M OJE ZEMĚ
ANOTACE
Moje země, vycházející sedmým rokem, je exkluzivním a jediným magazínem věnovaným
výhradně České republice.
Unikátní magazín přináší pestré a živé informace z naší současnosti i historie, aktuální
a podrobné průvodce regiony, netradiční reportáže, tipy na výlety, přírodní zajímavosti, národní
poklady, setkání s výjimečnými osobnostmi, mapy. Najdeme zde i pestrou škálu rad, informací
a tipů na domácí výlety.
Moje země sází na propracovaný, čtivý a objevný text spolu s působivou obrazovou stránkou
využívající špičkových autorských fotografií.
Moje země spolupracuje s českou edicí prestižní společnosti National Geographic a oblíbeným
rodinným časopisem Květy.
I doma je co objevovat!
PARAMETRY
Náklad
11 tisíc výtisků
remitenda distribuována ve vlacích a autobusech Student agency, s. r. o.
Rozsah
96 stran + 4 strany obálky
Formát
224 × 280 mm
Čtenost
65 tisíc za číslo, 110 tisíc za delší období
Struktura
58 % ženy, 42 % muži
středoškolské vzdělání 46 %
vysokoškolské vzdělání 31 %
Periodicitadvouměsíčník
Cena výtisku
49 Kč, předplatitelé 39 Kč
CPT
445 Kč
OBJEDNÁVKA
Zhotovitel
MOJE ZEMĚ ČESKO s. r. o.
Gromešova 769/4, 621 00 Brno
Tel.: 532 193 011, fax: 532 193 020
IČ: 29364426; DIČ: CZ29364426
Registr: Krajský soud v Brně, Rg. C 6223
Bankovní spojení: ČS a.s., č. účtu: 5204002/0800
zakázka číslo: 111
faktura č. ����������������������������������������������������������������
objednávka č. �������������������������������������������������������
Objednatel
Název: (dle výpisu z OR nebo ŽL)
Adresa:
IČ:
DIČ/RČ:
www stránky:
Kontaktní osoba – jméno:
E-mail (fax) pro korektury:
E-mail pro zaslání faktury:
www.mojezeme.cz
Doručovací adresa:
tel.:
Formáty a ceny inzerce
Ceník inzerce
1/1
1/1
1/2
1/2
1/2
1/2
na spad
zrcadlo
175 × 254
145 × 225
na spad
šířka
175 × 123
zrcadlo
šířka
145 × 108
na spad
výška
81,5 × 254
zrcadlo
výška
66,5 × 221
1/3
1/3
1/3
1/3
na spad
šířka
175 × 82
zrcadlo
šířka
145 × 67
na spad
výška
58 × 254
zrcadlo
výška
43 × 221
Ceny za speciální služby:
1/6
zrcadlo
zrcadlo
145 × 67
95 × 67
1/1
89 000 Kč
3. strana obálky
1/1
69 000 Kč
4. strana obálky
1/1
89 000 Kč
vnitřní strana
1/1
59 000 Kč
vnitřní strana
1/2
39 000 Kč
vnitřní strana
1/3
28 000 Kč
umístění na zákazníkem stanovenou pozici:
k určenému článku za příplatek 20 %
k pravidelné rubrice za příplatek 50 %
Inzerce v rubrice REGION
1/3
2. strana obálky
Ceník inzerce REGION
Ediční plán Vychází Do tisku Uzávěrka
1/2014
6. 2.
30. 1.
22. 1.
2/2014
3. 4.
27. 3.
19. 3.
3/2014
5. 6.
29. 5.
21. 5.
4/2014
31. 7.
24. 7.
16. 7.
rubrika Region
1/3
18 000 Kč
5/2014
2. 10.
25. 9.
17. 9.
rubrika Region
1/6
9 000 Kč
6/2014
4. 12.
27. 11.
19. 11.
PR materiály jsou fakturovány za stejnou cenu jako inzerce.
Objednáváme u Vás inzerci v magazínu Moje země v celkové ceně:
Cena za inzerci celkem
Kč + DPH v zákonné výši
Podpisem této objednávky uzavírají výše uvedené strany smluvní vztah, přičemž se dohodly, že se tento smluvní vztah bude řídit Všeobecnými podmínkami inzerce společnosti MOJE ZEMĚ ČESKO s. r. o. Objednatel byl seznámen s těmito Všeobecnými podmínkami inzerce a prohlašuje, že s jejich
zněním souhlasí a bere na vědomí, že se jimi bude tento smluvní vztah řídit. Všeobecné podmínky inzerce (VPI) naleznete na www.mojezeme.cz.
Podklady inzerce
Podklady pro zpracování inzerce je objednatel povinen předat zhotoviteli při sjednání objednávky nebo nejpozději v den uzávěrky objednaného čísla
magazínu Moje země. V případě, že objednatel nedodá zhotoviteli podklady pro zpracování inzerce do termínu sjednaného v objednávce nebo smlouvě
o dílo, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy o dílo či objednávky odstoupit a objednatel je potom povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
30 % z ceny inzerce bez DPH. Smluvní pokuta je splatná do 3 dnů od vyúčtování. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody. V případě
nekvalitní předlohy nebo nečitelného textu si zhotovitel vyhrazuje právo provést vlastní úpravy inzerce.
Návrh inzerce zasílá zhotovitel ke korektuře na e-mailovou adresu uvedenou na přední straně objednávky.
Nedodá-li do 7 dnů objednatel zhotoviteli vyjádření k zaslané korektuře, je zhotovitel oprávněn považovat korekturu za schválenou.
Inzertní data
Data hotových inzerátů pouze PDF soubor dle normy PDF/X-1a.
Verze PDF souboru: 1.3 – kompozitní tvar • Komprese: JPEG maximální kvality • Trapování: zakázáno
Spad 5 mm ze všech stran (kromě inzerátů „na zrcadlo“). Vzdálenost ořezových a pasovacích značek: minimálně 5 mm od ořezu.
Jeden datový soubor obsahuje pouze jeden inzerát, není-li předem dohodnuto jinak.
Kontakt pro realizaci inzerce:
Drahomíra Rudolecká: [email protected], ✆ 723 129 935 • Martina Kobzová: [email protected], ✆ 728 726 068
MOJE ZEMĚ ČESKO s. r. o., Gromešova 769/4, 621 00 Brno, ✆ 532 193 011
Poznámka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
Datum:
za MOJE ZEMĚ ČESKO s. r. o. vyřizuje:
podpis, razítko objednatele
Osoba jednající za objednatele podpisem této objednávky stvrzuje, že je oprávněna k jejímu uzavření.
Download

OBJEDNÁVKA Zhotovitel MOJE ZEMĚ ČESKO sro Gromešova 769