Junák – svaz skautů a skautek ČR
Zlínský kraj 720
Vyhláška 1/2014
k dotacím Krajské rady Junáka Zlínského kraje
1.
Úvodní ustanovení
(1)
V návaznosti na přijatý krajský dotační program tato vyhláška stanovuje pravidla pro
rozdělování, využívání a vyúčtování dotací organizačních jednotek Junáka ve Zlínském kraji,
obdržené od ústředí Junáka v rámci dotací junáckým krajům.
(2)
Vyhláška neupravuje pravidla pro dotace, které bude poskytovat přímo ústředí Junáka.
Jako jsou například dotace na opravy a údržbu kluboven a základen, celostátní akce, akce
vzdělávání činovníků Junáka a mezinárodní aktivity. Bližší podrobnosti k těmto dotacím je možné
najít v Pokynu k dotacím organizačních jednotek pro rok 2014, vydaný hospodářským zpravodajem
Bořkem Slunéčkem dne 3. 2. 2014 s účinností ke dni 15. 2. 2014.
2.
Rozdělení dotací
(3)
Junák, Zlínský kraj (dále jen „kraj“) bude v roce 2014 poskytovat svým organizačním
jednotkám, dle dohody okresních rad (dále jen „okresní rady“), tyto dotace na:
a)
obecnou činnost organizačních jednotek /provozní náklady/;
b)
rádcovské kurzy;
c)
Závod vlčat a světlušek;
d)
akce a projekty;
3.
Dotace na obecnou činnost organizačních jednotek
(4)
Základ dotace bude plošně rozdělen všem okresům podle registrované členské základny.
Dotační komise má pravomoc snížit dotaci až o 25 % v případě, že organizační jednotky nesplní
řádně své registrační povinnosti a v případě, že nebude dotace vyúčtována do 14 dnů, nemusí být
dotace přiznána.
(5)
Dotace přidělená v rámci nadstavby bude rozdělena okresním radám podle podílu, kterým
se zaslouží o její získání. Kraj tuto nadstavbu rozdělí podle systému hodnocení Ústředí Junáka.
(6)
Organizační jednotky mohou dotace využít na:
a)
provozní náklady;
b)
náklady malých akcí v trvání 1 – 6 dnů. (např. výpravy, vstupné do plaveckých areálů,
muzeí, ZOO a pod.);
(7)
Dotace na provozní náklady může činit nejvýše 70 % provozních nákladů u každé
organizační jednotky. Za provozní náklady se považují:
a)
spotřeba el. energie, vytápění, vodné a stočné;
b)
materiál (např. kancelářský materiál, čisticí prostředky, materiál k provozu kluboven,
materiál pro činnost dětí);
c)
nájemné;
d)
neinvestiční vybavení (např. vybavení kluboven, základen, táborové, sportovní vybavení);
e)
provozní cestovné (cesty na zasedání, na úřad, stěhování materiálu, inspekce tábora a pod),
služby související s provozem organizační jednotky (např. kopírování, poštovné, komunikační
poplatky, doprava, úklid, odvoz odpadků, informační, technické, účetní, daňové, právní,
poradenské, překladatelské, archivářské služby, inzerce, revize, pojištění budov);
f)
předplatné skautského periodického tisku, nedotované materiály, brožury a publikace (v
dotovaných publikacích je tato skutečnost zmíněna);
g)
drobné opravy a údržba majetku;
(8)
Dotace na náklady akce- může činit nejvýše 70 % jejích nákladů. Za akce se považují
pravidelné či jednorázové aktivity dětí, poměr účastníků starších 6 let a mladších 26 let musí být
vyšší než 70 %. U akcí delších než 1 den musí být u pořadatele uložen seznam účastníků. Kraj,
na základě žádosti pořádající jednotky, poukáže zálohu ve výši 80% schválené dotace před
konáním akce.
(9)
Kraj rozešle finanční prostředky zálohy základu dotace nejpozději do 15. 5. 2014, doplatek
ve výši nadstavby dotace do 9. 9. 2014.
(10) Vyúčtování provozní dotace zašlou elektronicky okresní rady na formuláři Vyúčtování
účelové dotace na rok 2014 (for dot v1 nebo sumář) nejpozději do 8. 12. 2014 na adresu
[email protected] Současně bude na adresu hospodáře kraje zaslána písemná verze tohoto
formuláře s podpisem předsedy okresní rady a předsedy revizní komise okresní rady Junáka včetně
Stanoviska revizní komise.
(11) Vyúčtování okresů a kraje se skládá z formulářů V1 nebo sumář (v případě že okresy
vyúčtovávají náklady na provoz a malé akce), Přehled dotací na provozní náklady, Přehled akcí,
Přehled o úhradách plateb-V2 (u provozních nákladů za každou organizační jednotku)
a Vyúčtováni dotace na akci (u dotací na malé akce za každou akci).
4.
Dotace na rádcovské kurzy
(12) Kraj poskytne dotaci na rádcovské kurzy, pokud budou mít kvalitní programovou náplň.
(13) O dotaci požádá pořádající jednotka do 27. 2. 2014, 28. 5. 2014 nebo 30. 9. 2014. Hlášení
rádcovského kurzu musí obsahovat č. OJ, datum, předpokládaný počet účastníků a rozpočet akce.
(14) Dotace nemůže přesáhnout 70 % konečných nákladů akce.
(15) Vyúčtování dotace provede pořadatel na formulář Vyúčtování rádcovského kurzu a
Vyúčtování dotace na akci a to do 14 dnů po jejím ukončení, podzimní kurzy nejpozději do
30. 11. 2014 na adresu [email protected]
(16) Kraj, na základě žádosti pořádající jednotky, poukáže zálohu ve výši 80 % schválené dotace
před konáním akce.
(17) Pořadatel uvede na formuláři Vyúčtováni dotace na akci číslo běžného účtu pořádající
organizační jednotky.
5.
Dotace na Závod vlčat a světlušek
(18) Kraj poskytne dotaci na všechna kola Závodu vlčat a světlušek.
(19) O dotaci požádá pořádající jednotka do 1. 4. 2014. Žádost musí obsahovat datum závodu,
předpokládaný počet účastníků a rozpočet akce.
(20) Dotace může činit až 70% nákladů akce.
(21) Kraj, na základě žádosti, poskytne pořadateli zálohu ve výši 80 % schválené dotace před
konáním akce. Vyúčtování dotace provede pořadatel nejpozději do 14 dnů po jeho ukončení na
formuláři Vyúčtováni dotace na akci na adresu [email protected]
6.
Dotace na velké akce a projekty organizačních jednotek
(22) Organizační jednotky mohou požádat o dotaci na zvláštní akce a projekty. Kraj poskytne
dotaci na kvalitní akce a projekty, které budou směřovat na rozvoj skautingu a svým přínosem
budou přesahovat rámec okresu.
(23) Dotační komise bude o akcích a projektech rozhodovat průběžně. Organizační jednotky
požádají předběžně o dotaci do 26. 3. 2014 včetně formuláře Projekt akce.
(24) Vyúčtování bude provedeno do 14 dnů od ukončení akce, nejpozději však do 30. 11. 2014
a to na formuláři Vyúčtování dotace na akci na adresu [email protected]
(25) Kraj doporučuje OJ využívat dotace na projekty zaměřené na neorganizovanou mládež,
které přiděluje přímo ÚJ. Žádost o dotaci pro rok 2015 je nutno podat na ÚJ nejpozději do
1. 10. 2014 dle pravidel stanovených v Pokynu k žádostem o vybrané dotace na rok 2015. Pokyn
bude vydán v srpnu 2014.
7.
Rozhodování o dotacích
(26) Krajská rad Junáka jmenuje pětičlennou dotační komisi, ve které budou - hospodář kraje
a předsedové okresů.
(27) Dotační komise v rámci pravidel stanovených touto vyhláškou rozhoduje o výši přidělené
dotace.
(28) Dotační komise vyrozumí organizační jednotku o svém rozhodnutí do 14 dnů.
(29) Dotační komise stanoví způsob přerozdělení dotačních prostředků, které jako nevyčerpané
povinně vrátí organizační jednotky do 26. 11. 2014. O jejich rozdělení rozhodne hospodář spolu
s předsedou kraje.
(30) Potvrzená Rozhodnutí dotační komise budou ihned zveřejněna na webových stránkách
kraje www.skautizlinsko.cz.
8.
Obecná dotační pravidla
(31) Dotací se v tomto pokynu rozumí účelový příspěvek ze státního rozpočtu na rok 2014.
Dotace musí být použita na náklady (výdaje) roku 2014, které jsou ve stejném roce zaplaceny.
Dotace musí být do konce roku 2014 převedena konečnému příjemci.
(32) Dotace musí být využita hospodárně a v souladu s jejím účelem.
(33) Při použití dotace nemůže výsledek hospodaření projektu či akce skončit ziskem.
(34) Příjemce dotace je povinen skutečnost o podpoře své činnosti z prostředků Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy prezentovat ve vhodných materiálech určených pro veřejnost.
(35) Poskytovatel dotace musí písemně stanovit pravidla jejího využití a vyúčtování. Forma
takového rozhodnutí záleží na poskytovateli, může například využít vzorových příkazních smluv
nebo vzorového rozhodnutí o dotaci umístněných na webových stránkách Junáka.
(36) Jednotky, které nemají vyřízeny závazky vůči junáckému kraji, nemusí dotaci obdržet.
Zálohu na dotaci nemusí obdržet ty jednotky, u nichž není záruka včasného a řádného vyúčtování.
(37) Dotace jsou poskytovány a vyúčtovávány zaokrouhleně na celé koruny.
(38) Výše dotace je zpravidla omezena procentem celkových nákladů, část nákladů tak musí
být hrazena z jiných zdrojů jejího příjemce. Tato skutečnost musí být uvedena v Rozhodnutí,
které vypracuje kraj.
(39) Příjemce dotace je povinen označit v účetnictví všechny položky, které byly hrazeny z
dotací a odlišit je od prostředků nedotačních. Vhodnou formou je formulář V2 - Přehled o úhradách
plateb.
(40) Dotace nelze v žádném případě použít na:
a)
úhradu pohoštění (za pohoštění se považuje občerstvení např. při jednání orgánů nebo
návštěvách hostů; za pohoštění se nepovažuje stravování účastníků akcí);
b)
dary (darování majetku třetím osobám, poukázky na nákup služeb a zboží, ceny pro děti,
smuteční věnce);
c)
pokuty a penále;
d)
úhradu pořízení investičního majetku (s výjimkou dotace investiční);
e)
výrobu, tisk a distribuci časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za úplatu
komerčními prodejci;
f)
nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy;
g)
nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s vlastním posláním organizace;
h)
leasing;
ch)
financování podnikatelských aktivit a výdělečnou činnost organizace;
i)
náklady zahraničních služebních cest a stáží (s výjimkou projektů v oblasti mezinárodní
spolupráce);
j)
úhradu mzdových prostředků a souvisejícího pojištění (s výjimkou dotací pro junácké kraje
stanovené v rozhodnutí);
k)
náklady táborů, pronájem tábořiště, dopravy materiálu a osob na tábory;
l)
úhradu daní;
9.
Závěrečná ustanovení
(41) Termíny pro zasílání záloh uvedené v textu pokynu jsou podmíněny včasným zasláním
dotačních prostředků od ústředí Junáka.
(42) Vyhláška byla předložena Krajské radě Junáka dne 13. února 2014 a dne 21. února 2014
odsouhlasena a následně zveřejněna na stránkách kraje www.skautizlinsko.cz.
Mgr. Dušan Tichý
předseda Krajské rady Junáka Zlínského kraje
Download

Vyhlaska 1-2014 k dotacim KRJ Zlinsk.pdf