Mikro İktisat Örnek Sorular I
1. Aşağıdakilerden hangisi talep eğrisinin yerini değiştirmez?
A) Malın fiyatı
B) İkame malın fiyatı
C) Tamamlayıcı malın fiyatı
D) Tüketicinin parasal geliri
E) Zevk ve tercihler
2. Aşağıdakilerden hangisi tarım ürünleri piyasasında meydana gelen fiyat
dalgalanmaları açıklamaktadır?
A)King Kanunu
B)Dirsekli Talep Teorisi
C)Cobweb Teoremi
D)Stackelberg Modeli
E)Değer Paradoksu
3. Aşağıdakilerinden hangisi mikro iktisadın konuları arasındadır?
A) Tüketici dengesi
B) Milli Gelir
C) Enflasyon
D) Dış Ticaret
E) Toplam Talep
4. Üretim imkanları eğrisi altında kalan bir nokta ile ilgili olarak aşağıdakilerinden
hangisi doğrudur?
a) Tam istihdamdadır
b) Eksik istihdamdadır
c) Hasıla maksimumdur
d) Hasıla minimumdur
e) Ekonomide kaynaklar tam kullanılmaktadır
5. Kitap ile koltuk nasıl mallardır?
a) İkame mal
b) Rakip mal
c) Bağımsız mal
d) Tamamlayıcı mal
e) Zayıf mal
6. İki mal arasında sabit marjinal ikame var ise aşağıdakilerinden hangisi doğrudur?
a) Orjine göre dış bükeydir
b) Birbirinden bağımsızdır
c) Düşük mallardır
d) Tam ikame mallardır
e) Tam tamamlayıcıdır
7. Üretim olanakları eğrisinde sabit marjinal ikame var ise aşağıdakilerinden hangisi
doğrudur?
a) Orjine göre dışbükeydir
b) Orjine göre içbükeydir
c) Pozitif artan bir eğridir
d) Pozitif azalan bir eğridir
e) Aşağı doğru azalan bir eğridir
1
8. Aşağıdakilerinden hangisi talebi sağa kaydıran nedenlerden biri değildir?
a) Giffen malı için gelirin azalması
b) Gelecekte fiyatların artacağı beklentisi
c) Gelirin azalmasının beklenmesi
d) Zevk ve tercihlerin malın lehine olması
e) İkame malın fiyatının artması
9. Aşağıdakilerinden hangisi bir malın talep eğrisinde kaymaya neden olmaz?
a) Rakip malın fiyatının değişmesi
b) Öteki malların fiyatlarının değişmesi
c) Beklentilerin değişmesi
d) Tüketici zevk ve tercihlerinin değişmesi
e) Malın fiyatının değişmesi
10. Bir ürünün arz ve talebi aynı miktarda arttığında ürünün denge fiyatı ve miktarı nasıl
değişir?
Fiyat
Miktar
a) Artar
Belirsizdir
b) Artar
Azalır
c) Artar
Artar
d) Artar
Değişmez
e) Değişmez
Artar
11. Aşağıdakilerinden hangisi arz eğrisinin sağa kaymasına neden olur?
a) Vergilerin artması
b) Sübvansiyonların azalması
c) Kur nedeniyle ithal girdilerin zamlanması
d) İşçi ücretlerinin azalması
e) Üretimde işgücü verimliliğinin azalması
12. Bir malın arz fonksiyonu
iken malın fiyatı 5 ₺ olduğunda esnekliği
nedir?
a) 0,2
b) 0,5
c) 0,6
d) 0,8
e) 1
13. Malların istekleri karşılama özelliği aşağıdakilerinden hangisidir?
A) İstek
B) Fayda
C) Mal
D) Hizmet
E) Kamu malı
14. Fayda yaratma faaliyeti aşağıdakilerinden hangisidir?
A) Hizmet
B) İstek
C) Üretim
D) Tüketim
E) Hepsi
15. Tam rekabet piyasasında bir firmanın kısa dönem maliyet fonksiyonu
ise firmanın marjinal geliri 10 birim ise, firmanın karını maksimize ettiği
üretim düzeyinde fiyat ne kadar olur?
2
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
E) 25
16. “Değer yargıları içeren, olması gerekeni açıklayan, test edilemeyendir.” Kavramını
aşağıdakilerinden hangisi ifade eder?
A) Makro iktisat
B) Mikro İktisat
C) Normatif iktisat
D) Pozitif iktisat
E) Statik iktisat
17. “Değer yargıları içermeyen, test edilebilendir” Kavramını aşağıdakilerinden hangisi
ifade eder?
A) Makro iktisat
B) Mikro İktisat
C) Normatif iktisat
D) Pozitif iktisat
E) Statik iktisat
18. Ayakkabı ve tükenmez kalem nasıl mallardır?
A) İkame mallar
B) Tamamlayıcı mallar
C) Bağımsız mallar
D) Düşük mallar
E) Lüks mallar
19. Aşağıdakilerden hangisi iktisadi analizlerde “var olan kaynaklar ve teknoloji ile
üretilebilecek iki nihaî mal ve hizmetin değişik bileşimlerini ”gösterir?
A) Üretim olanakları eğrisi
B) Üretim faktörleri
C) Üretim fonksiyonu
D) Kayıtsızlık eğrisi
E) Üretim faktörleri gelirler
20. Üretim olanakları eğrisinin negatif eğime sahip düz bir çizgi olması aşağıdakilerden
hangisini gösterir?
A) İki ürünün aynı piyasa fiyatına satıldığını
B) Tüketiciler açısından her iki ürünün de aynı ölçüde önemli olduğunu
C) İktisadi kaynakların etkin olarak kullanılmadığını
D) Eğri üzerindeki her noktada iki ürünün eşit miktarda üretildiğini
E) İktisadi kaynakların, bir üretimden diğerine mükemmel bir şekilde kaydığını
21. Aşağıdakilerden hangisi üretim olanakları eğrisinin sağa kaymasına yol açar?
A) Tüketici talebinin ciddi ölçüde ve aniden artması
B) Kaynakların bir malın üretiminden diğerine kaydırılması
C) Okuma – yazma oranının yükselmesi
D) Toplam nüfusun azalması
E) Aktif iş gelirinin azalması
3
22. Aşağıdakilerden hangisi üniversiteye gitmenin fırsat maliyeti değildir?
A) Üniversite harçları
B) Üniversiteye gitmeme durumunda çalışılacak bir işten sağlanan gelir
C) Üniversiteye giderken yapılacak yiyecek giderleri
D) Ders çalışırken kullanılacak zamanın, alternatif alanlarda kullanımı
E) Üniversitede dersler için yapılan kitap ve kırtasiye harcamaları
23. Aşağıdakilerinden hangisi değeri zamanın belli bir anında ölçülebilen değişkenin
ifadesidir?
A) Dışsal değişken
B) İçsel değişken
C) Stok değişken
D) Akım değişken
E) Bağımlı değişken
24. Aşağıdakilerinden hangisi değeri belirli bir zaman diliminde ölçülebilen değişkenin
ifadesidir?
A) Dışsal değişken
B) İçsel değişken
C) Stok değişken
D) Akım değişken
E) Bağımlı değişken
25. Aşağıdakilerden hangisi akım değişken değildir?
A) Net ihracat
B) Amortisman
C) Vergiler
D) Gelir
E) Yatırımlar
26. Üretim imkânları altında kalan bir nokta ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Ulaşılması imkânsızdır.
B) Eksik istihdamı göstermektedir.
C) Fiyatların çok düşük olduğunu göstermektedir.
D) Tasarruf olgusunu göstermektedir.
E) Optimal kaynak dağılımına istihdam öncesi tam ulaşıldığını göstermektedir.
27. Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerini gösterir?
A) İş gücü, ham madde, sermaye ve para
B) Kira, ücret, faiz ve kâr
C) Üretim, dağıtım, fiyatlama ve pazarlama
D) Doğal kaynaklar, iş gücü, sermaye ve girişimcilik
E) İşçiler, firmalar, devlet ve para
28. Malların fiyatı yüzde 50 tüketicinin geliri yüzde 25 artarsa bütçe doğrusu için
aşağıdakilerinden hangisi gerçekleşir?
A) Eğimi artar
B) Eğimi azalır
C) Eğim değişmez
D) Sağa kayar
E) Hiçbiri
29. Aşağıdakilerinden hangisi farksızlık eğrilerinin özelliklerindendir?
A) Fayda düzeyinin ne kadar olduğunu ölçer
B) Eğri boyunca fayda farklıdır
4
C) Eğri boyunca eğim aynıdır
D) Orjine göre iç bükeydir
E) Negatif eğimlidir
30. Tüketicinin birden fazla mal tüketmesi halinde her mala ayrılan son liraların marjinal
faydaları oranının bire eşit olması aşağıdakilerinden hangisi ile söylenebilir?
A) Tüketici fazlası
B) Tüketicinin kar maksimizasyonu
C) Tüketici dengesi
D) Tüketici artığı
E) Tüketici kazancı
31. Para stoğu nasıl bir değişken olduğu söylenebilir?
A) Dışsal değişken
B) Stok değişken
C) Akım değişken
D) Bağımsız değişken
E) İçsel değişken
32. X malı miktarının yatay eksende gösterildiği bir durumda, gelir tüketim eğrisi dikey
eksene paralel ise, X malına ait talebin gelir esnekliği değeri
a) -1,5
b) -1
c) 0
d) 1
e) 1,5
33.
Y
E1
E2
X
Yukarıdaki grafikte denge noktasının E1’den E2’ye değişmesine neden olan faktör
aşağıdakilerinden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)
Tüketicinin gelirinin artması
Y malının fiyatının artması
X malının fiyatının düşmesi
X malının fiyatının yükselmesi
Y malının düşük mal olması
5
34. Fiyat tüketim eğrisi miktar eksenine dik bir doğru ise, talebin fiyat esnekliği hangi
değeri alır?
a) Sonsuz
b) 1’den büyük
c) Birdir
d) 1’den küçük
e) Sıfırdır
35. Düşük bir malın gelir etkisi nasıldır?
a) Pozitif
b) Sıfırdır
c) Negatiftir
d) Sonsuzdur
e) Pozitif, sıfır veya negatif olabilir
36. Bir tüketici 200 TL’sini birim fiyatı 15 TL olan X malı ile birim fiyatı 7 TL olan B
malına harcamak zorundadır. Buna göre bu tüketicinin bütçe doğrusunun eğimi
nedir? (Dikey Eksende X malı Yatayda Y malı vardır)
a) -15/7
b) -15/200
c) -7/200
d) -7/15
e) 2
37. Engel eğrisinde yukarı doğru hareket edilmesi aşağıdakilerinden hangisine neden
olur?
a) Kayıtsızlık eğrilerinin negatif eğimli olmasına
b) Bütçe doğrusunun eğiminin artmasına
c) Bütçe doğrusunun eğiminin azalmasına
d) Bütçe doğrusunun paralel olarak kaymasına
e) Bütçe doğrusu ile ilgili bir durum yoktur
38. Engel eğrisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Orjinden çıkan doğruysa, talebin gelir esnekliği her noktada 1’dir
b) Miktar eksenine dik bir doğruysa talebin gelir esnekliği sonsuzdur.
c) Gelir eksenini kesen pozitif eğimli bir doğruysa, talebin gelir esnekliği birden
küçüktür.
d) Miktar eksenine doğru kıvrılan pozitif eğimli bir eğri ise gelir esnekliği sıfır ile bir
arasındadır.
e) Zorunlu mallarda negatif eğimlidir
39. Aşağıdakilerinden hangisi gelir tüketim eğrisi üzerindeki her nokta için doğrudur?
a) Fayda ençoklaştırılır ama gelirin tamamı harcanmaz
b) Fayda ençoklaştırılır ve gelirin tamamı harcanır
c) Gelirin tamamı harcanır ama fayda ençoklaştırmaz
d) Malların tüketilen miktarları sabittir.
6
e) Fayda düzeyi sabittir.
40. Aşağıdakilerinden hangisi Slutsky denklemi ile matematiksel olarak ifade
edilmektedir?
a) Fayda fonksiyonu
b) Üretim fonksiyonu
c) İkame ve gelir etkisi
d) Gelir ve tüketim etkisi
e) Bütçe kısıtı
41. X malı miktarının yatay eksende gösterildiği bir durumda, gelir tüketim eğrisi pozitif
eğimli ise, X malına ait talebin gelir esnekliği kaçtır?
a) -1,5
b) -1
c) -0,5
d) 0
e) 0,6
42. Giffen malı ile ilgili aşağıdakilerinden hangisi doğrudur?
a) Gelir etkisi ile ikame etkisinin yönleri aynıdır
b) Talep eğrisi daima negatif eğimlidir
c) Her giffen malı aynı zamanda düşük maldır
d) Engel eğrisi pozitif eğimlidir
e) Pozitif gelir etkisi negatif ikame etkisinden küçüktür
43. Marjinal ikame oranlarının malların fiyatları arasındaki orana eşit olması
aşağıdakilerinden hangisi ile ifade edilir?
a) Pareto optimumu
b) Birinci derecede tüketici denge koşulu
c) Birinci derecede üretici denge koşulu
d) İkinci derecede üretici denge koşulu
e) Hiçbiri
44. Kayıtsızlık eğrilerinin yatay eksene paralel olması durumunda tüketici dengesiyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a)
b)
c)
d)
e)
Yatay eksendeki malın marjinal faydası sonsuzdur
Dikey eksendeki malı marjinal faydası sıfırdır
Sadece yatay eksende yer alan mal tüketilir
Sadece dikey eksende yer alan mal tüketilir
Denge kayıtsızlık eğrisinin bütçe doğrusuna teğet olduğu noktada oluşur
45. Bir tüketicinin bütün gelirini kitap ve kaleme harcadığını ve kitap için ikame ve gelir
etkisinin negatif olduğunu varsayalım. Kitabın fiyatının artması durumunda,
tüketicinin kitaba ilişkin talebi sırasıyla ikame ve gelir etkisine bağlı olarak nasıl
değişir?
7
a)
b)
c)
d)
e)
İkame Etkisi
Gelir Etkisi
Azalır
Artar
Azalır
Azalır
Belirsiz
Artar
Azalır
Azalır
Belirsiz
Azalır
46. Talep eğrisinin yatay eksene paralel olması durumunda vergi yükünün dağılımı
aşağıdakilerinden hangisinde doğru verilmiştir?
a) Verginin tamamını tüketici öder
b) Verginin tamamını üretici öder
c) Vergi yükü eşit olarak paylaşılır
d) Verginin daha büyük kısmını tüketici öder
e) Verginin daha büyük kısmını üretici öder
47. Çok kısa dönemde piyasa fiyatının temel belirleyicisi aşağıdakilerinden hangisidir?
a) Arz miktarı
b) Talep miktarı
c) Arz esnekliği
d) Üretim faktörlerinin fiyatı
e) Marjinal maliyet marjinal gelir eşitliği
48. Fiyat tüketim eğrisi miktar eksenine paralel olan bir malın üretimini gerçekleştiren ve
toplam gelirini maksimize etmeyi amaçlayan firma aşağıdakilerinden hangisini yaparsa
rasyonel davranış olur?
a.
b.
c.
d.
e.
Fiyatın düşürülmesi
Fiyatın yükseltilmesi
Fiyatın esnekliğinin bire eşit olduğu noktaya kadar düşürülmesi
Fiyat değişikliğinin bir etkisi olmayacaktır
Fiyatın esnekliğinin bire eşit olduğu noktaya kadar arttırılması
49. Elma ve Kivi tüketen bir bireyin fayda fonksiyonu U  12EK , elmanın fiyatı 1 TL
kivinin fiyatı 0,5 TL ise, bu bireyin fayda maksimizasyonu için tüketmesi gereken optimum
elma kivi oranı kaçtır?
a)
b)
c)
d)
e)
1/4
1/2
1
2
4
8
50. Fiyat tüketim eğrisi pozitif eğimli ise, talebin fiyat esnekliği için aşağıdakilerinden
hangisi doğrudur?
a)
b)
c)
d)
e)
1’den küçük
1’den büyük
1’e eşittir
Sıfırdır
Sonsuzdur
51. Fiyat tüketim eğrisi miktar eksenine dik bir doğru ise, talebin fiyat esnekliği hangi
değeri alır?
a) Sonsuzdur
b) 1’den büyüktür
c) Birdir
d) 1’den küçüktür
e) Sıfırdır
52. Aşağıdakilerinden hangisi arz eğrisini sağa kaydırır?
a) Vergilerin artması
b) Sübvansiyonların azalması
c) Girdi fiyatlarının düşmesi
d) Teknolojik ilerlemenin olmaması
e) Firma sayısının azalması
53. Bireysel talep eğrilerinin yatay eksenlerinin toplamından aşağıdakilerinden hangisi elde
edilir?
a) Marshall talep eğrisi
b) Walras talep eğrisi
c) Toplam arz eğrisi
d) Toplam talep eğrisi
e) Piyasa talep eğrisi
54. Bir malın arz eğrisi aşağıdaki durumların hangisinde sağa doğru kayar?
a)
b)
c)
d)
e)
Fiyatın artması
Fiyatın azalması
Üretim teknolojisinin gelişmesi
Üretim faktörlerinin fiyatının artması
Vergi oranlarının artması
55) Bir malın fiyatında artış, satılan miktarında ise azalış olmuş ise, bunun nedeni ne
olabilir?
A) Arzda bir azalış
B) Arzda bir artış
C) Talepte bir azalış
D) Talepte bir artış
E) Hem talepte, hem arzda bir artış.
9
56) Sermaye kavramı aşağıdakilerden hangisini içerir?
A) Ekmek
B) Otobüs
C) Kağıt para
kartı
D) Döviz
E) Kredi
57) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Doğrusal bir talep eğrisinin her noktasında esneklik aynıdır.
B) Doğrusal bir talep eğrisinin her noktasında eğim farklıdır.
C) Doğrusal bir arz eğrisi orjinden geçiyor ise, arz esnekliği her noktada 0’dır.
D) Doğrusal bir arz eğrisi dikey ekseni kesiyor ise, arz esnekliği her noktada 1’den
küçüktür.
E) Doğrusal bir arz eğrisi dikey ekseni kesiyor ise, arz esnekliği her noktada 1’den
büyüktür.
58) Çapraz talep esnekliği negatif ise, bu iki mal nasıl bir maldır?
A) Tamamlayıcı maldır.
B) ikame maldır.
C) Üstün maldır
D) Giffen malıdır
E) Zorunlu maldır
59) Aşağıdaki sorunlardan hangisi üretim teknolojisi ve üretimin organize edildiği
ekonomik sistemle yakından ilgilidir?
A)Malların neden üretildiği
B)Malların nerede üretildiği
C)Malların nasıl üretildiği
D)Kimler için üretildiği
E)Hangi malların üretildiği
60) Aşağıdakilerden hangisi dönüşüm eğrisinin varsayımlarından biri değildir?
A)Tüm kıt kaynaklar etkin kullanılmıştır
B)Teknoloji sabittir
C)Kaynakların kalitesi sabittir
D)Sabit kaynak miktarları aynı üretim türleri arasında tahsis edilir
E)Farklı kaynakların miktarı sabittir
61) Aşağıdakilerden hangisi talebi azaltan etkenlerden biri değildir?
A)İkame malın fiyatının düşmesi
B)Gelirin azalacağı yönünde artması
C)Alıcıların sayısını artması
10
D)Tamamlayıcı malın fiyatının artması
E)Normal mal için gelirin azalması
62) Tüketicinin geliri azalırken bir mala olan talebi de azalıyorsa bu mal nasıl bir maldır?
A)Hazır mal
B)Serbest mal
C)Normal mal
D)Fakir mal
E)Düşük mal
11
63) Arz fazlasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Arz fazlası fiyatlarda aşağıya doğru bir hareket yaratır
B) Arz fazlasına mal fazlası da denir
C) Arz fazlası her zaman denge fiyatının altında oluşur
D)Piyasanın dengede olmadığı durumlardan biridir
E)Malın arz edilen miktarın talep edilen miktardan fazla olmasıdır
64) Ne tür mallarda engel eğrisi negatif eğimlidir?
A) İkame mallar
B) Tamamlayıcı mallar
C) Üstün mallar
D) Zayıf üstün mallar
E) Düşük mallar
65) Qsx= –50+30P, P:20’den 30’a çıkarsa, üretici rantı nasıl değişir?
A) 200 azalır
B) 200 artar
C) 250 artar
D) 250 azalır
E) Üretici değil, tüketici rantı değişir
66) X malı normal bir mal iken talebin esnekliği 1’e eşitse, Engel eğrisinin şekli nasıl
olur?
A) Negatif
B) Pozitif
C) Önce pozitif sonra negatif
D) Orjinden geçen bir doğru
E) Yatay eksene paralel
67) Fayda fonksiyonu U  Q12 Q2 olan bir tüketici Q1  6 ve Q2  5 birim mal tüketerek
belirli bir fayda elde etmektedir. Bu tüketicinin 3 birim Q1 malından tüketmeye razı
olması için kendisine en az kaç birim Q2 malı önerilmelidir?
A) 10
B) 12
C) 14
D) 16
E) 20
68) Bir tüketici belli bir dönem harcamasıyla yalnızca X malı satın aldığında 120 birim
yalnızca Y malı satın aldığında 40 birim mal satın almaktadır. Ancak tüketicinin
gerçekte satın aldığı Y miktarı 25 birimdir
Buna göre bu tüketicinin bütçe doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -3
B) -0,20
C) -0,25
D) -0,40
E) -0,33
69) Bir malın fiyatı sabitken arzının artması sonucu aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A)Denge fiyatı artar,miktar sabit kalır
B)Denge fiyatı ve miktarı artar
12
C)Denge fiyatı ve miktar azalır
D)Denge miktarı azalır, denge fiyatı artar
E)Denge miktarı artar denge fiyatı azalır
70) Ordinal fayda yaklaşımına göre tüketici dengesi aşağıdakilerin hangisinde oluşur?
A) Eş-fayda eğrisinin es-maliyet doğrusunu kestiği noktada
B) Eş-fayda eğrisinin üretim olanakları eğrisini kestiği noktada
C) Eş-fayda eğrisinin bütçe doğrusunu kestiği noktada
D) Eş-ürün eğrisinin bütçe doğrusunu kestiği noktada
E) Eş-ürün eğrisinin es-maliyet doğrusunu kestiği noktada
71) Aşağıdaki şekle göre tüketicinin denge noktası D1’den D2’ye kayıyorsa D1 ve D2
ye geçtiği düşünülen eğriye ne ad verilir?
Y
M/P2
A)Talep eğrisi
B)Miktar eğrisi
D2
C)Fiyat Tüketim Eğrisi
D)Engel eğrisi
D1
X
M/P11
E)Gelir-Tüketim eğrisi
M/P22
72) Fiyat tüketim eğrisinin yardımıyla aşağıdaki eğrilerden hangisi elde edilir?
A)Bireysel talep eğrisi
B)Bütçe doğrusu
C)Gelir tüketim eğrisi
D)Eşmaliyet eğrisi
13
E)Engel eğrisi
73) Kayıtsızlık eğrilerinin orjine göre dış bükey olmasının nedeni aşağıdakilerinden
hangisidir?
A) Tüketicinin gelirinin sınırlı olması
B) Tercihlerin farklılığı
C)Azalan marjinal fayda
D)Artan marjinal ikame oranı
E) Sabit marjinal ikame oranı
74) Aşağıdaki şekle göre hangisi söylenebilir?
A)Bütçe kısıtı değişmiştir
X1
İ1
B)Tüketicilerin parasal bütçesi değişmiştir
C)Mallardan birinin fiyatı değişmiştir
D1
D)Tüketicinin zevk ve tercihleri değişmiştir
D2
E)Hepsi değişmiştir
İ2
X2
75) Bir ekonomide vergi öncesi talep fonksiyonu P  800  4QD ve arz fonksiyonu
P  300  6QS ise hükümetin üüretim aşamasında 30 TL vergi almaya başlarsa bu verginin ne
kadarı üretici tarafından ödenir?
A) 12
B) 18
C)20
D) 24
E) 30
14
76) Tüketicinin parasal bütçesi zevk ve tercihleri sabitken X2 malının fiyatının düşmesi
sonucunda aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
X2
X2
A)
B)
X1
X1
X2
C)
X2
D)
X1
X2
E)
X1
77) Aşağıdaki durumların hangisinde denge fiyatına olan etkisi belirsizdir?
A) Talebin ve arzın artması
B) Talebin azalması ve arzın daha fazla artması
C) Talebin artması ve arzın daha fazla düşmesi
D) Arzın artması ve talebin düşmesi
E) Arzın artması ve talebin sabit kalması
78) İki mal için bütçe kısıtının mal düzlemindeki geometrik çizimine ne ad verilir?
A)Genişleme yolu
B)Eş maliyet doğrusu
C)Bütçe doğrusu
D)Eş ürün eğrisi
E)Farksızlık eğrisi
15
79) X’in marjinal faydası Y’nin marjinal faydasına eşit ise ve tüketici tüm bütçesini
harcamışsa; X ve Y’nin fiyatları arasında nasıl bir ilişki vardır?
A)X’in fiyatı Y’nin fiyatının dört katıdır
B) X’in fiyatı Y’nin fiyatının yarısıdır
C) X’in fiyatı Y’nin fiyatı arasında bir ilişki yoktur
D) X’in fiyatı Y’nin fiyatına eşittir
E) X’in fiyatı Y’nin fiyatının iki katıdır
80) Aşağıdaki şekilde marjinal ikame oranı MRS X2, X1 kaçtır?
A)5/7 B)-7/5 C)-8/7 D)3/5 E)-5/3
X2
8
1
X1
2
7
81) Aşağıdakilerinden hangisi ekonomide belirtilen ihtiyaçların özelliklerinden biridir?
A) İhtiyaçlar sabittir
B) İhtiyaçlar birbirini tamamlayabilir
C) Subjektiftir
D) Kesinlikle parayla ifade edilmelidirler
E) Tüm ihtiyaçlar karşılandığı zaman şiddeti artar
82) Üretim imkânları eğrisi üzerindeki herhangi bir noktadan çizilen teğetin eğimine ne ad
verilir?
A) Bağıt eğrisi
B) Anlaşma eğrisi
C) Marjinal teknik ikame oranı
D) Marjinal dönüşüm oranı
E) Edgeworth Diyagramı
16
83) A ve B mallarını tüketen bir kişi için A malının marjinal faydasının B malının marjinal
faydasına oranı 2’dir. B malının fiyatı 24 ise, tüketicinin dengeye gelebilmesi için A malının
fiyatı kaç olmalıdır?
A) 48
B) 96
C) 6
D) 24
E12
84) Pazar dönemi olarak bilinen koşullarda arzın fiyat esnekliği aşağıdakilerinden hangisidir?
A) Bire eşit
B) Birden büyük
C) Sıfır ile bir arasında
D) Sıfırdır
E) Sonsuzdur
85) Aşağıdakilerinden hangisi bir malın talebini belirleyen faktörlerden biri değildir?
A) Tüketicinin geliri
B) Üretim faktörleri fiyatı
C) Gelirle ilgili beklentiler
D) Fiyatlarla ilgili beklentiler
E) Nüfus
86) Aşağıdakilerinden hangisi tavan fiyat uygulamasının temel amacıdır?
A) Sermayedarları korumak
B) Çiftçileri korumak
C) Tüketicileri korumak
D) Üreticileri korumak
E) Yabancı yatırımcıları korumak
17
87) Aşağıdaki eş ürün eğrisi girdileri arasında nasıl bir ilişki vardır?
K
L
A)
B)
C)
D)
E)
Tam ikame
Artan ikame
Azalan ikame
Sabit ikame
Sıfır ikame
88) Bir malın fiyatındaki artış sonrasında toplam hasılatta meydana gelen artış aşağıdaki talep
esnekliği değerlerinden hangisi için en fazladır?
A) e>1
B) e<1
C) e=1
D)e=0
E) e=∞
89) Asgari ücretin tam rekabet piyasası koşullarında oluşan denge ücret düzeyinin üzerinde
belirlendiği bir durumda aşağıdakilerinden hangisi gerçekleşir?
A) Emek arz fazlası
B) Emek talep fazlası
C) Emek arzı değişmez
D) Emek talebi değişmez
E) Emek arzı azalır
90) Talebin fiyat esnekliğinin sonsuz olduğu durum için fiyat tüketim eğrisinin şekli nasıldır?
A) Pozitif eğimlidir
B) Negatif eğimlidir
C) Miktar eksenine paraleldir
D) Miktar eksenine diktir
E) Fiyat tüketim eğrisi oluşmaz
18
91) Ekonominin bulunduğu noktanın cari üretim olanakları sınırının solunda olması
aşağıdakilerinden hangisini gösterir?
A) Ekonomide bazı üretim faktörlerinin atıl olduğunu
B) Ekonomide kısa dönemde büyümenin mümkün olmadığını
C) Alternatif maliyetin yüksek olduğunu
D) Ekonomik büyümenin gerçekleştiğini
E) Üretim faaliyetinin nihai amacına ulaştığını
92) Azalan marjinal fayda kuralının geçerli olduğu bir durumda bir mal yada hizmet son
birimin sağladığı fayda sıfır oluncaya kadar tüketildiğinde toplam fayda nasıl değişir?
A) Artar
B)Azalır
C) Değişmez D) Sıfır değerini alır
E) Negatif değer alır
93) Gelir tüketim eğrisi X = Y ve bütçe doğrusu 120 = X + 4Y olan bir tüketicinin faydasını
maksimize edebilmesi için X malından kaç birim tüketmesi gerekir?
A) 0
B) 24
C) 30
D) 48
E) 60
94) İkame etkisini ölçebilmek için aşağıdakilerinden hangisi yapılır?
A) Gelir sabit tutulur ve yeni bir kayıtsızlık eğrisine geçilir
B) Gelir sabit tutulur ve orijinal kayıtsızlık eğrisi üzerinde kalınır
C) Fiyatlar sabit tutulur ve yeni bir kayıtsızlık eğrisine geçilir
D) Fiyatlar sabit tutulur ve orijinal kayıtsızlık eğrisi üzerinde kalınır
E) Hem gelir hem de fiyatlar sabit tutulur ancak yeni bir kayıtsızlık eğrisine geçilir
95. Ekonomide hangi malların üretileceğine yanıt ararken toplumu sınırlayan unsur
aşağıdakilerinden hangisidir?
A) Toplumun gelir dağılımı
B) Üretici sayısı
C) Tüketici sayısı
D) Ekonomideki teknoloji düzeyi
E) Üretim teknolojisi
96. Bütün ekonomik faaliyetlerin temel aracı hangi soruna çözüm bulmaktır?
A) Tüketim
B) Üretim
C) Dağıtım
D) Bölüşüm
E) Kıtlık
97. Aşağıdakilerinden hangisi üretim olanakları eğrisini sola kaydırır?
A) Toplumun sahip olduğu kaynakların azalması
B) Ülkenin stoklarının artması
19
C) Etkin kaynak kullanımı
D) Teknolojinin gelişmesi
E) Ekonominin büyümesi
98. Aşağıdaki üretim imkânları eğrisi için aşağıdakilerinden hangisi doğrudur?
A) B noktasında kaynaklar yetersizdir
B) A noktasında eksik istihdam söz konusudur
C) Azalan fırsat maliyeti söz konusudur
D) Üretilmeyen her bir birim televizyona karşılık bir birim daha fazla radyo üretilir
E) Bu eğri artan fırsat maliyeti gösterir
Televizyon
A
B
Radyo
99. Belirli bir süre içerisinde mevcut tüm kaynaklar ve teknoloji ile üretilebilecek nihai mal ve
hizmetlerin alternatif bileşimlerini gösteren eğriye ne ad verilir?
A) Lorenz eğrisi
B) Gini Katsayısı
C) Üretim imkânları eğrisi
D) Talep eğrisi Eş ürün eğrisi
E) Talep eğrisi
100. Orijine göre iç bükey üretim imkânları eğrisi aşağıdakilerinden hangisinin sonucudur?
A) Sabit verimliliğin
B) Artan verim yasası
C) Artan fırsat maliyetin
D) Değişmez fırsat maliyetin
E) Azalan fırsat maliyetin
101. Toplam fayda artarken marjinal fayda için ne söylenebilir?
A) Sıfırdır
B) Negatiftir azalır
C) Pozitiftir azalır
D) Negatiftir artar
E) Pozitiftir artar
102. Üretim imkânları eğrisi sağa doğru kayarsa aşağıdakilerinden hangisi gerçekleşmez?
A) Ekonomi büyümüştür
B) Ekonomi sabit kalmıştır
C) Kaynakların etkinliği azalmıştır
D) Teknoloji gelişmiştir
E) Toplumun kaynakları artmıştır
20
103. Faydanın ölçülebilirliliği konusunu aşağıdakilerinden hangisi ileri sürmüştür?
A) Jevons
B) Gossen
C) Slutsky
D) Hicks
E) Pareto
104. Diğer malların tüketim miktarları sabitken bir malın tüketim miktarı arttıkça toplam ve
marjinal fayda nasıl değişir?
A) Toplam fayda değişmez marjinal fayda azalır
B) Toplam fayda artar marjinal fayda azalır
C) Her ikisi de azalır
D) Her ikisi de artar
E) Toplam fayda azalır marjinal fayda artar
105. Aşağıdaki tabloda Q tüketim miktarını TU toplam faydayı ve MU marjinal faydayı
gösteriyorsa MU değerleri sırasıyla ne olur
A) 0,1,2,3,4
Q
TU
MU
B) 6,4,2,1,0
1
6
C) 6,5,4,3,2
2
10
D) 0,1,2,4,6
3
12
E) 6,10,4,2,1
4
13
5
13
106. Marjinal fayda sıfır iken toplam fayda için ne söylenebilir?
A) Bire eşittir
B) Sıfıra eşittir
C) Negatiftir
D) Maksimumdur
E) Minimumdur
107. Tüketilen her ek bir birim malın sağladığı faydaya ne ad verilir?
A) Tüketim
B) Dışsal fayda
C) İçsel fayda
D) Marjinal fayda
E) Toplam fayda
108. İki mal bileşiminden tüketiciye eşit toplam faydayı sağlayan noktaların geometrik
yerine ne ad verilir?
A) Gelir tüketim eğrisi
B) Eş ürün eğrisi
C) Eş maliyet doğrusu
D) Bütçe doğrusu
E) Farksızlık eğrisi
109. Bir tüketici X ve Y gibi mal bileşimini tüketirken X malı tüketimini 2 birim arttırıp Y
malı tüketimini 6 birim azaltmış ancak toplam faydası değişmemiştir. Bu noktada Y’nin
X’e göre marjinal ikame oranı MRSy,x kaçtır?
A) 4
B) 5
C) 1/3
D) -3
21
E)
110.
A)
B)
C)
D)
E)
111.
0
Azalan marjinal fayda ilkesinin temeli aşağıdakilerinden hangisidir?
Toplam faydanın artması
Nadir malların analiz dışı bırakılması
İhtiyaçların sonsuz olması
Toplam faydanın azalması
İhtiyaçların giderildikçe şiddetinin azalması
Aşağıdaki şekle göre mallar arasında nasıl bir ikame vardır?
A) Azalan ikame
X malı
B) Artan ikame
C) Sabit ikame
D) Negatif değişen ikame
E) Pozitif değişen ikame
I2
I1
Y malı
112. İki mal için bütçe kısıtının mal düzlemindeki negatif eğimli doğruya ne ad verilir?
A) Bütçe doğrusu
B) Eş maliyet doğrusu
C) Genişleme yolu
D) Farksızlık eğrisi
E) Eş ürün eğrisi
113. Aşağıdakilerinden hangisi farksızlık eğrilerinin özelliklerinden değildir?
A) Farksızlık eğrileri orijinden uzaklaştıkça daha yüksek toplam faydayı sağlar
B) Farksızlık eğrileri birbirini kesmezler
C) Orijine göre dış bükeydirler
D) Farksızlık eğrileri çeşitli mal sepetlerinin yerini gösteren bir eğridir
E) Pozitif eğimlidirler
114. X malının fiyatı ve Y malının fiyatı eşitse ve tüketici bütün parasını harcamışsa
aşağıdakilerinden hangisi doğrudur?
A) X’in fiyatı Y’nin İki katıdır
B) X’in fiyatı Y’nin dört katıdır
C) X’in fiyatı Y’nin üç katıdır
D) X’in fiyatı Y’nin bir katıdır
E) Hiçbiri
115. Tüketicinin bütçesi ve tercihleri sabitken X malı fiyatında bir düşme olduğunda
aşağıdakilerinden hangisi gerçekleşir (X malı dikey eksende Y malı yatay eksende)?
A) Bütçe doğrusunun eğimi yatıklaşır
B) Bütçe doğrusunun eğiminde bir değişiklik olmaz
C) Bütçe doğrusunun eğimi düşer
D) Bütçe doğrusunun eğimi artar
E) Bütçe doğrusu yatay eksende daralır
116. Tüketicinin bütçesi ve tercihleri sabitken X malı ve Y malı fiyatında bir düşme
olduğunda aşağıdakilerinden hangisi gerçekleşir (X malı dikey eksende Y malı yatay
eksende)?
A) Bütçe doğrusunda bir değişme olmaz
22
B) Bütçe doğrusu paralel içeri kayar
C) Bütçe doğrusu paralel dışarı kayar
D) Bütçe doğrusu paralel olmayan bir şekilde dışarı kayar
E) Bütçe doğrusu paralel olmayan bir şekilde içeri kayar
117. Tüketicinin geliri azalırken bir mala olan talebi de azalıyorsa bu mallar nasıl
mallardır?
A) Hazır mal
B) Serbest mal
C) Normal mal
D) Giffen malı
E) Düşük mal
118. Malın fiyatındaki bir artış arzı nasıl etkiler?
A) Arz miktarı azalır
B) Arz miktarı artar
C) Değişmez
D) Etkilemez
E) Hiçbiri
119. Aşağıdakilerinden hangisi talep miktarını azaltan etkenlerden biri değildir?
A) İkame malının fiyatının düşmesi
B) Gelirin azalacağı beklentisinin artması
C) Alıcıların sayısının artması
D) Tamamlayıcı malın fiyatının artması
E) Normal mal için gelirin azalması
120. Tüketicinin parasal bütçesi zevk ve tercihleri sabitken X malının fiyatının düşmesi
sonucu aşağıdakilerinden hangisi gerçekleşir? (X malı Y eksenin de Y malı X ekseni
üzerindeyken)
A) X ekseni sabitken Y ekseni yukarı doğru çıkar
B) X ekseni sabitken Y ekseni aşağı doğru kayar
C) Y ekseni sabitken X ekseni yukarı doğru çıkar
D) Y ekseni sabitken X ekseni aşağı doğru kayar
E) Hiçbiri
121.
23
Download

1 Mikro İktisat Örnek Sorular I 1. Aşağıdakilerden hangisi talep