Předsmluvní informace pro klienty – spotřebitele
Pro účely Smlouvy o konzultaci typ - 1
Ve smyslu ust. §§ 1811 a 1820 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
1.Totožnost a kontaktní údaje poskytovatele služby
MSC MONEY SERVICE CORPORATION, a.s.
se sídlem Olomouc, Hodolany, Hybešova 200/6, PSČ 779 00
IČ: 28574010
zapsaná v OR u KS v Ostravě pod spis. zn. odd. B, vložka 10091
Tel. č.: 605263474
a
Konzultant:
IČ :
tel. kontakt:
E-mailová adresa:
2. Označení služby a její popis
Předmětem Smlouvy o konzultaci – typ 1,
jsou informace o spotřebitelských smlouvách, o ochraně
spotřebitele a o nekalých obchodních praktikách, o fungování finančního trhu v ČR, o zásadách správného
úvěrování, o zákoně o spotřebitelském úvěru, o způsobech řešení tíživé finanční situace, shrnutí finanční
situace Klienta a navržení možnosti řešení, pokud Klient poskytne Poskytovateli konzultace relevantní a
pravdivé informace. Předmětem služby je rovněž konzultace v oblasti soudního oddlužení – osobního bankrotu,
řešení exekucí, řešení zadluženosti.
3.Cena služby a platební podmínky
Cena za poskytnutí služeb podle Smlouvy o konzultaci – typ 1 je celkem 5.000,- Kč s DPH bez dalších poplatků,
daní nebo jiných plateb. Cena za poskytnutou službu je splatná v hotovosti v den podpisu Smlouvy o konzultaci.
4.Právo na odstoupení od smlouvy
1. V případě, že je Smlouva o poskytnutí služeb sjednána mimo obchodní prostory poskytovatele, pak má
Klient právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Pokud však konzultace byla provedena s předchozím
souhlasem Klienta před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, který byl proveden na
základě výslovné žádosti Klienta, učiněné v písemné podobě, pak již nemá právo Klient odstoupit od
smlouvy
2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí klient toto své rozhodnutí písemně oznámit
poskytovateli na adresu poskytovatele MSC MONEY SERVICE CORPORATION,a.s. se sídlem Olomouc,
Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc. Pro odstoupení může Klient použít formulář, který je uložen na
webových stránkách společnosti www.mscorp.cz
5. Reklamace a dohlížející orgán
V případě, že Klient bude chtít uplatnit záruku nebo reklamaci k poskytnuté službě, může se písemně obrátit na
Poskytovatele - společnost MSC MONEY SERVICE CORPORATION, a.s., a to písemně nebo emailem na
[email protected]
Příslušný orgán dohlížející na činnost Poskytovatele je Česká obchodní inspekce. Také je mu známo, že případné
spory ze Smlouvy o konzultaci – typ 1 mohou být řešeny prostřednictvím rozhodce v souladu s Rozhodčí
smlouvou uzavřenou mezi Klientem a Poskytovatelem konzultace.
Trvale veřejný přístup ke všem těmto informacím je přístupný na stránkách společnosti MSC MONEY SERVICE
CORPORATION, a.s. www.mscorp.cz.
V
dne
Podpis klienta:
Download

Povinné předsmluvní informace