POHÁR ČESKÉHO SVAZU CURLINGU 2014
21. ročník
ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČAST TÝMŮ
TERMÍN KONÁNÍ:
13. - 14.9. 2014
MÍSTO KONÁNÍ:
Curlingová hala Roztyly
ÚČASTNÍCI:
Do turnaje mohou nastoupit pouze týmy, které v probíhající herní
sezóně (tj. 2014/15) hrají dlouhodobou soutěž mistrovství ČR mužů
anebo žen, nebo jsou reprezentačními týmy ČR pro sezónu 2014/15
v kategorii juniorů, juniorek, žen, mužů, seniorů nebo seniorek.
Minimální počet týmů pro konání poháru je 8. Maximální počet týmů
je stanoven na 24. V případě přihlášení více než 24 týmů rozhoduje
včasnost přihlášky a zaplacení startovného.
PŘIHLÁŠKA TÝMŮ:
Týmová přihláška musí být podána nejpozději dne 22.8.2014 k rukám
sekretáře svazu.
V případě nepředložení přihlášky ve stanoveném termínu se tým
soutěže nemůže zúčastnit!
JMENNÉ SOUPISKY:
Soupiska týmu musí být shodná s aktuálním stavem ligové
soupisky týmu mužů nebo žen pro MČR 2014/15 a musí splňovat
podmínky identifikace týmu. Jmenná soupiska reprezentačních
týmů pro Pohár ČSC musí být shodná s reprezentační soupiskou
pro sezónu 2014/15.
Jmenná soupiska týmu musí být odevzdána nejpozději 11.9.2014
k rukám sekretáře svazu. Každý hráč uvedený na jmenné soupisce
musí být řádně registrovaným členem Českého svazu curlingu.
V případě nepředložení jmenné soupisky v souladu s výše
uvedeným a ve stanoveném termínu se tým soutěže nemůže
zúčastnit!
Předložená soupiska týmu musí obsahovat minimálně čtyři hráče
s platnou lékařskou prohlídkou.
V případě, že jmenná soupiska neobsahuje minimálně čtyři hráče
s platnou lékařskou prohlídkou, nemůže se tým soutěže zúčastnit.
STARTOVNÉ:
2.000,- Kč / tým
TERMÍN ZAPLACENÍ STARTOVNÉHO:
nejpozději dne 22.8.2014!
TERMÍN PŘIPSÁNÍ STARTOVNÉHO NA ÚČET SVAZU (č.ú.: 1730109504/0600):
V případě, že startovné bude připsáno na účet svazu později než
ve stanoveném termínu (tj. 22.8.2014), svaz účtuje penále ve výši
500,- Kč/den za každé startovné až do doby 10 dnů před začátkem
soutěže. Pokud nebude startovné včetně penále připsáno na účet
svazu nejpozději dne 3.9.2014 (tj. 10 dnů před soutěží) je účast
týmu (ů) zrušena.
Úhradu startovného lze provést také formou hotovostní úhrady do
pokladny ČSC.
V případě, že se řádně přihlášený tým ze soutěže odhlásí minimálně
10 dnů před jejím zahájením, propadá startovné týmu ve prospěch
svazu.
V případě, že se řádně přihlášený tým ze soutěže odhlásí v časovém
intervalu 9 a méně dnů před jejím zahájením, příp. do soutěže vůbec
nenastoupí či ze soutěže odstoupí, propadá startovné týmu ve
prospěch svazu a navíc bude mateřský klub týmu penalizován částkou
1.500,- Kč/tým.
LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY:
a) jsou povinné pro všechny hráče
b) hráči, kteří platnou lékařskou prohlídku nepředložili v rámci jakéhokoli MČR 2014/15, tuto
předloží na sekretariát ČSC nejpozději dne 11.9.2014 (takto předložená lékařská prohlídka
nesmí být starší tří měsíců)
c) jsou platné pouze na formulářích dodaných svazem
d) mohou potvrdit lékaři sportovní, obvodní, závodní, chirurgie, interní, školní, dorostoví, dětští
e) nedílnou součástí lékařského potvrzení je prohlášení o dopingu
f) hráč nemůže bez lékařského potvrzení nastoupit do utkání
g) předkládání lékařských prohlídek se řídí: „Pravidly schvalování lékařských prohlídek“
DRÁHY:
Nasazení týmů na dráhy je v kompetenci SK ČSC.
HLAVNÍ ROZHODČÍ:
Je stanoven Komisí rozhodčích ČSC.
POŘÁDÁ:
Český svaz curlingu.
HERNÍ SYSTÉM:
Bude vypracován podle počtu přihlášených týmů (bude klubům
oznámen nejpozději 3 dny před zahájením soutěže).
Týmy budou nasazeny podle umístění v MČR 2013/14 v kategorii
mužů i žen.
SK ČSC si vyhrazuje právo rozšiřovat počet týmů v soutěži s ohledem
na herní systém.
INFORMACE KLUBŮM:
soutěž se hraje podle platných řádů mistrovských soutěží a platných
pravidel curlingu.
CENY:
Vítězný tým obdrží putovní pohár ČSC a týmy na prvních čtyřech
místech prize money ve výši:
1. místo = "počet zúčastněných týmů" x 400 Kč, tedy maximálně 9 600 Kč.
2. místo = "počet zúčastněných týmů" x 300 Kč, tedy maximálně 7 200 Kč.
3. místo = "počet zúčastněných týmů" x 200 Kč, tedy maximálně 4 800 Kč.
4. místo = "počet zúčastněných týmů" x 100 Kč, tedy maximálně 2 400 Kč.
Na základě počtu přihlášených týmů může dojít ke krácení prize money (bude aktualizováno
nejpozději 7 dnů před zahájením soutěže).
ZÁVAZNÉ ŘÁDY PRO START V POHÁRU ČSC 2014:
Registrační řád
Ekonomické zásady ČSC
Pravidla schvalování lékařských prohlídek
platná „Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu“ vydaná
Antidopingovým výborem ČR
Download

POHÁR ČESKÉHO SVAZU CURLINGU 2014