:: Svaz paraplegiků – VALNÁ HROMADA
Valná hromada proběhla v sobotu 12.11.2011 v RÚ Kladruby.
Nové předsednictvo bylo zvoleno v tomto pořadí (podle počtu získaných hlasů):
Zdeňka Faltýnková, Zdeněk Žižka, Luděk Carbol, David Lukeš, Miroslav Čiháček, Vojtěch
Vašíček a Petr Hubalovský.
Revizní komise byla zvolena ve složení: Luděk Nevoral, Ema Rónová, David
Drahonínský.
Valnou hromadou byl odsouhlasen nový název organizace – Česká asociace
paraplegiků.
Byly odsouhlaseny změny ve stanovách. Nové stanovy Vám postoupíme po schválení
notářkou a Ministerstvem vnitra ČR.
Přítomným členům děkujeme za aktivní účast. Nově zvolenému předsednictvu i členům
revizní komise přejeme mnoho energie a konstruktivních nápadů při plnění cílů České
asociace paraplegiků.
FenkJuFest
Proběhl také v sobotu 12.11. večer v MeetFactory na Praze 5. Sešlo se cca 200 členů a
příznivců CZEPA, přítomné přivítala poslankyně PSP ČR paní Lenka Kohoutová, která
ocenila význam našeho občanského sdružení a naší činnosti pro lidi s míšním
poškozením. Alena Jančíková (ředitelka CZEPA) letošní FenkJuFest – a tím i veřejné
poděkování za podporu naší činnosti - věnovala Zdeňce Faltýnkové.
>> více
:: Svaz paraplegiků - členství
Newsletter jako jedna z členských výhod
Dostáváte pravidelně tento zpravodaj Newsletter? Je jednou z členských výhod, kterou
zatím rozesíláme všem, kdo v dvacetileté historii Svazu paraplegiků vstoupili mezi členy
organizace. Máte-li zájem, aby Vaše členství pokračovalo a vy jste mohli využívat členské
výhody, aktualizujte své členství.
Členské výhody
1) Výhodou našeho občanského sdružení je cílová skupina s konkrétním zdravotním
handicapem a na základě počtu členů můžeme argumentovat při veškerých jednáních ve
Váš prospěch.
2) Členové SP pravidelně dostávají emailový Newsletter - aktuální informace o akcích,
změnách v legislativě apod., zpravodaj rozesíláme nejméně jednou v měsíci.
3) Členové SP mají možnost zapůjčit si osobní automobil Škoda Fabia combi s ručním
ovládáním (vhodným pro paraplegiky)
4) Členové SP si mohou objednat zvýhodněnou kartu HandyCard SphereCard
s platností 2 roky za 360,- Kč - více na www.carclub.cz
5) Členům SP nabízí společnost DMA slevu 10% - více www.dmapraha.cz
6) Členové SP mohou využít slevu 5% na aktivní a sportovní vozíky RGK více www.rgkczech.cz
7) Členové SP mohou využít slevu 7% na handbiky firmy Schmicking – více
na www.goon-handbike.cz
8) Jedinec nedokáže nic. Prostřednictvím svého občanského sdružení můžete dokázat
hodně. Věříme, že s Vaší spoluprací mnohé změníme v přístupu společnosti k vozíčkářům
i v myšlení lidí.
:: Legislativa – připomínkování vyhlášek
Začátkem listopadu 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV ČR) dalo do
připomínkového řízení návrhy dvou vyhlášek. Jedna se týká seznamu druhů a typů
zvláštních pomůcek, na které v rámci již odsouhlaseného zákona 329/2011 Sb. o
poskytování dávek osobám se zdravotním postižením budete moci získat příspěvek.
Druhá vyhláška v připomínkovém řízení se týká hodnocení základních životních
potřeb, zejména pro potřeby příspěvku na péči.
Svaz paraplegiků svá stanoviska postoupil MPSV ČR, Národní radě zdravotně postižených
a poslancům Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
>> více
Ještě chystáme naši osobní účast na kulatém stole k sociální reformě, kterou pořádá
MPSV ČR ve středu 23.11. a na schůzi Výboru pro sociální politiku PSP ČR, která se bude
za účasti zástupců MPSV ČR konat na půdě Parlamentu ve čtvrtek 24.11. t.r.
Plánujeme pro Vás seznámení se zásadními změnami v souvislosti s novými zákony.
Zmiňované vyhlášky jsou toho nezbytnou součástí, proto čekáme na jejich definitivní
verzi. Přesto, máte-li konkrétní otázky, můžete nám psát na [email protected] V odkazu
najdete plné znění odsouhlaseného zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním
postižením.
>> více
:: Edukační materiály o problematice poškození míchy
Svaz paraplegiků (nyní přejmenován na Českou asociaci paraplegiků) ve spolupráci
s Centrem Paraple o.p.s. a klinickou zájmovou skupinou Fyzioterapie míšních lézí při
UNIFY ČR dlouhodobě tvoří informační a zároveň edukační publikace a DVD filmy,
poskytující ucelený pohled na problematiku vozíčkářů s poškozením míchy.
Tyto materiály jsou určeny především samotným klientům – uživatelům vozíku - i jejich
blízkým, osobním asistentům, pečovatelům a mohou být užitečné také studentům
fyzioterapie, ergoterapie, ošetřovatelství, speciální pedagogiky a dalším.
Publikace:
Jak na to doma
KZS Fyzioterapie míšních lézí při UNIFY ČR ve spolupráci se Svazem paraplegiků; 2011
vydal: UNIFY ČR
Při profesní organizaci fyzioterapeutů UNIFY ČR vznikla v roce 2004 klinická zájmová
skupina Fyzioterapie míšních lézí zastoupená iniciátorkou této publikace paní Zdeňkou
Faltýnkovou. Tato skupina si dala mimo jiné za cíl vydávat tématické edukační materiály
pro klienty s poškozením míchy, ale i další zájemce s pohybovým omezením, kteří jsou
nuceni k pohybu používat vozík. Tato první brožura pod názvem „Jak na to doma“
obsahuje témata: polohování, strategie asistovaných a samostatných přesunů, MOTOmed
v rehabilitační praxi a doma, vertikalizace – stoj s využitím pomocných prostředků,
zásady správného výběru vozíku a nastavení kvalitní postury sedu. Brožura je
celobarevná a její součástí jsou fotografie návodných ukázek a příkladů z praxe.
rozsah publikace: 33 stran
cena: poskytována bezplatně
Cesta k nezávislosti po poškození míchy
Zdeňka Faltýnková, MUDr. Jiří Kříž, PhDr. Alena Kábrtová; 2004
vydal: Svaz paraplegiků s finanční podporou MZ ČR
Inspirací a podnětem byla kniha Světové zdravotnické organizace (WHO) „Promoting
Independence Following a Spinal Cord Injury“, určená lidem po poškození míchy, jejich
rodinám a středním zdravotnickým pracovníkům, kteří s těmito lidmi pracují. Publikace
neobsahuje vyčerpávající rozbor problematiky jednotlivých probíraných okruhů. Jejím
cílem je upozornit na základní a nejdůležitější oblasti, které je třeba v souvislosti
s adaptací na stav po poranění míchy řešit. Naopak obsahuje celou řadu černobílých
fotografií, které názorně doplňují textovou část. Kromě úvodu do problematiky míšního
poškození publikace obsahuje tato témata: prevence dekubitů, nácvik močení a stolice,
prudké bolesti hlavy a vysoký krevní tlak, otoky, bolest, cvičení, přesuny, oblékání,
problematika sexuality, poškození míchy u dětí, částečné poškození míchy, bydlení aj.
rozsah publikace: 83 stran
cena: 100,- Kč
Paraplegie, tetraplegie
Zdeňka Faltýnková a kol.; 1997
vydal: Svaz paraplegiků s finanční podporou MZ ČR
Publikace je určena především těm, kteří musí náhle hledat odpověď na otázku, jak žít po
poranění míchy. Užitečná je i pro studenty fyzioterapie, ergoterapie a všechny další, kdo
chtějí pomáhat.
rozsah publikace: 55 stran
cena: 20,- Kč
Poranění míchy pohledem sexuologa
MUDr. Taťána Šrámková; 1998
vydal: Svaz paraplegiků s finanční podporou MZ ČR a firem Pharmacia & Upjohn s.r.o.,
Serona Pharma Services s.r.o.
Publikace je věnována následkům poranění míchy v souvislosti se sexuální problematikou
a partnerskými vztahy. Autorka se rovněž zabývá otázkou rodičovství mužů –
paraplegiků a tetraplegiků.
rozsah publikace: 108 stran
cena: 50,- Kč
DVD filmy:
Uvedené programy vyrobila agentura EkoSprint s podporou MZ ČR ve spolupráci se
Svazem paraplegiků (Českou asociací paraplegiků) a Centrem Paraple. Jsou poskytovány
bezplatně v rámci plnění Národního plánu vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním
postižením. Podklady pro většinu scénářů zpracovala Zdeňka Faltýnková fyzioterapeutka, ergoterapeutka, specialistka na spinální problematiku.
Co můžeš pro své tělo udělat sám I.
Soubor cviků, realizovatelných v domácím prostředí a nezbytných pro udržení fyzické
kondice a funkčního potenciálu klienta vozíčkáře. Cvičení je prováděno formou
autorehabilitace bez cvičebních pomůcek.
rok vydání: 2010
Rehabilitační pomůcky v domácnosti paraplegika I.
Návodná cvičení s využitím základních rehabilitačních pomůcek finančně dostupných pro
každého para i tetraplegika (malé i velké míče, pružné tahy, čočky, rehabilitační válce) a
použitelných pro domácí rehabilitaci. Vždy je vhodné předváděné cviky konzultovat
s fyzioterapeutem.
rok vydání: 2010
Asistující osoba v roli cvičitele
Základní pasivní cvičení k udržení funkční kloubní pohyblivosti, protahování svalů
s tendencí ke zkrácení a k ovlivnění nežádoucí spasticity.Cvičení jsou popsána způsobem,
že je může s klientem po poškození míchy i dalších závažných onemocnění pohybového
aparátu provádět v domácím prostředí asistující osoba – laik.
rok vydání: 2009
Kůže – přítel nebo rizikový faktor
Cílem edukačního filmu je upozornit na nejrůznější příčiny vzniku dekubitů a poskytnout
informace o preventivních opatřeních. Film je určen jak samotným klientům – vozíčkářům
a jejich blízkým, tak pracovníkům pečovatelských a sociálních služeb.
rok vydání: 2008
Strategie přesunů
Cílem edukačního filmu je instruktážně a metodicky ukázat nejčastěji používané způsoby
horizontálních i vertikálních přesunů vozíčkářů ať již asistovaných nebo samostatných.
Záměrem bylo vytvořit průvodce, seznamujícího uživatele vozíku i asistenta s kritérii
výběru způsobů přesunu daného klienta a s faktory, které mohou způsob a kvalitu
přesunu ovlivňovat.
rok vydání: 2008
Nepodceňovat ani (zdánlivé) maličkosti
Edukativní film určený zejména rodinám klientů i samotným klientům s trvalými následky
po úrazu krční páteře a míchy, kteří s lézí C5/6 potřebují převážnou až úplnou asistenci.
Je zde popis potřebných úprav domácího prostředí a nezbytných kompenzačních
pomůcek včetně výběru vozíku či příklady cvičení.
rok vydání: 2007
Co je dobré vědět, když...
Edukativní film určený klientům s kompletním poškozením krční míchy v úrovni obratlů
C6/7. Cílem filmu je přiblížení očekávaných funkčních výsledků, kterých je při vhodné
rehabilitaci, používání pomůcek v bezbariérovém prostředí schopen dosáhnout klient
s tímto poškozením míchy včetně role partnera.
rok vydání: 2007
Komunikace v krizové situaci
Zásady komunikace v krizové situaci mezi občany se zdravotním postižením a seniory a
pracovníky ve zdravotnictví, pečovatelských službách a rodinnými příslušníky.
rok vydání:2007
Jak na to
Popis různých úprav automobilů a způsobů ručního ovládání řízení - jak z osobního
automobilu vytvořit optimálního pomocníka člověka s trvalými následky po poškození
míchy.
rok vydání: 2006
Rodina: skutečnost nebo sen?
Možnost a formy řešení problematiky sexuálních funkcí po poškození míchy včetně
možnosti být rodičem vlastního dítěte.
rok vydání:2005
Doma je doma aneb kutilem z donucení II
Úpravy domácího prostředí – koupelny a toalety pro klienty soběstačné, částečně
soběstačné a klienty závislé na asistenci. Jak řešit sprchový kout, vanu, typy umyvadel a
toalet, včetně pomůcek – sprchové vozíky, sprchové sedačky, mobilní a závěsný zvedák,
sedačka do vany, nástavce na WC a pod.
rok vydání: 2005
Doma je doma aneb kutilem z donucení I
Úpravy domácího prostředí včetně přístupů do domu a úprav exterieru – vše mimo
koupelny a toalet.
Rok vydání: 2004
Rady pro nejbližší
Jak vhodně a efektivně nabízet pomoc člověku ochrnutému po poranění míchy – ukázky
přesunů vozíčkáře s pomůckami i bez, s asistencí jedné či více osob na lůžko, vozík, na
toaletu, do automobilu, praktická osobní asistence a léčebná rehabilitace v domácím
prostředí.
Rady pro nejbližší II.
Sestavy rehabilitačních cvičení realizované v domácím prostředí osob ochrnutých po
poranění míchy. Cvičení je s úplnou či částečnou asistencí – určené zejména pro
tetraplegiky.
Rady pro všední den
Sestavy rehabilitačních cvičení realizované v domácím prostředí osob ochrnutých po
poranění míchy. Cvičení je bez asistence – určené zejména pro paraplegiky.
Z VHS nosičů tyto tři první tituly byly převedeny na DVD v roce 2004.
Jmenované brožury a DVD jsou (zdarma) k dispozici v kanceláři České asociace
paraplegiků či v Centru Paraple o.p.s. na stejné adrese: Ovčárská 471,108 00 Praha 108.
tel. Česká asociace paraplegiků – 775 980 952
tel. Centrum Paraple o.p.s. – 274 771 478
:: Kontakty – pracují pro Vás
Alena Jančíková – ředitelka SP – jančí[email protected]
David Lukeš – jednatel SP – [email protected]
Zdeňka Faltýnková – fyzioterapeutka, ergoterapeutka, specialistka na spinální
problematiku – [email protected]
Dominika Horáková – sociální pracovnice – [email protected]
Hana Sixtová – pracovnice v sociálních službách – [email protected]
Eliška Vostřáková – grantová fundraiserka – [email protected]
Pavel Král – programátor sítě VOZEJKOV.cz – [email protected]
:: Inzerce
Bezbariérový byt v Českých Budějovicích
Bezbariérový byt 2+kk, 58 m2, v klidném a příjemném prostředí Českých Budějovic. V
bytě veškeré úpravy pro lidi s tělesným postižením - vchod do bytu, zásuvky, vypínače,
okna, koupelna, záchod, vše navrženo pro vozíčkáře.
Byt má předsíň, obývák, kuchyňský kout, ložničku a velkou místnost pro parkování
vozíku, či pro jiné věci. K bytu náleží terasa o rozměrech 2,5 na 3m. Byt situován na jih.
Stáří domu 6let, nízké náklady na bydlení. Byt je družstevní. Cena 990 000Kč. Kontakt:
Leoš Votava, email: [email protected], tel.: 777 825 974.
Newsletter Svazu paraplegiků, 19. 11. 2011
Download

:: Svaz paraplegiků – VALNÁ HROMADA Valná