KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
MĚSTA LITOMĚŘICE
Katalog sociálních služeb
města Litoměřice 2014
Mapa sociálních služeb města litoměřice dostupná na stránkách
www.litomerice.cz/mapasocialnichsluzeb
Publikaci je možné získat v elektronické podobě na internetových
stránkách http://komplan.litomerice.cz/.
Vydalo nákladem 1000 kusů Město Litoměřice.
Grafický návrh, tisk a úprava: Reklamní agentura Darothore a.s.
Neprodejné.
Vážení spoluobčané,
velmi mě těší, že Vám mohu představit v pořadí již čtvrtý
katalog sociální služeb města Litoměřice.
Každého z nás může potkat složitá životní situace, kterou
nedokážeme vyřešit vlastními silami. V tomto případě
podává město svým občanům pomocnou ruku prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb
a jejich nabídky. V našem městě máme zajištěny služby pro seniory, lidi se zdravotním postižením,
lidi bez přístřeší i služby pro rodiny. Pro snazší orientaci je katalog dle těchto cílových skupin barevně
rozlišen.
Město Litoměřice si uvědomuje potřebnost zajistit sociální služby pro své občany, a proto již řadu
let spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb. Následující přehled služeb je jedním z výstupů
komunitního plánování, které se opírá o zjištění skutečných potřeb obyvatel města.
Věřím, že nabídka služeb přispěje ke spokojenému životu všech občanů v Litoměřicích.
Jan Szántó
místostarosta Litoměřic
Tento dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora rozvoje procesů komunitního plánování
sociálních služeb v Litoměřicích podpořeného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
Za obsahovou správnost uvedených informací o poskytovaných
sociálních službách a službách souvisejících nese odpovědnost
organizace, která dodala podklady pro jeho zveřejnění v katalogu.
Obsah
Úvodní slovo místostarosty
Obsah1
SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.
Chráněné bydlení
CSP Litoměřice p. o.
Diakonie ČCE
NADĚJE
Sociálně terapeutické dílny
CSP Litoměřice p. o.
Diakonie ČCE
NADĚJE
Centrum denních služeb
Diakonie ČCE
Denní stacionář
Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO
Odborné sociální poradenství
Sociální rehabilitace
Sociálně aktivizační služby
Fokus Labe
Sociální rehabilitace
Diakonie ČCE
Podpora samostatného bydlení
Diakonie ČCE
Odborné sociální poradenství
Odlehčovací služba
Hospic sv. Štěpána
Služby související:
Dechový rehabilitační stacionář
Oblastní spolek ČČK Litoměřice
Domácí ošetřovatelská péče
ČČK, Alice
FCH LTM, Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba
Domácí hospicová péče
Lůžková hospicová péče
Klub pod střechou
Hospic sv. Štěpána Klub Plamínek Litoměřice
ONKO KLUB Victoria – Liga proti rakovině a. s.
Diakonie ČCE – Čajovna Hóra
Diakonie ČCE – Multifunkční prostor Oka.mžik
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15
16
17
19
20
21
22
24
25
26
27
1

SLUŽBY PRO SENIORY
Sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.
Pečovatelská služba
KDP Sluníčko
Farní charita Litoměřice
Odlehčovací služby
KDP Sluníčko
Domovy pro seniory
FCH LTM, Domov na Dómském pahorku
FCH LTM, Charitní domov sv. Zdislava
CSP Litoměřice p. o., Domov U Trati
Domov se zvláštním režimem
FCH LTM, Charitní domov sv. Zdislava
Týdenní stacionář
FCH LTM, Domov na Dómském pahorku
Služby související:
DCH LTM, Dobrovolnické centrum
Klub seniorů při SD ČR
Klub aktivního stáří
Spolek LiPen
Klika 1
KDP Sluníčko – doprava pro seniory
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

SLUŽBY PRO OSOBY V PŘECHODNÉ KRIZI, OHROŽENÉ DROGOU
A ETNICKÉ MENŠINY
Sociální služby dle zák. č. 108/2006 Sb.
Odborné sociální poradenství
DCH Litoměřice, Poradna pro uprchlíky a migranty
DCH Litoměřice, Poradna v zadluženosti
Azylové domy
Diakonie ČCE, Domov pro matky s dětmi
FCH LTM, Dům panny Marie Pomocné
NADĚJE, Azylový dům pro ženy
NADĚJE, Azylový dům pro rodiny
Nízkoprahové denní centrum
FCH LTM, Dům Panny Marie Pomocné
Noclehárna
FCH LTM, Noclehárna pro muže
NADĚJE, Noclehárna pro ženy
Terénní program
NADĚJE
Kontaktní centrum
Oblastní spolek ČČK Litoměřice, K- Centrum
2
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Služby související:
DCH LTM, Charitní šatník
Probační a mediační služba ČR, středisko Litoměřice
Potravinová banka v Ústeckém kraji
53
54
55

SLUŽBY PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ
Sociální služby dle zákona č.108/2006 Sb.
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Centrum pro náhradní rodinnou péči, o. p. s.
NADĚJE
FOD Klokánek Litoměřice, sociální rehabilitace
Odborné sociální poradenství
CSP Litoměřice - Manželská a předmanželská poradna
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
NADĚJE
Služby související:
DDM Rozmarýn Litoměřice
Knihovna K. H. Máchy
Pedagogiko-psychologická poradna
SKP Klubíčko
Waldorfská iniciativa
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE MIMO ÚZEMÍ LITOMĚŘIC66
MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE,
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
72
MĚSTSKÁ NEMOCNICE V LITOMĚŘICÍCH77
PŘEHLED MATEŘSKÝCH ŠKOL V LITOMĚŘICÍCH78
ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LITOMĚŘICÍCH80
VEŘEJNÉ INSTITUCE82
3
Služby pro osoby se zdravotním postižením
Chráněné bydlení
CSP - Chráněné bydlení Litoměřice
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
4
CSP Litoměřice p.o., Dlouhá 75, 410 02 Lovosice
000 80 195
Příspěvková organizace
Adresa služby: Pekařská 497/19, 412 01 Litoměřice
Místo poskytování služby: oblast Litoměřice, Lovosice, Libochovice
603 260 565
[email protected]
www.csplitomerice.cz
www.cspchranenebydleni.cz
Chráněné bydlení
Pobytová
Chráněná domácnost se příliš neliší od běžné domácnosti. Uživatelé se v maximální možné míře, každý dle svých možností, zapojují
do jejího chodu. Za asistence probíhá vaření, praní, žehlení, nákupy,
úklid apod. Obyvatelé chráněného bydlení mají příležitost trávit volný čas dle vlastního výběru a navazovat přirozené kontakty s okolím.
Nejdůležitějším znakem chráněného bydlení je podpora na cestě
k samostatnosti a nezávislosti. Obyvatelé bydlí v malých skupinkách
v bytech nebo rodinných domcích. Byty ani domky nejsou vyčleněny z běžné zástavby. Podpora asistenta je poskytována celoročně,
včetně sobot, nedělí a svátků. V bytech uživatelů s nízkou a střední
mírou podpory je podpora poskytována v době od 7:00 až do 22:00
hod. V rodinných domech u uživatelů s vysokou mírou podpory je
zajištěn nepřetržitý provoz.
Smyslem chráněného bydlení je poskytovat dospělým lidem s mentálním postižením takovou míru podporu, aby mohli žít běžným
způsobem života srovnatelným s životem svých vrstevníků, kteří
nevyužívají sociální služby.
41 uživatelů
Osoby s kombinovaným postižením; osoby s mentálním postižením;
věková struktura okruhu osob od 18 do 80 let věku
Ne
Služby pro osoby se zdravotním postižením
Chráněné bydlení
Diakonie ČCE
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
467 68 041
Církevní právnická osoba
Komenského 224, 411 55 Terezín
416 531 846
[email protected]
www.diakoniecceltm.cz
Chráněné bydlení
Pobytová
Posláním chráněného bydlení je poskytnout lidem s mentálním postižením bydlení s takovou podporou, která jim umožní žít co nejvíce samostatně, životem srovnatelným s běžným způsobem života
jejich vrstevníků.
Nabízí:
 bydlení v samostatných bytových jednotkách s potřebnou
asistencí,
 možnost vyzkoušet si práci v sociálně terapeutických dílnách,
 podporu při hledávání zaměstnání na otevřeném trhu práce
- ve spolupráci s Agenturou podporovaného zaměstnávání,
 trávení volného času podle představ uživatele s možností
doprovodu dobrovolníkem.
12
Lidé s mentálním postižením
Částečná
Nepřetržitý provoz
5
Služby pro osoby se zdravotním postižením
Chráněné bydlení
NADĚJE
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
6
NADĚJE, K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5
005 70 931
Zapsaný spolek
Dům Naděje, Pražská 992/14, 412 01 Litoměřice
777 481 216
[email protected]
www.nadeje.cz/litomerice
Služba sociální péče
Pobytová
V chráněném bydlení je lidem s postižením poskytována individuální podpora ve všech oblastech jejich života. Pomoc je poskytována
v oblasti sebeobsluhy, péče o domácnost i sociálního začlenění. Cílem je samostatnost klienta.
9 klientů
Osoby s lehkým, středním mentálním či kombinovaným postižením
ve věku 18 – 64 let
Ne
Nepřetržitá
Služby pro osoby se zdravotním postižením
SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY
CSP Litoměřice STD Cestou integrace
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
CSP Litoměřice p.o., Dlouhá 75, 410 02 Lovosice
000 80 195
Příspěvková organizace
Adresa služby: Pekařská 497/19, 412 01 Litoměřice
778 407 034
[email protected]
www.csplitomerice.cz
Sociálně terapeutické dílny
Ambulantní
Cílem je poskytnout uživatelům podporu při získávání nových pracovních návyků a zkušeností. Uživatel si osvojí dovednosti, které jsou
předpokladem pro získání možného pracovního uplatnění. Především
se jedná o nácvik plnění základních povinností zaměstnance jako je
pravidelná docházka do zaměstnání, plnění úkolů nadřízeného pracovníka, dodržování pracovní doby, nácvik omluvy ze zaměstnání
v případě návštěvy lékaře apod. Dochází tak k nácviku zodpovědnosti
za svoji osobu, a tím roste i sebevědomí uživatelů služeb a jejich schopnosti rozhodování a sebereflexe.
Dále jsou u uživatele rozvíjeny sociální dovednosti jako orientace v terénu, jízda hromadným dopravním prostředkem, práce s mobilem,
komunikace s veřejností (umění oslovit cizí osobu, říci si o pomoc, případně se dotázat na směr cesty, volně navázat hovor apod.) Uživatel
je podporován v samostatné práci na zadaném pracovním úkolu, jak
při získávání nových manuálních dovedností, např. při práci s kuchyňskými spotřebiči a s pracovními pomůckami (např. kávovar, myčka,
palačinkovač, elektrický sporák, apod.), tak při práci s obsluhou (komunikační dovednosti, nabídka jídla a nápojů dle nabídkového listu,
podat informace o poskytované službě, o vedoucím služby apod.)
a v neposlední řadě při práci s různými druhy materiálů (pedig, vosk,
hlína, sádra, dřevo apod.).
STD Cestou integrace umožňuje rozvíjet i dovednosti při péči o svoji
osobu např. být vždy na pracovišti čistě oblečen, vhodně upraven, učesán, umět řešit situace jako je nechtěné rozlití kávy, potřísnění oděvu
jídlem apod. Dochází k přirozené komunikaci při obsluze, tudíž probíhá nácvik komunikace s veřejností. Uživatelé se učí nejen reagovat
na příjemné, ale i nepříjemné situace.
Denní kapacita max. 20 uživatelů
Osoby s mentálním postižením; věková struktura okruhu osob
od 18 do 64 let věku
Ano
Každý všední den od 8:00 do 18:00 hodin
Mimo svátků státem uznávaných
7
Služby pro osoby se zdravotním postižením
SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY
Diakonie ČCE
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
8
Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
467 68 041
Církevní právnická osoba
Komenského 152, 411 55 Terezín
416 531 834
[email protected]
www.diakoniecceltm.cz
Sociálně terapeutické dílny
Ambulantní
Posláním Sociálně terapeutických dílen v Terezíně je poskytovat podporu lidem s lehkým až středně těžkým mentálním a zdravotním postižením při osvojování sociálních a pracovních dovedností tak, aby měli
po absolvování tréninkového programu větší šanci uspět na otevřeném nebo chráněném trhu práce.
Cíl služby:
Cílem Sociálně terapeutických dílen je zlepšení základních sociálních
a pracovních dovedností klientů, jejich snadnější začlenění do společnosti a zlepšení možností pracovního uplatnění.
10
Lidé s mentálním, tělesným, kombinovaným a zdravotním postižením
Ano
Po – Pá 7:00 – 15:00
Služby pro osoby se zdravotním postižením
SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY
NADĚJE
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
NADĚJE, K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5
005 70 931
Zapsaný spolek
Pražská 992/14, Litoměřice 412 01
777 415 587
[email protected]
www.nadeje.cz
Služba sociální prevence
Ambulantní
Posláním sociálně terapeutické dílny je poskytování dlouhodobé
a pravidelné podpory osobám s mentálním a kombinovaným postižením za účelem zdokonalování jejich pracovních návyků a dovedností
prostřednictvím sociálně pracovní terapie.
V dílně mají klienti možnost věnovat se ruční pracím (např. výroba
mýdla, košíků z papíru, koberců), nácviku úklidových prací a zahradnickým pracím.
Okamžitá 10
Lidé s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 18 do 64 let,
kteří vlivem snížené soběstačnosti nenašli zaměstnání na otevřeném
ani chráněném trhu práce.
Ano
Po, út, čt 8:00 – 16:00 st, pá 8:00 – 12:00
9
Služby pro osoby se zdravotním postižením
Centrum denních služeb
Diakonie ČCE
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
10
Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
467 68 041
Církevní právnická osoba
Rooseveltova 7, 412 01 Litoměřice
416 733 585
[email protected]
www.diakoniecceltm.cz
Centrum denních služeb
Ambulantní
Poslání Centra denních služeb Diakonie ČCE v Litoměřicích je poskytovat podporu dospělým osobám s mentálním, kombinovaným a zdravotním postižením při začleňování do běžného života
ve společnosti.
Nabízíme nácvik takových pracovních činností a sociálních dovedností, které posilují samostatnost a soběstačnost uživatelů.
Respektujeme jedinečnost a zachováváme individuální přístup
ke každému uživateli.
Cílem je umožnit uživatelům, aby si prožili a zkusili celou řadu
praktických dovedností, které mohou využít v běžném životě.
20
Lidé s mentálním, tělesným, kombinovaným a zdravotním postižením
Částečná
Po – Pá 7:00 – 15:00
Služby pro osoby se zdravotním postižením
Denní stacionář
Centrum pro zdravotně postižené děti
a mládež – SRDÍČKO
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež
– SRDÍČKO, Revoluční 30, 412 01 Litoměřice
708 54 165
Příspěvková organizace Města Litoměřice
Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež
– SRDÍČKO, Revoluční 30, 412 01 Litoměřice
416 742 087, 734 587 051
[email protected]
www.centrumsrdicko.cz
Denní stacionáře dle § 46 zákona č. 108/2006Sb. zákona o sociálních
službách
Ambulantní
Poskytované základní činnosti:
 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc
a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání
včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo
vozík, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu).
 Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu
(pomoc při úkonech osobní hygieny, při použití WC).
 Poskytnutí stravy (zajištění stravy přiměřené době poskytování
služby a odpovídající věku a zásadám racionální výživy a případným
potřebám dietního stravování).
 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pracovně výchovné
a aktivizační činnosti, pohybové, rehabilitační činnosti, činnosti vedoucí k nácviku a k upevňování motorických, orientačních, psychických a sociálních schopností a dovedností, vytvoření podmínek pro
zajišťování přiměřených vzdělávacích a rozumových činností.
 Sociálně terapeutické činnosti (sociálně terapeutická činnost,
jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování
uživatelů, např. pobyt v snoozelenu, výtvarné, hudební činnosti).
 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (pomoc
při obnovení nebo upevňování kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování.
 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí (pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování
práv a oprávněných zájmů). Základní sociální poradenství o možnostech řešení nepříznivé situace uživatele.
Poskytované fakultativní činnosti:
Uživatel si může sjednat také poskytnutí fakultativních služeb dle nabídky:
 canisterapie
 hiporehabilitace
 věku od 3 let do 26 let je možné přímo v budově denního stacionáře
využít v období od měsíce října do března vnitřní bazén
24
Osoby s mentálním postižením
Osoby s kombinovaným postižením
Věková kategorie klientů 3 – 64 let
Ano
V pracovní dny od 7:00 do 15:00 hodin
11
Služby pro osoby se zdravotním postižením
Odborné sociální poradenství
Fokus Labe
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
12
Fokus Labe
442 26 586
Spolek
Velká Krajská 47/7, 412 01 Litoměřice
413 034 461, 734 570 027
[email protected]
www.fokuslabe.cz
Odborné sociální poradenství
Ambulantní
Služba nabízí poradenství (mapování situace, určení zakázky a možných způsobů řešení problémů a samotné poradenství). Nácvik dovedností (např. jak vyjednávat s věřiteli, jak sestavit a dodržet krizový
finanční rozpočet, jak se bránit proti zneužívání zaměstnavatelem,
jak se bránit v případě, že někdo ohrožuje má práva, atd.)
Součástí služby je dále asistence a doprovod (doprovod a praktická
pomoc např. v případě zprostředkování kontaktu s poskytovateli
služeb, jednání s úřady a institucemi apod.)
1 Okamžitá kapacita
Lidé s dlouhodobým duševním onemocněním
(okruh psychóz, těžká depresivní onemocnění, hraniční stavy)
Ne
Po – Pá 8:00 – 16:00
Služby pro osoby se zdravotním postižením
Sociální rehabilitace
Fokus Labe
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
Fokus Labe
442 26 586
Spolek
Velká Krajská 47/7, 412 01 Litoměřice
413 034 461, 734 570 027
[email protected]
www.fokuslabe.cz
Sociální rehabilitace
Ambulantní, terénní
Služba nabízí odbornou pomoc a podporu v oblastech komunikace,
vztahů s lidmi, péče o zdraví a zvládání nepříznivých důsledků onemocnění. Tréninkové programy zaměřené na nácvik praktických dovedností nezbytných pro samostatný život (např. péče o domácnost,
jednání s úřady, vyhledání informací, hledání a udržení si zaměstnání). Odbornou pomoc a podporu směřující k posilování zdravého
sebevědomí uživatele, jeho schopnosti vyjádřit sebe sama a jeho
vlastní seberealizaci. Pomoc při přechodu z pobytu v léčebných zařízeních zpět do běžného života.
Dále podporu a pomoc v přirozeném sociálním prostředí uživatelů,
kteří z povahy onemocnění nemohou využívat ambulantních služeb. Služba je určena také pro rodiny a blízké osoby lidí, kteří onemocněli psychózou.
Okamžitá kapacita (individuální/skupinová)
1/15
Lidé s dlouhodobým duševním onemocněním
(okruh psychóz, těžká depresivní onemocnění, hraniční stavy)
Ne
Po – Pá 8:00 – 16:00
13
Služby pro osoby se zdravotním postižením
Sociálně aktivizační služby
Fokus Labe
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
14
Fokus Labe
442 26 586
Spolek
Velká Krajská 47/7, 412 01 Litoměřice
413 034 461, 734 311 035
[email protected]
www.fokuslabe.cz
Sociálně aktivizační služby
Ambulantní
Služba nabízí uživateli naučit si lépe organizovat svůj volný čas.
Umožňuje uživatelům seznámit se s druhými lidmi (v bezpečném
prostředí za účasti terapeutů). Uživatelé mají možnost účastnit se
společných výletů, exkurzí, kulturních akcí a rehabilitačních pobytů.
Zprostředkovává uživatelům možnost zažít a naučit se něco nového,
příležitost pěstovat své koníčky a nacházet nové záliby v rámci vzdělávacích, zájmových a volnočasových programů (např. kurzy PC,
angličtina, stolní tenis, jízda na kole atd.). Dává uživatelům možnost
být někomu prospěšným (např. naučit něčemu, co mne baví nebo
co dobře umím)
Okamžitá kapacita (individuální/skupinová)
1/15
Lidé s dlouhodobým duševním onemocněním
(okruh psychóz, těžká depresivní onemocnění, hraniční stavy)
Ne
Po – Pá 8:00 – 16:00
Služby pro osoby se zdravotním postižením
Sociální rehabilitace
Diakonie ČCE
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
467 68 041
Církevní právnická osoba
Teplická 1, 412 01 Litoměřice
416 700 315
[email protected]
www.diakoniecceltm.cz
Sociální rehabilitace
Ambulantní a Terénní
V rámci služby sociální rehabilitace používáme i metodu podporované zaměstnávání. Jde o časově omezenou službu určenou
lidem, kteří chtějí získat a udržet si placené zaměstnání v běžném
pracovním prostředí. Jejich schopnosti získat a zachovat si zaměstnání jsou při tom z různých důvodů omezeny do té míry, že potřebují individuální osobní podporu poskytovanou před nástupem
do práce i po něm
2 osoby v ambulantní a 2 v terénní, roční kapacita 45 osob
Lidé s mentálním, kombinovaným, tělesným a zdravotním postižením chronickým duševním onemocněním
Ano
8:00 – 15:30
15
Služby pro osoby se zdravotním postižením
Podpora samostatného bydlení
Diakonie ČCE
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
16
Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
467 68 041
Církevní právnická osoba
Komenského 224, 411 55 Terezín
416 531 846
[email protected]
www.diakoniecceltm.cz
Podpora samostatného bydlení
Terénní
Jedná se o terénní službu, která je poskytována v okruhu 10 km
od Terezína. Služba se poskytuje přímo v bytech uživatelů (v bytech
ve vlastnictví či v pronájmu uživatele) a v okolí bydliště (například
doprovody k lékaři, na nákup atp.).
Posláním podpory samostatného bydlení je poskytnout lidem
s mentálním postižením bydlení s takovou podporou, která jim
umožní žít co nejvíce samostatně, životem srovnatelným s běžným
způsobem života jejich vrstevníků.
Cílem podpory samostatného bydlení je podporovat soběstačnost
uživatelů v oblasti bydlení tak, aby se stali co nejméně závislí na poskytované službě a naučili se využívat své schopnosti. Umožnit uživatelům žít běžným způsobem života, posilovat nezávislost, zodpovědnost a schopnost rozhodování.
Okamžitá kapacita 2, denní 8
Lidé s mentálním postižením
Kontaktní místo ano
Po – Pá 8:00 – 16:00
Služby pro osoby se zdravotním postižením
Odborné sociální poradenství
Hospic sv. Štěpána, o. s.
- Poradna a půjčovna pomůcek
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
Hospic sv. Štěpána, o. s.
650 81 374
Spolek
Rybářské nám. 662/4, Litoměřice
416 733 185-7
[email protected]
www.hospiclitomerice.cz
Odborné sociální poradenství
Ambulantní, terénní
Poradenství je určeno především pro nemocné v terminálním stádiu
onemocnění a jejich blízké, pečující osoby.
Okamžitá kapacita 2
Osoby s handicapem, senioři, pečující osoby
Ano
V pracovní dny 7:30 – 15:00
17
Služby pro osoby se zdravotním postižením
odlehčovací služby
Hospic sv. Štěpána, o. s.
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
18
Hospic sv. Štěpána, o. s.
650 81 374
Spolek
Rybářské nám. 662/4, Litoměřice
416 733 185-7
domácí@hospiclitomerice.cz, [email protected]
www.hospiclitomerice.cz
Odlehčovací služby
Lůžková, terénní
Hospic sv. Štěpána od roku 2001 pečuje o nevyléčitelně nemocné
pacienty převážně s nádorovým onemocněním. Pacienti jsou hospitalizováni na jednolůžkových pokojích s přistýlkou pro doprovázejícího.
Odlehčovací služby jsou terénní a pobytové služby poskytované
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Cílem odlehčovací
služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.
Lůžková 10/terénní okamžitá 2
Osoby s handicapem, senioři, osoby s mentálním postižením,
pečující osoby
Ano
Nepřetržitě, kontaktní místo pro terénní službu
v pracovní dny 7:30 – 15:00
Služby pro osoby se zdravotním postižením

Služby související
Dechový rehabilitační stacionář
ČČK Litoměřice
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
Oblastní spolek ČČK Litoměřice
004 26 105
Organizační jednotka Občanského sdružení
Litoměřice, Tylova 16
416 733 998
[email protected]
stacionar.webnode.cz
zdravotnické zařízení
Ambulantní
Zdravotní a rehabilitační péče, pedagogická výchova
20
Děti od 2 do 6 let věku
Ne
Po – Pá 6:00 – 16:00 hodin
19
Služby pro osoby se zdravotním postižením

Služby související
Domácí ošetřovatelská péče
Oblastní spolek ČČK Litoměřice
- Domácí ošetřovatelská péče ALICE
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Otevírací doba:
20
Oblastní spolek ČČK Litoměřice
004 26 105
Organizační jednotka Občanského sdružení
Štětí, Jiráskova 684
606 223 672
[email protected]
ccklitomerice.cz
Zdravotnické služby
Terénní
Zdravotní péče v domácím prostředí
50
Pacienti v domácím prostředí
6:00 – 20:00
Služby pro osoby se zdravotním postižením

Služby související
Domácí ošetřovatelská péče
FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE - Charitní
ošetřovatelská a pečovatelská
služba (CHOPS)
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Otevírací doba:
FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE
467 69 382
Právnická osoba, církevní
Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice
416 735 599
[email protected]
www.fchltm.cz
Pečovatelská služba
Terénní
Služba se poskytuje v domácnostech uživatelů.
Posláním Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby je zabezpečit,
co nejdelší setrvání uživatelů ve vlastním sociálním prostředí, zachovat si svůj vlastní způsob života, s důrazem na důstojnost, kvalitu života a vědomí vlastní hodnoty.
Cílem je poskytnout nejen odbornou nebo fyzickou pomoc jiné osoby, ale i radu psychologickou. Snažíme se o zkvalitnění života našich
uživatelů v jejich domácím prostředí, kde jsou adaptováni. Prodlužujeme období relativně nezávislého života a oddalujeme nebo dokonce vylučujeme nutnost komplexního ústavního zaopatření.
Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Farní charity Litoměřice
/CHOPS/ poskytuje odbornou ošetřovatelskou, rehabilitační a pečovatelskou péči uživatelům v jejich domácím prostředí. Ošetřovatelskou a rehabilitační péči, zajišťují zdravotní sestry dle doporučení
příslušného obvodního lékaře, ošetřovatelská služba je plně hrazena
zdravotními pojišťovnami.
Od 1.1.2014 poskytujeme domácí hospicovou péči, která je na doporučeni praktického lékaře hrazena ze zdravotního pojištění. Posláním
DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE je podpořit a doprovázet umírajícího člověka
a jeho rodinu, aby společně a důstojně mohli projít touto životní etapou.
Pečovatelskou službu si uživatel hradí sám. Jedná se tedy o službu
placenou. Tato služba se provádí u uživatelů, kteří již nejsou schopni
vlastními silami zvládat péči o sebe a svou domácnost. Tuto službu
zajišťuje pečovatelka.
Okamžitá kapacita 1
Osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, senioři.
Věková struktura: dospěli (27-64 let), mladší senioři (65-80 let), starší
senioři (nad 80 let).
Provozní doba pečovatelské a rehabilitační péče je
v pracovní dny 7:00 – 15:30 hodin.
Domácí hospicová peče nepřetržitě.
21
Služby pro osoby se zdravotním postižením

Služby související
Domácí hospicová péče
Lůžková hospicová péče
Hospic sv. Štěpána, o. s.
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
22
Hospic sv. Štěpána, o. s.
650 81 374
Spolek
Rybářské nám. 662/4, Litoměřice
416 733 185-7
[email protected]
www.hospiclitomerice.cz
Služba blízká
Domácí hospicová péče – terénní
Lůžková hospicová péče – pobytová
Domácí hospicová péče pomáhá pečovat o nemocné v terminální
(konečné) fázi onemocnění v domácím prostředí. Nabízíme služby
hospicového týmu – zdravotní sestry, lékaři, sociální pracovnice,
psycholog, duchovní.
Hospicová lůžka jsou určena pro nemocné v terminálním (posledním) stádiu onemocnění, kdy není možné chorobu vyléčit. Paliativní péče, kterou na hospicových lůžkách poskytujeme, je zaměřena
na předcházení utrpení a léčbu všech příznaků, které přináší život
ohrožující nemoc.
Domácí hospicová péče – cca 50 klientů/rok
Lůžková hospicová péče – okamžitá kapacita 26
osoby s handicapem, senioři
Lůžková hospicová péče – ano
Domácí hospicová péče – kdykoli /na základě domluvy, otevírací
doba kontaktního místa – v pracovní dny 7:30 – 15:00
Lůžková hospicová péče – nepřetržitě
Služby pro osoby se zdravotním postižením

Služby související
Klub pod střechou
Hospic sv. Štěpána, o. s.
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
Hospic sv. Štěpána, o. s.
650 81 374
Spolek
Rybářské nám. 662/4, Litoměřice
416 733 185-7
domácí@hospiclitomerice.cz
www.hospiclitomerice.cz
Služba blízká
Ambulantní
Klub pod střechou je určen osobám, které pečují o nemocného člena rodiny a potřebují si oddechnout, nabrat síly, promluvit si s odborníky nebo s jinými pečujícími a také pro osoby, které zpracovávají
ztrátu blízké osoby.
cca 20 osob
pečující osoby, pozůstalí, osoby ohrožené sociálním vyloučením
Ano
Každý lichý čtvrtek v měsíci od 15:00 do 17:00 hodin
(po předchozí domluvě).
23
Služby pro osoby se zdravotním postižením

Služby související
Klub Plamínek Litoměřice
ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ v ČR, o.s.
Klub Plamínek Litoměřice
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Otevírací doba:
24
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR
750 88 746
Zapsaný spolek - Právnická osoba
Kubínova 10, 412 01 Litoměřice
737 956 128
[email protected]
www.klub-plaminek.cz
Volnočasové aktivity
Klub je určen rodinám s postiženým dítětem. Schází se jednou týdně
v Centru Srdíčko v Litoměřicích.
Provádíme kreativní činnosti, terapie, výlety a víkendové pobyty.
Bez omezení
Osoby se zdravotním postižením
Úterý 14:00 – 16:00
Služby pro osoby se zdravotním postižením

Služby související
ONKO KLUB VICTORIA Litoměřice
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
ONKO KLUB Victoria – Liga proti rakovině a.s.
467 68 734
Liga
Kosmonautů 16, Litoměřice
603 230 513
[email protected]
Volnočasové aktivity, osvěta, prevence zdraví
Přednášky, pobyty, cvičení
Přednášky o zdraví, víkendové pobyty, kultura, zdravotní cvičení
30 osob
Onkopacienti, rodinný příslušníci a přátelé, senioři
Ano
Po 13:00 – 15:00 hod., první pondělí v měsíci 13:00 – 16:00 hod.
25
Služby pro osoby se zdravotním postižením

Služby související
Diakonie ČCE - Čajovna HÓRA
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
26
Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
467 68 041
Církevní právnická osoba
Osvobození 19, 412 01 Litoměřice
739 244 684
[email protected]
www.diakoniecceltm.cz
Čajovna - chráněné pracoviště
Chráněné pracoviště
Čajovna Hóra vytváří přirozenou alternativu pro setkávání
a odpočinek všech, kdo hledají klidný, tichý, nezakouřený
prostor. Příjemné prostředí vybízí ke zpomalení, zastavení,
oddechu. Individuálně řešená zákoutí zajišťují potřebné soukromí.
Čajovna má bezbariérový přístup.
Za příhodného počasí slouží k posezení i malá terasa a zahrada.
Chráněné pracoviště umožňuje zaměstnání osob se zdravotním
a mentálním znevýhodnění.
Veřejnost
Ano
PONDĚLÍ14:00 – 23:00
ÚTERÝ14:00 – 23:00
STŘEDA14:00 – 23:00
ČTVRTEK14:00 – 23:00
PÁTEK14:00 – 23:00
SOBOTA16:00 – 23:00
NEDĚLE16:00 – 22:00
Služby pro osoby se zdravotním postižením

Služby související
Diakonie ČCE - Multifunkční prostor
Oka.mžik
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
467 68 041
Církevní právnická osoba
Osvobození 19, 412 01 Litoměřice
739 244 842, 730 190 874
[email protected]
www.diakoniecceltm.cz
Komunikační prostor
Chráněné pracoviště
Oka.mžik je sál s bezbariérovým nájezdem v těsném sousedství
čajovny Hóra
 Okamžik je možné si pronajmout a uspořádat vlastní soukromou
akci nebo akci pro veřejnost. Je možné se také zúčastnit
plánované akce dle aktuálního programu.
Pořádáme : koncerty
výstavy
besedy
přednášky
 autorská čtení
 cestopisná vyprávění
 a mnoho dalšího
K soukromým akcím, vernisážím či při jiných příležitostech můžeme
zajistit raut z chráněného pracoviště restaurace Klobouk Diakonie
v Terezíně, čímž také podpoříte pracovně tréninkový program pro
lidi se zdravotním a mentálním postižením.
Vždy zajistíme profesionální zázemí.
Vybavení sálu:  konferenční – stoly, stolky, židle...
 zvuková aparatura
 pro výstavy – obrazové rámy 100x70 cm (25 ks),
stojany na obrazy (12 ks), závěsný systém
 pro promítání – dataprojektor, promítací plátno,
notebook, zatemňovací žaluzie
 ostatní – flipchart, CD přehrávač, cvičící
podložky, větrák, rychlovarná konvice, varna na
horkou vodu, drobné nádobí atd.
Velikost sálu pro cca 40 osob
Veřejnost
Ano
Při pronájmu dle dohody, v době plánovaných akcí dle aktuálního
programu.
27
Služby pro seniory
Pečovatelská služba
KDP Sluníčko
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
28
Mgr. Lucie Brožková
751 00 967
Fyzická osoba
Příčná 376/18, 410 02 Lovosice
Místo poskytování: okres Litoměřice
606 061 164
[email protected]
www.adpslunicko.cz
Pečovatelské služby
Terénní
Pečovatelské služby jsou poskytovány ve vlastním prostředí klienta
3
Senioři
Ano
PO – PÁ 7:00 – 15:00 (otevírací doba kanceláře)
Služby pro seniory
Pečovatelská služba
FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Otevírací doba:
FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE
467 69 382
Právnická osoba, církevní
Švermova, 412 01 Litoměřice
416 735 110
mob.: 731 402 424
[email protected]
www.fchltm.cz
Pečovatelská služba
Terénní
Službu poskytujeme uživatelům v jejich domácnostech na území
města Litoměřice a v domácnostech v Domech s pečovatelskou
službou.
Poslání: Základním posláním pečovatelské služby je péče o seniory a zdravotně postižené občany a zabezpečení potřeb těchto osob
v jejich domácnostech. Tímto jim umožňujeme, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí.
Cíle: Podporovat uživatele v zachování jejich způsobu života
ve vlastních domácnostech. Cílem PS je, že 80 % uživatelů zůstane
ve své domácnosti, což znamená, že nebude potřebovat jiné pobytové sociální služby.
- Pomoci překlenout i přechodné období se zhoršeným zdravotním
stavem, který nevyžaduje hospitalizaci. Cílem je, že uživateli PS pomůže překlenout období zvýšené potřebnosti pečovatelské služby
a na konci tohoto období nebude uživatel PS potřebovat v tak vysoké míře nebo vůbec.
Okamžitá kapacita 10
Osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmi, senioři.
Věková struktura: mládí dospěli (19-26 let), dospěli (27-64 let), mladší
senioři (65-80 let), starší senioři (nad 80 let)
V časových intervalech: Po, Út, St, Čt, Pá od 7:00 do 20:00 hod.
So, Ne od 7:00 do 18:00 hod.
29
Služby pro seniory
odlehčovací služby
KDP Sluníčko
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
30
Mgr. Lucie Brožková
751 00 967
Fyzická osoba
Příčná 376/18, Lovosice 410 02
Místo poskytování: okres Litoměřice
606 061 164
[email protected]
www.adpslunicko.cz
Odlehčovací služby
Terénní
Služby jsou poskytovány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu ve vlastním
Prostředí klienta
3
Osoby s chronickým onemocněním, s chronickým duševním onemocněním, s jiným zdravotním postižením, s kombinovaným postižením, s mentálním postižením, tělesným postižení, sluchovým
postižením, zdravotním postižením, zrakovým postižením, senioři
Ano
PO – PÁ 7:00 – 15:00 (otevírací doba kanceláře)
Služby pro seniory
DOMOV PRO SENIORY
FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE,
Domov na Dómském pahorku
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE
467 69 382
Právnická osoba, církevní
Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice
417 770 011, 417 770 013
[email protected]
www.fchltm.cz
Domov pro seniory
Pobytová
Poslání: posláním Domova na Dómském pahorku je poskytování
pobytových, sociálních, ošetřovatelských a aktivizačních služeb
seniorům, kteří zejména z důvodu vyššího věku, úbytku sil, zhoršeného zdravotního stavu a nepříznivé sociální situace nemohou žít
ve svém domově, kde jim nemůže být poskytnuta dostatečná péče
rodinou nebo jinými službami sociální péče. Pracovníci Domova
na Dómském pahorku chtějí individuálním přístupem podpořit seniorovou samostatnost, udržet jeho míru soběstačnosti co nejdéle
a umožnit mu prožít stáří v podnětném prostředí.
Cíle: zvýšení kontaktů seniorů s blízkými osobami, udržení soběstačnosti seniorů při běžných denních činnostech.
Pokoje jsou jednolůžkové a dvoulůžkové.
118 lůžek
Senioři
Věková struktura: mladší senioři (65-80 let), starší senioři (nad 80 let)
Zařízení je bezbariérové
Nepřetržitě
31
Služby pro seniory
DOMOV PRO SENIORY
FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE,
Charitní domov sv. ZDISLAVA
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
32
FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE
467 69 382
Právnická osoba, církevní
Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice
416 731 429, mob.: 731 402 430
[email protected]
www.fchltm.cz
Domov pro seniory
Pobytová
Služba je pobytového, režimového charakteru s poskytnutím především sociálních služeb a potřebné zdravotní péče. Je poskytována
24 hodin denně. Uživatelé jsou přijímáni na základě uzavřené písemné smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem služby. Uživatelé
služby domova pro seniory se mohou bez omezení pohybovat v celém areálu domova i mimo domov.
Poslání: Poskytování pobytových, sociálních, ošetřovatelských a aktivizačních služeb seniorům, kteří zejména z důvodu vyššího věku,
úbytku sil, zhoršeného zdravotního stavu a nepříznivé sociální situace nemohou žít ve svém domově, kde jim nemůže být poskytnuta
dostatečná péče rodinou nebo jinými službami sociální péče.
Cíl: podpora soběstačnosti uživatelů při běžných denních činnostech, zvýšení kontaktů uživatelů s blízkými osobami.
5 lůžek
Senioři
Věková struktura: mladší senioři (65-80 let), starší senioři (nad 80 let)
zařízení není bezbariérové
Nepřetržitě
Služby pro seniory
DOMOV PRO SENIORY
CSP - Domov U Trati Litoměřice
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
Centrum sociální pomoci Litoměřice
000 80 195
Příspěvková organizace
U Trati 2041/3, 412 01 Litoměřice 1- Předměstí
416 735 295 – vedoucí zařízení, 416 736 390 – sociální pracovnice
[email protected]
www.csplitomerice.cz
Domov pro seniory
Pobytová
Sociální služba je poskytována seniorům od 65 let věku.
Zařízení je vhodné i pro manželské nebo partnerské páry.
Služby neposkytujeme imobilním osobám.
Poskytujeme pobytové služby a sociální péči v klidném a příjemném
prostředí těm, kteří vzhledem ke svému věku a snížené soběstačnosti potřebují podporu nebo pomoc druhé osoby. Tyto poskytované
sociální služby i péče vycházejí z individuálních potřeb uživatelů, při
zachování jejich důstojnosti a možnosti o své osobě sami rozhodovat
v prostředí, které co nejvíce vyhovuje jejich potřebám a které maximálně podporuje jejich soběstačnost. Našim dlouhodobým cílem je
pomoci uživatelům vést aktivní, plnohodnotný a důstojný život.
Ubytování
Ubytování poskytujeme v 53 bytech, 37 bytů 2+kk a 16 bytů 1+kk. Každý
uživatel má k dispozici svůj vlastní pokoj s přístupem na balkón. Všechny byty mají vlastní hygienické zařízení a kuchyňský kout s jídelnou. Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem včetně lůžkovin. Uživatelé
mají k dispozici společné prostory v halách na jednotlivých patrech,
tělocvičnu, klubovnu s internetem, jídelnu, dílnu a dva osobní výtahy.
Stravování
Pro uživatele zabezpečujeme celodenní stravování 5 x denně, včetně diet dle jejich zdravotních potřeb.
Lékařská, ošetřovatelská, obslužná a rehabilitační péče
Veškerá péče o uživatele je zajišťována týmem kvalifikovaných, zkušených zaměstnanců. Do zařízení dochází 1 x týdně praktický lékař. Zdravotní sestry poskytují odbornou péči 12 hodin denně. Obslužnou péči
poskytujeme nepřetržitě 24 hodin denně včetně sobot, nedělí a svátků.
Na doporučení lékaře poskytujeme 2 x týdně rehabilitační službu.
Zájmová a kulturní činnost
Uživatelé si mohou podle svých zájmů a schopností vybírat z různých nabízených aktivit, např. kondiční cvičení, sportovní hry, soutěže, vycházky do okolí, ruční práce, muzikoterapie, návštěvy divadel,
výstav, přednášek, besed apod. Dlouholetou tradici má náš pěvecký
sbor „Bábinky“.
90 uživatelů
Senioři od 65 let věku
Ne
Služba se poskytuje nepřetržitě.
Pracovní doba vedoucího zařízení: 6:30 – 15:00
Pracovní doba sociální pracovnice: 6:00 – 14:30
Otevírací doba pro rodinné příslušníky a návštěvy: 6:00 – 21:00
33
Služby pro seniory
DOMOV se zvláštním režimem
FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE,
Charitní domov sv. ZDISLAVA
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
34
FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE
467 69 382
Právnická osoba, církevní
Dominikánské náměstí 92/1
412 01 Litoměřice
416 731 429, mob.: 731 402 430
[email protected]
www.fchltm.cz
Domov se zvláštním režimem
Pobytová
Služba je pobytového, režimového charakteru s poskytnutím především sociálních služeb a potřebné zdravotní péče. Je poskytována
24 hodin denně. Uživatelé jsou přijímáni na základě uzavřené písemné smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem služby. Uživatelé
služby domova se zvláštním režimem se mohou bez omezení pohybovat v celém areálu budovy domova i zahrady, o pohybu uživatelů
mimo zařízení rozhoduje lékař specialista na základě posouzení rozpoznávacích schopností uživatele.
Poslání: poskytovat osobám s poruchami paměti srozumitelné
a důstojné prostředí v domově s krásnou velkou zahradou v centru
LTM a zachovat jejich začlenění do společnosti do takové míry, která
je pro ně bezpečná.
Cíl: srozumitelné a důstojné prostředí, zvýšení kontaktů uživatelů
s blízkými osobami.
25 lůžek
Osoby s chronickým duševním onemocněným a senioři
Věková struktura: dospěli (27-64 let), mladší senioři (65-80 let), starší
senioři (nad 80 let)
Ne
Nepřetržitě
Služby pro seniory
Týdenní stacionář
FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE,
Domov na Dómském pahorku
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE
467 69 382
Právnická osoba, církevní
Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice
417 770 011, 417 770 013
[email protected]
www.fchltm.cz
Týdenní stacionář
Pobytová
Poslání: poslání Týdenního stacionáře je dočasné převzetí péče
rodiny či osob blízkých v období, kdy nemohou osobně o seniora
pečovat v jeho domově. Péče, pomoc a podpora těch, kteří k vykonávání běžných činností potřebují pomoc druhé osoby.
Cílová skupina: cílovou skupinou jsou senioři, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jsou plně nebo částečně mobilní
a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
4 lůžka (2 pokoje dvoulůžkové)
Senioři
Věková struktura: mladší senioři (65-80 let), starší senioři (nad 80 let)
Zařízení je bezbariérové
Nepřetržitě
35
Služby pro seniory

Služby související
Dobrovolnické centrum
DCH Litoměřice
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
36
Diecézní charita Litoměřice
402 29 939
Církevní právnická osoba
Kontaktní místo - Kosmonautů 2022, Litoměřice / služba
poskytovaná v provozovnách Farní charity Litoměřice
416 531 361, 734 435 168
[email protected]
http://dchltm.cz/
Dobrovolná práce při volnočasových aktivitách a při mimořádných
událostech
Dobrovolník bez nároku na odměnu poskytuje svůj čas, schopnosti
a vzdělání na pomoc seniorům
Dobrovolníci dochází k uživatelům a tráví s nimi volný čas, povídání,
předčítání, procházky, pomoc na úřadech, společné vaření
40
Senioři
Ano
Dobrovolníci dochází 7 dní v týdnu, 8:00 – 20:00 hodin
Služby pro seniory

Služby související
Klub seniorů při Svazu důchodců ČR
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Druh služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
Klub seniorů SDČR MO Litoměřice
709 56 073
Alšova 8, Litoměřice
721 162 361
[email protected]
Volnočasová aktivita
Klub zajišťuje volný čas seniorům v podobě:
 přednášky, besedy
 rekondiční cvičení
 zpívání
 společenská odpoledne s hudbou
 výlety
 soutěže
 ruční výtvarné práce
 návštěvy divadel, koncertů a výstav
45 osob
Rekondiční cvičení max. 15 osob
Senioři
Ne
Pondělí 8:00 – 9:00 cvičení 14:00 – 16:00 přednášky...
Čtvrtek
8:00 – 9:00 cvičení 14:00 – 16:00 zpívání
37
Služby pro seniory

Služby související
Klub aktivního stáří
Poskytovatel služby:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
38
Klub aktivního stáří
Neformální sdružení
Revoluční 4, Litoměřice
607 937 079
Volnočasová aktivita
Klub aktivního stáří je volné sdružení seniorů, kteří chtějí být aktivní
i ve vyšším věku. Pečují o veřejnou zeleň kolem svého bydliště,
pomáhají udržovat pořádek a dobré vzájemné vztahy.
Klub pořádá jednodenní ozdravné a poznávací zájezdy
45 osob
Senioři
Ne
Služby pro seniory

Služby související
Spolek LiPen
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
E-mail:
Druh služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
Spolek LiPen
022 31 506
Občanské sdružení - spolek
Mírové nám. 153/26, 412 01 Litoměřice
[email protected]
Volnočasové a vzdělávací aktivity pro seniory
Spolek LiPen nabízí možnost účastnit se akcí dvou klubů:
1) Klub tvůrčího psaní
2) Dopolední klub aktivního stáří – trénování paměti, žonglování,
zpívání, malování, aktivizační cvičení…
Dále spolek pořádá různé besedy, vzdělávací akce, autorská čtení,
výlety, společné návštěvy kulturních akcí, muzeí…
30 návštěvníků
Občané Litoměřicka ve věku nad 60 let
Od podzimu 2014
Úterý a pátek
39
Služby pro seniory

Služby související
KLIKA 1, o.s. - Vzdělávání seniorů
v základní počítačové
gramotnosti
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
40
KLIKA 1, o. s.
265 50 113
Občanské sdružení
Osvobození 19, 412 01 Litoměřice
777 821 111
[email protected]
Klika1.cz
Vzdělávací
Ambulantní
Smyslem služby je aktivizace, udržení či zařazení seniorů do plnohodnotného společenského života, zvýšení zdravého sebevědomí
a sblížení s ostatními lidmi podobného myšlení a stylu života. Zároveň jde o komunitní sounáležitost společnosti, rozvoj komunikace
a podporu seniorů v dalším vzdělávání. V rámci kurzů jsou využity
metodické prvky jako motivace, názornost, přiměřenost, návaznost
a aktuálnost. Učební osnova je zpracována tak, aby každý senior měl
dostatek času se vše pomalu a dle jeho tempa naučit a několikrát si
zopakovat. Ve výuce jde především o metody jasného popisu a návodu a o názorné ukázky a praktická cvičení.
96
Kurzy jsou určeny seniorům, kteří mají žádnou či minimální zkušenost s prací na počítači a rádi by získali základní znalosti a dovednosti z této oblasti.
Ne
Dle časového rozvrhu kurzů
Služby pro seniory

Služby související
KDP Sluníčko - doprava pro seniory
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Mgr. Lucie Brožková
751 00 967
Fyzická osoba
Příčná 376/18, 410 02 Lovosice
606 061 164
[email protected]
adpslunicko.cz
Služby související
Doprava pro seniory a pro handicapované osoby,
přeprava i většího počtu cestujících a přeprava vozíčkářů
4
Senioři a zdravotně postižení
Ne
41
Služby pro osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny
Odborné sociální poradenství
DCH Litoměřice - Poradna pro
uprchlíky a migranty
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
42
Diecézní charita Litoměřice
402 29 939
Církevní právnická osoba
Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice
416 733 487
[email protected]
dchltm.cz
Odborné sociální poradenství
Ambulantní
Poradna poskytuje základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství v těchto oblastech: zaměstnání, pobyt, dávky státní
sociální podpory, dávky hmotné nouze, dobrovolné repatriace, občanství, rodinná témata, zdravotnictví, vzdělávání, řidičské průkazy,
osobní asistence při jednání na úřadech, nekomerční překlady a tlumočení, zprostředkování duchovní podpory. Cílovou skupinou služby jsou cizinci v nepříznivé sociální situaci hlášení k pobytu na území
Ústeckého kraje a jejich osoby blízké.
1 (maximální okamžitá kapacita služby)
Imigranti a azylanti
Ano
Po:10:00 – 12:0012:30 – 16:00
Út:8:00 – 12:0012:30 – 16:00
St:8:00 – 12:0012:30 – 19:00
Čt:8:00 – 12:0012:30 – 16:00
Služby pro osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny
Odborné sociální poradenství
DCH Litoměřice - Poradna pro
osoby v zadluženosti
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
Diecézní charita Litoměřice
402 29 939
Církevní právnická osoba
Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice
416 733 487
[email protected]
dchltm.cz
Odborné sociální poradenství
Ambulantní
Obsahem projektu je poskytování sociální služby odborného a speciálního poradenství osobám v situaci zadluženosti a zvyšování
finanční gramotnosti veřejnosti. Poradna poskytuje v prostorách
Diecézní charity Litoměřice konzultační služby (analýza finanční
situace domácnosti, analýza rizik zvažovaného úvěru u konkrétní
domácnosti, spolupráce při tvorbě plánu oddlužení domácnosti,
motivace ke změně ekonomického chování, které prohlubuje zadlužení a podpora dlouhodobého udržení takové změny, zastupování
a doprovázení při jednání s věřiteli, mediace při jednání s věřiteli)
a právní služby (právní konzultace, právní analýza úvěrových smluv
a jiných dokumentů, zpracování návrhů na oddlužení) a služby
osvětového charakteru (pracovnice poradny v rámci služby realizují
osvětové přednášky, např. v institucích pracujících s lidmi ohroženými neřešitelným zadlužením - azylový domov pro matky s dětmi, chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením, základní
a speciální školy, městské a obecní úřady, atd.).
1 (maximální okamžitá kapacita služby)
Osoby v krizi, rodiny s dětmi, senioři
Ano
Út:8:00 – 12:0012:30 – 15:30
St:8:00 – 12:0012:30 – 15:30
Čt:8:00 – 12:00
43
Služby pro osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny
Azylové domy
Diakonie ČCE
- Domov pro matky s dětmi
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
44
Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
467 68 041
Církevní právnická osoba
Liškova 43, 412 01 Litoměřice
416 732 271
[email protected]
www.diakoniecceltm.cz
Azylový dům
Pobytová
Posláním Domova je poskytovat azylové ubytování matkám s dětmi, které chtějí aktivně pracovat na řešení své nepříznivé životní
situace spojené se ztrátou bydlení a při tomto procesu využívat
podpory, které Domov pro matky s dětmi v rámci poskytovaných
služeb nabízí.
Cíl služby:
 zajistit uživatelkám ubytování v bezpečném prostředí,
 v rámci Sociálního programu motivovat k samostatnému
rozhodování směřující ke změně nepříznivé životní situace.
8 matek a 24 dětí
Plnoleté matky s nezaopatřenými dětmi, případně těhotné ženy,
které se ocitly v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení
Ne
Nepřetržitý provoz
Služby pro osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny
Azylové domy
FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE,
Dům Panny Marie Pomocné
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE
467 69 382
Právnická osoba, církevní
Panny Marie Pomocné 48, 412 01 Litoměřice
416 732 303, mob.: 731 402 436
[email protected]
www.fchltm.cz
Azylový dům
Pobytová
Poslání Azylového domu: poskytovat ubytování, sociální a aktivizační služby mužům bez domova a podporovat je v integraci do společnosti.
Cíle Azylového domu:
 Poskytovat mužům bez domova přechodné ubytování.
 Podporovat uživatele při zvyšování orientace ve vlastních
právech a povinnostech.
 Spolupracovat s uživateli na stabilizaci finančních příjmů.
 Navázat spolupráci s uživateli při řešení zadluženosti a hospoda ření s penězi.
 Zmapovat možnosti řešení bytové situace a hledat bydlení. Služba
obsahuje tyto základní činnosti: poskytnutí ubytování, pomoc při
zajištění stravy, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí.
Doplňkové činnosti (fakultativní): aktivizace podporující sociální začleňování uživatelů - výukový program práce s PC a pracovně
aktivizační program. Uplatňované principy poskytování sociálních
služeb: svobodná vůle a volba uživatele, individuální přístup, odbornost, rovný přístup ke všem a zachování lidské důstojnosti, etický
kodex charity.
23 lůžek
Osoby bez přístřeší
Věková struktura: mladí dospělí (19-26 let), dospělí (27-64 let),
mladší senioři (65-80 let), starší senioři (nad 80 let)
Zařízení není bezbariérové
Nepřetržitě
45
Služby pro osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny
Azylové domy
NADĚJE - Azylový dům pro ženy
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
46
NADĚJE, K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5
005 70 931
Zapsaný spolek
Želetická 2187/11, Předměstí, 412 01 Litoměřice
416 797 511
[email protected]
www.nadeje.cz
Azylový dům pro ženy
Pobytová
V rámci služby Azylový dům je uživatelům poskytnuto:
 ubytování - celodenní pobyt
 umožnění přípravy teplé stravy
 osobní hygiena
 možnost praní osobního prádla
 základní sociální poradenství
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí
 vzdělávací aktivity
 pracovně rehabilitační program
 přístup na internet
 možnost půjčit si knihu
 pomoc při hospodaření
 osobní rozhovory
 psychologická pomoc
 pastorační péče
 zprostředkování návazných služeb
Ubytování je poskytováno ve dvou či více lůžkových pokojích.
Smlouva o ubytování se podepisuje zpravidla na tři měsíce s možností prodloužení.
Ubytovaní mají k dispozici společnou kuchyňku vybavenou sporákem a dřezem na mytí nádobí. Na každý pokoj připadá jedna sprcha
a WC. Umožňujeme skladování vlastních potravin v ledničkách.
12
Ženy ve věku od 18-ti let v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami
Ano
Nepřetržitý provoz
Služby pro osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny
Azylové domy
NADĚJE - Azylový dům pro rodiny
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
NADĚJE, K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5
005 70 931
Zapsaný spolek
Želetická 11, Předměstí, 412 01 Litoměřice
416 797 511, 115 889 638
[email protected],
www.nadeje.cz
Azylový dům
Pobytová
Poskytnutí přístřeší a dalších služeb rodinám s dětmi dle zákona
o soc. službách v azylovém domě pro rodiny
75 (záleží však na počtu jednotlivců v rodinách)
– ubytovacích jednotek je 18
Rodiny (úplné i neúplné) s dětmi
Ne
Nepřetržitá
47
Služby pro osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny
Nízkoprahové denní centrum
FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE,
Dům Panny Marie Pomocné
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
48
FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE
467 69 382
Právní osoba, církevní
Panny Marie Pomocné 48, 412 01 Litoměřice
416 732 303, mob.: 731 402 436
[email protected]
www.fchltm.cz
Nízkoprahové denní centrum
Ambulantní a terénní
Poslání Nízkoprahového denního centra: poskytovat mužům bez
přístřeší poradenství a podporu v zařízení i v terénu a poskytovat podmínky pro možnost osobní hygieny a přípravy vlastní stravy v centru.
Ambulantní služba:
 Poskytovat podmínky pro osobní hygienu a pomoc při
zajištění stravy.
 Poskytovat sociální poradenství.
Terénní služba:
 Kontaktovat osoby žijící v obtížné životní situaci.
 Poskytovat sociální poradenství.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
Ambulantní služba: poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zajištění stravy, pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a obstarávání osobních záležitostí.
Terénní služba: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a obstarávání osobních záležitostí.
Doplňkové činnosti (fakultativní): v ambulantní službě aktivizace
podporující sociální začleňování uživatelů - výukový program práce
s PC a pracovně aktivizační program. Uplatňované principy poskytování sociálních služeb v zařízení: svobodná vůle a volba uživatele,
individuální přístup, odbornost , rovný přístup ke všem a zachování
lidské důstojnosti, etický kodex pracovníka charity.
ambulantní – 15/den, terénní – 4/den
Osoby bez přístřeší
Věková struktura: mladí dospělí (19-26 let), dospělí (27-64 let), mladší
senioři (65-80 let)
Zařízení není bezbariérové
Ambulantní a terénní v časových intervalech
Služby pro osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny
Noclehárna
FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE,
Dům Panny Marie Pomocné
- noclehárna pro muže
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE
467 69 382
Právní osoba, církevní
Panny Marie Pomocné 48, 412 01 Litoměřice
416 732 303, mob.: 731 402 436
[email protected]
www.fchltm.cz
Noclehárna
Ambulantní
Poslání Noclehárny: poskytovat mužům bez domova přenocování,
možnost osobní hygieny a možnost přípravy vlastního jídla.
Cíl Noclehárny: zajistit přenocování a uspokojení základních lidských potřeb (teplo, možnost přípravy jídla, osobní hygiena a spánek). Při zvláště nepříznivém počasí můžeme poskytnout krizovou
židli v Nízkoprahovém denním centru zdarma.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
1) poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
2) poskytnutí přenocování.
Doplňkové činnosti (fakultativní):
1) pomoc při zajištění stravy,
2) pracovně aktivizační program.
Uplatňované principy poskytování sociálních služeb: svobodná vůle
a volba uživatele, individuální přístup, odbornost, rovný přístup
ke všem a zachování lidské důstojnosti, etický kodex charity.
5 lůžek
Osoby bez přístřeší
Věková struktura: mladí dospělí (19-26 let), dospělí (27-64 let),
mladší senioři (65-80 let)
Zařízení není bezbariérové
V časových intervalech
49
Služby pro osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny
Noclehárna
NADĚJE - Noclehárna pro ženy
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
50
NADĚJE, K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5
005 70 931
Zapsaný spolek
Želetická 11, Předměstí, 412 01 Litoměřice
416 797 511
[email protected]
www.nadeje.cz
Noclehárna
Ambulantní
Noclehárna, je součástí integračního programu NADĚJE.
Noclehárna plní funkci místa prvního kontaktu, které nabízí uspokojení základních životních potřeb a následně zajišťuje a zprostředkovává služby podporující stabilizaci jedince a jeho návrat k běžnému
způsobu života.
4
Ženy ve věku od 18 let v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou ubytování, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami
Ano
19:00 – 7:00
Služby pro osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny
Terénní program
NADĚJE
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
NADĚJE, K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5
005 70 931
Zapsaný spolek
Želetická 2187/11, Litoměřice
775 870 021
[email protected]
www.nadeje.cz
Terénní program
Terénní
Terénní program NADĚJE Litoměřice pomáhá jednotlivcům a rodinám ohroženým ztrátou bydlení a celkově nepříznivou sociální situací při návratu k běžnému způsobu života. Cílovou skupinu tvoří
ženy, muži a děti bez ohledu na věk ohrožené ztrátou bydlení a celkově nepříznivou sociální situací, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami a která může vést k sociálnímu vyloučení.
Okamžitá kapacita 2
 osoby bez přístřeší
 osoby v hmotné nouzi
 osoby závislé
 osoby ohrožené ztrátou bydlení
 etnické menšiny
 rodiny s dětmi
 děti a mládež ve věku 6 – 26 let
 senioři
 osoby navracející se z NVÚ a DD
 osoby s handicapem
Ne
Pracovní dny 6:30 – 15:30 hod.
51
Služby pro osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny
Kontaktní centrum
Oblastní spolek ČČK Litoměřice - Kontaktní
centrum Litoměřice a Terénní
program KC LTM
CE NTR UM
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
52
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
Oblastní spolek Český červený kříž Litoměřice
004 26 105
Pobočný spolek
Lidická 57/11, 412 01 Litoměřice
KC – 416 737 182, 728 262 683, TP – 606 229 979
[email protected]
www.kclitomerice.cz, Facebook: Kontaktní centrum Litoměřice
Sociální služba
Preventivní charakter
KC – ambulantní, TP – terénní
Zdravotní oblast výměnný program
 základní zdravotní servis
 testování na infekční nemoci
 toxikologické vyšetření
 potravinový a vitamínový servis
Oblast sociální podpory
 sociální servis
poradenství
 telefonické, písemné a elektronické poradenství
 informační servis
 kontaktní místnost
Oblast hygieny  hygienický servis
Oblast psychoterapeutické pomoci
 krizová intervence
 krizová intervence po telefonu a internetu
 motivační program
 individuální poradenství / terapie
 následná péče
 program pro abstinující matky
 poradenství pro osoby blízké klientům
besedy
Oblast primární prevence
přednášky
exkurze
Kontaktní centrum – kapacita Kontaktní místnosti 12 klientů,
denní kapacita cca 30 klientů
Terénní program - aktuální kapacita - 2 klienti, denní - cca 20 klientů
(ve výměnném programu)
 osoby experimentující s návykovými látkami
 závislí na návykových látkách
 klienti uživatelé s motivací k léčbě
 abstinující uživatelé
 rodinní příslušníci, partneři, blízcí těchto osob
Ne
Po – pá 7:00 – 16:00
Služby pro osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny

Služby související
DCH Litoměřice
- Charitní šatník
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
Diecézní charita Litoměřice
402 29 939
Církevní právnická osoba
Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice
416 531 373
[email protected]
dchltm.cz
Služba sociálního charakteru
Ambulantní
Charitní šatník slouží matkám na mateřské dovolené, seniorům, sociálně slabým osobám a rodinám, osobám bez přístřeší a cizincům.
Provoz a celé zázemí šatníků zajišťují dobrovolnice. Nabízené ošacení pochází z darů veřejnosti nebo od partnerské Charity v Německu,
která přiváží ošacení v nákladním voze 2 krát až 4 krát ročně.
Ošacení se poskytuje zdarma na základě předložení tzv. „Potvrzení
o hmotné nouzi.“ Toto potvrzení mohou získat osoby, kterým byla
přiznána některá z dávek pomoci v hmotné nouzi, na Úřadu práce
ČR – Kontaktní pracoviště Litoměřice, nebo jej na požádání může vydat příslušný městský či obecní úřad dle trvalého bydliště. Podobné
potvrzení vystavují také pracovníci Poradny pro uprchlíky a migranty Diecézní charity Litoměřice výlučně však pouze cizincům. Na jedno toto potvrzení si lidé mohou odnést libovolný počet kusů ošacení, avšak potvrzení mohou uplatnit jen jednou za 3 měsíce.
15 osob (rodin) denně
Sociálně slabé osoby a rodiny, osoby bez přístřeší, senioři, cizinci,
osoby zasažené mimořádnou událostí
Ano
Po:9:00 – 12:0013:00 – 15:00
Út:9:00 – 12:0013:00 – 14:30
St:8:00 – 16:00
Čt:9:00 – 12:0013:00 – 14:30
Pá:zavřeno
Celý měsíc červenec zavřeno.
53
Služby pro osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny

Služby související
Probační a mediační služba ČR
(PMS ČR)
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Cílová skupina:
54
Otevírací doba:
Probační a mediační služba ČR, středisko Litoměřice
708 88 060
Organizační složka státu spadající pod Ministerstvo spravedlnosti
Na Valech 525, 412 01 Litoměřice
416 532 242, 734 353 610
[email protected]
www.pmscr.cz
PMS ČR je státní organizace, která zajišťuje kontrolu výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, připravuje podklady pro jejich ukládání
a nabízí možnost zprostředkování jednání mezi pachatelem a obětí
o urovnání následků trestného činu (mediaci). Je institucí, jež spojuje
zkušenosti dvou profesí: sociální práce a práva, zejména trestního.
Veškerá činnost Probační a mediační služby ČR je bezplatná.
Cíle PMS ČR:
Integrace pachatele – vedení pachatele k tomu, aby žil ve společnosti
způsobem, jež by byl v souladu se zákony.
Participace oběti – podpora zapojení oběti do procesu řešení následků trestného činu a poskytování pomoci oběti při obnovení jejího pocitu bezpečí a důvěry ve spravedlnost.
Ochrana společnosti – efektivní kontrolou výkonu trestů a opatření
předcházet nebezpečí dalšího opakování kriminality.
Služby PMS ČR:
Mediace - mimosoudní jednání mezi obětí a pachatelem, jehož cílem je
najít řešení konfliktu spojeného se spáchaným trestným činem. Mediaci
lze uskutečnit je n se souhlasem pachatele a oběti. Mediace je vedena
mediátorem – úředníkem PMS, jež zaujímá vyvážený postoj k oběma
účastníkům. Výsledky mediace mohou být zohledněny ve výsledku
trestního řízení.
Práce s mladistvými a dětmi – Spolupráce s mladistvými a dětmi, jež se
dopustili protiprávního jednání, jejich rodinami a s oběťmi těchto činů.
Spolupráce s oběťmi - Poskytování důležitých informací obětem trestných činů o průběhu trestního řízení, o možnostech náhrady škody,
o mediaci. Zprostředkování kontaktů na odbornou pomoc, v případě
potřeby a zájmu oběti.
Zajištění výkonu alternativních trestů - Příprava podmínek pro uložení a následné zajištění výkonu trestů prováděných na svobodě
Alternativní tresty umožňují za specifických podmínek realizaci trestu
způsobem, který dovoluje pachateli udržet si své sociální, rodinné, pracovní a další vazby, a je bezpečný pro veřejnost.
PMS ČR pracuje s obviněnými a odsouzenými pachateli, oběťmi trestné
činnosti, jejich rodinnými příslušníky a blízkými osobami. Pracuje jak
s dospělými, tak i s mladistvými i dětmi mladšími 15 let.
Po – Pá 8:00 – 16:00, nejlépe na objednání
Služby pro osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny

Služby související
Potravinová banka
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
Potravinová banka v Ústeckém kraji
228 20 701
Zapsaný spolek
Pražská 14, 412 01 Litoměřice
775 889 622
[email protected]
www.potravinovabanka.cz
Potravinová pomoc
Terénní, ambulantní (dle koncových distributorů)
Potravinová banka dodává potraviny pro potřebné. Potraviny jsou
distribuovány prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb.
Osoby ohrožené či postižené sociálním vyloučením
Ano
Dle zásob potravinové banky
55
Služby pro rodinu, děti a mládež
sociálně aktivizační služba pro rodinY s dětmi
Centrum pro náhradní
rodinnou péči, o.p.s.
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s.
269 99 234
Obecně prospěšná společnost
Poradna pro náhradní rodinnou péči
Teplická 1672/3, 412 01 Litoměřice
416 533 554, 731 557 681
[email protected]
www.cpnrp.cz
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Terénní a ambulantní
Posláním sociální služby je dlouhodobá podpora rodin s dětmi v náhradní rodinné péči, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a tuto
situaci nedokážou účinně řešit vlastními silami. Sociální služba vede
ke stabilizaci a zkompetentnění rodiny a je prevencí nežádoucích
jevů v rodině a selhání náhradní rodinné péče.
Další služby, které poskytuje Centrum pro náhradní rodinnou
péči, o.p.s.
Centrum pro rodinu náhradní rodinnou péči realizuje dlouhodobý
projekt Poradnu pro náhradní rodinnou péči.
Posláním projektu je dlouhodobá podpora rodin s dětmi v náhradní
rodinné péči.
Cílem činnosti je nabídnutí odborného zázemí rodinám s dětmi
v náhradní rodinné péči, poskytování dlouhodobé, kontinuální
a komplexní pomoci a doprovázení rodin na jejich cestě s přijatými
dětmi od přijetí dítěte do rodiny až do jeho dospělosti.
Otevírací doba Poradny pro NRP je:
Po – Čt 8:00 – 15:30 Pá – služby v terénu
Aktivity jsou určeny:
 dětem v náhradní rodinné péči
 osvojitelským a pěstounským rodičům
 zájemcům o náhradní rodinnou péči
 odborné veřejnosti
(zejména pracovníkům sociálně-právní ochrany dětí)
 běžné veřejnosti
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
56
Okamžitá kapacita vzhledem k personálnímu zajištění služby je jedna rodina s dětmi, dlouhodobě můžeme službu poskytovat čtyřem
rodinám s dětmi
Rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči z Ústeckého kraje
Ano, s mírnou dopomocí
Po – Čt 8:00 – 15:30
Pá – služby v terénu
Služby pro rodinu, děti a mládež
sociálně aktivizační služba pro rodinY s dětmi
NADĚJE
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
NADĚJE, K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5
005 70 931
Zapsaný spolek
Masarykova 50, 412 01 Litoměřice
778 417 839
[email protected]
www.nadeje.cz
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Ambulantní s podporou terénního programu
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 sociálně terapeutické činnosti,
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů,
a při obstarávání osobních záležitostí.
Okamžitá kapacita 15 klientů
Rodiny s dětmi v dlouhodobé nepříznivé sociální situaci
Ne
Po – Pá od 8:00 do 16:30
57
Služby pro rodinu, děti a mládež
sociálně aktivizační služba pro rodinY s dětmi
FOD Klokánek Litoměřice
sociální rehabilitace
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
58
Fond ohrožených dětí z.s.
004 99 277
Zapsaný spolek
Litoměřice, Alšova 8
416 730 002, 416 730 010, 724 667 634
[email protected]
www.fod.cz
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Sociální rehabilitace
Pobytová
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Příjem a pobyt dětí, které z nejrůznějších důvodů nemohou být
doma. Dítě je v max. 4 členné skupině spolu s tetou ubytováno
v malém bytě, kde je běžný provoz, včetně vaření, praní, přípravy
do školy atd. Po týdnu je teta střídána druhou tetou, dítě si zvyká
pouze na dvě pečující osoby.
22
Děti od 0 do 18 let
Ne
Nepřetržitě
Služby pro rodinu, děti a mládež
Odborné sociální poradenství
CSP - Manželská a předmanželská
poradna Litoměřice
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
Centrum sociální pomoci, příspěvková organizace Ústeckého kraje
000 80 195
Příspěvková organizace
Palachova 18, 412 01 Litoměřice
416 733 023
[email protected]
www.csplitomerice.cz
Odborné sociální poradenství se zaměřením na manželské
a rodinné poradenství
Ambulantní
Bezplatná poradenská služba v celém spektru mezilidských
vztahů řeší:
 individuální problémy negativně ovlivňující vztahy k lidem,
 problémy partnerských vztahů, předmanželských,
manželských a mezigeneračních krizí,
 problémy v souvislosti s rozvodem manželství,
právní poradenství, vztahy bývalých manželů,
 majetkové vypořádání po rozvodu, úprava styku s dětmi
a problémy výchovy dětí po rozpadu manželství.
Okamžitá kapacita - 4
 osoby v krizi,
 rodiny s dítětem / dětmi,
senioři.
Ne
Pondělí:
7:30 – 17:00
Úterý:
7:15 – 16:00
7:15 – 17:00
Středa:
Čtvrtek:
7:15 – 16:30
Pátek:
7:15 – 16:00
59
Služby pro rodinu, děti a mládež
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
NADĚJE
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
60
NADĚJE, K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5
005 70 931
Zapsaný spolek
Osvobození 19, 412 01 Litoměřice
778 417 836
[email protected]
www.nadeje.cz
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Ambulantní s podporou terénní služby
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) sociálně terapeutické činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Okamžitá kapacita 24 klientů
Děti a mládež ve věku od 6-ti do 26-ti let
Ne
Po – Pá 14:00 – 19:00 hod.
Služby pro rodinu, děti a mládež

Služby související
DDM Rozmarýn Litoměřice
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
DDM Rozmarýn Litoměřice
627 69 693
Příspěvková organizace města
DDM Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice
602 160 450
[email protected]
www.ddmrozmaryn.cz
Nabídka volnočasových aktivit pro děti, mládež, dospělé
Pomoc školám a šk. zařízením – dopravní výuka pro žáky 4.tř. ZŠ,
organizace okresních soutěží a olympiád vyhlašovaných MŠMT
Prevence: nabídka přednášek a besed pro ZŠ, SŠ, SOU
Volnočasové a vzdělávací aktivity
Pravidelná, příležitostná, spontánní a táborová činnost pro děti,
mládež, dospělé
150
Děti, mládež, dospělí
Ne
Po – Pá 8:00 – 20:00 hodin
61
Služby pro rodinu, děti a mládež

Služby související
Knihovna Karla Hynka Máchy
v Litoměřicích
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
62
Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
003 60 627
Příspěvková organizace
Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice
416 732 453
[email protected]; [email protected]
www.knihovnalitomerice.cz
Služby volnočasové, vzdělávací
Dětské oddělení nabízí čtenářům:
 pohádkové knihy pro nejmenší
 beletrii pro děti a mládež
 čtení pro dyslektické děti
 zvukovou čítanku (mluvené slovo na hudebním oddělení)
 Internet pro děti (zdarma)
 velký výběr dětských časopisů
 tvořivá odpoledne (vyrábění, malování, soutěže)
 víkendové workshopy pro děti, rodiče a prarodiče
 šperkovnice – tvořivý kroužek
Dětské oddělení je členěno:
 pro maminky s malými dětmi je k dispozici přebalovací koutek
 hrací prostor pro nejmenší
 čítárna pro dospívající mládež
 výtvarný koutek pro šikulky
V knihovně si můžete udělat pohodlí – číst si v sedě u stolku,
na pohovce nebo v leže na měkkých polštářích.
Dětské oddělení denně navštíví 100 – 120 dětských čtenářů
Děti, mládež, studenti
Přízemí (v plánu je zřízení výtahu)
Provozní doba knihovny:
Provozní doba dětského oddělení:
Pondělí 8:00 – 17:00
Pondělí 12:00 – 17:00
Úterý 8:00 – 17:00
úterý
8:00 – 17:00
Středa 8:00 – 18:00
středa 12:00 – 18:00
ČtvrtekZAVŘENO
Pátek 8:00 – 17:00
pátek 12:00 – 17:00
Sobota 8:00 – 12:00
sobota 8:00 – 12:00
Služby pro rodinu, děti a mládež

Služby související
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého
kraje a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.
Pracoviště PPP Litoměřice
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
Pedagogicko-psychologická poradna ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.
615 15 809
Příspěvková organizace
Pedagogicko-psychologická poradna Litoměřice, Palachova 18
416 733 015, 416 733 031
[email protected]
www.pppuk.cz
Poskytování odborných speciálně pedagogických a pedagogicko-psychologických služeb, informační, diagnostické, poradenské
a metodické činnosti, preventivně výchovná péče a napomáhání při
volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků a studentů.
Ambulantní
Vyšetření školní zralosti dětí.
Psychologická a speciálně pedagogická diagnostika výchovných
a vzdělávacích obtíží žáků a pomoc při jejich zvládání.
Vyhledávání a vedení dětí mimořádně nadaných.
Poradenství k volbě další vzdělávací cesty.
Konzultace pro rodiče a pedagogy.
Poradenská pomoc v případě výskytu šikany a jiného rizikového
chování.
Zprostředkování kontaktů na další odborníky.
Ambulantní zařízení.
Různé formy našich služeb využije kolem 5000 klientů ročně.
Služby jsou poskytovány dětem a mládeži od předškolního věku
do ukončení střední školy (popřípadě VOŠ), jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Naše služby jsou určeny především klientům z Litoměřicka a Lovosicka.
Ne
Do poradny je nutné se předem telefonicky, osobně nebo e-mailem
objednat.
pondělí - pátek: 7:30-12:00 hod. - pro objednané klienty
pondělí a středa: 7:30-16:30 hod. - pro neobjednané klienty
63
Služby pro rodinu, děti a mládež

Služby související
Mateřské centrum Klubíčko
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
64
Středisko křesťanské pomoci Klubíčko
736 33 151
Církevní právnická osoba
Sládkova 767/8, Litoměřice
777 935 891
[email protected]
www.umc.cz/skp.klubicko
Volnočasová
 aktivity pro matky s dětmi – hudební, výtvarné a pohybové
programy, volná herna
 rodinné poradenství, poradenství v mateřství a při výchově
dětí do šesti let
 vzdělávání, semináře, besedy, jazykové kurzy
 volnočasové aktivity
 jednorázové akce - kampaně, oslavy, kulturní akce,
sportovní akce
7 dětí a 7 rodičů
Rodiče a prarodiče s dětmi, předškolní děti, manželské páry
Ne
po – pá 8:30 – 12:00
út
15:30 – 17:30
Služby pro rodinu, děti a mládež

Služby související
Waldorfská iniciativa Litoměřice
- Lesní Klub Svatojánek
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
Waldorfská iniciativa Litoměřice o.s.
228 30 294
Svatojánský dvůr, Řetouň 13, 400 02 Malečov
730 134 654
[email protected]
www.skolka.svatojanskydvur.cz
Volnočasová a vzdělávací
Klub pro maminky s dětmi předškolního věku
Projekt lesního klubu pro děti předškolního věku
Organizace přednášek a vzdělávacích aktivit pro veřejnost
Celotýdenní provoz lesního klubu (Po – Pá)
Výchova a rozvoj dětí na základech lesní a waldorfské pedagogiky,
odpolední tématické kroužky, partnerská spolupráce s rodiči (tvořivé společné činnosti), tradiční slavnosti koloběhu roku (společně
s rodiči, přáteli školy a veřejností) Vzdělávací přednášky a semináře
z oborů psychologie, pedagogiky, léčebné pedagogiky, uměleckých
aktivit.
20 dětí v Lesním klubu
Děti ve věku 3 – 7 let
Prostory jsou bariérové, venkovní prostředí zahrady
8:00 – 16:00
65
Spolupracující organizace mimo území Litoměřic
chráněné bydlení
Camphill České Kopisty
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
66
Camphill České Kopisty
689 23 147
o.p.s.
České Kopisty 6, 412 01 Litoměřice
416 738 673, mobil: 776 063 783
[email protected];
www.camphill.cz
Chráněné bydlení
Pobytová
Příprava na samostatnější život ve cvičné domácnosti při komunitním soužití - nácvik úklidu, vaření a spolupráce, vzájemné pomoci.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Pravidelně
pořádáme Velikonoční slavnost, Michaelskou slavnost či putování
za Martinem (podzim), Vánoční jarmark a Masopust.
7 uživatelů
Dospělí lidé s mentálním postižením (18 - 64 let), kteří jsou závislí
na péči druhé osoby
Komunitní dům je bariérový
Nepřetržitě
Spolupracující organizace mimo území Litoměřic
centrum denních služeb
Camphill České Kopisty
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
Camphill České Kopisty
689 23 147
o.p.s.
České Kopisty 6, 412 01 Litoěměřice
416 738 673, mobil: 776 063 783
[email protected];
www.camphill.cz
Centrum denních služeb
Ambulantní
Praktická a umělecká tvorba v textilní, svíčkařské a keramické dílně,
výroba mýdel, malování, společný zpěv, pohybové aktivity; činnosti
v biozemědělství. Nácvik osobní hygieny, vaření, zajištění stravy, výchovné a aktivizační činnosti (koncerty, návštěva galerií). Pořádání
pravidelných slavností, účinkování v uměleckém programu (divadelní hry na slavnostech, zpěv).
10 uživatelů v dané aktivitě
Lidé s mentálním a chron. duševním postižením (15 - 64 let), kteří se
nedokáží uplatnit na trhu práce při samostatném nebo podporovaném zaměstnání, ale jsou schopni rozvíjet své pracovní schopnosti
a dovednosti a potřebují asistenci v osobní a sociální oblasti.
Bezbariérové dílny i nájezd do komunitního domu
Po-Pá 7:30 – 17:00 hod. včetně svátků
67
Spolupracující organizace mimo území Litoměřic
Domov seniorů Kréta a.s.
- Domov pro seniory Kréta
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
68
Domov seniorů Kréta a.s.
241 30 818
Akciová společnost
Izraelská 3160/6, 100 00 Praha 10; Kréta 301, Terezín 411 55
601 360 569
[email protected]
www.dskreta.cz
Domov pro seniory
Pobytová
Poskytujeme pobytové služby pro seniory, posláním Domova pro
seniory je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, vytvořit jim důstojné
prostředí s důrazem na individuální potřeby, kvalitu a úctu.
45 lůžek
Senioři nad 55 let
Ano
Nepřetržitý provoz
Spolupracující organizace mimo území Litoměřic
Domov seniorů Kréta a.s.
- Domov se zvláštním
režimem Kréta
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
Domov seniorů Kréta a.s.
241 30 818
Akciová společnost
Izraelská 3160/6, 100 00 Prah 10; Kréta 301, Terezín 411 55
601 360 569
[email protected]
www.dskreta.cz
Domov se zvláštním režimem
Pobytová služba
Posláním Domova se zvláštním režimem Kréta je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností zejména z důvodu Alzheimerovy choroby, stařecké demence nebo
ostatních typů demence a vytvořit jim důstojné prostředí s důrazem
na individuální potřeby, kvalitu a úctu.
105 lůžek
Senioři s diagnózou Alzheimerovy choroby či demencí
Ano
Nepřetržitý provoz
69
Spolupracující organizace mimo území Litoměřic
Raná péče Diakonie Stodůlky
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Otevírací doba:
70
Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách
629 31 270
Církevní právnická osoba
Sídlo: Vlachova 1502, 155 00 Praha 5
Detašované pracoviště pro Ústecký kraj:
Jindřichova 337, 405 05 Děčín
Region: celý Ústecký kraj
235 518 392
[email protected]
www.rana-pece.cz
Raná péče (§54)
Terénní
Raná péče Diakonie Stodůlky je terénní sociální služba pro rodiny
pečující o dítě s opožděným či ohroženým vývojem nebo s mentálním, pohybovým, příp. kombinovaným postižením v raném věku.
Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci po zjištění postižení dítěte. Naším cílem je, aby rodina porozuměla speciálním potřebám dítěte a dokázala najít takovou míru jejich naplnění, která ji
umožní žít život podle svých představ.
35 uživatelských rodin pro Ústecký kraj
Rodiny z Prahy, Středočeského, Plzeňského a Ústeckého kraje
s dítětem se speciálními potřebami od 0 do 7 let
 s diagnostikovaným postižením (např. genetickým nebo
neurologickým, s pervazivní vývojovou poruchou),
 se závažným opožďováním ve vývoji,
 ohroženým vznikem postižení,
(např. v důsledku perinatálních rizik).
8:00 -18:00 hod.
Spolupracující organizace mimo území Litoměřic
Diakonie ČCE
- Restaurace Klobouk Diakonie
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
467 68 041
Církevní právnická osoba
Komenského 152, 411 55 Terezín
774 535 325, 416 531 834
[email protected]
www.diakoniecceltm.cz
Restaurace - chráněné pracoviště
Chráněné pracoviště
Restaurace Klobouk je provozována jako chráněné pracoviště, kde
spolu s profesionály pracují lidé se zdravotním a mentálním znevýhodněním. Součástí restaurace je i sociální služba Sociálně terapeutické
dílny, která přímo v provozu zajišťuje pracovně tréninkový program.
Hlavním cílem restaurace Klobouk je umožnit lidem se zdravotním
postižením získat pracovní zkušenosti na jednotlivých pracovních
pozicích a tím se plnohodnotně zapojit do společnosti.
Co můžeme našim zákazníků nabídnout?
 Každý pracovní den od 11:00 do 15:00 hodin nabízíme denní
menu, které si naši zákazníci mohou vychutnat v příjemném
a klidném prostředí nekuřácké restaurace, nebo si jídlo za zvýhodněnou cenu odnést v jídlonosičích.
 V letních měsících pravidelně rozšiřujeme prostory o zahrádku
a terasu.
 Přístup do restaurace je bezbariérový a interiér je přizpůsobený
i pro zákazníky s malými dětmi.
 V celém objektu je možnost wifi připojení k internetu.
Co si u nás můžete dále objednat?
 Připravíme pro vás pohoštění k nejrůznějším akcím: rodinné
oslavy, firemní večírky, školení, svatební hostiny a jiné...
 Objednávat můžete cokoliv od vícechodového menu či
slavnostní večeře až po pohoštění ve formě rautu.
 Ke všem akcím lze využít prostory naší restaurace nebo
zvolit možnost dovozu na sjednané místo.
 Rádi zajistíme i výzdobu a kvalitní obsluhu.
Kapacita restaurace 40 osob, salonku 20 osob
Veřejnost
Ano
Po – Pá 10:00 – 15:00
Na požádání lze objednat akce i mimo otevírací dobu.
71
Městský úřad v Litoměřicích
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení sociální péče
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Vedoucí odboru:
Telefon:
Mírové náměstí 15/7
Litoměřice
Ing. Bc. Renáta Jurková - kancelář č. 210
416 916 129
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví je rozdělen na několik
úseků, které se zabývají pomocí jednotlivým skupinám obyvatel v řešení jejich konkrétních sociálních problémů.
Členění odboru:
 Oddělení sociální péče
 Oddělení sociálně právní ochrany dětí
 Oddělení sociálně právní ochrany a prevence kriminality
 Úsek samosprávy
Oddělení sociální péče
Vedoucí oddělení:
Telefon:
E-mail:
72
Ing. Bc. Radka Kulíšková – kancelář č. 212
416 0916 121
[email protected]
Zajišťuje

Poskytuje

péči o rodiny s dětmi
péči o osoby se zdravotním postižením, seniory a osoby sociálně
vyloučené
 péči o osoby dlouhodobě nezaměstnané, žijící nepřizpůsobivým
a rizikovým způsobem života, osoby bez přístřeší a imigranty
 vyhledávání sociálně potřebných občanů a rodin s dětmi
ve městě a pomáhá při řešení jejich svízelné situace

základní sociální poradenství ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Péče o rodinu s dětmi
 provádí terénní sociální práci v sociálně potřebných
a multiproblémových rodinách s dětmi
 pomoc při řešení jejich svízelné situace
 poradenství v oblasti sociální pomoci, rodinných vztahů, vedení
domácnosti, v péči o děti apod.
 pomoc ohroženým ženám a dětem při zajištění azylového
pobytu v domově pro matku a dítě
 pomoc při hledání zaměstnání a bydlení
 sociální šetření v domácnosti na základě žádosti okresního soudu
 zajišťuje akce pro děti (mikulášská apod.)
 spolupracuje se školami, pověřenými osobami, zájmovými
sdruženími a dalšími subjekty
 vydává správní rozhodnutí podle § 74 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách v platném znění
Městský úřad v Litoměřicích
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení sociální péče
Péče o osoby se zdravotním postižením, seniory
a osoby sociálně vyloučené
 provádí terénní sociální práci, realizuje přímou sociální práci,
provádí vyhledávací činnost, spolupracuje s navazujícími
organizacemi a poskytuje metodickou pomoc
 provádí osobní gratulace občanům starších 80-ti let
 sociální šetření v domácnosti na základě žádosti okresního soudu
 zajišťuje 2x ročně setkání seniorů ve městě s kulturním
programem
 vydává rozhodnutí o zvláštním příjemci důchodu na základě
zákona č. 500/2004 Sb.
Péče o osoby dlouhodobě nezaměstnané, žijící nepřizpůsobivým
a rizikovým způsobem života, osoby bez přístřeší a imigranty
 vykonává sociálně-výchovnou prevenci a sociální práci s problé movými skupinami, prevenci negativních jevů
 pracuje s osobami sociálně vyloučenými nebo ohroženými
sociálním vyloučením
 provádí terénní sociální práci, realizuje přímou sociální práci,
provádí vyhledávací činnost, spolupracuje s navazujícími organi zacemi, spolupodílí se na realizaci preventivních aktivit a posky tuje metodickou pomoc
Terénní sociální pracovník:
Kontaktní pracovník: PhDr. Pavel Kolařík - kancelář č. 205
- tel.: 416 916 120
 zpracovává sociální anamnézu, sociální diagnózu, stanovuje
socioterapii
 mapuje komunitu sociálně vyloučených osob, zejména se zamě řením na romskou minoritu
 ke své práci vede dokumentaci, zejména kontaktní knihu, záznamy
o postupu práce s klienty a terénní deník
 v rámci svých možností poskytuje sociální i jiné poradenství, je
jakýmsi poradcem a prostředníkem pro klienty při vyřizování
úředních záležitostí
 pomáhá klientům při hledání zaměstnání a bydlení, v případě
potřeby klienty doprovází či asistuje při jednáních s různými
institucemi
 v součinnosti s dalšími subjekty motivuje zejména romské děti
a mládež ke vhodným volnočasovým aktivitám a podněcuje je
k lepším školním výsledkům
 v součinnosti s městskou policií zajišťuje kontroly provozoven
heren, výherních hracích automatů a jiných herních přístrojů se
zaměřením na dodržování zákazu hraní osob mladších 18 let
a současně i dodržování zákazu podávání alkoholu osobám
mladších 18 let
 plní úkoly spojené s funkcí terénního sociálního pracovníka pro
romskou komunitu, národnostní menšiny a nepřizpůsobivé občany
73
Městský úřad v Litoměřicích
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení sociální péče
Oddělení sociálně-právní
ochrany dětí
Kontaktní pracovník:
Telefon:
Zdravotnictví:
Jitka Benešová – kancelář č. 202
416 916 226
 řeší přestupky ve správním řízení dle zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, §28 (přestupky na
úseku sociálních věcí), §29 (přestupky na úseku zdravotnictví),
§30 (přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými
toxikomániemi)
 spolupracuje s městskou nemocnicí v oblasti zdravotnictví
a s krajským úřadem v oblasti poskytování ambulantní pohoto vostní péče
 vydává rozhodnutí o zvláštním příjemci důchodu
 vydává parkovací průkazy označující vozidlo přepravující osobu
těžce zdravotně postiženou
 vydává recepty a žádanky na léčiva obsahující návykové látky,
vede jejich evidenci a zajišťuje likvidaci neplatných tiskopisů ze
zdravotnických zařízení na území pro něž vykonává Město
Litoměřice přenesenou působnost
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Vedoucí oddělení:
Telefon:
E-mail:
Terénní sociální pracovník SPOD
vykonává:
Drahuše Čermáková – kancelář č. 219
416 916 124
[email protected]















74
provádí šetření v terénu nezbytná k výkonu agendy
sociálně-právní ochrany dětí
poskytuje výchovnou a poradenskou pomoc rodinám s dětmi,
které jsou nějakým způsobem ohroženy
zprostředkovává rodičům kontakt s odbornými pracovišti.
nabízí dětem programy pro využití volného času se zřetelem
k zájmům dětí a jejich možnostem
věnuje pozornost dětem s nízkou sociální úrovní
spolupracuje se školami, pověřenými osobami, zájmovými
sdruženími a dalšími subjekty
vykonává funkci opatrovníka nezletilých dětí při střetu zájmů
mezi dítětem a rodiči, při soudních jednáních, např. při úpravě
poměrů, styku, výživném, dědickém řízení apod.
podává návrhy na nařízení předběžného opatření, ocitlo-li se dítě
bez jakékoliv péče nebo je-li jeho život a vývoj vážně ohrožen
podává návrhy soudu na nařízení výchovných opatření, nařízení
ústavní výchovy, její prodloužení, zrušení a jiné
podává zprávy soudu, státnímu zastupitelství, Policii ČR, zdravotním
zařízením, školám, pokud to vyžaduje zájem a blaho dítěte
sleduje výkon ústavní výchovy, navštěvuje děti v těchto zařízeních
navštěvuje děti, o které pečuje ve věznici odsouzená žena
vyhledává děti vhodné ke svěření do pěstounské péče
vyhledává osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny
zajišťuje přípravu dětí k přijetí do rodiny, poradenskou činnost
Městský úřad v Litoměřicích
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení sociálně právní ochrany
a prevence kriminality
Úsek samosprávy
Oddělení sociálně právní ochrany
a prevence kriminality
Vedoucí oddělení:
Telefon:
E-mail:
Kurátor pro mládež vykonává:
Jana Zelená – kancelář č. 317
416 916 424
[email protected]









Kurátor pro dospělé se zabývá:





Kontaktní pracovník:
Telefon:
E-mail:
Péče o nesvéprávné občany
zahrnuje:
vykonává státní správu na úseku sociálně-právní ochrany dětí dle
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu
ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních
a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění
pozdějších předpisů
poskytuje základní sociální poradenství ve smyslu zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
zabývá se dětmi a mladistvými s problémovým chováním
a trestnou činností nezletilých a mladistvých
zabývá se závislými a experimentujícími s návykovými látkami
řeší výchovné problémy dětí včetně záškoláctví ve spolupráci
se školami, rodiči, psychiatrickou a psychologickou ambulancí,
střediskem výchovné péče a speciálním pedagogickým centrem,
zastupuje mladistvé a nezletilé v průběhu trestního a přestupkového řízení (Policie ČR, soudy, MěÚ)
podává návrhy a podněty soudu, okresnímu státnímu zastupitelství a Policii ČR
činí neodkladné úkony v zájmu dítěte, pokud toto ohrožuje sebe
nebo své okolí
nejméně jednou za 3 měsíce navštěvuje děti umístěné ve výchovných zařízeních a jejich rodiče
dospělými propuštěnými z výkonu trestu a výkonu vazby
propuštěnými ze školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy po nabytí zletilosti
poskytuje základní sociální poradenství ve smyslu zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních, službách, ve znění pozdějších předpisů
v rámci terénní práce provádí depistáž a sociální šetření v rodinách
navštěvuje klienty v nápravných výchovných ústavech v rámci
kontinuální práce
Úsek samosprávy
Jitka Salusová – kancelář č. 208
416 916 127
[email protected]


v případě určení města opatrovníkem nesvéprávného občana
– kompletně zajišťuje péči o jeho osobu, bydlení, stravování, řízení na úřadech, hospodaření s finančními prostředky apod.
poradenství pro ostatní opatrovníky nesvéprávných osob
75
Městský úřad v Litoměřicích
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Úsek samosprávy
Kontaktní pracovník:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní pracovník:
Telefon:
E-mail:
Služby:
Kontaktní pracovník:
Telefon:
E-mail:
76
V rámci samostatné působnosti:
Ivana Aksenowá, Jitka Salusová – kancelář č. 208
416 916 128, 416 916 127
[email protected]
 spolupracuje se seniory při provozování klubové činnosti
 poskytuje veškeré informace týkající se umísťování a bydlení v domech s pečovatelskou službou vč. evidence žádostí
 eviduje žádosti o umístění v Domově pro seniory „Domov
na Dómském pahorku“
 poskytuje veškeré informace týkající se umísťování a pobytu v domovech pro seniory
 Město Litoměřice poskytuje dotaci v rámci „Programu podpory
nestátních neziskových organizací, zaměřených na činnost občanů v sociální oblasti“
 poskytuje 10% slev ze vstupného nad 65 let na divadelní a filmová
představení
 provádí šetření k žádostem o zřízení vyhrazeného parkovacího
místa pro zdravotně tělesně postižené občany města Litoměřice
Dále v rámci samostatné působnosti:
Bc. Miroslava Najmanová – kancelář 206
416 916 321
[email protected]
 zajišťuje program prevence kriminality-zejména dotace, spolupracuje se subjekty, které podávají dílčí projekty v rámci prevence kriminality na místní úrovni a subjekty zabývajícími se
prevencí negativních jevů ve společnosti a to jak státními, tak
nestátními organizacemi
Úsek komunitního plánování sociálních služeb
Bc. Jana Hanousková, Bc. Denisa Dobešová – kancelář 207
416 916 123, 416 916 328
[email protected], [email protected]
 koordinuje činnost nestátních neziskových organizací, které poskytují sociální služby ve městě
 zajišťuje proces komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích a zpracování Komunitního plánu sociálních služeb města
Litoměřic na strategická období
 hledá finanční zdroje pro tvorbu, ale i realizaci Komunitního plánu
sociálních služeb a realizuje projekty pro získání finančních dotací,
 zabezpečuje činnosti související s poskytováním dotací z rozpočtu
města organizacím poskytujícím sociální služby
 spolupracuje s organizacemi působícími v sociální oblasti
 monitoruje výzvy jednotlivých grantů, týkajících se sociální problematiky
 vede evidenci poskytovatelů sociálních služeb v Litoměřicích,
zpracovává žádosti o dotace z vnějších zdrojů
 zajišťuje metodickou pomoc organizaci s právní subjektivitou
Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – Srdíčko
Městská nemocnice v Litoměřicích
Městská nemocnice v Litoměřicích
Poskytovatel služby:
IČ:
Právní subjektivita:
Adresa služby
/místoposkytování služby:
Telefon:
E-mail:
Www:
Druh služby:
Forma poskytované služby:
Poskytované služby/stručný popis:
Kapacita:
Cílová skupina:
Bezbariérovost:
Otevírací doba:
Městská nemocnice v Litoměřicích
008 30 488
Příspěvková organizace
Městská nemocnice v Litoměřicích
Žitenická 2084, Litoměřice
416 723 874/202
605 568 375
veronika.nistorova @seznam.cz
[email protected]
www.nemocnice-li.cz
Odd. sociálních služeb, sociální lůžka
Ambulantní, pobytová
Prevence exkluze- resocializace, krizová intervence, sanace rodiny
vše ve spolupráci s dalšími orgány, poradenství, zajišťování následné
i rehabilitační péče pro všechny cílové skupiny, péče o nezaopatřené
jedince.
Odvíjí se od potřeb hospitalizovaných pacientů
Senioři, jedinci ohrožení sociálním vyloučením, jedinci v nepříznivé
sociální situaci, ohrožené matky s dětmi, děti.
Ano
7:00 – 15:30 hod. po předchozí telefonické domluvě
77
Mateřské školy
Mateřské školy v Litoměřicích
Mateřská škola Litoměřice, příspěvková organizace
Adresa ředitelství:
Telefon:
E-mail:
Www:
Pracoviště:
Masarykova 30, 412 01 Litoměřice
416 738 804
[email protected]
www.skolky-ltm.cz
Mateřská škola, Eliášova 1, Litoměřice
Tel.: 416 731 782, provolba 24
E-mail: [email protected]
Mateřská škola, Vančurova 2, Litoměřice
Tel.: 416 741 628
E-mail: [email protected]
Mateřská škola, Stránského 1710/3a, Litoměřice
Tel.: 416 735 034
E-mail: [email protected]
Mateřská škola, Baarova 2, Litoměřice
Tel.: 416 731 116 - 7
E-mail: [email protected]
Mateřská škola, Alšova 33, Litoměřice
Tel.: 416 731 031
E-mail: [email protected]
Mateřská škola, Mládežnická 17, Litoměřice
Tel.: 416 732 550
E-mail: [email protected]
Mateřská škola, Revoluční 1845/30, Litoměřice
Tel.: 416 742 418
E-mail: [email protected]
Mateřská škola, Plešivecká 1867/17, Litoměřice
Tel.: 416 741 797
E-mail: [email protected]
Mateřská škola, Masarykova 30, Litoměřice
Tel.: 416 732 333
E-mail: [email protected]
Mateřská škola, Ladova 1, Litoměřice
Tel.: 416 741 544
E-mail: [email protected]
78
Mateřská škola, Ladova 3, Litoměřice
Tel.: 416 534 487
E-mail: [email protected]
Mateřské školy
Mateřské školy v Litoměřicích
Soukromé školky:
Klubíčko křesťanská mateřská škola
Sládkova 8
412 01 Litoměřice
Tel.: 774 258 245
E-mail: [email protected]
www.umc.cz/skp.klubicko
Česko-německá mateřská škola sv. Zdislavy
Kosmonautů 2022,
412 01 Litoměřice
Tel.: 731 534 100
E-mail: [email protected]
Soukromá mateřská škola Dětský koutek, s.r.o.
Odboje 2269
412 01 Litoměřice
Tel.: 416 732 770
E-mail: [email protected]
Šikulky
Marie Majerové 2250
412 01 Litoměřice
Tel.: 774 988 232
E-mail: [email protected]
www.skolickasikulky.cz
LINGUA UNIVERSAL
soukromá základní škola a mateřská škola, s.r.o.
Sovova 480/2
412 01 Litoměřice
Tel.: 416 733 690
E-mail: [email protected]
www.zslingua.cz
79
Školy a školská zařízení v Litoměřicích
Školy a školská zařízení v Litoměřicích
Základní škola Litoměřice, Na Valech 53
Adresa:
Na Valech 53, 412 01 Litoměřice
Zaměření školy:
s ekologickou orientací
Tel.:416 732 802
E-mail:[email protected]
www.skolanavalech.cz
Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2
Adresa:
B.Němcové 2, 412 01 Litoměřice 1
Zaměření školy:
hudební výchova
Tel.:416 735 797
E-mail:[email protected]
www.skolabn.cz
pěvecké sbory:
www.panikluci.cz, www.puellae.cz
Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4
Adresa:
U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice 1
Tel.:416 735 286
Zaměření školy:
s rozšířenou výukou jazyků, matematika
E-mail:
[email protected], [email protected]
www.ustadionu.cz
Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32
Adresa:
Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice 1
Tel.:416 741 349
Zaměření školy:
sportovní, nepovinná výuka jazyků od 1. třídy
E-mail:[email protected]
www.zshavlickova.cz
Základní škola Litoměřice, Ladova 5
Adresa:
Ladova 413/5, 412 01 Litoměřice 1
Tel.:416 741 547
Zaměření školy:
specializace na výuku tělesné
a výtvarné výchovy jazyků a výpočetní techniky
E-mail:[email protected]
www.zsladovaltm.cz
Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5
Adresa:
Svojsíkova 5, 412 01 Litoměřice
Tel.:416 735 063
Zaměření školy:
Výuka anglického jazyka rodilým mluvčím od první třídy
E-mail:[email protected]
www.masarykovazs.eu/
80
Školy a školská zařízení v Litoměřicích
Školy a školská zařízení v Litoměřicích
LINGUA UNIVERSAL
Soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o., Litoměřice
Adresa:
Sovova 2, 412 01 Litoměřice
Tel.:416 733 690
Zaměření školy:
škola podporující zdravý životní styl a individualitu dítěte,
výuka cizích jazyků od 1. třídy,
práce v celoevropském projektu ZDRAVÁ ŠKOLA
E-mail:info@zslingua.cz
www.zslingua.cz
Základní škola speciální, Základní škola praktická
a Praktická škola, Litoměřice
Adresa:
Šaldova 6, 412 01 Litoměřice 1
Tel.:416 735 073
Součásti zařízení:  Zvláštní škola
 Pomocná škola
 Přípravné stupně pomocné školy
 Praktická škola
 Školní družina
 Speciálně pedagogické centrum
E-mail:zvl.skola.ltm@iol.cz
www.zssaldova.cz
Základní umělecká škola Litoměřice
Adresa:
Masarykova 46, 412 01 Litoměřice
Tel.:
416 574 421, 430
Obory:
hudební, výtvarný, literárnědramatický
E-mail: ředitelství:info@zusltm.cz
sekretariát:zusltm@zusltm.cz
www.zusltm.cz
81
Veřejné instituce
Okresní správa sociálního zabezpečení
Litoměřice
Adresa organizace:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Www:
Úřední hodiny:
Cílové skupiny:
Poskytované služby:
Bezbariérovost:
82
Seifertova 2063, 412 01 Litoměřice
416 719 111
416 742 199
posta.lt@cssz.cz
www.cssz.cz
PO, ST
ÚT, ČT
PÁ
8:00 – 17:00
8:00 – 14:00
8:00 – 13:00
Podatelna
PO, ST
ÚT, ČT
PÁ
8:00 – 17:00
8:00 – 16:00
8:00 – 14:00
Pokladna
PO, ST
9:00 – 11:30 12:30 – 15:00
Osoby samostatně výdělečně činné, zaměstnavatelé, zaměstnanci,
důchodci, občané přihlášeni k dobrovolnému důchodovému
pojištění.
V souladu s právními předpisy zejména zabezpečujeme výběr pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, zpracováváme podklady pro výplatu dávek nemocenského pojištění, sepisujeme žádosti o dávky důchodového pojištění,
posuzujeme zdravotní stav a pracovní schopnost občanů, vymáháme pohledávky ve věcech pojistného a provádíme kontrolu plnění
povinnosti zaměstnavatelů a osob samostatně výdělečně činných.
Základní informace z oblasti sociálního zabezpečení poskytuje klientské centrum.
Bezbariérový vstup, výtah
Veřejné instituce
Úřad Práce ČR
Krp Ústí nad Labem
Kontaktní pracoviště Litoměřice
Adresa organizace:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Www:
Michalská 12, 412 01 Litoměřice
Oddělení nepojistných soc. dávek - Na valech 525, 412 01 Litoměřice
950 133 111
950 133 302
podatelna@lt.mpsv.cz
http://portal.mpsv.cz/upcr
Úřední hodiny:
Po
Út
St
Čt
Pá
Cílové skupiny:
Nezaměstnaní, občané v hmotné nouzi, osoby se zdravotním postižením, občané znevýhodněni věkovým kritériem…
Evidence a podpora v nezaměstnanosti, rekvalifikace, dávky státní
sociální podpory, nepojistné sociální dávky: DOZP, Hmotná nouze,
Příspěvek na Péči, projekty ESF, Aktivní politika zaměstnanosti: volná
pracovní místa, společensky účelná pracovní místa, veřejně prospěšné práce...
Ano
Poskytované služby:
Bezbariérovost:
8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
8:00 – 11:00
8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
8:00 – 11:00
8:00 – 11:00 (jen pro nové evidence a žádosti)
83
Poznámky
84
Vážení spoluobčané,
velmi mě těší, že Vám mohu představit v pořadí již čtvrtý
katalog sociální služeb města Litoměřice.
Každého z nás může potkat složitá životní situace, kterou
nedokážeme vyřešit vlastními silami. V tomto případě
podává město svým občanům pomocnou ruku prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb
a jejich nabídky. V našem městě máme zajištěny služby pro seniory, lidi se zdravotním postižením,
lidi bez přístřeší i služby pro rodiny. Pro snazší orientaci je katalog dle těchto cílových skupin barevně
rozlišen.
Město Litoměřice si uvědomuje potřebnost zajistit sociální služby pro své občany, a proto již řadu
let spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb. Následující přehled služeb je jedním z výstupů
komunitního plánování, které se opírá o zjištění skutečných potřeb obyvatel města.
Věřím, že nabídka služeb přispěje ke spokojenému životu všech občanů v Litoměřicích.
Jan Szántó
místostarosta Litoměřic
Tento dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora rozvoje procesů komunitního plánování
sociálních služeb v Litoměřicích podpořeného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
Za obsahovou správnost uvedených informací o poskytovaných
sociálních službách a službách souvisejících nese odpovědnost
organizace, která dodala podklady pro jeho zveřejnění v katalogu.
KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
MĚSTA LITOMĚŘICE
Katalog sociálních služeb
města Litoměřice 2014
Mapa sociálních služeb města litoměřice dostupná na stránkách
www.litomerice.cz/mapasocialnichsluzeb
Publikaci je možné získat v elektronické podobě na internetových
stránkách http://komplan.litomerice.cz/.
Vydalo nákladem 1000 kusů Město Litoměřice.
Grafický návrh, tisk a úprava: Reklamní agentura Darothore a.s.
Neprodejné.
Download

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE