Manuál AMK
OBSAH:
1.
Základní informace:




podmínky vstupu do AMK
nejčastější dotazy na Vodafone lince pro firemní zákazníky
kontakty
samoobsluha
2.
Přenos čísla od jiného operátora
3.
Přenos stávajícího Vodafone čísla
4.
Objednávkový formulář AQUEL
5.
Vyúčtování
6.
Administrátorské heslo
7.
Převod práv a závazků
1. ZÁKLADNÍ INFORMACE:

SIM lze získat pouze na IČO ( aktivní živnost )

Vyplnění Objednávkového formuláře AQUEL

Limit SIM na IČO:
o Max. 5 hlasových SIM karet u fyzických osob, max. 10 hlasových SIM karet u právnických osob
o Max. 5 datových SIM karet u fyzických osob, max. 10 datových SIM karet u právnických osob
V případě, že klient využívá zvýhodněné podmínky a chce do svého IČ doobjednat nové číslo, tedy další
SIM, kontaktuje: Aneta Štorkánová, 775 010 461, [email protected]


Platnost Smlouvy je individuální, 24 měsíců od data generování

Pokud vystoupí člen z asociace, přechází na standardní podmínky, avšak délka Smlouvy stále platí

Doklady, které je potřeba doložit ke smlouvě:
Kopii aktuálního Živnostenského listu nebo výpis ze živnostenského rejstříku
s razítkem úřadu nebo pošty.

Nejčastější požadavky, se kterými se asociační zákazníci OBRACÍ na PÉČI O FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY
Vodafone Linku 800 77 22 77
Vyúčtování (info o fakturách).
Reklamace faktur.
Změny adres (dodacích, fakturačních atd.).
Přidání nebo odebrání čísel z VPN
Dotazy na poplatky služeb.
Nastavení individuálních služeb (SMS, MMS, Data, Roaming …)
Změna hesla.
Informace o produktech.
Informace o aktuálně provolané částce.
Nastavení Flexilimitů a Flexistropů.
Duplikát SIM v případě ztráty (lze vyzvednout i na značkové prodejně Vodafone)
Aktivace SIM.
Vrácení volací jistiny po 3 měsících dobré plat. historie (volací jistina se skládá v případě
nového ŽL (kratší jak 6 měsíců), stávajících závazků u Vodafone, záznam v SOLUSu)
Nejrychlejší a nejpřehlednější je Internetová samoobsluha na www.vodafone.cz.
Kontakty:
Aneta Štorkánová, linka 775 010 461 ( e-mail: [email protected] ) v případě
zájmu o AMK tarif, nejasnosti nabídky, vysvětlení znění Smlouvy
Linka pro péči o firemní zákazníky 800 77 22 77 ( standardní péče, dotazy, požadavky, změny )
Internetová samoobsluha:
https://samoobsluha.vodafone.cz/
Návod k práci se samoobsluhou a vysvětlení nejčastějších dotazů naleznete v Centru péče:
http://pece.vodafone.cz/app/home/s/firemni
2. PŘENOS ČÍSLA OD JINÉHO OPERÁTORA:











V případě, že chcete přenést stávající číslo od TO2, či T-M je potřeba mít vyřešeny závazky (smlouvu na
dobu určitou, dotaci na tel.). První misí je zajít si ke stávajícímu operátorovi a vyřešit si své závazky
(minimalizovat tarif)
Proces přenosu stávajícího tel. čísla od současného operátora se nazývá „portace“.
K tomuto procesu je zapotřebí následující:
o PAC kód, který vygeneruje Vodafone (11-timístné číslo) a zašle na číslo, které bude
přeneseno. Tento kód bude zaslán až po podpisu a aktivaci Smlouvy.
o PAC kód v sobě nese kompletní informaci pro přenos k VF od stávajícího operátora. Má
omezenou platnost pracovních 10 dní.
o Jakmile podáte výpověď současnému operátorovi, operátor je povinen do 5-ti pracovních dnů
číslo uvolnit, případně sdělit, proč tak neučiní (vyčíslit závazky).
Stačí s PAC kódem zajít na prodejnu příslušného operátora a sdělit, že chcete přenést své číslo/čísla a
sdělit PAC kód.
Stávající operátor je povinen vystavit formulář o žádosti o přenesení a potvrdit ho datem a razítkem.
Po uvolnění čísla u původního operátora dojde automaticky k nastavení nejbližšího možného data
přenosu a vygenerování SMS s informací, kdy bude číslo přeneseno.
K přenosu musí dojít do 14 pracovních dnů od uvolnění telefonního čísla.
Datum přenosu musí být nastaven vždy jen na noc mezi dvěma pracovními dny (PO - UT, UT - ST, ST CT, CT - PA)
I tel. číslo, které portujete, bude mít novou SIM Vodafone. Nová SIM bude doporučeně zaslána po
aktivaci Smlouvy. Stará SIM karta od konkurence po přenosu přestane fungovat, proto si veškeré
kontakty raději zálohujte do paměti telefony, abyste o ně nepřišli
Proces přenesení probíhá v noci nebo během časně ranních hodin.
Stačí tedy vyměnit v noci SIM kartu za novou a ráno je již číslo registrováno v síti Vodafone.
3. PŘENOS STÁVAJÍCÍHO VODAFONE ČÍSLA:



Do té doby, než bude Smlouva aktivní, budete mít všechny služby nastaveny stejně, jak tomu bývalo.
Ceny a tarify zůstávají stejné, jako byly před podpisem Smlouvy. Slevy se váží na rámcovou Smlouvu,
tedy až po jejím schválení a aktivaci budou i dané slevy aktivní.
SIM karta zůstává stejná.
Způsob vyúčtování se mění na plátce s kontraktem, proto, když máte nyní např. nastaveno inkaso, po
schválení smlouvy si ho budete muset nastavit znovu. Taktéž i zasílání vyúčtování do emailu.
4. OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ AQUEL ( ke stažení v sekci AMK / dokumenty )

Na žádosti (Objednávkovém formuláři) musí být uveden funkční kontaktní email. Na tento email
Zákazník obdrží, po schválení Vaší smlouvy, notifikaci o aktivaci kontraktu. Taktéž zde musí být
uvedeno platné kontaktní telefonní číslo.

Na objednávkovém formuláři je kolonka kontaktní adresa – slouží pouze pro doručení rámcové
Smlouvy k podpisu. Smlouva je zasílána doporučeně, na dané adrese musí mít Zákazník označenou
poštovní schránku. Sleva se poskytuje na živnost, bude psaná tedy na IČO Zákazníka, je nutné, aby měl
Zákazník živnost aktivní. Proto se bude také do Smlouvy uvádět adresa místa podnikání.

SIM se zasílá doporučeně na adresu místa podnikání, sídla. Pokud se na dané adrese Zákazník
nevyskytuje, můžeme zaslat SIM na doloženou adresu. Doklad o adrese zasílejte spolu s
Objednávkovým formulářem na mail [email protected] Jako doklad postačí
jakákoliv faktura se jménem Zákazníka a danou adresou, SIPO, složenka, nájemní smlouva atd. (tedy
nějaký doklad, který doloží, že se na dané adrese Zákazník skutečně vyskytuje, SIM karta/y bude tedy
moci být zaslána). Po doložení bude ve Smlouvě, v Rozpisu služeb a zboží, uvedena tato adresa jako
Dodací adresa. Toto opatření je zavedeno z důvodu naší i Zákazníkovi ochrany proti možnosti zneužití
třetí osobou a nedá se nikterak obejít.

V objednávkovém formuláři musí být zaznamenána objednávka (právě pro tento účel je formulář
zhotoven). U objednávky přiřazení Stávajícího Vodafone čísla nebo čísla vedeného u jiného operátora
do AMK programu, je nutné toto konkrétní číslo do formuláře uvést. Pro objednávku zcela nového
telefonního čísla bude Zákazníkovi systémem nové číslo přiřazeno.
Ve formuláři musí být vždy u jednotlivé objednávky, u každého čísla, zaznamenán i tarifní balíček,
který si Zákazník přeje u čísla nastavit. Vybírat může z nabídky tarifů určených speciálně pro asociaci
AQUEL BOHEMIA, s.r.o. Pokud objednávkový formulář nebude obsahovat tyto náležitosti, bude
Zákazník kontaktován a požádán o doplnění.
*Vzor vyplněného objednávkového formuláře naleznete v dokumentech AMK.
5. VYÚČTOVÁNÍ

Vyúčtování je nastaveno primárně pouze elektronicky. Je vždy k vyzvednutí na internetové
samoobsluze, popř. je možné nastavení zasílání vyúčtování přímo do emailu.

Pokud má Zákazník zájem o papírové vyúčtování (za poplatek), nastaví si tuto formu na své
internetové samoobsluze, nebo kontaktuje linku 800 77 22 77, kde mu papírové vyúčtování nastaví.
Papírové souhrnné vyúčtování stojí standardně 19 Kč, po uplatnění 30% objemové slevy se bude
zákazníkovi fakturovat 13,30 Kč s DPH.

V rámci AMK programu se možné mít pouze jednu fakturu, jedno vyúčtování přímo psané na majitele
telefonních čísel, na jméno Zákazníka, který podepisoval Smlouvu. Je to z toho důvodu, neboť se
nastavuje 30% objemová sleva z celkové fakturace, která se vztahuje na 1 vyúčtování, na 1 Smlouvu.
Veškeré služby poskytované Vodafone se ponižují o 30 % oproti standardní nabídce (sleva se
neposkytuje na platby třetích stran, tyto částky Vodafone vždy předá v celkové výši danému
poskytovateli – DMS, SMS jízdenky pro MHD, placené infolinky, 1188…). Ve vyúčtování jsou vždy
konkrétní čísla rozepsána spolu se seznamem využitých služeb. Jsou však uvedeny bez daně, až celková
částka za celou fakturu je uvedena s daní. V momentě, kdy si bude chtít Zákazník dopočítat útratu za
konkrétní číslo, stačí si částku vynásobit koeficientem krát 1,2 (v současné době je daň 20%).

Na internetové samoobsluze je vedena služba „Chytrý přehled“. V tomto přehledu se však nepropisuje
30% objemová sleva z celkové fakturace. Sleva se aplikuje až při generování fakturace, kdy systém ví,
jaké konkrétní služby a v jakém množství Zákazník využil a ty o slevu poníží. Pokud má Zákazník zájem
zjistit aktuální Chytrý přehled (jakoby aktuální částku k úhradě) vynásobí Chytrý přehled koeficientem
krát 0,7 (30% objemová sleva).
6. ADMINISTRÁTORSKÉ HESLO

Po schválení Smlouvy přijde heslo Zákazníkovi na jeho kontaktní číslo formou SMS zprávy. Pokud
zákazník již u nás zákaznický účet vedený má, heslo mu zůstává stejné. Pokud Zákazníkovi heslo
nepřijde, nebo jej vymazal, musí vyplnit formulář pro sdělení/změnu administrátorského hesla a zaslat
vyplněný formulář na adresu: [email protected]
Poté mu bude nějaké náhodné zasláno. Heslo bude znát pouze Zákazník, po prvním přihlášení do
internetové samoobsluhy si může Zákazník admin heslo změnit dle svého. Tyto postupy slouží pro
ochranu proti možnosti zneužití.

Administrátorské heslo je nutné pro přihlášení se do internetové samoobsluhy a pro komunikaci
s operátorem na lince 800 77 22 77. Tímto heslem dochází k ověření a identifikaci Zákazníka. Heslo
Zákazník třetí osobě nesděluje, aby nemohlo být poté zneužito.
7. PŘEVOD PRÁV A ZÁVAZKŮ

Pokud má Zákazník zájem o přiřazení Stávajícího Vodafone čísla jiného majitele pod svůj zákaznický
účet, pod Smlouvu a nechat na čísle nastavit jeden z AMK tarifních balíčků, musí oba zúčastnění vyplnit
a odeslat na email [email protected] formulář pro převod práv a závazků. Aby
číslo využívalo AMK program, musí být vždy vedeno na Zákazníka, který má s Vodafone uzavřenou
Smlouvu o spolupráci.
Download

Manuál AMK - Aquel Credit