Městská nemocnice v Litoměřicích
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
Reg ionální odborná konf erence pro zdrav ot nické pracov níky – nelékaře
3.11.2014
, přednáškový sál restaurace „Koliba“
K
o mple me nt labo ratoř í – po hled na pacienta v labo rato rníc h hod notách
14.30 – 15.00 hod
Prezentace
15.00 – 15.10 hod
Z
aháj ení konf erence
M. Opluštilová – vrchní laborantka komplementu MěN v Litoměřicích
15.10 – 15.40 hod
P
oj ďt e s námi hledat bakterie
Přednášející: D.Černá, úseková laborantka OKM MěN v Litoměřicích,
R.Tošnerová, ZL OKM MěN v Litoměřicích
15.40 – 15.10 hod
alé klíšt ě může způsobit v elké problémy
M
Přednášející: A.Vokelová, M.Koudelková Dis., ZL OKM MěN v Litoměřicích
15.10 – 15.45 hod
ist orie
H
ikrobiolog ie
M
Přednášející: M.Pejcharová,S.Hálová, ZL OKM MěN v Litoměřicích
15.45 – 16.10 hod
práv ný odběr v zorků
S
Přednášející: L.Gärtnerová, ZL OKM MěN v Litoměřicích
16.10 – 16.55
ktuální t rendy v inf ekční medicíně
A
Přednášející: MUDr.R.Přibíková, inf.odd. Krajská nem.a.s. Ústí n/L
16.55 – 17.15 hod
Přestávka
17.15 – 17.30 hod
P
ředt ransf uzní vy šet ření
Přednášející: N.Judová, úseková laborantka OKBH MěN v Litoměřicích
M.Obererová Dis., ZL OKBH MěN v Litoměřicích
17.30 – 17.45
B
ed-side deleukot izační f ilt ry
Přednášející: Mgr., L.Nelibová, Fresenius Kabi s.r.o.
17.45 – 18. 00 hod
I
diopat ická t rombocyt openická purpura
Přednášející: R.Fialová, ZL OKBH MěN v Litoměřicích
18.00 – 18.25 hod
N
ov inky na hemat olog ii
Přednášející: Mgr.J.Kozelka, VŠ OKBH MěN v Litoměřicích
18.25– 18.45 hod
N
ov inky na biochemii
Přednášející: M.Zavřelová, R.Friedlová, ZL OKBH MěN v Litoměřicích
18.45 – 19.00 hod
V
it amín D
Přednášející: I.Nekudová,S.Jorová, ZL OKBH MěN v Litoměřicích
19.20 hod
ě
M N Ltm 2008
Z
áv ěr konf erence
Download

Konference pro ZP - nelékaře, ŘÍJEN (3.11.2014)