05-06/12
MOTORPAL BULLETIN – PRAVIDELNÉ INFORMACE O DĚNÍ VE SPOLEČNOSTI
Další milník spolupráce se společností
Deutz – dva miliony čerpadel PC1M
Společnost MOTORPAL vyrobila v květnu ve svém jihlavském
závodě
dvoumilionté jednoválcové vstřikovací palivové čerpadlo typu PC1M, určené
pro renomovaného německého výrobce dieselových motorů, firmu
Deutz AG.
Deutz vybavuje čerpadly z Motorpalu
svoji historicky nejlépe
prodávanou řadu motorů s typovým označením Deutz 2011.
Tyto motory jsou následně používány celou řadou známých výrobců mo-
MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS
Spolupráce s firmou Deutz v
letopočtech
bilních zařízení a technologických aplikací pro průmysl a stavebnictví (Volvo, Atlas Copco atp.).
Uvedený typ vstřikovacího čerpadla se v několika
provedeních vyrábí v Motorpalu již od roku 2003.
Po nelehkém období krize
se Motorpalu vloni podařilo navýšit dodávky tohoto
čerpadla pro společnost
Deutz o 43 procent na celkový objem 248 000 kusů.
Tento úspěch byl jedním z
faktorů, které významně
přispěly ke stabilizaci firmy a návratu ke kladnému hospodářskému výsledku.
1993 – první kontakty mezi zástupci společností Deutz a Motorpal
1994 – ukončení vývoje čerpadla PF33,
zahájení dodávek ze společného podniku Motorpalu a R. Bosche (Bosch Diesel)
1998 – jednání o dodávkách řadových
čerpadel PPMi
2001 – sériové dodávky PPMi pro motory Deutz 914
2002 – jednání o dodávkách čerpadel
PC1M
2003 – zahájení sériových dodávek
PC1M pro motory Deutz 2011, Motorpal
se stal výhradním dodavatelem vstřikovacích systémů pro motory Deutz řady 914,
resp. 2011
2007 – vyrobeno milionté čerpadlo PC1M
určené pro motory Deutz 2011
2012 – dva miliony vyrobených čerpadel
PC1M pro Deutz
2 OOO
2.
2.OO
2.OOO
Motorpal vyrobil dva miliony čerpadel pro Deutz
Společnost MOTORPAL vyrobila v polovině května dvoumilionté jednoválcové
čerpadlo PC1M pro německého producenta dieselových motorů Deutz AG.
Všem zaměstnancům, kteří se na tomto významném projektu dosud podíleli,
vedení společnosti MOTORPAL upřímně děkuje. Vedení firmy si jejich práce velmi váží
a věří, že vytrvalost, šikovnost a nasazení našich pracovníků přinese ještě celou řadu
podobně významných milníků v životě společnosti.
V Jihlavě, 23. května 2012
Vedení společnosti
www.motorpal.cz
Výsledky za první čtvrtletí letošního roku
Motorpal v prvním čtvrtletí hospodařil se
ziskem. Čtvrtletní výsledky ukazují pozitivní vývoj v tržbách. Nárůst tržeb je
34procentní oproti roku 2011. Ukazatel EBITDA, který vypovídá o schopnosti společnosti generovat hotovost na pokrytí mj. investičních výdajů, splátek jistiny a úroků bankovních úvěrů, byl také
splněn. Výši zisku a hodnotu ukazatele EBITDA však pozitivně ovlivnil aktuální vývoj kurzu koruny vůči euru a dolaru. Ve srovnání s finančním plánem o
plných 11 mil. Kč. Oslabování kurzu koruny vůči euru má zásadní vliv na plnění ukazatele EBITDA. Negativní je fakt,
pokud bychom odečetli vliv kurzu z ukazatele EBITDA, ukazatel by splněn ne-
byl. V hospodaření Hlavní ukazatele hospodaření Motorpalu (v mil. Kč)
společnosti se ne- Ukazatel
Skutečnost
Plán
gativně projevuje
Tržby z prodeje
373,5
370,6
vyšší spotřeba náVýkonová
spotřeba
232,5
216,5
řadí. Vyšší sklado129,8
134,8
vé zásoby nářadí Osobní náklady
negativně ovlivňují Provozní výsledek hosp.
16,4
13,4
cash flow firmy.
Finanční výsledek hosp.
- 0,9
- 8,1
Před námi je ješ- Výsledek hosp. před zdaněním 15,5
5,3
tě druhé pololeEBITDA
31,7
29,3
tí, které bylo pro
11,0
0
naši výrobní fir- Vliv kurzu
mu vždy pololetím horším. Právě v těchto dnech přisilného růstu poptávky po našich výrobpravujeme výhled zakázkové náplně a
cích a naší společnou výzvou je vytěžit
aktualizaci finančního plánu na druhé
z nich maximum.
pololetí. Letošní rok je rokem dalšího
Luboš Zápotočný
1
1
MOTORPAL BULLETIN – PRAVIDELNÉ INFORMACE O DĚNÍ VE SPOLEČNOSTI
Strategické cíle Motorpalu pro roky 2012 a 2013
O hlavních oblastech strategie rozvoje Motorpalu pro letošní a
příští rok jednali zástupci naší společnosti v Hrotovicích. Tyto oblasti zpracuje vedení společnosti do konkrétních cílů a zveřejní je
v některém z dalších vydání Trysky. Zde tedy představujeme zatím základní oblasti:
Aktivní, spolupracující a motivovaní zaměstnanci
•
•
•
•
Nastavíme finanční motivaci v závislosti na výkonu
a kvalitě
Podpoříme osobní rozvoj a iniciativu zaměstnanců
Zavedeme vizualizaci výkonů všech procesů a týmů
Podpoříme týmovou práci a projektové řízení
Konkurenceschopný výrobek a inovace
•
•
•
•
Získáme partnery pro inovativní řešení
Zavedeme inovační cykly pro stávající výrobky
Zdokonalíme kalkulace pro rozhodování, zda vyrábět nebo
nakupovat, oceníme a snížíme náklady na nevyužitou kapacitu
Zaměříme se na vysoké objemy specializované výroby na vysoké technologické úrovni
Aktivní řízení rizik
•
•
•
•
Snížíme vliv kurzového rizika formou nákupu v cizích
měnách
Centralizujeme nákup a budeme sdílet rizika s dodavateli
Snížíme riziko výrobního procesu zvýšením důrazu na prevenci v údržbě
Zavedeme systém projektů v oblasti pracovního
a životního prostředí
Efektivita firemních procesů
•
•
•
•
•
•
•
Formalizujeme Motorpal production system a zahájíme
implementace metod ve všech procesech
Implementujeme procesy SCM a propojíme logistiku s dodavateli a zákazníky
Zavedeme systém plánování výroby na sklad a na zakázky s cílem snížit variabilitu výroby
Snížíme náklady na nekvalitu formou investic do prevence
Zvýšíme produktivitu systematickým odstraňováním prostojů, nekvality a organizací spotřeby nářadí
Zpracujeme normy spotřeba nářadí a technologicky nutných prostojů
Zavedeme nový systém reportingu ukazatelů procesů
Stabilizace pozice na trhu
•
•
•
•
2
Posílíme značku MOTORPAL
Lepším plánováním kapacit zajistíme rychlejší reakci na požadavky zákazníků a zvýšíme přesnost dodávek
Zkrátíme dobu na realizaci nových projektů a vytvoříme
nový systém projektového řízení nových výrob
Zvýšíme zákaznický komfort v kvalitě a poprodejních službách
MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS
Elektronizací nákupu šetříme průměrně 22 procent nákladů
Motorpal využívá od poloviny března letošního roku
testovací verzi elektronického nákupního systému
PROe.biz společnosti NAR marketing.
Naše společnost se stále nachází ve fázi výběru partnera a následně bude testovat systémy dalších tří společností, abychom dostatečně porovnali hlavní hráče
na trhu s elektronickými nákupními systémy umožňující dynamické porovnání dodavatelských nabídek a vybrali pro Motorpal optimální řešení.
Úsek nákupu Motorpalu, který zajišťuje nákupy všech
dodávek a materiálů pro společnost, prozatím – k začátku měsíce června – provedl 29 elektronických nákupních případů z čehož 7 případů s kolem dynamického porovnání (vlastní soutěž neboli e-aukce) napříč všemi myslitelnými nakupovanými kategoriemi.
Jednou z nejúspěšnějších soutěží byl prozatím nákup
elektrické energie pro rok 2013, kde se za pomoci tohoto nástroje podařilo vyjednat podmínky s cenovou
úsporou ve výši 206 540 EUR, což je téměř 15 procent
oproti ceně stávající, a také splatnost faktur navýšit z
60 dnů na 65 dnů u stávajícího dodavatele.
Dosahovaná úroveň úspory je u případů provedených
doposud v Motorpalu v průměru 22 procent, což v celkovém finančním vyjádření představuje cca 7,5 milionu korun. Vyjednávání podmínek formou e-soutěže
také rychleji a jasněji pomáhá stanovit další podmínky
Motorpalu vůči dodavatelům, jako již zmiňované splatnosti, záruky atd.
Víme, že aukce nejsou cílem, ale velmi účinným nástrojem v procesu vyjednávání a integrace dodavatelů a zefektivňování celého dodavatelského řetězce. Největší přínos nesou tehdy, jsou-li vhodně užity v kontextu celkového přístupu k výběru. Je potřeba
si uvědomit, že stále ještě plně nevyužíváme (Motorpal a.s.) potenciál, který může vzejít ze zapojení elektronizace nákupu a možného dynamického porovnání
do nakupování a výběru dodavatelů pro služby, režijní
materiál, investice i konsolidované objemy standardizovaných a specifikovaných položek jednicových
materiálů. Proto od nasazení a rozšířeného využívání
e-nákupních systémů, které je provázáno na principy
nakupování dané novou nákupní směrnicí, očekáváme nejen úspory času a financí, ale celkové zefektivnění nákupního procesu.
Další nespornou výhodou elektronizace vyjednávání a sběru nabídek je ochrana nákupců i tzv. žadatelů
(těch, co chtějí cokoliv pořídit) proti podezřením, ba
přímo nařčením z netransparentnosti, podjetí a nadržování konkrétnímu dodavateli. Pomáhají k snadnější
a přehlednější, jednoznačné auditovatelnosti i reportovatelnosti nakupování.
Ze zkušeností podotýkáme, že nikdy nebude dostatečně nahlas a zřetelně řečeno – a to i přes nesčíslná opakování – že úspěch využívání elektronického nakupování (a aukce pak zvláště) je přímo závislý na dostatečné přípravě celého nákupního případu včetně specifikace a definice nedělitelných soutěžených položek
s dostatečným vymezením času na testování a ověřování kvality aukcí nakupovaných a porovnávaných
materiálů či dílců. Proto chceme poděkovat všem kolegům (interním klientům), kteří se dosud na přípravě zadání podíleli, jelikož bez spolupráce a dobré přípravy
ubývá šance na úspěch a zvyšování EBITDA prostřednictvím úspor na vstupech do společnosti.
Závěrem jen zmíníme, že nákupní tým Motorpalu na
základě zkušeností s užitím e-nákupních systémů
18. června vede jednu z přednášek na semináři „Stavební zakázky účelně a efektivně“, pořádané Asociací
poskytovatelů a uživatelů elektronických nástrojů pro
výběrová řízení v jihlavském sídle Kraje Vysočina.
Veronika Sobotíková (Specialista centralizace a Elektronizace),
Jan Hirsch (ředitel nákupu)
Děkujeme bezpříspěvkovým dárcům krve!
Zaměstnanci Motorpalu – Jan
Ondřejka a Vít Kolář – získali od Českého červeného kříže
bronzovou medaili prof. MUDr.
Jana Jánského. Tato medaile se uděluje za deset bezpříspěvkových odběrů krve.
Velice si vážíme odpovědnosti
a příkladného přístupu našich
zaměstnanců, a to nejen Jana
Ondřejky a Víta Koláře. Můžeme se totiž pochlubit tím, že
držitelů Jánského medaile je v
Motorpalu již několik.
Ocenění je pojmenováno po
Janu Jánském, českém lékaři a psychiatrovi, objeviteli čtvrté krevní skupiny. Uděluje se
bezpříspěvkovým dárcům v
České republice a na Slovensku.
3
MOTORPAL BULLETIN – PRAVIDELNÉ INFORMACE O DĚNÍ VE SPOLEČNOSTI
Gratulujeme
květnovým a červnovým
jubilantům!
K šedesátinám popřejeme:
KAMITZ Gudrun Annelies
94130
KREJČÍ Antonín
92240
Padesátiny bude mít:
CEJPEK Vladimír
9116A
DOHNAL Jaroslav
38310
DOLEŽALOVÁ Vlasta
9129B
KÖLBL Josef
38303
KOPEČNÝ Miloš
37200
KRATOCHVÍLOVÁ Vladimíra
9414B
ŠPRINCL Antonín
93160
ŠTOROVÁ Helena
9221A
ŠTURC Libor
43210
HAJNÝ Zdeněk
93120
LÍBAL Karel
38310
LUKŠOVÁ Antonie
93120
Čtyřicetiny zapije:
ČERNOVICKÝ Jiří
KOURKOVÁ Jana
KUPKOVÁ Ida
MARTINŮ Jana
MIŠÍK Jan
PEKÁREK Pavel
ZÁPOTOČNÝ Luboš
KAŇKOVSKÝ Petr
KVASNOVSKÝ Jaroslav
NOVÝ Pavel
POKORNÁ Eva
RAMACHOVÁ Lenka
TESAŘOVÁ Ilona
VONDRUŠKA Petr
38330
38410
94130
9220B
93250
9116A
14000
17300
9116B
16000
93170
9414A
93110
15710
K třicetinám popřejeme:
PUNČOCHÁŘOVÁ Martina
93170
SCHUT Ralph Christian
43600
VÍTEK Ladislav
34230
VYBÍRAL Jiří
93120
ZÁMEK Martin
17970
HOFRÍK Michal
9221B
KOPEČNÁ Jitka
92240
Dvacáté narozeniny oslaví:
BAJGL Vladimír
9129B
DOŠKOVÁ Petra
9219B
KOUTNÝ Petr
93110
KŘÍŽ Jan
93160
NEVRKLOVÁ Lucie
9414A
BUČEK Michal
93110
ŘIHÁČKOVÁ Šárka
93160
SVĚRÁK Lukáš
9221A
VONDERKOVÁ Lucie
94130
4
MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS
Prostřednictvím fondu vedoucího
budeme motivovat aktivní zaměstnance
Od začátku května se obnovuje motivační složka mzdy, tzv. fond vedoucího. Cílem této složky mzdy je průběžné oceňování mimořádných pracovních výsledků jednotlivých zaměstnanců.
Fond vedoucího je přidělován jednotlivým víceprezidentům na začátku každého kalendářního čtvrtletí. Celkový objem peněz, který je rozdělován tímto
způsobem, může dosáhnout v závislosti na hospodaření firmy až půl milionu korun měsíčně. V případě, že se v některém měsíci nevyčerpají všechny
prostředky (není pro to důvod), pak se převedou do dalšího období.
Minimální výše odměny z fondu vedoucího je 500 korun. O rozdělení fondu mezi dílčí organizační jednotky rozhodují jednotliví vrcholoví manažeři.
Pravomocí generálního ředitele je kdykoliv pozastavit tvoření nebo čerpání
fondu vedoucího. Jedním z důvodů pro tento krok mohou být například neuspokojivé hospodářské výsledky.
Čerpání fondu se provádí formou konkrétních odměn konkrétním zaměstnancům v rámci zpracování měsíční docházky v systému Kompas, v položce Fond vedoucího. Personální útvar průběžně čerpání fondu sleduje a
poskytuje víceprezidentům souhrnné informace.
Pavel Nový
NAPSALI O NÁS
Čerpadlo přispělo ke stabilizaci firmy
Jihlavský deník, 18. 5. 2012
Společnost Motorpal vyrobila ve svém jihlavském závodě dvoumilionté jednoválcové vstřikovací palivové čerpadlo typu PC1M, určené
pro renomovaného německého výrobce dieselových motorů, firmu Deutz AG. „Deutz vybavuje čerpadly z Motorpalu svoji historicky nejlépe prodávanou řadu motorů s typovým označením Deutz 2011,“ zdůraznil mluvčí Motorpalu Jan Nováček. Loni se jihlavskému Motorpalu podařilo navýšit dodávky tohoto čerpadla pro společnost Deutz o 43 procent na celkový objem 248 tisíc kusů.
Motorpal se zaměřuje hlavně na zahraničí
Mladá fronta Dnes, 18. 5.2012
Strojírenská firma Motorpalu oznámila výsledky za loňský rok. „Na obratu ve
výši zhruba 1,3 miliardy korun se podílí přibližně 85 procenty export,“ uvedl mluvčí Jan Nováček. Jihlavský podnik hospodařil loni se ziskem. Jeho významným odběratelem je německá společnost Deutz. Motorpal se ale zaměřuje i na jiné trhy, například na Rusko, země bývalého Sovětského svazu, Indii a Čínu. Dává práci 1 800 lidem. Po útlumu spolupráce způsobeném
krizí se mu loni podařilo zvýšit dodávky čerpadel pro Deutz o 43 procent na
248 tisíc kusů. Deutz čerpadly vybavuje například motory pro stroje v průmyslu a stavebnictví.
SOUTĚŽ
Výherci soutěže z minulého čísla Trysky jsou Jan Reiterman (středisko
1125), Vlasta Doležalová (středisko 91290) a Jana Hosnedlová (středisko 92230). Ceny si mohou vyzvednout na sekretariátu generálního ředitele
u paní Šárky Vackové (2364) po předložení průkazky.
Redakční rada:
RNDr. Milan Medonos, Ing. Antonín
Policar, Ing. Petr Vykoukal,
Ing. Pavel Nový, Jaromír Prášil,
Ing. Jan Nováček
Vydává:
4JAN Public Relations, s.r.o.
Varšavská 40/345, 120 00 Praha 2
tel.: 222 513 997, fax: 222 242 408
e-mail: [email protected]
Tisk: INAPA tiskárna, s.r.o
Novinová sazba povolena
MK ev. č. E 12084 ze dne 23. 5. 2001
Download

O 2.OOO - Motorpal