BP 3550 Titel - 16.01.04 KURTZ DESIGN
BP 3560
BP 3550
y
Eas k
c
i
l
C
mem
SYS
Hg
mm
DIAHg
mm
Pulsin
1/m
www.braun.com/register
o
SensorControl
Easy
Easy
Click
Click
6084402_BP3550/60_S1 Seite 1 Mittwoch, 13. Dezember 2006 3:54 15
Type 6085
Type 6084
6084402_BP3550/60_S2 Seite 1 Mittwoch, 13. Dezember 2006 3:55 15
Braun Infolines
Dansk
4
DK
70 15 00 13
Norsk
15
N
22 63 00 93
Svenska
26
S
020 - 21 33 21
Suomi
37
FIN
020 377 877
Polski
48
PL
0 801 127 286
0 801 1 BRAUN
âesk˘
60
Internet:
www.braun.com
Manufactured by:
Braun GmbH
Frankfurter Str. 145
61476 Kronberg / Germany
6-084-402/01/XII-06/M
DK/N/S/FIN/PL/CZ
6084402_BP3550/60_S3 Seite 1 Mittwoch, 13. Dezember 2006 3:56 15
G
03
LR
03
LR
dist
2 cm ance
H
F
E
Easy
Click
A
memo
I
SYS
mmHg
B
DIA
mmHg
Puls
1/min
H
3
e
anc
dist cm
2
D
C
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 4 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Dansk
Hvad du skal vide om blodtryk
Blodtrykket ændrer sig konstant i løbet af dagen. Det stiger kraftigt tidligt om
morgenen og falder i løbet af formiddagen. Blodtrykket stiger igen sidst på dagen
og falder så til et lavt niveau om natten. Det kan også variere inden for korte
tidsrum. Derfor kan målinger foretaget kort tid efter hinanden være forskellige.
SYS
140
mm HG
120
100
DIA
80
mm HG
60
6
12
18
0
5h
Blodtrykket målt på en sund 31-årig mand med 5-minutters intervaller.
Blodtryk målt hos en læge giver kun en øjeblikkelig værdi. Gentagne målinger
hjemme giver et bedre billede af en persons blodtryk i det daglige.
Desuden er blodtrykket anderledes hos mange mennesker, hvis de måler det
hjemme, fordi de er mere afslappede hjemme end hos en læge. Jævnlige
blodtryksmålinger hjemme kan give din læge værdifulde oplysninger om dit
normale blodtryk under faktiske «hverdagsforhold».
World Health Organisation (WHO) har opstillet følgende standardværdier for
blodtryk målt ved hvilepuls.
Blodtryk
(mmHg)
Normale
værdier
Mild
hypertension
Svær
hypertension
SYS = systole
= høj værdi
DIA = diastole
= lav værdi
op til 140
140 – 180
over 180
op til 90
90 – 110
over 110
4
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 5 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Hvad du skal vide om denne
blodtryksmåler
20 cm
For at få nøjagtige målinger skal alle blodtryksmålere
placeres på højde med hjertet.
Eksempel: Hvis måleren er placeret 20 cm under hjertet i
venstre side (f. eks. hvis armen lægges på et bord), bliver
målingen omkring 15 mmHg for høj.
Derfor har Braun SensorControl et aktivt placeringssystem (A), som viser dig, hvordan du skal holde armen,
der måles i den rette stilling i forhold til hjertet og
bekræfter korrekt håndtering efter målingen.
Derudover har din blodtryksmåler en EasyClick-manchet, som automatisk fastgøres korrekt til dit håndled
for at sikre, at den passer nøjagtigt og derved giver en
nøjagtig måling.
• For at sikre nøjagtige målinger skal hele
vejledningen læses grundigt.
• Dette produkt er kun beregnet til hjemmebrug. Hold
produktet og batterier borte fra børn.
• Folk, der lider af hjertearytmi, karforsnævring, arteriosklerose, sukkersyge, eller brugere af hjertepacemakere bør konsultere deres læge, før de selv foretager
måling af blodtrykket, da der i sådanne tilfælde kan
forekomme afvigelser i blodtryksværdierne.
• Konsulter din læge, hvis du er i tvivl om noget, især
hvis du er under medicinsk behandling.
• Brug af blodtryksmåleren må aldrig betragtes som en
erstatning for et besøg hos lægen.
5
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 6 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Produktbeskrivelse
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Placeringssystem
Bekræftelsessystem
Tænd/sluk-knap
Vælgerknap
Hukommelsesknap («memo»)
Manchetlukning
Udløserknap
Batterirum
Afstandshjælp
Isætning af batterier
LR
LR
03
06
• Brug de alkaline-batterier, type LR 03 (AAA)
(f. eks. Duracell), som fulgte med produktet
(eller genopladelige batterier).
• Fjern dækslet til batterirummet og sæt to batterier i
med polerne vendt korrekt (se symbolet i batterirummet (H)).
• Nye batterier (Duracell) giver ca. 300 målinger.
• Bortskaf kun brugte batterier. De bør ikke bortskaffes
som husholdningsaffald, men bør afleveres dertil
beregnede steder eller hos en forhandler.
Nøgleregler for nøjagtig måling af blodtryk
Korrekt håndtering er absolut nødvendig for at opnå nøjagtige måleresultater!
• Mål altid blodtrykket på samme tidspunkt af dagen, ideelt set om morgenen,
under de samme forhold.
• Mål ikke inden for 30 minutter efter rygning, indtagelse af kaffe eller te.
• Fjern armbåndsur og smykker, før måleapparatet placeres på målearmen.
• Placer måleapparatet 2 cm under håndfladelinjen.
• Sid ned under målingen, slap af, hold dig i ro, især hånden og fingrene på den
arm, der måles på og undlad at bevæge dig eller at tale.
• Hold apparatet på højde med hjertet under målingen.
• Vent ca. 3 minutter, før en måling gentages.
6
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 7 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Måling
For at få en pålidelig blodtryksmåling bedes du følge
vejledningen nedenfor.
Tryk på udløserknappen (G) under manchetlukningen for
at åbne manchetten.
2 cm
1. Placer måleapparatet på den tyndeste del af din
bare underarm, så apparatet vender opad.
Afstandshjælpen (I) sørger for at holde den
nødvendige afstand på 2 cm til håndfladelinjen.
memo
distance
2 cm
click!
2. For at lukke manchetten holdes apparatet op mod din
krop. Tag så fat i manchetlukningen, træk manchetten
ud og sæt manchetlukningen i måleapparatet, til den
klikker på plads. Manchetten justeres automatisk til
den nødvendige længde til dit håndled. Når
manchetten er lukket, skal du ikke flytte apparatet
mere. Hvis du ønsker at ændre placeringen af
apparatet på din arm, åbner og lukker du manchetten
igen.
3. Tryk på den røde tænd/sluk-knap (C).
4. Læg hånden med apparatet på den anden overarm
som vist. Bevæg langsomt hånden op langs
overarmen. Hold øje med placeringssystemet (A)
og bevæg din hånd op eller ned i pilens retning.
7
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 8 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
5. Placeringssystemet til venstre og et bip bekræfter, at
du har nået den rette placering for målingen. Målingen
starter automatisk. Når målingen er slut, lyder endnu et
bip, og måleresultatet vises sammen med feedback fra
bekræftelsessystemet (B):
Høj værdi (det systoliske blodtryk)
Lav værdi (det diastoliske blodtryk)
Puls
Bekræftelsessystem (B)
Det grønne punkt i displayets nederste venstre hjørne
bekræfter, at målebetingelserne var i orden. I modsat fald
blinker et rødt punkt, og placeringssystemet (blinkende
arm) viser årsagen til målefejlen:
Målearm: for lav . . . for høj
Armen bevægede sig under målingen
Bemærk:
• I tilfælde af systemfejl eller forkert håndtering, vil
displayet vise en fejlmeddelelse i stedet for at give
dig unøjagtige resultater (Se afsnittet «Hvad gør jeg
hvis …» for yderligere detaljer).
• Måleprocessen starter automatisk 15 sekunder efter
apparatet er tændt, selvom den korrekte målestilling
ikke er nået.
8
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 9 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Slukke
Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke for apparatet.
Ellers slukker det automatisk efter 2 minutter.
Hukommelsesfunktion
Blodtryksmåleren kan gemme resultaterne fra 100 målinger (BP 3550 model: 80 målinger). Når målingen er
afsluttet, gemmes den automatisk. Hukommelsen er ikke
energiafhængig. Det betyder, at du ikke mister gemte
data, når du skifter batterier.
Hukommelsen kan ikke ryddes. Når hukommelsen er
fuld, overskrives de ældste værdier.
Hente gemte målinger
For at hente gemte målinger skal du først slukke for
apparatet. Derefter trykkes på hukommelsesknappen (E).
Et enkelt tryk (m eller n) fremkalder den seneste måling.
Den nederste displaylinje viser hukommelsesindeks
og puls samt dato og tid for den respektive måling.
Hukommelsen viser også feedback fra bekræftelsessystemet, som beskrevet ovenfor.
Ved at trykke på hukommelsesknappen (E) igen hentes
de gemte målinger frem én efter én:
m (–) mod de gamle målinger
n (+) mod de nye målinger
Bladring
Hold en side af hukommelsesknappen trykket ned for at
bladre igennem hukommelsen.
Tryk på tænd/sluk-knappen (C) for at forlade hukommelsesfunktionen.
9
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 10 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Vælg funktion
Indstille dato og tid
Sluk først for apparatet. Tryk på vælgerknappen (D) i
mere end 3 sekunder for at aktivere vælgerfunktionen.
Vent på et bip som bekræftelse. Positionen for dag på
den viste dato begynder at blinke. Datoen kan indstilles
ved hjælp af hukommelsesknappen (E). Tryk på
vælgerknappen igen for at få positionen for måned til
at blinke, og indstil den med hukommelsesknappen.
Tryk på vælgerknappen igen og fortsæt på samme måde
for at indstille tid (time/minut).
Når du er færdig, bekræftes indstillingen ved at trykke på
tænd/sluk-knappen (C). Apparatet slukker.
Deaktivering af placeringssystemet (A)
Hvis du ønsker at deaktivere placeringssystemet (fx fordi
du vil foretage målinger i liggende stilling), skal du gøre
som følger: Sluk for apparatet. Tryk på vælgerknappen
(D) i mere end 3 sekunder og vent på et bip. Displayet
viser den indstillede dato og tid. Derefter trykker du
gentagne gange på vælgerknappen, til symbolet for
placeringssystemet (
) vises ved siden af et blinkende
«ON».
Hold en side af hukommelsesknappen trykket ned for at
ændre indstillingen fra
«ON» (placeringssystem aktiveret) til
«OFF» (placeringssystem deaktiveret).
Tryk på tænd/sluk-knappen (C) for at bekræfte den
ændrede indstilling.
Bemærk:
Medmindre du bekræfter en ændret indstilling ved
at trykke på tænd/sluk-knappen, slukker apparatet
automatisk efter 2 minutter uden at gemme den ændrede
indstilling.
10
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 11 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Opbevaring og rengøring
Rengør måleren med en blød, let fugtig klud. Pletter på
manchetten kan forsigtigt fjernes med en fugtig klud.
Manchetten må ikke vaskes eller renses kemisk.
Opbevar ikke måleren på steder, hvor den udsættes for
direkte sollys eller høj fugtighed.
Kalibrering
Måleren er blevet kalibreret på fabrikken. Hvis den
anvendes i overensstemmelse med anvisningerne, er det
ikke nødvendigt jævnligt at kalibrere den igen. Hvis du er
i tvivl om apparatets målenøjagtighed, skal du kontakte
et Braun servicecenter.
Fremstillingsdatoen er angivet med et LOT nummer bag
på produktet. Det første ciffer efter LOT refererer til det
sidste ciffer i fremstillingsåret. De næste tre cifre refererer
til datoen i fremstillingsåret.
F. eks.: LOT 4116xx xx – dette produkt blev fremstillet
den 116. dag i år 2004.
11
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 12 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Hvad gør jeg hvis ...
Problem
(blinker)
Fx
................
Fx
................
Årsag
Løsning
Batterierne er flade.
Målinger kan hentes i
hukommelsen.
Der kan ikke foretages
målinger.
Isæt nye batterier.
Fejlmeddelelse 01-29:
Apparatet er måske ikke
korrekt placeret på
håndledet.
Placer apparatet igen og gentag
målingen som vist og beskrevet
under «Måling».
Fejlmeddelelse 30 og
derover:
Systemfejl.
Gentag måling. Hvis problemet
varer ved, skal apparatet kontrolleres af et Braun servicecenter.
Den korrekte måleMåling eller
oppumpning
placering blev ikke
fundet.
starter ikke
med det samme.
Gentagne
målinger er
meget
forskellige.
Før en måling
virker ikonet for
placeringssystemet (A) på
displayet ikke.
12
Gentag målingen, som vist og
beskrevet under «Måling» eller
deaktiver placeringssystemet (A).
Blodtryk er en svingende Ingen
værdi.
For raske voksne kan
tallene svinge fra 10 til
20 mmHg.
Manchetten er ikke sat
korrekt på.
Kontrollér, at måleren er fastgjort
således:
– oven på det smalleste sted på
underarmen
– med displayet øverst
– med batterirummet imod
brugerens krop
– ca. 2 cm fra tommelfingerens rod
Målingen blev ikke
foretaget konstant i
hjerteniveau.
Foretag hver måling nøjagtig som
vist og beskrevet under «Måling».
Tale, hoste, latter,
bevægelse osv. under
målingen påvirker
resultatet.
Under målingen, skal du slappe af,
sidde stille, ikke bevæge dig eller
tale.
Placeringssystemet (A)
er deaktiveret.
Se kapitlet «Vælg funktion» for at
aktivere placeringssystemet (A).
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 13 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Specifikationer
Model:
BP 3560 / BP 3550
Driftsprincip:
Oscillometrisk metode
Display:
LCD
Måleinterval:
0 – 320 mmHg (manchettryk)
Blodtryksmåling:
30 mmHg
250 mmHg
Puls:
30 – 150 / min
Laboratorienøjagtighed:
± 3 mmHg
(manchettryk)
± 5 % af måling (puls)
Oppumpning:
Automatisk, glidende, tilpasset blodtrykket
Strømforsyning:
2 batterier, type LR 03 (AAA) (f. eks. Duracell)
Driftstemperatur:
+ 10 °C til + 40 °C
Opbevaringstemperatur:
– 20 °C til + 60 °C
Fugtighed:
Op til 85% RH
Manchet:
Passer til håndled med en omkreds på 13,5 til 20 cm
(minimal diastolisk værdi)
(maksimal systolisk værdi)
Hvis denne enhed ikke anvendes inden for de angivne temperatur- og
fugtighedsintervaller, kan den tekniske nøjagtighed ikke garanteres.
13
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 14 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Type BF udstyr
Oplysningerne heri kan ændres uden varsel.
Dette apparat er i overensstemmelse med følgende standarder:
DIN EN 60601-1: 3/96 «Medicinsk elektrisk udstyr» –
Del 1: Generelle krav til sikkerhed
DIN EN 1060-1: 12/95, AMD 1 09/02 «Ikke-invasive blodtryksmålere» –
Del 1: Generelle krav
DIN EN 1060-3: 9/97 «Ikke-invasive blodtryksmålere» –
Del 3: Supplerende krav til elektromekaniske systemer til måling af blodtryk
0297
Dette produkt er i overensstemmelse med bestemmelserne i EF direktiv
93 /42 / EØF (Direktiv om medicinsk udstyr).
Der skal tages særlige forholdsregler for MEDICINSK ELEKTRISK UDSTYR
vedrørende EMC. Kontakt Brauns Infolinje (se side 2) for at få en detaljeret
beskrivelse af EMC-kravene.
Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr kan påvirke MEDICINSK
ELEKTRISK UDSTYR.
Apparatet bør efter endt levetid ikke kasseres sammen med husholdningsaffaldet. Bortskaffelse kan ske på et Braun Servicecenter eller passende,
lokale opsamlingssteder.
Garanti
Der ydes 2 års garanti på dette produkt. Garantien træder i kraft på datoen for
købet. I garantiperioden udbedrer vi gratis mangler ved apparatet opstået på
grund af fejl i materialer eller fabrikation enten ved reparation eller ved at erstatte
hele apparatet efter vores valg.
Denne garanti gælder i alle lande, hvor apparatet sælges af Braun eller de af
Braun udpegede forhandlere.
Denne garanti dækker ikke skader opstået ved fejlbetjening, normalt slid eller
brug samt fejl, som har ringe effekt på apparatets værdi eller funktionsdygtighed.
Garantien gælder ikke, hvis reparationer foretages af uautoriserede personer, og
hvis der ikke anvendes originale Braun reservedele.
For at få service inden for garantiperioden afleveres eller indsendes hele apparatet
sammen med kvitteringen til et autoriseret Braun servicecenter.
14
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 15 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Norsk
Dette bør du vite om blodtrykk
Blodtrykket varierer konstant i løpet av et døgn. Det stiger kraftig tidlig om
morgenen og synker utover formiddagen. Om ettermiddagen stiger blodtrykket
igjen, og til slutt synker det til et lavt nivå om natten. Blodtrykket kan også variere
i løpet av en kort tidsperiode. Derfor kan målinger variere selv om de er gjort rett
etter hverandre.
SYS
140
mm HG
120
100
DIA
80
mm HG
60
6
12
18
0
5h
Blodtrykksmålinger for en frisk 31-årig mann, målt med fem minutters mellomrom.
Når man måler blodtrykket på legekontoret, får man bare en øyeblikksverdi.
Gjentatte målinger hjemme gir et bedre bilde av de faktiske blodtrykksverdiene i
hverdagslige situasjoner.
Mange mennesker har et blodtrykk som avviker fra det som måles hos legen,
når de måler blodtrykket hjemme. Det er fordi de er mer avslappet der enn på
legekontoret. Regelmessige blodtrykksmålinger utført hjemme kan gi legen
verdifull informasjon om de virkelige «hverdags»-verdier.
Verdens Helseorganisasjon (WHO) har definert følgende standardverdier for
blodtrykk målt ved hvilepuls.
Blodtrykk
(mmHg)
Normalt
blodtrykk
Lett forhøyet
blodtrykk
Betydelig forhøyet
blodtrykk
SYS = systolisk
= øvre verdi
DIA = diastolisk
= nedre verdi
opp til 140
140 – 180
over 180
opp til 90
90 – 110
over 110
15
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 16 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Dette bør du vite om denne
blodtrykksmåleren
20 cm
Alle blodtrykksmålere for håndleddet må være plassert
på høyde med hjertet for å gi nøyaktige målinger.
Eksempel: Hvis måleren plasseres 20 cm lavere enn
hjertet, som vist til venstre (for eksempel når armen
legges på et bord), vil måleren vise cirka 15 mmHg for
mye.
For å motvirke dette har Braun SensorControl et aktivt
posisjoneringssystem (A): Det rettleder deg til å holde
målearmen i riktig posisjon på nivå med hjertet og gir deg
en bekreftelse når målingen er utført riktig.
Dessuten har blodtrykksmåleren en EasyClick-mansjett,
som automatisk festes riktig om håndleddet for å sikre
riktig plassering for nøyaktig avlesning.
• For å sikre nøyaktige måleresultater bør du lese
hele brukerveiledningen nøye.
• Dette produktet er kun beregnet på hjemmebruk.
Oppbevar apparatet og batteriene utilgjengelig for
barn.
• Personer som lider av hjertearytmi, forsnevringer i
blodkarene, åreforkalkning eller diabetes, eller brukere
av hjertepacemaker, skal rådføre seg med lege før de
måler blodtrykket på egen hånd, da det kan oppstå
avvik i blodtrykksverdiene i slike tilfeller.
• Du bør rådføre deg med lege hvis du er i tvil, særlig
hvis du er under medisinsk behandling eller tar
medikamenter.
• Bruk av denne blodtrykksmåleren er ikke ment som en
erstatning for konsultasjon hos lege.
16
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 17 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Produktbeskrivelse
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Posisjoneringssystem
Bekreftelsessystem
På-/avknapp
Valgknapp
Minneknapp («memo»)
Mansjettlukker
Frigjøringsknapp
Batterihus
Avstandshjelper
Innsetting av batterier
LR
LR
03
06
• Bruk kun alkaliske batterier av typen LR 03 (AAA)
(f.eks. Duracell-batterier), som følger med apparatet
(eventuelt oppladbare batterier).
• Ta av dekselet til batterihuset og sett inn to batterier
med polene i riktig retning (se symbolet i batterihuset
(H)).
• Nye batterier (Duracell) vil gi omtrent 300 målinger.
• Kast kun tomme batterier. De skal ikke kastes
sammen med husholdningsavfallet, men leveres ved
en miljøstasjon eller hos forhandleren.
Viktige regler for nøyaktige blodtrykksmålinger
Korrekt bruk er vesentlig for å oppnå nøyaktige måleresultater!
• Mål alltid blodtrykket på samme tidspunkt på dagen, helst om morgenen, og
under samme forhold.
• Ikke mål blodtrykket de første 30 minuttene etter at du har røykt eller drukket
kaffe eller te.
• Ta av armbåndsur og smykker før du fester apparatet på armen.
• Plasser måleren 2 cm nedenfor linjen ved håndflaten.
• Når du måler blodtrykket, skal du sitte ned, slappe av og sitte rolig. Det er
spesielt viktig å holde den armen du måler blodtrykket på i ro. Ikke beveg deg
eller snakk.
• Hold apparatet på høyde med hjertet under målingen.
• Vent i ca. tre minutter før du gjentar målingen.
17
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 18 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Måling
For en pålitelig blodtrykksmåling, vennligst følg instruksjonene nedenfor:
Åpne mansjetten ved å trykke på frigjøringsknappen (G)
under mansjettlukkeren.
2 cm
1. Plasser apparatet på den smale siden av din bare
underarm med måleren vendt opp. Avstandshjelperen
(I) vil hjelpe deg med å holde den nødvendige avstanden på 2 cm fra linjen ved håndflaten.
memo
distance
2 cm
click!
2. For å lukke mansjetten må du holde apparatet inn mot
kroppen din. Ta tak i lukkemekanismen på mansjetten,
trekk ut mansjetten og sett lukkemekanismen i åpningen på apparatet til den festes på plass. Mansjetten vil
automatisk tilpasses riktig lengde for ditt håndledd.
Når mansjetten er lukket, må du ikke lenger bevege
på apparatet. Hvis du ønsker å endre på apparatets
posisjon på armen, må du åpne og lukke mansjetten
på nytt.
3. Trykk på den røde på-/avknappen (C).
4. Plasser hånden med apparatet mot overarmen som
vist. Før hånden sakte oppover langs overarmen.
Hold øye med posisjoneringssystemet (A) og flytt
hånden litt opp eller ned, i samsvar med retningen som
pilen viser.
18
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 19 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
5. Posisjoneringssystemet (A) vises til venstre, og et
lydsignal bekrefter at riktig måleposisjon er nådd.
Målingen starter automatisk. Når målingen er ferdig,
høres et nytt lydsignal og den avleste verdien vises
sammen med feedback fra bekreftelsessystemet (B):
Øvre (systolisk) verdi
Nedre (diastolisk) verdi
Puls
Bekreftelsessystem (B)
Den grønne prikken i nedre venstre hjørne av displayet
bekrefter at målevilkårene har vært tilfredsstillende. Hvis
dette ikke er tilfelle, vises en blinkende rød prikk, og
posisjoneringssystemet (en blinkende arm) viser årsaken
til feilen under måling:
Målearm: plassert for lavt . . . plassert for høyt
Armbevegelse under målingen
Merk:
• I tilfelle systemfeil eller feil bruk, vil displayet vise
en feilkode i stedet for å gi deg unøyaktige
resultater (for flere detaljer, se avsnittet «Hva skal
jeg gjøre hvis …»).
• Måleprosessen vil starte automatisk 15 sekunder etter
at apparatet slås på, selv om armen ikke er i riktig
posisjon.
19
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 20 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Slå av
Trykk på på-/avknappen for å slå av apparatet. Hvis du
ikke gjør det, slås apparatet av automatisk etter to
minutter.
Minnemodus
Blodtrykksmåleren kan lagre avlesninger fra 100 målinger (BP 3550-modell: 80 målinger). Lagring skjer
automatisk etter hver måling som fullføres. Minnet er ikke
flyktig. Dette betyr at du ikke mister lagrede data når du
bytter batterier. Minnet kan heller ikke tømmes. Når
minnet blir fullt, vil gamle verdier overskrives først.
Finne lagrede avlesinger
Når du vil hente frem lagrede avlesinger, må du først slå
av apparatet og deretter trykke på minneknappen (E).
Et enkelt trykk på (m eller n) vil hente frem den nyeste
avlesingen. Den nederste raden i displayet viser først
minneindeks og puls, og deretter dato og tid for den
aktuelle målingen. Minneavlesingen vil også vise feedback fra bekreftelsessystemet som beskrevet ovenfor.
Gjentatte trykk på minneknappen (E) vil vise alle lagrede
målinger etter tur:
m (–) bla til eldre avlesninger
n (+) bla til nyere avlesninger
Bla i minnet
Trykk på den ene siden av minneknappen og hold den
inne for å bla gjennom minnet.
Trykk på på-/avknappen (C) for å gå ut av minnemodus.
20
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 21 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Velge modus
Stille dato og tid
Slå først av apparatet. Hold valgknappen (D) inne i mer
enn tre sekunder for å gå til ønsket modus. Vent på
lydsignal. Datoen som vises i displayet, begynner å
blinke. Nå kan du bruke minneknappen (E) til å justere
datoen. Trykk på valgknappen en gang til for å få
måneden til å blinke, og juster den ved hjelp av minneknappen. Trykk på valgknappen nok en gang og bruk
den same fremgangsmåten til å justere klokkeslettet
(timer/minutter).
Når du har stilt inn dato og tid, trykker du på på-/avknappen (C) for å bekrefte endringene.
Apparatet vil slå seg av.
Deaktivering av posisjoneringssystemet (A)
Hvis du vil deaktivere posisjoneringssystemet (for
eksempel hvis du vil måle blodtrykket mens du ligger),
gjør du følgende: Slå av produktet. Hold valgknappen (D)
inne i mer enn tre sekunder, og vent på et bekreftende
lydsignal. Displayet viser innstilt dato og tid. Trykk
gjentatte ganger på valgknappen til symbolet for
posisjoneringssystemet (
) vises ved siden av den
blinkende meldingen «ON».
Trykk på den ene siden av minneknappen for å endre
innstillingen fra
«ON» (posisjoneringssystem aktivert) til
«OFF» (posisjoneringssystem deaktivert).
Bekreft endringen i innstillinger ved å trykke på
på-/avknappen (C).
Merk:
Hvis du ikke bekrefter endingen I innstillinger ved å trykke
på på-/avknappen, vil apparatet automatisk slå seg av
etter to minutter uten å ta i bruk den endrede innstillingen.
21
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 22 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Oppbevaring og rengjøring
Rengjør apparatet med en myk, litt fuktig klut. Flekker
på mansjetten kan fjernes forsiktig med en fuktig klut.
Ikke vask eller rens mansjetten. Apparatet må ikke
oppbevares i direkte sollys eller ved høy fuktighet.
Kalibrering
Dette produktet er kalibrert av produsenten. Når det
brukes i samsvar med brukerveiledningen, er det ikke
nødvendig med periodisk rekalibrering. Hvis du på noe
tidspunkt er usikker på målingenes nøyaktighet, bør du ta
kontakt med et Braun servicesenter.
Fremstillingsdatoen er angitt med et LOT-nummer bak
på produktet. Det første siffer etter LOT refererer til det
siste siffer i fremstillingsåret. De neste tre siffer refererer
til datoen i fremstillingsåret.
F. eks.: LOT 4116 xx xx – dette produktet ble fremstilt
den 116. dag i år 2004.
Hva skal jeg gjøre hvis ...
Problem
(blinker)
f. eks.
................
f. eks.
................
22
Årsak
Løsning
Sett inn nye batterier.
Batteriene er utladet.
Du kan fortsatt hente
frem lagrede avlesninger.
Du kan ikke gjøre nye
målinger.
Feilkoder 01-29:
Apparatet kan være feil
plassert på håndleddet.
Sett på apparatet på nytt i riktig
posisjon, og gjenta målingen slik
det beskrives under «Måling».
Feilkoder 30 eller høyere: Gjenta målingen. Hvis problemet
Systemfeil.
vedvarer, bør du få apparatet kontrollert ved et Braun Serviceverksted.
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 23 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Problem
Årsak
Løsning
Måling eller
oppumping
startes ikke
med det
samme.
Apparatet er ikke i riktig
måleposisjon.
Gjenta målingen som vist og
beskrevet under «Måling», eller
deaktiver posisjoneringssystemet
(A).
Store avvik i
avlesninger
fra gjentatte
målinger.
Ingen
Blodtrykket er en
skiftende verdi.
Hos voksne i god form
er avvik mellom cirka
10 og 20 mmHg normalt.
I forkant av en
måling vil ikke
posisjoneringssystemet (A)
fungere.
Mansjetten er ikke festet
godt nok.
Sørg for at apparatet er festet som
følger:
– oppå den smale siden av
underarmen
– med displayet øverst
– med batterihuset vendt inn mot
kroppen
– omtrent 2 cm fra tommelroten
Målingene er ikke
konsekvent gjort i
hjertenivå.
Utfør alle målinger nøyaktig slik
som vist og beskrevet under
«Måling».
Å snakke, hoste, le,
bevege seg etc. under
målingen vil påvirke
resultatet.
Slapp av, hold deg i ro, og ikke
beveg deg eller snakk mens du
måler blodtrykket.
Posisjoneringssystemet
(A) er deaktivert.
Se avsnittet «Velge modus» for
opplysninger om hvordan du
aktiverer posisjoneringssystemet
(A).
23
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 24 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Produktinformasjon
Modell:
BP 3560 / BP 3550
Operasjonsprinsipp:
Oscillometrisk metode
Display:
Flytende krystall display (LCD)
Måleområde:
0 – 320 mmHg
(mansjettrykk)
Blodtrykksmåling:
30 mmHg
250 mmHg
(minimum, diastolisk verdi)
(maksimum, systolisk verdi)
Pulsverdi:
30 – 150/min
Nøyaktighet:
± 3 mmHg
(mansjettrykk)
± 5 % av måling (pulsverdi)
Oppumping:
Automatisk, skånsom, tilpasses blodtrykket
Strømkilde:
To batterier, type LR 03 (AAA)
(f. eks. Duracell)
Temperaturområde for bruk:
+ 10 °C til + 40 °C
Oppbevaringstemperatur:
– 20 °C til + 60 °C
Luftfuktighet:
Inntil 85% r.h.
Mansjett:
Passer håndleddsomkrets 13,5 til 20 cm
Hvis apparatet ikke brukes innenfor de angitte grensene for temperatur og
luftfuktighet, kan ikke nøyaktige målinger garanteres.
24
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 25 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Type BF-utstyr
Med forbehold om endringer.
Dette apparatet oppfyller kravene i følgende standarder:
DIN EN 60601-1: 3/96 «Medisinsk elektrisk utstyr» –
Del 1: Generelle sikkerhetskrav
DIN EN 1060-1: 12/95, AMD 1 09/02 «Ikke invasive blodtrykksmålere» –
Del 1: Generelle krav
DIN EN 1060-3: 9/97 «Ikke invasive blodtrykksmålere» –
Del 3: Tilleggskrav for elektromagnetiske blodtrykksmålesystemer
0297
Dette apparatet oppfyller kravene i EC-direktivet 93/42/EEC om
medisinsk utstyr.
MEDISINSK ELEKTRISK UTSTYR krever særlige forhåndsregler når det gjelder
EMC. Kontakt Brauns infolinje for en detaljert beskrivelse av EMC-kravene
(se side 2).
Mobilt elektronisk RF kommunikasjonsutstyr kan forstyrre MEDISINSK
ELEKTRISK UTSTYR.
Ikke kast dette produktet sammen med husholdningsavfall når det skal
kasseres. Det kan leveres hos et Braun servicesenter eller en miljøstasjon.
Garanti
Vi gir to års garanti på produktet, regnet fra kjøpsdato. I garantiperioden vil
vi vederlagsfritt rette defekter på apparatet som skyldes materialfeil eller
produksjonsfeil, enten ved å reparere apparatet eller bytte det ut mot et nytt etter
eget valg.
Denne garantien gjelder i alle land der apparatet leveres av Braun eller en godkjent
distributør.
Denne garantien dekker ikke: Skader som skyldes feil bruk, normal slitasje eller
bruk samt defekter som har liten eller ingen betydning for apparatets verdi eller
praktisk bruk. Garantien er ikke gyldig hvis apparatet forsøkes reparert av ikkeautoriserte personer, og hvis det ikke brukes originale deler fra Braun.
I garantiperioden kan du påberope deg garantien ved å levere inn eller sende hele
apparatet sammen med en gyldig kjøpskvittering til et autorisert Braun serviceverksted.
25
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 26 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Svenska
Det här bör du veta om blodtryck
Blodtrycket förändras kontinuerligt under dagen. Det stiger snabbt tidigt på
morgonen och sjunker under förmiddagen. Blodtrycket höjs igen under eftermiddagen och går slutligen ned till en låg nivå under natten. Det kan också ändras på
kort tid. Värden från mätningar som följer efter varandra kan därför variera.
SYS
140
mm HG
120
100
DIA
80
mm HG
60
6
12
18
0
5h
Blodtrycksvärden för en frisk 31-årig man med fem minuters intervall mellan
mätningarna.
När blodtrycket mäts på en vårdcentral eller läkarmottagning får man bara ett
ögonblicksvärde. Upprepade mätningar i hemmet ger en bättre bild av dina
faktiska blodtrycksvärden under normala förhållanden.
Dessutom har många människor ett annat blodtryck när de mäter det hemma,
eftersom de är mer avslappnade än hos läkaren. Regelbundna blodtrycksmätningar hemma kan ge din läkare värdefull information om dina normala
blodtrycksvärden under verkliga förhållanden i din vardag.
Världshälsoorganisationen (WHO) har fastställt följande standardvärden för
blodtryck när det mäts vid vilopuls.
Blodtryck
(mmHg)
Normalvärden
Förhöjt
blodtryck
Högt
blodtryck
SYS = systoliskt
= övre värde
DIA = diastoliskt
= undre värde
upp till 140
140 – 180
över 180
upp till 90
90 – 110
över 110
26
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 27 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Detta bör du veta om den här
blodtrycksmätaren
20 cm
För att få exakta mätningar måste alla blodtrycksmätare
placeras i hjärthöjd. Exempel:
Om mätaren placeras 20 cm under hjärthöjd, som i bilden
till vänster (t.ex. om armen läggs på ett bord), blir den
avlästa mätningen cirka 15 mmHg för hög.
Därför har Braun SensorControl ett effektivt lägesinställningssystem (A): Det visar när du håller armen i rätt läge
i hjärthöjd. Du får en bekräftelse om att du har gjort rätt
efter mätningen.
Din blodtrycksmätare har dessutom en manschett med
EasyClick, som automatiskt fäster rätt runt din handled
för att garantera exakt passform och exakt mätning.
• Läs de här anvisningarna noga för att försäkra dig
om att du får exakta mätresultat.
• Den här produkten är bara avsedd för användning i
hemmet. Förvara produkten och batterierna utom
räckhåll för barn.
• Personer som lider av hjärtarytmi (rubbningar i
hjärtrytmen), vasokonstriktion (kärlsammandragning)
eller arterioskleros (artärförkalkning), diabetiker samt
personer som använder pacemaker bör rådgöra med
sin läkare innan de mäter blodtrycket på egen hand,
eftersom avvikelser i blodtrycksvärdena kan förekomma vid de här tillstånden.
• Rådfråga alltid din läkare om du är tveksam. Detta
rekommenderas särskilt om du genomgår medicinsk
behandling eller använder något läkemedel.
• Användning av den här blodtrycksmätaren kan inte
ersätta undersökningar som utförs av din läkare.
27
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 28 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Produktbeskrivning
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Lägessystem
Bekräftelsesystem
På/av-knapp
Inställningsknapp
Minnesknapp («memo»)
Tillslutning av manschett
Frisläppningsknapp
Batterifack
Distans
Sätta i batterierna
LR
LR
03
06
• Använd alkaliska batterier av typ LR 03 (AAA)
(medföljer), t.ex. Duracell, eller laddningsbara
batterier.
• Ta loss batteriluckan och sätt i två batterier med
polerna åt rätt håll (se symbolen i batterifacket (H)).
• Nya batterier (Duracell) räcker till ungefär 300 mätningar.
• Kassera bara urladdade batterier. De ska inte kastas
med hushållsavfallet utan lämnas i batteriinsamlingen
eller till din handlare.
Viktiga regler för exakta mätningar av blodtrycket
Korrekt hantering är nyckeln till exakta mätresultat!
• Mät alltid blodtrycket vid samma tid på dagen, helst på morgonen, och under
samma förhållanden.
• Mät inte blodtrycket inom en halvtimme efter att du har rökt eller druckit kaffe
eller te.
• Ta av armbandsklocka och smycken innan du sätter apparaten på armen.
• Placera mätaren cirka 2 cm under handledslinjen.
• När du mäter blodtrycket ska du sitta ned, slappna av och hålla dig stilla
(särskilt hand och fingrar på den arm som du mäter blodtrycket på). Du får inte
förflytta dig eller prata.
• Håll apparaten i hjärthöjd under mätningen.
• Vänta ungefär 3 minuter innan du gör en ny mätning.
28
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 29 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Mätning
Följ nedanstående instruktioner för att få en tillförlitlig
blodtrycksmätning.
Öppna manschetten genom att trycka på frisläppningsknappen (G) under tillslutningen på manschetten.
2 cm
1. Placera mätapparaten på den smala sidan av din bara
underarm med monitorn uppåt. Distansen (I) hjälper till
att hålla det önskade avståndet på 2 cm till handledslinjen.
memo
distance
2 cm
click!
2. Håll apparaten mot kroppen för att stänga
manschetten. Håll i tillslutningsdelen på manschetten,
dra ut manschetten och sätt in tillslutningsdelen i
mätapparaten tills den klickar på plats. Manschetten
ställer automatiskt in sig till den längd som behövs
runt din handled. Flytta inte på apparaten sedan
manschetten är stängd. Öppna och stäng manchetten
igen, om du vill ändra på monitorns läge på din arm.
3. Tryck på den röda på/av-knappen (C).
4. Placera handen med apparaten på den andra
överarmen som på bilden. Flytta långsamt handen
uppåt längs den andra överarmen. Titta på lägessystemet (A) och flytta din hand uppåt eller nedåt
beroende på den riktning som pilen visar.
29
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 30 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
5. När du har kommit till rätt mätningsposition bekräftas
detta med lägessystemet (A) som visas till vänster och
ett pip. Mätningen startar automatiskt. När mätningen
är klar hörs ett nytt pip och mätvärdet visas tillsammans med kontrollinformationen från bekräftelsesystemet (B):
Övre (systoliskt) värde
Undre (diastoliskt) värde
Puls
Bekräftelsesystem (B)
En grön prick längst ned till vänster på displayen
bekräftar att förhållandena för mätningen har varit
tillräckliga. Om de inte var tillräckliga visas en blinkade
röd prick och lägessystemet (en blinkande arm) visar
varför mätningen blev fel:
Armen som mättes: för lågt . . . för högt
Armrörelse under mätningen
Observera:
• Vid systemfel eller felaktig hantering visas en
felkod i displayen istället för att ge dig felaktiga
resultat (se avsnitt «Vad gör jag om…» för
detaljerad information).
• Mätprocessen startas automatiskt 15 sekunder efter
aktivering av apparaten, även om du inte har hittat rätt
mätningsläge.
30
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 31 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Stänga av
Stäng av mätaren genom att trycka på på/av-knappen.
Om du inte gör det stängs mätaren av automatiskt efter
2 minuter.
Minnesläge
Din blodtrycksmätare kan lagra avläsningar från 100
mätningar (modell BP 3550: 80 mätningar). Lagringen
sker automatiskt efter varje slutförd mätning. Minnet är
beständigt. Det betyder att du inte förlorar några lagrade
uppgifter när du byter batterier.
Minnet kan inte raderas. När minnet blir fullt skrivs de
äldsta värdena över.
Hämta lagrade värden
När du vill hämta lagrade värden stänger du först av
utrustningen och trycker sedan på minnesknappen (E).
Om du trycker en gång (m eller n) hämtas den senaste
mätningen. På displayens nedre rad visas minnesindex
och puls växelvis med datum och tid för varje mätning.
I mätningen som lagras i minnet ingår även kontrollinformation från bekräftelsesystemet som beskrivs ovan.
Om du trycker upprepade gånger på minnesknappen (E)
hämtas alla lagrade värden i tur och ordning:
m (–) hämtar äldre värden
n (+) hämtar nyare värden
Bläddra
Tryck ned ena sidan av minnesknappen om du vill
bläddra genom minnet.
Tryck på på/av-knappen (C) när du vill gå ur minnesläget.
31
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 32 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Inställningsläge
Ställa in datum och tid
Stäng först av apparaten. Tryck in inställningsknappen
(D) i mer än 3 sekunder för att aktivera inställningsläget.
Vänta på bekräftelsepipet. Datumläget för det visade
datumet börjar blinka. Du kan ändra datumet med hjälp
av minnesknappen (E). Tryck på inställingsknappen igen
så att månadsläget börjar blinka. Ändra månaden med
hjälp av minnesknappen. Tryck på inställningsknappen
igen och fortsätt med att ändra klockslag (timme/minut)
på samma sätt.
Om du har ändrat datum och klockslag ska du trycka på
på/av-knappen (C) för att bekräfta. Sedan stängs apparaten av.
Inaktivera lägessystemet (A)
Om du vill inaktivera lägessystemet (t.ex. om du vill mäta
när du ligger ned) gör du så här: Stäng av utrustningen.
Tryck in inställningsknappen (D) i mer än 3 sekunder
och vänta på bekräftelsepipet. Datum- och tidsinställningarna visas på displayen. Tryck sedan upprepade
gånger på inställningsknappen tills lägessystemsymbolen (
) visas bredvid den blinkande texten «ON».
Tryck ned ena sidan av minnesknappen för att ändra
inställningen från
«ON» (lägessystem aktiverat) till
«OFF» (lägessystem inaktiverat).
Bekräfta ändringen av inställningen genom att trycka på
på/av-knappen (C).
Observera:
Om du inte bekräftar en ändrad inställning med på/avknappen stängs apparaten av automatiskt efter 2 minuter
utan att införa den ändrade inställningen.
32
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 33 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Förvaring och rengöring
Rengör produkten med en ren, lätt fuktad trasa. Fläckar
på manschetten kan försiktigt tas bort med en fuktig
trasa. Manschetten får inte vatten- eller kemtvättas.
Förvara inte produkten på en plats som är utsatt för direkt
solljus eller hög luftfuktighet.
Kalibrering
Den här produkten har kalibrerats vid tillverkningen.
Om den används enligt anvisningarna krävs ingen
regelbunden omkalibrering. Om du vid något tillfälle
tvivlar på mätningens riktighet är du välkommen att ta
kontakt med något av Brauns servicecenter.
Tillverkningsdatum är angivet med ett LOT nummer på
baksidan av blodtrycksmätaren. De första siffrorna efter
LOT refererar till de sista siffrorna i tillverkningsåret.
Följande tre siffror refererar till tillverkningsårets datum.
T.ex. LOT 4116 xx xx – denna produkt är tillverkad den
116 dagen av år 2004.
Vad gör jag om ...
Problem
(blinkar)
Exempel:
................
Exempel:
................
Orsak
Lösning
Sätt i nya batterier.
Batterierna är slut.
Mätvärden i minnet kan
hämtas.
Det är inte möjligt att göra
mätningar.
Felmeddelande 01 -29:
Utrustningen är ev.
inte rätt placerad på
handleden.
Placera om utrustningen och
upprepa mätningen enligt bilderna
och anvisningarna under
«Mätning».
Felmeddelande 30 och
över 30:
Systemfel
Upprepa mätningen. Om problemet
kvarstår måste utrustningen lämnas
för kontroll på ett av Brauns servicecenter.
33
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 34 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Problem
Orsak
Mätningen eller Du har inte hittat rätt
uppumpningen mätningsläge.
startar inte direkt.
Mätvärdena
från upprepade
mätningar skiljer
sig mycket.
Upprepa mätningen enligt bilderna
och anvisningarna under «Mätning»
eller inaktivera lägessystemet (A).
Ingen
Blodtrycket växlar
kontinuerligt.
För friska vuxna personer
kan avvikelser med mellan
10 och 20 mmHg
förekomma.
Manschetten är inte
ordentligt fastsatt.
Kontrollera att apparaten är fäst på
följande sätt:
– ovanför den tunna sidan av din
bara underarm
– med displayen överst
– med batterifacket vänt mot
användarens kropp
– cirka 2 cm från tumroten
Alla mätningarna har
inte gjorts i hjärthöjd.
Följ noggrant bilderna och
anvisningarna under «Mätning»
vid varje mätning.
Om du pratar, hostar,
skrattar, rör dig osv.
medan du mäter
blodtrycket påverkas
värdet.
Slappna av och håll dig stilla under
mätningen. Undvik att förflytta dig
eller prata.
Lägessystem (A)
Lägessysteminaktiverat.
symbolen (A)
på displayen
fungerar inte före
mätningar.
34
Lösning
I kapitlet «Inställningsläge» finns
information om aktivering av
lägessystemet (A).
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 35 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Specifikationer
Modell:
BP 3560 / BP 3550
Funktionsprincip:
Oscillometrisk metod
Display:
LCD-display
Mätomfång:
0 – 320 mmHg
(manschettryck)
Blodtrycks-värden:
30 mmHg
250 mmHg
(lägsta diastoliska värde)
(högsta systoliska värde)
Puls:
30 – 150 slag/min
Laboratorie-noggrannhet:
± 3 mmHg
± 5 % av värdet
Uppblåsning:
Automatisk, mjuk, anpassad till blodtrycket
Strömförsörjning:
2 batterier av typ LR 03 (AAA)
(t.ex. Duracell)
Driftstemperatur:
+ 10 °C till + 40 °C
Förvaringstemperatur:
– 20 °C till + 60 °C
Luftfuktighet:
Upp till 85 % relativ luftfuktighet
Manschett:
Passar handledsomfång mellan
13,5 och 20 cm
(manschettryck)
(puls)
Den tekniska precisionen kan inte garanteras om produkten inte används inom
det angivna temperatur- och luftfuktighetsintervallet.
35
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 36 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Typ BF-utrustning
Kan ändras utan föregående meddelande.
Denna apparat uppfyller följande standarder:
DIN EN 60601-1: 3/96 «Medicinsk elektrisk utrustning» –
Del 1: Allmänna säkerhetskrav
DIN EN 1060-1: 12/95, AMD 1 09/02 «Icke-invasiva sfygmomanometrar» –
Del 1: Allmänna krav
DIN EN 1060-3: 9/97 «Icke-invasiva sfygmomanometrar» –
Del 3: Tilläggskrav för elektromekaniska blodtrycksmätningssystem
0297
Den här produkten uppfyller bestämmelserna i EU-direktivet 93/42/EEC
(Medical Device Directive).
MEDICINTEKNISK UTRUSTNING kräver extra försiktighet. För mer detaljerad
information angående kraven för EMK, vänligen kontakta Brauns informationslinje
(se sida 2).
Bärbar och mobil RF kommunikationsutrustning kan påverka MEDICINTEKNISK
UTRUSTNING.
När produkten är förbrukad får den inte kastas tillsammans med
hushållssoporna. Avfallshantering kan ombesörjas av Braun servicecenter
eller på din lokala återvinningsstation.
Garanti
Vi ger 2 års garanti från och med inköpsdagen. Under garantiperioden åtgärdar vi,
utan kostnad, eventuella brister som orsakats av bristfälligt material eller tillverkningsfel. Detta sker antingen genom reparation eller byte av hela apparaten, efter
bedömning av Braun.
Denna garanti gäller samtliga länder där denna apparat säljs av Braun eller deras
distributörer.
Denna garanti gäller inte: skada på grund av felaktig användning, normalt slitage
eller skador som har en försumbar effekt på värdet eller apparatens funktion.
Denna garanti blir ogiltig om reparation utförs av ej auktoriserade personer eller
om Brauns originaldelar inte används.
För att få service under garantiperioden lämnar eller skickar du in hela apparaten
tillsammans med inköpskvittot till ett auktoriserat Braun servicecenter.
36
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 37 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Suomi
Hyvä tietää verenpaineesta
Verenpaine vaihtelee jatkuvasti. Aikaisin aamulla paine nousee nopeasti ja laskee
aamupäivän kuluessa. Verenpaine nousee uudelleen iltapäivällä ja laskee yöksi.
Mittauslukemat saattavat vaihdella myös lyhyillä mittausväleillä. Siksi peräkkäiset
mittaustulokset voivat olla erilaisia.
SYS
140
mm HG
120
100
DIA
80
mm HG
60
6
12
18
0
5h
Terveen 31-vuotiaan miehen verenpaine mitattuna viiden minuutin välein.
Lääkärin vastaanotolla mitattu verenpaine on vain hetkellinen arvo. Kotona tehdyt
toistuvat mittaukset antavat paremman kuvan henkilön todellisesta verenpaineesta.
Lisäksi monien henkilöiden kohdalla kotona mitattu verenpainelukema on
erilainen, koska he ovat rentoutuneempia kuin lääkärin vastaanotolla.
Kotona säännöllisesti mitatut verenpainelukemat antavat lääkärille tärkeää tietoa
normaaliolosuhteissa vallitsevista verenpainearvoista.
WHO (World Health Organisation) on asettanut verenpainearvoille seuraavat
ohjearvot. Arvot on mitattu lepopulssilla.
Verenpaine
(mmHg)
Normaaliarvot
Rajaarvot
Korkea
verenpaine
SYS = systolinen
= yläpaine
DIA = diastolinen
= alapaine
enintään 140
140 – 180
yli 180
enintään 90
90 – 110
yli 110
37
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 38 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Hyvä tietää verenpaineen mittaamisesta
20 cm
Ranneverenpainemittarit on asetettava sydämen
korkeudelle tarkkojen mittaustulosten saamiseksi.
Esimerkki: Jos mittauskohta on 20 cm alempana kuin
sydän, kuten vasemmalla näkyvässä kuvassa (käsi
asetettuna pöydälle), saatava lukema on noin 15 mmHg
liian korkea.
Siksi Braun SensorControl -mittarissa on aktiivinen
asennontarkistustekniikka (A). Se ohjaa pitämään
mitattavaa kättä oikeassa asennossa sydämen tasolla ja
vahvistaa mittauksen jälkeen, että se tehtiin oikein.
Verenpainemittarissa on lisäksi EasyClick-mansetti.
Se kiinnittyy ranteeseen automaattisesti oikein sekä
varmistaa oikean sovituksen ja lukeman.
• Lue käyttöohjeet kokonaan, jotta saat tarkkoja
mittaustuloksia.
• Tämä tuote on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Pidä tuote
ja paristot poissa lasten ulottuvilta.
• Sydämen rytmihäiriöitä, verisuoniahtautumaa,
verisuonten kalkkeutumista tai diabetesta sairastavien
sekä sydämentahdistimen käyttäjien on otettava
yhteys lääkäriin ennen verenpaineen mittaamista itse,
sillä näissä tapauksissa verenpainearvot voivat
vaihdella.
• Ota ongelmatapauksissa yhteys lääkäriin, varsinkin jos
olet lääkehoidossa tai käytät lääkitystä.
• Tätä verenpainemittaria ei ole tarkoitettu korvaamaan
käyntiä lääkärin vastaanotolla.
38
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 39 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Tuotteen kuvaus
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Asennontarkistusjärjestelmä
Vahvistustekniikka
Virtapainike
Valintapainike
Muistipainike («memo»)
Mansetin aukko
Vapautuspainike
Paristokotelo
Etäisyydentunnistin
Paristojen asettaminen paikoilleen
LR
LR
03
06
• Käytä esimerkiksi Duracell LR 03 (AAA) alkaliparistoja,
samanlaisia, jotka tulevat tämän tuotteen mukana.
Myös ladattavia paristoja voi käyttää.
• Irrota paristokotelon kansi ja aseta kaksi paristoa
paikoilleen koteloon (H) merkityn napaisuuden
mukaan.
• Uudet Duracell-paristot riittävät noin 300 mittauskertaan.
• Hävitä tyhjät paristot. Älä hävitä niitä talousjätteiden
mukana vaan toimita ne jälleenmyyjälle paristokeräykseen.
Ohjeita verenpaineen tarkkaan mittaamiseen
Oikein mittaaminen on avain tarkkojen mittaustulosten saavuttamiseen!
• Mittaa verenpaine aina samaan aikaan päivästä, mieluiten aamulla, ja samojen
olosuhteiden vallitessa.
• Älä mittaa verenpainetta 30 minuutin kuluessa tupakoimisesta tai kahvin tai
teen juomisesta.
• Irrota rannekello ja rannekorut ennen laitteen kiinnittämistä käsivarteen
mittaamista varten.
• Aseta mittari 2 cm kämmenen alapuolelle.
• Istu rauhallisesti ja rentoudu mittauksen aikana. Pidä paikallaan erityisesti
mitattavaa kättä ja sen sormia. Älä liiku äläkä puhu.
• Pidä laitetta sydämen tasolla mittauksen aikana.
• Pidä perättäisten mittausten välillä noin kolmen minuutin tauko.
39
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 40 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Mittaaminen
Jotta saisit luotettavan mittaustuloksen, noudata alla
olevia ohjeita.
Voit avata mansetin painamalla mansetin sulkimen alla
olevaa vapautuspainiketta (G).
2 cm
1. Aseta mittarin kotelo paljaan käsivarren ohuimmalle
kohdalle mittari ylöspäin. Etäisyydentunnistin (I) auttaa
säilyttämään 2 cm etäisyyden kämmeneen.
memo
distance
2 cm
click!
2. Sulje mansetti pitämällä laitetta kehoasi vasten. Tartu
sen jälkeen mansetin sulkimeen, avaa mansetti ja
kiinnitä mansetin suljin näytön koteloon siten, että se
lukittuu paikoilleen. Mansetti säätyy automaattisesti
ranteesi pituuden mukaan. Kun mansetti on suljettu,
älä liikuta laitetta. Jos haluat muuttaa mittarin asentoa
käsivarressasi, avaa ja sulje mansetti uudestaan.
3. Paina punaista virtapainiketta (C).
4. Aseta käsivarsi, johon laite on kiinnitetty, toisen
käsivarren päälle kuvassa esitetyllä tavalla. Siirrä
kättä hitaasti ylöspäin toista käsivartta pitkin.
Tarkkaile asennontarkistusjärjestelmää (A) ja siirrä
kättä ylös- tai alaspäin nuolen osoittamalla tavalla.
40
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 41 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
5. Vasemmalla näkyvä asennontarkistusjärjestelmä (A)
ja äänimerkki vahvistavat, että laite on oikealla
mittauskorkeudella. Mittaaminen käynnistyy
automaattisesti. Kun mittaus on valmis, kuuluu uusi
äänimerkki. Mittaustulos ja vahvistustekniikan (B)
antama palaute tulevat näkyviin:
Yläpaine (systolinen)
Alapaine (diastolinen)
Pulssi
Vahvistustekniikka (B)
Näytön vasemmassa alakulmassa näkyvä vihreä piste
vahvistaa, että mittausolosuhteet olivat oikeat. Jos
ne eivät olleet, näytössä vilkkuu punainen piste ja
asennontarkistusjärjestelmä (vilkkuva käsivarsi) näyttää
mittausvirheen syyn:
Mittauskäsi: liian matalalla . . . liian korkealla
Käsi liikkui mittaamisen aikana
Huomautus:
• Järjestelmä- tai käsittelyvirheiden sattuessa
näyttöön ilmestyy virhekoodi sen sijaan, että laite
antaisi epätarkan tuloksen (katso yksityiskohdat
osiosta «Toimintaohjeet ongelmatapauksissa…»).
• Mittaaminen alkaa automaattisesti 15 sekunnin
kuluttua, kun laitteeseen kytketään virta, vaikka oikeaa
mittausasentoa ei olisi saavutettu.
41
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 42 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Virran katkaiseminen
Voit sammuttaa virran painamalla virtakytkintä. Muutoin
virta sammuu automaattisesti 2 minuutin kuluttua.
Muistin käyttäminen
Verenpainemittari voi tallentaa muistiinsa 100 mittaustulosta (malli BP 3550: 80 mittaustulosta).
Tulokset tallentuvat automaattisesti jokaisen mittauskerran jälkeen. Muisti on pysyvä. Tallennettuja
tietoja ei menetetä paristojen vaihdon yhteydessä.
Muistia ei voi tyhjentää. Kun muisti on täynnä, uudet
arvot tallentuvat vanhojen arvojen päälle.
Tallennettujen lukemien hakeminen muistista
Voit hakea tallennetut lukemat sammuttamalla ensin
virran. Paina muistipainiketta (E). Viimeisin tulos tulee
näkyviin, kun painat näppäintä (m tai n). Muistin tiedot ja
pulssi näkyvät näytön alarivin toisessa reunassa sekä
mittauksen päivämäärä ja aika toisessa reunassa.
Muistiin tallennettu lukema sisältää myös aiemmin
kuvatut, vahvistustekniikan antamat palautetiedot.
Kun muistipainiketta (E) painetaan toistuvasti, kaikki
tallennetut lukemat tulevat näkyviin:
m (–) vanhemmat lukemat tulevat näkyviin
n (+) uudemmat lukemat tulevat näkyviin
Selaaminen
Voit selata muistin tietoja pitämällä muistipainikkeen
toisen pään painettuna.
Voit poistua muistitilasta painamalla punaista
virtapainiketta (C).
42
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 43 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Tilan valitseminen
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen
Sammuta laitteesta ensin virta. Voit siirtyä valintatilaan
pitämällä valintapainiketta (D) painettuna yli kolme
sekuntia. Odota vahvistusäänimerkkiä. Näytössä
näkyvän päivämäärän päivää kuvaava numero alkaa
vilkkua. Voit valita päivän käyttämällä muistipainiketta (E).
Saat kuukautta kuvaavan numeron vilkkumaan painamalla painiketta uudelleen. Voit säätää sitä muistipainikkeella. Voit säätää aikaa (tunnit ja minuutit) painamalla
valintapainiketta uudelleen ja toimimalla edellä kuvatulla
tavalla.
Kun olet asettanut päivämäärän ja ajan, vahvista asetus
painamalla punaista virtapainiketta (C). Laitteesta
katkeaa virta.
Asennontarkistusjärjestelmän (A) kytkeminen pois
päältä
Voit poistaa asennontarkistusjärjestelmän käytöstä
esimerkiksi mitatessasi verenpaineen makuuasennossa
toimimalla seuraavasti: Sammuta laitteesta virta. Pidä
valintapainiketta (D) painettuna yli 3 sekuntia ja odota
vahvistusäänimerkkiä. Päivämäärä- ja kellonaikaasetukset tulevat näkyviin. Paina valintapainiketta
toistuvasti, kunnes näkyviin tulee asennontarkistusjärjestelmän symboli (
), jonka vieressä vilkkuu «ON».
Voit vaihtaa
«ON»-asetuksen (asennontarkistusjärjestelmä päällä)
«OFF»-asetukseksi (asennontarkistusjärjestelmä pois
päältä) painamalla muistipainikkeen toista päätä.
Vahvista asetuksen muutos painamalla virtapainiketta
(C).
Huomautus:
Jos et vahvista asetuksen muuttamista painamalla
virtapainiketta, laitteesta sammuu virta automaattisesti
2 minuutin kuluttua eikä asetus muutu.
43
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 44 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Säilyttäminen ja puhdistaminen
Pyyhi laite kevyesti pehmeällä ja hieman kostealla liinalla.
Mansetissa olevat tahrat voi poistaa varovasti kostealla
kankaalla. Älä pese tai kuivapese mansettia.
Älä saata laitetta alttiiksi suoralle auringonpaisteelle tai
kosteudelle.
Kalibrointi
Tämä laite toimitetaan kalibroituna. Jos sitä käytetään
näiden ohjeiden mukaan, kalibrointia ei tarvitse tehdä
uudelleen. Jos epäilet mittaustulosten oikeellisuutta, ota
yhteys Braunin huoltokeskukseen.
Valmistusajankohta ilmenee valmistuseränumerosta
(LOT) laitteen selkäpuolella. Ensimmäinen numero LOT:n
jälkeen kertoo valmistusvuoden viimeisen numeron ja
kolme seuravaa numeroa valmistuspäivän.
Esimerkiksi: LOT 4116 xx xx – kertoo, että tuote on
valmistettu 116:sta päivänä vuonna 2004.
Toimintaohjeet ongelmatapauksissa ...
Ongelma
(vilkkuu)
esim.
................
esim.
................
44
Syy
Ratkaisu
Paristoista on
loppumassa virta.
Mittaustuloksia
voi noutaa muistista.
Mittaaminen ei ole
mahdollista.
Vaihda uudet paristot.
Virhekoodit 01-29:
Laite ei ehkä ole oikein
paikoillaan ranteessa.
Aseta laite uudelleen paikoilleen ja
toista mittaus «Mittaaminen»kohdassa kuvatulla ja esitetyllä
tavalla.
Virhekoodi, jonka
numero on yli 30:
Järjestelmävirhe
Toista mittaaminen. Jos ongelma ei
korjaannu, ota yhteys Braunhuoltoliikkeeseen.
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 45 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Ongelma
Syy
Ratkaisu
Mittaaminen
tai mansetin
täyttyminen
ilmalla ei
käynnisty heti.
Laite ei ole oikeassa
mittauskohdassa.
Toista mittaus Mittaaminenkohdassa kuvatulla ja esitetyllä
tavalla tai poista
asennontarkistusjärjestelmä (A)
käytöstä.
Peräkkäiset
mittaustulokset
eroavat
toisistaan
huomattavasti.
Verenpaine muuttuu
huomattavasti.
Vaihtelut 10–20 mmHg
ovat mahdollisia terveillä
aikuisilla.
Verenpaine saattaa muuttua
huomattavasti eri mittausten välillä.
Vaihtelut 10–20 mmHg ovat
mahdollisia terveillä aikuisilla.
Mansetti ei ole oikein
paikoillaan.
Varmista, että laite on paikoillaan
seuraavasti:
– käsivarren ohuimmalla kohdalla
– näyttö ylöspäin
– paristokotelo kohti käyttäjän
kehoa
– noin 2 cm päässä peukalonjuuresta
Lukemia ei mitattu laitt
een ollessa tarkalleen
sydämen korkeudella.
Mittaa tarkalleen Mittaaminenkohdassa kuvatulla ja esitetyllä
tavalla.
Esimerkiksi puhuminen,
yskiminen, nauraminen
tai liikkuminen
mittaamisen aikana
vaikuttaa lukemaan.
Pysy mittaamisen aikana rennosti
paikoillasi. Älä liiku äläkä puhu.
AsennontarkistusAsennontarkistusjärjestelmä järjestelmä (A) on pois
käytöstä.
(A) ei toimi
näytöllä ennen
mittausta.
Asennontarkistusjärjestelmän (A)
käyttöönotosta on tietoja kohdassa
«Tilan valitseminen».
45
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 46 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Tekniset tiedot
Malli:
BP 3560 / BP 3550
Toimintaperiaate:
Oskillometrinen mittaaminen
Näyttö:
Nestekidenäyttö
Mittausalue:
0 – 320 mmHg
(paine mansetissa)
Verenpaineen mittaaminen:
30 mmHg
250 mmHg
(pienin diastolinen arvo)
(suurin systolinen arvo)
Pulssi:
30 – 150 / min
Laboratoriotarkkuus:
± 3 mmHg
± 5 % lukemasta
Mansetin täyttäminen:
Automaattinen, pehmeä, mukautuu
verenpaineeseen
Virtalähde:
2 paristoa, tyyppi LR 03 (AAA)
(esim. Duracell)
Käyttölämpötila:
+ 10 °C – + 40 °C
Säilytyslämpötila:
– 20 °C – + 60 °C
Kosteus:
Suhteellinen kosteus enintään 85 %
Mansetti:
Sopii ranteenympärykselle 13,5–20 cm
(paine mansetissa)
(pulssi)
Teknisen tarkkuuden varmistamiseksi on laitetta käytettäessä noudatettava
lämpötila- ja kosteusolosuhteista annettuja viitearvoja.
46
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 47 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Tyypin BF laite
Tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Tämä laite täyttää seuraavien standardien vaatimukset:
DIN EN 60601-1: 3/96 «Sähköiset lääketieteelliset laitteet» –
Osa 1: Yleiset turvallisuusvaatimukset
DIN EN 1060-1: 12/95, AMD 1 09/02 «Noninvasiiviset sfygmomanometrit» –
Osa 1: Yleiset vaatimukset
DIN EN 1060-3: 9/97 «Noninvasiiviset sfygmomanometrit» –
Osa 3: Sähkömekaanisille verenpaineen mittaamisjärjestelmille asetettavat
lisävaatimukset
0297
Tämä tuote täyttää EU:n 93/42/EEC-direktiivin vaatimukset
(lääketieteellisiä laitteita koskeva direktiivi).
SÄHKÖKÄYTTÖISIIN LÄÄKINTÄLAITTEISIIN liittyy EMC:tä (sähkömagneettista
yhteensopivuutta) koskevia erityisiä varotoimia. Yksityiskohtaisen EMCvaatimuskuvauksen saat ottamalla yhteyttä Braunin infolinjaan (katso sivu 2).
Kannettavat ja mobiilit RF-viestintälaitteet voivat vaikuttaa SÄHKÖKÄYTTÖISIIN
LÄÄKINTÄLAITTEISIIN.
Kun laite on tullut elinkaarensa päähän, säästä ympäristöä äläkä hävitä sitä
kotitalousjätteiden mukana. Hävitä tuote viemällä se Braun-huoltoliikkeeseen
tai asianmukaiseen keräyspisteeseen.
Takuu
Tuotteen takuu on voimassa kahden vuoden ajan hankintapäivästä. Korjaamme
tämän takuuajan kuluessa maksutta laitteessa ilmenevät materiaali- tai työviat,
joko korjaamalla laitteen tai vaihtamalla sen kokonaan uuteen.
Takuu on voimassa kaikissa maissa, joissa Braun tai sen hyväksymä jälleenmyyjä
myy tätä laitetta.
Takuun piiriin eivät kuulu viat, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä tai normaalista
kulumisesta. Takuu ei myöskään kata sellaisia vikoja, jotka eivät merkittävästi
vaikuta laitteen arvoon tai toimintaan. Tämä takuu raukeaa, jos valtuuttamaton
henkilö on tehnyt korjaustyön tai jos alkuperäisiä Braun-osia ei ole käytetty.
Takuuhuollon saaminen edellyttää, että laite viedään tai lähetetään valtuutettuun
Braun-huoltoliikkeeseen yhdessä myyntikuitin kanssa.
47
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 48 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Polski
Wa˝ne informacje o ciÊnieniu krwi
W ciàgu doby ciÊnienie krwi stale zmienia si´. Jego wartoÊç szybko narasta
wczeÊnie rano, obni˝a si´ przed po∏udniem. Po po∏udniu ponownie zwi´ksza si´,
w nocy natomiast spada i osiàga wartoÊci minimalne. CiÊnienie krwi mo˝e te˝
ulegaç zmianom w krótkim przedziale czasu. Z tego powodu, przy kolejnych
pomiarach ciÊnienia mo˝na uzyskaç ró˝ne wyniki.
SYS
140
mm HG
120
100
DIA
80
mm HG
60
6
12
18
0
5h
Wyniki pomiarów ciÊnienia krwi u zdrowego m´˝czyzny (31 lat), wykonywanych
co 5 minut.
Pomiary ciÊnienia krwi wykonywane w gabinecie lekarskim umo˝liwiajà
okreÊlenie tylko wartoÊci chwilowej. Pomiary wykonywane wielokrotnie przez
pacjenta w domu lepiej odzwierciedlajà rzeczywistà wartoÊç ciÊnienia krwi.
U wielu osób pomiar ciÊnienia krwi przeprowadzany samodzielnie w domu daje
wynik inny, ni˝ uzyskany przy pomiarze w gabinecie lekarskim, poniewa˝ w
warunkach domowych pacjent jest bardziej odpr´˝ony. Regularne pomiary
ciÊnienia krwi wykonywane w domu mogà dostarczyç lekarzowi cennych
informacji o ciÊnieniu krwi w warunkach «codziennych».
Âwiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) ustanowi∏a nast´pujàce normy ciÊnienia
krwi, mierzonego przy normalnym pulsie (tzn. przy braku wysi∏ku).
CiÊnienie krwi
(mm Hg)
WartoÊci
normalne
Lekkie
nadciÊnienie
Du˝e
nadciÊnienie
SYS = ciÊnienie skurczowe
= wartoÊç górna
DIA = ciÊnienie rozkurczowe
= wartoÊç dolna
do 140
140 – 180
ponad 180
do 90
90 – 110
ponad 110
48
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 49 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Wa˝ne informacje o ciÊnieniomierzu
20 cm
W celu wykonania prawid∏owego pomiaru, nadgarstek
z zamocowanym ciÊnieniomierzem musi znajdowaç
si´ na wysokoÊci serca. Przyk∏ad:
Gdy ciÊnieniomierz znajduje si´ 20 cm poni˝ej poziomu
serca, tak jak to przedstawiono na rysunku obok (np.
gdy rami´ spoczywa na stole), wartoÊç ciÊnienia
zostanie zawy˝ona o oko∏o 15 mmHg.
Dlatego te˝ ciÊnieniomierz Braun SensorControl
wyposa˝ono w aktywny system pozycjonowania (A):
pozwala on krok po kroku wybraç pozycj´ pomiaru na
wysokoÊci serca i potwierdza prawid∏owe wykonanie
pomiaru po jego zakoƒczeniu.
Ponadto, ciÊnieniomierz jest wyposa˝ony w mankiet
EasyClick, który samoczynnie dostosowuje si´ do
nadgarstka i umo˝liwia przeprowadzenie dok∏adnego
pomiaru.
• Aby zagwarantowaç sobie dok∏adne wyniki
pomiaru, nale˝y przeczytaç uwa˝nie ca∏à
instrukcj´ obs∏ugi.
• Urzàdzenie jest przeznaczone tylko do u˝ytku
domowego. Urzàdzenie oraz baterie przechowywaç
poza zasi´giem dzieci.
• Przed samodzielnym pomiarem ciÊnienia krwi osoby
cierpiàce na arytmi´, zw´˝enie naczyƒ krwionoÊnych,
arterioskleroz´, cukrzyc´, jak równie˝ osoby
korzystajàce z rozrusznika serca muszà skonsultowaç si´ z lekarzem, poniewa˝ w takich przypadkach
mogà wystàpiç rozbie˝noÊci wyników pomiarów.
• W przypadku wàtpliwoÊci prosimy konsultowaç si´ z
lekarzem, zw∏aszcza w przypadku trwajàcego leczenia lub przyjmowania lekarstw.
• Pomiary ciÊnienia krwi w domu nie mogà zastàpiç
badaƒ lekarskich.
49
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 50 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Opis urzàdzenia
A System pozycjonowania
B System potwierdzenia prawid∏owego wykonania
pomiaru
C Wy∏àcznik
D Przycisk wyboru funkcji
E Przycisk pami´ci («memo»)
F Zamkni´cie mankietu
G Przycisk zwalniajàcy zaczep mankietu
H Komora baterii
I Element pomagajàcy zamocowaç urzàdzenie we
w∏aÊciwej odleg∏oÊci od d∏oni
LR
LR
03
06
Wk∏adanie baterii
• U˝ywaç tylko baterii alkalicznych typu LR 03 (AAA)
(np. Duracell), takich jak dostarczone wraz z
urzàdzeniem, lub akumulatorów.
• Zdjàç pokryw´ baterii i w∏o˝yç dwie baterie zwracajàc
uwag´ na zachowanie prawid∏owej polaryzacji (patrz
oznaczenia w komorze baterii (H)).
• Nowe baterie (Duracell) umo˝liwiajà wykonanie oko∏o
300 pomiarów.
• Baterie wymieniaç tylko po ich wyczerpaniu.
Ze zu˝ytymi bateriami trzeba post´powaç zgodnie
z obowiàzujàcymi przepisami ochrony Êrodowiska.
Podstawowe zasady dok∏adnego mierzenia ciÊnienia krwi
Prawid∏owe wykonanie pomiaru ma kluczowe znaczenie dla uzyskania
dok∏adnych wyników!
• Pomiary wykonywaç zawsze o tej samej porze dnia. Najlepiej rano, w takich
samych warunkach.
• Nie mierzyç ciÊnienia w ciàgu 30 minut od zakoƒczenia palenia tytoniu,
spo˝ycia kawy lub herbaty.
• Z r´ki, na którà ma byç za∏o˝ony ciÊnieniomierz, zdjàç zegarek oraz bi˝uteri´.
• Za∏ó˝ ciÊnieniomierz na nadgarstek 2 cm poni˝ej d∏oni.
• Gdy zaczniesz pomiar, usiàdê, odpr´˝ si´ i postaraj si´ nie ruszaç - zw∏aszcza
r´kà i palcami r´ki, na której wykonujesz pomiar – ani nie rozmawiaj.
• W czasie pomiaru trzymaj urzàdzenie na wysokoÊci serca.
• Przed powtórzeniem pomiaru odczekaç oko∏o 3 minuty.
50
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 51 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Pomiar ciÊnienia krwi
Aby uzyskaç rzetelny wynik pomiaru ciÊnienia krwi,
zastosuj si´ do poni˝szych instrukcji.
Aby otworzyç mankiet, nacisnàç przycisk zwalniajàcy
zaczep (G), który znajduje si´ pod zamkni´ciem
mankietu.
2 cm
1. UmieÊç ciÊnieniomierz na w´˝szej cz´Êci
ods∏oni´tego przedramienia tak, aby skierowany by∏
ku górze. Punkt (I) pomo˝e Ci zachowaç wymaganà
odleg∏oÊç 2 cm od d∏oni.
memo
distance
2 cm
click!
2. Aby za∏o˝yç mankiet przytrzymaj urzàdzenie przy
ciele. Nast´pnie chwyç za koƒcówk´ mankietu,
wyciàg mankiet i w∏ó˝ jego koƒcówk´ w obudow´
urzàdzenia a˝ do zablokowania. Mankiet automatycznie dopasuje swojà d∏ugoÊç do Twojego
nadgarstka. Po za∏o˝eniu mankietu nie przesuwaj
urzàdzenia. JeÊli chcesz przesunàç ciÊnieniomierz
w inne miejsce na ramieniu, otwórz mankiet i za∏ó˝
go z powrotem.
3. Nacisnàç czerwony przycisk wy∏àcznika (C).
4. Oprzyj r´k´ z umocowanym na niej urzàdzeniem na
drugiej r´ce, jak pokazano to na obrazku. Powoli
przesuƒ r´k´ w gór´ wzd∏u˝ ramienia. Obserwuj
wskazania systemu pozycjonowania (A) i przesuƒ
r´k´ w dó∏ lub w gór´, zgodnie z kierunkiem
pokazanym przez strza∏k´.
51
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 52 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
5. Wskaênik systemu pozycjonowania (A) wyÊwietlony
z lewej strony i sygna∏ dêwi´kowy potwierdzi, ˝e r´ka
znalaz∏a si´ we w∏aÊciwym do pomiaru po∏o˝eniu.
Pomiar rozpocznie si´ automatycznie. O zakoƒczeniu
pomiaru poinformuje sygna∏ dêwi´kowy, a wynik
zostanie wyÊwietlony wraz z informacjà z systemu
potwierdzania (B), czy pomiar zosta∏ wykonany
prawid∏owo:
WartoÊç górna (ciÊnienie skurczowe)
WartoÊç dolna (ciÊnienie rozkurczowe)
T´tno
System potwierdzania prawid∏owego wykonania
pomiaru (B)
Zielona kropka widoczna w dolnej lewej cz´Êci
wyÊwietlacza informuje, ˝e pomiar zosta∏ wykonany
prawid∏owo. JeÊli pomiar nie zosta∏ wykonany
prawid∏owo, czerwona kropka zacznie migaç, a
wskaênik systemu pozycjonowania (migajàca ikona
r´ki) poka˝e przyczyn´ b∏´dnego wykonania pomiaru:
Rami´ z ciÊnieniomierzem za nisko. . . . za wysoko
Podczas pomiaru poruszono r´kà
Uwaga:
• W przypadku b∏´dów systemowych lub niew∏aÊciwego wykonania pomiaru, na wyÊwietlaczu
zamiast dok∏adnego wyniku pomiaru pojawi si´
kod b∏´du (szczegó∏owe informacje znajdziesz
w sekcji «Rozwiàzywanie problemów…»).
• Po up∏ywie 15 sekund od w∏àczenia ciÊnieniomierza
pomiar rozpoczyna si´ automatycznie, nawet wtedy,
gdy urzàdzenie nie znajdzie si´ w prawid∏owej pozycji
pomiarowej.
52
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 53 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Wy∏àczanie
Aby wy∏àczyç urzàdzenie, nacisnàç czerwony przycisk
wy∏àcznika. CiÊnieniomierz wy∏àcza si´ te˝ automatycznie po up∏ywie 2 minut.
Pami´ç
Urzàdzenie mo˝e zapami´taç wyniki 100 pomiarów
(model BP 3550 zapami´tuje 80 pomiarów). Wyniki sà
zapisywane w pami´ci automatycznie po zakoƒczeniu
ka˝dego pomiaru. CiÊnieniomierz jest wyposa˝ony w
pami´ç nieulotnà, tzn. zapisane w niej wyniki nie ulegajà
skasowaniu podczas wymiany baterii.
ZawartoÊci pami´ci nie mo˝na skasowaç. Gdy pami´ç
zape∏ni si´, przy zapisywaniu kolejnych wyników b´dzie
nast´powa∏o kasowanie najstarszych danych.
WyÊwietlanie zapami´tanych pomiarów
Aby wyÊwietliç zapami´tane pomiary, najpierw wy∏àcz
urzàdzenie, a nast´pnie naciÊnij przycisk pami´ci (E).
Po jednokrotnym naciÊni´ciu przycisku (m lub n)
wyÊwietlony zostanie wynik ostatniego pomiaru.
W dolnej cz´Êci wyÊwietlacza wyÊwietlany b´dzie na
przemian indeks zapami´tanych pomiarów i szybkoÊç
t´tna oraz data i godzina danego pomiaru. W pami´ci
zapisywane sà równie˝ informacje o tym, czy dany
pomiar zosta∏ prawid∏owo wykonany, zgodnie z opisem
powy˝ej.
Naciskajàc przycisk pami´ci (E) mo˝na wyÊwietliç
wyniki kolejnych pomiarów.
m (–) wyniki starszych pomiarów
n (+) wyniki nowszych pomiarów
Szybkie wyÊwietlanie kolejnych wyników
W celu szybkiego wyÊwietlania zawartoÊci pami´ci,
nacisnàç i przytrzymaç prawà lub lewà cz´Êç przycisku
pami´ci.
Aby wy∏àczyç tryb pami´ci nacisnàç przycisk wy∏àcznika
(C).
53
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 54 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Tryb ustawieƒ
Ustawianie daty i godziny
Najpierw trzeba wy∏àczyç ciÊnieniomierz. Nast´pnie
nacisnàç przycisk wyboru funkcji (D) i przytrzymaç go
przez ponad 3 sekundy. W∏àczenie trybu ustawieƒ
zostanie potwierdzone sygna∏em dêwi´kowym. Zacznie
migaç wskazanie dnia. Naciskajàc przycisk pami´ci (E)
ustawiç ˝àdanà dat´. Ponownie nacisnàç przycisk
wyboru funkcji. Zacznie wówczas migaç wskazanie
miesiàca, które mo˝na zmieniç naciskajàc przycisk
pami´ci. Ponownie nacisnàç przycisk wyboru funkcji,
po czym w analogiczny sposób ustawiç godzin´ oraz
minuty.
Aby zatwierdziç zmienionà dat´ i godzin´, nacisnàç
przycisk wy∏àcznika (C). CiÊnieniomierz wy∏àczy si´.
Wy∏àczanie systemu pozycjonowania (A)
JeÊli chcesz wy∏àczyç system pozycjonowania, (np.
poniewa˝ chcesz wykonaç pomiar na le˝àco), wykonaj
nast´pujàce czynnoÊci: Wy∏àcz urzàdzenie. Przytrzymaj
wciÊni´ty przycisk wybierania (D) przez ponad
3 sekundy i poczekaj, a˝ us∏yszysz sygna∏ dêwi´kowy.
Na wyÊwietlaczu pojawià si´ ustawienia daty i godziny.
Nast´pnie kilka razy naciÊnij przycisk wybierania, a˝
zostanie wyÊwietlony symbol systemu pozycjonowania
(
) obok migajàcego napisu «ON» (W∏àczony).
NaciÊnij z jednej strony przycisk pami´ci, aby zmieniç
ustawienie z
«ON» (system pozycjonowania w∏àczony) na
«OFF» (system pozycjonowania wy∏àczony).
Aby zatwierdziç zmienione ustawienie, nacisnàç
przycisk wy∏àcznika (C).
Uwaga:
Je˝eli zmienione ustawienie nie zostanie zatwierdzone
przyciskiem wy∏àcznika, to urzàdzenie wy∏àczy si´
automatycznie po up∏ywie 2 minut, a zmiany ustawieƒ
nie zostanà zmienione.
54
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 55 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Przechowywanie oraz czyszczenie
CiÊnieniomierz czyÊciç mi´kkà, zwil˝onà szmatkà.
Plamy z mankietu mo˝na delikatnie usuwaç wilgotnà
szmatkà. Mankietu nie wolno praç ani czyÊciç
chemicznie. Nie pozostawiaç urzàdzenia w miejscach
bezpoÊredni nas∏onecznionych lub wilgotnych.
Kalibracja
CiÊnieniomierz jest skalibrowany fabrycznie.
Prawid∏owo u˝ytkowane urzàdzenie nie wymaga
okresowej kalibracji. W przypadku wàtpliwoÊci
dotyczàcych dok∏adnoÊci pomiarów prosimy skontaktowaç si´ z serwisem firmy Braun.
Numer seryjny urzàdzenia (LOT) zawiera dat´ produkcji
i znajduje si´ z ty∏u obudowy. Pierwsza cyfra po s∏owie
LOT jest ostatnià cyfrà roku produkcji. Nast´pne trzy
cyfry oznaczajà dzieƒ roku produkcji.
Przyk∏ad: LOT 4116 xx xx – ciÊnieniomierz wyprodukowany w 116 dniu roku 2004.
Rozwiàzywanie problemów ...
Objawy
(miga)
np.
................
np.
................
Przyczyna
Sposób post´powania
Baterie sà wyczerpane. Wymieniç baterie na nowe.
Mo˝na wyÊwietlaç wyniki
zapisanych pomiarów.
Nie mo˝na ju˝ mierzyç
ciÊnienia.
Ponownie za∏o˝yç ciÊnieniomierz i
Kody b∏´dów 01-29:
powtórzyç pomiar (patrz punkt
Prawdopodobnie
«Pomiar ciÊnienia krwi»).
urzàdzenie nie jest
prawid∏owo umieszczone
na nadgarstku.
Kody b∏´dów od 30
wzwy˝:
B∏àd systemowy.
Powtórzyç pomiar. JeÊli problem
nadal wyst´puje, przekazaç
urzàdzenie do serwisu firmy Braun.
55
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 56 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Objawy
Przyczyna
Sposób post´powania
Pomiar lub
nape∏nianie
mankietu nie
rozpoczyna si´
natychmiast.
Urzàdzenie nie zosta∏o
ustawione w prawid∏owym po∏o˝eniu.
Powtórz pomiar, zgodnie z
obrazkiem i opisem w sekcji
«Pomiar ciÊnienia krwi» lub wy∏àcz
system pozycjonowania (A).
Wyniki kolejnych pomiarów
znacznie ró˝nià
si´.
CiÊnienie krwi stale
zmienia si´.
U zdrowych osób
doros∏ych mo˝liwe sà
wahania wynoszàce
10 do 20 mmHg.
Brak.
Mankiet nie przylega
prawid∏owo.
Upewniç si´, czy urzàdzenie
za∏o˝ono w nast´pujàcy sposób:
– na cieƒszej stronie przedramienia
– wyÊwietlacz jest skierowany do
góry
– komora baterii jest skierowana
w stron´ u˝ytkownika
– ok. 2 cm od podstawy kciuka
Nie wszystkie pomiary
zosta∏y wykonane na
wysokoÊci serca.
Ka˝dy pomiar trzeba wykonywaç
dok∏adnie tak, jak to opisano w
punkcie «Pomiar ciÊnienia krwi».
Na wynik pomiaru mo˝e
wp∏ywaç rozmowa, kaszel, Êmiech, ruch, itp.
Podczas pomiary odpr´˝yç si´, nie
poruszaç si´, ani nie mówiç.
Przed pomiarem System pozycjonowania
(A) jest wy∏àczony.
wskaênik
systemu
pozycjonowania
(A) na
wyÊwietlaczu
nie dzia∏a.
56
Aby dowiedzieç si´, jak w∏àczyç
system pozycjonowania (A),
zapoznaj si´ z sekcjà «Tryb
ustawieƒ».
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 57 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Dane techniczne
Model:
BP 3560 / 3550
Zasada dzia∏ania:
Metoda oscylometryczna
WyÊwietlacz:
Ciek∏okrystaliczny
Zakres pomiarowy:
0 – 320 mmHg
Pomiar ciÊnienia krwi:
30 mmHg
250 mmHg
T´tno:
Dok∏adnoÊç
(warunki laboratoryjne):
(ciÊnienie w mankiecie)
(minimalna wartoÊç ciÊnienia
rozkurczowego)
(maks. wartoÊç ciÊnienia
skurczowego)
30 – 150 / min.
± 3 mmHg
(ciÊnienie w mankiecie)
± 5 % wartoÊci mierzonej (t´tno)
Nape∏nianie mankietu:
Automatyczne, ∏agodne, dostosowane do
ciÊnienia krwi
Zasilanie:
2 baterie typu LR 03 (AAA)
(np. Duracell)
Zakres temperatur pracy:
+ 10 °C do + 40 °C
Zakres temperatur
przechowywania:
– 20 °C do + 60 °C
WilgotnoÊç:
Maks. 85% wilgotnoÊci wzgl´dnej
Mankiet:
Dostosowany do obwodu nadgarstka od
13,5 do 20 cm
Dok∏adnoÊç pomiaru nie jest gwarantowana je˝eli urzàdzenie jest u˝ywane
w warunkach wykraczajàcych poza podane zakresy temperatury i wilgotnoÊci.
57
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 58 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Urzàdzenie klasy BF
Podane informacje mogà ulec zmianie bez uprzedzenia.
Urzàdzenie spe∏nia wymagania nast´pujàcych norm:
DIN EN 60601-1: 3/96 «Elektryczna aparatura medyczna» –
Cz´Êç 1: Ogólne wymagania dotyczàce bezpieczeƒstwa
DIN EN 1060-1: 12/95, AMD 1 09/02 «Sfigmomanometry nieinwazyjne» –
Cz´Êç 1: Wymagania ogólne
DIN EN 1060-3: 9/97 «Sfigmomanometry nieinwazyjne» –
Cz´Êç 3: Dodatkowe wymagania dotyczàce elektromechanicznych systemów do
pomiaru ciÊnienia krwi
0297
Urzàdzenie spe∏nia wymagania Dyrektywy Europejskiej 93/42/EEC
dotyczàcej urzàdzeƒ medycznych.
Elektryczne urzàdzenia medyczne wymagajà specjalnych Êrodków ostro˝noÊci
zgodnie z dyrektywà dotyczàcà zak∏óceƒ elektromagnetycznych (EMC). Aby
otrzymaç szczegó∏owe wymagania EMC prosimy o kontakt z biurem Braun w
Warszawie (informacje na str. 2).
PrzenoÊne urzàdzenia nadawczo-odbiorcze mogà zak∏ócaç prac´ elektrycznych
urzàdzeƒ medycznych.
Prosimy nie wyrzucaç urzàdzenia do Êmieci po zakoƒczeniu jego
u˝ytkowania. W tym przypadku urzàdzenie powinno zostaç dostarczone
do najbli˝szego serwisu Braun lub do adekwatnego punktu na terenie
Paƒstwa kraju, zajmujàcego si´ zbieraniem z rynku tego typu urzàdzeƒ.
58
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 59 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Warunki gwarancji
1. Procter and Gamble DS Polska sp. z.o.o. gwarantuje sprawne dzia∏anie
sprz´tu w okresie 24 miesi´cy od daty jego wydania Kupujàcemu. Ujawnione
w tym okresie wady b´dà usuwane bezp∏atnie, przez wymieniony przez firm´
Procter and Gamble DS Polska sp. z.o.o. autoryzowany punkt serwisowy,
w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprz´tu do autoryzowanego punktu
serwisowego.
2. Kupujàcy mo˝e wys∏aç sprz´t do naprawy do najbli˝ej znajdujàcego si´
autoryzowanego punktu serwisowego wymienionego przez firm´ Procter
and Gamble DS Polska sp. z.o.o. lub skorzystaç z poÊrednictwa sklepu, w
którym dokona∏ zakupu sprz´tu. W takim wypadku termin naprawy ulegnie
wyd∏u˝eniu o czas niezb´dny do dostarczenia i odbioru sprz´tu.
3. Kupujàcy powinien dostarczyç sprz´t w oryginalnym opakowaniu
fabrycznym dodatkowo zabezpieczonym przed uszkodzeniem. Uszkodzenia
spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem sprz´tu nie podlegajà
naprawom gwarancyjnym.
4. Niniejsza gwarancja jest wa˝na z dokumentem zakupu i obowiàzuje na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Okres gwarancji przed∏u˝a si´ o czas od zg∏oszenia wady lub uszkodzenia
do naprawy sprz´tu.
6. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynnoÊci przewidzianych w instrukcji,
do wykonania których Kupujàcy zobowiàzany jest we w∏asnym zakresie i na
w∏asny koszt.
7. Ewentualne oczyszczenie sprz´tu dokonywane jest na koszt Kupujàcego
wed∏ug cennika danego autoryzowanego punktu serwisowego i nie b´dzie
traktowane jako naprawa gwarancyjna.
8. Gwarancjà nie sà obj´te:
a) mechaniczne uszkodzenia sprz´tu spowodowane w czasie jego
u˝ytkowania lub w czasie dostarczania sprz´tu do naprawy;
b) uszkodzenia i wady wynik∏e na skutek:
– u˝ywania sprz´tu do celów innych ni˝ osobisty u˝ytek;
– niew∏aÊciwego lub niezgodnego z instrukcjà u˝ytkowania, konserwacji,
przechowywania lub instalacji;
– u˝ywania niew∏aÊciwych materia∏ów eksploatacyjnych;
– napraw dokonywanych przez nieuprawnione osoby; stwierdzenie faktu
takiej naprawy lub samowolnego otwarcia sprz´tu powoduje utrat´
gwarancji;
– przeróbek, zmian konstrukcyjnych lub u˝ywania do napraw
nieoryginalnych cz´Êci zamiennych firmy Braun;
c) cz´Êci szklane, ˝arówki oÊwietlenia;
d) ostrza i folie do golarek oraz materia∏y eksploatacyjne.
9. Bez nazwy i modelu sprz´tu, daty jego zakupu potwierdzonej pieczàtkà i
podpisem sprzedawcy karta gwarancyjna jest niewa˝na.
10. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wy∏àcza, nie
ogranicza ani nie zawiesza uprawnieƒ Kupujàcego wynikajàcych z
niezgodnoÊci towaru z umowà.
59
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 60 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
âesk˘
Co byste mûli vûdût o krevním tlaku
Bûhem dne se krevní tlak neustále mûní. Prudce se zvy‰uje brzy ráno a bûhem
dopoledne pozvolna klesá. V prÛbûhu odpoledne se opût zv˘‰í a nakonec
opût klesá na nízkou úroveÀ bûhem noci. MÛÏe se také mûnit v prÛbûhu velmi
krátk˘ch ãasov˘ch období. To je dÛvod, proã mohou hodnoty, získané pfii
opakovan˘ch mûfieních, kolísat.
SYS
140
mm HG
120
100
DIA
80
mm HG
60
6
12
18
0
5h
Krevní tlak zdravého muÏe, 31 let, mûfien˘ kaÏd˘ch 5 minut.
Krevní tlak mûfien˘ v lékafiské ordinaci je pouze okamÏitou hodnotou.
Opakovaná mûfiení, provádûná doma, lépe odráÏejí skuteãné hodnoty krevního
tlaku pfii rÛzn˘ch kaÏdodenních okolnostech.
A navíc, mnoho lidí má krevní tlak odli‰n˘ od hodnot namûfien˘ch lékafiem, mûfiíli si tlak sami, jelikoÏ doma jsou tito lidé mnohem uvolnûnûj‰í, neÏ v ordinaci
lékafie. Pravidelné domácí mûfiení va‰eho krevního tlaku mÛÏe lékafii poskytnout
hodnotnou informaci o va‰em skuteãném «kaÏdodenním» tlaku.
Svûtová zdravotnická organizace (WHO) stanovila následující standardní
hodnoty krevního tlaku, mûfieného v klidu:
Krevní tlak
(mm rtuÈového sloupce)
Normální
hodnoty
Mírná
hypertenze
VáÏná
hypertenze
SYS = systolick˘
= horní hodnota
DIA = diastolick˘
= dolní hodnota
do 140
140 – 180
nad 180
do 90
90 – 110
nad 110
60
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 61 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Co byste mûli vûdût o tomto mûfiiãi tlaku
20 cm
Pro pfiesné v˘sledky je nutno mít jak˘koli mûfiiã krevního
tlaku na zápûstí pfii mûfiení ve v˘‰kové úrovni, jako je
srdce. Pfiíklad: JestliÏe je mûfiiã umístûn o 20 cm níÏe,
neÏ srdce, jak je zobrazeno vlevo (napfi. pfii poloÏení
paÏe na stÛl), bude namûfiená hodnota tlaku o pfiibliÏnû
15 mmHg vy‰‰í.
Proto má Braun SensorControl aktivní polohovací
systém (A): vede Vás abyste mûli ruku, na které
provádíte mûfiení, ve správné pozici, na úrovni srdce.
Pfiístroj Vám po mûfiení sám potvrdí, jestli jste zachovali
správnou polohu.
Navíc je tento mûfiiã tlaku vybaven manÏetou EasyClick,
která se automaticky správnû upevní kolem va‰eho
zápûstí, aby bylo zaji‰tûno pfiesné nasazení a tím i
pfiesnû zmûfiená hodnota.
• Pro zaji‰tûní pfiesn˘ch v˘sledkÛ mûfiení si peãlivû
pfieãtûte cel˘ návod k pouÏití.
• Tento pfiístroj je urãen pouze pro domácí pouÏití.
DrÏte pfiístroj a baterie mimo dosah dûtí.
• Lidé trpící srdeãní arytmií, zúÏením tepen,
arteriosklerózou, diabetici, nebo lidé mající
kardiostimulátor by se mûli pfied mûfiením svého tlaku
poradit s lékafiem, protoÏe v tûchto pfiípadech mohou
b˘t namûfieny odli‰né hodnoty.
• Pokud se léãíte nebo uÏíváte léky, obraÈte se prosím
v pfiípadû jak˘chkoli pochybností na svého lékafie.
• PouÏívání tohoto pfiístroje nenahrazuje péãi va‰eho
lékafie. V˘sledky mûfiení konzultujte s lékafiem.
61
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 62 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Popis pfiístroje
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Polohovací systém
Potvrzovací systém
Tlaãítko zapnutí/vypnutí
Tlaãítko volby
Tlaãítko pamûti («memo»)
Uzávûr manÏety
UvolÀovací tlaãítko
Bateriov˘ prostor
Pomocné pravítko
LR
LR
03
06
VloÏení baterií
• PouÏívejte pouze alkalické baterie typu LR 03 (AAA)
(napfi. Duracell), jsou dodávány s pfiístrojem (nebo
akumulátorové baterie).
• Otevfiete kryt bateriového prostoru a vloÏte dvû
baterie se správnou polaritou (viz symboly na dnû
bateriového prostoru (H)).
• S nov˘mi bateriemi (Duracell) lze provést pfiibliÏnû
300 mûfiení.
• Vybité baterie ihned vyjmûte. Nevyhazujte pouÏité
baterie do domovního odpadu, ale odevzdejte je v
pfiíslu‰né sbûrnû.
Klíãová pravidla pro správné mûfiení krevního tlaku
Správné zacházení je pro získání pfiesn˘ch v˘sledkÛ mûfiení klíãové!
• Mûfiení provádûjte vÏdy ve stejnou denní dobu, nejlépe ráno, a za stejn˘ch
podmínek.
• Mûfiení neprovádûjte bûhem 30 minut po koufiení nebo konzumaci kávy ãi
ãaje.
• Pfied pfiipevnûním na ruku sundejte z této ruky hodinky, náramky apod.
• Umístûte si pfiístroj 2 cm pod linii dlanû.
• Pfii mûfiení se posaìte, udûlejte si pohodlí, zÛstaÀte v klidu – pfiedev‰ím ruka
a prsty paÏe, na které provádíte mûfiení, neh˘bejte se a nemluvte.
• Pfiístroj drÏte po celou dobu mûfiení v úrovni srdce.
• Pfied opakováním mûfiení vÏdy vyãkejte pfiibliÏnû 3 minuty.
62
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 63 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Mûfiení
Pro spolehlivé zmûfiení krevního tlaku se, prosím, fiiìte
níÏe uveden˘mi instrukcemi.
Abyste otevfieli manÏetu, stisknûte uvolÀovací tlaãítko
(G) pod uzávûrou manÏety.
2 cm
1. Upevnûte si pfiístroj na ‰tíhlej‰í stranu holé ruky,
obrazovkou smûrem nahoru. Díky pomocnému
pravítku (I) mÛÏete zachovat poÏadovanou
2-centimetrovou vzdálenost od linie dlanû.
memo
distance
2 cm
click!
2. Pfii zavírání manÏety si pfiístroj opfiete o tûlo. Uchopte
uzávûr manÏety, stáhnûte ji a zasuÀte uzávûr do
pfiístroje aÏ zaklapne na své místo. ManÏeta se automaticky pfiizpÛsobí ‰ífice va‰eho zápûstí. Jakmile se
manÏeta uzavfie, jiÏ s pfiístrojem neh˘bejte. Pokud
byste chtûli zmûnit umístûní pfiístroje na paÏi, znovu
otevfiete a zavfiete manÏetu.
3. Stisknûte ãervené tlaãítko zapnutí/vypnutí (C).
4. PfiiloÏte si paÏi s pfiístrojem na nadloktí druhé ruky, jak
je zobrazeno na fotografii. Pomalu ruku posunujte
podél nadloktí, smûrem nahoru. Sledujte polohovací systém (A) a podle smûru naznaãeném ‰ipkou
pohybujte rukou nahoru nebo dolÛ.
63
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 64 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
5. Polohovací systém (A) zobrazen˘ vlevo spolu s
pípnutím signalizuje, Ïe jste dosáhli správnou polohu
pro mûfiení. Mûfiení se zahájí automaticky. Po
dokonãení mûfiení se znovu ozve pípnutí a zobrazí
se jeho v˘sledek spolu se zpûtnou vazbou
potvrzovacího systému (B):
Horní (systolická) hodnota
Spodní (diastolická) hodnota
Puls
Potvrzovací systém (B)
Zelená teãka v levém dolním rohu displeje potvrzuje,
Ïe podmínky mûfiení byly v pofiádku. Pokud v pofiádku
nebyly, zaãne blikat ãervená teãka a polohovací systém
(blikající ruka) ukáÏe dÛvod chybného mûfiení:
PaÏe, na které se mûfií: pfiíli‰ nízko . . . pfiíli‰ vysoko
Pohyb paÏe bûhem mûfiení
Upozornûní:
• V pfiípadû, Ïe byly zaznamenány systémové chyby
nebo ‰patná manipulace, ukáÏe se vám na displeji
místo nepfiesn˘ch v˘sledkÛ mûfiení chybov˘ kód
(detailní informace najdete v kapitole «Co dûlat
kdyÏ…»).
• 15 sekund po zapnutí pfiístroje se proces mûfiení
zahájí automaticky, i kdyÏ nebylo dosaÏeno správné
polohy pro mûfiení.
64
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 65 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Vypnutí
Stisknûte tlaãítko zapnutí/vypnutí, abyste pfiístroj
vypnuli. Jinak se pfiístroj vypne automaticky po
2 minutách.
Funkce pamûti
Vበmûfiiã tlaku mÛÏe uloÏit do pamûti aÏ 100 namûfien˘ch hodnot (model BP 3550: 80 mûfiení). UloÏení je
provedeno automaticky po kaÏdém ukonãeném mûfiení.
Tato pamûÈ je stálá. To znamená, Ïe pfii v˘mûnû baterií
se uloÏená data neztratí. PamûÈ nelze vymazat. KdyÏ je
pamûÈ plná, pfiepí‰e se nejstar‰í namûfiená hodnota.
Vyvolání uloÏen˘ch v˘sledkÛ mûfiení
Pro vyvolání uloÏen˘ch v˘sledkÛ pfiístroj nejdfiíve
vypnûte. Poté zmáãknûte tlaãítko pamûti (E). Jedním
stisknutím (m nebo n) vyvoláte v˘sledky posledního
mûfiení. Spodní fiádek na displeji následnû ukazuje na
jedné stranû index pamûti a puls, na druhé stranû datum
a ãas pfiíslu‰ného mûfiení. Zápis v pamûti také zahrnuje
zpûtnou vazbu potvrzovacího systému, jak je popsáno
v˘‰e.
Opakovan˘m tisknutím tlaãítka pamûti (E) se budou
postupnû vyvolávat v‰echna uloÏená data:
m (–) smûrem k star‰ím údajÛm
n (+) smûrem k novûj‰ím údajÛm
Rolování
DrÏte stisknutou jednu stranu tlaãítka pamûti, bude
probíhat prohledávání pamûti.
Chcete-li z reÏimu pamûti vystoupit, stisknûte tlaãítko
zapnutí/vypnutí (C).
65
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 66 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Volba reÏimu
Nastavení data a ãasu
Nejprve pfiístroj vypnûte. Stisknûte tlaãítko volby (D) na
déle neÏ 3 sekundy, aby se pfiístroj pfiepnul do reÏimu
volby. Poãkejte na ovûfiovací pípnutí. Pozice dne v
zobrazovacím poli data zaãne blikat. Pomocí tlaãítka
pamûti (E) mÛÏete nastavit datum. Stisknûte opût
tlaãítko volby, aby zaãala blikat pozice mûsíce, kter˘ pak
nastavte pomocí tlaãítka pamûti. Stisknûte opût tlaãítko
volby a stejn˘m zpÛsobem nastavte ãas (hodinu/
minutu).
Po zmûnû data a ãasu stisknûte pro ovûfiení tlaãítko
zapnutí/vypnutí (C). Pfiístroj se pak vypne.
Deaktivace polohovacího systému (A)
Pokud byste chtûli vypnout polohovací systém
(napfi. pokud se chcete zmûfiit vleÏe), pokraãujte dle
následujících krokÛ: Vypnûte pfiístroj. Na déle neÏ
3 vtefiiny zmáãknûte tlaãítko pro v˘bûr (D) a poãkejte na
potvrzení pípnutím. Na displeji se objeví datum a ãas.
Pak opakovanû stisknûte tlaãítko pro v˘bûr aÏ se symbol
polohovacího systému (
) objeví vedle blikajícího
nápisu «ON».
Zmáãknûte jednu stranu tlaãítka pamûti a zmûÀte jím
nastavení z
«ON» (polohovací systém aktivní) na
«OFF» (polohovací systém deaktivován).
Abyste potvrdili zmûnu nastavení, stisknûte tlaãítko
zapnutí/vypnutí (C).
Upozornûní:
Pokud nepotvrdíte zmûnûné nastavení stisknutím
tlaãítka zapnutí/vypnutí, pfiístroj se automaticky vypne
po 2 minutách, aniÏ by se pfiepnul na zmûnûné
nastavení.
66
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 67 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Ukládání a ãi‰tûní
Povrch pfiístroje ãistûte vlhk˘m, jemn˘m hadfiíkem.
Skvrny na manÏetû lze opatrnû odstranit navlhãen˘m
hadfiíkem. ManÏetu neperte ani chemicky neãistûte.
Pfiístroj neskladujte na místech, vystaven˘ch pfiímému
slunci nebo nadmûrné vlhkosti.
Kalibrace
Kalibrace tohoto pfiístroje byla provedena jiÏ ve v˘robû.
Pokud je pfiístroj pouÏíván v souladu s instrukcemi v této
pfiíruãce, není tfieba provádût pravidelné pfiekalibrování.
Kdykoli máte pochybnosti ohlednû pfiesnosti mûfiení,
obraÈte se prosím na servisní stfiedisko Braun.
Datum v˘roby je uvedeno jako ãíslo LOT na zadní stranû
v˘robku. První ãíslice vedle LOT pfiedstavuje poslední
ãíslici roku v˘roby. Následující tfii ãíslice oznaãují den
roku v˘roby.
Pfiíklad: LOT 4116 xx xx – tento v˘robek byl vyroben
116. den roku 2004.
Co dûlat kdyÏ ...
Problém
DÛvod
¤e‰ení
Baterie jsou vybité.
Údaje z pamûti lze
vyvolat. Mûfiení není
moÏné.
VloÏte nové baterie.
Chybové kódy 01-29:
Pfiístroj zfiejmû nebyl
správnû umístûn na
zápûstí.
Správnû nasaìte pfiístroj a
opakujte mûfiení, jak je ukázáno a
popsáno v odstavci «Mûfiení».
Chybové kódy 30 a
v˘‰e:
Systémová chyba
Opakujte mûfiení. Pokud problém
pfietrvává, dejte pfiístroj zkontrolovat do servisního stfiediska
Braun.
(bliká)
Pfi.
................
Pfi.
................
67
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 68 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Problém
DÛvod
¤e‰ení
Mûfiení nebo
natlakování se
bezprostfiednû
nezahájí.
Nebylo dosaÏeno
správné polohy pro
mûfiení.
Opakujte mûfiení jak je zobrazeno a
popsáno v kapitole «Mûfiení» nebo
deaktivujte polohovací systém (A).
Namûfiené
údaje se pfii
opakovaném
mûfiení v˘raznû
li‰í.
Krevní tlak pfiirozenû
kolísá. U zdrav˘ch
dospûl˘ch je moÏná
odchylka 10 aÏ
20 mmHg.
Ïádné
ManÏeta není správnû
nasazena.
Zkontrolujte, zda je pfiístroj umístûn
následujícím zpÛsobem:
– na tenãí stranû zápûstí
– s displejem nahoru
– s bateriov˘m prostorem
smûfiujícím k tûlu uÏivatele
– cca 2 cm od základního kloubu
palce
Mûfiení nebylo trvale
Pfii kaÏdém mûfiení postupujte
provádûno ve v˘‰i srdce. pfiesnû jak je ukázáno a popsáno
v odstavci «Mûfiení».
Mluvení, ka‰el, smích,
pohyb apod. pfii mûfiení
mohou ovlivnit namûfienou hodnotu.
Pfied mûfiením
se polohovací
systém (A) na
displeji
nezobrazuje.
68
Pfii mûfiení buìte v klidu, uvolnûte
se, nepohybujte se a nemluvte.
Polohovací systém (A) je Návod na aktivaci polohovacího
deaktivován.
systému (A) najdete v kapitole
«Volba reÏimu».
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 69 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Technické údaje
Model:
BP 3560 / BP 3550
Princip funkce:
Oscilometrická metoda
Displej:
LCD displej
Rozsah mûfiení:
0 – 320 mmHg
(tlak manÏety)
Mûfiení krevního tlaku:
30 mmHg
250 mmHg
(minimální diastolická hodnota)
(maximální systolická hodnota)
Hodnota pulsu:
30 – 150 / min
Laboratorní pfiesnost:
± 3 mmHg
± 5 % údaje
Nafukování:
Automatické, tiché, pfiizpÛsobené krevnímu tlaku
Napájení:
2 baterie, typ LR 03 (AAA)
(napfi. Duracell)
Pracovní teplota:
+ 10 °C aÏ + 40 °C
Skladovací teplota:
– 20 °C aÏ + 60 °C
Vlhkost:
AÏ 85% relativní vlhkosti
ManÏeta:
Vhodná pro zápûstí s obvodem 13,5 aÏ 20 cm
(tlak manÏety)
(hodnota pulsu)
Pfiístroj je nutno pouÏívat za standardních teplotních a vlhkostních podmínek,
jinak jeho technická pfiesnost není zaruãena.
69
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 70 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Typ zafiízení BF
Zmûna vyhrazena bez pfiedchozího upozornûní.
Tento v˘robek odpovídá následujícím standardÛm:
DIN EN 60601-1: 3/96 «Medical electrical equipment» –
Part 1: General requirements for safety
DIN EN 1060-1: 12/95 «Non-invasive sphygmomanometers» –
Part 1: General requirements
DIN EN 1060-3: 9/97 «Non-invasive sphygmomanometers» –
Part 3: Supplementary requirements for electro-mechanical blood pressure
measuring systems
0297
Tento v˘robek odpovídá nafiízení direktivy ES 93/42/EEC
(Medical Device Directive).
ELEKTRICKÁ LÉKA¤SKÁ ZA¤ÍZENÍ vyÏadují zvlá‰tní opatrnost t˘kající se
kompatibility elektrick˘ch lékafisk˘ch zafiízení. Pro detailní popis poÏadavkÛ
kompatibility elektrick˘ch lékafisk˘ch zafiízení, prosím, kontaktujte infolinku
Braun.
Pfienosná a mobilní zafiízení pro radiovou komunikaci mohou ovlivnit
LÉKA¤SKÁ ELEKTRICKÁ ZA¤ÍZENÍ.
Po skonãení Ïivotnosti neodhazujte prosím tento v˘robek do bûÏného
domovního odpadu. MÛÏete jej odevzdat do servisního stfiediska Braun nebo
na pfiíslu‰ném sbûrném místû zfiízeném dle místních pfiedpisÛ.
Obaly uchovejte po dobu trvání záruãní lhÛty v˘robku.
PouÏité obaly a baterie/akumulátory odevzdávejte do sbûrn˘ch surovin nebo na
místa k tomu urãená. Baterie nevhazujte do ohnû. Pfii likvidaci obalÛ a baterií
postupujte zpÛsobem, stanoven˘m pfiíslu‰n˘mi obecnû závazn˘mi právními
pfiedpisy.
70
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 71 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Záruka
Na tento v˘robek poskytujeme záruku po dobu 2 let od data prodeje spotfiebiteli.
Bûhem této záruãní doby bezplatnû odstraníme závady na v˘robku, zpÛsobené
vadami materiálu nebo chybou v˘roby. Oprava bude provedena podle na‰eho
rozhodnutí buì opravou nebo v˘mûnou celého v˘robku.Tato záruka platí pro
v‰echny zemû, kam je tento v˘robek dodáván firmou Braun nebo jejím
autorizovan˘m distributorem.
Tato záruka se nevztahuje: na po‰kození, vzniklá nesprávn˘m pouÏíváním a
údrÏbou, na bûÏné opotfiebení, jakoÏ i na defekty, mající zanedbateln˘ vliv na
hodnotu a pouÏitelnost pfiístroje. Záruka pozb˘vá platnosti, pokud byl v˘robek
mechanicky po‰kozen nebo pokud jsou opravy provedeny neautorizovan˘mi
osobami nebo pokud nejsou pouÏity originální díly Braun. Pfiístroj je urãen
v˘hradnû pro domácí pouÏití. Pfii pouÏití jin˘m zpÛsobem nelze uplatnit záruku.
Poskytnutím záruky nejsou dotãena práva spotfiebitele, která se ke koupi vûci
váÏí podle zvlá‰tních právních pfiedpisÛ.
Záruka platí jen tehdy, je-li záruãní list fiádnû vyplnûn (datum prodeje, razítko
prodejny a podpis prodavaãe) a je-li souãasnû s ním pfiedloÏen prodejní doklad
(dále jen doklady o koupi).
Chcete-li vyuÏít servisních sluÏeb v záruãní dobû,pfiedejte nebo po‰lete
kompletní pfiístroj spolu s doklady o koupi do autorizovaného servisního
stfiediska Braun. Aktualizovan˘ seznam servisních stfiedisek je k dispozici
v prodejnách v˘robkÛ Braun.
Volejte bezplatnou infolinku 0800 11 33 22 pro informaci o nejbliωím servisním
stfiedisku Braun.
O pfiípadné v˘mûnû pfiístroje nebo zru‰ení kupní smlouvy platí pfiíslu‰ná
zákonná ustanovení. Záruãní doba se prodluÏuje o dobu, po kterou byl v˘robek
podle záznamu z opravny v záruãní opravû.
71
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 73 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Måling
For at få en pålidelig blodtryksmåling bedes du følge vejledningen nedenfor.
1. Placer måleapparatet på den tyndeste del
af din bare underarm, så apparatet vender
opad. Afstandshjælpen sørger for at holde
den nødvendige afstand på 2 cm til
håndfladelinjen.
2 cm
me
mo
2. For at lukke manchetten holdes apparatet op
mod din krop. Tag så fat i manchetlukningen,
træk manchetten ud og sæt manchetlukningen i måleapparatet, til den klikker på
plads. Når manchetten er lukket, skal du ikke
flytte apparatet mere. Hvis du ønsker at
ændre placeringen af apparatet på din arm,
åbner og lukker du manchetten igen.
3.Tryk på den røde tænd/sluk-knap.
4. Læg hånden med apparatet på den anden
overarm som vist. Bevæg langsomt
hånden op langs overarmen. Hold øje
med placeringssystemet og bevæg din
hånd op eller ned i pilens retning.
✂
5. Placeringssystemet til venstre og et
bip bekræfter, at du har nået den rette
placering for målingen. Målingen starter
automatisk.
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 74 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Måling
For en pålitelig blodtrykksmåling, vennligst følg instruksjonene nedenfor:
1. Plasser apparatet på den smale siden av
din bare underarm med måleren vendt
opp. Avstandshjelperen vil hjelpe deg
med å holde den nødvendige avstanden
på 2 cm fra linjen ved håndflaten.
2 cm
me
mo
2. For å lukke mansjetten må du holde
apparatet inn mot kroppen din. Ta tak i
lukkemekanismen på mansjetten, trekk ut
mansjetten og sett lukkemekanismen i
åpningen på apparatet til den festes på
plass. Når mansjetten er lukket, må du ikke
lenger bevege på apparatet. Hvis du ønsker
å endre på apparatets posisjon på armen,
må du åpne og lukke mansjetten på nytt.
3. Trykk på den røde på-/avknappen.
4. Plasser hånden med apparatet mot
overarmen som vist. Før hånden sakte
oppover langs overarmen. Hold øye
med posisjoneringssystemet og flytt
hånden litt opp eller ned, i samsvar med
retningen som pilen viser.
5. Posisjoneringssystemet vises til venstre,
og et lydsignal bekrefter at riktig
måleposisjon er nådd. Målingen starter
automatisk.
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 75 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Mätning
Följ nedanstående instruktioner för att få en tillförlitlig blodtrycksmätning.
1. Placera mätapparaten på den smala sidan
av din bara underarm med monitorn
uppåt. Distansen hjälper till att hålla det
önskade avståndet på 2 cm till handledslinjen.
2 cm
me
mo
2. Håll apparaten mot kroppen för att stänga
manschetten. Håll i tillslutningsdelen på
manschetten, dra ut manschetten och
sätt in tillslutningsdelen i mätapparaten
tills den klickar på plats. Flytta inte på
apparaten sedan manschetten är stängd.
Öppna och stäng manchetten igen, om du
vill ändra på monitorns läge på din arm.
3. Tryck på den röda på/av-knappen.
4. Placera handen med apparaten på den
andra överarmen som på bilden. Flytta
långsamt handen uppåt längs den
andra överarmen. Titta på lägessystemet
och flytta din hand uppåt eller nedåt
beroende på den riktning som pilen visar.
5. När du har kommit till rätt mätningsposition bekräftas detta med
lägessystemet som visas till vänster och
ett pip. Mätningen startar automatiskt.
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 76 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Mittaaminen
Jotta saisit luotettavan mittaustuloksen, noudata alla olevia ohjeita.
1. Aseta mittarin kotelo paljaan käsivarren
ohuimmalle kohdalle mittari ylöspäin.
Etäisyydentunnistin auttaa säilyttämään
2 cm etäisyyden kämmeneen.
2 cm
me
mo
2. Sulje mansetti pitämällä laitetta kehoasi
vasten. Tartu sen jälkeen mansetin
sulkimeen, avaa mansetti ja kiinnitä
mansetin suljin näytön koteloon siten, että
se lukittuu paikoilleen. Kun mansetti on
suljettu, älä liikuta laitetta. Jos haluat
muuttaa mittarin asentoa käsivarressasi,
avaa ja sulje mansetti uudestaan.
3. Paina punaista virtapainiketta.
4. Aseta käsivarsi, johon laite on kiinnitetty,
toisen käsivarren päälle kuvassa esitetyllä
tavalla. Siirrä kättä hitaasti ylöspäin
toista käsivartta pitkin. Tarkkaile
asennontarkistusjärjestelmää ja siirrä
kättä ylös- tai alaspäin nuolen
osoittamalla tavalla.
5. Vasemmalla näkyvä asennontarkistusjärjestelmä ja äänimerkki vahvistavat, että
laite on oikealla mittauskorkeudella.
Mittaaminen käynnistyy automaattisesti.
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 77 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Pomiar ciÊnienia krwi
Aby uzyskaç rzetelny wynik pomiaru ciÊnienia krwi, zastosuj si´ do poni˝szych
instrukcji.
1. UmieÊç ciÊnieniomierz na w´˝szej cz´Êci
ods∏oni´tego przedramienia tak, aby
skierowany by∏ ku górze. Punkt pomo˝e Ci
zachowaç wymaganà odleg∏oÊç 2 cm od
d∏oni.
2 cm
me
mo
2. Aby za∏o˝yç mankiet przytrzymaj urzàdzenie
przy ciele. Nast´pnie chwyç za koƒcówk´
mankietu, wyciàg mankiet i w∏ó˝ jego
koƒcówk´ w obudow´ urzàdzenia a˝ do
zablokowania. Po za∏o˝eniu mankietu nie
przesuwaj urzàdzenia. JeÊli chcesz przesunàç
ciÊnieniomierz w inne miejsce na ramieniu,
otwórz mankiet i za∏ó˝ go z powrotem.
3. Nacisnàç czerwony przycisk wy∏àcznika.
4. Oprzyj r´k´ z umocowanym na niej
urzàdzeniem na drugiej r´ce, jak pokazano
to na obrazku. Powoli przesuƒ r´k´ w
gór´ wzd∏u˝ ramienia. Obserwuj
wskazania systemu pozycjonowania i
przesuƒ r´k´ w dó∏ lub w gór´, zgodnie z
kierunkiem pokazanym przez strza∏k´.
5. Wskaênik systemu pozycjonowania
wyÊwietlony z lewej strony i sygna∏
dêwi´kowy potwierdzi, ˝e r´ka znalaz∏a si´
we w∏aÊciwym do pomiaru po∏o˝eniu.
Pomiar rozpocznie si´ automatycznie.
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 78 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Mûfiení
Pro spolehlivé zmûfiení krevního tlaku se, prosím, fiiìte níÏe uveden˘mi
instrukcemi.
1. Upevnûte si pfiístroj na ‰tíhlej‰í stranu
holé ruky, obrazovkou smûrem nahoru.
Díky pomocnému pravítku mÛÏete
zachovat poÏadovanou 2-centimetrovou vzdálenost od linie dlanû.
2 cm
me
mo
2. Pfii zavírání manÏety si pfiístroj opfiete o
tûlo. Uchopte uzávûr manÏety, stáhnûte ji
a zasuÀte uzávûr do pfiístroje aÏ zaklapne
na své místo. Jakmile se manÏeta
uzavfie, jiÏ s pfiístrojem neh˘bejte. Pokud
byste chtûli zmûnit umístûní pfiístroje na
paÏi, znovu otevfiete a zavfiete manÏetu.
3. Stisknûte ãervené tlaãítko zapnutí/
vypnutí.
4. PfiiloÏte si paÏi s pfiístrojem na nadloktí
druhé ruky, jak je zobrazeno na fotografii.
Pomalu ruku posunujte podél
nadloktí, smûrem nahoru. Sledujte
polohovací systém a podle smûru
naznaãeném ‰ipkou pohybujte rukou
nahoru nebo dolÛ.
5. Polohovací systém zobrazen˘ vlevo
spolu s pípnutím signalizuje, Ïe jste
dosáhli správnou polohu pro mûfiení.
Mûfiení se zahájí automaticky.
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 79 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Eksempel
Exempel
Esimerkki
Przyk∏ad
Pfiíklad
6084402_BP3550/60_S4-80 Seite 80 Mittwoch, 20. Dezember 2006 4:22 16
Download

SensorControlSensorControlSensorControl