana
kování seposkyēasem zhoršila,
nebo130
okna
progresivní
povrchová
s nosností
kg. S postupem
ēasu se zvýšil poēet komor na tƎi a zaēalo se používat
okna
s
podstatnĢ
lepšími
parametry,
které
vyhovují požadavkƽm
tuje
odolnost
kování
proti korozi
dále
nabízí tƎetí
rozsáhlý
program
celouvysokou
zimu
zdobilo
pár jsou
litrƽ nejlevnĢjší!“
sražené
vody. SvéROTO
by mohli
vyprávĢt
tzv. stƎedové
tĢsnĢní. Použité izolaēní sklo bylo dvojsklo se
„Okna
od nás
2 pasivní domy.
na
nízkoenergetické
a
dokonce
Slovo
úvodem
souēinitelem
prostupu
tepla
U
2,9
W/
m
.
K.
Takováto
okna
se
a
mnohonásobně
převyšuje
požadavky
příšlušenství
vĢtou
zaēínápoƎídili
spousta
obchodních
zástupcƽ
hlavnĢ
ti,PrávĢ
kdo touto
si takováokna
pƎed
nĢkolika
lety anabízející
když- sepojistky proti otevření
Vážení,
EU pƎijímá
stále pƎísnĢjší
normy
za úēelem
masivní úspory energií.
vyrábĢla
ještĢ poēátkem
tohoto století.
Použitím
nových
plastová
okna
a
dveƎe
své
jednání
s
potenciálním
klientem.
Nikdo
norem
RAL
RG607/3
a je ētvrtletníku.
vhodná
do křídla, brzdy pro aretaci křídla v po- Kování ROTO NT má všechny potřebné
následnĢ
domáhali
nápravy,
že firma,
právĢ
jste se pustili
do ētení prvního
našehozjistili,
ChtĢli která jim je dodala už technologií
sklo sod
pokovenou
vrstvou
se zaēalapouze
dodávat
SnahounapƎ.
je, aby
roku 2020
se stavĢly
pasivní
domy, nebo
z nich
už ale informovat
nedodá
druhou
vĢty, která
by mohla
2
Trend
ve vývoji
plastových
oken
všech
oblastí,
oblastí
žadované
poloze,
integrovaná
mikrovencertifi
kátyo souēinitelu
a je držitelem
kátu jabychom
vásklimatických
tímto
zpƽsobem
ovčetně
všechpolovinu
novinkách,
. domy
plastová
okna
s lepším
izolaēním
sklem
U 1,1pro
W/certifi
m
jednoduše
neexistuje.
alespoŸ
ultra
nízkoenergetické
domy.
Okna
tyto
musí
Plastová
okna
se
zaēala
vyrábĢt
již
v
70tých
letech
minulého
v mnoha
pƎípadech
zníti nepravostech,
" jenomže ta
nejlevnĢjší
vám moc tepla,
trendech,
ale také
o problémech
a ēasto
které
se tilace
a zároveŸ se zvýšil poēet komor
na
6 a souēasnĢ
se zvĢtšila
2 5 ažVíce
sSpoleēnost
obsahem
mořské
soli.
atd.
kosti
ISO.
na www.wellokna.cz
nebo
WELL
s.r.o.
byla založena
jako
jeden
z se
vƽbec
prvních K snadná
údržba
a lepšíUtepelnĢ
izolaēní
.K
, pƎiparametrech
použití
izolaēního
trojskla
sU
mít
splŸovat
чa 0,8
W
/m
penĢz
a starostí
UspoƎená
tisícikorunastoletí.
takJejich
už pƎedností bylašíƎka
dĢjí na trhu oken
a dveƎí.
Doufám,neušetƎí.“
že každý z vás
si zde najde
profilƽ
na
70
mm
více.
Okna
o
tĢchto
vidíme
vlastnosti. První okna byla z dvou komorových2 profilƽ o šíƎcewww.roto-nm.cz
cca
0,7
W
/
m
.K.
výrobcƽ
plastových
oken
v
eské
republice.
Naším
cílem
je,
nĢco,
co ho zaujme
a
co
osobnĢ
využije.
mnohým zákazníkƽm nepĢknĢ vymstila ve chvíli,50kdy
všudenakolem
a ještĢ
dnes patƎí mezi nejprodávanĢjší. Pokrok
mmokna
a s dorazovým tĢsnĢním
vnĢjší anás
vnitƎní
stranĢ.
v oblasti
plastových
oken
nezastavil, v dnešní dobĢ se vyrábí
S postupem
ēasu se zvýšil poēet
komor
na tƎi a zaēalo
se se
používat
funkēnost
kování
se ēasem zhoršila,
nebo
okna
abychompƎestala
se i potĢsnit,
nĢkolika
letech
od realizace
zakázky
mohli
tƎetí tzv. stƎedové tĢsnĢní.okna
Použité
izolaēní sklolepšími
bylo
dvojsklo
se naplŸuje
„Okna od nás
jsouzimu
nejlevnĢjší!“
s podstatnĢ
parametry,
které vyhovují
Spoleēnost
WELL
OKNA
sloganpožadavkƽm
… vždy o krok vpƎedu… a
celou
zdobilo
pár
litrƽ
sražené
vody.
Své
by
mohli
vyprávĢt
2
podívat našemu zákazníkovi upƎímnĢ do oēí a nemuseli
e stydĢt
souēinitelem
prostupu tepla
2,9 W/ m . K. Takováto
okna se pasivní domy.
naUnízkoenergetické
anabídce
dokonce
PrávĢ touto vĢtou zaēíná spousta obchodních zástupcƽ nabízející
má
již
dnes
v
okna
pro
splŸující
požadavek na pasivní
hlavnĢ ti, kdo si takováokna poƎídili pƎed nĢkolika
lety a kdyžpoēátkem
se
tohoto
století.stále
Použitím
novýchnormy za úēelem masivní úspory energií.
za to,okna
že atodveƎe
ēi ono
bylo szanedbáno.
První Nikdo
plastovévyrábĢla
oknoještĢ
jsme
plastová
své jednání
potenciálním klientem.
EU pƎijímá
pƎísnĢjší
domy
z profilƽ
Eforte o šíƎce 84 mm a s 6 komorami s Uf = 0,9 W
technologií
napƎ. sklo
s pokovenou
vrstvou
se zaēala dodávat
následnĢ
domáhali
nápravy,
zjistili,
že
firma,
která
jim
je
dodala
už
z nich už ale nedodá druhou polovinu vĢty, která by mohla
Snahou
je, aby od rokuU2020
semstavĢly
pouze pasivní domy,
nebo
2
vyrobili ve
spoleēnosti
WELL s.r.o. v roce 1992. Dnes
seokna
vyrábí
.
plastová
s lepším izolaēním
1,1 W/
/ sklem
m2.Ko souēinitelu
se zasklením
trojsklem
Ug =pro
0,6tyto
Wdomy
/ m2.K
ēi se zasklením
jednoduše
neexistuje.
v mnoha pƎípadech
znít " jenomže
ta nejlevnĢjší vám moc tepla,
domy. Okna
musí
K a zároveŸ se zvýšil poēetalespoŸ
komor naultra
5 až 6nízkoenergetické
a souēasnĢ se zvĢtšila
2 ... vždy o krok vpředu…
VešíƎka
WELL
OKNA
pƎes
pĢtadvacet
roēnĢ,
dodávají
trojsklem
ENERGO.
Spoleēnost
WELLoken
s.r.o.
byla založena
jeden
z smyslu
vƽbec
prvních
penĢz
a starostí
neušetƎí.“ tisíc
UspoƎená
tisícikoruna
seveškeré
tak užjakokomponenty
.K , pƎi použití izolaēního trojskla s U
mítOkna
splŸovat
Usloganu
чparametrech
0,8 W / m vidíme
profilƽ
na 70 mm a více.
o tĢchto
2
pro
zákazníky
novinky:
mnohým
zákazníkƽm
vymstila
ve chvíli,
kdy okna
všude
kolem
nás a ještĢpřipravili
dnes
nejprodávanĢjší.
Pokrok
0,7patƎí
W /mezi
mzajímavé
.K.
výrobcƽ
plastových
oken
v eské
republice.
Naším
cílem
je,získala
renomované
anepĢknĢ
certifikované
spoleēnosti.
PƎedjsme
šesti
firma
poslední
dekádě
prosince
2011
v oblasti plastových oken se nezastavil, v dnešní dobĢ se vyrábí
pƎestala tĢsnit,
funkēnost
kování
se
ēasem
zhoršila,
nebo
okna
Okna
Eforte
jsou
nejlepším
Ǝešením úspory energie s nejlepším
abychom
se i po nĢkolika
letech
od realizace zakázky
mohli
certifikát
Ǝízení
jakosti
a
kvality
ISO
9001/2001,
který
každoroēnĢ
okna s podstatnĢ lepšími parametry,
které
vyhovují
požadavkƽm
celou zimu začaly
zdobilo párpřípravné
litrƽ sražené vody.
Své by
mohli
vyprávĢt
Spoleēnost
WELL
OKNA
naplŸuje slogan … vždy o krok vpƎedu… a
práce
pro
instapodívat našemu zákazníkovi
upƎímnĢ
do oēí a nemuseli
e stydĢt a dokonce pomĢrem
na nízkoenergetické
pasivní domy. cena / výkon. Bližší na www.wellokna.cz nebo
hlavnĢ
ti,problémƽ
kdo si takováokna
poƎídili pƎed nĢkolika lety a když se
bez
obhajuje.
má již dnes v nabídce oknaproLepení
splŸující izolačního
požadavek naskla
pasivní
laci
druhé
linky.
na dvou
 EU
Eforte
sstále
vnějším
hliníkovým
do rámů
pƎijímá
pƎísnĢjší normy
za úēelem masivní
úsporyprodejní
energií.
za to,výrobní
že to ēi ono
byloVýroba
zanedbáno.
První plastové
okno
jsme
navštivte
nejvĢtší
okens U
af dveƎí
následnĢ domáhali nápravy, zjistili, že firma, která jim je dodala už
domy
z profilƽ
šíƎce nebo
84 mm acentrum
s 6 komorami
= 0,9 Wv R na
Snahou je, aby od roku 2020
se2 stavĢly
pouzeEforte
pasivníodomy,
2
linkách
přinese
nejen zvýšení
opláštěním
U moderních
staveb
se
stále
ve větší
vyrobili
ve spoleēnosti
WELLprodukce,
s.r.o. v roce 1992. Dnes
se vyrábí
Borských
polích
v
Plzni
(
vedle
marketu
Makro
).
jednoduše
neexistuje.
/
m
.K
se
zasklením
trojsklem
U
=
0,6
W
/
m
.K
ēi
se
zasklením
alespoŸ ultra nízkoenergetické domy. Okna pro tyto domy musíg
Hlavnim
mottem
naší spoleēnosti
je „ být
nejatraktivnĢjším
2
pƎes
pĢtadvacet
tisíc
oken
roēnĢ,
dodávají
Spoleēnost
WELL
s.r.o.
byla založena
jeden
z vƽbecveškeré
prvních komponenty
ENERGO.
ale zejména
zlepšení
jižjako
tak
vysoké
kvaokna
dokonalý
.K , pƎihliníkových
použití
izolaēního trojsklamíře
s U používají velkoplošné konstrukce
mítmají
splŸovat
U ч 0,8 W /vzhled
mtrojsklem
2
partnerem
aoken
dodavatelem
otvorových
výplní
našesti
trhu“.
se
0,7
W
/ mTomu
.K.
výrobcƽ
v eské
republice.
Naším
cílem je,
renomované
a certifikované
spoleēnosti.
PƎed
firma
získala
lityplastových
výrobků.
oken
široká
paleta RAL barev sladí barvu
oken a zejména posuvných dveří.
abychom
se
i
po
nĢkolika
letech
od
realizace
zakázky
mohli
Okna Eforte jsou nejlepším Ǝešením úspory energie s nejlepším
certifikát
Ǝízení
jakosti
a
kvality
ISO
9001/2001,
který
každoroēnĢ
podƎizuje veškerá ēinnost uvnitƎ firmy. Všichni pracovníci
obchodu
Spoleēnost WELL
OKNA naplŸuje
sloganVíce
… vždy o krok vpƎedu…
fasádou.
Konstrukční
výška 2,5
m není nijak nepodívat našemu zákazníkovi upƎímnĢ do oēí a nemuseli e stydĢt rámů oken s domovní pomĢrem
cena
/ výkon. Bližší
naawww.wellokna.cz
nebo
bez problémƽ
obhajuje. a jsou informováni má
již dnes v nabídce okna pro splŸující požadavek na pasivní
pravidelnĢ
proškolováni
o
nových
Plastová
okna
jsou
stále
nejepším
za jsou
to, že to
ēi ono bylo zanedbáno.
První plastové okno jsme
navštivte
nejvĢtší
prodejní
centrum
oken
a dveƎí
v R na ìešením
o profi
článku
v mm
energeticky
Novinka
vlepování
skel do rámů
domyluz v
profilƽ
Eforte„Okna
o šíƎce 84
a s 6 komorami s Uf =obvyklá.
0,9 W
2
2 Plzni ( vedle marketu Makro ).
vyrobili
ve spoleēnosti
WELL s.r.o.
v roce
1992. Dnes se vyrábí
Borských
trendech
v okenní
branži.
pƎipraveni
v místĢ
/ m .KpƎímo
se zasklením
trojsklem
Ug = 0,6polích
W /na
m v.K
ēi se
úsporných
a pasivních
domech“
str.
2.zasklením
řešína
takové
případy.(Sklo
zde
působí
Hlavnim
mottem
našíKdykoloiv
spoleēnostijsou
je „ být
nejatraktivnĢjším
úspory
nákladþ
vytáp»ní
viz.
tab.)
pƎes pĢtadvacet tisíc oken roēnĢ, veškeré komponenty dodávají
trojsklem ENERGO.
stavby pomoci
s Ǝešením
problémƽ
a jsouvýplní
schopninalézt
optimální
dodavatelem
na trhu“. Tomu
se
jako další výztuha a podstatně zvyšuje
renomované a partnerem
certifikovanéaspoleēnosti.
PƎed otvorových
šesti firma získala
Okna
Eforteobchodu
jsou
nejlepším o
Ǝešením
úsporysklo
energie s nejlepším
veškerá
ēinnost uvnitƎ
Všichni
ƎešeníƎízení
dlepodƎizuje
požadavkƽ
investora.
certifikát
jakosti
a kvality
ISO
9001/2001,
který firmy.
každoroēnĢ
 pracovníci
rozšíření
nabídky
ENERGO
pevnost rámů o velkých formátech.
pomĢrem cena / výkon. Bližší na www.wellokna.cz nebo
bez problémƽ obhajuje.
jsou pravidelnĢ proškolováni a jsou informováni
o
nových
Plastová
okna
( Planibel
) s vysokým
solárním
navštivte Tri
nejvĢtší
prodejní centrum
oken a fakdveƎí vjsou
R nastále nejepším ìešením
trendech
v okenní
branži.naprosto
Kdykoloiv jsou
pƎipraveni
pƎímo
místĢ
Borských
polích
v Plzni
( vedle marketu Makro ).
Myslím
si,
že
strategie
správná,
svĢdēí
o vtom
i prostupností
torem
a zvýšenou
světla na vytáp»ní
 nabídka
ornamentního
skla se
Hlavnim
mottem
našítato
spoleēnosti
je „ býtje
nejatraktivnĢjším
úspory nákladþ
( viz.
tab.)
stavby
pomoci
s
Ǝešením
problémƽ
a
jsou
schopninalézt
optimální
partnerem
a dodavatelem
otvorových
výplní naVĢƎím,
trhu“. Tomu
celá Ǝada
nadšených
zákazníkƽ.
že isevy najdete cestu do
rozšiřuje
o ornament
Master v 2010
OKNA
v
eské
republice
vyrobená
Ǝešení
dle
požadavkƽ
investora.
podƎizuje veškerá ēinnost uvnitƎ firmy. Všichni pracovníci obchodu
naší spoleēnosti
a budete
odcházet stejnĢ nadšeni.
 nové barevné odstíny – Trend Colors
na podkladě jemně zrnité struktury jsou
jsou pravidelnĢ
proškolováni
a jsou
informováni o nových
Plastová okna jsou stále nejepším ìešením
Přípravné
práce pro
instalaci
Bytové objekty
Dodavatel kování ROTO FRANK AG Německo
WELL
investuje…
V
WELL - Novinky
R
Z obsahu příštího čísla
Myslím
si,
že tato strategie
je naprosto
správná,
o tom i a módním šedým
DíkysvĢdēí
decentním
pravidelně uspořádány dominantní
trendech
v okenní
branži.
Kdykoloiv
jsou pƎipraveni
pƎímo v místĢ
druhé
výrobní
linky
úspory nákladþ na vytáp»ní ( viz. tab.)
stavby pomoci celá
s Ǝešením
a jsou
schopninalézt
optimální
Ǝadaproblémƽ
nadšených
zákazníkƽ.
VĢƎím,
že i vy
najdete
cestu
do
Vladimír
Kinšt
Materiál
rámƽvyrobená
Segment
odstínům se trendové
barvy snoubí
desénové
prvky: v 2010
OKNA sv eské
republice
Ǝešení dle požadavkƽ
investora. a budete odcházet stejnĢ nadšeni.
naší spoleēnosti
obchodní Ǝeditelušlechtilou perlovou strukturou a posky- Bytové
Master
Care
čtverečky
dƎe./
PVC/
objekty
PVC
metal dƎevo
Z obsahu příštího čísla ,
který vyjde v dubnu 2012:
renovace
Myslím si, že tato strategie je naprosto správná, svĢdēí o tom i tují rafinované akcenty při vytváření
Master Point
metbodymet.
Vladimír Kinšt
Materiál rámƽ
Segment
celá Ǝada nadšených zákazníkƽ. VĢƎím, že i vy najdete cestu do
OKNA
v eské republice
vyrobená
v 2010Master
architektury
stavby.
Linea
linky
60,3%
8,5%
28,8%
2,2%
0,2%
67,8%
obchodní
Ǝeditel
dƎe./
PVC/
nové
naší spoleēnosti a budete odcházet stejnĢ nadšeni.
PVC
metal dƎevo
renovace
Bytové
objekty
Tato jemnost propůjčuje
domu
Sklo dokonale doplňuje
barvy Trend-
met
 legislativa: energetické
Vladimír Kinšt
a pasivní domyobchodní Ǝeditel
 nová profilová řada Arcade
50,2% 25,3% 23,0%
1,3% 0,3%
met
met.
 jak správně zabudovat okno
Nebytové objekty
 naši dodavatelé izolačního skla
AGC a IZOS
PVC
metal
dƎevo
50,2%PVC/
25,3% 23,0% nové
1,3% 0,3%
dƎe./
met
met.
50,2% 25,3% 23,0% 1,3% 0,3%
renovace
51,3%
51,3%
32,2%
obj.
rámƽ60,3% 8,5% 28,8%
Segment2,2% 0,2%
32,2%
nezaměnitelnýMateriál
charakter.
Colors a společně67,8%
vytváří moderní
dƎe./ PVC/
dƎe./ PVC/
nové
PVC
metal
dƎevo
Nebytové
objekty
PVC
metal dƎevo
renovace
desénový
prvek, který bude renovace
ozdobou
met
met.
obj.
met
met.
dƎe./ domu
PVC/
nové
60,3% 8,5% 28,8% 2,2% 0,2%
67,8% Vašeho
32,2%
PVC
metal dƎevo
renovace
R
4
met.
Nebytové
objekty
nové
obj.
obj.51,3%
nové
obj.
48,7%
48,7%
obj.
48,7%
Obchodní centrum Třemošná  Plzeňská tř. 1015, 330 11 Třemošná
 Tel.: 377 954 351  Fax: 377 954 354  e-mail: [email protected]
Obchodní centrum Plzeň  Podnikatelská ul. (vedle MAKRA)  bezplatná
linka tel.: 800 200 222  tel.: 371 879 010  Třemošná tel.: 371 954 351
www.wellokna.cz
Download

Bulletin - WELL OKNA