Sociální služby města Rychnov n.Kn.,o.p.s., Na Drahách
1595, Rychnov n.Kněžnou, IČO 274 67 686
Výroční zpráva za rok 2011
Zpracovala: Bc. Hana Skořepová
2011
1
Obsah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Poslání a cíl
Historie a současnost
Organizační zajištění chodu společnosti
Zpráva o hospodaření společnosti za rok 2011
Sociální služby v roce 2011
Přehled aktivit seniorů
Vzdělávání personálu
Přehled projektů v roce 2011
Sídlo a kontakty
Přílohy:
Tabulky a grafy PS, DS
Rozvaha pro nevýdělečné organizace
Výkaz zisku a ztráty
Příloha k roční závěrce 2011
str. 2
3
5
7
11
13
13
14
14
2
Motto: „Stáří není nemoc“
Výroční zpráva
za rok 2011
1. Poslání a cíl
Posláním společnosti Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s., je poskytovat
prostřednictvím pečovatelských služeb, služeb denního stacionáře a služeb domácí zdravotní
péče, služby seniorům a zdravotně postiženým občanům v nepříznivé sociální a zdravotní
situaci, kteří ztrácejí schopnost pečovat o domácnost a vlastní osobu. V případě služeb
denního stacionáře poskytujeme služby klientům, kteří potřebují pravidelnou pomoc druhé
osoby a nejbližší rodina nemůže o seniora během dne pečovat. Poskytováním úkonů
pečovatelských služeb a úkonů denního stacionáře usilujeme u našich klientů o zachování
dosavadního způsobu života a setrvání v domácím prostředí a rovněž umožnit pečujícím
osobám pomoc a úlevu.
Cílem poskytování sociálních služeb je umožnit co nejdelší setrvání v domácím prostředí
klientů, možnost využívat místních institucí a místního společenství, udržovat kontakt
s rodinou, udržovat dovednosti klientů pro vlastní sebeobsluhu, mírnit nepříznivou sociální
situaci klienta a zlepšovat dosavadní způsob života.
Při poskytování služeb pečovatelských, služeb denního stacionáře a rovněž služeb domácí
zdravotní péče se pracovníci řídí takovými pravidly, která zaručují našim klientům, že bude
dbáno na jejich individuální potřeby, že budou respektovány jejich potřeby a jejich práva, že
bude chráněna jejich důstojnost.
Cílovou skupinou osob jsou senioři a osoby se zdravotním postižením, kteří se ocitli
v nepříznivé sociální situaci a bydlí v Rychnově nad Kněžnou a přilehlých obcích. Vzhledem
ke svému nepříznivému zdravotnímu stavu a sociální situaci potřebují tyto osoby k zajištění
svých potřeb pomoc další osoby.
Senioři – občané, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu.
Osoby zdravotně postižené – občané, kterým byl pro nepříznivý zdravotní stav přiznán plný
invalidní důchod nebo částečný invalidní důchod.
3
2. Historie a současnost
Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, obecně prospěšná společnost, vznikla dnem
zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Hradci
Králové oddíl O, vložka 112, tj. dnem 20.12.2004.
Svoji činnost zahájila dne 1.1.2005 s tím, že navázala na fungování předchozích
poskytovatelů pečovatelských služeb v různých organizačních formách financovaných z
rozpočtu Města Rychnov nad Kněžnou.
Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s. byly dne 12. 7. 2007 v souladu se
zákonem č. 108/2006 Sb. zaregistrovány u Krajského úřadu v Hradci Králové jako
poskytovatelé pečovatelských služeb dle § 40 s identifikačním číslem služby 7201840 a
služeb denního stacionáře dle § 46 s identifikačním číslem služby 5599785. Tím byla splněna
zákonná povinnost k tomu, aby společnost mohla vykonávat dál svoji činnost a mohla se
účastnit na projektech, které jsou financovány z veřejných rozpočtů. Údaje v registru
poskytovatele služeb jsou udržovány v aktuálním stavu tím, že každá změna /personální,
kapacita aj./ je hlášena registrujícímu orgánu a tím je KÚ Hradec Králové.
Poskytování pečovatelských služeb bylo na základě uzavřené smlouvy od 1.7. 2007 rozšířeno
pro občany Solnice a Ještětic . Dne 1.1.2008 byla uzavřena smlouva o poskytování
pečovatelské služby v Černíkovicích a Domašíně.
Dílčí pomoc občanům okolních obcí zajišťujeme krátkodobými výpomocemi, na kterých se
smluvně a následně finančně podílí rozpočty konkrétních obcí.
Terénní pečovatelské služby jsou služby určené pro klienty, kteří ze zdravotních či jiných
důvodů jsou schopni zajistit životní potřeby, pečovat o svoji domácnost a pečovat o sebe
v omezeném rozsahu a potřebují k tomu pomoc další osoby. Je jim poskytována pomoc při
péči o hygienu, při vedení domácnosti, zajištění stravy a nákupů, péče o prádlo, při kontaktu
s úřady nebo lékaři atd.
Služby jsou poskytovány jednak v domech s pečovatelskou službou v Rychnově nad Kněžnou
a Solnici, v bytech klientů na území města Rychnov nad Kněžnou a přilehlých obcích,
zejména Solnici, Černíkovicích, Ještěticích, Domašíně.
Na základě individuálních smluv s dalšími obcemi je možno poskytovat pečovatelskou
službu i dalším občanům, kteří pomoc potřebují.
Zázemí pro poskytování terénních pečovatelských služeb je umístěno v domech s
pečovatelskou službou, kde jsou k dispozici provozní místnosti pro pečovatelky, prádelny,
přípravny jídla, umývárny nádobí, jídelny a klubovny pro klienty. Součástí prostoru pro
výkon pečovatelských služeb je středisko osobní hygieny, které využívají i klienti, kteří jsou
k osobní hygieně dováženi z okolí.
Nedílnou součástí výbavy pro plynulý chod služeb jsou automobily, které zajišťují zejména
rozvoz stravy po Rychnově nad Kněžnou a nejbližším okolí a následného svážení
jídlonosičů do umývárny. Automobilový park slouží klientům k dopravě do střediska osobní
hygieny, k dovozům do denního stacionáře a je využíván k transportu klientů na lékařská
vyšetření, neboť tento způsob dopravy k lékařům je šetrnější , pružnější a rychlejší než jízdy
sanitou.
4
Domovinka /denní stacionář/ - zde se poskytuje ambulantní služba osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu , potřebují pravidelnou pomoc
jiné osoby a nemohou zůstat sami ve své domácnosti. Zároveň se jedná o pomoc rodině,
která je během dne v zaměstnání a není schopna péči o svého blízkého v této době zajistit.
Další aktivity společnosti:
Klub seniorů – umožňuje společenské a kulturní vyžití seniorů z Rychnova nad Kněžnou a
přilehlých obcí, svojí činností podporuje vhodné prožití volného času seniorů. Ke klubové
činnosti jsou využívány klubovny v budově VZP v Rychnově nad Kněžnou.
Půjčování zdravotních pomůcek - pomůcky pro seniory, zdravotně postižené a ostatní
veřejnost, které umožňují překonat a lépe zvládat potíže s tělesným hendikepem. Pomůcky
jsou poskytovány na dobu nezbytně nutnou s tím, že klient popř. jeho rodina má dostatek času
na pořízení své vlastní pomůcky.
Domácí zdravotní péče a fyzioterapie – Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou
poskytují domácí zdravotní péči, která je provozována v souladu s registrací nestátního
zdravotnického zařízení ze dne 1. 3. 2005 a společnost má uzavřeny smlouvy ze zdravotními
pojišťovnami o účtování prováděných úkonů.
Tato pomoc se poskytuje nemocným občanům všech věkových skupin, kteří potřebují
zdravotní péči ve svých domácnostech aplikovanou zdravotními sestrami. Tato služba musí
být indikována ošetřujícím lékařem a je hrazena zdravotními pojišťovnami. Domácí
zdravotní péče se specializuje na:
 Péče o pacienty v terminálním stádiu
 Péče o onkologické klienty
 Péče o klienty s chronickou duševní chorobou
 Paliativní péče – léčba bolesti
Dodatková činnost - Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona:
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou vydal oprávnění od 25.01.2011 – předmět podnikání:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Obor činnosti:
Velkoobchod a maloobchod, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, Mimoškolní
výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, praní pro
domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží.
5
3. Organizační zajištění chodu organizace
Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s. je organizace založená Městem Rychnov
nad Kněžnou. Společnost řídí správní rada. Ředitel společnosti vykonává funkci statutárního
zástupce a navenek ji zastupuje.
Správní rada se v období roku 2011 sešla 6x a vždy byla usnášeníschopná a vždy byla
přítomna ředitelka společnosti. Zápisy jsou uloženy v kanceláři vedení společnosti.
Správní rada obecně prospěšné společnosti Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou,
o.p.s. odvolala z funkce ředitele společnosti MVDr. Františka Bartoše ke dni 18.1.2011 a
v souladu s ustanovením § 9a odst. 1) zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
jmenovala s účinností od 19. ledna 2011 na dobu určitou do 31.12.2011 do funkce ředitelky
Sociálních služeb města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s. paní Ing. Ivanu Podlešákovou.
Správní rada v září 2011 vypsala výběrové řízení na obsazení funkce ředitele obecně
prospěšné společnosti Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou. S účinností od 1.1.2012
na základě výběrového řízení nastoupila do funkce ředitelky paní Bc. Hana Skořepová.
.
Dozorčí rada se sešla v roce 2011 jedenkrát.
 Ředitel společnosti předložil členům dozorčí rady předpoklad vývoje obratu a
hospodářského výsledku pro rok 2011.
 Ředitel společnosti předložil členům dozorčí rady předpoklad hospodaření společnosti
pro rok 2012, včetně vývoje zaměstnanosti a očekávaných investic
6
Organizační schéma
(stav k 31.12.2012)
Město Rychnov nad Kněžnou - zakladatel o.p.s.
Správní rada o.p.s.
Předseda správní rady: JUDR. Milan Novák
Členové správní rady: Mgr. Jana Drejslová, Ing. Michaela Zimová
Dozorčí rada o.p.s.
Kontrolní orgán společnosti
Ing. Jan Skořepa, Mgr. Zdeněk Žabokrtský, Tomáš Erben
Personální zajištění služby o.p.s.
Ing. Ivana Podlešáková – ředitelka / 19.1.2011 – 31.12.2011/
MVDr. František Bartoš - ředitel /do18.1.2011/
Bc. Hana Skořepová – zástupce
Bc. Marta Mykyta – sociální pracovnice
Jana Klazarová – ekonomka –účetní
Sociální pracovníci v přímé péči
Pečovatelská služba dle § 40 zákona 108/2006 Sb.
Celkem osob: 33
úvazky: 32,25
Penzion Anežka
Chovančíková Lenka
Dostálová Anna
Hermanová Alena
Martincová Ilona
Svobodová Ilona /SOH/
Černá Helena
Šmídová Marie
Terén
Mišáková Mirka
Satranská Hana
Šimková Monika
Švandrlíková Z.
Řičařová Dominika
Ješinová Lucie
Štencl Oldřich
Drhlíková Jitka
Fendrštátová Karla
Janovcová Marie
Středisko Solnice - Jirušková Dagmar, Šmídová Marcela
1,75
Středisko Černíkovice – Švecová Alena
1
Řidiči
Uklízečky
Penzion Eliška
Šrittrová Zdenka
Varadiová Jana
Nováková Eva
Hošáková Pavlína
Řičařová Gabriela
Píčová Alena
Ostatní provozní personál
Šimek Petr
Pekáčová Jana
Skalická Dagmar
0,5
2
Denní stacionář /Domovinka/ dle § 46 zákona 108/2006 Sb.-pečovatelky:
Počet pečovatelek – Hvězdová Eva, Přikrylová Zuzana
2
Zdravotní sestry
Zdravotní sestry pro domácí péči /2 úvazky/
Zdravotní sestry na dohody o prac.čin.
Celkem pracovníků :
Celkem úvazků:
2
37 osob
36,25
7
4. Zpráva o hospodaření společnosti za rok 2011
Hospodaření za období 1. - 12. 2011
Náklady
Účet a jeho název
rozpočet Kč
čerpání Kč
% plnění
501 10
PHM
501 20
Materiál
501 25
Zdravotní materiál
501 30
Knihy, časopisy
501 Spotřeba materiálu
310 000
175 000
65 000
10 000
715 000
385 971
133 282
49 186
12 498
718 430
124,5
76,1
75,67
125
100,5
502
Spotřeba energií
/voda, elektřina, plyn/
511 10
Opravy a udržování
512
Cestovné
513
Nákl. na reprezentaci
518 10
Poštovné
518 11
Telefony
518 20
Nájemné
518 21
Nájemné KS
518 22
Nájemné RK
518 30
Školení
518 31
Programy
518 41
Zájmová činnost KS
518 50
Ostatní služby
725 000
621 345
85,70
165 000
40 000
1 000
7 000
250 000
181 000
50 000
12 000
80 000
79 000
60 000
165 000
190 341
44 956
1 207
4 969
224 317
196 577
50 052
12 000
84 735
53 376
55 316
284 693
115,3
112,4
102,1
71
89,73
108,6
100,1
100
106
67,56
92,19
172,54
1 815 000
1 823 884
100,5
7 770 000
8 638 789
111,18
2 511 000
370 000
2 910 171
401 583
13 823
115,89
108,5
518 Služby
521 1
524
527
528
Mzdové náklady
Zákonné sociální
pojištění
Ostatní sociální náklady
Ostatní sociální náklady
531
538
542
549
554
551 10
591
599
Daň silniční
Ostatní daně a poplatky
Ostatní pokuty a penále
Jiné ostatní náklady
Prodaný materiál
Odpisy
Daň z příjmu
Vnitropodnik.úč.
130 000
236 000
2 463 875
13 547 000
3 186
16 090
255
39 196
4 437
249 169
61 540
2 463 875
14 880 553
5,6
105,6
8
Celkem náklady
16 010 875
17 344 427
Výnosy
Účet a jeho název
rozpočet 2011
1. - 12. 2011
602 10
602 20
602 30
510 000
4 000 000
2 500 000
451 949
4 352 518
3 155 045
602 21
602 4
644
648
649
654
649 20
691 30
691 35
691
Tržby z prodeje služeb obce
Tržby - klienti
Tržby - pojišťovny
Tržby ostatní
/pomůcky/
Tržby z vedlejší čin.
Úroky
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje materiálu
Jiné ostatní /soud/
Dotace zřizovatele
Dotace od KÚ
Dotace MPSV
120 000
138 048
196 944
6 291
409 697
93 275
26 351
3 800 000
900 000
1 500 000
3 792 000
710 000
1 780 000
99,78
78,8
118,6
699
Vnitropodnikové účetnictví
2 170 827
13 547 000
15 717 827
2 170 827
15 112 118
17 575 992
102,6
Celkem výnosy
Rozdíl mezi náklady a výnosy:
Náklady Kč:
Výnosy Kč:
14 880 553,-15 112 118,--
Rozdíl Kč
231 565,--
88,6
108,8
126,2
115
108,3
9
Hospodaření společnosti skončilo v roce 2011 ziskem ve výši 231.564,72 Kč po zdanění.
Daň z příjmu byla vyměřena a zaplacena částka 61.540,-- Kč .
Hlavní podíl na tvorbě zisku měla činnost střediska 05 Domácí zdravotní péče včetně
účtování cestovních nákladů na provoz automobilu zdravotních sester. Činnost střediska
02 Pečovatelská služba byla v roce 2011 ztrátová a to ve výši 561.534,46 Kč (s daní a
nepřičtených úroků a zisku za kompenzační pomůcky). Hospodaření střediska
07 Domovinka bylo v roce 2011 13.747,47 Kč v zisku.
Náklady – největší podíl na provozních nákladech společnosti tvoří náklady na mzdy a
zákonná pojištění, které platí zaměstnavatel. Mzdové náklady s příslušenstvím /zákonná
pojištění/ pro rok 2011 činí 77,61 % celkových nákladů. Průměrná mzda za sledovaný rok
byla u pečovatelek 15 607 Kč tj. o 677 ,-- Kč více než v předchozím roce 2010. Jedná se o
průměrný nárůst 4%. Čerpání mzdových prostředků bylo vyšší než stanovil rozpočet, což
bylo způsobeno výplatou mimořádných odměn na konci roku 2011. Kladný předpokládaný
výsledek hospodaření dovolil vyplatit za rok 2011 odměny v celkové výši 562.800,-- Kč.
Vývoj dalších nákladů na provoz:
Spotřeba PHM je úměrná počtu ujetých kilometrů a celkové náklady na PHM jsou ovlivněny
cenou benzinu, která během roku kolísá. Nárůst počtu ujetých km je způsoben zvýšeným
počtem pacientů domácí zdravotní péče, za kterými musí sestry dojíždět a zvýšeným počtem
úkonů pro pečovatelskou službu kam pečovatelky dojíždí.
Nákup ostatního spotřebního materiálu probíhal v souladu s potřebami chodu společnosti.
Nákup DDM – Dovybavení přístroji pro zajištění efektivního chodu DZP, dále nákup DDM
pro zajištění chodu Sociálních služeb města Rychnov nad Kněžnou.
Školení a vzdělávání – v roce 2011 proběhlo vzdělávání personálu v přímé péči v souladu se
zákonem. Povinný počet hodin pro osobu je 24 hodin. Dále probíhala supervize, referentské
školení řidičů a školení o bezpečnosti práce.
Náklady na provozování sociálních služeb v Solnici a Černíkovicích jsou nedílnou součástí
celkových nákladů společnosti a jsou kompenzovány z rozpočtů zmíněných obcí tak, jak je
uvedeno ve smlouvě.
10
Zdroje financování provozu
Provoz společnosti je financován z příjmů z vlastní činnosti a to je:
1. Poskytování sociálních služeb klientům v Rychnově nad Kněžnou a občanům
přilehlých obcí. U těchto klientů se finančně spolupodílejí i obce.
2. Poskytování zdravotnických úkonů sestrami domácí zdravotní péče – příjmy od
zdravotních pojišťoven včetně náhrady cestovních nákladů
3. Půjčování kompenzačních pomůcek široké veřejnosti
4. Dodatková činnost
Provoz společnosti je rovněž dotován z veřejných rozpočtů:
1. z rozpočtu zřizovatele Města Rychnov nad Kněžnou 3,792.000,-- Kč
2. z rozpočtu MPSV
1,780.000,-- Kč
3. z rozpočtu KÚ KHK
710.000,-- Kč
Celkem
6,282.000,-- Kč
Získané dotace od zřizovatele, MPSV Praha a KÚ Hradec Králové byly využity v souladu se
schváleným projektem, tzn. na podporu provozu pečovatelské služby a na činnost denního
stacionáře. Dotace byly řádně a včas vyúčtovány.
Provoz domácí zdravotní péče je zajišťován z vlastních zdrojů.
Zvýšenými příjmy z jiných činností, se mohl snížit podíl dotace od zřizovatele na celkových
provozních nákladech společnosti následovně:
Rok
Podíl dotace
od zřizovatele
na nákladech
Rok
Podíl dotace
z MPSV
na nákladech
Rok
Podíl dotace
z KÚ KHK
na nákladech
2011
2010
25,48%
36,29% 37,85 % 41,50 % 51,7 % 69,5 % 73,7 %
2011
2010
11,96 %
10,92%
2011
4,77%
2009
2008
2009
2007
2006
2008
2007
10,96 %
11,71%
7,48%
2010
2009
2008
2007
6,07%
6,58 %
7,02%
9,01%
2005
11
5. Sociální služby v roce 2011
Pečovatelská služba - § 40
Pečovatelská služba je provozována na základě registrace u KÚ Hradec Králové. Průběžně je
prováděna aktualizace jak personálního obsazení tak i změny kapacity.
Služby pro klienty jsou v rámci společnosti poskytovány v souladu se standardy kvality
sociálních služeb a v souladu s dalšími směrnicemi a interními předpisy. Personál společnosti
je průběžně na poradách seznamován s platnými normami a aplikování v praxi je závazné pro
všechny pracovníky. Úroveň kvality poskytovaných sociálních služeb byla kontrolována
krajskou inspekcí ve dnech 28.6.-1.7.2010 s výsledkem dobře – to znamená, že společnost
splnila všechna zásadní kritéria, která ukládá zákon. Kompletní výsledky inspekce jsou
k dispozici v kanceláři vedení společnosti.
Během roku 2011 byla poskytnuta služba v průměru 276 klientům měsíčně jak v rámci
domů s pečovatelskou službou, tak v bytech a domech v Rychnově nad Kněžnou a nejbližším
okolí. Během roku 2011 bylo uzavřeno 60 nových smluv. Celkem bylo poskytnuto během
roku 31 446 hodin služeb v nejrůznějším složení, to je o 4 830 hodin více než bylo
v předešlém roce. Počet klientů mírně poklesl o klienty, kteří odebírají pouze obědy. Příčinou
snížení počtu obědářů je přísnější uplatňování kritérií při sociálním šetření – zájemcům o
obědy, kteří nejsou v tíživé sociální situaci jsou nabízeni alternativní dodavatelé stravy.
Celkový počet poskytnutých hodin péče vzrostl, to znamená, že klienti žádají péči složitější a
komplexnější. Konkrétní údaje o rozložení služeb, množství úkonů /rozvozy obědů/ a
kilogramy vypraného prádla jsou k nahlédnutí v přiložených tabulkách. Tyto tabulky také
ukazují srovnání roku 2007, roku 2008 , roku 2009, roku 2010 a roku 2011.
Tržby z prodeje služeb – od obcí a klientů za pečovatelské služby byly ve sledovaném roce
celkem
4,548.549,--Kč .
Pečovatelské úkony poskytovalo 26 pečovatelek, 2 sociální pracovnice a 1 řidič. Provoz je
zajišťován od 7 hod. ráno do 22.00 hod. večer včetně sobot a nedělí. Sobotní a nedělní provoz
je částečně omezen a je poskytována nejnutnější péče.
Denní stacionář § 46 – Domovinka
Tato registrovaná služba poskytla službu v průměru 12 klientům měsíčně. Za celý rok 2011
bylo uzavřeno 9 nových smluv. Tuto službu obsluhují 2 pečovatelky, které v době od 6.00
hod. do 18.00 hod. zajišťují jak péči, tak i program. Začátek a konec provozní doby se
operativně přizpůsobuje potřebám klientů.
Během roku 2011 byly v Domovince provedeny úkony v objemu 2 422 hod., což je o 113
hodin méně než v předchozím roce. Pokles počtu hodin péče byl způsoben jinou skladbou
klientů než bylo v předcházejících letech. Tehdy bylo pečováno o klienty, kteří již byly na
hranici cílové skupiny určené pro denní stacionář, proto náročnost péče se projevila zvýšeným
počtem hodin péče. Tržby z prodeje služeb za denní stacionář byly ve sledovaném roce
255.917,--Kč.
12
Klientům v denním stacionáři je zajištěna kompletní péče v souladu s ceníkem služeb včetně
duševní a fyzické aktivizace. Zároveň je péče kombinována s pečovatelskou službou a domácí
zdravotní péčí.
Domácí zdravotní péče
Nedílnou součástí komplexní péče o klienty je domácí zdravotní péče, kterou provádí
zdravotní sestry a to nepřetržitě 24 hod. denně a 7 dnů v týdnu. V roce 2011 bylo ošetřeno
156 pacientů a bylo uhrazeno celkem 28.870 zdravotních výkonů. Celkové tržby od
zdravotních pojišťoven za sledované období dosáhly 3,155.044,-- Kč . Z toho je 179.453,-Kč náhrada za cestovní náklady. Zdravotní péče je financovaná z vlastních zdrojů a vytváří
hospodářský zisk.
Dodatková činnost
Byla založena počátkem roku 2011 pro doplnění rozpočtu při stále klesajícím dotacím. Tržby
z této dodatkové činnosti ve sledovaném roce byly 196.944,-- Kč z toho 54.225,-- Kč zisku .
Péče o volný čas seniorů
V roce 2011byl ze strany klientů PS největší zájem o připravované akce v jídelně Penzionu
Anežka, kde se konala různá setkání- např. se starostou města, se Správní radou o.p.s., se žáky
škol, bohoslužby. Svátky jako velikonoce a vánoce jsou vždy tradičně oslavovány
vystoupením dětí a žáků místních škol. Vyvrcholením však je vánoční besídka v hotelu
Havel, kde v roce 2011 vystoupily děti ze ZŠ Lično a děti ZUŠ Rychnov nad Kněžnou.
Tradičně byly nadělovány dárky, které byly zakoupeny z darů pro seniory.
13
6. Přehled aktivit seniorů
Akce pro klienty PS+DS
počet klientů
Koncerty
3x
Bohoslužby
7x
Poláčkovo léto
1x
Setkání s vedením Města 2x
Besídka
2x
44
138
8
160
86
Akce členů Klubu seniorů počet klientů
Zájezd
Koncerty
Výstavy
Posezení
Besedy
Vycházky
6x
2x
1x
5x
9x
8x
290
66
34
289
263
162
Klub seniorů se schází pravidelně na svých setkáních v klubovnách v budově VZP, kde si
společně se samosprávou připravují vlastní program. Činnost Klubu byla podpořena ročním
příspěvkem ve výši 55.316,-- Kč pro rok 2011. Z těchto prostředků jsou částečně financovány
zájezdy a vstupy na představení. Krátký přehled akcí je uveden v tabulce.
7.Vzdělávání personálu
V roce 2011 bylo na vzdělání a supervizi pro personálu poskytnuto 84.735,-- Kč a jednalo
se o následující akce:
1. Školení řidičů
Pořadatel: Autoškola Horák
Účast: 31 osob – pečovatelky a ostatní personál
2. Komunikační dovednosti a zvládání psychické zátěže v krizových okamžicích
Pořadatel: Marlin - Svitavy
Účast: 27 osob
3. Úvod do komunikace s klientem
Pořadatel: Marlin – Svitavy
Účast: 27 osob
4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární prevence
Pořadatel: Požární servis, RK
Účast: všichni zaměstnanci společnosti
5. Supervize – skupinová
Provádí: Ing. Karel Vacek
Účast: 23 pečovatelek – celkem 24 hodin
6. Odborná stáž
Pořadatel: Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí
Účast: 26 osob
14
8. Přehled projektů pro rok 2011
V roce 2011 byla zpracovány žádosti o přidělení finančních prostředků na financování
provozu Sociálních služeb o.p.s. – na provoz pečovatelské služby a na činnost denního
stacionáře, a to na MPSV v Praze a na Krajském úřadě v Hradci Králové Bylo vyhověno
následovně:
1. MPSV – Zajištění provozu pečovatelské služby a rozvoj stacionáře –
Celkem 1,780.000,-- Kč /PS 1,680.000,-- Kč, DS 100.000,-- Kč/
2. KÚ Hradec Králové – Zajištění provozu pečovatelských služeb –
710.000,-- Kč.
Oba projekty řešily financování běžného provozu sociálních služeb tak, aby byla zachována
dosavadní kvalita a našim klientům bylo umožněno co nejdéle setrvat ve vlastním domácím
prostředí. Všechny přidělené prostředky byly vyčerpány a dotace ve stanoveném termínu
vyúčtována.
V roce 2011 opět proběhla spolupráce v rámci krajského projektu benchmarkingového
sběru dat. Byla vyplněna a odeslána data Realita 2011 pro pečovatelskou službu - § 40 a
Realita 2011 pro denní stacionář - § 46. Podobná data reality roku 2011 pro obě služby byly
odeslány jako Statistický výkaz sociálních služeb za rok 2011 pro potřeby MPSV.
9. Sídlo a kontakty:
Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou,o.p.s.
Na Drahách 1595, 51601 Rychnov nad Kněžnou
Tel. 494 532959, e-mail: [email protected]
IČ: 274 67 686
www.pecovatelkyrk.cz
Ředitelka společnosti
Bc. Hana Skořepová
Tel. 494 532959, 608 768 911
15
Download

Výroční zpráva za rok 2011 - Sociální služby města Rychnov nad