HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
příspěvková organizace
Zřizovatel: hlavní město Praha
VÝROČNÍ ZPRÁVA
ROZBOR HOSPODAŘENÍ
ZA ROK 2013
1 Zamotánek
Mezigalaktické platidlo volně směnitelné na všech planetách, členech galaktické
federace.
Pamětní ražba Planetárium Praha
Autor. Ing. Antonín Rükl
Určeno pro vnitřní potřebu organizace a účely zřizovatele.
ŠTEFÁNIKOVA HVĚZDÁRNA
PLANETÁRIUM PRAHA
HVĚZDÁRNA ĎÁBLICE
PETŘÍN 205, 118 46 PRAHA 1
KRÁLOVSKÁ OBORA 233, 170 21 PRAHA 7
POD HVĚZDÁRNOU 768,
TEL. 257320540
TEL. 220999001-3, 233376452
182 00 PRAHA 8
IČO
064441
FAX
FAX
TEL. 283910644
DIČ
CZ00064441
245 005 519
E-mail
[email protected]
233376434
E-mail
pl anetar i u m@ pl ane tar i u m.cz
E -mail
dabl i ceobs @ pl anetar i u m. cz
Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy v roce 2013
Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy je největší institucí svého druhu v ČR a pražské
Planetárium patří mezi největší a nejmodernější zařízení na světě. Posláním instituce je
především seznamovat širokou veřejnost s astronomií a příbuznými přírodními a technickými
vědami. Je organickou částí pražské kultury a v současné době provozuje svoji činnost ve
čtyřech objektech: Štefánikově hvězdárně na Petříně, Planetáriu Praha, Ďáblické hvězdárně
a Koperníkově kopuli na Kleti (společné pracoviště s HaP České Budějovice).

Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy vydala vlastní měnu
– jednotkou je jeden „Zamotánek“
I ve složitých podmínkách se nám podařilo udržet stejnou návštěvnost jako
v roce 2013, tržby vzrostly ve srovnání s rokem 2012 o 8,37%. Úspěšně jsme se
vyrovnali s červnovými záplavami i následným uzavřením pražských parků.
Návštěvníci:
Všechna střediska Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy navštívilo v roce 2013 přes
128 tisíc osob, oproti roku 2012 se počet návštěvníků téměř nezměnil. Pokles počtu
návštěvníků obou hvězdáren byl kompenzován vyšším počtem návštěvníků v Planetáriu.
Nejvíce osob navštívilo Planetárium – 91 036 návštěvníků (70,87 %); na Štefánikovu
hvězdárnu se přišlo podívat 32 859 návštěvníků (25,58 %) a hvězdárnu v Ďáblicích navštívilo
4 558 osob (3,55 %). Zhruba 51 % návštěvníků tvořily organizované školní skupiny, zbytek
individuální návštěvníci.
Více na straně 5
Programy pro školy:
Programy HaP pokrývají všechny věkové kategorie, od pohádek s astronomickou
tématikou pro předškolní děti, přes pořady pro žáky základních a středních škol až po
specializované přednášky pro vysokoškolské studenty. V nabídce výukových pořadů je
vždy alespoň jeden pořad pro konkrétní ročník základních i středních škol, což je
mimořádné nejenom v českém, ale i celosvětovém měřítku.
Programy pro veřejnost:
Pořady pro veřejnost byly uváděny především o sobotách a nedělích, ve všední
dny večer a během školních prázdnin. Kromě pořadů a přednášek v sálech Starvid a
Cosmorama v Planetáriu a v promítacích sálech na Štefánikově hvězdárně a na
hvězdárně v Ďáblicích se na obou hvězdárnách uskutečňovala denní i noční pozorování
oblohy. Na hvězdárnách je nabízena zájemcům také možnost individuálního
astronomického pozorování. V roce 2013 tvořila veřejnost 49% návštěvníků (Planetárium
38,31%, Štefánikova hvězdárna 81,41% a hvězdárna Ďáblice 27,36%).
Kurzy a kroužky:
V roce 2013 probíhaly astronomické kroužky a astronomické kurzy podobně jako
v uplynulých letech. Kroužky jsou zaměřeny především na školní mládež, kurzy
předpokládají základní středoškolské znalosti a účastní se jich jak studenti, tak dospělí
zájemci o astronomii.
Více na straně 19
2
Mimořádné akce:
V roce 2013 bylo realizováno ve všech střediscích 6 mimořádných akcí. Ať už to bylo
vystavení téměř tunového meteoritu MUONIONALUSTA v Planetáriu při příležitosti premiéry
pořadu „Nezvaní hosté“, plakátová kampaň „Planetárium – Vaše okno do vesmíru“ nebo
účast na projektu „Noc vědců“, vždy se setkaly s mimořádným ohlasem.
Více na straně 21
Výstavy:
Kromě stálých astronomických výstav ve všech střediscích proběhlo v průběhu roku
v Planetáriu a na Štefánikově hvězdárně devět krátkodobých výstav.
Více na straně 23
Odborná činnost:
Odbornou činnost Hvězdárny a Planetária hl. m. Prahy v roce 2013 tvořila vlastní
vědecká činnost a odborné aktivity zaměstnanců a zejména demonstrátorů v rámci
odborných pozorovacích projektů a sekcí.
Pokračovalo zejména pozorování zákrytů kosmických těles a pozorování proměnných
hvězd. Přesně vymezené pozorovací projekty byly garantovány odbornými pracovníky HaP.
Více na straně 27
Vydavatelská činnost:
Hvězdárna a planetárium vydala vlastním nákladem 3 tituly s astronomickou
tématikou. Z převážné části se jednalo o dotisky oblíbených publikací, část publikací byla
aktualizována.
Současná ediční politika naší organizace je zaměřená na velmi kvalitní, avšak rychle
prodejné publikace snadno dostupné i dětem a mládeži. Stále více je využívána rozšiřující se
nabídka externích dodavatelů (knihy, 3D pohledy, magnetky, DVD, hry, stavebnice).
Více na straně 31
Komerční aktivity:
Doplňkovou činnost v roce 2013 tvořilo především pořádání mimořádných
společenských akcí v prostorách Planetária a prodej publikací a předmětů s astronomickou
tématikou vymezených zřizovací listinou.
V roce 2013 bylo realizováno celkem 6 akcí. Na tomto typu doplňkové činnosti se
podílelo pouze Planetárium Praha. Celkové tržby činily 1 843 tis. Kč, náklady 1 651 tis. Kč.
Více na straně 31
Údržba a technický rozvoj:
Rok 2013 byl v pravém smyslu slova rokem udržovacím – nebyly zahajovány žádné
velké investiční akce jako v uplynulých letech. Probíhaly především drobnější akce, jejichž
cílem bylo především udržet úroveň a technickou funkčnost všech středisek. Na Štefánikově
hvězdárně byla provedena výměna oken, modernizovány výstavní expozice, v Planetáriu
byla realizována modernizace Slunečního dalekohledu a radiometru.
Více na straně 32
Mezinárodní spolupráce:
Byly udržovány rozsáhlé kontakty jak s profesními a zájmovými organizacemi
podobného zaměření, tak hvězdárnami a planetárii po celém světě.
Více na straně 37
Handicapované osoby:
Systém bezbariérového přístupu v Planetáriu je využíván jednotlivci i objednanými
skupinami; celkem bylo přepraveno přes 300 osob a uskutečněno několik samostatných
představení pro skupiny handicapovaných osob.
Využití bezbariérového přístupu na Štefánikově hvězdárně limituje zejména neexistující
bezbariérová úprava pozorovacích stanovišť (hlavní kopule).
Více na straně 39
3
Rozbor hospodaření:
Hvězdárna a Planetárium hl. m. Prahy měla pro rok 2013 schválený neinvestiční
příspěvek ve výši 20 728 tis. Kč, který byl na základě usnesení RHMP č. 1559 ze dne
10.9.2013 navýšen na 21 728 tis. Kč (krytí provozních nákladů v době červnových povodní –
uzavření Stromovky a Petřína). I přes vyšší výdaje (103,91% plánovaných) se podařilo
udržet vyrovnaný rozpočet – hospodářský výsledek by +4 tis. Kč. Tento výsledek byl možný
jednak díky velmi dobrým tržbám a jednak díky již zmiňovanému navýšení neinvestičního
příspěvku.
Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti po zdanění činil 192 tis. Kč.
Celkové výnosy v hlavní činnosti byly splněny na 124% a náklady na 104%, ve vedlejší
činnosti byly výnosy splněny na 190% a náklady na 851%.
Celkově jsou výnosy roku 2013 o 652 tis. Kč lepší než v roce 2012. Je ovšem nutno
poznamenat, že v roce 2013 bylo o 402 tis. Kč vyšší i čerpání fondů (rezervní fond, fond
odměn), takže výsledný reálný nárůst tržeb představuje 250 tis. Kč. I tak je to ale ve
ztížených podmínkách, které byly v roce 2013, obrovský úspěch. Na dobrém výsledku se
podílelo především Planetárium, ale i ostatní střediska splnila plánované úkoly.
Tržby ze vstupného tvoří 84,4%. Prodej zboží představuje 5,6% a ostatní výnosy 9,9%.
Poměr mezi neinvestičním příspěvkem a tržbami z hlavní činnosti byl 0,39, což je o dvě
setiny lepší výsledek než v loňském roce a výrazně převyšuje běžné hodnoty tohoto
koeficientu pro obdobné hvězdárny a planetária. U obdobných zahraničních institucí je tento
koeficient mezi 0,2 – 0,3 (v ČR neexistuje srovnatelné zařízení).
Více na straně 40
4
1. N Á V Š T Ě V N Í C I , P R O G R AM O V Á T V O R B A
Všechna střediska Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy navštívilo v roce 2013 přes
128 tisíc osob, oproti roku 2012 se počet návštěvníků téměř nezměnil. Pokles počtu
návštěvníků obou hvězdáren byl kompenzován vyšším počtem návštěvníků v Planetáriu.
Nejvíce osob navštívilo Planetárium – 91 036 návštěvníků (70,87 %); na Štefánikovu
hvězdárnu se přišlo podívat 32 859 návštěvníků (25,58 %) a hvězdárnu v Ďáblicích navštívilo
4 558 osob (3,55 %). Zhruba 51 % návštěvníků tvořily organizované školní skupiny, zbytek
individuální návštěvníci.
1.1 PROGRAMOVÁ TVORBA
V rámci HaP bylo v roce 2012 připraveno a uvedeno 7 nových pořadů, z toho 4
v Planetáriu, 2 na Štefánikově hvězdárně a 1 na Hvězdárně v Ďáblicích.
Planetárium:
„Vesmír kolem nás“ (Sky-Skan Definiti)
premiéra leden 2013
nová verze pro celooblohový projekční digitální
systém Sky-Skan Definiti
Výukový pořad určený pro žáky 2. – 5. tříd
základních škol přehledně vysvětluje základní
znalosti o vesmíru. Země je modrá a kulatá,
žhavé Slunce vidíme jako žlutě svítící kotouček.
V noci nad námi září množství svítících těles.
To vše je vesmír. Co se v něm všechno skrývá?
Děti se seznámí s jednotlivými tělesy sluneční
soustavy a to nejen z pohledu pozorovatele na Zemi. Digitální planetárium
umožňuje sledovat vše i v prostoru a čase mimo Zemi. Srozumitelnou formou
jsou vysvětleny pojmy planety, planetky a trpasličí planety; gravitace; střídání
dne a noci; meteory a meteority; komety a mnoho dalších. V závěru pořadu
jsou v přehledu představena vybraná souhvězdí.
„Nezvaní hosté z vesmíru“ (Sky-Skan Definiti)
premiéra duben 2013
nový program pro celooblohový projekční digitální
systém Sky-Skan Definiti
Pořad byl připraven u příležitosti přiblížení se tělesa
DA14 a současného dopadu Čeljabinského meteoritu.
Sluneční soustavou se pohybuje obrovské množství
větších i menších těles – planetek. Kde jsou? Jaké
jsou jejich dráhy? Mohly by Zemi také ohrozit? Uměli
bychom se v případě hrozící srážky tomuto
nebezpečí postavit a ochránit svou planetu i život na
ní?
5
„Jižní Amerikou“ (Digistar3)
premiéra listopad 2013
nový program pro projekční digitální
systém Digistar3
Pomocí krásných fotografií procestujeme
Jižní Amerikou od Karibiku po Patagonii,
nahlédneme do všech zemí, poznáme
nejrůznější scenérie od divočiny po
velkoměsta, ale hlavně se seznámíme se
všemi přírodními prostředími či
pozoruhodnostmi kontinentu: s horami,
pouštěmi, pralesy, řekami, vodopády, ledovci, či největší solnou plání na
světě.
Vzdělávací pořad určený pro školy jistě zaujme svým záběrem i všechny
ostatní zájemce o Jižní Ameriku či poznávání krás našeho světa.
Autor Martin Mykiska strávil na cestách po Jižní Americe přes 2,5 roku.
„Komety“ (Sky-Skan Definiti)
premiéra listopad 2013
nový program pro celooblohový projekční
digitální systém Sky-Skan Definiti
Jejich efektní vzhled začíná malým ledovým
objektem obíhajícím kolem Slunce… Jako
tlustá slupka obklopuje sluneční soustavu
obrovské mračno. Tvoří jej úlomky hornin a
ledu, které se pohybují prostorem už nejméně čtyři miliardy let. Čas od času
jsou některá tělesa vtažena do nitra sluneční soustavy, kde se promění v
zářící poutníky. Nazýváme je KOMETY. Co jsou a odkud přilétají?
Štefánikova hvězdárna:
„Hvězda života a smrti“
premiéra září 2013
Slunce je hvězdou, bez které by
neexistoval na Zemi život – přesto
nás ohrožuje. Kvůli sluneční
aktivitě padají družice, dochází k
výpadkům
elektrické
energie,
probíhá oteplování povrchu Země.
Před 4,5 miliardy roků nás Slunce
stvořilo. Kdy nás zahubí?
„Hvězdičky“
premiéra říjen 2013
Mirek, kterému se ale říkalo Ťulda,
byl obyčejný kluk s neobyčejnou
pastelkou. Tu pastelku kdysi dávno
stvořil kouzelník Sylván, proto vše,
6
co pastelka nakreslila, se na jeden den stalo skutečným. Ťulda byl zvídavý
kluk a tahle pastelka mu dokázala splnit spoustu snů a přání. Tak třeba Ťuldu
zajímalo z čeho jsou hvězdy, proč svítí, jak jsou daleko a spoustu dalších věcí.
Tak si nakreslil raketu a v ní letěl do vesmíru. A jak to všechno dopadlo a jestli
Ťulda překonal všechny nástrahy a stačil se vrátit zpět na zem, to vypráví
příběh Hvězdičky.
Hvězdárna Ďáblice:
„Člověk a Měsíc“
Premiéra prosinec 2013
Pořad představuje historické názory na Měsíc
(vznik měsíčních fází, jak Měsíc vznikl), popisuje
povrchové útvary, oběžné periody odvozené
z pohybu Měsíce a končí historií letů na Měsíc.
1.2 PLANETÁRIUM PRAHA
Planetárium bylo otevřeno denně kromě pátků, které jsou vyhrazeny pro technickou
údržbu. V pátek je otevřeno ve výjimečných případech během pololetních, velikonočních a
vánočních prázdnin. Pokud je zájem ze strany škol, jsou pořádána představení i v pátečních
termínech a údržba se přesouvá na odpolední a noční hodiny.
Pro objednané školní skupiny byly nabízeny termíny od pondělí do čtvrtka od 8.45 do
15 hodin, v případě zájmu mohly školy navštívit Planetárium i mimo tuto dobu.
Pro veřejnost bylo Planetárium otevřeno v pondělí do 18 hodin, v úterý až čtvrtek do
20 hodin. Obvykle probíhá 1-2 představení pro veřejnost a je možné prohlížet astronomickou
výstavu. V prvním pololetí roku 2013 bylo o víkendech a svátcích otevřeno od 9.30 do
20 hodin. Počínaje pololetními prázdninami byl začátek otevírací doby posunut na
10.30 hodin a byla zrušena polední pauza, čímž se otevírací doba přizpůsobila požadavkům
návštěvníků a zároveň byla optimalizována pracovní doba. Během víkendů a prázdnin
probíhalo 4-5 představení denně pro veřejnost, z toho vždy minimálně jedno dětské
představení.
Pořady jsou uváděny v sálech Cosmorama a Starvid, pro školní skupiny je navíc
využívána i učebna. Součástí návštěvy pořadů je i prohlídka výstavních prostor Planetária.
Moderní výstava ve foyeru Planetária si již vydobyla dostatečnou prestiž, takže řada
návštěvníků přichází do Planetária pouze na prohlídku výstavy.
Planetárium Praha navštívilo v roce 2013 přes 91 tisíc návštěvníků, z toho více jak 56
tisíc žáků a studentů v rámci školních výprav.
7
prohlídka
výstavy
6%
pořady pro
veřejnost
32%
školní akce
62%
Graf 1: Rozložení návštěvnosti podle zájmových skupin v roce 2013
Podařilo se zastavit klesající trend v návštěvnosti. Oproti loňskému roku stoupla
meziročně návštěvnost o 3,8 %, a současně vzrostly i tržby ze vstupného o 7,5 %. Tento
nesoulad je způsoben nárůstem počtu návštěvníků z řad veřejnosti. Vstupné pro školní
skupiny se snažíme držet na úrovni únosné i pro sociálně slabší žáky. Podíl škol na tržbách
tak tvořil v roce 2012 jen 48 %, i když se na celkové návštěvnosti podílely 62 %.
V ceně vstupenky na jakékoliv představení je i možnost prohlídky stálé astronomické
výstavy. V roce 2013 navštívilo samostatně pouze výstavu téměř 6 tisíc návštěvníků. Více
jak 1 300 návštěvníků si během návštěvy dokoupilo samostatnou jízdu na 4D simulátory
jízdy po povrchu Měsíce a Marsu. Podíl návštěvníků samostatné výstavy byl v roce 2013
6 %.
Hlavním cílem návštěv Planetária stále zůstává sál Cosmorama. Pořady v tomto sále
shlédlo 88 % návštěvníků, v sále Starvid 5 % návštěvníků a přednášky v učebně 1 %
z celkového počtu návštěvníků. Pokračuje snižující se zájem o sál Starvid. Naopak zvýšená
návštěvnost Planetária se promítá především do zájmu o sál Cosmorama a samostatnou
prohlídku výstavního prostoru.
Učebna
Starvid
5%
1%
Výstava
6%
Cosmorama
88%
Graf 2: Rozložení návštěvnosti podle jednotlivých sálů Planetária v roce 2013
V sále Cosmorama byly uváděny pořady pro opticko-mechanické planetárium
Cosmorama a průběžně byly do nabídky přidávány další pořady pro digitální planetárium
8
120000
6000000
100000
5000000
80000
4000000
60000
3000000
40000
2000000
20000
1000000
0
tržba
návštěvnost
Sky-Skan Definiti. V roce 2013 byly uvedeny tři nové nebo zásadním způsobem
modernizované pořady pro tento systém.
V sále Starvid byly promítány pořady s astronomickou, kosmonautickou a zeměpisnou
tématikou. Geografické pořady byly ponechány v nabídce pouze pro předem objednané
skupiny. O víkendech a o prázdninách byly pro veřejnost uváděny pořady plně využívající
možností digitálního planetária Digistar3. V prvním pololetí roku 2013 probíhal závěr cyklu
astronomických přednášek. V roce 2013 byl v tomto sále uveden jeden nový pořad.
Učebna sloužila především k zajištění speciálních přednášek pro školní skupiny.
V čtvrtém čtvrtletí roku 2013 byl spuštěn internetový prodej vstupenek na pořady pro
veřejnost. Počet zakoupených vstupenek přes internet má vzestupný trend, od zahájení
v říjnu byl zaznamenán 15ti násobný nárůst v prosinci.
Celkové tržby za vstupné přesáhly 5 460 tis. Kč, což je o 8 % víc než v roce 2012.
0
2009
2010
2011
2012
2013
Graf 3: Vývoj návštěvnosti a tržeb Planetária Praha v letech 2009 – 2013
1.2.1 Programy pro školy
obsazenost
počet představení
Školní pořady byly nabízeny od pondělí do čtvrtka ve třech sálech Planetária.
Přestávky mezi pořady byly minimalizovány na 15 minut. Díky posunu začátků programů u
jednotlivých sálů je tak pro školní skupiny k dispozici jedenáct termínů denně. Jak je patrné
z následujícího grafu pořadů v sále
Cosmorama, zájem ze strany škol
200
80%
je především o dopolední termíny.
70%
Představení se začátkem po
150
60%
jedenácté hodině jsou školami
50%
objednávány výrazně méně a
100
40%
v případě
konání
těchto
30%
představení je dosaženo pouze
50
20%
poloviční obsazenosti sálu oproti
10%
představením začínajícím v 9 nebo
0
0%
v 10:15 hodin. Oproti loňskému
9:00 10:15 11:30 13:30 15:00
roku byly objednávány více pořady
v 15 hodin školními družinami.
Počet představení
Průměrná obsazenost sálu
Graf 4: Počty objednaných školních představení v sále Cosmorama ve vazbě na obsazenost
sálu v roce 2013
9
V roce 2013 navštívily Planetárium skupiny z 815 školských zařízení, z toho 322
s působností na území hl. m. Prahy.
celá ČR
600
500
400
300
200
100
0
Praha
517
208
121
MŠ
164
90
ZŠ
37
SŠ
Graf 5: Počty škol, které navštívili alespoň jednou Planetárium v roce 2013
Stejně jako v předchozích letech představují skupiny ze základních škol více jak
polovinu všech škol (63 %). Z hlediska počtu návštěvníků je podíl základních škol ještě vyšší
– 72 %, a to především z důvodu opakovaných návštěv dané školy různými ročníky. Oproti
loňskému roku opět posílily svůj podíl mateřské školy – 26 % všech škol. Nejmenší část
představují skupiny středních škol a gymnázií (11 %).
Odpolední termíny využívají především mimopražské školy v rámci celodenních výletů,
popřípadě školní družiny. V těchto případech ale není reálné využít plnou kapacitu sálů.
V odpoledních termínech bylo objednáno v jednotlivých časech pouze okolo 30ti představení
s průměrnou obsazeností 30 %.
U představení v dopoledních termínech je možné definovat tři nejčastější důvody nízké
obsazenosti sálu. U čtyř představení se jednalo o cizojazyčné mutace pro anglicky hovořící
skupiny studentů, u kterých není možné optimálně naplnit kapacitu sálu. Čtyři představení
byla uspořádána ve speciálních termínech pro skupiny vyžadující speciální zacházení
(např. třídy handicapovaných žáků Jedličkova ústavu). Nejvýznamnějším a ze strany
Planetária nejméně ovlivnitelným důvodem je zrušení rezervace školou. Pokud škola zruší
svou rezervaci v termínu kratším jak 2 týdny před konáním představení, výrazně snižuje
možnost Planetária toto představení doobsadit jinou skupinou. V roce 2013 byla tímto
způsobem zrušena rezervace pro 1 636 osob, z toho 20 % představovaly rezervace zrušené
až v den konání představení.
V roce 2013 navštívily Planetárium skupiny z 815 školských zařízení, z toho 322
s působností na území hl. m. Prahy.
Především u mimopražských škol je frekvence návštěv jednou za několik let. Díky
cílené reklamě se stále daří oslovovat další školská zařízení. V roce 2013 se podařilo oslovit
dalších 125 subjektů, kteří za posledních 10 let nenavštívili Planetárium. Tento cíl se daří
naplňovat i mezi školami na území hl. m. Prahy, ze skupiny zcela nově oslovených subjektů
má 55 sídlo na území Prahy. Téměř dvě třetiny představují mateřské školy.
10
Při pohledu na mapu Prahy je patrné, že největší zastoupení mají školská zařízení
Prahy 4. S mírným odstupem je následují školy Prahy 5 a Prahy 6. Opakované návštěvy jsou
nejčastěji evidovány u velkých sídlištních škol Prahy 4 a Prahy 9.
Graf 6: Počet školských zařízení a počet žáků, kteří navštívili Planetárium v roce 2013, ve
třídění podle PSČ jednotlivých městských částí hl. m. Prahy
Z následujícího grafu je patrné, že bez ohledu na rozlohu jednotlivých částí, a tím
odpovídající počet školských zařízení je návštěvnost závislá především na dopravní
dostupnosti Planetária pro školy. Dopravní dostupnost je dána především vzdáleností, což
platí pro Prahu 7 a Prahu 6; ale také přímou dopravou bez přestupů, což platí pro Prahu 4.
70%
60%
36%
28%
35%
42%
Pha 5
53%
44%
39%
Pha 2
10%
31%
38%
20%
Pha 1
30%
Pha 4
40%
64%
50%
Pha 10
Pha 9
Pha 8
Pha 7
Pha 6
Pha 3
0%
Graf 7: Počet školských zařízení na území jednotlivých městských částí hl. m. Prahy vyjádřený
procentickým zastoupením ze všech školských zařízení na daném území
Při vyhodnocení návštěvnosti školních skupin z regionů celé republiky mimo hlavní
město Prahu je patrná výrazná vazba nejen na dopravní dostupnost, ale také například na
přítomnost technických škol (Mladá Boleslav, Liberec)
Ze vzdálenějších regionů se často jedná o návštěvy jednotlivých tříd, které v rámci
exkurze do Prahy navštíví také pražské Planetárium.
Úbytek školních exkurzí ze západu Čech je možné vysvětlit otevřením digitálního
planetária v Plzni na podzim roku 2013.
11
Graf 8: Počty návštěvníků školních skupin, které navštívily Planetárium v roce 2013, ve třídění podle PSČ
Základem programové nabídky pro školy je ucelená řada výukových pořadů, plně
respektujících osnovy základních a středních škol v oblasti přírodních věd (fyzika, zeměpis,
biologie). Školám jsou nabízeny 3 skupiny pořadů.
Pro první seznámení dětí předškolního věku a dětí z prvních stupňů základních škol
s vesmírem jsou určeny pohádky s astronomickou tématikou. Ty slouží nejen pro výklad
základních astronomických pojmů, ale především jako první kontakt s projekčním sálem a
jeho atmosférou.
Další skupinu tvoří výukové pořady, vždy alespoň jeden pořad pro konkrétní ročník
základních i středních škol.
Třetí skupinou jsou doplňkové pořady, které rozšiřují výuku.
V roce 2013 se konalo ve všech sálech celkem 417 výukových představení (o 14
více než loni) pro více jak 40 tisíc žáků.
Pro mateřské školy bylo uspořádáno 83 představení (o 7 více než loni) pro téměř
10 tisíc osob.
Zbylých 57 představení pro více jak 5 tisíc žáků představovaly doplňkové pořady
(pohádky a pořady ne přímo vázané na rámcové vzdělávací plány)
1.2.1.1 Programy v sále Cosmorama pro školy
V sále Cosmorama jsou využívány dva na sobě nezávislé projekční systémy. V roce
2013 pokračoval postupný přechod od opticko-mechanického planetária Cosmorama
s přídavnými systémy na digitální planetárium Sky-Skan Definiti. Pro zachování kontinuity
programové nabídky jsou oba systémy používány souběžně.
12
Programy v sále Cosmorama jsou plně automatizovány, komentář čtou ze záznamu
známí herci. Pouze několik programů pro menší děti je přednášeno živě. Umožňuje to lepší
kontakt s dětmi, který je v tomto věku nutný.
Pro mateřské školy jsou určeny vybrané pohádkové příběhy s astronomickou
tématikou. Pohádky mají sice astronomický námět, ale současně si zachovávají pohádkový
ráz. Přestože doporučujeme návštěvu pohádek v Planetáriu dětem od 4 let, ve skupinách
mateřských škol přicházejí i děti mladší.
Pro skupiny dětí z mateřských škol jsou přednostně rezervovány speciální termíny tak,
aby bylo možno respektovat jejich pedagogická a další specifika. V těchto pevně
stanovených termínech, případně i mimo ně (na základě požadavků mateřských škol), bylo
nabízeno 11 různých pohádek s astronomickými motivy. Během roku bylo uspořádáno
83 představení pro celkem 9 822 osob. Při nižším počtu uskutečněných představení se
opět podařilo zvýšit návštěvnost a tedy i obsazenost představení pro mateřské školky.
Průměrná obsazenost představení 75 % pro mateřské školky v roce 2013. Je ovšem třeba
vzít v úvahu fakt, že kapacita sálu pro mateřské školky je vzhledem k věku dětí
administrativně omezena na cca 70 % celkové kapacity (z 213 míst na 157 reálně
odbavitelných míst). Takto vysoká obsazenost se podařila udržet i přesto, že čtyři
uskutečněná představení měla návštěvnost nižší jak 50 osob.
Základním školám je nabízeno osm výukových pořadů. 277 představení shlédlo
více než 33 tisíc žáků. Po uvedení nové verze pořadu „Vesmír kolem nás“ pro celooblohový
digitální systém na začátku roku 2013, se tento pořad zařadil na špici objednávaných
pořadů. „Vesmír kolem nás“ byl uveden 84krát pro více jak 11 tisíc osob. Dalšími nejvíce
žádanými pořady jsou „Pohyby Země“ a „Kde začíná vesmír“. Oba tyto pořady jsou určeny
pro 5. a 6. ročníky. Oproti roku 2012 bylo uskutečněno více představení při zachování
vysoké obsazenosti sálu. Průměrná obsazenost sálu při výukových pořadech pro základní
školy se udržuje na 50 %.
Výukové pořady doplnilo deset pohádkových příběhů, které na 32 představeních
navštívilo 3 432 dětí ze základních škol. Průměrná obsazenost pohádek je 51 %.
Pro střední školy byl v sále Cosmorama v roce 2013 uváděn pouze jeden výukový
pořad „Astrofyzika“, který shlédlo při 15 představeních 1 219 studentů. Střední školy dále
navštěvují v sále Cosmorama především doplňkové pořady o hvězdné obloze.
Doplňkové programy rozšiřující výuku jsou objednávány převážně pro žáky
druhého stupně základních škol a studenty středních škol.
Mezi nejnavštěvovanější patří pořad „Noční obloha“ (uváděný 23krát pro více jak
2 tisíce osob), věnovaný hvězdné obloze. Z celkové nabídky 12ti doplňkových pořadů bylo
školami objednáno 5 doplňkových pořadů, které byly uváděny v průběhu roku většinou
jednou až dvakrát. Celkem navštívilo 18 představení více jak 1 300 osob.
Mimo české verze doplňkových pořadů bylo uspořádáno také 9 představení
v anglické verzi pro 308 osob. Obsazenost těchto anglických verzí je velmi nízká, proto musí
být výše vstupného většinou řešena limitem za představení, kdy je vybírána částka
4 000,- Kč za jedno představení i při nižším počtu návštěvníků.
Průměrná obsazenost doplňkových pořadů je 39 %, což je výrazně nižší než u
pořadů výukových. To je dáno tím, že si tyto pořady objednávají většinou jednotlivé třídy.
1.2.1.2 Programy v sále Starvid pro školy
V sále Starvid je nabízeno 6 výukových pořadů pro druhý stupeň základních škol a
pro střední školy. Tři pořady s astronomickou tématikou využívají digitálního planetária, tři
pořady souhrnně zpracovávají téma jednotlivých kontinentů. Celkem se v roce 2013 konalo
13
68 představení pro více jak 3 tisíce osob. Průměrná návštěvnost těchto představení byla
45 %.
Ze šesti doplňkových programů rozšiřujících výuku jsou 3 astronomické a
3 geografické pořady. V roce 2013 si školy objednávaly 1 doplňkový pořad s astronomickou
tématikou a 3 s geografickou tématikou. Konalo se 7 představení pro 248 osob. Průměrná
návštěvnost těchto pořadů činila 39 %.
1.2.1.3 Pořady v učebně pro školy
V roce 2013 bylo uváděno 5 tematických přednášek z oblasti ochrany přírody a
geografie v 34 termínech pro téměř 800 osob.
Nejčastěji (21krát) byla uváděna přednáška „Naší přírodou“, která je přednášena ve
dvou verzích, pro první a druhý stupeň základních škol. Ostatní přednášky si během roku
2013 objednalo pouze několik školních skupin.
1.2.2 Audiovizuální programy a přednášky pro veřejnost
V roce 2013 bylo Planetárium v provozu celoročně, údržba aparatur a instalace
nových systémů byly naplánovány tak, aby omezovaly provoz minimálním způsobem.
Především během pololetních, velikonočních a vánočních prázdnin bylo otevřeno i v pátky,
které jsou během roku určeny pro technickou údržbu systémů. V prvním pololetí roku 2013
probíhal cyklus „Astronomických přednášek“. V druhém pololetí roku 2013, po vyhodnocení
návštěvnosti přednášek a kapacit jednotlivých sálů, byly veškeré přednášky přesunuty na
obě hvězdárny.
Ve všedních dnech během roku s výjimkou pondělí a pátku byly uváděny 1-2 pořady
pro veřejnost v odpoledních a večerních hodinách, o víkendech pak 4-5 pořadů denně. O
prázdninách byly uváděny 2-4 pořady denně.
V druhém pololetí roku 2013 byla nabídka pořadů pro veřejnost rozšířena o pořady se
začátkem v 17.30 hodin ve všedních dnech.
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2012
2013
průměr
2003 - 2012
Graf 9: Počet návštěvníků Planetária z řad veřejnosti
Rok 2013 byl z hlediska návštěvnosti z řad veřejnosti velmi úspěšný. Došlo
k výraznému nárůstu počtu návštěvníků z řad veřejnosti, a to nejen oproti roku 2012, ale i
oproti dlouhodobému průměru za posledních deset let. V roce 2013 navštívilo Planetárium
28 970 návštěvníků z řad veřejnosti, tedy o 4 000 více než v loňském roce. Tento nárůst je o
14
to významnější, že v roce 2013 byl omezen provoz Planetária z důvodu povodní v červnu a
následně ještě na podzim z důvodu technické závady na projekčních systémech.
1.2.2.1 Programy v sále Cosmorama pro veřejnost
V roce 2013 bylo v sále Cosmorama kromě speciálních přednášek uváděno pro
veřejnost 31 audiovizuálních pořadů; proběhlo 707 představení pro více jak 26 tisíc
návštěvníků. V nabídce bylo 17 pořadů pro nový systém Sky-Skan Definiti.
Programy pro děti byly uváděny vždy o víkendech od 10 hodin (resp. od 11 hodin
v druhém pololetí), o letních a vánočních prázdninách pak v průběhu celého týdne
v kombinaci od 11 a 15.30 hodin. Výjimkou byly jarní prázdniny, kdy byl zachován režim
z běžného školního roku, protože se prázdniny týkají vždy jen části škol.
V roce 2013 bylo nabízeno 11 pohádek, o víkendech a prázdninách se konalo
celkem 188 představení pro více jak 11 tisíc osob.
Kromě jedenácti pohádek s astronomickou tématikou byla první neděli v každém
měsíci (s výjimkou prázdnin) uváděna přednáška „Pro zvídavé děti“, ve které se děti mohly
seznámit se základními údaji o vesmíru a také s aktuálním děním na obloze i zajímavostmi
z kosmického výzkumu. Tento pořad uvádí Planetárium střídavě ve verzi „Obloha pro
zvídavé děti“ pro opticko-mechanické planetárium Cosmorama a ve verzi „Povídání pro
zvídavé děti“ pro digitální planetárium Sky-Skan Definiti. V roce 2013 se konalo
8 představení pro celkem 732 návštěvníků.
V roce 2013 bylo uváděno v sále Cosmorama pro veřejnost kromě pohádek 20
pořadů, z toho byly 2 premiérové. V odpoledních termínech se uskutečnilo 315 představení
pro více než 11,5 tisíce osob. Ve večerních termínech bylo uváděno 11 pořadů a uskutečnilo
se 204 představení pro téměř 3,5 tisíce osob.
1.2.2.2 Programy v sále Starvid pro veřejnost
V roce 2013 bylo o víkendech, svátcích a prázdninách uváděno 5 plně
automatizovaných audiovizuálních pořadů využívajících digitálního planetária, z toho jeden
premiérový. V době letních prázdnin nebyly pořady v sále Starvid zařazeny do programu.
V roce 2013 se uskutečnila projekce 82 audiovizuálních pořadů pro
1110 návštěvníků.
V první polovině roku 2013 pokračoval cyklus astronomických přednášek.
V období od ledna do května se uskutečnily tři přednášky pro celkem 66 osob. Relativně
nízká návštěvnost vzhledem ke kapacitě sálu vedla k rozhodnutí přesunout veškeré
přednášky na jednotlivé hvězdárny.
1.3 ŠTEFÁNIKOVA HVĚZDÁRNA
Štefánikovu hvězdárnu navštívilo v roce 2013 téměř 33 tisíc návštěvníků, z toho 6000
žáků a studentů v rámci školních výprav. Ve srovnání s rokem 2012 se jedná o zhruba 6 %
pokles návštěvnosti. Ten byl způsoben zejména meteorologickými faktory – zatímco v
prvním pololetí 2012 byl počet hodin slunečního svitu 1017, dosáhla za stejné období roku
2013 hodnota této veličiny pouze 617 hodin (podle dat z ČHMÚ). Špatné počasí v prvním
pololetí vyústilo povodněmi a sesuvy půdy v petřínských parcích, které byly uzavřeny – ze
stejného důvodu byla v období 3. - 8. 6. uzavřena i Štefánikova hvězdárna.
Vzhledem k horší návštěvnosti hvězdárny v 1. pololetí 2013 byla s účinností od 15. 6.
prodloužena otevírací doba hvězdárny, kdy byla hvězdárna otevřena i v pondělí, které je
normálně zavíracím dnem, a v červenci a srpnu byla denní otevírací doba prodloužena o 3
hodiny (11 – 19 a 21 – 23 hodin). Díky tomuto rozšíření se podařilo nepříznivý vývoj
návštěvnosti částečně zvrátit.
15
Mimořádně byla hvězdárna otevřena, resp. otevírací doba byla rozšířena, u
příležitosti Noci vědců (27.9.2013).
Graf 10: Srovnání návštěvnosti Štefánikovy hvězdárny v letech 2006 – 2013
V roce 2013 pokračoval převod programů na nový HDV projekční sytém, pořízený v
roce 2012. Převod stávajících pořadů do filmové podoby byl spojen s jejich aktualizací. Na
Štefánikově hvězdárně byly v roce 2013 vyrobeny a uvedeny 2 nové pořady pro veřejnost.
1.3.1 Programy pro školy
V roce 2013 probíhal provoz pro školy ve standardním rozšířeném režimu, tj. 3
dopolední a 2 odpolední termíny od pondělí do pátku. Hvězdárnu navštívilo celkem 253
školních výprav, čítajících celkem 6042 žáků a studentů mateřských základních a středních
škol. Ve srovnání s rokem 2012 se jedná o 4 % pokles u počtu výprav, ale o 2 % nárůst v
počtu žáků a studentů. Tyto odchylky nejsou statisticky významné, jak dokumentuje graf 10.
Školní skupiny si vybíraly z nabídky 23 pořadů a 5 živých přednášek.
Nejnavštěvovanějšími pořady byly tradičně „Země jako planeta“ pro 5. ročník ZŠ, který
navštívilo 16 % výprav, „Na výlet do vesmíru“ pro 2. - 4. ročník ZŠ, který navštívilo 14 %
výprav. Stále stoupající tendenci má zájem o program „Povídání o Sluníčku“, který je určen
mateřským školám a prvnímu ročníku ZŠ. Tento pořad si objednalo 14 % výprav.
1.3.2 Audiovizuální programy, přednášky a další akce pro veřejnost
Astronomické přednášky pořádala Štefánikova hvězdárna v roce 2013 stejně jako v
letech předchozích, tj. s výjimkou prázdninových měsíců a mimořádných akcí jednou
měsíčně, astronomické pořady pro děti i dospělé byly uváděny jednak jako pravidelný
doplněk sobotní a nedělní prohlídky hvězdárny, jednak byly v letních měsících operativně
zařazovány do programové nabídky pro nejširší domácí i zahraniční veřejnost.
V období školního roku se též dvakrát měsíčně konaly přednášky pro demonstrátory
a zaměstnance HaP.
V roce 2013 byly do programové nabídky pro děti a dospělé nově zařazeny pořady
„Hvězda života“ a „Hvězdičky“, viz kap. 1.1.
16
Graf 11: Srovnání návštěvnosti astronomických pořadů Štefánikovy hvězdárny v letech 2007 – 2013.
Rok 2013 potvrdil dlouhodobě rostoucí trend návštěvnosti astronomických pořadů.
Astronomické přednášky a pořady navštívilo v roce 2013 celkem 4857 návštěvníků. To je
sice oproti roku 2012 pokles o cca 20 %, ale oproti roku 2011 15 % nárůst. Roku 2012 byla
návštěvnost astronomických pořadů navýšena velkým zájmem o instalaci „Konec světa“ - viz
graf 11.
1.3.3 Astronomická pozorování pro veřejnost
Astronomická pozorování se konala pravidelně
v otevírací době, tj. denně kromě pondělí, od června do
září, tzn. v době největší návštěvnosti hvězdárny, byla
hvězdárna otevřena 7 dní v týdnu. Objednané exkurze
a tzv. individuální prohlídky byly přijímány i mimo
otevírací hodiny. Celková délka otevírací doby pro
veřejnost dosáhla v roce 2013 téměř 2200 hodin.
Hvězdárna patří s tímto rozsahem otevírací doby k
veřejnosti nejpřístupnějším hvězdárnám na světě.
Dvakrát byla hvězdárna mimořádně otevřena i
mimo otevírací dobu. Jednalo se o Dětský den (1.6.2013) a Noc vědců (26.9.2013).
V mimořádném režimu navštívilo hvězdárnu přes 2000 návštěvníků. Vzhledem k tomu, že
návštěvníci Noci vědců neplatí vstupné, resp. náklady na vstupné jsou hrazeny třetí stranou,
nejsou jejich počty zahrnuty ve statistických výkazech, aby nenarušovaly jednotnou metodiku
umožňující sledování trendů návštěvnosti.
1.3.4 Astrobus (astronomická pozorování na letních táborech a školách
v přírodě)
Nabídky programu Astrobusu, tradiční akce výjezdů mobilní observatoře s projekční
technikou, využilo v průběhu roku 2013 celkem 9 škol v přírodě (479 dětí) a o prázdninách
10 letních táborů (475 dětí). Zájem o Astrobus byl z důvodu vyšší ceny zhruba o 30 % nižší,
tržby však zůstaly na stejné úrovni, takže provedená cenová optimalizace se ukázala být
správným krokem.
17
1.4 HVĚZDÁRNA ĎÁBLICE
Návštěvnost hvězdárny oproti minulému roku mírně poklesla. Navštívilo ji celkem
4489 osob, z toho veřejnost 1227 a školy 3262.
Organizované školní výpravy
tvořily 72,64%.
Jedním
z důvodů
nízké
návštěvnosti
ve
srovnání
s ostatními středisky je velmi špatná
dopravní
obslužnost.
Bohužel
veškerá jednání s úřadem MČ
Praha – Ďáblice o výstavbě
příjezdové
komunikace
byla
neúspěšná
a
sliby
zůstaly
nenaplněny.
1.4.1 Přednášky pro školy
Pro školy bylo uvedeno 13 pořadů z 20 nabízených. 111 představení shlédlo 3262
žáků včetně pedagogického doprovodu. Samozřejmou součástí pořadů je prohlídka
přístrojového vybavení hvězdárny a za příznivého počasí i pozorování denní oblohy (Slunce,
Venuše, Jupiter a Měsíc).
1.4.2 Pořady pro veřejnost
Uskutečnilo se celkem 63 akcí. Z toho bylo 19 specializovaných přednášek
s astronomickou, kosmonautickou a přírodovědně cestopisnou tématikou; 22 pořadů o
letních prázdninách (největší zájem byl o pohádky), zbytek potom pořady nebo filmové
večery pro veřejnost s podobnou náplní.
1.4.3 Astronomická pozorování pro veřejnost
Pozorování se konala vždy ve středu a ve čtvrtek večer a každou neděli odpoledne.
Celkem se uskutečnilo, vzhledem k počasí, 74 pozorování.
18
2. K U R Z Y A K R O U Ž K Y , Z Á JM O V Á Č I N N O S T
V roce 2013 probíhaly astronomické kroužky a astronomické kurzy podobně jako
v uplynulých letech. Kroužky jsou zaměřeny především na školní mládež, kurzy
předpokládají základní středoškolské znalosti a účastní se jich jak studenti, tak dospělí
zájemci o astronomii.
2.1 KURZY A KROUŽKY
2.1.1 Astronomický kroužek mládeže (Štefánikova hvězdárna)
V první polovině roku, kdy dobíhal kroužek AVC
2012/2013, chodilo do kroužku 23 dětí. Lekcí proběhlo 24.
Část lekcí byla za jasného počasí věnována pozorování
dalekohledy v kopulích.
V rámci kroužku se uskutečnily exkurze do
Planetária a na hvězdárnu v Ondřejově. Na jaře proběhla
exkurze do plzeňské Techmánie, na podzim frekventanti
nového běhu navštívili IQpark v Liberci. O tyto aktivity byl,
jako obvykle, ze strany dětí veliký zájem. V létě se pak
uskutečnilo praktikum „Prázdniny pod hvězdami“.
Od října 2013 začal nový běh Akademie vesmírných cestovatelů, do kterého je
zapsáno 24 dětí. Zhruba polovina dětí jsou nováčci, zbytek do kroužku chodí druhým,
případně i třetím rokem. Do konce roku 2013 proběhlo 12 lekcí. Všichni účastníci v rámci
kroužku vyplnili a odevzdali školní kolo Astronomické olympiády.
2.1.2 Astronomický kurz I. ročník (Planetárium Praha)
Počínaje únorem 2013 byl zahájen letní semestr ročníku 2012/2013, v říjnu 2013 byl
zahájen zimní semestr ročníku 2013/2014. Jednotlivé lekce jsou ve formě prezentací
přístupné posluchačům on-line na webových stránkách hvězdárny. Závěrečné zkoušky I.
ročníku 2012/2013 úspěšně složilo 81 posluchačů, tedy zhruba 63 % zapsaných posluchačů,
kteří získali možnost postupu do II. Ročníku. Tento historicky největší počet zájemců o druhý
ročník si vynutil potřebu otevření dvou paralelek, viz kapitola 2.1.3.
Kromě klasických výkladových lekcí byly do náplně zařazeny i praktické lekce –
simulace pořizování astronomických dat velkými přístroji a jejich následné zpracování.
Součástí lekcí v letním semestru byly rovněž referáty posluchačů na zvolená témata. Do
zimního semestru 2013/2014 se zapsalo celkem 110 posluchačů.
2.1.3 Astronomický kurz II. ročník (Štefánikova hvězdárna)
V květnu 2013 byl ukončen další běh II. ročníku dvouletého Základního
astronomického kursu 12/13, po kterém pro úspěšné absolventy kursu následovaly
teoretické, přístrojové a demostrátorské zkoušky, po jejichž úspěšném složení se může
frekventant stát členem Astronomického klubu, pracovat samostatně s pozorovací technikou
v rámci schválených projektů a provádět návštěvníky po Štefánikově hvězdárně.
V říjnu byl pak zahájen běh II. ročníku 13/14. V důsledku velkého zájmu absolventů I.
ročníku Základního astronomického kursu museli být frekventanti II. ročníku rozděleni do
dvou paralelních skupin a přednášky tak probíhají zdvojeně, tedy pro každou paralelku
v jiném čase. I v tomto případě po každé lekci Základního astronomického kursu II. následují
praktika, v nichž si frekventanti osvojují zacházení s přístroji a zásady bezpečnosti práce
se speciální pozorovací technikou. Absolvování určitého množství praktik je nezbytnou
podmínkou pro úspěšné absolvování celého kursu. Výkladové lekce samozřejmě využívají
audiovizuální a výpočetní techniku. Astronomický kurs 13/14 navštěvuje 66 frekventantů,
nejvíce za dobu existence kursu.
19
2.1.4 Prázdniny pod hvězdami (Štefánikova hvězdárna)
Soustředění
posluchačů
astronomického
kroužku „Prázdniny pod hvězdami“ proběhlo v termínu
od 28. 7. do 4. 8. 2013 na hvězdárně v Rokycanech,
která nabízí pro tyto akce vhodné zázemí a méně
znečištěnou oblohu, než jaká je v hlavním městě.
Hlavní náplní soustředění bylo pozorování noční
oblohy dalekohledy. Další částí programu byly
astronomické
přednášky
a
praktická
cvičení
z astronomie, jako je nácvik složení a ustavení
dalekohledu, osvojení základních pravidel při nočním
pozorování, pozorování Slunce a základy navigace
(určení geografických souřadnic s pomocí sextantu, hodinek a astronomických tabulek). Do
programu byl také zařazen jeden celodenní výlet. Po dobu akce účastníci plnili astronomické
úkoly, které byly pravidelně vyhodnocovány, a nejlepší účastníci byli nakonec odměněni.
Letošní akce se zúčastnilo celkem 17 účastníků.
2.2 ZÁJMOVÁ ČINNOST
2.2.1 Astronomický klub (Štefánikova hvězdárna)
Astronomický klub je určen zaměstnancům HaP, vybraným úspěšným absolventům
II. ročníku astronomického kurzu a demonstrátorům HaP. V roce 2013 probíhala činnost
Astronomického klubu na úrovni tří sekcí – sluneční, CCD a popularizační. Členové klubu
mohou v rámci dalšího zvyšování své kvalifikace provádět návštěvníky Štefánikovy
hvězdárny, mají možnost se zúčastnit pozorovacích projektů ve sluneční, CCD a
popularizační sekci, a jsou pro ně pravidelně pořádány přednášky na různá astronomická a
fyzikální témata. V roce 2013 bylo v rámci Astronomického klubu uspořádáno 15 přednášek
z jednotlivých oborů astronomie.
2.2.2 Mobilní astronomická expedice (Štefánikova hvězdárna)
32. ročník Mobilní astronomické
expedice (MAE2013) proběhl netradičně v
termínu 2.9. – 8.9. kvůli datu měsíčního
úplňku, což s sebou neslo naději na delší
pozorovací noc. Program 32. ročníku byl
specifický velkým počtem účastníků z řad
astronomického
kursu,
čemuž
byl
přizpůsoben i program akce. Důraz byl
kladen především na osvojení si práce s
dalekohledy různých typů (binar, dobson,
go-to dalekohled) a na nácvik hledání základních objektů temného nebe vhodných k
demonstrování v Praze. Tato aktivita na letošní expedici přirozeně převažovala.
Pro pokročilejší pozorovatele byl připraven program vizuálního pozorování
(identifikace) exotických deep-sky objektů: kompaktních kup galaxií, protohvězd,
planetárních mlhovin atd. Pozorovací plán byl sestaven na základě publikací Reinera
Vogela. Meteorická pozorování byla prováděna pouze jednu z pozorovacích nocí a to
jednak s ohledem na vytíženost ostatních pozorovacích programů a také proto, že termín
expedice nebyl v období maxima žádného z výrazných meteorických rojů. Speciálním
testovacím pozorováním byl i pokus o detekci jasných meteorů pomocí rychloběžné (video)
kamery. V rámci teoretického programu byl pro účastníky z řad astronomického kursu
prezentován teoretický základ praktikovaných pozorovacích programů (J. Ebr, M. Fuchs, Z.
Jindrová a další). V dalších večerech proběhla například přednáška na téma "Historie a
výsledky částicové observatoře Pierre Auger" (J. Ebr).
20
3. M I M O Ř Á D N É AK C E A K R Á T K O D O B É AK C E
3.1 KRÁTKODOBÉ AKCE
3.1.1 Meteorit MUONIONALUSTA“ (Planetárium)
duben – září 2013
Jako součást instalace výstavy „Nezvaní hosté“ byl do Planetária dopraven největší
meteorit v České republice “MUONIONALUSTA”.
Tento meteorit nalezl cestovatel a sběratel Jiří Šimek v roce 2006 v severní části
Švédska za polárním kruhem u vesnice Kitkiöjoki v oblasti
Muoni. Stáří meteoritu se odhaduje na 1 milión let,
hmotnost 950 kg, složen je z železa, niklu (8 %) a různých
příměsí.
Meteorit „MUONIONALUSTA“ vzbudil pozornost i
v komunitě českého geocatchingu. V rámci mezinárodního
GeocoinFestu konaného 8. září v Praze byla organizátory
akce instalována jedna z kešek přímo u meteoritu. Pro log
a s ním svázané odpovědi na otázky týkající se meteoritu
si přišlo do Planetária 303 osob.
3.1.2 Dětský den (Štefánikova hvězdárna)
1. června 2013
Den dětí na hvězdárně se v roce 2013 uskutečnil v sobotu 1. června od 11 do 19
hodin. Děti v letošním roce zachraňovaly Zemi, které hrozilo nebezpečí z vesmíru. Na
jednotlivých stanovištích se cvičily na misi, při níž by se v kosmické lodi přestěhovaly na
jinou planetu. Trénovaly svou paměť, zacvičovaly se v navigaci a seznamovaly se s naším
nejbližším kosmickým okolím. V cíli sice zjistily, že se jednalo o poplašnou zprávu a Země
není v ohrožení, ale nabité znalosti a dovednosti se jim jistě budou hodit i tak. Za svůj výkon
si každý domů odnesl malý dárek. I přes nepřízeň počasí se akce zúčastnilo přibližně 150
dětí.
3.1.3 Velká letní soutěž - “Vaše okno do vesmíru“ (Planetárium)
červen – červenec 2013
Ve spolupráci s Magistrátem hl.m. Prahy byly na
vybraných inzertních plochách JCDecoux umístěny v
období od 25. 6. do 9. 7. plakáty s mottem „Planetárium –
Vaše okno do vesmíru“. Vedle upoutávek na jednotlivé
pořady uváděné v Planetáriu byly na plakátech umístěny
soutěžní otázky.
Součástí kampaně byla i soutěž. Na plakátech
byly umístěny soutěžní otázky a každý, kdo v červenci
2013 při koupi vstupenky na pořad Planetária Praha
21
přinesl alespoň 2 správné odpovědi, získal k jedné zakoupené vstupence pro dospělého
další jednu vstupenku v plné ceně nebo 2 vstupenky pro děti ZDARMA.
3.1.4 Noc vědců (Štefánikova hvězdárna)
27. září 2013
V pátek 27. září 2013 se na Štefánikově
hvězdárně již po deváté uskutečnila Noc vědců.
V přednáškovém sále proběhla přednáška „Minulost a
budoucnost vesmíru“ Prof. RNDr. Petra Kulhánka CSc. a
Mgr. Jakuba Rozehnala. Po jejím skončení zde probíhala
každých 30 minut projekce pořadů z původní produkce
hvězdárny. Ve výstavním sále běžela každých 30 minut
4D projekce „Konec světa“ o možných scénářích
kosmických katastrof. Návštěvníci se každých 45 minut
mohli zúčastnit exkurze na pracoviště robotického
dalekohledu MARK (pracoviště není veřejnosti běžně přístupné) a po celou dobu provozu
probíhaly exkurze do kopulí a pozorování dalekohledy. V objektu hvězdárny byla instalována
"mobilní pracoviště" s ukázkami odborné práce, jako je vyhodnocování kreseb sluneční
fotosféry, měření okamžiku zákrytu hvězd Měsícem či pořizování a zpracování CCD snímků.
Některé činnosti si mohli návštěvníci sami vyzkoušet. Před hvězdárnou byly instalovány
přednáškové stany, ve kterých probíhal program Astrobusu. První část programu byla určena
především, po 22. hodině se program opakoval ve verzi pro dospělé. V rámci Evropského
koutku probíhal program věnovaný Evropskému výzkumu v centru částicové fyziky CERN.
Jeho součástí byla mlžná komora umožňující spatřit stopy volných elementárních částic a
detektor kosmického záření. Výklad vedli vědci, kteří se jaderného výzkumu v CERNu
osobně účastní. Laserová show „Souhvězdí a jejich příběhy“ a “Zrození světla” byla
zaměřena především na orientaci na obloze. Hvězdárnu navštívilo přibližně 1800
návštěvníků.
3.1.5 Noc vědců (Hvězdárna Ďáblice)
5. října 2013
Od 18 hod. pro Pionýrskou skupinu Kobylisy prohlídka hvězdárny a opakované
promítání pohádky. Účast 100 osob.
3.1.6 Prezentace pro pracovníky Magistrátu (Planetárium Praha)
březen, říjen 2013
V prostorách Magistrátu proběhly v březnu a
říjnu dvě prezentace, na kterých byla představena
činnost Planetária Praha. Jak obě prezentace, tak
následná představení uspořádaná pro pracovníky
Magistrátu vzbudily velký zájem.
22
4. V Ý S T AV Y , K N I H O V N Y
V roce 2013 byly pro návštěvníky k dispozici stálé astronomické výstavy ve všech
třech střediscích. Kromě těchto stálých výstav s astronomickou a kosmonautickou tématikou
měli návštěvníci možnost shlédnout 6 krátkodobých tématických výstav. Pět v Planetáriu a
jednu na Štefánikově hvězdárně.
4.1 STÁLÁ ASTRONOMICKÁ VÝSTAVA VE FOYERU PLANETÁRIA
Stálou astronomickou expozici je možné i nadále navštívit jako součást některého z
pořadů uváděných v Planetáriu nebo samostatně. Většina návštěvníků spojovala a spojuje
návštěvu výstavy s návštěvou některého z představení. Přesto v roce 2013 navštívilo
samostatně pouze výstavu téměř 6 tisíc návštěvníků.
Velký zájem návštěvníků kromě multimediálních displejů a interaktivních exponátů
vzbuzují 4D pohybové simulátory. Na nich si návštěvníci mohou vyzkoušet jízdu na
měsíčním nebo marsovském povrchu přesně tak, jak ji možná v budoucnosti budou zažívat
kosmonauti. V roce 2013 bylo prodáno navíc ke vstupenkám 1335 jízd na 4D simulátoru.
Součástí stálé expozice jsou
i prostory Multimediálního centra
s replikami skafandrů a Malého
planetária s expozicí optiky.
V Multimediálním centru byl
v období vánoc instalován Betlém
tématicky navazující na vánoční
pohádku uváděnou v Planetáriu.
Stálá expozice je průběžně
doplňována
o
nové
exponáty. Na podzim roku
2013 byl instalován „První
galaktický mincomat“ pro
prodej pamětních mincí.
V prostoru experimentální zahrady jsou pěstovány především užitkové rostliny
při umělém osvětlení za použití živných roztoků (simulace podmínek na orbitální stanici).
Ve foyeru je návštěvníkům k dispozici obchod s publikacemi, mapami a dalšími tituly
o astronomii a příbuzných přírodovědných disciplínách, jejichž prodej zajišťují odborní
pracovníci Planetária. Zvláště žádané zboží je možné zakoupit i na recepci Planetária bez
nutnosti zakoupení vstupenky.
4.2 KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY (PLANETÁRIUM)
V prostoru vyhrazeném pro krátkodobé výstavy bylo v roce 2013 instalováno pět
tematických expozic vázaných na významné události v astronomii a kosmonautice,
popřípadě k historii Planetária Praha:
23
ESO –Evropská kosmická agentura (leden – duben 2013)
ESA je skutečnou branou Evropy do vesmíru.
Z evropského kosmodromu Kourou ve Francouzské
Guyaně startují do vesmíru evropské rakety Ariane,
Vega a nově i ruské Sojuzy. ESA se významnou
měrou podílí na stavbě a chodu Mezinárodní
vesmírné stanice ISS, evropské sondy a vesmírné
observatoře prozkoumávají sluneční soustavu i
vzdálený vesmír. Dnes a denně využíváme činnosti
evropských družic obíhajících okolo Země - od
televizních přenosů, přes meteorologická data,
kontrolu životního prostředí, monitoring živelných
katastrof až po lokalizace havarovaných plavidel nebo letadel.
Nezvaní hosté z vesmíru (duben – červen 2013)
V únoru 2013 lidé s obavami očekávali průlet
planetky DA14. Místo toho na Zemi dopadlo jiné,
naštěstí mnohem menší těleso, o kterém do poslední
chvíle neměl nikdo ani tušení.
Důsledky dopadu čeljabinského meteoritu se
staly nejhoršími od dopadu Tunguského meteoritu v
roce 1908. Kdo jsou tito nezvaní hosté? Odkud
přilétají? Jaká je pravděpodobnost, že dopadnou na
zemský povrch? Jsme schopni odvrátit nebezpečí,
které nám z vesmíru hrozí?
Letní obloha (červenec – září 2013)
Symbolem letní oblohy je nepřehlédnutelná
trojice jasných hvězd tvořících takzvaný Letní
trojúhelník. Jeho vrcholy představují hvězdy Vega ze
souhvězdí Lyry, Deneb ze souhvězdí Labutě a Altair z
Orla. Na letní obloze najdeme nádherné mlhoviny,
které jsou svědectvím o životě hvězd. K dalším
symbolům letní oblohy patří výrazná Mléčná dráha. A
právě léto je jediné roční období, kdy se z našich
zeměpisných šířek můžeme podívat ke středu naší
Galaxie.
Komety (říjen – prosinec 2013)
Jako tlustá slupka obklopuje sluneční soustavu obrovské mračno. Tvoří jej úlomky
hornin a ledu, které se pohybují prostorem už nejméně čtyři miliardy let. Čas od času jsou
některá tělesa vtažena do nitra sluneční soustavy, kde
se promění v zářící poutníky. Nazýváme je komety.
Nejznámější kometou je bezesporu Halleyova kometa.
Její první pozorování jsou zaznamenána už v čínských
záznamech. Komety zkoumalo hned několik sond.
24
Lego – Star Wars (listopad – prosinec 2012)
V rámci vánoční kampaně společnosti Lego byl do planetária
zapůjčen model mistra Yody v nadživotní velikosti. Po celou dobu
vystavení budil zejména mezi malými návštěvníky zaslouženou
pozornost. Probíhala také tipovací soutěž – z kolika dílků je sestaven
model mistra Yody?
(KETSOK 04115 Z NEVATSOP EJ, MEDOHCOMIM)
4.3 STÁLÁ VÝSTAVA NA ŠTEFÁNIKOVĚ HVĚZDÁRNĚ
Stálá astronomická výstava je průběžně obsahově doplňována, což umožňuje
informační systém, instalovaný na počítačích v jednotlivých výstavních panelech. Jedná se
zejména o výměnu statického obsahu za multimediální. V roce 2013 byla výstava doplněna o
řadu trojrozměrných a interaktivních exponátů, viz kapitola 8.1.3.
Vzhledem k velkému zájmu o původně krátkodobě plánovanou multimediální instalaci
„Konec světa“ bylo rozhodnuto o jejím prodloužení i na rok 2013. Tento krok se ukázal jako
správný, neboť do konce září, do kdy byla instalace v provozu, navštívilo tuto 3D show na
2500 návštěvníků. Před demontáží instalace byl pořízen dvěma HD kamerami trojrozměrný
(stereoskopický) záznam představení pro případné další použití v některém z budoucích
pořadů hvězdárny.
4.4 KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY (ŠTEFÁNIKOVA HVĚZDÁRNA)
Pro krátkodobé výstavy byl z důvodu instalace expozice „Konec světa“ v dolním sále
hvězdárny vyhrazen prostor v exteriéru, kde byla se souhlasem MHMP umístěna v období
červen – září 2013 kolekce velkoplošných panelů s obrazy vesmíru, krátkými dvojjazyčnými
popiskami a zejména pozvánkami k návštěvě hvězdárny.
Mlhoviny očima ESO (červen 2013)
Výstava seznamovala návštěvníky s pojmem
„mlhovina“, ukazovala jednotlivé typy mlhovin a kladla důraz
na jejich vazbu s hvězdami. Ke každému panelu byla
připojena postavička s otázkou. Odpověď na otázku se pak
mohli návštěvníci dozvědět při návštěvě hvězdárny.
Vesmírné drahokamy (červenec 2013)
Fotografie
otevřených
hvězdokup
mnohdy
připomínají otevřené pokladnice plné drahokamů. Výstava
uváděla do souvislosti otevřené hvězdokupy s tématem
předchozí instalace „Mlhoviny“, návštěvník se dozvěděl o
hromadném vzniku hvězd, jejich vývoji a také proč mají
různé hvězdy odlišné barvy.
Another Worlds (srpen 2013)
Ačkoli nelze extrasolární planety pozorovat přímo, lze z parametrů jejich drah
zjištěných nepřímými metodami odvodit mnohé a leckdy překvapivé fyzikální parametry
těchto vzdálených oběžnic cizích sluncí. Výstava ukazovala možné podoby planet, které jsou
25
pozorovány metodou tranzitní fotometrie přímo na Štefánikově hvězdárně s pomocí
robotického dalekohledu MARK. I tato výstava sloužila především jako „lákadlo“ k návštěvě
hvězdárny.
Vesmírná abeceda (září 2013)
Začátek školního roku motivoval i výstavu
Vesmírná abeceda, která uváděla ke každému písmenu
nějaký astronomický pojem či objekt. K podrobnému
výkladu o daných objektech byli kolemjdoucí zváni k
návštěvě hvězdárny.
4.5 KNIHOVNY
V roce 2013 sloužily obě knihovny pro potřeby pracovníků HaP. Přestože byly v roce
2011 obě knihovny definitivě vyřazeny z evidence knihoven a jsou tudíž veřejnosti
nepřístupné, mohou si vážní zájemci po domluvě vybrané knihy prezenčně vypůjčit.
26
5. O D B O R N Á Č I N N O S T
Odbornou činnost Hvězdárny a Planetária hl. m. Prahy v roce 2013 tvořila vlastní
vědecká činnost a odborné aktivity zaměstnanců a zejména demonstrátorů v rámci
odborných pozorovacích projektů a sekcí.
Pokračovalo zejména pozorování zákrytů kosmických těles a pozorování proměnných
hvězd. Přesně vymezené pozorovací projekty byly garantovány odbornými pracovníky HaP.
5.1 VĚDECKÁ ČINNOST
Vědecká činnost je samozřejmou aktivitou pracovníků Hvězdárny a planetária hl. m.
Prahy už od dob jejího založení. Odborné aktivity přispívají ke zvýšení renomé instituce a
příznivě se projevily na kvalitě činnosti pro veřejnost. V současné době je vědecká činnost
soustředěna především na obou hvězdárnách, kde jsou prováděna a vyhodnocována
astronomická pozorování. Činnost vykonávají odborní pracovníci HaP při své běžné pracovní
náplni.
5.1.1 Výzkum tranzitujících exoplanet a proměnných hvězd
(řešitel Mgr. Stanislav Poddaný)
V roce 2013 se podařilo napozorovat celkem 7
tranzitů exoplanet (Wasp-2b, Wasp-3b,
HAT-P-3b,
TrEs-2b a 2x tranzit exoplanety HAT-P-38b),
z proměnných hvězd pak byla provedena barevná
fotometrie hvězdy V401 Cyg (filtr R, V a I), GK Boo (filtr
R a I) a hvězdy NV Com (filtr R, I a V). Veškerá
provedená měření jsou dostupná v pozorovatelských
databázích, viz dále. Práce byla prezentována na
brněnské 45. konferenci o výzkumu proměnných hvězd.
Byla zde mj. prezentována i mapa aktivních celosvětových observatoří zapojených do
mezinárodního projektu Exoplanet Tranzit Database (ETD). ETD je společný projekt HaP –
Štefánikovy hvězdárny a Sekce pozorovatelů proměnných hvězd a exoplanet ČAS. Od
svého vzniku (2008) se do něj zapojilo již 175 observatoří z 35 zemí světa.
5.1.2 Výzkum migrace planet
(řešitel Mgr. Jakub Rozehnal)
Cílem výzkumu, který probíhá ve spolupráci
s Astronomickým ústavem UK, byla v roce 2013 analýza
orbitálních elementů Jupiterových Trojanů a jejich
porovnání s daty pořízenými družicí WISE.
Práce
poukázala na možnost existence dvou dynamicky
odlišných skupin – dynamicky chladné populace s nízkými
albedy a dynamicky horké populace s vyššími albedy. Tato
skutečnost by mohla souviset s rozdílnými zdrojovými
oblastmi Trojanů, kteří vznikli zachycením malých těles při
nestabilitě soustavy v období migrace planet. Výsledky
studia byly publikovány na 45. mezinárodní konferenci
DPS v Denveru, USA.
27
5.2 ODBORNÁ POZOROVÁNÍ
V obou pražských hvězdárnách probíhala odborná astronomická pozorování a
měření podle vypsaných interních odborných pozorovacích projektů, na nichž se podílejí i
demonstrátoři Štefánikovy hvězdárny.
Pozorování a měření se prováděla v následujících oborech: Slunce, zákryty hvězd
planetkami, pozorování meteorů, pozorování objektů
pomocí CCD kamery a hledání extrasolárních planet.
Pozorování garantují odborní pracovníci HaP a jsou
organizována v rámci tzv. sekcí.
5.2.1 CCD sekce
Demonstrátoři ze CCD sekce se v roce 2013
aktivně zapojili do pozorování s digitálními zrcadlovkami.
V létě se Filipovi Waltrovi podařila zachytit minima
proměnných hvězd V404 Psc a Aha Psc s pomocí
dalekohledu z pozorovacího domečku hvězdárny. Několik
dalších minim v současné době zpracovává.
5.2.2 Sluneční sekce
Práce sluneční sekce se pravidelně zaměřuje na zaznamenávání a vyhodnocování
sluneční činnosti. I přes možnost zaznamenávat stav fotosféry mnoha modernějšími způsoby
má tento druh pozorování svůj význam a pozorování jsou žádána mezinárodními
organizacemi (SIDC, Bruselles a ISP, Padderborn). Důvodem je jednoduchost pozorování a
zachování souvislé řady pozorování Slunce stejným způsobem již cca 300 let. Na ŠH
probíhají tato pozorování již od roku 1929 a tvoří tak unikátní ucelenou řadu, kterou je
žádoucí zachovat.
V roce 2013 probíhala pozorování v hlavní kopuli ŠH. Zákresy sluneční fotosféry
pořizovali pozorovatelé zapojení do činnosti sluneční sekce, a to v období od 4. 5. 2013 do
30. 12. 2013. Celkem bylo v roce 2013 pořízeno 86 kreseb v 86 dnech. Na zakreslování se
podílelo celkem 10 pozorovatelů. Ve srovnání s loňským rokem tak počet pořízených kreseb
narostl (přibližně o 32 %), a to i přesto, že v první čtvrtině roku zakreslování stavu sluneční
fotosféry z důvodu nemožnosti provádět vyhodnocování kreseb (rekonstrukce části ŠH)
prakticky neprobíhalo. Tento pozitivní trend lze vysvětlit zvýšeným úsilím při propagaci
činnosti sluneční sekce, příchodem nových pozorovatelů (20% pozorovatelů provádělo
v roce 2013 zakreslování stavu sluneční fotosféry vůbec poprvé) a vhodnými povětrnostními
podmínkami ve druhé polovině roku 2013.
Napozorované kresby byly ihned zpracovávány pomocí programu Sun5. U všech
kreseb bylo určeno relativní číslo, vypočteny heliografické souřadnice skupin skvrn a
jednotlivé skupiny klasifikovány McIntoshovou klasifikací a IS-indexem. Napozorovaná data
pak byla online zasílána do Solar Influences Data analysis Center v Bruselu
(http://sidc.oma.be), jednak do Volkssternwarte v Padderbornu (http://www.inter-sol.org).
5.2.3 Pozorování zákrytů hvězd Měsícem a dalšími tělesy sluneční soustavy na
hvězdárně Ďáblice
V roce 2013 pokračoval program pozorování zákrytů hvězd Měsícem a dalšími tělesy
(planetkami) sluneční soustavy. Počasí umožnilo pozorovat pouze 1 ze 12 připravených
pozorování zákrytů hvězd planetkami, výsledek byl pozitivní. Dále byla pozorována řada
totálních zákrytů hvězd Měsícem jak vstupů, tak i výstupů. Výsledky pozorování jsou
pravidelně odesílány na hvězdárnu Rokycany, IOTA a EAON (Evropská síť pro pozorování
zákrytů hvězd planetkami).
28
5.2.4 Dalekohled MARK
V průběhu roku 2013 byla vyrobena redukce pro
nový fokální reduktor dalekohledu – u stávajícího byla
konstatována výrazná optická vada, která znemožňuje
fotografii a dokonce i fotometrii hvězd na kraji zorného pole.
Nový fokální reduktor poskytuje lepší kvalitu, změna
ohniska si však vyžádala výrobu nové redukce. Ta však
díky své délce nepříznivě ovlivňuje vyvážení a zosení
celého systému, z toho důvodu bude nutno v roce 2014
provést přenastavení hlavního zrcadla v optické dílně.
5.2.5 Společné pracoviště v Koperníkově kopuli na Kleti
V 2013 se neuskutečnil žádný pozorovací výjezd na toto pracoviště.
5.3 SPOLUPRÁCE S VYSOKÝMI ŠKOLAMI
5.3.1 Studium astronomických objektů s proměnnou
jasností metodou fotometrie
Ve spolupráci s Katedrou chemické fyziky a optiky MFF UK
byl v roce 2013 na hvězdárně úspěšně řešen studentský grantový
projekt „Studium astronomických objektů s proměnnou jasností
metodou fotometrie“. V rámci projektu se studenti seznámili
s přístroji hvězdárny a naučili se pracovat s robotickým
dalekohledem MARK. S ním poté provedli několik měření
proměnných hvězd a exoplanet, které následně zpracovali a
publikovali.
5.4 POPULARIZAČNÍ ČINNOST
Zaměstnanci HaP jsou si vědomi, že vzdělávací školní programy samy nestačí
k popularizaci vědy a výzkumu a především rozšíření zájmu mladých lidí o technické obory.
Proto se snaží v maximální možné míře využívat pro prezentaci také televizi, rádio i tisk.
Vystoupení v médiích patří k nenásilným formám, které osloví co nejširší spektrum obyvatel.
Díky pracovnici PR, Ing. Zuzaně Mašátové byl realizován díl Toulavé kamery, o tom
co je planetárium a co všechno nabízí. Tento díl se setkal s neočekávaně dobrým ohlasem.
Pracovníci HaP, ať už to je ředitel Ing. Grün, nebo další jeho kolegové jako Ing.
Šifner, Mgr. Rozehnal, Mgr. Soumarová nebo Bc. Hálová byli pravidelně zváni do televize a
rozhlasu, kde poskytovali rozhovory k aktuálnímu dění v astronomii a kosmonautice.
Planetárium Praha také spolupracovalo s Mensa
gymnáziem a Městskou částí Prahy 17 na tvorbě panelů
naučné stezky Řepy, která byla slavnostně otevřena pro
veřejnost 28. září 2013. Stezka vede po chodnících nebo po
zpevněných cestách a je vybavena sedmnácti informačními
panely. Planetárium Praha dodalo podklady pro informační
tabuli číslo 9.
V roce 2013 se dostalo nejvyššího ocenění Ing.
Marcelu Grünovi, když ho rada Akademie věd navrhla na cenu
Vojtěcha Náprstka, udělované za zásluhy o popularizaci vědy.
Stalo se tak v jubilejním 10. ročníku od založení této prestižní
ceny.
29
5.5 PŘEKLADY POŘADŮ
Planetárium bylo vybráno, aby zajistilo překlad (dabing) tří pořadů pro digitální
planetária do českého jazyka. To, že byli v této věci
vůbec osloveni a také to, že jsme se tohoto úkolu
s úspěchem
zhostili,
jen
potvrzuje
odborné
kvality našich
pracovníků.
5.6 PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Brož M., Morbidelli A., Bottke W. F., Rozehnal J.: Constraining cometary flux during LHB,
Astronomy & Astrophysics, 2013
Hoňková K., ..., Poddaný P., Rozehnal J. et al.: B.R.N.O contribution #38, OEJVS, 12/2013
Liška J., …, Poddaný P. et al.: The New Photometric Study of a Possible Three-body System
AV Cmi, CEAB, 2013
Najser P.: Jak malá tělesa měnila tvar Sluneční soustavy, Astropis Speciál, 2013
Najser P.: Otec jižního nebe, Nicholas Louis de Lacaille, Astropis 4/2013
Rozehnal J.: Brož M.: Jovian Trojans: orbital structures versus the WISE data, AAS/DPS,
Denver 2013
30
6. V Y D AV AT E L S K Á Č I N N O S T
Hvězdárna a planetárium vydala vlastním nákladem 3 tituly s astronomickou
tématikou. Z převážné části se jednalo o dotisky oblíbených publikací, část publikací byla
aktualizována.
Současná ediční politika naší organizace je zaměřená na velmi kvalitní, avšak rychle
prodejné publikace snadno dostupné i dětem a mládeži. Stále více je využívána rozšiřující se
nabídka externích dodavatelů (knihy, 3D pohledy, magnetky, DVD, hry, stavebnice).
6.1 EDIČNÍ ČINNOST HAP V ROCE 2013
V roce 2013 byly vydány následující vlastní publikace a materiály:
Název
Otočná mapa oblohy
Hvězdářská ročenka 2014
Buton/ Buton magnetka
Množství (ks)
4000
1200
2400
vydání
dotisk
nový titul
dotisk
specifikace
učební pomůcka
kniha
7. K O M E R Č N Í AK T I V I T Y
Doplňkovou činnost v roce 2013 tvořilo především pořádání mimořádných
společenských akcí v prostorách Planetária a prodej publikací a předmětů s astronomickou
tématikou, vymezených zřizovací listinou.
V roce 2013 bylo realizováno celkem 6 akcí. Na tomto typu doplňkové činnosti se
podílelo pouze Planetárium Praha.
Výsledky doplňkové činnosti zlepšuje doplňkový prodej publikací.
Celkové tržby činily 1 843 tis. Kč, náklady 1 651 tis. Kč.
31
8. Ú D R Ž B A A T E C H N I C K Ý R O Z V O J
Rok 2013 byl v pravém smyslu slova rokem udržovacím – nebyly zahajovány žádné
velké investiční akce jako v uplynulých letech. Probíhaly především drobnější akce, jejichž
cílem bylo především udržet úroveň a technickou funkčnost všech středisek. Na Štefánikově
hvězdárně byla provedena výměna oken, modernizovány výstavní expozice, V Planetáriu
byla realizována modernizace Slunečního dalekohledu a radiometru.
8.1 INVESTIČNÍ AKCE A AKCE MIMOŘÁDNÉHO CHARAKTERU
Celkové investice
3 643 738,05 Kč
V roce 2013 byly použity prostředky v celkové výši 3 643,74 tis. Kč, výhradně
z vlastních zdrojů organizace. Byly realizovány následující akce:
Číslo
akce
Název akce
UR 2013
(tis. Kč)
Skutečnost
(tis. Kč)
IF
(tis. Kč)
KV
(tis. Kč)
Výměna výplní vnějších
otvorů na Štefánikově
hvězdárně
Modernizace návštěvnických
toalet na ŠH (dokončení)
1 500,00
1 183,86
1 183,86
0
240,00
144,59
144,59
0
Modernizace slunečního
dalekohledu a radiometru na
terase Planetária
1 700,00
1 649,68
1 649,68
0
Modernizace dvou kanceláří
v Planetáriu
Modernizace stálé
astronomické výstavy na ŠH
Muzeum meteoritů na
Štefánikově hvězdárně
150,00
123,42
123,42
0
100,00
95,15
95,15
0
80,00
69,07
69,07
0
Modernizace zvukového
systému v sále Starvid (PL)
350,00
329,16
329,16
0
Modernizace multimediálního
centra v Planetáriu
200,00
48,81
48,81
0
Pro rok 2013 byla v rozpočtu Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy na opravy a
udržování plánována částka 300 tis. Kč. Vzhledem k vyšším výnosům bylo možné přistoupit
k dalším nutným akcím. Náklady v oblasti údržby byly čerpány do výše 653 tis. Kč, tedy na
217,67%. Z mimořádných oprav uvádíme například výměnu terčů, na kterých je položena
dlažba na terase Planetária, dokončení opravy hydroizolace na terase planetária, frézování a
oprava kanalizační přípojky na Štefánikově hvězdárně, instalace zpětné klapky do
kanalizačního potrubí tamtéž, oprava prasklého ležatého potrubí na WC v Planetáriu, nebo
pokračování v náhradě klasického zářivkového osvětlení LED svítidly
32
Co
Běžná údržba - PL
Běžná údržba - ŠH
Běžná údržba - HĎ
o+ú výstavy a projekční techniky
autoprovoz
Mimořádné akce (kanalizační klapka, výměna terčů pod dlaždicemi PL, LED osvětlení
Tis. Kč
0,0 *)
38,17
0,0 *)
34,63
48,07
653,35
*) část běžné údržby byla prováděna vlastními silami
8.1.1 Výměna výplní vnějších otvorů na Štefánikově hvězdárně
(celková hodnota investice) 1 183 857,97 Kč
(IF) 1 183 857,97 Kč
V závěru roku proběhla výměna oken budovy
hvězdárny a vstupních dveří. Byla motivována
především jejich nevyhovujícím stavem a špatnou
tepelnou izolací způsobující problémy s vytápěním
vnitřních
prostor
hvězdárny a zvýšenou
energetickou náročností.
Vzhledem k památkové
ochraně objektu byly
vyrobeny vizuální kopie
stávajících
oken
používající
soudobé
materiály a technologie. V památkově nejcennější části stavby
(věž hlavní kopule) bylo k restaurování stávajících oken.
V rámci akce byly také vyměněny všechny vstupní dveře
objektu (pokladna, hlavní vchod, dílna) a odstraněny sekundární
dveře hlavního vchodu. Na výměnu dveří bude navazovat i
komplexní revize a úprava systému klíčů a nová organizace
režimu vstupu do jednotlivých prostor.
8.1.2 Modernizace slunečního dalekohledu a radiometru na terase Planetária
(celková hodnota investice) 1 649 680,58 Kč
(IF) 1 649 680,58 Kč
V roce 2013 byla provedena modernizace slunečního
dalekohledu a radiometru na terase Planetária. Kromě výrazné
modernizace vlastních přístrojů (kamery a radiometr) dostal dalekohled
nový řídicí systém včetně záložního zdroje. Vyměněna a doplněna byla
také meteostanice, která v současné době kromě informací o počasí
měří ambientní teplotu oblohy (poskytuje údaj o oblačnosti) a měří
elektrostatické pole (predikce bouřek). Oba tyto údaje jsou důležité pro
vlastní činnost a bezpečnost zařízení. Instalován byl také nový
návštěvnický interface.
33
8.1.3 Modernizace stálé expozice na Štefánikově hvězdárně
(celková hodnota investice) 95 153,09 Kč
(IF) 95 153,09 Kč
V roce 2013 byla provedena modernizace stálé výstavy –
výroba exponátů instalovaných ve výřezech výstavních panelů stálé
astronomické expozice 1. patře ŠH. Část exponátů je statického
charakteru a doplňuje text a obrazový materiál panelu – jedná se o
simulovaný pohled do tunelu urychlovače, scintilační desku, kopii
palubní desky modulu Vostoku a kopii plakety sondy Pioneer. Ostatní
instalace jsou interaktivní. Demonstrují principy funkce pozorovacích
přístrojů, fyzikálních principů či názorně vizualizují vědecké informace.
8.1.4 Muzeum meteoritů na Štefánikově hvězdárně
(celková hodnota investice) 69 069,77 Kč
(IF) 69 069,77 Kč
Do kruhové místnosti v přízemí pod západní kopulí ŠH
byla umístěna expozice vystavující cca 100 meteoritů
zapůjčených ze soukromé sbírky. Pro expozici byly navrženy
speciální stojany pro vystavení meteoritů ve skleněných válcích
umožňujících jejich prohlídku z více úhlů. Každý válec je
samostatně osvětlen a je doplněn dotykovou plochou, jejíž
aktivací může návštěvník zobrazit popis a původ daného kusu.
Zobrazení se děje buď světelným zvýrazněním části tištěného
výstavního panelu, nebo pomocí videomappingu. Výstava je
doplněna několika vitrínami pro rozměrnější meteority a stolem,
kde si návštěvníci mohou za pomoci speciálních rukavic několik
meteoritů osahat a porovnat jejich hmotnost. Speciální místo na
výstavě zaujímají drobné, ale velmi vzácné meteority, pocházející
ze známých těles sluneční soustavy – Měsíce, Marsu a Vesty.
Našly své místo ve výklencích sloupu procházejícím středem výstavní prostory.
8.1.5 Modernizace zvukového systému v sále Starvid
(celková hodnota investice) 329 162,95 Kč
(IF) 329 162,95 Kč
Původní zvukový systém z roku 2002 byl zastaralý a na hranici životnosti. Proto bylo
rozhodnuto jej vyměnit. Nové zařízení umožňuje přímo připojit osmi kanálovou optickou linku
z digitálního planetária Starvid. Kromě toho je vybaveno novým dekodérem, který převádí
veškerý zvuk do standardu 5.1. Nový systém výrazně zlepšil celkový dojem z pořadů v tomto
sále.
8.1.6 Modernizace vybavení kanceláří 207 a 208 v Planetáriu
(celková hodnota investice) 123 417,26 Kč
(IF) 123 417,26 Kč
Obě kanceláře využívá celkem 7 pracovníků. V obou kancelářích byly vyměněny
všechny pracovní stoly a doplněny skříně a police. Vzhledem a atypickému tvaru prostor a
specifickému využití bylo nutné nechat vyrobit nábytek na zakázku.
34
8.1.7 Dokončení modernizace výstavní expozice v multimediálním centru v
Planetáriu Praha
(celková hodnota investice) 48 807,24 Kč
(IF) 48 807,24 Kč
Byla dokončena modernizace multimediálního
centra,
především
vybudován
„Galaktický
transportér“ (fotokiosek), kde se mohou návštěvníci
vyfotografovat a svůj portrét umístit do předem
připravených astronomických snímků. Současně byly
dva skafandry přemístěny na jiné, bezpečnější místo
a do multimediálního centra byl doplněn další
počítač.
8.1.8 Dokončení modernizace návštěvnických toalet na Štefánikově hvězdárně
(k 0041949)
(celková hodnota investice) 144 589,19 Kč
(IF) 144 589,19 Kč
Jedná se o dokončení akce 41949. Ta byla realizována na konci roku 2012,
vzhledem k omezenému času nebyly některé části, které nebránily provozu zcela
dokončeny. K tomu došlo až letos – byl pořízen a instalován nájezd pro invalidní vozíky
(vzhledem k památkové ochraně objektu jiné řešení nepřicházelo v úvahu), byla dokončena
kuchyňky pro zaměstnance, klubovna demonstrátorů a příruční sklad.
8.1.9 Výsadba stromu na Štefánikově hvězdárně
Náhradou za poškozený strom, který bylo nutné
pokácet, byl na upravené zatravněné části pozemku hvězdárny
vysazen okrasný kultivar třešně (Prunus „Accolade“)
s obvodem kmene 30 cm (ve výčetní výšce).
Strom byl dodán s kořenovým balem. Po usazení
stromu do jámy, byl kmen obalen ochrannou jutovou páskou.
Při výsadbě bylo použito zemního kotvení, které zajišťuje rovný
růst kmene bez nutnosti použití podpěrných kůlů.
Zvolený druh by ani při maximálním vzrůstu neměl
ztěžovat astronomická pozorování. Současně s výsadbou
stromu byly zmlazeny keře na pozemku a byl proveden celkový
úklid této části pozemku.
8.2. ÚDRŽBA BUDOV
V roce 2013 byla prováděna pouze dílčí údržba budov, část běžné údržby byla
prováděna vlastními silami, část dodavatelsky.
8.3. ÚDRŽBA VÝPOČETNÍ TECHNIKY
Ve všech střediscích byla zajišťována údržba výpočetní techniky vlastními silami.
Byla doplňována výpočetní technika podle potřeb jednotlivých středisek. Pokračovala
kontrola a evidence počítačového softwaru pomocí profesionálního systému pro audit
softwaru.
35
Jak v Planetáriu, tak i na Štefánikově hvězdárně byly vyměněno několik výkonově
nevyhovujících počítačů za výkonnější.
Na Štefánikově hvězdárně byly upgradovány pevné disky hlavního datového úložiště
a jeho firmware, který umožnil přenesení vnitropodnikového FTP serveru ze systému
dalekohledu MARK na toto úložiště, čímž došlo k optimalizaci struktury počítačové sítě a její
stability.
8.4 ÚDRŽBA POZOROVACÍ TECHNIKY
V roce 2013 proběhla kromě běžné údržby (čištění, seřizování) optiky i komplexní
revize a revitalizace dalekohledů v kopulích přístupných veřejnosti. Externí firmou byla
kompletně vyčištěna optika dalekohledů a seřízeny optické osy. Dále byla provedena údržba
mechanických částí montáží, vyčistění hlavních ložisek a kluzných ploch, doplnění maziv a
vymezení vůlí. Závěry revize dalekohledu v hlavní kopuli doporučily po mechanické stránce
jeho komplexní restauraci.
8.5 ÚDRŽBA PLANETÁRIA
Koncem září 2013 došlo ke kumulované závadě na řídicím systému Planetária
Cosmorama a současně k poruše jednoho z osmi obrazových kanálů digitálního planetária
Skyskan Definiti. Jenom díky obrovskému nasazení pracovníků Planetária se podařilo udržet
provoz a odpromítat všechna plánovaná představení. Aby se předešlo opakování problému,
byl vyměněn původní řídící počítač z roku 1998 a pořízen jeden náhradní. Na opravě
digitálního Planetária Skyskan Definiti spolupracovali pracovníci Planetária s firmou Skyskan,
která poskytla zdarma náhradní díly, i když už zařízení nebylo v záruce. Tím, že skončila
tříletá záruční doba, skončila také bezplatná dodávka projekčních lamp a v současné době je
nutné počítat ročně s částkou cca 0,5mil Kč na tyto lampy.
8.6 BĚŽNÁ ÚDRŽBA
Probíhala běžná údržba výstav a technického vybavení. Na Štefánikově
hvězdárně byl opraven mechanismus otevírání střechy pozorovacího domečku, zničeného
extrémním větrem při jedné z bouřek. V polovině roku proběhla oprava parapetů několika
oken v přízemí poškozených krádeží. Drobné opravy se týkaly také standardního opotřebení
interaktivních exponátů stálé výstavy. Mobilní technika, jak elektronika, tak optika prošla
standardní přípravou na letní provoz.
8.7 AUTOPROVOZ
U vozu UAZ byla kromě běžné roční prohlídky provedena oprava kulových čepů
řízení, omezovače brzdného účinku a mechanizmu zavírání kapoty, tím byl vůz připraven na
pravidelnou technickou kontrolu. U vozu VW Transporter byla provedena roční prohlídka
auta spojená s celkovou kontrolou a byla pořízená nová sada letních pneumatik, které byly
již opotřebovány.
36
9. S P O L U P R Á C E S J I N Ý M I I N S T I T U C E M I , S L U Ž E B N Í C E S T Y
9.1. SPOLUPRÁCE S JINÝMI INSTITUCEMI
9.1.1. Spolupráce s institucemi v ČR
V roce 2013 pokračovala spolupráce a výměna zkušeností s podobně zaměřenými
organizacemi v ČR. Zejména s HaP M. Koperníka v Brně, HaP v Českých Budějovicích, HaP
J. Palisy v Ostravě, HaP Hradec Králové. Rozvíjí se také spolupráce s novým planetáriem
zřízeným při Gymnáziu Cheb.
Naše organizace byla aktivním členem Asociace hvězdáren a planetárií. Asociace je
reprezentativním orgánem institucí našeho typu vůči MK ČR. Dva naši zástupci jsou členy
řídicího orgánu asociace.
9.1.2. Spolupráce s institucemi v zahraničí
Vzhledem k úspornému režimu při plánování zahraničních pracovních cest nebylo
možné realizovat další rozvoj spolupráce se zahraničními institucemi a plně podle našich
potřeb ani zúčastnit se ve větší míře mezinárodních odborných akcí. Pokračovali jsme však
v kontaktech a výměně informací s nejdůležitějšími, zejména evropskými institucemi našeho
charakteru a v účasti na mezinárodních projektech. Poměrně rozsáhlá korespondence byla
udržována i s profesními a zájmovými organizacemi podobného zaměření.
V souvislosti s instalací nového digitálního projekčního systému Sky-Skan Definiti
jsou dva pracovníci Planetária Praha členy Digital Sky Academy.
9.2. ZAHRANIČNÍ SLUŽEBNÍ CESTY
Pracovní cesty do zahraniční byly v roce 2013 s ohledem na finanční úspory při
čerpání rozpočtu výrazně omezeny proti skutečným potřebám organizace.
9.2.1 Sympozium ESOP XXXII – Barcelona, Španělsko.
Ing. V. Přibáň se zúčastnil evropského sympozia o zákrytových projektech ESOP
(European Symposium on Occultation Projects) v Barceloně, které pořádala IOTA/ES
(evr.sekce Mezinárodní zákrytové a časové asociace) a dvě španělské astronomické skupiny
ASTER AGRUPACIÓ ASTRONÓMICA DE BARCELONA a AGRUPACIÓ ASTRONÓMICA
DE SABADELL ve dnech 23.8. až 25.8. 2012. Zúčastnilo se ho 52 účastníků z 8 států
Evropy a dále z USA a Thajska.
Pozorování zákrytů hvězd transneptunickými objekty (TNO) nabývá stále většího
významu. Používat se dají dalekohledy od průměru 25 cm. Většina pozitivních měření je
z Jižní Ameriky. Důvody pro to jsou tři. Dlouhá základna sever-jih, příznivé počasí, hodně
velkých dalekohledů. TNO se promítají na oblohu blízko centra galaxie, kde je hodně hvězd.
Ze zákrytů je možné určit velikost, tvar, odrazivost a detekovat případné atmosféry daného
tělesa.
Zákryty hvězd Měsícem a planetkami mohou potvrzovat nebo objevovat nové
dvojhvězdy, proto jsou i zákryty hvězd Měsícem stále žádané.
Na program sympozia navázala třídenní exkurze, od pondělí 26. 8. do středy 28. 8.,
autobusový zájezd do Pyrenejí. Navštívili jsme PARC ASTRONÓMIC DEL MONTSEC, kde
je několik astronomických zařízení. Na oplocených pozemcích mají členové klubů
z Barcelony a Sabadellu celkem 46 soukromých pozorovatelen. Pro veřejnost je určeno
Astronomické pozorovací centrum vybavené planetáriem a dvěma kopulemi s dalekohledy.
Profesionální hvězdárna Montsec je pak umístěna na vrcholu ve výšce 1570 m. Přírodní
prostředí v této oblast je chráněno zákonem vydaným Katalánským parlamentem, aby
37
výborné podmínky zůstaly zachovány do budoucna. Další den jsme navštívili legendární
observatoř Pic du Midi a třetí den se vrátili do Barcelony.
Místem konání příští konference ESOP XXXIII v r. 2014 je Praha, kde se tato
konference ještě nekonala. Organizací je pověřeno naše zařízení Hvězdárna a planetárium
Praha. Termín konání 29. 8. až 31. 8. 2014
38
10. H AN D I C AP O V AN É O S O B Y
Systém bezbariérového přístupu v Planetáriu je využíván jak jednotlivci, tak
objednanými skupinami. Z řad veřejnosti navštíví Planetárium měsíčně v průměru
10 handicapovaných osob využívajících především přepravu výtahem do sálů.
V roce 2013 pokračovala úzká spolupráce s Jedličkovým ústavem. V průběhu roku
byla uspořádána speciální představení pro 4 třídy Jedličkova ústavu. Tato představení jsou
zařazována mimo běžnou otvírací dobu, aby byl zajištěn časový prostor pro odbavení
většího počtu vozíků.
Díky výrazné integraci handicapovaných do školních kolektivů jsou odbavovány
vozíky i během standardních školních představení. Je vhodné, pokud školy nahlásí tuto
skutečnost již při objednání pořadu, aby bylo možné zajistit plynulé odbavení.
Handicapovaní hodnotí systém vesměs velmi kladně. Určitým problémem jsou těžké
elektrické vozíky pro ležící osoby, které je možné přepravovat jen s maximálním nasazením
zaměstnanců Planetária.
Bezbariérový přístup na Štefánikově hvězdárně umožňuje handicapovaným osobám
vstup na novou astronomickou výstavu v prvním patře Štefánikovy hvězdárny. Koncem roku
byly modernizovány návštěvnické toalety na Štefánikově hvězdárně a v rámci této akce
vzniklo bezbariérové WC. Zatím ale chybí bezbariérová úprava pozorovacích stanovišť
(hlavní kopule).
Problémem obou středisek zůstává možnost příjezdu k objektům. Oba objekty jsou
součástí zvláště chráněných území, jejichž ochrana je ošetřena právní úpravou, která je pro
handicapované osoby značně diskriminující. Přes veškerou podporu poskytnutou OKP
MHMP a radním pro kulturu se dosud nepodařilo vyjednat lepší podmínky.
39
11. R O Z B O R H O S P O D AŘ E N Í
KOMENTÁŘ K TABULKÁM ROZBORU HOSPODAŘENÍ
Hvězdárna a Planetárium hl. m. Prahy měla pro rok 2013 schválený neinvestiční
příspěvek ve výši 20 728 tis. Kč, který byl na základě usnesení RHMP č. 1559 ze dne
10.9.2013 navýšen na 21 728 tis. Kč (krytí provozních nákladů v době červnových povodní –
uzavření Stromovky a Petřína. I přes vyšší výdaje (103,91% plánovaných) se podařilo udržet
vyrovnaný rozpočet – hospodářský výsledek byl +4 tis. Kč, které budou převedeny do fondu
vyrovnání. Tento výsledek byl možný jednak díky velmi dobrým tržbám a jednak díky již
zmiňovanému navýšení neinvestičního příspěvku.
Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti po zdanění činil 192 tis. Kč.
Celkové výnosy v hlavní činnosti byly splněny na 124% a náklady na 104%, ve vedlejší
činnosti byly výnosy splněny na 190% a náklady na 851%.
HLAVNÍ ČINNOST
Tržby z hlavní činnosti
Neinvestiční příspěvek
Náklady na hlavní činnost
Hospodářský výsledek před zdaněním
8 454 tis. Kč
21 728 tis. Kč
30 178 tis. Kč
4 tis. Kč
Celkově jsou výnosy roku 2013 o 652 tis. Kč lepší než v roce 2012. Je ovšem nutno
poznamenat, že v roce 2013 bylo o 402 tis. Kč vyšší i čerpání fondů (rezervní fond, fond
odměn), takže výsledný reálný nárůst tržeb představuje 250 tis. Kč. I tak je to ale ve
ztížených podmínkách, které byly v roce 2013, obrovský úspěch. Na dobrém výsledku se
podílelo především Planetárium, ale i ostatní střediska splnila plánované úkoly.
Tržby ze vstupného tvoří 84,4%. Prodej zboží představuje 5,6% a ostatní výnosy 9,9%.
VÝNOSY CELKEM
ROK 2013
podíl na výnosech %
8 454 183
Vstupné
tržby za prodané zboží
tržby za prodané zboží poštou
Astrobus
prodej služeb
ostatní
6 663 036
324 713
152 723
90 700
382 255
840 756
78,81%
3,84%
1,81%
1,07%
4,52%
9,94%
Celkový počet návštěvníků se ve srovnání s rokem 2012 nezměnil. Pokles počtu
návštěvníků na obou hvězdárnách vyrovnal nárůst v Planetáriu.
Vyvíjí se také struktura návštěvníků. Zatím co počet školních výprav klesá, narůstá
podíl veřejnosti.
Celková výše nákladů byla cíleně koordinována v souladu s vývojem tržeb v hlavní
činnosti a zisku v doplňkové činnosti. Náklady převyšující náklady stanovené upraveným
rozpočtem byly kryty výhradně z vlastních zdrojů.
40
Spotřebované nákupy
Spotřebované nákupy byly splněny na 133,4%.
Nákupy spotřebního materiálu byly čerpány na 213,18%. Na překročení plánované
hodnoty měl vliv zejména nákup projekčních lamp do projektorů systému Skyskan
Definiti (600 tis. Kč – skončila smluvní dodávka spotřebního materiálu v rámci záruční
doby), spotřební materiál pro plotter, který využíváme k tisku výstavních panelů a
plakátů (150 tis. Kč.), náhradní díly pro planetárium Cosmorama (100 tis. Kč), další
nákupy se týkaly zejména filtrů pro vzduchotechniky, náhradních lamp pro datové
projektory, nových osoušečů a vodovodních baterií s IR senzory
V oblasti nákupů drobného hmotného majetku byly náklady překročeny o 13 tis. Kč
(plnění na 103,68%). Vzhledem k vyšším výnosům bylo možné překročit plánované
náklady. Byl pořizován drobný majetek, nezbytný pro činnost organizace.
Položku spotřeba energie se podařilo v průběhu roku snížit o více než 300 tis. Kč
(plnění na 84,37% původně plánovaných nákladů). V plné míře se projevily úsporné
opatření – zejména částečná instalace LED osvětlení v Planetáriu, dále to, že se
s dodavateli podařilo dohodnout výhodnější podmínky a v neposlední řadě i klimaticky
příznivý průběh roku.
Čerpání nákladů v položce prodej zboží úzce souvisí s tržbami za prodané zboží.
Vzhledem k tomu, že stále vzrůstá podíl zboží prodávaného v souladu se zřizovací
listinou v rámci doplňkové činnosti, byly náklady nižší než plán (plnění na 85,29%).
Služby
Služby byly čerpány na 105,38%.
V oblasti úklidových prací byly náklady čerpány na 88,19%. Čerpání je dáno smluvně.
V letošním roce nebylo nutné vyžádat si práce od úklidové agentury, které nejsou
zakotvené ve smlouvě a provádějí se nepravidelně jen na základě potřeby a požadavku
organizace.
Čerpání v oblasti výkonu spojů bylo 94,37%.
Vzhledem k vyšším výnosům bylo možné přistoupit k některým, delší dobu
odkládaným, akcím. Náklady v oblasti údržby byly čerpány do výše 653 tis. Kč, tedy na
217,78%. Z mimořádných oprav uvádíme například výměnu terčů, na kterých je
položena dlažba na terase Planetária, dokončení opravy hydroizolace na terase
planetária, frézování a oprava kanalizační přípojky na Štefánikově hvězdárně, instalace
zpětné klapky do kanalizačního potrubí tamtéž, oprava prasklého ležatého potrubí na
WC v Planetáriu, nebo pokračování v náhradě klasického zářivkového osvětlení LED
svítidly. Přehled akcí údržby je v následující tabulce:
Co
Běžná údržba - PL
Běžná údržba - ŠH
Běžná údržba - HĎ
o+ú výstavy a projekční techniky
autoprovoz
Mimořádné akce (kanalizační klapka, výměna terčů pod dlaždicemi PL, LED osvětlení
*) údržba prováděna vlastními silami
Tis. Kč
0,0 *)
38,17
0,0 *)
34,63
48,07
653,35
Cestovné a Služební cesty byly omezeny na nejnutnější minimum (čerpání na
109,71%).
Náklady na reprezentaci byly nižší než plánované (čerpání na 39,65%).
Ostraha objektů (čerpání na 81,28%).
41
Propagace (čerpání na 113,88%) – toto položka je vždy závislá na celkových
hospodářských výsledcích.
Osobní náklady
Osobní náklady byly splněny na 101,47 %. To bylo způsobeno zvýšenými náklady
zákonného pojištění a zákonnými sociálními náklady s ohledem na povolené čerpání z fondu
odměn (rozhodnutí RHMP č. 2584/2013).
OON byly čerpány na 95,34% Úspory byly dosaženy zejména lepší organizací práce
demonstrátorů na Štefánikově hvězdárně a větším podílem pracovníků HaP na
přednáškové činnosti ve všech střediscích.
Položka mzdové náklady byla čerpána na 99,85%. Viz RHMP2584/2013
Požadavek na zaměstnávání ZTP se v letošním roce nepodařilo splnit, protože v rámci
nové vyhlášky MPSV bylo překvalifikována závažnost postižení. Byl proveden povinný
odvod do státního rozpočtu ve výši 14,77 tis. Kč.
Čerpání v položce zákonné soc. pojištění stejně jako náklady na FKSP je dáno
zákonem a plně odpovídá zvýšení v čerpání položek mzdové náklady a ostatní osobní
náklady.
Ostatní náklady
Ostatní náklady byly čerpány z 62,49%.
Odpisy
Čerpání v položce odpisy bylo splněno na 99,08 % upraveného rozpočtu. V průběhu
roku musel být upraven odpisový plán rozhodnutím RHMP 1483/2013. Došlo
k navýšení plánovaných odpisů z 6 585 tis. Kč na 7 835 tis Kč. Nárůst odpisů byl
způsoben jednak dřívějším dokončení některých investičních akcí a také rozdělením
některých investičních akcí při zařazování do majetku na inventář a technologii. Tím
byly sice dány odpisy do souladu s reálnou technickou i morální životností zařízení,
současně ale došlo k nárůstu odepisovaných částek.
DOPLŇKOVÁ ČINNOST
Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek po zdanění
+192 tis. Kč
+192 tis. Kč
V roce 2013 bylo realizováno celkem 8 komerčních akcí. Na tomto typu doplňkové
činnosti se podílelo pouze Planetárium Praha.
Výsledky doplňkové činnosti zlepšuje doplňkový prodej publikací.
Celkové tržby činily 1 843 tis. Kč, což je o více než 400 tis. Kč lepší výsledek ve
srovnání s rokem 2012. Náklady činily 1 651 tis. Kč, což představuje nárůst o téměř 600 tis.
Kč ve srovnání s rokem 2012. Na tomto nárůstů se podílí především nárůst cen energií a
specializovaných služeb.
Celkové investice
3 643 738,05 Kč
V roce 2013 byly použity prostředky v celkové výši 3 643,74 tis. Kč, výhradně
z vlastních zdrojů organizace. Byly realizovány následující akce:
42
Číslo
akce
Název akce
UR 2013
(tis. Kč)
Skutečnost
(tis. Kč)
IF
(tis. Kč)
KV
(tis. Kč)
Výměna výplní vnějších
otvorů na Štefánikově
hvězdárně
1 500,00
1 183,86
1 183,86
0
Modernizace návštěvnických
toalet na ŠH (dokončení)
240,00
144,59
144,59
0
Modernizace slunečního
dalekohledu a radiometru na
terase Planetária
1 700,00
1 649,68
1 649,68
0
Modernizace dvou kanceláří
v Planetáriu
Modernizace stálé
astronomické výstavy na ŠH
150,00
123,42
123,42
0
100,00
95,15
95,15
0
Muzeum meteoritů na
Štefánikově hvězdárně
80,00
69,07
69,07
0
Modernizace zvukového
systému v sále Starvid (PL)
350,00
329,16
329,16
0
Modernizace multimediálního
centra v Planetáriu
200,00
48,81
48,81
0
PŘEHLED
INVESTIČNÍCH
AKCÍ
V ROCE
2013,
ZÁVĚREČNÝCH ROZDÍLŮ V ČERPÁNÍ INVESTIC:
ZDŮVODNĚNÍ
Výměna výplní vnějších otvorů na Štefánikově hvězdárně
(IF) 1 183 857,97 Kč
Důvodem výměny byl především nevyhovující technický stav a špatná tepelná izolace – tedy
úspora energií. Vzhledem k památkové ochraně objektu byly vyrobeny přesné vizuální kopie
stávajících oken používající soudobé materiály a technologie. V památkově nejcennější části stavby
(věž hlavní kopule) bylo přistoupeno restaurování stávajících oken. Částka je nižší než plánovaná,
cena vzešla z výběrového řízení.
Modernizace slunečního dalekohledu a radiometru na terase Planetária
(IF) 1 649 680,58 Kč
V roce 2013 byla provedena modernizace slunečního dalekohledu a radiometru na terase
Planetária. Kromě výrazné modernizace vlastních přístrojů (kamery a radiometr) dostal dalekohled
nový řídicí systém včetně záložního zdroje. Vyměněna a doplněna byla také meteostanice, která
v současné době kromě informací o počasí měří ambientní teplotu oblohy (poskytuje údaj o
oblačnosti) a měří elektrostatické pole (predikce bouřek). Oba tyto údaje jsou důležité pro vlastní
činnost a bezpečnost zařízení. Instalován byl také nový návštěvnický interface. Částka je nižší než
plánovaná, cena vzešla z výběrového řízení.
Modernizace stálé expozice na Štefánikově hvězdárně
(IF) 95 153,09 Kč
Rozšíření stálé astronomické výstavy na Štefánikově hvězdárně. Část exponátů je statického
charakteru a doplňuje text a obrazový materiál panelu – jedná se o simulovaný pohled do tunelu
urychlovače, scintilační desku, kopii palubní desky modulu Vostoku a kopii plakety sondy Pioneer.
Ostatní instalace jsou interaktivní. Demonstrují principy funkce pozorovacích přístrojů, fyzikálních
principů či názorně vizualizují vědecké informace. Částka je nižší než plánovaná. Instalace byla
prováděna vlastními silami.
43
Muzeum meteoritů na Štefánikově hvězdárně
(IF) 69 069,77 Kč
Do kruhové místnosti v přízemí pod západní kopulí ŠH byla umístěna expozice vystavující cca
100 meteoritů zapůjčených ze soukromé sbírky. Speciální místo na výstavě zaujímají drobné ale velmi
vzácné meteority pocházející ze známých těles sluneční soustavy – Měsíce, Marsu a Vesty. Našly své
místo ve výklencích sloupu procházejícím středem výstavní prostory. Částka je nižší než plánovaná.
Instalace byla prováděna vlastními silami.
Modernizace zvukového systému v sále Starvid
(IF) 329 162,95 Kč
Původní zvukový systém z roku 2002 byl zastaralý a na hranici životnosti. Proto bylo
rozhodnuto jej vyměnit. Nové zařízení umožňuje přímo připojit osmi kanálovou optickou linku
z digitálního planetária Starvid. Kromě toho je vybaveno novým dekodérem, který převádí veškerý
zvuk do standardu 5.1. Nový systém výrazně zlepšil celkový dojem z pořadů v tomto sále. Částka je
nižší než plánovaná, cena vzešla z výběrového řízení.
Modernizace vybavení kanceláří 207 a 208 v Planetáriu
(IF) 123 417,26Kč
Obě kanceláře využívá celkem 7 pracovníků. V obou kancelářích byly vyměněny všechny
pracovní stoly a doplněny skříně a police. Vzhledem a atypickému tvaru prostor a specifickému využití
bylo nutné nechat vyrobit nábytek na zakázku. Částka je nižší než plánovaná, cena vzešla
z výběrového řízení.
Dokončení modernizace výstavní expozice v multimediálním centru v Planetáriu Praha
(IF) 48 807,24 Kč
Byla dokončena modernizace multimediálního centra, především vybudován „Galaktický
transportér“ (fotokiosek) kde se mohou návštěvníci vyfotografovat a svůj portrét umístit do předem
připravených astronomických snímků. Současně byly dva skafandry přemístěny na jiné, bezpečnější
místo a do multimediálního centra byl doplněn další počítač. Částka je nižší než plánovaná. Instalace
byla prováděna vlastními silami.
Dokončení modernizace návštěvnických toalet na Štefánikově hvězdárně (k 0041949)
(IF) 144 589,19 Kč
Jedná se o dokončení akce 41949. Ta byla realizována na konci roku 2012, vzhledem k
omezenému času nebyly některé části, které nebránily provozu zcela dokončeny. K tomu došlo až
letos – byl pořízen a instalován nájezd pro invalidní vozíky (vzhledem k památkové ochraně objektu
jiné řešení nepřicházelo v úvahu), byla dokončena kuchyňka pro zaměstnance, klubovna
demonstrátorů a příruční sklad.
44
12. V N I T Ř N Í Z Á L E Ž I T O S T I O R G AN I Z AC E
12.1 STRUKTURA ORGANIZACE
Zůstala zachována středisková struktura, Planetárium Praha se vzhledem k počtu
zaměstnanců dělí na programové a technicko-provozní oddělení. Hvězdárna Ďáblice a
Štefánikova hvězdárna se vzhledem k malému počtu zaměstnaců na oddělení nedělí. Přímo
v působnosti ředitele zůstává ekonomické odd. a autoprovoz. Zůstává pouze jeden zástupce
ředitele, který je jmenován z řad vedoucích specializovaných oddělení. Přímo podřízen
řediteli je i specialista na vnitřní kontrolní systém.
Pro rok 2013 byl stanoven limit 37 přepočtených zaměstnanců.
12.2 PERSONÁLNÍ OTÁZKY
V roce 2013 bylo dosaženo stavu 31 přepočtených osob (schváleno 37). Nižší počet
osob je dán zejména převedením pořadatelské služby v Planetáriu na DPČ a určitou
fluktuací nových zaměstnaců a také dlohodobými pracovními neschopnostmi některých
zaměstnanců (nemoc, mateřská, popřípadě rodičovská dovolená).
Vhodnou konstrukcí plánu odměn se podařilo zajistit motivační systém tak, aby byli
zaměstnanci zainteresováni na plnění hlavních úkolů organizace.
Dále pokračujeme ve vyhledávání specialistů, potřebných pro zajištění úkolů
organizace.
12.3 VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM
1. Stručné zhodnocení výsledků řídicích kontrol
V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb O finanční kontrole v platném znění a s
prováděcí vyhláškou č.416/2004 Sb. O finanční kontrole ve státní správě je řídící kontrola
organizace zabezpečena Směrnicí „Řídící kontrola v HaP (2008) s účinností od 1.5.2008 a
navazujícími dokumenty.
Jejím obsahem je určení posloupností provádění kontrolní činnosti v závislosti na
plánovaných příjmech, výdajích a určení rozsahů pravomocí jednotlivých vedoucích
pracovníků (příkazce operací, správce rozpočtu, hlavní účetní), kteří tvoří v obecné rovině
vnitřní kontrolní systém naší příspěvkové organizace.
Cílem je účinné zabezpečení hospodárnosti organizace, plánování a plnění rozpočtu,
účelné a efektivní využívání svěřeného majetku, průběžné provádění kontroly, evidence a
inventarizace svěřeného majetku. Nedílnou součástí je zajištění plnění svých závazků k
zaměstnancům, dodavatelům i finančním úřadům.
Trvalá kontrola bankovních operací a zajištění plně funkčního cash flow na všech
bankovních účtech. Tyto operace jsou prováděny pouze určenými zaměstnanci, vybavenými
podpisovým právem k účtům organizace a nejsou součástí výše uvedené řídící kontroly HaP.
Kontrola operací s finanční hotovostí je v organizaci zajištěna dvoustupňovou
kontrolou. V prvé řadě je účinnost kontrol dána systémem řídící kontroly v HaP. Dalším,
neméně důležitým aspektem je pak průběžné provádění kontrol stavu finančních prostředků
na všech pokladnách i na BU. Nosnou částí těchto kontrol jsou především:
- kontrola dodržování limitů hotovosti stanovených pro jednotlivé pokladny
organizace
- kontrola správného používání vhozových trezorů dle Přílohy č.7 Směrnice
Systém zpracování účetnictví s platností a účinností od 1.7.2013
- kontrola manipulace s finanční hotovostí oprávněných zaměstnanců Hap
- kontrola správnosti svozů finanční hotovosti do banky bezpečnostní
agenturou
45
Provádění cyklických (čtvrtletních) kontrol stavu zásob zboží na všech skladech
organizace určeného nejenom k spotřebě, ale i k dalšímu prodeji.
Necyklické kontroly účetních dokladů a smluv prováděné správcem rozpočtu. Zvláště
pak je prováděna nepravidelná, ale důsledná kontrola všech pokladních dokladů
signovaných správcem rozpočtu.
Kontrola hospodárnosti vozového parku. Organizace provádí kontroly hospodárného
využívání svých jednotlivých vozů. Pravidelně jsou sledovány ujeté km i průměrná
spotřeba paliva jednotlivých vozidel. Všechny vozy jsou vybaveny satelitním sledovacím
zařízením, které sleduje pohyb vozidla a zaznamenává jej.
Při řídících kontrolách nebyla v roce 2013 zjištěna žádná manka ani škody u
hmotného a nehmotného majetku a materiálu. U zásob zboží nebylo též zjištěno žádné
manko. Tato skutečnost byla stvrzena inventarizací ke dni 31.12.2013 provedená ve smyslu
zákona o účetnictví a v souladu s PŘ č.10/2013 a na základě Usnesením RHMP pro rok
2013 č. 2097 ze dne 12.11.2013, která v příloze č. 1 zdůrazňuje postupy a termíny předání
dokumentace na MHMP, platné pro rok 2013.
2. Přehled o kontrolních zjištěních, předaných k dalšímu řízení podle zvláštních právních
předpisů.
Stále trvá pohledávka za bývalou zaměstnankyní organizace zapříčiněná mankem
na hlavní pokladně v celkové výši 1.092.000,-Kč.
Rozhodnutím soudu je odsouzená bývalá zaměstnankyně povinna uhradit celou výši
zpronevěřené finanční hotovosti organizaci. Rozsudek nabyl právní moci dne 26.3.2011.
Následně byl naší organizací podán k soudu návrh na exekuční řízení, které dne 18.5.2011
bylo zahájeno. Usnesením Okresního soudu Praha – východ , ze dne 30.5.2011 byl
provedením exekuce pověřen soudní exekutor JUDr. Milan Makarius. Do 31.12.2011 bylo
vymoženo celkem 7.391,-Kč. Do 31.12.2012 bylo celkem vymoženo 25.639,53 Kč. Na
základě bilanční roční zprávy exekuční kanceláře JUDr. Milana Makariuse ze dne
31.12.2013 bylo doposud zajištěno plnění pohledávky v celkové výši 26.139,53,-Kč.
3. Odvody za porušení rozpočtové kázně a výše sankcí
V roce 2013 nebyly naší organizaci uděleny Finančním úřadem pro Prahu 7 žádné
odvody a sankce za porušení rozpočtové kázně.
Podle zák. 435/2004 Sb. v platném znění je povinný podíl zaměstnávání 1,24 osob se
zdravotním postižením. Zaměstnáváním 1 osoby se zdravotním postižením (§ 81, 2a)
povinný podíl organizace zcela nesplňuje. Na základě Oznámení o plnění povinného podílu
osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele podle §83
zákona č.435/2004Sb o zaměstnanosti byla vypočtená výše odvodu v celkové částce
14.774,-Kč a tato bude v řádném termínu odvedena do státního rozpočtu.
4. Výsledky veřejnoprávních kontrol
Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy je příspěvkovou organizací. V roce 2013
proběhla v HaP na základě pověření ředitelky odboru kontrolních činností MHMP č.j. SMHMP 324744/2013 ze dne 29.4.2013 finanční kontrola investiční akce Modernizace
interiéru sálu Cosmorama – PL v objektu Hvězdárny a planetária hl.m.Prahy.
Kontrola konstatovala, že finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu HMP na akci
Modernizace interiéru sálu Cosmorama – PL v objektu Hvězdárny a planetária hl.m.Prahy
byly vynaloženy oprávněně a účelně. V průběhu roku 2013 pokračovaly práce na úpravě
systému směrnic podle standardních vzorů.
46
12.4 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
V roce 2013 se uskutečnily všechny zákonem stanovené revize a prohlídky; zjištěné,
vesměs drobné závady byly průběžně odstraňovány. Uskutečnila se rovněž veškerá
potřebná periodická školení.
Pravidelně byla v součinnosti s vybranými školami procvičována evakuace objektu
Planetária. Byla provedena celková revize požárních směrnic a evakuačních postupů. Tyto
byly pečlivě procvičovány.
Během hodnoceného období nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu a k žádné
mimořádné události z hlediska BOZP nebo PO.
47
OBSAH
1. NÁVŠTĚVNÍCI, PROGRAMOVÁ TVORBA ........................................................... 5
1.1 Programová tvorba .......................................................................................................................... 5
1.2 Planetárium Praha ........................................................................................................................... 7
1.2.1 Programy pro školy..................................................................................................................... 9
1.2.1.1 Programy v sále Cosmorama pro školy ............................................................................ 12
1.2.1.2 Programy v sále Starvid pro školy ..................................................................................... 13
1.2.1.3 Pořady v učebně pro školy ................................................................................................ 14
1.2.2 Audiovizuální programy a přednášky pro veřejnost ................................................................. 14
1.2.2.1 Programy v sále Cosmorama pro veřejnost ...................................................................... 15
1.2.2.2 Programy v sále Starvid pro veřejnost .............................................................................. 15
1.3 Štefánikova Hvězdárna ................................................................................................................. 15
1.3.1 Programy pro školy................................................................................................................... 16
1.3.2 Audiovizuální programy, přednášky a další akce pro veřejnost ............................................... 16
1.3.3 Astronomická pozorování pro veřejnost ................................................................................... 17
1.3.4 Astrobus (astronomická pozorování na letních táborech a školách v přírodě) ........................ 17
1.4 Hvězdárna Ďáblice ......................................................................................................................... 18
1.4.1 Přednášky pro školy ................................................................................................................. 18
1.4.2 Pořady pro veřejnost ................................................................................................................ 18
1.4.3 Astronomická pozorování pro veřejnost ................................................................................... 18
2. KURZY A KROUŽKY, ZÁJMOVÁ ČINNOST ...................................................... 19
2.1 Kurzy a kroužky ............................................................................................................................. 19
2.1.1 Astronomický kroužek mládeže (Štefánikova hvězdárna) ....................................................... 19
2.1.2 Astronomický kurz I. ročník (Planetárium Praha) ..................................................................... 19
2.1.3 Astronomický kurz II. ročník (Štefánikova hvězdárna) ............................................................. 19
2.1.4 Prázdniny pod hvězdami (Štefánikova hvězdárna) .................................................................. 20
2.2 Zájmová činnost ............................................................................................................................ 20
2.2.1 Astronomický klub (Štefánikova hvězdárna) ............................................................................ 20
2.2.2 Mobilní astronomická expedice (Štefánikova hvězdárna) ........................................................ 20
3. MIMOŘÁDNÉ AKCE A KRÁTKODOBÉ AKCE ................................................... 21
3.1 Krátkodobé akce ............................................................................................................................ 21
3.1.1 Meteorit MUONIONALUSTA“ (Planetárium) ............................................................................ 21
3.1.2 Dětský den (Štefánikova hvězdárna) ....................................................................................... 21
3.1.3 Velká letní soutěž - “Vaše okno do vesmíru“ (Planetárium) ..................................................... 21
3.1.4 Noc vědců (Štefánikova hvězdárna) ........................................................................................ 22
3.1.5 Noc vědců (Hvězdárna Ďáblice) ............................................................................................... 22
3.1.6 Prezentace pro pracovníky Magistrátu (Planetárium Praha) ................................................... 22
4. VÝSTAVY, KNIHOVNY ........................................................................................ 23
4.1 Stálá astronomická výstava ve foyeru Planetária ...................................................................... 23
4.2 Krátkodobé výstavy (Planetárium) .............................................................................................. 23
4.3 Stálá výstava na Štefánikově hvězdárně .................................................................................... 25
48
4.4 Krátkodobé výstavy (Štefánikova hvězdárna) ............................................................................ 25
4.5 Knihovny ........................................................................................................................................ 26
5. ODBORNÁ ČINNOST .......................................................................................... 27
5.1 Vědecká činnost ............................................................................................................................ 27
5.2 Odborná pozorování ..................................................................................................................... 28
5.2.1 CCD sekce............................................................................................................................ 28
5.2.2 Sluneční sekce ..................................................................................................................... 28
5.2.3 Pozorování zákrytů hvězd Měsícem a dalšími tělesy sluneční soustavy na hvězdárně
Ďáblice ........................................................................................................................................... 28
5.2.4 Dalekohled MARK ................................................................................................................ 29
5.2.5 Společné pracoviště v Koperníkově kopuli na Kleti ............................................................. 29
5.3 Spolupráce s vysokými školami .................................................................................................. 29
5.4 Popularizační činnost ................................................................................................................... 29
5.5 Překlady pořadů ............................................................................................................................ 30
5.6 Publikační činnost ......................................................................................................................... 30
6. VYDAVATELSKÁ ČINNOST ............................................................................... 31
6.1 Ediční činnost HaP v roce 2013 ................................................................................................... 31
7. KOMERČNÍ AKTIVITY ......................................................................................... 31
8. ÚDRŽBA A TECHNICKÝ ROZVOJ ..................................................................... 32
8.1 Investiční akce a akce mimořádného charakteru ...................................................................... 32
8.1.1 Výměna výplní vnějších otvorů na Štefánikově hvězdárně ...................................................... 33
8.1.2 Modernizace slunečního dalekohledu a radiometru na terase Planetária ............................... 33
8.1.3 Modernizace stálé expozice na Štefánikově hvězdárně .......................................................... 34
8.1.4 Muzeum meteoritů na Štefánikově hvězdárně ......................................................................... 34
8.1.5 Modernizace zvukového systému v sále Starvid ..................................................................... 34
8.1.6 Modernizace vybavení kanceláří 207 a 208 v Planetáriu ......................................................... 34
8.1.7 Dokončení modernizace výstavní expozice v multimediálním centru v Planetáriu Praha ....... 35
8.1.8 Dokončení modernizace návštěvnických toalet na Štefánikově hvězdárně (k 0041949) ........ 35
8.1.9 Výsadba stromu na Štefánikově hvězdárně ............................................................................. 35
8.2. Údržba budov ................................................................................................................................ 35
8.3. Údržba výpočetní techniky .......................................................................................................... 35
8.4 Údržba pozorovací techniky ......................................................................................................... 36
8.5 Údržba planetária .......................................................................................................................... 36
8.6 Běžná údržba ................................................................................................................................. 36
8.7 Autoprovoz ..................................................................................................................................... 36
9. SPOLUPRÁCE S JINÝMI INSTITUCEMI, SLUŽEBNÍ CESTY ............................ 37
49
9.1. Spolupráce s jinými institucemi ................................................................................................. 37
9.1.1. Spolupráce s institucemi v ČR ................................................................................................ 37
9.1.2. Spolupráce s institucemi v zahraničí ....................................................................................... 37
9.2. Zahraniční služební cesty ............................................................................................................ 37
9.2.1 Sympozium ESOP XXXII – Barcelona, Španělsko. ................................................................. 37
10. HANDICAPOVANÉ OSOBY .............................................................................. 39
11. ROZBOR HOSPODAŘENÍ ................................................................................ 40
Hlavní činnost ...................................................................................................................................... 40
Spotřebované nákupy .................................................................................................................... 41
Služby ............................................................................................................................................ 41
Osobní náklady .............................................................................................................................. 42
Ostatní náklady .............................................................................................................................. 42
Odpisy ............................................................................................................................................ 42
Doplňková činnost .............................................................................................................................. 42
Přehled investičních akcí v roce 2013, zdůvodnění závěrečných rozdílů v čerpání investic: .... 43
12. VNITŘNÍ ZÁLEŽITOSTI ORGANIZACE ............................................................ 45
12.1 Struktura organizace ................................................................................................................... 45
12.2 Personální otázky ........................................................................................................................ 45
12.3 Vnitřní kontrolní systém ............................................................................................................. 45
12.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ...................................................................................... 47
PŘÍLOHY.................................................................................................................. 51
50
PŘÍLOHY
51
Download

Výroční zpráva za rok 2013