NAŠE PRAHA 10
titul je součástí sítě
• www.nasepraha10.cz
2/2015
P ra h a 10, 11, 15, 22 l B e n i ce l D o l n í M ě c h o l u py l D u b e č l Ko l ov ra t y l K rá l ov i ce l K ř e s l i ce l N e d vě z í l Petrovice l Štěrboholy
Zůstanou zachovány
tramvaje 26 a 13?
Rozhovor na stranách 8 a 9
Plánované změny MHD se
týkají i Prahy 10 a lidé se
k nim v lednu měli možnost
vyjadřovat. Jak to dopadlo?
Více na straně 3
Miss Renata
Langmannová:
Doma už
se cítím
na Žižkově
Ne
v c jčt
49 el en
vý 5 7 é P ějš
tis 00 ra í
ze
ků
Čeká Vršovice
dopravní kolaps?
V květnu by měla začít rozsáhlá rekonstrukce Bělehradské ulice. Co vše čeká
řidiče a cestující?
Více na straně 4
Kam vyrazit bez
peněz?
Chcete navštívit galerii,
výstavu nebo muzeum zdarma? Proč ne! Pravidelně vás
seznamujeme s místy, kde se
neplatí vstupné.
Více na straně 12
INZERCE
VĚ ENO
O
N VŘ
E
OT
AUTOCENTRUM Dojáček
Autorizovaný prodej a servis vozů DACIA
• široká nabídka servisních služeb • kvalitní servis
/dacia.cze
Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Záruka 3 roky nebo do 100 000 km (platí ta z podmínek, která nastane dřív). Dacia Duster: spotřeba 4,5–11,8 (l/100 km), emise CO2
123–185 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.
AUTOCENTRUM DOJÁČEK spol. s r.o., NA LOUŽI 2A, PRAHA 10 - VRŠOVICE, TEL.: +420 267 216 502, www.dacia.dojacek.cz
SC-350175/01
PŘÍZNIVÉ CENY pro nové i stávající zákazníky.
inzerce
[email protected]
Chcete zhubnout a nevíte jak?
Poradíme Vám! JdČte na Bailine!
PČtadvacet let stará metoda Bailine, která byla vyvinuta v Norsku, aby pomáhala kosmonautĤm posílit svalstvo, mĤže každému dopomoci k jeho vytoužené
postavČ. Nabízí ji jediný salon v Praze
– Kosmetický salon Pretty Woman &
Man v Nádražní ulici.
2
výsledky zpracuje poþítaþový program. Ten vyhodnotí, jak ideálnČ na formování
postavy pracovat, kolik Bailine terapií je tĜeba a jakou
by mČl mít klient ideální váhu. Výhodou metody je, že
v podstatČ není omezena vČkem. Využít ji mohou klienti
od osmnácti let výše.
„Je to ideální pro starší lidi, kteĜí nemohou cviþit,“
poznamenává Renata Hawaz s tím, že omezeni mohou být nČkteĜí lidé svým
zdravotním stavem, metodu
nemohou využít lidé s extrémnČ vysokým krevním
tlakem, kardiostimulátorem,
umČlým kyþelním kloubem
þi nádorovým onemocnČním. Vše se dopĜedu konzultuje s pracovníkem salonu. Bailine rozhodnČ není
urþen jen ženám, které chtČjí zapracovat na své postavČ.
Zhruba jednu tĜetinu klientĤ tvoĜí muži. Renata Hawaz
informuje, že nespornou výhodou metody Bailine je dále i to, že na rozdíl od hubnutí pomocí cviþení þi diety
se klienti po využití metody nemusí trápit s visící kĤží. Klienti, kterým se podaĜí úspČšnČ zhubnout, dostanou pĜímo v salonu Pretty
Woman & Man i rady, jak si
postavu udržet. Rekordmankou v hubnutí je klientka,
která ztratila na váze dokonce osmnáct kilogramĤ.
V salonu Pretty Woman & Man pracuje na své postavČ
tĜeba i produkþní Rola Brzobohatá. Využívá proceduru
Bailine, která plnohodnotnČ nahradí cviþení v posilovnČ a navíc formuje postavu.
Doporučuje Rola Brzobohatá: Zhubla jsem už o dvě konfekční velikosti díky metodě Bailine. V dnešní době je
to světově nejůspěšnější program na formování postavy,
vyhlazení celulitidy, zpevnění
ochablých svalů, kůže a váhovou redukci.
Pro čtenářky časopisu desítka máme připravené
výhodné balíčky na metodu Bailine:
10 terapií bailine + 2 zdarma ............................................ 3 900,15 terapií bailine + 3 zdarma ............................................ 5 100,20 terapií bailine + 5 zdarma ............................................ 5 900,10 terapií vakupres 60 minut + 2 zdarma ......................... 5 500,10 terapií vakupres 30 minut + 2 zdarma ......................... 3 300,-
1. ukázková hodina je zdarma!
akce trvá do 15. 3. 2015
Výhodné balíčky jsou i na ostatní hubnoucí a zkrášlovací metody,
ceny najdete na našich webových stránkách.
Máte možnost zakoupení dárkových poukazů.
Všechny terapie jsou vhodné jak pro ženy, tak i pro muže.
Adresa: Nádražní 110, Praha 5 – Anděl
tel.: 257 313 721, 602 935 671
www.prettywomanandman.cz
SC-350049/01
Bailine je metoda, kdy hubnutí Ĝídí poþítaþ. Unikátní
program vyhodnotí, co je pro
kterého klienta nejlepší. „Jde
o neinvazivní metodu, kdy
klientovi pĜipevníme na tČlo
speciální elektrody, které vysílají ke svalu kontrakci, nastartují tím spalování a zároveĖ formování postavy. Bailine však není urþena jen pro
ty, kdo chtČjí zhubnout, lze
se díky ní zamČĜit jen na jednu problémovou partii nebo
na zpevnČní tČla,“ poznamenává majitelka salonu Renata Hawaz. S procedurou Bailine, která obsahuje celkem
40 programĤ, má velmi dobré zkušenosti napĜíklad produkþní Rola Brzobohatá. Ta
v salonu Pretty Woman &
Man pracuje na své postavČ
od þervence, za tĜi mČsíce
zhubla sedm kilo a dvČ konfekþní velikosti.
Výhodou norské metody
je, že 100 % nahradí cviþení v posilovnČ, výsledky
se však dostavují o poznání
dĜíve. Jedna procedura trvá
45 minut a vyrovná se zhruba 2,5 hod. intenzivního tréninku v posilovnČ. V salonu Pretty Woman & Man
však nabízejí dalších zhruba
7 doplĖkových terapií, které mohou metodu Bailine
buć vhodnČ doplnit, nebo je
lze absolvovat samostatnČ.
Ukázková hodina Bailine
je zdarma, klienta v salonu zmČĜí a zváží a poté jeho
Denní zpravodajství na www.nasepraha10.cz
U NÁS NA DESÍTCE
redaktor:
Jan Bělohubý
tel.: 603 20 66 33
jan.belohuby
@ceskydomov.cz
Parkování zdarma
v Edenu je minulostí
NC Eden jako soukromý
subjekt od února zavedlo to, co
před ním řada jiných: Po deseti
letech omezilo dobu, po kterou
lze zaparkovat zdarma – na tři
hodiny. Řidiči už přes noc nebo
během pracovní doby (v okolí
je ministerstvo nebo úřad)
nebudou využívat toto dvoupatrové soukromé parkoviště
bezplatně. V poslední době
tu totiž počet aut viditelně
narůstal. Zpoplatněná je nově
čtvrtá a každá další hodina za
40 korun. Může rozhodnutí
soukromého subjektu něco
ovlivnit? Radnice Prahy 10 se
vyjádřila, že nebyla oficiálně
informována o zamýšlené
změně ani nemá přímou
možnost rozhodnutí změnit.
Pracovníky úřadu má být ale
ve zvýšené míře kontrolován
stav na okolních komunikacích. Myslím, že parkovné bylo
na čase. Pokud jste sem v poslední době přijeli za nákupem, bývalo plno i ve spodním
patře a zákazník marně hledal
místo. Jaký postřeh k tomu
máte vy?
praha 10
Zůstanou zachovány tramvaje 26 a 13?
n Na duben v souvislosti s otevřením metra plánuje ROPID celoměstské
změny MHD. Na rozdíl od těch před dvěma lety, kdy lidé místní radnice byly
o změnách informovány s dostatečným předstihem a jen vágně.
Jan Bělohubý
Vršovice - Plánované změny MHD se týkají
i Prahy 10 a lidé se k nim měli celý leden možnost vyjadřovat. Ve většině města – desítku
nevyjímaje – jsou připomínky věcné. Podněty
od místních nyní radnice projednává s ROPIDem. Ten je za MHD v městě zodpovědný
a rozhoduje o ní. Za největší shodu v Praze 10
lze označit zájem zachovat plně tramvaj 26 a 13.
ROPID totiž navrhl třináctku zrušit. Na trase
Náměstí Bratří Synků – Černokostelecká by
mohla být nahrazena linkami 5, 10 a 11. Podobný problém by mohl nastat i u tramvaje 26.
Podle ROPIDu a jeho návrhu „Dále je ze zastávky Olšanské náměstí odkloněna přes Floru na
Olšanské hřbitovy (v úseku Olšanské náměstí
– Nádraží Hostivař je nahrazena linkami 2, 9
a 14).“ I zde je ale podle stanoviska radnice důležité „zásadně nerušit linku 26, která z oblasti
Zahradního města představuje nejrychlejší
propojení s centrem do oblasti Masarykova nádraží.“ Radnice se vyslovila i pro znovuzavedení zrušené autobusové linky 154 – propojení
oblasti Skalka, Zahradního města na Hostivař
LINKA 26. Mnozí ji chtějí zachovat. Co vy?
a následně na Chodov. „S předstihem jsme
požádali občany, aby posílali své podněty ke
zveřejněným návrhům ROPIDu přímo k nám
na radnici a jako radní pro oblast dopravy mne
těší, že se sešly desítky věcných připomínek
a požadavků, za které můžeme bojovat,“ říká
radní Ivana Cabrnochová. O změnách se nyní
diskutuje, výsledek bude platit od dubna.
Dívky se válely smíchy po zemi. Popíjely alkohol
Vršovice - Odpoledne ve
vnitrobloku na náměstí
Svatopluka Čecha a na 156
přichází oznámení, že se tam
nachází partička dívek, které
jsou podnapilé, nebo zdrogované. Strážníci zde našli
dívky, které se smíchy válely
po zemi. „Při komunikaci, se
kterou měly značné problémy, ilustrační foto
z nich byl silně cítit alkohol,“
informovala mluvčí strážníti sdělily, že jim ještě nebylo
ků. Místo prokázání totožnos- patnáct let. A že prý vypily
každá jen jedno pivo. Protože
se jednalo o nezletilé, strážníci na místo přivolali kolegy
z Policie ČR. Zkouškou bylo u
nich naměřeno přes promile
alkoholu. To ale neodpovídá
jednomu piva. Přiznaly, že si
koupily v nedaleké večerce
láhev tvrdého a vypily ji. Prý
si zde často kupují alkohol
a cigarety ony i spolužáci.
Vyrozuměny byly tedy jejich
matky a sociální odbor. (běl)
INZERCE
%(=3(£12S71¨D9(³(1(;7
%(=3(£1¸'2029=A£¨1œ'9(³0,
ZDARMA*
%(=3(ý12671Ë9L2ä.$(99$,&6
%(=3(£12S71¨7³¨'A2'2/1œ%803,1*8
SC-350156/01
PobÓH{QÈ3rDKD)ORrHQc_777_ZZZQext.cz
DkFHSODWÈGRSÓLREMHGQ¼QÈVGvHÓPL
3
praha 10
Denní zpravodajství na www.nasepraha10.cz
CHCETE PSA?
Čeká Vršovice v květnu dopravní kolaps?
Sagi
n Budou kvůli opravám Bělehradské ulice a Nuselského mostu Vršovice
čelit většímu náporu řidičů?
Petra Ďurčíková
Sagi je tříletý německý ovčák
vyrovnané, klidné povahy.
S ostatními psy se bez problémů snáší. Vhodný na zahradu.
Pokud chcete Sagimu poskytnout domov a sobě kamaráda
z nejvěrnějších, obraťte se na
odchytovou stanici Lary na konci
Veleňské ulice v Třeboradicích.
Kontakt: pan Dvořák, 605 189 844
dejte o sobě vědět
Otevřeli jste nový obchod?
Nabízíte zajímavé služby nebo zboží?
Dejte to vědět lidem ze své městské
části. Na internetových stránkách
www.nasepraha10.cz můžete
zdarma vložit svůj inzerát. (pet)
ČÍSLO VYDÁNÍ
739
míst pro lidi
bez domova
nabízí celkem
čtyři pražské
noclehárny. Čtvrtá noclehárna
v Hostivaři se kvůli zvýšenému
zájmu otevřela 9. ledna. (pet)
Vršovice – V květnu zahájí
Technická správa komunikací rozsáhlou opravu
Bělehradské ulice. Ta by měla
trvat zhruba 15 měsíců. „Dopravní opatření se v současné
době ještě projednávají, ale
provoz individuální automobilové dopravy bude značně
omezen. V některých úsecích
bude úplná uzávěra bez možnosti individuální dopravy,“
řekla našim zpravodajům
Barbora Lišková, tisková
mluvčí TSK.
Zároveň by v květnu měla
začít další etapa oprav Nuselského mostu. Jedinou cestou,
jak se tedy například z Nuslí
dostat do centra města bude
jízda přes nábřeží nebo Vršovice. Několika řidičů jsme se
zeptali, pro jakou variantu by
se rozhodli, většina z nich se
shoduje: „Určitě přes Vršo-
KOLAPS? Bělehradská patří k nejvytíženějším ulicím v Praze. Čeká metropoli během
oprav dopravní kolaps?
vice, nábřeží stojí, i když se
žádné opravy komunikací
nekonají.“
Hrozí tedy na jaře části
Vršovic dopravní kolaps? „Intenzita individuální automobilové dopravy není tak velká,
Obchodní centrum Květ čeká rekonstrukce.
Přibude u něj 131 bytů a parkovací místa
Zahradní město - Majitel obchodního centra Květ v plánu je jeho
rekonstrukci. V rámci oprav je v plánu i přístavba garážového a osmipodlažního bytového domu. Podle dokumentace by
v obchodním centru měly zůstat pouze ty obchody, které dobře
fungují. K nim chce vytvořit další komerční prostory o celkové
rozloze 1137 metrů čtverečních. Směrem k ulici Ostružinová by
měl vyrůst parkovací dům. Jedno nadzemní podlaží má sloužit
jako parkoviště pro 233 aut zákazníků. V dalších třech podzemních patrech mají být garáže s 216 parkovacími místy. Více
naleznete na www.nasepraha10.cz (pet)
aby došlo ke kolapsu, ale počítejte s místním zahuštěním
dopravy v ulicích Perucké a na
spojnici Sportovní - Moskevská – Francouzská,“ řekl pro
náš časopis Vratislav Filler,
mluvčí iniciativy Auto*Mat.
STRUČNĚ Z PRAHY 10
Svoz stromků
funguje až do února
Praha - Volně odložené
vánoční stromky u nádob
na směsný komunální
odpad budou odváženy při
pravidelném svozu, který
začal 25. 12. a bude probíhat
až do konce února. (běl)
INZERCE
SKVĚLÁ
DOVOLENÁ
ZA
SUPER
CENY!
Skvěle vybavená rekreační střediska na jižní Moravě v hlubokém kaňonu řeky Jihlavy u obce Mohelno.
Týdenní pobyt pro 1 dospělou osobu včetně všech služeb!!!
od 2.599 Kč
Z nabídky služeb v ceně vybíráme:
• ubytování • plná penze •
• bazén • tenisový kurt • horolezecká stěna s instruktorem •
• trampolína • minigolf • skákací hrad • aerobic s profesionální cvičitelkou •
• nafukovací fotbalové hřiště • stolní tenis •
• půjčovna sportovních potřeb •
• hřiště na nohejbal, volejbal, košíkovou •
Všechny služby v ceně pobytu!!!
tel.: 737 389 808, 603 513 723, 546 410 267
4
SC-350O45/03
Podrobné informace najdete na:
www.happydovolena.cz
Denní zpravodajství máme i na Facebooku
praha 10
INZERCE
V opuštěném kočárku, u kterého seděl
pes, bylo vyhozeno šest štěňat!
12. - 15. 2.
UŽ JSTE VIDĚLI opuštěný kočárek uvnitř s malými štěňátky, u kterého
stála a hlídala fenka - jejich máma? Hlídka si do ulice Na Padesátém přivolala
kolegy z odchytové služby, která je převezla do útulku. „Všichni pejsci jsou
v dobrém stavu,“ informují strážníci. Lidé dělají horší věci než zvířata. Co
byste takovým udělali? Vyjádřete se na facebooku Naší Prahy 10 na www.
facebook.com/NasePraha10 (běl) foto: MP Praha
SLEVA
*
Kolik je potřeba strážníků a záchranářů,
aby vytáhli z kontejneru bezdomovce?
POMĚRNĚ HODNĚ a rozhodně to není snadné, stejně jako dostat slavného
Losnova ježka z klece. V Praze 10 v ulici Dykově si to několik strážníků a hasičů mohlo vyzkoušet, že bezdomovce, kterýž si do kontejneru s textilem
vlezl patrně kvůli zimě, není snadné dostat vem. Přitom míst, kam osoby
bez přístřeší mohou přečkat noc, je více – aktuálně i v katastru poštovní
desítky, v Měcholupech. (běl) foto: HZS, Jan Kostík
z každých
Když jsou bouračky a zasahuje vrtulník,
je lepší zjistit, zda je probléms objetím
nákupu
na nábytek
PRAHA - ŠTĚRBOHOLY
SC-350039/03
SLEDUJETE BOURAČKY, které silně ovlivní dopravu v Praze 10, třeba na Jižní
spojce? Na ty zásadní se raději podívejte na www.naše-praha10.cz, např.
zde musel přistávat vrtulník a doprava byla na dlouhé hodiny ovlivněna.
Na stránkách zjistíte, zda vůbec vyjíždět a kudy (pokud můžeme poradit)
je problém dobrý objet. Když si stránku označíte „Líbí se mi“, bude se vám
zpráva zobrazovat automaticky. (běl) foto: HZS, Jan Kostík
Nabídka platí od 12. 2. do 15. 2. 2015 nebo do vyprodání zásob ve všech
prodejnách v ČR vyjma e-shopu www.asko.cz, a to – není-li u konkrétního
zboží uvedeno jinak – až do vyprodání zboží skladem, poté si zákazník zboží
může v uvedené době v prodejně objednat za stejných podmínek a cen.
*40 % sleva z každých 10 000 Kč se odečítá při nákupu veškerého nábytku.
Slevy se odečítají z doporučených prodejních cen a nelze je kombinovat ani
sčítat s dalšími akčními nabídkami. Platí pouze pro nově uzavřené zakázky.
Nevztahuje se na akční zboží z naší reklamy a již zlevněné zboží, kuchyně,
elektrospotřebiče a bytové doplňky.
NC EUROPARK, NÁKUPNÍ 444/6
5
velká Praha
Zprávy z Prahy denně na www.nasepraha.cz
Otravuje vás soused zplodinami?
„ AIDS, ptačí chřipka nebo ebola? Kdepak, jedním z nejmasovějších
zabijáků současnosti jsou nemoci vznikající vinou zplodin z lokálních
topenišť! Každý rok tak celosvětově zbytečně umírají miliony. Jak je na
tom Praha? Které čtvrtě trpí nejvíc? Týká se to i vás? A především –
jak se bránit, když vás soused chce takto udusit?
Martin Dudek, Jan Bělohubý
Je soused, který topí lokálními kamny tak, že do nich hází
odpadky a smetí z domácnosti, „jen“ nepříjemný, nebo
to ohrožuje i zdraví? Podle
zdravotnických odborníků
dotázaných časopisem Naše
Praha stačí jen nanogramové
množství takto vzniklých
plynů v ovzduší, a již mají
destruktivní vliv na náš organismus. Ne však okamžitě:
život v zamořeném prostředí
se podepisuje na genetice,
a následky se pak projevují
ve zkrácené době života nebo
v poškozených chromozomech – ty pak předáváme
potomkům. Podle statistik
EU na následky znečištěného ovzduší ročně umírají
miliony lidí po celém světě
a celá unie průměrně přichází o 11 měsíců života. V ČR,
která oproti jiným zemím
nezakázala využívat lokální
topeniště na pevná paliva, jde
dle informací časopisu Naše
Praha o ještě vyšší číslo, o dva
až tři roky!
TMAVÝ KOUŘ Z KOMÍNA nevěští pro životní prostředí nic dobrého...
s putnami. Kde je to nejproblematičtější? Reportéři
časopisu Naše Praha upozorňují především na místa ve
starší vilové zástavbě, jako
například Spořilov v Praze 4,
Strašnice či Malešice v Praze
10, Jarov v Praze 3, či rozsáhlé
vilové části v Prahách 5, 6, 8
nebo 9. A samozřejmě všude
na okrajích města, kde často
stoupá z komínů podivně barevný a čpavý dým. „Lokální
Komínem proletí bačkory
topeniště nejsou odprašněi smetí z kuchyně
ná ani odsířená a pyrolýza
Ačkoliv je město plynofikova- probíhá na primitivní úrovni.
né a bytové domy napojeny na Navíc lidé šetří a kotle na noc
centrální vytápění, odhadem ,přiškrcují’, čímž dochází
až 10 % domácností Prahy si
k nedokonalému spalování
každoročně objednává uhlíře uhlí. Zároveň klidně do kotle
nebo kamen vyklopí košík na
smetí, přihodí plasty, staré
boty a další odpadky,“ popisuje stav odborník Jiří Bendl
z Přírodovědecké fakulty UK
a Odboru pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády ČR. Nejen že
si tímto zákonem zakázaným
pálením odpadu ničí komín,
jejich činnost má mnohem
závažnější důsledky!
Pozor! Jako bojové plyny
v první světové!
SPALOVAT umělohmotné lahve, navíc
naplněné odpadem, je zákonem zakázáno!
6
Jaké nebezpečí hrozí všem
okolo? „Do vzduchu totiž
stoupají prudce jedovaté
látky, jejichž složení koresponduje s bojovými plyny
používanými v první světové válce!“ varuje čtenáře Naší Prahy Jiří Bendl.
A zcela bezpečno není podle
něj ani při spalování uhlí.
„V kamnech a v kotlech se
u nás většinou topí v tuzemsku vytěženým hnědým
uhlím. To vzniklo v severočeském hnědouhelném
revíru, v oblasti bývalých
sopek, a často obsahuje
negativní prvky, jako jsou
arzen, vysoké koncentrace
síry, antimon a další těžké
kovy. Jejich spalováním
vznikají zdravotně rizikové
látky, které jsou mutagenní a karcinogenní. Není
před nimi úniku, vážou se
totiž na aerosol a chovají se
jako plyn. Tyto emise pak
prostupují všemi možnými
škvírami a v místech s vysokou koncentrací topenišť
jsou jejich hladiny enormní.
A pozor: nejen ve vytápěných domech a bytech, ale
VÍTE, ŽE:
je Praha čistější než
venkov? Tedy pokud...
Před několika lety zdražení zemního plynu vedlo
v některých mimopražských
lokalitách k návratu k topení
pevným palivem. „Dlouhou
dobu se tradovalo, že nejčistší ovzduší je v jižních
Čechách, ale podle našich
měření například obyvatelé
Prachatic dýchají dnes horší
vzduch než lidé v Praze nebo
Teplicích,“ upozorňuje Radim
J. Šrám, vedoucí Oddělení
genetické ekotoxikologie
Ústavu experimentální
medicíny Akademie věd ČR
a expert WHO. Zjištění, že
v Praze může leckdy být
čistější vzduch než na malém
okresním městě s výrazně
vyšším podílem lokálních
topenišť, může být překvapením. Ale je to tak. Tedy
pokud nemáte souseda šílence, který do kamen dá cokoli!
Jak se bránit? To se dozvíte
na této dvoustraně.
také například v přilehlých
tělocvičnách a školkách.“
Magistrátu pomohou k akci
až stovky mrtvých?
Na přelomu ledna a února
2015 a ještě víc při inverzním
počasí je to problém aktuální. Jenže kudy cesta k nápravě? V první řadě v tlaku
na úřady a magistrát. „Je
s podivem, že to toleruje
90 % lidí v Praze, kteří
Soused zase čoudí! Jak se bránit? Co udělat?
nesmějí vstupovat do domácností
1. Pokuste se souseda nejprve po doba prohlížet kotle, ale již se diskutuje
rém přesvědčit, aby přešel na zemní
o novele, která by toto umožnila.
plyn. Zdůrazněte zdravotní aspekt
pro obě domácnosti i celé okolí.
4. Dalším řešením je oznámení na úřad
městské části. Úředníci mohou
2. Pokud neuspějete, požádejte ho,
zkontrolovat přípustnou tmavost souaby v kotli spaloval jen to, co se
sedova kouře podle Ringelmannovy
smí. Tedy uhlí a dřevo, a nikoliv
stupnice (šest čtvercových polí na
rozřezanou pneumatiku, PET lahve
bílém podkladě měří tmavost kouře).
a další nepovolené druhy paliva.
Pokud výsledky nejsou v souladu
3. Znovu jste neuspěl/a? Nutno přis požadavky zákona o ochraně ovzdutvrdit. Jakmile se z komína začne
ší, může úřad přistoupit k domluvě a při
linout smradlavý odér, volejte
opakovaném prohřešku k pokutě až
městskou policii (156) či Policii ČR
50 tisíc korun. Tématu se věnujeme na
(158), pálení odpadu je v domácnoswww.nasepraha.cz.
tech zakázáno. Muži zákona nyní
Celopražská témata na www.nasepraha.cz
velká Praha
Zkracuje vám život až o tři roky!
rozhodnutí a legislativně
zakázali domácnostem topit
uhlím. „Když to šlo v Londýně, Glasgow a v nedávno
v irském Dublinu, proč by
to nemohlo jít také v Praze,
která má oproti nim méně
lokálních topenišť?“ ptá se
odborník Bendl a pokračuje:
„V současné době dispo-
nujeme několika nástroji,
jak majitelům kotlů na tuhá
paliva pomoci s přechodem
na zemní plyn. Mohou například využít finanční dotace
na nákup vysoce účinných
plynových kondenzačních
kotlů a rovněž zateplovat
domy, čímž spotřebu sníží na
minimum.“
Změřte si své topeniště s Naší Prahou sami!
Pro orientační zjištění si pomůžete
naší pomůckou - pro zjišťování tmavosti kouře se používá Ringelmannova stupnice. Tmavost se zjišťuje
okem, v pravém úhlu na směr pozorování, za dne, ne proti slunci, terénu
nebo zástavbě, ze vzdálenosti asi
150 až 400 m. Dívejte se opakovaně
asi 30x v půlminutových intervalech.
ZJISTĚTE SI: orientační pomůcka časopisu Naše Praha. Foto: Jan Třeštík
netopí uhlím a jen pasivně
dýchají vzniklé zplodiny. Že
nepožadují od svých politiků a zastupitelů ukončení
znečišťování ovzduší,“ podivuje se Jiří Bendl. Pražský
magistrát by si podle postřehů redakce Naše Praha
mohl vzít příklad z Londýna,
který v roce 1953 zahalila
několikadenní mlha jako
z detektivky o Sherlocku
Holmesovi. Byly to však
emise z topenišť na uhlí, plyn
a prach. Za pár dní tu vzrostla úmrtnost o stovky procent
(!). Tento fakt stačil londýnským politikům k ráznému
0
1
2
Přípustná tmavost je považována za
dodrženou, pokud průměrná tmavost
není tmavší než stupeň 2 (tedy 40 %).
Naše pomůcka slouží pro orientační
laické zjištění – nemusí být ale na
škodu si kouř zdokumentovat fotoaparátem. Další a přesnější fakta
vám poskytnou kompetentní úřady
a orgány.
3
4
5
INZERCE
800
080 800
bezplatná zákaznická linka
Energie ve Vašich rukou
„Investuji energii tam, kde se mi vrátí.“
Taťána Kuchařová
CENY - nejvýhodnější ceny energií na trhu
SMLOUVA - jednoduchá smlouva formátu 1x A4
GARANCE - jistota slušného a férového jednání
SC-341233/06
ZMĚNA - snadný proces změny dodavatele
ON-LINE - pohodlná registrace na www.3-e.cz
7
rozhovor
Rozhovory najdete na www.nasepraha10.cz
Miss Renata Langmannová: Doma už se
„ Jedna z našich nejvyhledávanějších modelek a Česká Miss
2006 Renata Langmannová pochází z Hané, ale v Praze žije
devět let. Osmadvacetiletá modelka v rozhovoru pro celopražský časopis Naše Praha uvedla, že po letech přechodného bydlení zakotvila spolu s partnerem ve svém
– na Žižkově se cítí už doma.
snů, tak by to bylo asi nejvyšší
patro proskleného mrakodraJak se „holka z malého měspu v nějaké světové metrota“ ocitla téměř den ze dne ve
poli, nejspíše v New Yorku. Já
„velké“ Praze?
jsem od malička chtěla bydlet
Máte pravdu, narodila jsem se
ve velkém městě a byl to můj
nedaleko Vyškova v Ivanovicích sen. Už jako malá jsem doma
na Hané na jižní Moravě a žila
rodičům říkala, že chci bydlet
jsem tam s rodiči celé dětství.
buď v Praze, kam jsme kdysi
Po střední škole na obchodní
jako do velkého města jezdili
akademii ve Vyškově jsem asi
s rodiči za strejdou, nebo
rok přebývala na koleji v Olov New Yorku. No tak se mi
mouci, ale v té době (rok 2006 – splnila ta Praha…!
pozn. redakce) se konala Česká
Miss, kam jsem se přihlásila.
To je krásné, když se sny plní
Když jsem ji vyhrála, tak jsem
– třeba bydlet v New Yorku
v podstatě den ze dne přesídlila v nejvyšším patře mrakodrado Prahy. Takže jsem přerušila
pu! Úplně vidím ten bazén nastudium na Pedagogické fakultě hoře… výšek se jistě nebojíte.
v Olomouci a přestěhovala jsem Ale teď bydlíte již zhruba rok
se do Prahy.
na Žižkově. Jste tu spokojeni?
S partnerem bydlíme spolu již
V počátku jste si asi vlastní
řadu let, ale nyní téměř rok na
bydlení nepořizovala…
Žižkově konečně ve vlastním
V počátku ne, k výhře totiž pat- bytě. Hodně jsme vybírali –
řil i roční pronájem bytu v Ládví jak lokalitu, tak i typ bydlení.
a s tím spojená i řada povinností Tedy zda volit byt blízko cenvyplývající z korunky České
tra nebo třeba dům za měsMiss. Jenže ten „počátek“ se
tem. Jelikož jsme oba takoví,
trochu protáhl – skoro na devět že město hodně využíváme,
let. Bydlela jsem v těch letech
třeba pro nabídku kultury, kin,
v Praze na několika místech,
divadel, restaurací a společvčetně Vinohrad, u Podvinného nosti, tak nakonec, s ohledem
mlýna či na Pankráci v Praze 4. na dobrou dostupnost, padla
Asi po roce kolotoče kolem Miss volba na Žižkov v nové výstavjsem začala studovat na Policej- bě nedaleko Parukářky.
Jan Bělohubý
Po Praze jezdím často tramvají.
Hlavně když jedu tam, kde se
špatně parkuje. Je to fajn.
ní akademii. Nikdy se v těchto
případech ale nejednalo – už
vzhledem k mé profesi vyžadující časté cestování – o vlastní
bydlení. Pochopitelně – dělat
práci modelky znamená přebývat každou chvíli na jiném
místě. Své bydlení tak příliš
neřešíte a přistupujete k němu
jako k něčemu provizornímu.
Jste hodně městský typ? Jak by
podle vás vypadalo bydlení snů?
Jsem hodně městský typ!
Kdybych si mohla vybrat bez
ohledu na cokoli své bydlení
8
Čím podle vás právě takové
lokality blízko centra bodují?
Právě především dobrou
dostupností. Navíc nejezdím
výlučně autem. Po Praze
jezdím často tramvají. Hlavně
když jedu tam, kde se špatně
parkuje. Je to fajn. Navíc nám
zastavuje přímo před domem.
Jaká další hlediska pro bydlení
blízko pražského centra jste
zvažovali?
Vzhledem k tomu, že plánujeme brzo rodinu, tak se nám
oběma líbí, že tu je všude
V PRAZE JE DEVĚT LET - od vítězství v České Miss 2006
hodně zeleně, u našeho domu
máme park, který je navíc
přístupný pouze rezidentům,
takže tam je i bezpečno. Navíc
kousek od domu máme školku a základní škola je nedaleko. Jsou tu služby a celý servis
– prostě nám to tu vyhovuje.
Je to tu fajn. Myslím, že celá
Praha 3 půjde ještě nahoru.
Co nákupy?
To je snad jediná věc, která tu
na Žižkově není zcela ideální.
Když jsme bydleli na devítce,
tak jsem byla zvyklá chodit na
nákupy na Harfu, anebo jezdit
do Edenu. Chybí mi tu v dosahu
pěkný velký supermarket. Na
Floru také občas zajdu, protože to je nejblíže, ale úplně mi
nevyhovuje. Takže kdyby se
postavil blízko nás na Žižkově
někde v dosahu pěkný supermarket, tak by mi to nevadilo.
Používáte slovo domov po těch
letech a přebývání v přechodném bydlení?
Určitě! Domov je samozřejmě
tam, kde prožijete dětství,
s rodiči. Ale doma už se cítím
v Praze na Žižkově, v našem bytě, kde s partnerem
a rodinou chci trávit další
roky. Není to tu pro mne
přechodné bydliště. Udělali
jsme si byt podle našich představ a s ohledem na rodinu.
V následujících deseti letech
přesídlení neplánujeme. Víc
než místo je pro mne „doma“
spíš prostor, kde je i nastávající manžel a naše budoucí
rodina.
Mimochodem, kde plánujete
svatbu?
S největší pravděpodobností
na Moravě. Rádi bychom,
aby na ní byli všichni naši
příbuzní, a i když jsme
uvažovali o místě v nějakém
exotickém ráji, tak přítomnost našich nejbližších je pro
nás nejdůležitější. Dokonce uvažujeme o vícedenní
svatbě…
Denní zpravodajství na www.nasepraha10.cz
rozhovor
INZERCE
cítím na Žižkově
Myslím, že málo žen na světě
mělo na sobě před svatbou tolik
krásných svatebních šatů jako
vy. Co vy a tradice?
To máte pravdu – měla jsem
na sobě desítky a desítky
svatebních šatu a jako symbol
to pro mne není nic zcela
výjimečného. Takže já si na
těch svých šatech zas tak moc
nezakládám. Ale budou určitě
krásné, bude mi je šít kamarád a dvorní návrhář Lukáš
Lindner. Své svatební šaty
nechám na něm.
Opravdu do toho nebudete
zasahovat?
Opravdu ne – on mne zná
řadu let a šije na mne celou
dobu. Jen jsem mu řekla, že
chci něco jednoduchého.
Povídali jsme si dnes především
o bydlení a životě v Praze – vy
ale velkou část času s ohledem
na své povolání cestujete po
světě. Když srovnáte zahraničí
a Česko, jaké vidíte největší
rozdíly?
Byla bych raději, kdyby Češi
byli daleko víc otevření vůči
světu. Ale asi to bude spíš
až časem. Je to na dalších
generacích, aby byly „světovější“. Já se teď po měsíci
vrátila z Havaje a to vidíte
úplně zřetelně. Chápu, že
profil
Renata Langmanová (*1986)
Narodila se v Ivanovicích na Hané
na Vyškovsku. Asi třítisícové
jihomoravské město má na svém
kontě kromě několika slavných
rodáků dřívějška i třeba moderátora Jana Rosáka. V současnosti
modelka působí převážně na
mezinárodním poli. Zastává funkci
marketingové a PR ředitelky cestovní agentury Thailand Exclusive
Travel. Mnohaletým partnerem
Renaty Langmannové je majitel
cestovní agentury Ondřej Novotný.
Z charity mj. v poslední době podpořila projekt Girls&Business 2015,
který představuje cílevědomé
ženy v různých oborech a záměrem
je získání prostředků na ženy bez
domova a jejich děti.
tam mají prakticky 365 dnů
v roce sluníčko, ale myslím,
že toho „sluníčka“ mají více
i v sobě. I oni mají problémy jako každý z nás, ale
usmívají se, baví se životem
a je to na nich vidět. Nehledají negativní věci a neutápí
se ve svých problémech.
Základem společnosti jsou
ale lidé a nelze to schovávat
za počasí. U nás totiž cítím
hodně pesimismu a to se
jako národ rozhodně nemáme špatně.
12. - 15. 2.
P
U
K
3
2
bytové
doplňky,
koberce
a světla
ZAPLAŤ
JEN
Nabídka platí na všechny bytové doplňky, světla a koberce zakoupené od 12. 2. do 15. 2. 2015
ve všech prodejnách Asko nábytek, včetně e-shopu www.asko.cz. Neplatí na produkty
letákové nabídky 50201 a 502M1. Sleva se vždy vztahuje na nejlevnější produkt z nákupu.
NC EUROPARK,
NÁKUPNÍ 444/6
SC-350039/04
PRAHA - ŠTĚRBOHOLY
SE SNOUBENCEM Ondřejem jsou již několik let. Foto Jan Penkala a Marek Musil
9
cestování
Více témat najdete na www.nasepraha10.cz
Češi na horách: na víkend zůstávají v Česku,
delší pobyty vybírají raději v zahraničí
„ Do Rakouska, Itálie a Francie v zimě
každoročně vyráží přes půl miliónu Čechů.
Tuzemské areály Čechy už příliš nelákají.
„Oproti zahraničí je kvalita českých sjezdovek
tristní,“ shoduje se většina lyžařů.
Petra Ďurčíková
Českých lyžařským střediskům dávají lyžaři přednost
jen na krátkodobé pobyty.
Když chtějí na horách strávit
více času, raději odcestují.
Víkendová „lyžovačka“
Už pár kilometrů od Prahy si
můžete užít zimní radovánky.
V provozu by během února
měly být areály Monínec na
Příbramsku, Chotouň u Prahy
a Šibeniční vrch u Mnichovic.
Provozovatelé slibují alespoň
půlmetrovou nadílku technického sněhu. „Na Monínec jezdíme pravidelně, vždycky ráno
sedneme v Praze na autobus
a večer jedeme zpět. Hlavně
pro děti je to tady ideální,“
řekla nám lyžařka, kterou jsme
zastihli přímo na svahu. Provoz zatím nezahájila sjezdovka
v Kvasejovicích u Sedlce-Prči-
ce, která je závislá na přírodním sněhu. Zavřený zůstává
i příbramský areál Padák.
Alpy jsou sázka na jistotu
Zimní dovolená v téměř
jarních měsících je velmi oblíbená. Kde ale najít ke konci
sezóny ty nejlepší podmínky
pro radovánky na sněhu?
V Rakousku! Ledovec Hintertux dokonce slibuje skvělé
sněhové podmínky po celý
rok. Jedná se o jediné celoroční středisko Rakouska. To
nabízí díky nadmořské výšce
až 3 250 metrů velmi dobré
podmínky. Rakouská vesnice
Walser je s 10 metry nového sněhu ročně považována
za jednu sněhem nejjistější
vesnici na světě. Jistotu sněhu
najdete i v lyžařském středisku Espace Killy, které patří
se 300 kilometrů sjezdovek
k největším ve Francii. „Le-
VOLÍTE ČESKÉ nebo zahraniční lyžování a proč?
DOMA JE DOMA. Ale ledovec je ledovec.
dovcové středisko Allalin ve
Švýcarsku nad náhorní plošinou Saas-Fee nabízí v průběhu
celého roku nejlepší podmínky s prašanem. Vleky v lyžařském středisku vás vyvezou
do výšky 3 600 metrů, kde si
vychutnáte požitek z jízdy až
do léta,“ popsal Ondrej Kubec
ze snowtrex.cz.
Ukradené lyže nahlaste do
15 dnů
Ať už vyrazíte na lyže do Čech
nebo do zahraničí, buďte opa-
trní na své věci. Pokud vám ale
například z hotelu ukradnou
lyže, za škodu odpovídá jeho
provozovatel. „Této odpovědnosti se provozovatel nezprostí
ani jednostranným prohlášením například ,za odložené lyže
neručíme‘. Právo na náhradu
škody je pak nutné uplatnit bez
zbytečného odkladu, nejpozději
15 dní po dni, kdy se poškozený
o škodě dozvěděl,“ popsal Pavel
Fráňa z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa
a partneři.
Přemýšlejte už o letní dovolené
Některé cestovní kanceláře už
od Vánoc nabízejí letní dovolené
na takzvaný „first minute“, tedy
dovolené, která se rezervuje
s velkým předstihem. Při výběru
dovolené se ale nenechte zlákat jen
dobře vypadající cenou, zjišťujte,
co vše je v ceně obsaženo a jaké
benefity cestovní kanceláře nabízí.
First minute se vyplatí zejména
rodinám s dětmi, pro které cestovní
kanceláře nabízejí řadu slev. Klíčem
ke klidné dovolené je výběr kvalitní
cestovní kanceláře ale také důkladné pročtení smlouvy. Cestovní
smlouva o zájezdu, jehož součástí
je ubytování, musí obsahovat jeho
polohu, kategorii, stupeň vybavenosti a další údaje. „Doporučuji
klientům, aby při uzavírání cestovní
smlouvy trvali na doplnění bodů
zájezdu, které považují pro sebe
za důležité a za které si i případně
připlatili. Mezi ně například patří
pokoj s výhledem na moře, úroveň
sociálního zařízení, popis stravování nebo to, že součástí ceny zájezdu
je vstup do sauny, bazénu a podobně. Pouze při takovéto specifikaci
se vyhnou budoucím dohadům,
co bylo v ceně zájezdu zahrnuto,
a co nikoli,“ vysvětlil Pavel Fráňa
z advokátní kanceláře Hartmann,
Jelínek, Fráňa a partneři. (pet)
Už máte jazykový test s certifikátem?
Jazykový test z angličtiny
a francouzštiny s certifikátem otevírá dveře k zajímavé
a lépe placené práci i studiu
v zahraničí i doma. Získat ho
lze v Bohemia Institutu s.r.o.
Bohemia Institut je akreditovaným testovacím centrem
největší světové testovací
společnosti ETS a nabízí
v rámci časově omezeného pi-
10
lotního programu test s elektronickým vyhodnocením
pouze za 600 korun. Světově
nejrozšířenější mezinárodní
jazykové zkoušky z angličtiny
či francouzštiny společnosti
ETS Global jsou: TOEIC, TOEFL ITP nebo TOEFL Junior,
případně TFI (francouzština).
Jde o uznávané zkoušky mající i verzi pro mladší stu-
denty a žáky či angličtináře
začátečníky (TOEIC Bridge).
Výhodou je rychlé vyhodnocení testu (do 14 dnů), jistota,
že multiúrovňový test vždy
úspěšně složíte (test deklaruje
vaši znalost ve škále A1-C1;
testem tedy nikdy „nepropadnete“), detailní rozbor
znalostí i akreditace zkoušek
Ministerstvem školství ČR.
K testu lze doobjednat
tištěný certifikát a detailní rozbor znalostí (Score
Report) pouze za cca 1000
až 1800 korun (dle kurzu).
Více e-mailem: [email protected],
telefonicky: 274 776 256,
724 173 829, osobně: Bohemia Institut, Tuklatská 3,
Praha 10. Heslo PILOTNÍ
PROJEKT. (pr)
Zajímavá témata najdete i na našem Facebooku
volný čas
Takovou školu najdete
jen v Praze
Nevzdávejte se naděje
JEDNOU Z PODMÍNEK JE, že se studenti nebojí dřiny!
FOTOGRAFIE místo slov se jmenuje výstava fotografií, kterou najdete v metru ve
stanici Florenc. Jde o snímky pořízené Romanem Benickým v Adeli Centru v Piešťanech, kde se léčí také české děti trpící mozkovou obrnou. Právě těm, jako jediným
nepřispívá na léčbu pojišťovna. Adeli Centrum nabízí unikátní metodou, která dovede
pohnout i s beznadějnými případy. Více na adeli-method.com (tík)
INZERCE
cestovní kancelář
SLEVY AŽ DO
30 %
ZA VČASNÝ NÁKUP
ZDARMA
Seniorský
program
55+
Lazarská 13/8, Praha tel.: 800 202222
p 4
Odjezdy / Odlety
PRAHA
on-line rezervace:
www.ckglobtour.cz
SC-350154/01
DĚTI DO 16 LET
Co škola studentům nabízí ?
Zájemci mají na výběr tři
obory. Jezdec a chovatel
koní – tříletý obor s výučním listem. Dále je Chovatelství – čtyřletý denní obor
s maturitou a pro absolventy
s výučním listem nabízíme
tříleté dálkové nástavbové Trenérství dostihových
a sportovních koní s možností si doplnit maturitu.
Povodně v červnu 2013 zatopily přízemí, které je stále
neobyvatelné. V Chuchli
tak probíhá jen praktické
vyučování u koní. Náhradu
jsme našli v zapůjčených
budovách ve Strašnicích.
Jaké jsou podmínky pro přijetí
na školu?
Žákem se může stát kdokoliv, kdo má opravdový zájem
o koně, nebojí se dřiny, má
fyzickou kondici a odpovídající zdravotní stav. Podrobnosti najdete na našich stránkách www.dostihovaskola.cz
Pořádáte nějaké akce pro
veřejnost?
Každoročně to jsou dny otevřených dveří, (letos
30. 1. a 27. 2. vždy v 9 hodin,
ne později) kde se zájemci
dozví vše o škole a vzdělání a hlavně se podívají
na závodiště a do stájí, kde
najdete 30 koní různých
plemen určených pro výuku. V sezoně lze přijít i na
pravidelné dostihy. Program
se připravuje, více najdete
na www.velka-chuchle.cz,
www.dostihyjc.cz, www.
ceklus.cz a www.dostihovaskola.cz.
SC-350177/01
Střední škola dostihového
sportu a jezdectví u závodiště
Velká Chuchle je republikovým unikátem, jako jediná
v ČR už přes 60 let poskytuje
komplexní vzdělání dostihových jezdců a vedoucích
pracovníků v oblasti chovu i tréninku dostihových
a sportovních koní. Proto
jsme požádali ředitelku školy
Soňu Froňkovou o odpověď na
několik otázek.
11
volný čas
Pozvánky a tipy na www.nasepraha10.cz
Vyrobte si vlastní motýlí závěs
DEJTE DĚTI DO...
Přijďte si do Rodinného centra Jablíčkov (Dvouletky 24)
18. února od 16 hodin vyrobit
motýlí závěs jako ozdobu
svého domova nebo milý
jarní dárek. Také se naučíte,
jak jednoduše vyrobit pěkné
ozdobné krabičky. Akce je určena pro maminky s dětmi. Po
Pampelišky
Že je firemní škola jen pro
zaměstnance? Nesmysl!
Například firemní mateřská
školka Českomoravské stavební spořitelny PampeLiška
už pět let umožňuje rodičům
sladit život rodiny s nároky
jejich zaměstnání nebo profesí. Neobsazená kapacita školky je k dispozici i dětem rodičů,
kteří ve spořitelně nepracují.
Školka je určena dětem ve
věku od dvou do sedmi let. Její
kapacita je 35 dětí, děti jsou
rozděleni ve třech třídách.
Pampelišku najdete ve Vinohradské ulici. Měsíční školné
činí 14 tisíc korun. Více informací najdete na www.skolka-pampeliska.cz. (pet)
CO NOVÉHO V ZOO
celou dobu akce bude v herně
Jablíčkova zajištěno hlídání za
cenu 40 korun. Vstupné pro
maminky je 80 korun.
Registrovat se můžete na
728 328 452 nebo přímo na
www.jablickov.cz. Kde najdete i další akce určené rodinám
s dětmi. (pet)
V zoo přibudou lvi
KDE VÁS VSTUPNÉ NEZRUINUJE
Jamvan, Gini a Jennifer - to
jsou jména tří lvů indických,
kteří by ze zoo Sakkarbaug
ve státě Gudžarát měli v létě
přicestovat do pražské zoologické zahrady. „Pro Gudžarát znamenají lvi snad ještě
víc než pandy velké pro Čínu.
Jejich poskytnutí mimo Indii
je naprosto výjimečné,“ uvedl
ředitel Zoo Praha Miroslav
Bobek. (pet)
Vydat se s celou rodinou do muzea, galerie nebo zoologické zahrady je poměrně nákladná záležitost. Pravidelně vám proto budeme
představovat místa, kde se vstupné neplatí.
Trčkovská galerie
Trčkovská galerie byla vybudována v dlouho nepřístupných sklepních prostorách Valdštejnského paláce. K vidění je stálá výstava
protokolárních darů, tedy předmětů, které dostávají senátoři na
zahraničních cestách, nebo které si naopak zahraniční návštěvy od
nás odvážejí. Galerie je volně přístupná veřejnosti každý den od 10
do 16 hodin z prvního nádvoří Valdštejnského paláce. (pet)
INZERCE
Starožitnosti Srnec
SHAMBALA o. s.
KURZY ZDARMA
English is Easy
Zahrada je pro nás radost
JOB Club
Email: [email protected]
SC-350071/02
•
•
•
obrazy, hodiny, hodinky, šperky, sochy,
figury, porcelán, sklo, parní stroje, staré
zbraně: pistole, pušky, šavle atd.
Platba hotově. Přijedu.
[email protected]
tel.: 732 848 559
SC-350119/02
řádková inzerce
2
štukování panelu – stěrkování,
lakování oken, dveří,
pokládka lina, čištění koberců, úklid,
maskování ploch folií, sestěhování nábytku,
vše za rozumné ceny
tel. 272 734 264, 607 719 394
SC-341711/04
2
koupíme jednotlivé knihy i celé sbírky,
XWb˛[\ITW[\QIXWL
8ˇQRMLMUMXZWKMTSaVILS[
bIXTI\yUMWL^MbMUMKMTnʐ:
tel.: 604 11 44 66
[email protected]
SC-350062/02
VÝKUP KNIH
A KNIHOVEN
MaloMalování
vání od 20,-odKč20m2Kč m
Broušení parket od 240 Kč/m
REKONSTRUKCE BYTŮ,
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ
12
SC-350169/01
SC-341954/03
Svoboda a Nejtek s.r.o.
283 931 344
604 203 243, 603 801 377
www.svobodaanejtek.wz.cz
SC-341943/113
práce obkladačské, zednické,
elektro, instalaterské, podlahářské,
malířské, výroba nábytku
• Žaluzie. Akční ceny,zaměření a konzultace zdarma.www.interierservisgroup.cz.T: 603 715 285
• Levně vyklízení, odvoz, výkup.
Vyklízení bytů, garáží, sklípků. Bourání byt.jader i s odvozem na skládku
za 5900 Kč. Odkup funkčního nářadí,
sport. potřeb, strojů. Autodoprava.
Tel.:777 207 227
• Z každého nákupu peníze zpět!
Baťa, Albert,OMV…Aktivace zdarma:
www.mylyconet.com/marekmaly
• Odvoz starého nábytku na skládku.
Vyklízení sklepů,bytů, pozůstalostí
atd. Naložíme a odvezeme cokoliv.
Stěhování všeho druhu. Vše za
rozumnou cenu! Volejte:
773 484 056
• Koupím poštovní známky, starší
pohledy a dopisy. Přijedu.
Tel.: 606 286 629
• KP Praha nabízí vedení účetnictví a
daňové evidence včetně zpracování
daňových přiznání a zastupování
na úřadech. Vše za rozumné ceny.
www.kppraha.cz, [email protected],
603 471 805
• Práce/přivýdělek - obor kosmetika a výživa, nové studio v Praze.
Zaškolíme. Tel.: 602 380 310
• Hledám ke koupi byt 2+1, 3+1 nebo kk
v Praze blízko MHD. Přímo od majitele. Tel: 604 617 788
• WWW.TOPMARKET.CZ . Eshop specializovaný na kamerové systémy
a bezdrátové alarmy.
• Hledáme pracovníky úklidu. Vhodné
pro důchodce a rodiče na MD (ranní,
večerní úklid)- 80Kč/h
• ADMIS - levně daňová přiznání,
vedení účetnictví, daňové evidence,
rekonstrukce účetnictví, všechny
daně, mzdy, DPH, personalistika.
Zastupování na úřadech. Tel.:
604618298, 222364018,
www.admis.name
• Truhlářská pohotovost- opravy
nábytku na zavoláni. Volejte :
775 254 002, www.tomainterier.cz
• Spojení půjček bez registru. Úvěr
na exekuci. Oddlužení. 800 210 310,
www.oddluzime-vas.cz
• ELEKTROINSTALACE-OPRAVY i v
panelových bytech. Revize. Stavební
dokončení. Tel:608 278 778
• Sídlo pro s.r.o./OSVČ Praha 5, 10, 9
od 149Kč/měs. T:728991247, www.
sidloprofirmupraha.cz
• Přijmeme pracovníky úklidu – dle
dohody, tel.: 737 991 105, email:
[email protected]
• Formulář pro podání inzerátu najdete na www.nasepraha10.cz/inzerce.
Cena inzerátu je od 140 Kč
SC-350068/03
Výkup starožitností a starých zbraní
Pozvánky a tipy máme i na Facebooku kultura/volný čas
Naučte se vyřezávat
Postavičky ze „Sezame, otevři se“ míří na turné
V Toulcově dvoře proběhne
28. února řezbářský kurz.
Ten povede profesionální
řezbář, výrobce hraček
a loutek a zkušený lektor
Daniel Flek. Vstupné je 900
korun. (pet)
Příběhy veselých postaviček, přátel ze Sezamové ulice, tak dobře známé všem malým dětem
i jejich rodičům z televizního vysílání, ožijí
na českých pódiích. Příšerky Elmo, Keksík,
Bohoušek, Ernie, pták Buk, Zoe, popletený pan
Nudlička a další předvedou veselou show plnou
písniček, tancování, vtipných scének a nekončící
legrace. V České republice se hodinu a půl trvající
originální muzikálová show „Sesame street Live!
Elmo makes music“ s českým názvem Elmo hraje dětem představí divákům v březnu v těchto
městech: 17. března – Brno, 19. března - Pardubice – ČEZ aréna, 20. března - Karlovy Vary – KV
Arena, 21.–22. března - Praha – Hybernia (čtyři
představení). Vstupenky v různých cenových
kategoriích seženete v obvyklých předprodejích POŘAD S HISTORIÍ. První epizoda oblíbeného dětského seriálu
byla odvysílána už v roce 1969.
– Ticketportal, Ticket Art a Ticketpro. (red)
TIP NA VÍKEND
Odhalte magii skla
Ve Výstavní síni Senátu je až
do 22. února vždy od 10 do 16
hodin k vidění výstava Magie
skla, která návštěvníkům
představuje tvorbu sklárny
Beránek ve Škrdlovicích
ze sbírky Východočeského
muzea v Pardubicích. Výstava představuje průřez více
než 60 let trvající produkce
sklárny, která patřila mezi
významn české
významné
vý
výrobce
hutn
nicky
tvarovaného
skla. Vstup
j zdarma.
je
(pet)
(pe
ZAMILOVANÝ KOLÁČ PŘÍMO Z FRANCIE
Těsto (forma o průměru 27 cm)
-225 g hladká mouka, 150 g másla,
75 g cukr moučka, 1 vejce, 3 g
vanilkového cukru
Náplň - 300 g vlašských ořechů,
250 g hořké čokolády, 200 g rozinek
100 g másla, 50 g cukru krupice, 250 ml smetany
Nechte povolit máslo, přidejte vanilkový i moučkový cukr, do směsi rozklepněte vejce, promíchejte a postupně přisypávejte mouku. Těsto
dejte na 1 – 2 hodiny odpočinout do lednice.
Potom natlačte těsto do vymazané
formy a pečte asi 25 minut na 190-200
stupňů. Mezitím připravte náplň:
v rendlíku rozpusťte máslo, přisypte
cukr a nechte dobře rozpustit. Poté
přidejte hořkou čokoládu (nejlépe
60 %) a opět pomalu rozpusťte, nalijte smetanu
a nakonec vsypte rozinky a vlašské ořechy. Dobře
promíchanou směs vlijte do vychladlého korpusu
a celý koláč dejte ztuhnout do chladničky. Recept je
z pekárny a cukrárny La Petite France
INZERCE
Zjistěte více:
SLEVA AŽ 300.000 Kč
SC-350090/04
SC-341210/58
NA NOVÉ BYTY
A RODINNÉ DOMY
800 500 506
více info na finep.cz
13
015-15_FIN_kampan_UNOR-BREZEN__inz_NASE-PRAHA-10_92x130mm_13-2-2015.indd22.1.2015
1
20:23:47
servis
Užitečné informace na www.nasepraha10.cz
Kam si zajít
v Praze 10 na dort?
Kam vyrazit na brusle? Venkovní kluziště
najdete po celé Praze
Rádi si občas dopřejete něco
sladkého, ale nechce se vám
dělat s pracným těstem a stát
hodiny u trouby? Zajděte
si do cukrárny, kde můžete
ochutnat řadu profesionálně připravených zákusků
a sladkostí. V Praze 10 jich je
víc než dost. (pet)
n I když počasí zimním sportům příliš nepřeje, v Praze je dost
míst, kde si můžete užít alespoň bruslení. Dokonce pod širým nebem.
Cukrárna Amarilis
náměstí Přátelství 1518/4
Ovocný Světozor
V Olšinách 42
Smetanová cukrárna
Kutnohorská 51
Cukrárna Pralinka
Vršovická 3
Cukrárna U Elišky
Litevská 2
Kavárna Šlágr
Francouzská 72
Retro cukrárna
Moskevská 3
Sweet Life
Řipská 3
Dolce Carosello
Turnovského 2
Pořádáte tombolu? Musíte požádat o povolení!
Věděli jste, že pokud budete na vaší společenské akci pořádat
tombolu, musíte o ni požádat a zaplatit správní poplatek? Tombolu, pokud je výše celkové výhry do 50 tisíc korun, schvaluje
městská část, která také vykonává nad tombolou správní dozor.
Správní poplatek za tombolu činí 500 korun. (mik)
Pro bruslení je také k dispozici plocha na Karlínském
náměstí, kde zaplatíte dvacet
korun a otevřeno je především
v pracovních dnech od 10 do
20 hodin.
Až do konce února bude
možné využít kluziště u Parkhotelu v Holešovicích, kde se
od pondělí do středy bruslí od
13 do 20 hodin a od čtvrtka
do neděle od 10 do 20 hodin.
Zabruslit si sem můžete přijít
zdarma.
Bruslařská plocha je také
u obchodního centra Arkády, kde se bruslí za každého
počasí od 9 do 21 hodin a za
vstup na plochu zaplatíte
50 korun. (pet)
INZERCE
KOUPÍM starý nábytek
dřevěný a z chromových trubek,
i poškozený do roku 1970.
Dále obrazy, šavle, hodiny, housle, atd.
Platba ihned, vlastní odvoz
tel. č.: 775 906 596, p. Šmaha,
e-mail: [email protected]
SC-350159/01
vybrané cukrárny
17 do 18 hodin, kdy probíhá
úprava ledu. Cena za bruslení je
V samotném centru se nachází
100 korun.
ledová plocha v areálu Na FranOd konce prosince je k distišku, kde je k dispozici plocha
pozici všem přátelům bruslení
o rozměrech 40×20 metrů.
také kluziště na střeše obchodV pracovní dny je možné brus- ního centra Harfa v Praze 9.
lení veřejnosti od 16 do 17:30,
Každý den je kluziště v provozu
o víkendu jsou k dispozici čtyři od 15 do 18:30 a za jeden vstup
zhruba dvouhodinové bloky od zaplatíte 50 korun. V sobotu
10 do 19 hodin. Za jeden blok
večer od 19:00 do 20:30 je přibruslení zaplatíte 50 korun, děti praveno i večerní bruslení.
do 14 let platí korun třicet.
Již od začátku prosince je
V blízkosti centra se nachází
k dispozici bruslařům ledová
také ledová plocha v Mahleroplocha v areálu Gutovka, který
vých sadech na Žižkově, kde
najdete nedaleko od stanice
se bruslí každý den od devíti
metra A Strašnická. Za celood rána do devíti do večera, ale denní bruslení zaplatíte 120 kopozor na tři hodinové přestávrun pro dospělé a polovinu pro
ky od 11 do 12, od 14 do 15 a od
děti.
Petra Ďurčíková
INZERCE
Turné k příležitosti 70. výročí
Vstupenky v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8,
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777,
e-mail: [email protected], v síti TicketArt
vč. všech poboček CK Čedok. www.hdk.cz
SC-341925/02
SC-350159/01
strašnice
nový byt
5+kk, 105 m²+velké terasy
Nedostali jste
časopis
NAŠE
PRAHA 10?
osvobození a ukončení 2. světové války
EUROPEAN TOUR 2015
17. 10. 2015 PRAHA TIPSPORT ARENA
Zavolejte nám a my to zařídíme!
14
příští číslo vychází 27. 2. 2015
SC-341500/46
WWW
W.ALEXA
A NDROV
VCI.CZ
SC-341951/01
tel.: 773 161 747
Praktický servis na www.nasepraha10.cz
14. 2.– 15. 2.
TELEVIZNÍ TIPY NA VÍKEND
21. 2.– 22. 2.
Ukradli torzo Jupitera Snowboarďáci
Lovec jelenů
Londýnský gangster
SO 14. 2. / ČT1 / 22:10
NE 15. 2. / ČT1 / 21:45
SO 21. 2. / ČT2 / 21:40
NE 22. 2. / Prima / 21:30
Rendymu a Jáchymovi je šestnáct
a konečně mohou vyrazit na svou
první „pánskou jízdu“ bez rodičů. Z Vojty Kotka a Jiřího 75%
Mádla udělal film hvězdy.
Slavný americký film oceněný pěti
Oscary se tématicky vrací do období vietnamské války. Nadšení
tří mladých dobrovolníků je konfrontováno s děsivou skutečností
uprostřed pekla vietnamské
džungle. Hrají: Robert De Niro,
J. Savage, M. Streepová aj.
Když se Mitchel po třech letech
vrací z vězení, má ty nejlepší
úmysly. Jenže brzy ho dohoní minulost v podobě starého přítele
Billyho. V hlavních rolích C. Farrell a K. Knightleyová.
Skandální odhalení
NE 15. 2. / Nova / 22:55
HOROR
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Stigmata
80%
Tom Sanders (M. Douglas) je
otec rodiny a počítačový expert,
který čeká ve firmě povýšení. Ale
místo dostane atraktivní Meredith (D. Mooreová), s níž měl
kdysi poměr. Žena se ho snaží
opět svést a když neuspěje, obviní
ho ze sexuálního obtěžování.
kde kamenná socha ronila krvavé slzy. Hlavní roli ztvárnila
Patricia Arquetteová.
24. 2.
16. 2.
Nestává se často, aby volné pokračování filmu předčilo úspěch prvního. Této komedii se to podařilo.
Ve filmu Něžné kuře se policistka
a profesor do sebe zamilovali,
v tomto druhém se vzali a odjeli
na svatební cestu do Řecka. Hrají:
A. Girardotová a P. Noiret.
ROMANTICKÝ
Štěstí
Navždy spolu
PO 20. 2. / ČT2 / 21:45
PO 20. 2. / Prima / 20:15
Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška a Anna Geislerová ve filmu,
který vypráví o neobyčejných
zázracích docela obyčejných
každodenních lásek.
Život Paige a Lea poznamenala
tragická autonehoda, která ženě přivodila amnézii. Paige nikoho nepoznává, ani manžela,
ale ten se rozhodl bojovat.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
26. 2.
DRAMA
ÚTERÝ
Dvacetiletá kadeřnice Frankie
vede bezstarostný život. Vše se
změní, když jí matka z cesty
po Mexiku pošle „obyčejný“ 85%
suvenýr – růženec z kostela,
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ČTVRTEK
PÁTEK
20. 2.
PONDĚLÍ
PO 16. 2. / Prima / 22:45
KOMEDIE
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Partie krásného
dragouna
Spiknutí
75%
NE 22. 2. / Nova / 22:45
Mel Gibson a Julia Robertsová
v psychothrilleru o podivínském
newyorském taxikáři, který vidí
všude kolem sebe nějaké spiknutí.
Jak se brzy ukáže, nejde vždycky
jen o výplody jeho nemocného
mozku.
podivné praktiky fešného Rudiho Macháčka. Jaroslav Marvan v nezapomenutelné roli.
ÚT 24. 2. / ČT1 / 20:55
Mordparta rady Vacátka řeší
loupežnou vraždu staré ženy
z Libně a přitom se přijde na
THRILLER
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Replikant
90%
ho lez jen s pomocí jeho klonovaného dvojníka. V titulní
roli Jean-Claude Van Damme.
ČT 26. 2. / Nova / 22:15
Kriminální thriller o psychopatickém zabijákovi, který si říká
Torch a který vyhledává ženy,
jež jsou podle jeho názoru
špatnými matkami. Dopadnout
www. tv-pohoda.cz
Do každého domova patří
, nejaktuálnější televizní časopis
INZERCE
-67(1$320$7(³6.¤'292/(1¤1(%252',£
6$02m,9,7(/"3³(0¸i/¨7(269¤035$&291¨083/$71§1¨"
$NUHGLWRYDQpY]GĆOiQtYRERUXÄ3RUDGFHSURYĪåLYX´YiPGiSĚtOHåLWRVWXSODWQLWVHQDWUKXSUiFH
QDSĚYHGRXFÈwNROQÈMÈGHOQ\YØ{LYRYØSRUDGFHYHILWQHVVFHQWUXVDQDWRULÈFK
3ĚLKODVWHVHQDUHNYDOLILNDþQtDNUHGLWRYDQĪNXU]
d325$'&(3529¸m,98q='$50$YFHQÇ.Ã
Vydává Strategic Consulting, s. r. o., IČ 257 929 20 • šéfredaktor: Jan Bělohubý, e-mail: [email protected] • Manažeři inzerce: Renata Čížková tel.: 777 114 473, e-mail: [email protected] •
Alexandra Osmitz tel.: 604 131 006, e-mail: [email protected] • Pavel Novotný, tel: 605 297 087, e-mail: [email protected] • Adresa vydavatele, redakce a distribuce:
Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 816 821 • Stížnosti a podněty k distribuci: tel: 605 292 899; e-mail: [email protected] • náklad 93 800 výtisků • Neoznačené fotografie: archiv
redakce. • Vychází 13. 2. 2015 • MK ČR E 21860
15
SC-350173/01
+/¨'œ1¨'§7¨$2%£(5679(1¨=$-,i7§12
.RQWDNW(NRODQGLDVUR6<1277,3$5e1$86ODYLHD3UDKD²9UãRYLFHNXU]\
HNRODQGLD#JPDLOFRPZZZHNRODQGLDF]âiUND+DYHONRYiWHO
(YD6ODQiWHO0tVWRNRQiQtNXU]X6<1277,3$5e1$'pONDFHOpKRNXU]XKRGLQ
VYDAVATEL ČASOPISU
JE DRŽITELEM
SC-350120/02
(GXNDþQtDNWLYLW\MVRXUR]GĆOHQ\GRWĆFKWRWĚHFKEORNĤNXU]Ĥ
$NUHGLWRYDQĪNXU]Ä3RUDGFHSURYĪåLYX´
0DQDåHUVNpY]GĆOiQtY]iNODGHFKSRGQLNiQtDĚt]HQt
0LQLSUD[HÄ([NXU]HGRSURYR]X´
$EVROYHQWL]tVNDMtRVYĆGþHQtR~VSĆãQpPDEVROYRYiQtNXU]XDNUHGLWRYDQpP0â07
Fotografie v TV tipech jsou převzaty z fotoservisu televizí nebo volně šiřitelných zdrojů
TELEVIZNÍ TIPY NA VÍKEND
tv tipy
Schindeleho minerály: snadná cesta k uzdravení?
1HERMHQQ¼KRGDSODFHERÃLGRNRQFHSRGYRG"
0´m(72+/(%¸71œ+2'$"
-HPLOHW&HOØVYÔM{LYRWMVHPE\OÃLQQØYHVSRUWXYHVSROHÃHQVNÄP{LYRWÇ{LOMVHPEH]X{ÈY¼QÈOÄNÔD{GRVYØFK
OHW3DNSÓLwO\EROHVWLQHPRFLFXNURYNDRSHUDFHVUGFHY\VRNØNUHYQÈWODNREH]LWDNWRPXQDYÈFwHGØ]¼NDO
ÕQDYDPDO¼WQRVWQHVSDYRVW7DNPL]Q¼PØNROHJDSRUDGLOX{ÈYDW6FKLQGHOHKRPLQHU¼O\2QMHX{ÈY¼ML{URNDSU¼YÇ
VLREMHGQ¼YDOSOHFKRYNXQRYRX-¼MVHPSRMHKRGRSRUXÃHQÈ]DÃDOW\WRPLQHU¼O\X{ÈYDWWDNÄDMVHPQDGwHQYDwÈP
YØURENHPMHOLNR{VHPL]OHSwLOFHONRYØ]GUDYRWQÈVWDYML{SRGÎ]H=DwOHWHPLSURWRGDOwÈDGÇNXML
/XPÈU3DONRYVNØ2VWUDYD
9SURVLQFLMVHPVHSURQHVQHVLWHOQRXEROHVWN\ÃOÈUR]KRGOREMHGQDWYDwHPLQHU¼O\3RPÇVÈFÈFKMVHPPRKO
FKRGLWEH]EROHVWL3URPÇWRMH]¼]UDNDWÇ{NRKOHG¼PVORYDNY\M¼GÓHQÈWRKRFRFÈWÈP2EMHGQ¼Y¼PVLPLQHU¼O\ML{
SRWÓHWÈWHQWRNU¼WLSURPDQ{HONXEDOHQÈQDMHGQRX 0LODQ0LQ¼ULN+DYÈÓRYiXPEDUNOHW
7HQWRPÔMÃO¼QHNPÔ{HWHRWLVNQRXW0LQHU¼O\MVHPVLREMHGQDODML{YURFHSRGHOwÈÕYD]HLGREUØFKRKODVHFKYDwLFK
]¼ND]QÈNÔDOHPÇODMVHPSRFLW{HPLQDPÄSUREOÄP\VDUWUÎ]RXQHSRP¼KDMÈWDNMVHPMHSÓHVWDODX{ÈYDW/RQLQDMDÓHMVHP
VHNSUDYLGHOQÄPXX{ÈY¼QÈYU¼WLODDYØVOHGHNVHGRVWDYLO,WODNVHPLVURYQDOQDWROLN{HX{QHPXVÈPX{ÈYDWOÄN\]OHSwLOD
VHOXSÄQNDWDNÄWRSURVSÇORPØPYODVÔP0LQHU¼O\X{PLGRwO\WDNSRVÈO¼PQRYRXREMHGQ¼YNXGRSRUXÃXMLDGÇNXML
0DUFHOD0LNXQGRY¼.RSÓLYQLFH
'REUØGHQ-HPLOHWDMVHPW\SLFNØSURGXNWGQHwQÈGRE\3ÓÈwHUQÇVHVWUDYXMLNRXÓÈPDWÇORFYLÃQ¼PVHY\KØE¼P
REORXNHP 0¼P SRFLW {H YwHFKQ\ VYÄ KÓÈFK\ GR{HQX SRWUDYQÈPL GRSOÍN\ 6DPR]ÓHMPÇ EH] ÕVSÇFKX $OH YDwH
PLQHU¼O\ PL Y\UD]LO\ GHFK 1HMHQ{H VH PL SR S¼U GQHFK XSUDYLOR ]D{ÈY¼QÈ DOH SR PÇVÈFL X{ÈY¼QÈ YDwLFK PLQHU¼OÔ
MVHPQDMHGQRX]MLVWLOD{HPÇSÓHwHOFKURQLFNØNDwHODSÓHVWDORPÇEROHWNROHQRNYÔOLNWHUÄPXMVHPPXVHODLYQRFL
YVW¼YDWDE\FKKRW]YUR]FKRGLODDY]DODVLWDEOHWXQDEROHVWWDN{HVHQ\QÈLY\VSÈP-VHPFKRGÈFÈUHNODPDQDYDwH
PLQHU¼O\DREMHGQ¼Y¼PGDOwÈG¼YNX
6GÈN\(YD.OLPHQWRY¼3UDKD0RGÓDQ\
.PLQHU¼OÔPPÇSÓLYHGOPODGwÈV\QNWHUØSURGÇODOLQIHNFLQDM¼WUHFKGORXKRGREÇPDURGLODKOHGDOQÇFRSUR]OHSwHQÈ
]GUDYÈ1DUD]LOQDYDwHPLQHU¼O\NWHUÄRGWÄGRE\SUDYLGHOQÇX{ÈY¼PHREDGYDX{VNRURURN\-¼RVREQÇMVHPSR]QDOD
]OHSwHQÈXVYÄKROÄNDÓHSÓLSUHYHQWLYQÈFKSURKOÈGN¼FK1DMHGQRXVPÇÓXMHNOHSwÈPXFKROHVWHUROFXNULWODN1DVREÇ
SDNFÈWÈP]OHSwHQRXNYDOLWXYODVÔSÓHVWDODMVHPPÈWFKXzQDVODGNÄP¼PSUDYLGHOQRXVWROLFL]FHODY\PL]HO\QRÃQÈ
NÓHÃHYOØWN¼FKDXVWXSXMÈEROHVWLYNRWQÈNXSR]ORPHQLQÇ,NG\E\VH]OHSwLORMHQMHGQR]YØwHXYHGHQÄKRVWRMÈWR]DWR
/XGPLOD/HGYLQRY¼+UDQLFH
32i/(7(1œ069´-35$9',9¸3³¨%§+$=¨6.(-7(3/(&+29.80,1(5œ/´='$50$$6/(981$3³¨i7¨1œ.83
1(%261$'32'92'"
=¼PÇUQÇVLQHFK¼Y¼PHRGND{GÄKR]¼ND]QÈNDVFKY¼OLWXYHÓHMQÇQÈMHKR]NXwHQRVWÈVPLQHU¼O\SRGFHOØPMPÄQHP
DPÇVWHP7LOLGÄMVRXGRKOHGDWHOQÈ-HQQHFKFHPHDE\MLPGUQÃHO\WHOHIRQ\SURWREH]FHOÄDGUHV\WRMHMLVWÇSRFKRSLWHOQÄ.G\E\WRQHIXQJRYDORQLNGRE\Q¼PQHQDSVDO$QLNGRE\VLPLQHU¼O\QHREMHGQDOSRGUXKÄ
5DNXwDQÄY\Y¼{ÈPLQHU¼O\GRPQRKD]HPÈLPLPRHYURSVNØFK9\WÇ{HQ¼KRUQLQDSRGOÄK¼SUDYLGHOQØPNRQWURO¼PY5DNRXVNX2GERUQÄDQDOØ]\XG¼YDMÈYÇURKRGQÄLQIRUPDFHRYVWÓHEDWHOQRVWLMHGQRWOLYØFKSUYNÔ9wHMHPR{QÄ]NRQWURORYDWQDQDwLFK
VWU¼QN¼FKQHERQDVWU¼QN¼FKYØUREFHwww.mineralien.co.at,VWHMQÇMDNRYÈFHQH{IÄURYÄFHQ\SURÃHVNÄ]¼ND]QÈN\
3/$&(%2"
2[LGNĚHPLþLWĪ
SiO 2
J
=LQHN
=Q
J
2[LGKOLQLWĪ
Al 2O 3
J
KREDOW
Co
J
2[LGGUDVHOQĪ
K 2O
J
Mol\EGHQ
Mo
J
2[LGåHOH]LWĪ
)H 2O J
%yU
%
J
2[LGviSHQDWĪ
&D2
J
&KURP
&U
J
2[LGKRĚHþQDWĪ
0J2
J
1LNO
Ni
J
2[LGVRGQĪ
1D 2O
J
VDQDG
V
J
0DQJDQ
0Q
J
)RVfRU
P
J
0ĆĀ
&X
J
(QHUJiHNM‡%tONRviQ\
TXN\‡CXNU\
6ORåHQtQDJSUiãNX
1LNG\MVPHQHWYUGLOL{HMHWRYwHOÄN1LFQHQÈVWRSURFHQWQÈ$OHPÔ{HVLQÇNGRSRPQRKDOHWHFKREWÈ{ÈYVXJHURYDW
ÕVWXSDUWUÎ]\QHERSUDNWLFN\Y\OÄÃHQÈGQ\NG\MVRXOLGÄQDMHGQRXGORXKRGREÇEH]REWÈ{È"6QÈ{HQÈKODGLQ\FXNUX
FKROHVWHUROX NUHYQÈKR WODNX t Y PQRKD SÓÈSDGHFK QD ]FHOD QRUP¼OQÈ KRGQRW\" 2GH]QÇQÈ PQRKDOHWØFK PLJUÄQ
UÔ]QØFKJ\QHNRORJLFNØFKREWÈ{È"-DNWR{HOLGHPQDMHGQRXPL]ÈUÔ]QÄY\U¼{N\HN]ÄP\OXSÄQND"3URÃVHQDMHGQRX
GDOHNROÄSHYwHFKQRKRMÈ"$WGDWGPRKOLE\FKRPSRNUDÃRYDW=OHSwHQÈVWDYXYODVÔQHKWÔWU¼YHQÈSÓÈOLYHQHUJLH
DFKXWLGR{LYRWDX{EHUHPHVNRURMDNRVDPR]ÓHMPRVW$NGRG¼Y¼PLQHU¼O\VYÄPX]YÈÓ¼WNXQHERNYÇWLQÇ]DS¼U
WØGQÔREY\NOHQHYÇÓÈFRVHWRGÇMH=GHRHIHNWXSODFHEDWÇ{NRPÔ{HEØWÓHÃ
${HWRQHQÈNOLQLFN\RYÇÓHQØOÄN"1HQÈWROÄNMHWRUR]HPOHW¼KRUQLQD-HWRVPÇV{LYRWDG¼UQØFKSUYNÔDGLWLYRYDQÄ
SDOLYRSURWÇORNWHUÄVHSDNREY\NOH]DÃQHX]GUDYRYDWVDPR
6W¼OH]DWDNQÈ]NRXFHQX{H]EØY¼VQDGMHQSÓLSXVWLWVL{HE\WRPRKODEØWSUDYGD
&HQDPOHWØFKPLQHU¼OÔYSOHFKRYFH.ÃJYÃSRwWRYQÄKRY\GU{ÈPÇVÈFH
0QR{VWHYQÈVOHY\ML{RGGYRXEDOHQÈNV .ÃNXVNV .ÃNXVNV .ÃNVNV .ÃNVRGNV .ÃNV
&HQ\NDSVOÈNV .ÃNV .ÃNXVNV .ÃNXVNV .ÃNVNV .ÃNVRGNV .ÃNV
3ÓLREMHGQ¼QÈDYÈFHEDOHQÈREGU{ÈWHNQLKXR6FKLQGHOHKRPLQHU¼OHFKYFHQÇ.Ã]GDUPD
0QR{VWHYQÈVOHY\O]HY]¼MHPQÇNRPELQRYDW1DSÓSOHFKRYN\NDSVOH .ÃNQLKD]GDUPD
GHQQÈQ¼NODG\.ÃSRGOHFHQ\]DSOHFKRYNXWHG\]DFHQXPDOÄRSODWN\OHYQÇMwÈQH{WÓHWLQNDSLYDQHERS\WOÈNEUDPEÔUNÔ
Kamenné zdraví, s.r.o.
'ÇGLQVN¼s3UDKD7HOsPRE
www.kamennezdravi.cz
SC-350141/01
=¼UXNDSÔYRGXDVOR{HQÈPLQHU¼OÔUDNRXVNØPYØUREFHPDPÈVWQÈPLSÓÈVQØPLNRQWURODPL
Download

NP10 - 2/2015 - Naše Praha 10