ČÍSLO I / 2013
VÝSTAVA VENOVANÁ NÁHRADNÝM DIELOM
PRE OSOBNÉ A NÁKLADNÉ AUTOMOBILY,
NÁRADIU A SERVISNEJ TECHNIKE, NOVÝM
VÍZIÁM V AUTOOPRAVÁRENSTVE!
S L O V O RÚUVBORDI EK M
A
N O V I N K Y
I C
E X P O
V I P
ZO
2 0 1 2
P R É M I A
K U B A
S V E TA
2 0 1 2



2  3
R E P O R TÁ Ž
4  5
N O V Ý V E R N O S T NÝ
D O D ÁVAT E Ľ A
M OTO R I Z M U V
Q  S E R V I C E „W E T H I N K
L A M B O R G H I N I
P R O D U K TO V É
P R O G R A M
I C
6  7
F OTO R E P O R TÁ Ž
P R E D S TAV E N I E
M Ú Z E U M
I C
8  9

Z F
S AC H S
Z N O J M E
D I F F E R E N T “
AV E N TA D O R
I N F O R M ÁC I E
G A R Á ŽO VÁ T E C H N I K A
J

R E C E N Z I A
14
16  17
19  28
32  33
34  39
40  43
Štvrťročník IC Journal, číslo 1 / ročník 2013
e. č. MK ČR E 17689
Vydavateľ a redakcia: Inter Cars Slovenská republika, s.r.o.
Ivánska cesta 2, 82104 Bratislava, IČO: 35938111
tel.: +421 2 32602210, fax: +421 2 43630138
e-mail: [email protected], www.intercars.sk
Šéfredaktor: Ing. Jakub Trubač, e-mail: [email protected]
Prispevatelia: Branislav Bučko, Martin Mihaliček, Róbert Mitterpach, Tomáš Valček, Matej Schneider, Ivan Včelička, Michal Novotný,
Martin Havlík, Otakar Dvořák, Martin Duda, Pavel Bederka, Alexandr Jindra
Výroba: ALADIN agency, Baranova 31, 130 00 Praha 3
tel.: +420 222 723 388, www.aladin.cz
Distribuce: LK Permanent s.r.o., Hattalova 12, 83103 Bratislava
Tel: 02/444 53 711, E-mail: [email protected]
Dátum distribúcie: 20. 1. 2013
Važení čitatelia,
hľadajúc správny a čo najvýstižnejší výraz pre hlavný
motív zobrazený na obálke tohto úvodného vydania IC Journalu 2013, napadá mi slovné spojenie
„ponuka šitá na mieru“. Nie je však táto veta takpovediac otrepaná?
Nedávno som sa zúčastnil na slávnosti, kde v ďakovnej reči sa jeden zo zúčastnených o.i. poďakoval
Googlu a Wikipédii za bezodný zdroj informácii ,
a tak pokladám „svoju“ ponuku šitú na mieru do vyhľadávača. Výsledok? Viac ako 134 000 výsledkov.
Od dovoleniek, realít, reklamných služieb, rôznych
kurzov, prekladov, odevov až po tendre. To nie je
príliš originálne! A hlavne tie tendre vo mne vyvolávajú pocit, že ponuka je nastavená pre vybraný, úzky
kruh jednotlivcov či záujmových skupín. Našou VIP
Prémiou chceme vyjadriť predsa presný opak...
Keď sme v roku 2005 vstupovali na slovenský trh,
chceli sme byť originálni a inovatívni zároveň a ako
nováčikovi na trhu sa nám to za tých necelých 7
rokov, aj prostredníctvom VIP clubu, podarilo. Počas množstva spoločných akcií či výletov sme toho
spolu zažili aj na viaczväzkovú publikáciu. S mnohými z vás prerástol obchodný vzťah do priateľstva,
avšak pri množstve pozitívnych ohlasov sa objavili
aj tie kritické. Vďaka za ne! Kritika je pre nás tým najlepším impulzom pre veci nové. Lepšie, inovatívne,
originálne. A tak od roku 2013 sa VIP Club rozšíril
a zároveň prerástol do VIP Prémie.
VIP Prémiou chceme byť k vám opäť o trochu bližšie. Otvorenejší a dostupnejší pre väčšiu skupinu
zákazníkov. Trafiť sa do uspokojenia vašich potrieb
či jednoducho – Užívať si život s vami. VIP Prémiou
chceme byť v nepretržitom kontakte s vami prostredníctvom webovej stránky www.vippremia.sk.
VIP Prémiou chceme odmeniť vašu Spokojnosť,
pretože vaša spokojnosť je príjemným zrkadlom
našich aktivít a snáh. VIP Prémiou vám chceme priniesť Komfort do vašej práce cez možnosť výberu
nových technológií do vašich servisov. VIP Prémiou
vám chceme priniesť Potešenie prostredníctvom
širokej ponuky adrenalínových a oddychových aktivít, navyše v spoločností ľudí, ktorí sa stali a možno
ešte len stanú priateľmi.
Myslím, že som našiel tie správne slová. Slová, ktoré charakterizujú a vystihujú VIP Prémiu zároveň –
SPOKOJNOSŤ, KOMFORT, POTEŠENIE. Prajem vám,
aby ste úspešne čelili prichádzajúcim výzvam, aby
ste napĺňali svoje predstavy, ale hlavne aby ste si našli v náročnom roku 2013 i čas na potrebný oddych
– možno i s Inter Cars.
Úspešný rok 2013 vám praje
Branislav Bučko
výkonný riaditeľ
1
N O V I N K Y
ZO
S V E TA
I C
ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU
Tento rok bol pre našu spoločnosť rokom mnohých zmien, nových nápadov a pohľadov na obchod a vzájomnú spoluprácu. Podarilo sa nám
prísť s celým radom inovatívnych a unikátnych
riešení a projektov pre vás, našich zákazníkov.
Mnohí z vás už mali možnosť sa s týmito projektmi zoznámiť na tohtoročnom EXPO 2012
v Bratislave. V roku 2013, ktorý zrejme nebude
v mnohých aspektoch jednoduchý, však chceme
v nastavenom trende pokračovať a už teraz pripravujeme rad veľmi zaujímavých projektov. Nič
z toho by sme ale nedokázali realizovať bez spolupráce s vami, našimi zákazníkmi, a bez energie,
ktorú nám dodávate. Týmto by sme vám chceli
poďakovať a popriať veľa úspechov v novom
roku. Dúfame, že aj v roku 2013 sa presvedčíte, že
spolupráca s Inter Cars sa vám oplatí.
VIP PRÉMIA  NOVÝ VERNOSTNÝ PROGRAM INTER CARS
Prvým tohtoročným projektom, ktorý by sme
vám chceli predstaviť, je náš nový vernostný program. VIP Club sme pretransformovali
na VIP Prémiu, program sme priblížili väčšiemu
počtu zákazníkov, nahodili komplet do elektronickej formy komunikácie cez webovú stránku
www.vippremia.sk a do ponuky bonusov sme
pridali - okrem vám už dobre známych zájazdov
- aj ponuku elektroniky, počítačovej, záhradnej
a garážovej techniky, softvéru z dielne Inter Cars
a neposlednom rade aj oblečenia s logom Inter
Cars! Heslo „Užívajte si život s nami!“ platí aj naďalej! Viac sa dozviete na stránkach 6 a 7 tohto
čísla Journalu!
ANDROID APLIKÁCIA QSERVICE PRE MOBILNÉ TELEFÓNY
Medzinárodná servisná sieť Q-SERVICE pripravila
pre všetkých motoristov unikátnu mobilnú aplikáciu pre „chytré“ telefóny s operačným systémom
Android. Ide o nevyhnutného sprievodcu na cestách na Slovensku i v zahraničí! Čo aplikácie prináša? Užívateľské rozhranie je prehľadne rozdelené
do štyroch častí:
• Novinky: prehľad noviniek a akcií v sieti Q-SERVICE (napríklad informácie o sezónnych
prehliadkach za zvýhodnené ceny alebo
o nových autoservisoch)
• Rady: základné informácie pre motoristov,
čo robiť v prípade poškodenej pneumatiky,
či keď sa rozsvieti niektorá z kontroliek na palubnej doske. Obsahuje aj časť "Predpisy
v zahraničí", kde sú dopravné predpisy a osobitosti v ostatných krajinách Európy.
• Servisy: kompletný zoznam servisov, radený
podľa vzdialenosti od vašej aktuálnej polohy.
U žiadneho servisu nechýba ponuka služieb,
kontakt s možnosťou priameho volania alebo poslanie SMS, zobrazenie na mape alebo
spustenie navigácie priamo k vybranému
autoservisu.
2
Aplikácia je priebežne aktualizovaná a rozširovaná.
V súčasnej dobe už zahŕňa aj servisy na Slovensku
a postupne budú pribúdať aj ďalšie krajiny, v ktorých Q-SERVICE pôsobí. Je to ďalší doplnok, ktorý
zapadá do celkovej koncepcie nového smeru, ktorým sa bude servisná sieť uberať.
N O V I N K Y
ZO
S V E TA
I C
LETNÉ OLYMPIJSKÉ HRY V LONDÝNE S ÚČASŤOU INTER CARS
Každému je asi jasné že, nikto z nás nebol v Londýne pretekať, ale že sme sa rozhodli podporiť našich športovcov
v ich púti za vzácnymi kovmi priamo v mieste konania! A tak sa síce neveľká, ale o to pri povzbudzovaní hlučnejšia
skupina 16 Slovákov vybrala do Londýna! Asi netreba zdôrazňovať, že to bol pre nás jeden z najväčších športových zážitkov a vidieť„naživo“ pádlovať bratov Hochschornerovcov a Michala Martikána, šliapať do pedálov Petra
Sagana, udierať do loptičky Dominiku Cibuľkovú v štvorhre s Danielou Hantuchovou, stálo za to! Samozrejme,
nevynechali sme ani najznámejšie londýnske pamätihodnosti ako Piccadilly Circus, Westminster, London Eye alebo Hyde Park. Fotoreportáž z tejto výbornej akcie nájdete na našich facebookovských stránkach:
www.facebook.com/InterCarsSK
TARGI 2012
Na prelome augusta a septembra, konkrétne
v termíne 31. 8.- 2. 9. 2012, sa uskutočnil 12.
ročník Veľtrhu náhradných dielov, náradia a vybavenia servisov - Targi 2012. Piatok, prvý deň
veľtrhu, bol už tradične venovaný médiám a najväčším zákazníkom - bol tu priestor pre uzavreté rokovania a tlačové konferencie. V sobotu
a v nedeľu však už boli brány veľtrhu otvorené
pre odbornú i laickú verejnosť. Na výstavnej ploche 25 000 m² vystavovalo 170 najvýznamnejších svetových výrobcov náhradných dielov pre
osobné a nákladné automobily, náradia a servis-
ného vybavenia. Počasie stálo na strane organizátorov, nie je teda divu, že celková návštevnosť
veľtrhu atakovala hranicu 40 000 účastníkov.
Tí mali možnosť vidieť nielen novinky a zaujímavosti od všetkých dodávateľov, ale mohli
sa zúčastniť aj veľkého množstva odborných
seminárov a školení. Najmä priestor venovaný
servisnému vybaveniu sa tešil veľkej obľúbenosti, pretože väčšina vystavovaného vybavenia
bola funkčná. Každý tak mohol v akcii vidieť, čo
zariadenie dokáže. Veľkému záujmu návštevníkov aj z radov neodbornej verejnosti napomoh-
la zaiste aj Motor Show. Tá je síce už tradičnou
súčasťou veľtrhu, tento rok bola ale premiérovo
usporiadaná ako samostatná akcia, bez nutnosti
návštevy veľtrhu. O rôzne kaskadérske vystúpenia, drift show, preteky dragsterov alebo rally
autá nebola núdza.
12. Veľtrh
automobilových dielov,
náradia a vybavenia servisu
3
R U
E PB O
RR
I KT A
Á Ž
INTER CARS EXPO 2012:
trendy, prezentácie, autá i krásne dievčatá
Výstava INTER CARS EXPO, venovaná predovšetkým moderným
trendom v oblasti náhradných
dielov a autoservisov, sa v minulých rokoch konala už dvakrát.
Určite si pamätáte litrové krígle
z Popradu alebo mexické sombréra z Liptovského Mikuláša.
Každý ročník sa snažil priniesť
niečo nové, atraktívne a niečím
svojho predchodcu prekonať.
Tohtoročný tretí ročník spoločne
usporiadali Inter Cars Slovenská
republika a Inter Cars Česká republika a tak sa dalo očakávať,
že 22. septembra 2012 to bude
v Bratislave opäť našliapnuté
na skvelý večierok!
O rozsahu výstavy svedčí, že jej expozície zabrali
celé dve poschodia skladu č. 7 v nákupnej galérii Eurovea i priľahlé priestory na brehu Dunaja.
Program IC EXPO, do ktorého sa zapojilo vyše
štyridsať vystavovateľov, prilákal na Slovensko
viac ako 2 000 návštevníkov - zákazníkov, dodáva-
4
teľov a partnerov usporiadateľov. Hlavnou témou
výstavy sa stalo motto "We think different " reprezentujúce koncept Q-SERVICE: medzinárodnú
sieť profesionálnych autoservisov. Tomuto projektu bolo venované celé jedno poschodie výstavných priestorov, v ktorom sa záujemcovia mohli
oboznámiť predovšetkým s filozofiou servisnej
siete, plánmi jej rozvoja a novými víziami v autoopravárenstve. Najväčší záujem vzbudil špecializovaný softvér pre správu a riadenie zákaziek QS
PROFESSIONAL. Stovky ľudí z odboru si vypočuli
aj prezentácie nadväzujúcich projektov – napr.
Fleet programu zameraného na opravy firemných vozových parkov. Ak by ste sa však účastníkov spýtali, čo im utkvelo v pamäti najviac, asi
by to boli krásne hostesky v obtiahnutých kombinézach... Pekné dievčatá jednoducho k autám
patria a IC EXPO nemohlo byť výnimkou. Ďalšou
významnou súčasťou akcie sa stali stánky s novinkami a riešeniami popredných výrobcov automobilových dielov a príslušenstva. Nechýbal medzi
nimi ani fungujúci autoservis s ukážkami reálnej
prevádzky moderných zariadení či odborných
prezentácií na témy zo servisnej praxe. Atraktívnymi doplnkami hlavného programu sa stali vonkajšie expozície v čele so show truckmi spoločností InterCars a ZF SACHS. V oboch sa bolo na čo
pozerať - zatiaľ čo interiér kamiónu Inter Cars je
zariadený ako mobilná prednášková miestnosť,
tím ZF SACHS okrem prezentácie svojich výrobkov a občerstvenia ponúkol aj body painting
na dve krásne modelky v priamom prenose. Asi
nie je potrebné zdôrazňovať, že spúšte fotoaparátov cvakali bez prestania... Ďalším lákadlom sa
stal priestor s pretekárskymi automobilmi – napr.
BMW majstra Slovenska Maťa Homolu. Podpis
tohto talentovaného mladého pretekára si mohli záujemcovia uloviť pri autogramiáde. Mnoho
návštevníkov neodolalo ani možnosti vyskúšať
si realistické simulátory vozov formuly 1- pri tých
bolo plno po celý deň a nejeden dospelák si tu
splnil chlapčenský sen. Podobnému záujmu sa
tešili tiež plavby výletnou loďou po Dunaji. Prvé
dva ročníky IC EXPO založili tradíciu večerných
tematických BIERFEST párty, na ktorú tohtoročný
ročník nadviazal veľkolepou pivnou slávnosťou
v írskom štýle. Na hostí čakalo niekoľko druhov
piva a whisky, niekoľko chodová večera v írskom
duchu, írski tanečníci i hudobná skupina U2 Revival. Čas sa našiel aj na zábavné súťaže, pri ktorých
dámy aj páni testovali silu svojich svalov a mozgové závity. A nechýbala ani tombola, pri ktorej
ceny v čele s atraktívnymi zájazdmi s VIP Clubom
Inter Cars odovzdávala tvár írskej párty -pôvabná
Lýdia. Celým večerom nás sprevádzal, na Slovensku a aj v Čechách známy moderátor, Slávo Jurko.
Ďakujeme všetkým návštevníkom, partnerom
i dodávateľom za účasť a už sa tešíme na štvrtý
ročník IC EXPO. Aký program a aká téma párty asi
hostí prekvapí tentokrát?
Te x t : M a r t i n M i h a l i č e k
V E R N O S T NÝ
P R O G R A M V I P
P R É M I A
VIP Prémia Inter Cars
Užívajte si život s nami platí naďalej!
ďalej!
Trochu dlhší retrospektívny úvod
od máme
za sebou a keďže máme nový rok určite
si kladiete otázku, čo sme pre vás
ás pripravili tentokrát? VIP Club ako takýý prešiel
radikálnou zmenou a rozhodli sme sa
ho viac priblížiť väčšiemu počtu
u našich
obchodných partnerov a tak vznikla
nikla VIP
PRÉMIA!
VIP Club Inter Cars tu bol s nami už 7 rokov a za ten
čas sme mali možnosť s ním precestovať veľa zaujímavých krajín a zažiť veľa nezabudnuteľných
zážitkov. Dokáže niekto vymenovať, kde všade sa
ocitla vlajka s naším logom? Asi to bude ťažká úloha aj pre našich najvernejších zákazníkov a aj my
čo pre vás zájazdy s VIP Clubom pripravujeme, si
budeme musieť pomôcť našimi VIP brožúrkami.
Takže začneme rokom 2005, teda rok kedy spoločnosť Inter Cars Slovenská rebublika, s.r.o. začala
svoju činnosť. V brožúrke 05 bol najväčším lákadlom Egypt, predsa len začínali sme. Pre rok 2006
sme Egypt zamenili za Tunisko a pridali zaujímavú
prémiu v podobe divokej vody v Slovinských Alpách. A začali sa aj, dnes už legendárne, lyžovačky
v Alpách. Pre rok 2007 sme prvýkrát pripravili riadnu exotiku a top zájazdom sa stala Čína! Peking
sa práve pripravoval na letné olympijské hry a tak
sme okrem veľkého čínskeho múru mohli vidieť
aj pripravované športoviská. Do brožúrky 08 sa
na pozíciu číslo 1 dostalo Safari v Keni a možno
práve toto bol zájazd, ktorý nám najviac utkvel
v pamäti! V ďalších ročníkoch nasledoval Vietnam,
India spojená s Nepálom a vyhliadkovým letom
cez Himaláje. Počet členov VIP Clubu sa rozrastal
a rozrastala sa aj ponuka výletov. Brožúrka 2011
priniesla naozaj skvelé možnosti ako spolu s Inter
Cars navštíviť zaujímavé miesta a zažiť niečo zaujímavé. A tak sme mali možnosť vidieť preteky F1
na Veľkej cene Európy vo Valencii, chytať tresky
alebo makrely na rybačke v Nórsku alebo popíjať
rum v krajine, kde vznikol! (reportáž z Kuby nájdete
na stránkach tohto vydania časopisu IC Journal)
A máme tu rok 2012 a zatiaľ poslednú brožúrku
VIP Clubu a tak sa v tomto roku môžeme tešiť opäť
na Formulu 1, na zápas anglickej Premier League,
relax v Turecku alebo Safari v Tanzánii! Najskôr tu
však bude lyžovačka v Alpách! Tú sme zámerne zatiaľ príliš nespomínali a pritom každoročne práve
jej termín tvorí pre väčšinu našich partnerov nezanedbateľnú súčasť kalendára a málokto si plánuje na prelome januára a februára niečo dôležité.
V Nassfelde, kde pravidelne chodíme už päť rokov,
sme si našli takmer domáce prostredie a Fatiho bar
na vrchole lanovky číslo 1 sa vždy stane pravou slovenskou krčmou!
6
Čo nájdem vo VIP Prémii
émii
Inter Cars?
Prémia v sebe zahŕňa všetkým
m už
dobre známe zájazdy či už do rôznych exotických krajín alebo len
tak relaxačné niekde na plážach
ach
v Egypte, Tunise alebo v Turececku! Pre milovníkov lyžovania tu
opäť bude lyžovačka v Alpách
ch
a ostaneme verní aj športovým
m
zážitkom! Novinkou však je, že
e
za svoje nazbierané body sii
budete môcť „kúpiť“ rôzne produkty, či už z garážovej techniky, počítačovej techniky alebo
inej elektroniky. Ponuku VIP Prémie sa, samozrejme, budeme snažiť aj počas
očas roka naďalej
obohacovať a prinášať vám presne
esne to, čo je pre
vás zaujímavé!
Ako môžem získať body vo VIP
Prémii Inter Cars?
Základnou podmienkou členstva vo VIP Prémii Inter Cars je registrácia na webovej stránke
www.vippremia.sk! Body do programu VIP Prémia sa vám pripisujú raz mesačne, a to v prípade,
že váš celkový nákup v spoločnosti Inter Cars Slovenská republika s.r.o. presiahol hodnotu 1 100 €
bez DPH v danom mesiaci. Následne sa vám obrat
prepočíta na body nasledovne:





 Za nákup dielov pre osobné automobily:
každých 100 € = 1 bod
 Za nákup produktov garážovej techniky
a diagnostiky: každých 200 € = 1 bod
 Za nákup dielov pre nákladné automobily: každých 200 € = 1 bod
 Za nákup OE dielov a dielov od externých dodávateľov: každých 200 € = 1 bod
 Za nákup pneumatík a diskov kolies: každých 200 € = 1 bod
 Body sa vám pripisujú za každú realizovanú
obchodnú operáciu, tzn. tovar objednaný, zakúpený a zaplatený v cenách bez DPH u spoločnosti Inter Cars. Pokiaľ zakúpený tovar následne vrátite, je vám príslušný počet bodov
tiež odpočítaný. V prípade, že pri vašom konte evidujeme
nesplatené pohľadávky, vyhradzujeme si právo na zmrazenie vášho konta vo VIP Prémii!
Body získané v jednom roku majú obmedzenú platnosť. Posledný termín na minutie bodov získaných v období od 1.1.2013
do 31.12.2013 je 31.12.2014.
Stav svojich bodov zistíte po zaregistrovaní
na webovej stránke www.vippremia.sk.
Body sa nedajú meniť na hotovosť alebo
uplatňovať k zaplateniu tovaru.
Vymáhanie bonusov súdnou cestou nie je prípustné a všetky práva sú vyhradené.
Program platí iba na území Slovenskej republiky.
Čo získam po zaregistrovaní sa
na webovej stránke
www.vippremia.sk?
 Pravidelne som informovaný o stave bodov
na svojom konte!
 Pravidelne som informovaný o tom, čo si môžem za svoje body „nakúpiť“!
 Pravidelne som informovaný o akciách, či už
na produkty z VIP Prémie alebo aj o akciách
spoločnosti Inter Cars, pri ktorých môžem získať ďalšie EXTRA body!
 Pravidelne som informovaný o zájazdoch
s Inter Cars, o termínoch a iných dôležitých
podrobnostiach!
V E R N O S T NÝ
Ak
Akým
spôsobom môžete získať
EX
EXTRA body?
Zis
Ziskom
EXTRA bodov si môžete navýšiť hodnotu
svojho VIP účtu, a tým sa dostať k zaujímavejším
svo
cenám! Počas celého roka 2013
a hodnotnejším
h
budeme pre vás pripravovať rôzne predajné akcie,
bu
počas
po ktorých si výrazne môžete pomôcť k navýšeniu svojho bodového konta, a tým aj k hodnotšen
nejším „nákupom“!
nej
 50 EXTRA bodov – získa každý člen
servisnej koncepcie Q-Service
 50 EXTRA bodov – získate, pokiaľ si zakúpite
základnú licenciu programu QS Professional
Vyberáme z ponuky VIP Prémia!
Vy
ZÁJAZDY S INTER CARS!
ZÁ
1) Lyžovanie v Alpách – lyžovanie v najznámejších alpských zimných strediskách so 100%
istotou skvelých snehových podmienok
po celú sezónu, desiatkami kilometrov dokonale upravených zjazdoviek od tých športových, cez ľahšie svahy pre celú rodinu až
po náročné freeridové trasy. Všetko doplnené modernými lanovkami a odpovedajúcim
zázemím. Vychutnajte si s nami legendárny
drink „flying hirch“ v bare u Fatiho alebo vyhrajte slalomové preteky o pohár Inter Cars!
2) Futbal v Barcelone - Zažite 100 000 katalánskych fanúšikov a nezabudnuteľnú atmosféru
na vypredanom Nou Campe. Zabávajte sa
a vychutnávajte si futbalovú Barcelonu bezstarostne ako domáci fanúšikovia. My sa po-
staráme o všetko ostatné. Kompletný zájazd
zahŕňa obojsmernú letenku, ubytovanie v 3*
hoteli v centre mesta, vstupenku na zápas,
poistenie a služby sprievodcu. Spolu s naším
skúseným sprievodcom vám pripravíme doplnkový program, zabezpečíme prehliadku
štadióna a klubového múzea, nakúpime
klubové suveníry, poradíme, kde ochutnať
miestne špeciality a na ktorej terase majú najlepšiu kávu. Zájazd upravíme ďalej podľa vašich predstáv. Barcelona patrí medzi najlepšie
a najslávnejšie európske kluby. V minulej sezóne im španielsky titul vyfúkol ich najväčší konkurent z Madridu, a tak sa to tento rok bude
toto hviezdne mužstvo, ktoré podľa mnohých
predvádza najkrajší futbal, snažiť napraviť. To
všetko na najväčšom európskom štadióne
Nou Camp, ktorý vás privíta výstižným sloganom FC Barcelona - Més que un club - Viac
ako klub.
3) Západné pobrežie USA - Poďte s nami
do najkrajších miest západnej Ameriky. Počas 12 dní vám ukážeme to najzaujímavejšie
a najlákavejšie, čo Amerika ponúka a zážitkov
budete mať toľko, ako keby ste boli na 4 rôznych dovolenkách. Naša cesta sa začína v Las
Vegas - v meste, ktoré nikdy nespí. Okrem
kasín tu nájdete rôzne shows, v ktorých vystupujú tí najtalentovanejší umelci sveta,
rôzne koncerty a podujatia. Cez deň budeme
oddychovať pri bazéne, nakupovať značkové
oblečenie za "americké" ceny a večer si budeme užívať toto čarovné mesto. Pre tých,
čo majú radi prírodu, máme pripravený výlet
P R O G R A M V I P
P R É M I A
do Grand Canyonu, prírodnej krásy, ktorá bola
vyhĺbená riekou Colorado.
Našou ďalšou zastávkou je Los Angeles, kde
sa nachádza Hollywood, chodník slávy, kde aj
vy nájdete hviezdu svojho obľúbeného herca,
Beverly Hills, Santa Monica Beach, kde na vás
budú dozerať záchranári z "Baywatch" a kde
vo veľkom pulzuje život alebo filmové štúdiá
Universal, kde vás na loďke prevezú pralesom
Jurského parku, uvidíte tie najzaujímavejšie filmové efekty, ulicu, kde natáčajú seriál Zúfalé
manželky a pod.
Najobľúbenejšie mesto mnohých ľudí je San
Francisco, či už je to populárnymi električkami "Cable Car", kopcovitými uličkami, najznámejším mostom na svete Golden Gate alebo
chýrnym väzením, z ktorého sa nedá uniknúť
Alcatraz, toto mesto má skutočne kúzlo.
4) VIP Prémia je okrem zájazdov navyše obohatená o ponuku z elektroniky, počítačovej,
záhradnej alebo servisnej techniky, takisto
o oblečenie s logom Inter Cars, softvér z dielne Inter Cars a veľa, veľa ďalších zaujímavých
možností!
Veríme, že si VIP Prémiu obľúbite a privítate
možnosti, ktoré vám prinesie. Naším cieľom
bude, aby ste boli pravidelne informovaní ako
o zbieraní bodov, tak aj o možnostiach ich uplatnenia! Akcie, ktoré vám počas roka prinesieme,
budú slúžiť najmä na to, aby ste si svoje konto
mohli dostatočne navýšiť, a tým sa viac priblížiť
napríklad aj k Amerike! Užívajte si život s nami
platí naďalej!
7
R E P O R TÁ Ž
ZO
Z Á J A Z D U V I P
C LU B U
KUBA 2012
Fotoreportáž zo zájazdu VIP Clubu
Skalné útvary „mogotes“ v pozadí, prvá piňa colada na Kube v popredí
Autopark pred Capitolom, Havana
Cesta po Kube prvou triedou
Fidelova ochranka v akcii
La Bodeguita del Medio
Odfotiť sa v Havane s vlajkou nebol problém
Kto by nechel šoférovať takýto kabriolet?
Nájde sa tu niekde mechanik?
Ulice Havany hýrili farbami
Mojito tu popíjal aj Ernest Hemingway
Ani o priateľské bozky nebola núdza
Výhľad na záliv v Havane
Vlny mexického zálivu sa rozbíjajú o slávnu promenádu Malecón
Nočný club Tropicana...
...kubánsky Moulin Rouge
Mesto Santa Clara je zasvätené Ernestovi „Che“ Guevarovi
Výroba cigary LIVE...
8
...a, samozrejme, nasleduje ochutnávka!
K vodopádom sme sa vybrali na
týchto vojenských nákladniakoch
R E P O R TÁ Ž
Na mieste sme mali možnosť sa vykúpať...
...či zaskákať si
ZO
Z Á J A Z D U V I P
C LU B U
Cienfuegos – „Perla juhu“
Mesto vybudované vo francúzskom koloniálnom štýle
Trinidad – mesto zapísané do UNESCO
Guantanamera, Guajira Guantanamera
Krokodília farma na ceste do Varadera
Pláž vo Varadere (pred prestavbou)
Krokodíly v nej boli menšie...
...ale aj trošku väčšie
volejbal bol na pláži športom č.1
zastávka na ceste do Cayo Blanco – delfíny
...super párty podobná tej v Alpách!
Cigarka, kafíčko, rumíček –
pohoda „Made in Cuba“ :)
dokázali uniesť každý „náklad“
Cayo Blanco a náš katamarán...
...na ktorom sa cestou späť rozbehla...
záverečná foto a vidíme sa najbližšie na lyžovačke v Alpách!
9
R E P O R TÁ Ž
ZO
Z Á J A Z D U V I P
C LU B U
Rumový denník
alebo po stopách Ernesta Hemingwaya!
Rok 2012 sa chýlil ku koncu, a tak bolo načase zakončiť tohtoročné
cestovanie s VIP Clubom Inter Cars! A keďže sa vraví, najlepšie nakoniec, vybrali sme sa teda na ostrov slobody alebo Fidelovu Kubu!
Deň prvý – lietadlo – 10-hodinový let z Paríža
do hlavného mesta República de Cuba – Havany
- si bolo treba skrátiť, a tak sme prvýkrát začali objavovať čaro kubánskeho „zlatého moku“ – rumu
značky Havana Club. V lietadle, v mieste únikového východu, sme si našli priestor pre miesto našich
stretnutí, a tak sa razom sedadlá, ktoré sa zdali pred
letom veľmi atraktívne, zmenili „vďaka“ postávajúcim slovenským a českým turistom na nie príliš
hostinné. Pilot lietadla však veľmi rýchlo pochopil,
že začínajúcu párty dokáže rozpustiť jedine aktívnym hľadaním turbulencií, čo sa mu aj nanešťastie
darilo.
Deň druhý – La Bodeguita del Medio – Presúvame sa „tabakovou cestou“ do najzápadnejšej
provincie ostrova Piňar del Río, kde sa pestuje
najkvalitnejší tabak na svete. Vchádzame do továrničky - manufaktúry vyrábajúcej cigary a prvý
raz sme oboznámení s výrobným procesom
slávnych cigár. Cestujeme po údolí Viñales Valley,
ktoré je obklopené horami a skalnými útvarmi tzv.
„mogotes“, a v zajatí úžasnej prírody sa preplavíme indiánskou podzemnou jaskyňou Cueva del
Indio. Miestni ľudia sú priateľskí, s radosťou nám
zbíjajú zo stromu kokos na ochutnanie, inde nás
ponúkajú vylisovanou cukrovou trstinou, či práve
odtrhnutými banánmi... Po nádhernom dni sa vraciame do Havany trojprúdovou diaľnicou - takú
ani doma nemáme. Večer však prišla najlepšia časť
programu, a to objavovanie čara starej Havany
v niektorom z jej legendárnych nočných podnikov. Keď sme pri vstupe zbadali Ernestov výrok
„Moje MOJITO v La Bodegite“, vedeli sme, že sme
tu správne! Čaro útleho priestoru dotvárala kapela
a známa „Guantanamera“ striedala iné odrhovačky
miestnej produkcie! Netreba asi zdôrazňovať, že
mojito tieklo prúdom a početná česko-slovenská skupinka spôsobila snáď prvýkrát kropaje
potu na čele barmana. Pekným zvykom je zanechať v Bodegíte po sebe stopu formou podpisu
na stenách baru, a tak síce už na vratkých, ale o to
odvážnejších, mojitom posilnených nohách, sme
vystúpili na barové stoličky a zanechali svoje autogramy, ktoré tam určite zostanú navždy. Alebo
minimálne do prvej maľby! Cesta späť na sa nám
trochu natiahla, pretože aj na Plaza de la Catedral
sme našli priestor na terase tunajšej reštaurácie
zaspievať si s miestnym pouličným muzikantom
Guantanaméru, okrem iného aj s českým prekladom v nepublikovateľnom znení.
10
Deň tretí – El Floridita – Na tento deň sme sa
naozaj tešili. Prehliadka Havany a v autách, ktoré
mestom brázdia už 80 rokov! Štvrť Miramar, Námestie revolúcie, promenáda Malecón! Po obede
pešia prehliadka historickej a koloniálnej časti Havany. Túlame sa uličkami Havany, počasie je opäť
príjemné, obdivujeme nádhernú katedrálu mesta,
prechádzame námestiami Plaza de Armas a Plaza
Vieja, či San Francisco. Nemôžeme uveriť, že tieto
prekrásne stavby nám padajú pred očami. Smutný
rekord - každý druhý deň tu padne jedna budova.
Prechádzame obchodnou ulicou, ulice spievajú,
tancujú a my sa dostávame na kubánsku vlnu.
Po príjemnom objednanom obede v sprievode
hudby a spevu sa presúvame za Hemingwayom,
dáme si jeho obľúbené daiquirí v bare El Floridita.
Večer sa však do Floriditi ešte vrátime...
Štvrtý deň v Havane sme„zasvätili“ tabaku a rumu.
Nie žeby to bola pre nás na Kube novinka, ale takto
sme to mali v oficiálnom programe zájazdu a nebola vôľa sa vzpierať. Začali sme v rumovom liehovare The Bocoy Rum Factory, ktorý bol založený
v roku 1878 a pochádzajú odtiaľ značky ako Bocoy
Rum a Legendario. Samozrejme, z oboch sme
ochutnali a špeciálne „elixír“ Legendario šiel neskôr
v obchode na dračku. V továrni na výrobu cigár
sme boli oboznámení s ich ručnou výrobou a, samozrejme, tiež ako sa správne fajčia. Pohárik rumu
k cigarke nemohol chýbať, čo na tom, že bolo stále
pred obedom Večer sme mali na programe dve
zaujímavé „nočné“ destinácie. Prvou bola večera slávnej havanskej reštaurácii Cefe del Oriente,
o ktorej sa dá povedať, že je najlepšia na celej
Kube! Koloniálna budova zrekonštruovaná do typického kubánskeho štýlu, obsluha v smokingu,
úžasné vína, to všetko nás pripravilo na bod dva
našej večernej prehliadky – nočný klub Tropicana!
Pokiaľ v Paríži navštívite Moulin Rouge, v Havane
nesmiete chýbať v Tropicane! Úžasná show plná
skvelej kubánskej hudby, tanca, kostýmov a zábavy. Na scéne stovky tanečníkov a po polnoci aj my
z Inter Cars!
Na piaty deň sme opustili Havanu a vydali sa
smerom centrálna Kuba! Prvou zastávkou na ceste
bola Santa Clara, miesto odpočinku Che Guevary.
Santa Clara je celkom malé mesto, ale s veľkým historickým významom, pretože to bolo miesto, kde
Che Guevara prepadol vlak plný munície smerujúci z Havany. Prepadnutie malo zásadný význam
pre víťazstvo revolúcie. Ďalšou zastávkou bolo
mesto Cienfuegos. Tomuto mestu sa oprávnene,
vďaka kráse jeho historického centra, vraví „Perla
juhu“ a bolo vybudované vo francúzskom koloniálnom štýle.
Ďalší deň bol na programe výlet do hôr, do národného parku Topes de Collantes, kde nás čakala
prechádzka okolo rieky Rio Melodioso, nádherne
zelené hory, džungľa a v cieli cesty lagúna s vodopádom, kde sme sa mohli vykúpať. Poobede
sme sa presunuli do Trinidadu, mesta zapísaného
v roku 1988 do UNESCO ako svetové dedičstvo.
Obklopila nás nádherná atmosféra a koloniálna architektúra mesta, ktoré bolo svojho času, vďaka obchodu s trstinovým cukrom, najbohatšie na Kube!
Dlho nebol spomenutý rum, ale samozrejme, ten
nesmel chýbať pri akejkoľvek návšteve. V Trinidade
sme si ho vychutnali v drinku nazvanom La Chanchanchara, ktorého hlavnou zložkou bol aj džús
z cukrovej trstiny. Na záver dňa nás čakala vyhliadka na mesto a výlet do údolia cukrovarov.
Naša „aktívna“ časť výletu sa chýlila ku koncu a už
sme mali pred sebou len leháro na Varadere. Cestou tam sme si ešte dali zastávku v Zátoke Sviní,
vraj naozaj, keď prišli prví Španieli, bolo tam veľa
svíň, dnes je to miesto historicky tiež spojené
hlavne s kubánskou revolúciou. Druhá zástavka
bola na krokodílej farme, spojená s ochutnávkou
krokodílieho mäsa. Zopár fotiek s týmito plazmi,
samozrejme, z primeranej diaľky a za plotom a už
sa nevieme dočkať piatich hviezdičiek bielej piesočnej pláže na Varadere.
Ôsmy deň: Hotel paráda, pláž„under reconstruction“.
Nevadí, miesto pre volejbal sme si našli, aby sme len
tak nezaháľali, a začali sme naplno využívať all inclusive program. A pekný ničím nerušený deň za nami.
Na druhý deň ráno sme mali naplánovaný výlet katamaránom na ostrov Cayo Blanco, ako sme však skoro
ráno zistili, bol to len nácvik, či dokážeme takto skoro
vstať a výlet sa presunul na ďalší deň. A tak pokračujeme v all inclusive barovom programe.
Desiaty deň: Výlet na Cayo Blanco sa môže začať
a v zelených rovnošatách sa naloďujeme na katamáran! Prvá zastávka, delfíny! Pre väčšinu účastníkov asi najväčší zážitok. Naozaj sme žasli, čo sa tieto
stvorenia dokážu naučiť! Ako bolestné za včerajší
nezdar sme získali každý krásne fotky s delfínom
a vyrazili sme smer biely piesok na ostrove. Počasie
nám príliš neprialo, a tak sme sa na ostrove dlho
nezdržali. Nenechali sme si však pokaziť náladu
a aj vďaka posádke sa na lodi rozbehla celkom
slušná párty, na ktorej sa rumom opäť nešetrilo.
Posledný deň sme ešte doobeda využili posledné slnečné lúče a obrovské vlny, ktoré nám more
pripravilo na rozlúčku a vybrali sa na cestu domov!
Opúšťame Kubu, ostrov slobody, pohody, plný
kontrastov - biedy i radosti. Adios Cuba a my, VIP
Club Inter Cars, vidíme sa u Fatiho v bare na lyžovačke v Nassfelde!
LÍDR DÍKY KVALITĚ
Dodavatel do prvovýroby
TRW-Safety
TRW – nejbezpečnější a nejpokrokovější brzdové
destičky na trhu – pro rychlé a bezpečné zastavení vozidla
Máme více než stoleté zkušenosti, TRW je celosvětový průkopník, co se týká tvorby designu a výroby brzdových systémů dodávaných
do prvovýroby vozidel.
Vždy jako první na trhu. Dodáváme kompletní balení. Výroba splňuje standardy pro prvovýrobu vozidel a naše brzdové destičky jsou dodávány s kompletním příslušenstvím a vícejazyčnými montážními návody a rovněž se všemi
součástkami a komponenty, které jsou při montáži brzdových destiček potřeba.
Testování destiček probíhá za extrémních podmínek
Brzdové destičky TRW podstupují důkladné testování, které je shodné s testováním brzdových destiček do vozidel
v prvovýrobě, a to stejně jako ve výrobním procesu, tak i při jejich testování na silnici.
Splňují také požadavky specifikací a standardů ECE R90. Rovněž jsou testovány ve vysokohorských podmínkách a je vyzkoušena jejich odolnost při
extrémním namáhání.
Nezatěžují ekologii a jsou ekologicky nezávadné
Jak již je zmíněno výše, plní brzdové destičky požadavky ECE R90
a jako první v Evropě představila firma TRW brzdové destičky, které
nezatěžují ekologii. Neobsahují totiž materiály jako měď, olovo, rtuť,
kadmium, chrom, antimon, mosaz nebo molybden.
Cotec – pro optimální schopnost zastavení vozidla
od prvního zabrzdění
Cotec byl vyvinut firmou TRW a jde o materiál, kterým je pokrytá
každá brzdová destička TRW pro osobní i užitková vozidla. Během
nezávislého testování brzdových destiček bylo zjištěno, že při brzdění vozidla okamžitě po instalaci nových destiček na vozidlo
a v závislosti na změnách na destičkách po prvním zabrzdění vozu
je zlepšením brzdného účinku vozidla ve srovná-
Tlumicí podložky destiček jsou z vysoce kvalitních
materiálů – pro zajištění maximální tichosti
Díky kladení velkého důrazu na redukování hluku destiček jsou
všechny brzdové destičky TRW pro osobní vozidla osazeny vysoce
kvalitními podložkami, které tvoří tlumič mezi třecím materiálem destiček a brzdovým pístem brzdiče na vozidle. Toto je zajištěno speciálním lepidlem, které dokáže snášet vysoké teploty a rovněž odolává
extrémně vysokému zatížení a namáhání.
Tam, kde používají výrobci vozidel kovové podložky, – používá TRW
shodnou konstrukci destiček, a dokonce i u některých vozidel, kam
není toto vybavení dodáváno do prvovýroby, dodává TRW minimálně
fenolové podložky. V nabídce sortimentu máme rovněž brzdové destičky s integrovanými a přesně tvarovanými podložkami spolu s vícevrstvou konstrukcí.
ní s hlavními konkurenty a prvovýrobou vozů
snížena brzdná vzdálenost až o 7 metrů. Po za-
Unikátní tvary a design základové desky brzdové
destičky
čátku „zajíždění“ destiček vykazují destičky stav,
kdy je třecí koeficient mezi destičkami a kotouči
nízký. Toto mohou řidiči pocítit především při
Základová deska brzdové
prvním zabrzdění po instalaci nových brz-
destičky je vyrobená z vy-
dových destiček. Díky materiálu TRW
soce kvalitní oceli a slouží
Cotec došlo ke zlepšení kontaktu
k nanesení třecího materi-
mezi brzdovou destičkou a ko-
álu destiček pro zabezpečení
toučem, a tím i k eliminaci výše
uvedeného
problému.
potřebných vlastností destičky
Tento
během brzdění.
materiál zabezpečuje i první nebo
Třecí materiál je nanesen na tuto zákla-
kritické zabrzdění naprosto bezpečné.
dovou desku a následně dojde k pokrytí
Doplňkové vypalování destiček –
standardně u vozidel v prvovýrobě
práškovou barvou pro zamezení tvorby koroze destičky.
V zájmu bezpečnosti je vypalování nezbytně důležité. Avšak ne všichni výrobci destiček s tímto tvrzením
souhlasí. My pracujeme podle standardů prvovýroby vozidel,
a to tak, že dojde při výrobě destiček k doplňkovému vypálení
materiálu brzdových destiček teplotou 600–700 °C, aby se eliminovalo uvolňování plynů a pryskyřice a tím se i redukoval proces
usazení a zajetí destiček.
Optimální třecí materiál destiček pochází
z vlastní výroby
Významné investice do tohoto odvětví přinášej ve výsledku optimální
třecí materiál, který zajišťuje stabilní koeficient tření také za extrémního brzdění, při všech teplotách a rychlostech a za všech podmínek.
Třecí materiál je zahříván a stlačován deskou, která zahřívá třecí
Naše politika je taková, že vyrábíme 100 % všech destiček ve vlastních
materiál destičky pro zabezpečení dokonalého odstranění plynů
výrobních závodech, čímž máme kompletní kontrolu všech výrobních
z matriálu destiček, a to v rozmezí 0,5 až 1,5 mm povrchu destičky.
procesů.
WWW.TRWAFTERMARKET.COM
TRW-Safety
75:&RWHFEU]GRYpGHVWLþN\.
.DåGp]DVWDYHQtVHSRþtWi
75: EU]GRYp GHVWLþN\ MVRX Q\Qt GRGiYiQ\ V &RWHF FRå MH
LQRYDWLYQtSRYODNNWHUêSĜHNRQiYiMDNKODYQtNRQNXUHQW\WDN
L2(YGRSDGXQDåLYRWQtSURVWĜHGt
ā 1H]iYLVOp WHVW\ XND]XMt åH DXWRPRELO\ V 75: &RWHF
EU]GRYêPLGHVWLþNDPL]DVWDYtSĜLSUYQtFK]DVWDYHQtFKDå
RPHWU\GĜtYHQHåRVWDWQt
1DZZZWUZDIWHUPDUNHWFRP&27(&QDMGHWHYêVOHGN\
ā 9tFH QHå YR]Ĥ Y\UREHQêFK Y URFH PČOR
EH]SHþQRVWQt SUYN\ RG 75: MDNR VRXþiVW VWDQGDUGQt
YêEDY\
ā 3RGtYHMWH VH QD &RWHF ãWtWHN QD NUDELFL QHER SRåiGHMWH
PtVWQtKR]iVWXSFHSURYtFHLQIRUPDFt
%U]G\ět]HQt=DYČãHQt
13
www.trwaftermarket.com/cotec
ZF SACHS:
Od patentů pro jízdní kola
po lídra v oblasti automotive
Společnost SACHS patří k předním světovým producentům automobilových dílů – především spojek
(celých kitů i jednotlivých součástek) a tlumičů pro osobní i nákladní automobily. A to i přesto, že se
původně dlouhá léta zaměřovala na technická řešení pro jízdní kola a že u jejího zrodu stál právě expert
na cyklistiku a kuličková ložiska.
Historie společnosti ZF SACHS sahá do 19. století. Její jméno pochází od jednoho ze zakladatelů
– Ernsta Sachse, který společně s Karlem Fichtelem stál v roce 1895 u vzniku firmy Schweinfurter Präzisions-Kugellagerwerke Fichtel & Sachs.
Ernst projevoval zájem o mechaniku už ve škole.
Svá učňovská léta strávil ve Schwarzwaldu jako
nástrojář a roku 1889 získal místo v proslulé
frankfurtské firmě Lorch, Schmidt & Co. Přes tuto
praxi a zálibu v jízdních kolech pak vedla cesta
až k vynálezu náboje pro kolo bicyklu, který si
Sachs nechal roku 1894 patentovat. Po seznámení se schopným obchodníkem Fichtelem
bylo brzo jasné, že tahle dvojice má v podnikání
velký potenciál. Sachs přinesl do byznysu know-how a stal se technickým ředitelem, zatímco obchodních aktivit se ujal Fichtel, který dodal také
potřebný kapitál. Úspěchy na sebe nenechaly
dlouho čekat, např. v roce 1903 firma zahájila výrobu a prodej volnoběžky Torpedo pro jízdní kola.
Bicykly se společnost zabývala až do konce dvacátých let, kdy došlo k prodeji vybudované infrastruktury na výrobu kuličkových ložisek a souvisejících produktů. Současně se firma začala
orientovat na progresivní odvětví – automobilismus – a zaměřila se na oblast automobilových
motorů, spojek a tlumičů pérování. Dokladem
expanze se na přelomu padesátých a šedesátých
let stalo založení první dceřiné firmy Amortex,
specializované na spojky, se sídlem v brazilském Sao Paulu. Společnost v této době stále
podnikala pod názvem Fichtel & Sachs. V této
14
podobě ji roku 1987 převzala akciová společnost
Mannesmann, která zahájila rozsáhlou restrukturalizaci se zaměřením na odvětví automotive. Jedním
z jejích projevů se stalo i přejmenování na Mannesmann Sachs, stejně jako založení dalších nových společností v Argentině, Mexiku a USA. Rok
1998 přinesl otevření výrobních kapacit v Mexiku,
Číně a Turecku. A konečně se začátkem nového
tisíciletí přišla i akvizice současným vlastníkem
ZF Friedrichshafen a přejmenování na ZF Sachs.
Z milníků z poslední doby stojí za zmínku především založení výrobního závodu podvozkových
komponentů (hydrodynamické měniče a spojky nejrůznějších typů) v Levicích na Slovensku
v roce 2006.
Dnes je tedy SACHS součástí koncernu ZF – předního světového dodavatele náhradních dílů se
121 výrobními závody ve 27 zemích. Celá skupina
čítá na 71 000 zaměstnanců a v roce 2011 dosáhla obratu 15,5 miliardy eur. Co se týče portfolia
SACHS, najdete v něm tlumiče pérování a tlumiče torzních kmitů, spojky pro osobní a užitkové
vozy i pro traktory. Vše samozřejmě v nejvyšší
kvalitě i dostatečných počtech – denně např.
výrobní závody SACHS opustí na 35 000 spojek
stovek variant.
Tým vývojářů SACHS nezapomíná ani na životní
prostředí – např. počátkem devadesátých let začal pracovat na spojkách s obložením bez použití
olova a v roce 1999 vyprodukoval jejich první
velkou sérii.
ZF FRIEDRICHSHAFEN AG
ZF Services
Obere Weiden 12
97424 Schweinfurt
Telefon: +49 9721 4756-0
Fax: +49 9721 4755000
E-mail: [email protected]
www.zf.com/sachs
Te x t M i r o s l a v M a š e k , f o t o a r c h i v Z F S AC H S
BREMBO MAX:
PERFEKTNÍ VOLBA.
Hledáte-li cenově dostupný brzdový kotouč, ale chcete něco více
než standard…
Chcete-li zlepšit bezpečnost a komfort cestování…
Chcete-li, aby vaše brzdy vypadaly jako ty u sportovních vozů ...
DOPORUČUJEME ... BRZDOVÉ KOTOUČE BREMBO MAX!!!
MAXIMÁLNÍ VÝKON I NA VLHKÉ SILNICI
Asymetrické drážky zajišťují, že veškerá voda a nečistoty budou efektivně
odvedeny pryč z povrchu kotouče. To znamená zlepšení brzdného výkonu
a konstantní účinek za všech povětrnostních podmínek.
MAXIMÁLNÍ ODOLNOST PROTI KOROZI
Části brzdového kotouče, které jsou vystaveny korozním vlivům, jsou
opatřeny ochrannou antikorozní vrstvou. Díky aplikaci tenké vrstvy
speciálního antikorozního nástřiku i na pracovní plochy není třeba kotouč
před montáží odmašťovat.
MAXIMÁLNÍ ODEZVA
Koeficient tření je vyšší než u standardních kotoučů. To znamená kratší
brzdnou dráhu a efektivnější brzdění díky rychlejšímu působení pedálu a
okamžité odezvě brzdového systému.
MAXIMÁLNÍ KONTROLA OPOTŘEBENÍ
Jedna z drážek je navržena speciálně pro rychlou a jednoduchou kontrolu
opotřebení přímo na brzdovém kotouči.
MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST ZA VŠECH POVĚTRNOSTNÍCH
PODMÍNEK
Drážky okamžitě odvádějí plyny vznikající při brzdění a zabraňují tak
„fadingu“ neboli vadnutí brzd a zároveň neustále obnovují povrch
brzdových destiček a udržují je tak v ideálním stavu.
ZEPTEJTE SE NA NABÍDKU KOTOUČŮ BREMBO MAX
U SVÉHO DISTRIBUTORA!
BUDETE PŘÍJEMNĚ PŘEKVAPENI!
ZASLOUŽÍTE SI BEZPEČNOU A KOMFORTNÍ JÍZDU S
KOTOUČI BREMBO MAX!
www.brembo.com
15
H I S TO R I E
AU TO M O B I L I S M U
Muzeum motorismu
láká do Znojma na veterány
i prvorepublikovou atmosféru
Spojení historické technické architektury s atraktivním projektem muzea nebo galerie bývá zárukou
zážitku, na který budou návštěvníci ještě dlouho a rádi vzpomínat. Ve Znojmě se toto skloubení povedlo
na jedničku – zdejší Muzeum motorismu najdete ve zrekonstruované budově někdejší vodní elektrárny.
Znojemské Muzeum motorismu je velkým turistickým lákadlem hned z několika důvodů.
Prvním jsou samotné expozice, ke kterým se
dostaneme o něco později. Druhým atraktivní
lokalita v malebném údolí řeky Dyje – přímo
pod skálou, na níž stojí Znojemský hrad i proslulá románská rotunda sv. Kateřiny s unikátními freskami. A konečně samotný objekt muzea,
který přímo dýchá historií. Původně na jeho místě už od 12. století stál kamenný mlýn. Současná
budova byla postavena v roce 1878 jako vodárna s nainstalovaným parním strojem, roku 1903
se zde objevil první generátor. V letech 1931–
–1933 vodárnu přestavěli na vodní elektrárnu.
Tomuto účelu objekt sloužil až do šedesátých
let minulého století, kdy byla vybudována
a zprovozněna nová elektrárna, umístěná přímo
v přehradní hrázi.
U zrodu dnešního muzea stál sběratel Jan
Drozd – skutečný automobilový nadšenec:
„Svého prvního veterána jsem koupil z nadšení,
16
pak se naskytl druhý a časem člověk postupně
objevoval další. Pak začnete shánět konkrétní typ… A když zjistíte, že už doma máte pět
aut, zkrátka tomu propadnete. Začnete hledat
motocykly, kola a nejrůznější doplňky. A sbírka
se utěšeně rozrůstá.“ V současnosti tak v muzeu, které se návštěvníkům po několikaleté
rekonstrukci budovy otevřelo v červnu 2008,
naleznete snad všechno, co má nějaký vztah
k meziválečnému cestování.
JÁDRO EXPOZICE TVOŘÍ AUTOMOBILY
A MOTOCYKLY ČESKOSLOVENSKÉHO PŮVODU.
Hned u vchodu na hosty čeká pečlivě opravená
dominanta sbírek – mohutná lokomobila z roku
1924 – i jedna z perliček: část motoru amerického bombardéru B-24 Liberator, sestřeleného roku 1944 u Trenčína. Jádro expozice tvoří
především automobily a motocykly československého původu vyrobené před rokem 1950.
V prostorách muzea se aktuálně nachází na čtyři
H I S TO R I E
desítky aut, pětadvacet motocyklů a čtyřicítka
jízdních kol.
Možná se ptáte: Proč se Jan Drozd zaměřuje
právě na československé výrobky? „Jsem Čech,
tak sbírám česká auta – proč bych měl schraňovat něco jiného? Navíc v Československu mezi
válkami působilo tolik výrobců aut, že nám jich
ve sbírkách ještě dost chybí.“ Sám majitel je pyšný např. na Tatru 12 z roku 1926 – pojízdný unikát ve stoprocentně původním stavu včetně takových detailů, jako jsou třeba originální žárovky
v reflektorech. Vedle vozů Tatra návštěvníci uvidí
také zástupce výrobků Praga, Škoda, Aero (přezdívané „Cililink“), Zbrojovka Brno a řady dalších
– od limuzín až po lehčí nákladní a vojenské automobily. Odborníci ocení zejména vozy Praga
Piccolo – otevřený phaeton z roku 1928, sportovní kabriolet Praga Baby nebo Aero 50: čtyřválcový dvoutakt o objemu motoru dva litry,
který dokázal jet rychlostí až 140 km/h. Vzácné
kousky naleznete i mezi motocykly – za zmínku
stojí např. nedokončený prototyp Fischer Znojmo, čtyřtaktní Praga se sidecarem, Jawa 500
„Rumpál“ a ČZ 500 „Vatikán“. Život veteránům se
čtyřmi i dvěma koly vdechují vtipně instalované
figuríny v dobovém oblečení a s doplňky dokreslujícími atmosféru provozu: řidiči, cestující,
prodejci, policisté i chodci.
K PROHLÉDNUTÍ LÁKAJÍ VÝDEJNÍ STOJANY,
SMĚROVÉ CEDULE I PŘÍSLUŠENSTVÍ DÍLEN
A GARÁŽÍ.
Samotné vozy však nejsou zdaleka jedinou
součástí expozice Muzea motorismu – díky
různorodosti sbírek se zde návštěvníci cítí jako
na skutečné silnici z dob první republiky. K prohlédnutí lákají vzácné výdejní stojany pohonných hmot z dvacátých a třicátých let, litinové
směrové cedule a rozcestníky, ale i příslušenství
dílen a garáží: olejničky, plechovky od olejů, zapalovací svíčky, znaky autoklubů a nejrůznější
nářadí. Velký magnet pro milovníky technické
historie představuje i nejrozsáhlejší sbírka heverů v České republice, která čítá skoro dvě stovky
kusů. Skutečné znalce potěší dobové prospekty,
řidičské a technické průkazy, mapy, odborné
AU TO M O B I L I S M U
časopisy, fotografie a další archiválie. Na své si
přijdou i milovníci starých rádií a telefonů, stejně
jako děti – ve znojemském muzeu totiž nechyběj historické hračky s dopravní tematikou.
Na co se dívat je i na dvoře za muzeem, z něhož
mimochodem mají návštěvníci krásný a ničím
nerušený výhled na už zmíněný Znojemský
hrad. Venkovní kolekce není sice tak bohatá
jako ta vnitřní, ale o to je zajímavější. Zahrnuje
především kolekci traktorů značek Škoda, Zetor
a Svoboda, dále stabilní motory a lodní motor
z roku 1903 upravený pro pohon mlýna. Některé exponáty jsou precizně restaurované, jiné zachované v původním stavu. Totéž ostatně platí
i o automobilech uvnitř budovy.
Pokud je vám blízká atmosféra první republiky, máte rádi krásné historické vozy a lákají vás
technické vychytávky, je Muzeum motorismu
přesně to pravé. Navíc se po jeho návštěvě můžete osvěžit v některém z mnoha vinných sklípků a naplánovat si třeba další fajn výlet.
MUZEUM MOTORISMU
Koželužská 44, 669 02 Znojmo
tel.: 603 548 351, 603 443 053
www.muzeum-motorismu.cz
Otevírací doba:
Út–Ne
9:00–17:00
O prázdninách je otevřeno denně.
V prosinci, lednu a únoru je otevřeno jen o víkendech, svátcích nebo po nahlášení.
Vstupné: 50 Kč
Text a foto Miroslav Mašek
17
Comma Oil & Chemicals je hrdým technickým partnerem šampionátu FIA Formule 2. Všechny formule
Williams JPH1B F2 využívají produkty COMMA. Tím je zajištěno to nejlepší testování produktů. Pokud zvolíte
značku COMMA, můžete si být jisti, že je to správná volba.
Q-SERVICE je medzinárodná sieť značkových profesionálnych autoservisov, ktorá svojim zákazníkom zaručuje odbornú opravu ich automobilu na úrovni
autorizovaných autoservisov. Preškolený personál používa pri opravách najmodernejšie servisné vybavenie a kvalitné náhradné diely. Cena opravy a servisných služieb je presne stanovená na základe časových noriem a technologických postupov stanovených výrobcom vozidla. To znamená, že zákazník nielen
vopred vie, koľko zaplatí za náhradné diely a opravu, ale navyše môže bez obáv servisovať aj auto v záruke.
Staňte sa členom európskej siete
profesionálnych autoservisov!
Čo ponúkame?
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
spojenie so silným a spoľahlivým partnerom
v oblasti dodávok náhradných dielov
stabilné zázemie celoeurópskej siete
špeciálne nákupné podmienky a bonusy
spoločný a cielený marketing
na celoštátnej i regionálnej úrovni
výraznú finančnú podporu, reklamu,
marketing a vybavenie autoservisu
kompletné softvérové riešenie pre
profesionálny autoservis
členstvo vo VIP Clube Inter Cars
pravidelné odborné školenia
zapojenie do fleet programu IC
Vaše predpoklady
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
nezávislý autoservis
minimálne 4 servisné státia
a 2 dielenské zdviháky
potrebné servisné vybavenie pre diagnostiku
systémov a odbornú montáž dielov
poskytujete široké spektrum
profesionálnych služieb
samostatné priestory pre príjem zákaziek
parkovacie miesta pre zákazníkov servisu
záujem na stabilnom rozvoji firmy,
vrátane stabilizácie pracovníkov‚
a ich odborného vzdelávania
Profesionálne softvérové riešenie pre správu a riadenie zákaziek autoservisu, vyvinuté spoločnosťou Inter Cars v spolupráci s renomovanými firmami Dat Czech Slovak, TecDoc a Indas.
QS Professional bol vyvinutý špeciálne pre potreby autoservisu. Ide o unikátny nástroj, ktorý v Slovenskej republike, resp. aj celej
strednej a východnej Európe nemá obdobu. Najväčšou výhodou je prepojenie niekoľkých samostatných modulov do jedného
systému, čím uľahčuje prácu a šetrí čas.
Výber vozidla a náhradných dielov prebieha na základe identifikácie VIN kódu a je doplnený rozsiahlou technickou dokumentáciou vrátane výkresov. To vylučuje možný omyl pri určovaní správneho dielu. Po identifikácii vozidla a náhradných dielov vytvoríte behom niekoľkých okamihov kalkuláciu podľa normohodín stanovených výrobcom vozidla. Softvér je tiež on-line napojený
na sklady Inter Cars, takže vždy viete, aké diely a ich alternatívy máte momentálne k dispozícii. Na záver sa každá kalkulácia uloží
do databázy, takže pri ďalšej návšteve stačí len zadať ŠPZ alebo VIN vozidla a hneď viete, aké opravy sa na ňom v minulosti vykonávali.
Hlavné výhody QS Professional
 správa a riadenie zákaziek
 úspora času a nákladov:
 vyhotovenie zákazky - behom pár minút profesionálna kalkulácia na základe normohodín výrobcu, uznávaná poisťovňou
 identifikácia náhradných dielov - presná identifikácia dielov na základe VIN kódu
 objednávanie náhradných dielov – správa skladu, automatické objednávanie, on-line dostupnosť
 fakturácia – prehľadná faktúra s rozpisom práce a náhradných dielov = väčšia transparentnosť zákazky pre koncového zákazníka
 vytváranie databázy zákazníkov
QS Professional – cenník:*
Popis služby
Základná licencia – 2 užívatelia
Každý dodatočný užívateľ
Vývoj SW, údržba , update
IT podpora – práca programátora
IT podpora - výjazd
Bežná cena
800 €
140 €
100 €/rok
32 €/hod
0,4 €/km + hodinová sazba
Cena pre Q-SERVICE
ZADARMO**
140 €
50 €/rok
24 €/hod
0,4 €/km + hodinová sazba
*cena sa vzťahuje iba na sw QS Professional, nezahŕňa modul SilverDAT pre identifi káciu vozidla na základe VIN kódu
** zadarmo pri splnení zmluvných podmienok konceptu Q-SERVICE
Uvedené ceny sú bez DPH. Pre viac informácií kontaktujte svojho obchodného zástupcu alebo najbližšiu pobočku Inter Cars.
P R E D S TAV E N I E
S E R V I S U
Potulky po Slovensku pokračujú........ :-)
Milí čitatelia, som veľmi rád, že aj v novom roku 2013 pokračujeme s potulkami po Slovensku a spolu so
mnou objavujete nové neautorizované značkové Q-Service, ktoré na území Slovenska pribúdajú a každým dňom sa dostávajú do povedomia obyvateľstva nielen zaujímavou vizualizáciou, ale čo je najdôležitejšie - profesionalitou, odbornosťou a ľudským prístupom k svojim zákazníkom - teda k vám.
Dnes som zavítal do mestečka, ktoré sa rozprestiera na severe Slovenska. Nachádza sa asi 25 kilometrov juhovýchodne od Žiliny a 200 kilometrov
severovýchodne od Bratislavy, v Žilinskom kraji.
Leží v Turčianskej kotline na rieke Turiec, pod
výbežkami Malej Fatry. Je to historické centrum
Turca a okresné mesto.
Tušíte správne - je to mesto Martin (do roku 1950:
Turčiansky Svätý Martin, maď. Turócszentmárton,
nem. Turz-Sankt Martin, lat. Sanctus Martinus /
Martinopolis). Prvá písomná zmienka Martina je
z roku 1284. V 19. storočí sa mesto stalo centrom
slovenskej kultúry. Ku koncu 19. storočia tu začalo Slovenské národné obrodenie, sídli tu Matica
slovenská (od roku 1863) a aj Slovenské komorné
divadlo (od roku 1944) je jednou z profesionálnych činoherných scén v stredoslovenskom regióne. V tomto meste sa narodilo veľa významných
osobností Slovenska, ktoré zviditeľnili našu krajinu vo viacerých odvetviach ako je napr. literatúra
(J. Jesenský, J. Kalinčiak), šport (Z. Cíger, O. Haščák,
R. Švehla, J. Katriňák), kultúra (Z. Krónerová, H. Meličková – Rapantová, Ľ. Kostelný, J. Kemka) spev (J.
Kirschner) a mnoho ďaľších. :)
22
O zviditeľňovaní
budem pokračovať. Nový Q-Service,
ktorý
som v tomto
milom mestečku navštívil, sa
nachádza v bývalom areáli ZŤS a je pod vedením úspešného, pracovne vyťaženého, ale
nadovšetko vždy usmiateho, ústretového a milého pána Pavla Gáborčíka. GAPAcar je servis
s veľkým “S“. Nielenže ho uvidíte v úžasnom
modernom vzhľade s perfektnou modernou
a profesionálnou vybavenosťou, odbornosťou,
ale hlavne v tomto servise už pri príchode vidíte
a cítite atmosféru kľudu, ľudského pokoja a snahy pomôcť vám a vyriešiť každý váš servisný
problém. :-)
Pán Gáborčík ako ste sa dostali k tejto „motorárskej“ práci? Vyštudoval ste to, čo Vás
dnes živí?
Inklinoval som k tejto práci už od malička aj napriek tomu, že „technicko - opravárenský gén“,
ktorý som nezdedil po mojich
rodičoch, dokonca ani po mojich
dávnych
predkoch, som od 10
rokov začal rozvíjať. Môj otec bol
vždy proti tomu,
aby som čo i len
vyštudoval túto
„zafúľanú prácu“,
ako to on nazýval.
Hovoril mi: „Syn
môj, ty pôjdeš
na inú školu a nájdeš si prácu, kde pracovná
doba bude pevne stanovená napr. od 7.00 h
do 15.30 h a prídeš domov a budeš mať od roboty kľud a nebudú ťa chodiť vyrušovať ľudia
ohľadne opravy áut, či je piatok, sviatok, sobota
alebo nedeľa.“ Ako správny syn som svojho otca
poslúchol.
Čo ste teda vyštudovali?
Študoval som „strojarinu“ v Martine. Túto prácu
som aj začal vykonávať, ale vydržal som pri nej
3 roky, na ktoré ma zaväzovala škola. Keďže som
stále sníval o práci automechanika, dorobil som si
potrebné vzdelanie v Banskej Bystrici, ktoré som
ukončil maturitou.
Kde pokračovali Vaše pracovné kroky života?
1.2.1987 som sa zamestnal v Štátnom majetku
ako zásobovač náhradných dielov pre automobily. Náhradné diely, súčiastky do áut, to bola
práca, ktorá ma bavila. :-) Ako 22-ročný som mal
na starosti kolesovú techniku: k tomu 40 traktorov, 25 nákladných áut a 20 osobných áut. Autodielňu pre tieto stroje sme mali v Sučanoch a ja
som mal za úlohu zháňať a nakupovať náhradné
diely. Moje prvé služobné vozidlo, čo som dostal,
bol starý ŽUK a-07. Po štyroch mesiacoch to bola
vtedy známa „Tisíc dvesto trojka“. Myslel som si,
že mám „mercedes“ ... smiech. V roku 1992
som dostal novú „Áviu Furgon“. To som bol hrdý!
A v roku 1994 som dostal „Volkswagen Transporter “. Tak to už som bol neuveriteľne pyšný!!! V tej
dobe som musel za súčiastkami „krvopotne“ cestovať po celom území vtedajšej ČSSR. Ale bavilo
ma šoférovanie, jazdenie po republike a keď som
mal čas, tak som sa vždy zdržiaval v dielni a tam
som ešte viac začal nadobúdať vzťah k tejto terajšej opravárenskej práci a začal som uvažovať
o samostatnom „servisovaní“ áut.
P R E D S TAV E N I E
Aké bolo pokračovanie, napredovanie
a hlavne uskutočnenie Vášho detského sna
opravovať autá?
Začínal som v otcovej garáži, ktorá mala rozmer
18 m2. Po dvoch rokoch sa mi podarilo odkúpiť
susednú garáž, kde som prebúral len priečku
a zrazu som mal servis v „rozmeroch letiska“...
smiech Vykopal som studňu, aby som mal
prístup k vode, urobil som montážnu jamu, pred
garážami som si dal vyasfaltovať plochu a takto
som sa trápil do roku 1997. Od 1998 do roku 2000
som staval rodinný dom, pri ktorom som si postavil samostatnú dvojgaráž podľa svojich predstáv. Garáž bola taká veľká, že sa ma 6-ročná dcéra pred sťahovaním opýtala, v ktorom domčeku
budeme bývať? Určitý čas som bol spokojný
s priestorom, ale to viete, človek je duša zmýšľajúca a po istom čase mi priestor začal byť primalý.
Začali ma kontaktovať už aj firmy, no a to sa nedalo zvládať v mojich priestoroch. Toto všetko som
ale robil popri zamestnaní, ktoré som spomínal
na začiatku rozhovoru. Od roku 2006 som sa stal
živnostníkom. To som ešte robil vo svojej domácej garáži a v roku 2007 som kúpil časť objektu
v areáli ZŤS, kde som sa pustil do „malej prerábky“ (to som si myslel na začiatku, ale nakoniec mi
zostali len holé základy). Takže dnešný servis som
postavil úplne nanovo (foto v začiatkoch).
Kedy ste privítali prvých zákazníkov vo Vašom novom servise?
Bolo to 1. augusta 2009.
A ako to bolo s konkurenciou? Kto Vás navštevoval a ponúkal Vám náhradné diely, pokiaľ
Vás neoslovila naša spoločnosť Inter Cars?
Poviem vám úprimne: ja som poznal a spolupracoval len s firmami Peterson, Elit, Trost. Vašu spoločnosť Inter Cars som začal vnímať až v auguste
2012, keď ma navštívil váš obchodný zástupca.
Dovtedy som vôbec vašu spoločnosť nepoznal.
Tieto konkurenčné spoločnosti, s ktorými
ste spolupracovali, Vás nelákali zapojiť sa
do jedného z ich konceptov?
Čo by nie! Lákali ma všetky, ale vždy ma niečo
zabrzdilo, čo bol dôvod to neurobiť. A najdlhšie
ma lámala spoločnosť Peterson a Trost. Nakoniec
som spoznal vašu firmu, vašu filozofiu, víziu a misiu konceptu a zrazu som vedel, že toto je to, čo
chcem pre svoj servis, pre seba a s kým chcem
spolupracovať a ísť ďalej.
dokázali hneď v prvom „kole“ poskytnúť technické a podporné informácie, školenia v širokospektrálnom zameraní technického rázu, možnosti
vybavenia dielní od viacerých značiek, kompletný softvér na kľúč pre Q-Service, okamžitá možnosť mať vo svojom servise Náhradné vozidlo
pre svojich zákazníkov a zákazníkov, ktorých mi
časom prinesie aj váš program Motointegrátor
fleet, a ďalšie zaujímavosti, ktoré sme už spoločne
prebrali a ktoré začneme realizovať v tomto roku
2013. Jednoducho povedané, teším sa na to. 
Aké služby ponúka Váš servis pre Vašich zákazníkov?
Ponúkame kompletné služby, ktoré sú potrebné v dnešnej rýchlej dobe pre našich zákazníkov a to je kompletný servis všetkých značiek,
inšpekčné a sezónne prehliadky, kompletný
servis firemných vozidiel, výmeny olejov, filtrov,
mechanické opravy podvozku a motora, spojky,
výfuky, riadenie, testovanie bŕzd a tlmičov, klimatizácie, autobatérie, výmena autoskiel, STK,
emisie, meranie geometrie, diagnostika motora, pneuservis, autoklampiarske opravy, opravy
po havárii, elektroinštalácia, opravy komfortnej
elektroniky, autoumyvárku, lakovanie, klampiarske práce a mnoho ďalších služieb, ktoré máme
k dispozícii.
Aké technické vybavenie máte vo Vašom
servise?
Momentálne máme 3 zdviháky. V tomto roku
pripravujeme ďalšie 3 zdviháky, máme plničku
klimatizácií, brzdovú stolicu, diagnostiku, geometriu, náhradné vozidlo a autoumyvárku.
V akom počte je pripravený Váš servisný tím
pre Vašich zákazníkov?
Máme štyroch servisných technikov a dvoch externých servisných technikov, jedného prijímacieho technika a samozrejme, predĺženou pravou
a ľavou rukou je môj syn Palino, ktorý dohliada
na celý chod autoservisu. Kolektív dopĺňa i jedna
mladá slečna, ktorá sa stará o interiéry automobilov. Na mojich chlapcov a celý tím sa môžem
vždy spoľahnúť. Som rád, že ich mám. :-)
S E R V I S U
Akú víziu máte so svojím servisom?
Momentálne máme k dispozícii 400 m2 pracovnej plochy a v tomto roku chceme dokončiť ďalšiu časť servisu, kde pribudne približne ešte 220
m2 s ďalšími tromi zdvihákmi. Ešte mám v zálohe
ďalšie priestory, ale to niekedy nabudúce. A nesmiem zabudnúť na prerobenie prijímacej kancelárie a zariadenie svojej novej kancelárie. Toto
všetko chceme urobiť v tomto roku 2013.
Pán Gáborčík myslím si, že sme sa dozvedeli všetko o Vašich pracovných začiatkoch
a o postupnom plnení si svojho chlapčenského sna. Ale kedy si vytvárate čas na seba,
oddych a svoju rodinu?
V mojej rodine som známy tým, že moja práca je
aj mojím koníčkom. Do práce chodím s radosťou
a stále . Môj pracovný čas je od 7.00 do 19.00
hodiny.  Samozrejme, že aj ja mám chvíľky potrebného oddychu a vtedy nastáva správny čas
na relax s mojimi najbližšími... V lete si najlepšie
oddýchnem pri mori a hlavne, čo ma od malička
baví, je lyžovanie, takže v zime sú to hory. A cez
predĺžené víkendy chodievame na rodinnú chatu na Slovensku. Moja rodina a hlavne moja manželka je veľmi tolerantná k môjmu životnému
štýlu a pracovnému nasadeniu.
V mene našich čitateľov sa chcem za rozhovor
poďakovať majiteľovi rodinného servisu v Martine GAPAcar pánovi Pavlovi Gáborčíkovi.
Prajeme mu v koncepčnej sieti Q-Service veľa
spokojných a platiacich zákazníkov.  V osobnom živote veľa zdravia, šťastia, radosti zo života
a entuziazmus, ktorý v sebe má, nech mu pretrváva ešte veľa, veľa rokov. Ďakujem Vám
Mgr. art. Matej Schneider
manažér servisných konceptov
GAPA car, s.r.o
ulica Československej armády 3 (areál ZŤS)
036 57 Martin
Mobil: 0915 874 433, 0902 800 400
e-mail: [email protected]
Takže neľutujete rozhodnutie byť v koncepte Q-Service?
Vôbec nie. Naozaj môžem povedať, že som spokojný po všetkých stránkach a pevne verím, že to
bude postupovať len správnym smerom.
Teraz, keď už ste nejaký ten čas v koncepte
Q-service, v čom vidíte výhodu a prínos pre
Váš servis?
Okrem toho, že za mnou stojí veľká a silná spoločnosť Inter Cars ako veľkoobchod, tak ste mi
23
?
R U B R I K A
POZNÁTE
SVOJE PRÁVA
Podľa súčasnej európskej
legislatívy máte právo
servisovať váš automobil:
v autoservise podľa vlastného výberu
s autodielmi podľa vlastného výberu
od prvého dňa, a to aj
v priebehu záručnej doby
Využite svoje právo slobodnej voľby majiteľa
a vlastníka vozidla – je to
nakoniec váš majetok a
VAŠE VOZIDLO
PRE VIAC
INFORMÁCIÍ
www.r2rc.eu
24
R U B R I K A
AKÉ NÁHRADNÉ DIELY MÔŽETE POUŽIŤ?
Pre opravy vozidiel je možné použiť originálne diely alebo
diely zodpovedajúcej kvality.
„Originálne náhradné diely“ nie sú len tie, ktoré sú distribuované výrobcami vozidiel, ale tiež tie, ktoré sú nositeľmi
loga výrobcu autodielov. Vo väčšine prípadov sú obidva typy
vyrábané na rovnakej továrenskej linke, za rovnakých podmienok a podľa rovnakých predpisov.
Existujú tiež „diely zodpovedajúcej kvality“. To sú diely vyrábané nezávislými výrobcami a sú kvalitatívne rovnocenné
s originálnymi dielmi.
Váš servisný technik vám ich môže odporučiť.
MÔŽEM SI VYBRAŤ AKÚKOĽVEK
SERVISNÚ DIELŇU?
Áno! Zákazníci si môžu slobodne vybrať akýkoľvek autoservis. To znamená, že si môžu slobodne zvoliť, kto prevedie
na ich vozidle servisný zásah, či už ide o značkový alebo neznačkový servis.
A ČO ZÁRUČNÉ PODMIENKY?
Výrobca nemôže podmieňovať prevedenie záručnej opravy
výhradným právom prevádzať tieto úkony v rámci svojej
servisnej siete alebo výhradným právom použiť iba vlastné
značkové náhradné diely.
V súlade s Európskou komisiou majú zákazníci právo využiť
akýkoľvek autoservis pre opravy nespadajúce do záručných
podmienok, a to ako v priebehu zákonnej, tak i predĺženej
záručnej lehoty.
Je samozrejmé, že každý servisný technik je zo zákona zodpovedný za prevedenú prácu a ručí za ňu. Taktiež ktokoľvek,
kto poškodí vaše vozidlo svojou nedbalou prácou alebo použitím chybných súčiastok, je za svoje konanie zodpovedný.
Stiahnutie z prevádzky, bezplatný servis a záručné opravy.
Výnimka z pravidiel nastáva, pokiaľ porucha vyžaduje opravu na náklady výrobcu. Akákoľvek závada, ktorá vznikla pri
výrobnom procese, musí byť opravená výrobcom. V takýchto prípadoch, kedy náklady hradí výrobca t.j. stiahnutie vozidla z prevádzky, bezplatný servis, rozsiahle záručné opravy
a pod., určí výrobca, kde musia byť práce prevedené. Výrobca rovnako rozhodne, ktoré súčiastky môžu byť použité.
Využite svojich práv pri
rozhodovaní, ako a kto
naloží pri oprave s vaším
autom. Nakoniec, je to
vaše auto!
Vedeli ste, že...?
80% náhradných dielov je vyrábaných výrobcami náhradných dielov a nie výrobcami vozidiel. Tie sú potom distribuované do autodielní nezávislými veľkoobchodníkmi.
Poznáte svoje práva?
Motoristi v súčasnej dobe
využívajú možnosti slobodnej
voľby v podmienkach
popredajnej starostlivosti
o svoje vozidlá, a to vďaka
pravidlám stanovenými
európskym zákonodarným
orgánom o voľnej súťaži.
Vedeli ste, že..?
V súlade s Európskou komisiou nemôže výrobca vozidiel odmietnuť prevedenie záručnej opravy, ako je napríklad chybné elektricky ovládané okno, jednoducho preto, že výmenu
oleja previedol autoservis mimo oficiálnu servisnú sieť.
Poistné a záručné zmluvy
Tieto práva je možné uplatniť počas záručnej doby len
na neoddeliteľné časti vozidla obstarané pri nákupe. Poistné a záručné zmluvy na samostatne zakúpené časti nemajú v tomto prípade platnosť.
A preto buďte pri podpise záručnej zmluvy pozorní, aby ste
svojím podpisom neobmedzili svoje práva!
25
Nové servisy
Miroslav PREKOP - AUTODIELŇA
Kontakty:
Ponuka služieb:
911 05 Trenčín
Brnianska 1








[email protected]
www.q-service.sk
opravy osobných a nákladných vozidiel
výmena pneumatík - pneuservis
technické prehliadky všetkých vozidiel
inšpekčné a sezónne prehliadky
mechanické opravy podvozku, motora
brzdy, spojky, výfuky
testovanie bŕzd a tlmičov
klimatizácie








autolakovňa
opravy po havárii
odťahová služba
elektroinštalácie
autobatérie
autosklá
výmena a oprava autoskiel
meranie geometrie










autolakovňa
opravy po havárii
diagnostika motora
elektroinštalácie
autobatérie
autosklá
výmena autoskiel
meranie geometrie
autoumyvárka
náhradné vozidlo










autolakovňa
opravy po havárii
diagnostika motora
elektroinštalácie
autobatérie
autosklá
výmena autoskiel
meranie geometrie
opravy komfortnej elektroniky
náhradné vozidlo










autolakovňa
opravy po havárii
karosérie
elektroinštalácie
autobatérie
autosklá
výmena autoskiel
elektropríslušenstvo
predaj náhradných dielov
predaj autopríslušenstva










opravy karosérií
opravy po havárii
karosérie
elektroinštalácie
autobatérie
autosklá
výmena autoskiel
elektropríslušenstvo
predaj náhradných dielov
predaj autodoplnkov
Otváracia doba:
Po-Pi: 7:00 - 15:30
zatvorené
So:
MOBIL:
0903 657 555
AUTOSERVIS GAPAcar, s.r.o.
Kontakty:
Ponuka služieb:
036 01 Martin
Čsl. Armády 10686/3
( areál ZŤS)










[email protected]
www.q-service.sk
MOBIL:
0915 87 44 33
AUTOSLUŽBY SERVIS, s.r.o.
Otváracia doba:
Po-Pi: 7:00 - 15:30
zatvorené
So:
Kontakty:
Ponuka služieb:
018 41 Dubnica n/Váhom
A. Bernoláka 993/29
(areál ZŤS)










[email protected]
www.q-service.sk
MOBIL:
0903 385 623
AUTOSERVIS PODOLAN
Otváracia doba:
Po-Pi: 7:00 - 16:00
zatvorené
So:
Ponuka služieb:
014 01 Bytča
S.Sakalovej 1304










www.q-service.sk
Otváracia doba:
Po-Pi: 7:00 - 16:00
9:00 - 12:00
So:
inšpekčné a sezónne prehliadky
servisné intervaly
opravy vozidiel všetkých značiek
kompletný servis firemných vozidiel
mechanické opravy podvozku, motora
brzdy, spojky, výfuky
tlmiče, podvozky, riadenie
klimatizácie
diagnostika motora
meranie geometrie
0903 385 623
SERVIS S CAR
Kontakty:
Ponuka služieb:
843 06 Bratislava - D.N.Ves
J.Jonáša 5










[email protected]
www.q-service.sk
Otváracia doba:
Po-Pi: 8:00 - 17:00
zatvorené
So:
MOBIL:
inšpekčné a sezónne prehliadky
servisné intervaly
opravy vozidiel všetkých značiek
kompletný servis firemných vozidiel
mechanické opravy podvozku, motora
brzdy, spojky, výfuky
testovanie bŕzd a tlmičov
klimatizácie
výmena pneumatík - pneuservis
stk, emisie
Kontakty:
[email protected]
MOBIL:
inšpekčné a sezónne prehliadky
servisné intervaly
opravy vozidiel všetkých značiek
kompletný servis firemných vozidiel
mechanické opravy podvozku, motora
brzdy, spojky, výfuky
testovanie bŕzd
klimatizácie
výmena pneumatík - pneuservis
stk, emisie
0911 432 149
inšpekčné a sezónne prehliadky
servisné intervaly
opravy vozidiel všetkých značiek
kompletný servis firemných vozidiel
mechanické opravy podvozku, motora
brzdy, spojky, výfuky
tlmiče, podvozky, riadenie
klimatizácie
diagnostika motora
pneuservis
Š KO L E N I A
„Ten, kto chce preniesť horu, musí začať prenášaním malých kameňov!“
/William Faulkner/
Vážení čitatelia, zákazníci, obchodní a servisní partneri.
Aj školenia, ktoré pre vás pripravujeme, môžeme prirovnať k malým kameňom, vďaka ktorým si postupne vystaviate vedomostnú horu, ktorá vám pomôže vo vašich každodenných pracovných situáciách lepšie sa zorientovať a nadobudnúť istotu a dôveru v seba samého, lebo „strach vzniká z nevedomostí.“ A preto aj spoločnosť Inter Cars pre vás organizuje každý rok niekoľko školení „malých kameňov“, ktorých sa môžete zúčastňovať. V minulom roku
2012 sme pripravili 36 druhov technických školení a odškolili sme 550 účastníkov.
Rok 2013 prichystal pre vás, milí zákazníci, zaujímavé školenia so zaujímavými a profesionálnymi školiteľmi. Naše školiace strediská v Nových Zámkoch
v Žiline a ďalšie externé školiace priestory v iných mestách (Banská Bystrica, Košice, Poprad) sú pre vás k dispozícii. Na vašu účasť sa tešia školitelia z rôznych firiem, s ktorými spolupracujeme. Len pre lepšie zorientovanie je to firma BOSCH, DELPHI, DENSO, TRW, RUVILLE, NGK, BREMBO, MAGNETI MARELLI
a mnoho iných. Ďalšie zaujímavé školenia, ktoré sú pre vás pripravené si môžete pozrieť v priloženej tabuľke alebo počas celého roka 2013 na našich
webových stránkach: www.intercars.sk, www.qualityservice.sk, www.q-service.sk .
Chcete budovať seba samého a svoju firmu? Tak neváhajte a prihláste sa na školenia prostredníctvom vašich obchodných zástupcov alebo priamo cez
horeuvedené webové stránky.
Teším sa na vás na niektorom zo školení, ktoré pre vás v tomto roku 2013 organizuje školiace stredisko spoločnosti Inter Cars.
INTER CARS ŠKOLENIA - 2013
Deň
Miesto
Školiteľ
Názov školenia
Max.
počet
účastníkov
Cena
školenia
bez DPH
Pondelok
Košice
Bosch
Dieselové motory II. Systémy so zdrduženými vstrekovačmi
PDE/UIS
18
70,00 €
"diagnostika systémov združených vstrekovačov
- konštrukcia systému a funkcia jeho komponentov
- diagnostické postupy a testovanie
- pokyny pre výmenu komponentov
- praktické ukážky a cvičenia"
Utorok
Poprad
Bosch
Dieselové motory II. Systémy so zdrduženými vstrekovačmi
PDE/UIS
18
70,00 €
"diagnostika systémov združených vstrekovačov
- konštrukcia systému a funkcia jeho komponentov
- diagnostické postupy a testovanie
- pokyny pre výmenu komponentov
- praktické ukážky a cvičenia"
Pondelok
Nové
Zámky
Bosch
Klimatizácie
18
70,00 €
Princíp činnosti systémov klimatizácie, konštrukcia a funkcie komponentov systému. Nadväznosť na ďalšie
systémy vozidiel. Diagnostické možnosti a údržba. Praktické práce na vozidle. Diagnostika prostredníctvom komunikácie s RJ (KTS radu 200 - 670) a diagnostika pomocou motortestera s digitálnym osciloskopom (FSA 560, FSA 720/740, FSA 450) a zariadenie pre servis klimatizácií (ACS 500).
Utorok
Banská
Bystrica
Bosch
Klimatizácie
18
70,00 €
Princíp činnosti systémov klimatizácie, konštrukcia a funkcie komponentov systému. Nadväznosť na ďalšie
systémy vozidiel. Diagnostické možnosti a údržba. Praktické práce na vozidle. Diagnostika prostredníctvom komunikácie s RJ (KTS radu 200 - 670) a diagnostika pomocou motortestera s digitálnym osciloskopom (FSA 560, FSA 720/740, FSA 450) a zariadenie pre servis klimatizácií (ACS 500).
Streda
Košice
Bosch
Klimatizácie
18
70,00 €
Princíp činnosti systémov klimatizácie, konštrukcia a funkcie komponentov systému. Nadväznosť na ďalšie
systémy vozidiel. Diagnostické možnosti a údržba. Praktické práce na vozidle. Diagnostika prostredníctvom komunikácie s RJ (KTS radu 200 - 670) a diagnostika pomocou motortestera s digitálnym osciloskopom (FSA 560, FSA 720/740, FSA 450) a zariadenie pre servis klimatizácií (ACS 500).
Pondelok
Poprad
Bosch
Moderná diagnostika
vozidiel
18
70,00 €
*Školenie na KTS a ESI(tronic),* KTS a ESI(tronic) - využitie v praxi, praktické ukážky, *Diagnostika a následne oprava vozidiel s pomocou KTS a ESI(tronic), *Príklady z praxe, *Tipy pre každodennú prax.
Žilina
Bosch
Moderná diagnostika
vozidiel
18
70,00 €
*Školenie na KTS a ESI(tronic),* KTS a ESI(tronic) - využitie v praxi, praktické ukážky, *Diagnostika a následne oprava vozidiel s pomocou KTS a ESI(tronic), *Príklady z praxe, *Tipy pre každodennú prax.
70,00 €
" - konštrukcie a princípy rôznych systémov Common-Rail
- diagnostika a oprava systémov Common-Rail
- kvalifikované použitie diagnostického vybavenia a špeciálnych nástrojov
- výmena jednotlivých dielov Common-Rail systémov (CRS)
- kódovanie po výmene vstrekovača
- riešenie častých problémov v praxi
- tipy pre každodennú prácu
Utorok
Pondelok
Poprad
Bosch
Dieselové motory I. Systémy Common-Rail
18
Témy školenia
Utorok
Košice
Bosch
Dieselové motory I. Systémy Common-Rail
18
70,00 €
- konštrukcie a princípy rôznych systémov Common-Rail
- diagnostika a oprava systémov Common-Rail
- kvalifikované použitie diagnostického vybavenia a špeciálnych nástrojov
- výmena jednotlivých dielov Common-Rail systémov (CRS)
- kódovanie po výmene vstrekovača
- riešenie častých problémov v praxi
- tipy pre každodennú prácu
Streda
Nové
Zámky
Bosch
Benzínové motory II.
18
70,00 €
- konštrukcia a princípy systémov vstrekovania
- diagnostika a oprava moderných benzínových vstrekovacích systémov : Motronic M5.x, Motronic ME7
- priame vstrekovanie: Motronic MED 7.x, Motronic MED 9.x
- kvalifikované použitie diagnostického vybavenia a špeciálnych nástrojov
- likvidácia škodlivín
- EOBD
- diskusia o častých problémoch
- tipy pre každodennú prácu
Streda
Banská
Bystrica
Bosch
Benzínové motory II.
18
70,00 €
- konštrukcia a princípy systémov vstrekovania
- diagnostika a oprava moderných benzínových vstrekovacích systémov : Motronic M5.x, Motronic ME7
- priame vstrekovanie: Motronic MED 7.x, Motronic MED 9.x
- kvalifikované použitie diagnostického vybavenia a špeciálnych nástrojov
- likvidácia škodlivín
- EOBD
- diskusia o častých problémoch
- tipy pre každodennú prácu
Streda
Košice
Bosch
Benzínové motory II.
18
70,00 €
- konštrukcia a princípy systémov vstrekovania
- diagnostika a oprava moderných benzínových vstrekovacích systémov : Motronic M5.x, Motronic ME7
- priame vstrekovanie: Motronic MED 7.x, Motronic MED 9.x
- kvalifikované použitie diagnostického vybavenia a špeciálnych nástrojov
- likvidácia škodlivín
- EOBD
- diskusia o častých problémoch
- tipy pre každodennú prácu
27
ORIGINAL
SERVICE
Myslíte si, že iba autorizovaný
servis
ponúka kvalitné diely
s
a účtuje
ceny podľa postupov
c
a noriem odporúčaných
výrobcami automobilov?
Čo vám pomôže obstáť v neustále sa stupňujúcom tlaku značkových servisov?
Neperspektívne riešenie v podobe:
 dielov z Číny?
 pár % väčšieho rabatu?
lacné štvorkolky za nákup, ktorá po mesiaci prestane jazdiť?

váš servis s logom dodávateľa dielov, ktorý rozosiela svoje letáky

motoristom a nabáda ich k nákupu vo svojich predajniach a tým vám
berie obchod?
Chcete zľavu, darček alebo
istú budúcnosť?
Máme pre vás jednoduché riešenie:
Staňte sa Q-SERVICE! Ponúkame:
 členstvo v medzinárodnej servisnej sieti
 softvér QS Professional pre riadenie servisu
-

transparentné kalkulácie podľa postupov
a normohodín výrobcov
online objednanie dielov
prevedenie OE dielov na aftermarketové
marketingovú a technickú podporu
F L E E T
P R O G R A M
Správa opráv
v réžii Inter Cars
V RÁMCI TOHTO ČÍSLA SME OSLOVILI DVOCH
FLEETOVÝCH KLIENTOV A POLOŽILI SME IM
NIEKOĽKO OTÁZOK TÝKAJÚCICH SA SPOLUPRÁCE
VO FLEET PROGRAME INTER CARS.
1. Ako dlho spolupracujete s Inter Cars v rámci projektu FLEET?
2. Zaradili ste do programu iba vozidlá po záruke alebo i nové vozidlá?
3. Priniesla vám spolupráca úspory na opravu
vozového parku?
PETER KLUČÁRIK, ŠPORTPRESS s.r.o.
FLEET PROGRAM INTER CARS
V súčasnej dobe sa v rámci fleet programu v SR
a ČR staráme približne o 20 000 vozidiel. Okrem
bežných servisných prehliadok rastie zo strany
klientov záujem o kompletnú servisnú obsluhu, t.j. k štandardom každej servisnej prehliadky alebo opravy požadujú vyzdvihnutie vozidla
pracovníkom servisu a jeho pristavenie do sídla firmy (PICK UP servis), vybavenie STK a EK,
úschova pneumatík a podobne. Vďaka neustále sa rozširujúcej ponuke služieb Fleet programu Inter Cars je zo strany firiem, ktoré doteraz
robili servis v autorizovaných servisoch, záujem
o tento program, ktorý okrem výraznej úspory
nákladov na servis služobných vozidiel ponúka
zjednodušenie a zjednotenie servisu a opráv
firemného vozového parku.
HLAVNÉ PONÚKANÉ VÝHODY PRE FIRMY
ZAPOJENÉ DO FLEET PROGRAMU:
 údržba a opravy všetkých bežných značiek
a modelov automobilov
 výhodné ceny práce v autoservisoch a garantovaná jednotná sadzba práce na celom území Slovenska
 100% kontrola nákladov – schvaľovanie
kalkulácie zo strany zákazníka
 jednotné kalkulácie - kalkulácie pomocou
softwaru SilverDat podľa normočasov
udávaných výrobcami vykonáva technické
stredisko Inter Cars
 100% kontrola dodávaných dielov, vrátane
možnosti výberu kvality dielov – vybrané
značky
 diely na bežnú údržbu a servis vozidiel lacnejší oproti originálnym dielom až o 35%
1. S Inter Cars spolupracujeme približne 2
roky.
2. Autá, ktoré servisujeme vo Fleet programe
Inter Cars sú už po záruke.
3. Sme spokojní s ponúkanými službami. Určite sme ušetrili náklady a sme veľmi spokojní so servisom, do ktorého chodíme.
Keďže autá potrebujeme mať rýchlo opravené, vychádza nám servis v maximálnej
miere v ústrety.
HLAVNÉ VÝHODY PRE SERVIS ZAPOJENÝ
DO FLEET PROGRAMU:
 prísun zákaziek na vyplnenie voľnej
kapacity
 odbremenenie od administratívy spojenej
s vypracovaním kalkulácií
 záruka dobrej platobnej morálky
 provízia z montovaných dielov Inter Cars
OSLOVILI SME TIEŽ DVA FLEETOVÉ SERVISY
ZAPOJENÉ DO FLEET PROGRAMU INTER CARS
A POLOŽILI SME IM NIEKOĽKO OTÁZOK
TÝKAJÚCICH SA SPOLUPRÁCE
V TOMTO PROGRAME.
1. Ako dlho spolupracujete s Inter Cars v rámci projektu FLEET?
2. Aké služby najčastejšie využívajú klienti
Fleet programu Inter Cars vo vašom servise (servisné prehliadky, riešenie poistných
udalostí, pneuservis a podobne)?
3. Priniesla vám spolupráca vo Fleet programe Inter Cars prísun zákaziek?
JOZEF KLADIVÍK, VÚB LEASING, a.s.
JURAJ ZAŤKO, MAJITEĽ EUROSTEPS, s.r.o.
1. Spolupracujeme približne rok.
2. Služby spoločnosti Inter Cars využívame
pre vozidlá, ktoré sú už po záruke.
3. Opravy, ktoré sme zatiaľ cez Inter Cars uskutočnili, neboli v takom rozsahu, aby sme mohli presne definovať výšku cenovej úspory.
SERVISNÉ STREDISKÁ FLEET PROGRAM
INTER CARS
1. Spolupracujeme od začiatkov Fleet programu Inter Cars.
2. Najčastejšie sa robia pravidelné servisné
prehliadky a pneuservis. Okrem toho sme
robili všetko – opravy skiel, poistné udalosti,
čistenie interiérov, oprava elektriky. Dokonca
sme tu už mali aj Hummer na fleet opravu.
3. Áno, je to pre nás celkom zaujímavé, máme
cez Fleet program Inter Cars dosť zákaziek.
Servisné strediská zapojené do Fleet programu
Inter Cars tvoria k dnešnému dňu celorepublikovú sieť v počte 45 servisov, ktoré môžu firmy
zapojené do Fleet programu Inter Cars využívať. Okrem kvalitatívnych štandardov musí
servisné stredisko disponovať aj potrebným
technologickým vybavením, aby bolo schopné
obsluhovať firmy s rozličným vozovým parkom.
1. S Fleet programom Inter Cars spolupracujeme 1,5 roka.
2. Robíme všetky mechanické opravy, karosárske opravy sme zatiaľ nerobili.
3. V poslednom období je zákaziek viac. A zákazníci chcú častejšie náhradné vozidlo.
PETER ĎURFINA, MAJITEĽ AUTO DUMI s.r.o.
29
P R O D U K TO V É
Castrol EDGE 5W-30
I N F O R M ÁC I E
Castrol EDGE 5W-30 je syntetický motorový olej
s Fluid Strength Technology™ speciálně vytvořený
tak, aby splňoval nejnáročnější testy motorových
olejů koncernu VW. Castrol EDGE 5W-30 poskytuje
ochranu současným komplexním emisním systémům po celou dobu prodloužených výměnných
intervalů.
Castrol EDGE Turbo
Diesel 5W-40
Splňuje specifikace:
SAE 5W-30
ACEA C3
VW 504 00/507 00
BMW Longlife-04
MB-Approval 229.31/229.51
Porsche C30
Splňuje specifikace:
SAE 5W-40, ACEA A3/B3, A3/B4, C3
API SM/CF, BMW LongLife-04
MB-Approval 229.51
VW 502 00/505 00/505 01
Ford WSS-M2C917-A, Fiat 9.55535-S2
Renault RN 0700/RN 0710
Objednací kódy:
EDGE 5W30 1L
EDGE 5W30 4L
EDGE 5W30 5L
EDGE 5W30 60L, EDGE 5W30 208L
Castrol Magnatec
5W-40 C3
Castrol Magnatec 5W-40 C3 kombinuje „inteligentní“
molekuly se syntetickou technologií zajišťující silnější
mazací film. Vhodný pro použití v benzinových motorech a dieselových motorech, včetně motorů vybavených filtrem pevných částic. Díky „inteligentním“
molekulám poskytuje více ochrany v době kritické
fáze startu a rozjezdu a zajišťuje vynikající výkon
za extrémních podmínek studených startů.
Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 je syntetický olej
speciálně vytvořený tak, aby zajistil ochranu motoru s pevným servisním intervalem, minimalizoval
škodlivé usazeniny a využíval syntetické technologie k dosažení lepších výkonnostních parametrů
než klasické oleje. Určen pro turbodmychadly přeplňované dieselové motory s mezichladiči, včetně
motorů PD.
Objednací kódy:
EDGE TD 505.01 1L
EDGE TD 505.01 4L, EDGE TD 505.01 5L,
EDGE TD 505.01 60L, EDGE TD 505.01 208L
Castrol Magnatec
10W-40 A3/B4
Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4 kombinuje „inteligentní“
molekuly se syntetickou technologií zajišťující pevnější mazací film. Udržuje vůz na špičkové úrovni po delší
dobu. Díky „inteligentním“ molekulám poskytuje více
ochrany než jiné oleje v době kritické fáze startu a rozjezdu, ulpívá na součástkách motoru a vytváří silnou vrstvu,
která chrání motor v průběhu startu, rozjezdu a v době jízdy. Zajišťuje ochranu motoru za všech jízdních podmínek.
Splňuje specifikace:
SAE 5W-40, ACEA A3/B3, A3/B4, C3
API SN/CF, BMW LongLife-04
Fiat 9.55535-S2 , GM Dexos2
MB-Approval 229.31
Renault RN 0700/RN 0710
VW 502 00/505 00
Splňuje specifikace:
SAE 10W-40
ACEA A3/B3, A3/B4
API SL/CF
Fiat 9.55535-D2
MB-Approval 229.1
VW 501 01/505 00
Objednací kódy:
MAGNATEC 5W40 C3 1L,
MAGNATEC 5W40 C3 4L
MAGNATEC 5W40 C3 60L, MAGNATEC 5W40 C3 208L
Objednací kódy:
MAGNATEC 10W40 1L
MAGNATEC 10W40 4L, MAGNATEC 10W40 5L
MAGNATEC 10W40 60L, MAGNATEC 10W40 208L
CASTROL EDGE SNIŽUJE KONTAKT KOVOVÝCH SOUČÁSTÍ MOTORU
AŽ O 40% OPROTI PŘEDNÍMU KONKURENČNÍMU PRODUKTU
PROČ JE SÍLA VÝKONU DŮLEŽITÁ?
V minulých letech jsme vyžadovali stále více síly od malých motorů. Ve skutečnosti se během posledních 5-ti až 10-ti let průměrný pracovní tlak v motoru zdvojnásobil.
Některé díly motoru, například vačky nebo kladky, jsou vystaveny tlaku více než 10 000 kg na čtvereční centimetr. Jediné co takové díly v motoru chrání je tenká vrstva
oleje. Použití nekvalitního oleje může výrazně omezit tuto ochranu a vést až ke kontaktu kovových součástí, a tím ke zvýšení tření a snížení účinnosti motoru.
Naše oleje se, stejně jako motory, stále vyvíjí. Oleje řady Castrol EDGE jsou nejvýkonnější
a nejpokrokovější řadou olejů, jaké jsme kdy vyrobili, používající námi vyvinuté technologie:
“Přivedli jsme výkon motoru do extrému. Hlavní výhodou je naše Fluid Strength Technology™,
která umožňuje oleji neustále reagovat a přizpůsobovat se nejnáročnějším provozním podmínkám
– při udržení síly a nejvyšší možné míry krátkodobého i dlouhodobého výkonu motoru.”
Technologové Castrol EDGE
Fluid Strength Technology™ aktivně zlepšuje výkon oleje, průběžně reaguje na potřeby motoru
a přizpůsobuje se jim za všech provozních podmínek.
30
P R O D U K TO V É
I N F O R M ÁC I E
Ponuka ZIMNÝCH PNEUMATÍK
Zimné obdobie je opäť spojené s nákupom
zimných pneumatík. Aj tento rok ste sa mohli
spoľahnúť na rozsiahlu ponuku spoločnosti Inter Cars v sortimente pneumatík, diskov a ďalšieho zimného príslušenstva. Atraktívne ceny,
dostupnosť a najmä šírka sortimentu - to všetko
vám ponúkame v tejto zimnej sezóne. Tohtoročná ponuka bola obohatená o pneumatiky
ROZMER
fínskeho výrobcu Nokian, ktoré sa dlhodobo objavujú na prvých miestach v celom rade nezávislých testov. Novinku tento rok uvádzal na trh aj
výrobca Continental, konkrétne WinterContact
TS850, ktorá rovnako ako jej predchodca TS830
dopadla v nezávislých testoch na výbornú. Aj
tento najnovší prírastok od Continentalu nájdete v ponuke Inter Cars v mnohých rozmeroch.
Pre zistenie dostupnosti pneumatík a konkrétnu
cenovú ponuku kontaktujte najbližšiu pobočku
Inter Cars.
Na záver zimnej sezóny sme pre vás pripravili atraktívnu cenovú ponuku na vybrané
rozmery a profily zimných pneumatík. Ceny
platia do konca februára!
KATEGÓRIA
INTER CARS OBJEDNÁVACIE ČÍSLO
VÝROBCA
PROFIL
LI_SI
AKCIOVÁ CENA
Osobné zimné
Osobné zimné
Osobné zimné
Osobné zimné
155/70R13 75TALTIMAX WIN+
155/80R13 79QFORM SNOW S5
165/70R13 79TFORM SNOW S5
175/70R13 82TFORM SNOW S5
GENERAL
SEBRING
SEBRING
SEBRING
ALTIMAX WINTER+
FORMULA SNOW S5
FORMULA SNOW S5
FORMULA SNOW S5
75 T
79 Q
79 T
82 T
27,59
27,02
28,97
32,13
Osobné zimné
Osobné zimné
Osobné zimné
Osobné zimné
Osobné zimné
Osobné zimné
165/70R14 81TFORM SNOW S5
165/70R14 81TW+
175/65R14 82TG-FORCE WINT
175/70R14 84TPOLARIS 3
185/60R14 82TFORM SNOW S5
185/65R14 86TFORM SNOW S5
SEBRING
NOKIAN
GOODRICH
BARUM
SEBRING
SEBRING
FORMULA SNOW S5
NOKIAN W+
G-FORCE WINTER
POLARIS 3
FORMULA SNOW S5
FORMULA SNOW S5
81 T
81 T
82 T
84 T
82 T
86 T
33,22
37,3
39,03
39,03
36,61
37,99
Osobné zimné
Osobné zimné
Osobné zimné
Osobné zimné
Osobné zimné
195/60R15 88TFORM SNOW S5
195/65R15 91TFORM SNOW S5
195/65R15 91TTS830
195/65R15 91HW210SNOWCON2
205/65R15 94TW+
SEBRING
SEBRING
CONTINENTAL
PIRELLI
NOKIAN
FORMULA SNOW S5
FORMULA SNOW S5
TS830
W210 SNOWCONTROL 2
NOKIAN W+
88 T
91 T
91 T
91 H
94 T
44,43
38,97
50,29
62,46
61,77
Osobné zimné
Osobné zimné
Osobné zimné
Osobné zimné
Van - zimné
4x4 zimné rf.
205/55R16 91HSPWINSPORT4D
205/60R16 92TALPIN A4
205/60R16 92HKRISALP HP2
215/55R16 93HKRISALP HP2
235/65R16 115RAGILIS ALP
245/70R16 107TCROSSC WIN
DUNLOP
MICHELIN
KLEBER
KLEBER
MICHELIN
CONTINENTAL
WINTERSPORT 4D MFS
ALPIN A4
KRISALP HP2
KRISALP HP2
AGILIS ALPIN
CROSSCONTACT WINTER
91 H
92 T
92 H
93 H
115 R
107 T
88
94,6
70,06
90,29
148,47
124,04
Osobné zimné
Osobné zimné rf.
4x4 zimné rf.
235/45R17 94HTS830 P
245/45R17 99VTS810 S MO
255/65R17 110HICE+SNOW
CONTINENTAL
CONTINENTAL
PIRELLI
TS830 P
TS810 S MO
SCORPION ICE & SNOW
94 H
99 V
110 H
163,59
186,93
164,83
4x4 zimné rf.
Osobné zimné rf.
235/60R18 107H4X4WINCON
245/40R18 97VTS810 S MO
CONTINENTAL
CONTINENTAL
4X4 WINTERCONTACT
TS810 S MO
107 H
97 V
177,05
186,48
R13
155/70R13
155/80R13
165/70R13
175/70R13
R14
165/70R14
165/70R14
175/65R14
175/70R14
185/60R14
185/65R14
R15
195/60R15
195/65R15
195/65R15
195/65R15
205/65R15
R16
205/55R16
205/60R16
205/60R16
215/55R16
235/65R16
245/70R16
R17
235/45R17
245/45R17
255/65R17
R18
235/60R18
245/40R18
Všetky uvedené ceny sú veľkoobchodné v EUR bez DPH platné od 07.01.2013 do 28.02.2013. Zmena cien vyhradená.
31
AU TA
S N Ů
Aventador J: Nejextrémnější
Lamborghini ostré jako břitva
Extrémní. To je asi nejvhodnější slovo, jakým lze charakterizovat Lamborghini Aventador J, představené na jaře 2012 v Ženevě. To, že automobilka z italského Sant'Agata Bolognese letos vyrukuje s nějakou nadupanější verzí svého nejnovějšího modelu, se všeobecně čekalo. Realita ale předčila
i ty nejbláznivější představy…
TEPLÉ OBLEČENÍ A OCHRANNÉ PŘILBY JSOU
KVŮLI ABSENCI ČELNÍHO SKLA NEZBYTNOSTÍ
se nepořezali. Až tak ostře a agresivně působí jeho futuristické tvary, ještě podtržené už
zmíněnou rudou barvou nebo karbonovými
detaily. Kompozitu ostatně na tomhle voze najdete požehnaně – základem jeho konstrukce
je totiž monokok právě z tohoto materiálu. Příď
vozu připomíná spojlery formule 1, zádi dominuje stavitelné přítlačné křídlo a pod dvojitým
difuzorem se šklebí čtveřice koncovek výfuku.
I kdyby však tyto prvky byly ještě výraznější, nejcharakterističtějším rysem „jéčka“ by se nestaly
– tím je jednoznačně absence čelního skla. Místo okna totiž před kokpitem najdete pouze dva
malé deflektory, zabíhající až do dveří. Ty jsou jedinou ochranou před vzduchem proudícím závratnou rychlostí kolem jedoucího speedsteru,
zatímco nad bezpečností řidiče a spolujezdce
(či spíše pilota a kopilota?) bdí ochranné oblouky za sedadly. Teplé oblečení a ochranné přilby
jsou tak pro posádku nezbytností. Zjednodušeně řečeno – v Aventadoru J si řidič připadá asi
jako na superbiku, jen s tím rozdílem, že má pod
sebou čtyři kola. Chybějící čelní sklo je příčinou
další nepřehlédnutelné designové perličky –
centrálního zrcátka umístěného na pylonu.
Když se na Aventador J poprvé podíváte, budete mít možná i strach se ho dotknout, abyste
I přes extrémně odlišnou vizáž přece jen
na „jéčku“ něco z původního Aventadoru zůsta-
Šéf Lamborghini Stephan Winkelmann měl
pravdu, když při odhalení Aventadoru J prohlásil, že jde o nejextrémnější otevřené Lambo v historii značky. Nejedná se o žádný
kabriolet odvozený od standardního kupé
Aventador, dokonce ani o roadster. Lamborghini
Aventador J je prostě extrémní speedster, který
dává už na první pohled najevo, že jízda v něm
je zážitek pouze pro otrlé a skalní fanoušky rychlých kol. Vůz je sice odvozen od modelu Aventador LP700-4, avšak mnoho společných součástek byste nenašli.
Ačkoliv bychom „jéčko“ mohli popsat jako supermoderní, koncepcí navazuje na některé slavné
předky ze stáje Lamborghini – např. na Diablo
Roadster z roku 1992 nebo Concept S z roku
2005. Na slavné předchůdce odkazuje i barva –
červené se u Lamborghini v poslední době úzkostlivě vyhýbali a až Aventador J toto pravidlo
porušil. A proč ne, v červené to slušelo takovým
legendám jako Miura nebo Countach.
32
lo. Asi se budete divit, ale jde o motor. Vidlicový
dvanáctiválec o objemu 6,5 litru, výkonu 700
koní a točivém momentu 692 Nm je uložen
před zadní nápravou a startuje se pomocí tlačítka. Kryt pohonné jednotky ve tvaru X, který
nezapře inspiraci u Murciélaga Roadster, je
součástí rámu vozu. Od kupé zdědil speedster
také patentovanou sedmistupňovou převodovku ISR (přeřazení trvá pouhých 50 milisekund)
a pohon všech kol, stejně jako jejich zavěšení
typu pushrod. Mimochodem, ani v kolech samotných nechybějí karbonové části a fandové
sant'agatské automobilky si jistě všimnou jejich
podobnosti s koly modelu Reventón. A jakou
tato výbava dává Aventadoru J do vínku maximální rychlost? Přesný údaj výrobce nezveřejnil,
nicméně je určitě vyšší než 300 km/h. Zkuste si
takové tempo představit bez čelního skla před
sebou…
ÚSPOŘE KAŽDÉHO GRAMU SE PODŘÍDILO VŠE
A AVENTADOR J TAK VÁŽÍ JEN 1 575 KG
Za volant se dostanete po vyklopení dveří dopředu a vzhůru. Interiér je strohý a ryze sportovní. Jednoznačně ukazuje, že konstruktéři se
snažili hmotnost speedsteru co nejvíce snížit.
Z karbonu jsou tak kromě šasi třeba i sedačky,
AU TA
také samotný interiér charakterizuje všudypřítomný Carbonskin (kombinace uhlíkových vláken s epoxidovou pryskyřicí). Úspoře každého
gramu se podřídilo vše, proto by řidič marně
hledal např. klimatizaci nebo navigaci. Drastická redukční kúra zabrala a „jéčko“ se tak může
pochlubit hmotností pouhých 1 575 kilogramů.
Co se týče přístrojového vybavení interiéru,
tvoří ho dva plně programovatelné TFT displeje
pod volantem.
Pokud by vás zajímalo, co znamená písmeno „J“
v názvu konceptu, výrobce k němu šíří zajímavé
zdůvodnění. Prý odkazuje na přílohu J sportovních řádů Mezinárodní automobilové federace
FIA. Ta udává, kolik musí být vyrobeno sériových
vozů, aby mohl být daný model homologován
pro závody. U Lamborghini tak evidentně mají
smysl pro humor – v češtině by „J“ totiž mohlo
odkazovat na „jediný“. Ano, Aventador J zůstane
osamocený a jedinečný. Ale neskončí někde
v muzeu – tento prototyp byl od počátku určen
k prodeji a kupce si údajně již našel. O ceně raději ani nebudeme přemýšlet, i když v tisku se
objevily zmínky o dvou miliónech eur…
Pro zájemce o Lamborghini Aventador bez střechy ale i tak máme dvě dobré zprávy. Za prvé,
v Sant'Agatě připravují sériovou výrobu Aventadoru Roadster, který bude prodáván po boku
kupé. A za druhé – londýnská karosárna Prindiville plánuje postavit limitovanou sérii Aventadoru J, jejíchž osm kusů vznikne přestavbou
standardního modelu. Nepůjde o přesné kopie prototypu, ale Britové slibují výrazně nižší
hmotnost než u kupé, rozsáhlé použití karbonových vláken, přeprogramování motoru
na 805 koní nebo titanový výfukový systém.
Maximální rychlost:
S N Ů
nezveřejněna
(přes 300 km/h)
Otevřené Aventadory od Prindiville navíc ustoupí od spartánského vybavení originálu a nabídnou řidiči pětipalcovou LCD obrazovku, zábavní
systém a navigaci. Zkrátka spojení příjemného
s příjemným…
Te x t M i ro s l a v M a š e k , f o t o a rc h i v
Lamborghini Aventador J v číslech
Motor:
vidlicový
dvanáctiválec
o objemu
6,5 litru
Maximální výkon:
700 koní
Maximální točivý
moment:
692 Nm
Délka/šířka/výška:
Pohotovostní
hmotnost:
4 890/2 030/
/1110 mm
1 575 kg
33
P R O D U K TO V É
I N F O R M ÁC I E
Vyčistiť DPF?
Filter pevných častíc (skratka DPF z ang. Diesel Particulate Filter ale-bo FAP z fran. Filtre à Particules) je zariadenie určené na filtráciu pev-ných častíc alebo sadzí z výfukových plynov vznetového motora.
Filter pevných častíc obvykle odstráni 85% alebo viac sadzí, za určitých podmienok môže dosiahnuť efektivitu takmer 100%. Uvedenie DPF
pomohlo eliminovať emisie čierneho dymu,
charakteristické pre staršie vozidlá s naftovým
motorom. Aby dieselové motory, vďaka produkcii veľkého množstva pevných častíc, spĺňali
najprísnejšie emisné normy Euro 5, musia byť
vybavené filtrom pevných častíc.
Existujú filtre, ktoré sú na jedno použitie
a po „naplnení“ popolom sa menia za nové.
Iné sú navrhnuté tak, aby spálili nahromadené
častice jednak pasívne (pomocou jedného katalyzátora) alebo aktívnymi prostriedkami. K tým
patrí napríklad ohrievanie filtra pevných častíc
na spaľovaciu teplotu pomocou paliva; naprogramovanie motora na dobu, kedy je filter plný
spôsobom, ktorý zvyšuje teplotu výfukových
plynov, aby vzniklo vyhorenie sadzí; produkcia
vysokého množstva Nox, aby sa dosiahla oxidácia nahromadeného popola, prípadne prostredníctvom iných metód. Tento proces je známy
ako „regenerácia filtra“.
Filter pevných častíc bol vyvinutý hlavne pree
mestský cyklus prevádzky vozidla, kedy máá
motor najvyššiu produkciu sadzí. Proces rege-nerácie prebieha vo vyšších a konštantných
h
rýchlostiach, čo všeobecne nie je možné do-siahnuť v meste. Vozidlá jazdiace výhradnee
pri nízkych otáčkach a rýchlostiach mestskejj
dopravy môžu vyžadovať periodické výjazdyy
vyššou rýchlosťou mimo mesta, aby sa dokázall
filter pevných častíc vyčistiť. Ak vodič ignoruje varovné svetlo a jazdí príliš dlho s vozidlom
v mestskom cykle, nemusí regenerácia filtra
pevných častíc prebehnúť správne a regenerácia pokračuje opakovane. To zväčša vedie
k takej poruche filtra pevných častíc, kedy je
potrebná jeho výmena.
Čistenie sa tiež považuje za súčasť pravidelnej
údržby a musí byť vykonané opatrne, aby nedošlo k poškodeniu filtra. Porucha vstrekovačov
paliva alebo turbokompresorov má za následok
kontamináciu filtra surovou naftou alebo motorovým olejom; vtedy sa môže vyžadovať prípadné mechanické čistenie.
Prvá línia obrany
Niekedy stačí málo, aby vaše auto bolo opäť v dobrom stave. Použitie prídavných aditív je jednoduchý a lacný spôsob, ako môžeme
zabrániť zlyhaniu. Tu sú niektoré vybrané prísady z ponuky CRC:
CRC OIL DRIP STOP zabraňuje úniku
oleja do motora, zlepšuje pružnosť upchávok
na hriadeli motora. Znižuje spotrebu a znečistenie oleja. Je kompatibilný so všetkými typmi
motorových olejov. Index: CRC OIL DRIP STOP
200ML
CRC INJECTOR CLEANER čistí vstrekovacie trysky a celý palivový systém pre vznetové
a zážihové motory. Zabraňuje tvorbe usadenín.
Zlepšuje vlastnosti motora a zrýchlenie. Index:
CRC Injector CL. 200ML
CRC DIESEL TRUCK STOP SMOKE
prostriedok obmedzujúci dymenie dieselových
motorov v nákladných vozidlách. Zlepšuje výkon, čistenie a chráni palivový systém. Môže
byť použitý vo vozidlách s katalyzátormi. Index:
CRC TRUCK STOP SMOKE
CRC DIESEL SMOKE STOP CAR 200 ml
CRC DIESEL DRYER rozptyľuje vodu
do motorovej nafty, čím sa minimalizuje riziko
prerušenia dodávok pohonných hmôt do vstrekovačov. Index: CRC DIESEL 200ML DRYER
34
prostriedok obmedzujúci dymenie dieselových motorov v osobných vozidlách. Zlepšuje
výkon, čistenie a chráni palivový systém. Môže
byť použitý vo vozidlách s katalyzátormi. Index:
CRC DIESEL SMOKE STOP CAR
UŽITOČNÝ PRÍPRAVOK
Ri š i pre di
Riešenie
dielne,
l
kktoréé sa priamo
i
nešpeš
cializujú na diesel, je prípravok Cartechnic
(CART00226). Ide o čistiacu kvapalinu neobsahujúcu kovy, určenú pre čistenie DPF filtrov, ktorá rozpúšťa tuhý uhlík i sadze. Tento prípravok je
vhodný pre všetky uzavreté systémy filtrov pevných častíc pre vozidlá s naftovým motorom.
Neutrálny čistič je nehorľavý a odparuje sa bezo
zvyšku. Kvapalina je prítomná vo forme aerosólu v plechovke s kapacitou 400 ml. Privádza sa
do vnútra filtra so sondou dodávanou s výrobkom. Hlavný účel použitia produktu Cartechnic pre čistenie DPF je obnoviť plnú kapacitu
schopnosti absorpcie častíc filtrom v prípade
jeho upchatia. Produkt môže byť tiež použitý
preventívne.
P R O D U K TO V É
I N F O R M ÁC I E
Novinky v sortimente
PALIVOVÉ ČERPADLÁ
Palivový systém čerpá palivo, ktoré je nevyhnutné pre spaľovanie z palivovej nádrže a dodá ho
do vstrekovačov, aby sa vstrekol do spaľovacieho priestoru.
Následne ako je palivo nasaté a vytlačené palivovým čerpadlom, tlakový snímač sa stará
o udržanie konštantného tlaku v celom systéme
a nadbytočné palivo putuje späť do nádrže. Palivo
následne putuje do palivového filtra, kde je očistené od prachu a vlhkosti. Do vstretkovačov sa dostane čisté palivo natlačené cez výtlačné potrubie.
Vlastnosti a výhody palivových čerpadiel
DENSO:
 nízka hlučnosť: turbínová čerpacia
technológia s V-tvarom vnútorného
rotora dodáva palivo s minimálnymi
tlakovými pulzáciami pre tichý chod
 presnosť: presne meria tlak pre lepší
výkon
 nové diely: všetky Denso čerpadlá sú
nové diely, nie repasované
 výkon: pracuje vo vyšších otáčkach
a potrebuje menej prúdu než staršie
typy čerpadiel
EGR VENTILY
Ventil pre recirkuláciu výfukových plynov (EGR)
mieša výfukové plyny s nasávaným vzduchom
v súlade s jazdnými podmienkami. Tým sa znižuje koncentrácia kyslíka v nasávanom vzduchu
a spomaľuje sa rýchlosť spaľovania. V dôsledku
toho sa znižuje teplota spaľovania, čím sa riadi
generácia škodlivého oxidu dusíka (NOx). Ako
výsledok pokroku dosiahnutého v EGR kontrole
a katalyzačnej technológii vozidlá v súčasnosti
vypúšťajú čistejšie splodiny, a to do konca aj pri
chudobnej zmesi.
Palivové čerpadlá sa stali oveľa efektívnejšie
od polovice roku 1970, kedy boli inline
čerpadlá inštalované v strede palivového systému. Počas roku 1980 sme
čerpadlo umiestnili dovnútra nádrže, čím sa minimalizovalo kolísanie
tlaku, znížil sa hluk a vibrácie vďaka
použitiu turbínového čerpadla.
Moderné čerpadlá majú skoro rovnakú štruktúru, ale vďaka ich vývoju,
sme dokázali znížiť čerpacie straty
a udržať hluk a vibrácie na minimum.
TÝCHTO 5 NOVÝCH REFERENCIÍ
PALIVOVÝCH ČERPADIEL DENSO
POKRÝVA 195 APLIKÁCIÍ A 5,5
MILIÓNA TOYOTA VOZIDIEL:
DFP-0100
DFP-0101
DFP-0102
DFP-0103
DFP-0104
Zo základných produktov používaných v roku
1970 po ropnej kríze EGR ventily zaznamenali
značný vývoj, hlavne aby pomohli splniť prísnejšie emisné predpisy. Výrobcovia vozidiel začali
vyvíjať EGR ventily, ktoré sa lepšie prispôsobujú
meniacim sa spaľovacím podmienkam a najnovším katalyzačným materiálom.
TÝCHTO 6 NOVÝCH REFERENCIÍ POKRÝVA 39
APLIKÁCIÍ A 2 MILIÓNY TOYOTA VOZIDIEL:
DEG-0100
DEG-0101
DEG-0102
DEG-0104
DEG-0105
DEG-0106
Vlastnosti a výhody EGR ventilov DENSO:
 citlivosť: optimálny prietok výfukových plynov počas všetkých teplôt
motora a jazdných podmienok
 presnosť: integrovaný snímač polohy
umožňuje presnejšiu kontrolu výfukových plynov, čo má za následok vyššiu
úroveň presnosti
 trvanlivosť: zníženie vplyvu tlaku a prietoku výfukových plynov zabezpečuje
odolnosť proti usádzaniu uhlíka, a tým
dlhšiu životnosť
 životné prostredie: znížené emisie NOx
35
P R O D U K TO V É
I N F O R M ÁC I E
KYB zavádza
nový nástroj podpory
KYB Europe predstavuje nový
nástroj podpory - QR kódy.
Vďaka tomuto riešeniu budú
mať mechanici rýchlejší a jednoduchší prístup k pomocným informáciám pri montáži KYB tlmičov pruženia, pružín KYB K-Flex,
montážnych sád a súprav SMK
KYB a ochranných sád KYB PK.
Čoskoro každý výrobok KYB bude obsahovať
v balení okrem referenčného čísla tiež QR kód.
Stačí si bezplatne stiahnuť aplikáciu pre „smart“
telefóny na čítanie QR kódov a potom naskenovať kód z obalu. Týmto spôsobom získate
priamy prístup k balíku informácií týkajúcich
sa určitej časti zariadenia. Užívateľské aplikácie
budú mať na výber z ponuky pre váš odkaz nasledujúce možnosti: inštruktážne filmy, návod
na montáž, všeobecné informácie a užitočné
informácie, vrátane informácie o tom, čomu
by ste mali venovať osobitnú pozornosť pri výmene dielov. Postupne QR kódy pribudnú pre
ďalšie kategórie tovarov. "Sme presvedčení, že
rozvoj vzdelávacích programov v spojení s technickou podporou je kľúčovým faktorom úspechu. V súlade so zásadou "Naša precíznosť, Vaša
výhoda" KYB vynakladá mimoriadne úsilie poskytovať zákazníkom vysokokvalitnú technickú
pomoc a QR kódy majú byť tým najlepším dôkazom umožňujúci priamy prístup k odbornosti
a vedeniu v oblasti montáž / demontáž KYB tlmičov pruženia a pružín KYB K-Flex"- komentoval Jean François Huan, Senior Product Manager
KYB Europe. Na začiatku budú QR kódy k dispozícii pre 700 odkazov, v priebehu najbližších
niekoľkých mesiacov budú pridávané postupne
ďalšie a ďalšie čísla. Pre tých, ktorí ešte nemajú
prístup k smartphonom a chcete použiť inštalačné inštrukcie a technické informácie o technickej podpore, k dispozícii sú tiež na stiahnutie
z webových stránok KYB Europe.
KYB nájdete rovnako tak na Youtube,
Facebooku a na Twitteri:
Youtbe
www.youtbe.com/user/KYBEurope
Facebook
www.facebook.com/KYBSuspension
Twitter
@KYBEurope
36
P R O D U K TO V É
I N F O R M ÁC I E
Snehové reťaze JOPE
A VYSOKÁ ODOLNOSŤ ČLÁNKOV
A
B
Stopa reťaze s diamantovým vzorom zložená
z hranatých článkov o rozmeroch 20 mm, 22,5
mm alebo 25 mm (v závislosti od veľkosti reťaze). Špeciálny povrch s pozinkovanou úpravou.
B POSTRANNÁ REŤAZ
Vnútorná a vonkajšia reťaz je zložená z pozinkovaných článkov o rozmeroch 18,5 mm alebo
21,5 mm v závislosti od veľkosti reťaze.
D
C NAPÍNACÍ SYSTÉM
C
Napínacia páka so zapájacím hákom, ktorá je
garanciou maximálneho uchytenia snehovej
reťaze.
D GUMENÝ NAPINÁK
Elastický napinák z gumy pre upevnenie snehovej reťaze umožňuje optimálne napnutie reťaze
rovnako ako jej ostatných častí.
INDEX
E9/50
E9/70
E9/80
E9/90
E9/100
E9/110
E9/120
4x4/380
4x4/390
4x4/400
4x4/410
4x4/450
4x4/460
INDEX
E3000/570
E3000/575
E3000/580
E3000/590
E3000/595
E3000/600
E3000/610
E3000/620
APLIKÁCIA PKW
Rozmery: 165/80R13; 155/80R14; 145/80R15; 175/70R13; 165/70R14; 155/70R15; 175/65R14; 185/65R14; 165/65R15;
185/60R14; 185/55R14; 195/55R14; 175/55R15; 185/50R15; 195/45R15; 215/40R14
Rozmery: 175/80R14; 175/75R14; 185/70R14; 175/70R15; 195/65R14; 185/60R15; 205/55R14; 195/55R15; 185/55R16;
175/55R17; 205/50R15; 195/50R16; 205/45R16; 215/40R16; 205/40R17
Rozmery: 185/80R13; 185/75R14; 185/70R15; 185/65R15; 195/65R15; 195/60R15; 195/60R16; 195/55R16; 215/50R15;
225/50R15; 205/50R16; 215/50R16; 215/45R16; 205/45R17; 225/40R16; 215/40R17
Rozmery: 185/80R14; 195/80R14; 195/75R15; 175/75R16; 205/70R14; 195/70R15; 205/65R15; 205/60R15; 215/60R15;
205/55R16; 225/50R16; 205/50R17; 225/45R16; 215/45R17; 225/40R17; 215/40R18
Rozmery: 215/65R15; 205/65R16; 205/60R16; 215/60R16; 215/55R16; 205/55R17; 235/50R16; 215/50R17; 225/50R17;
245/45R16; 225/45R17; 235/45R17; 235/40R17; 245/40R17; 225/40R18; 225/40R19
Rozmery: 215/70R15; 215/65R16; 225/60R16; 225/55R16; 215/55R17; 245/45R17; 225/45R18; 255/40R17; 235/40R18;
245/40R18; 235/35R19
Rozmery: 235/70R15; 215/70R16; 235/60R16; 225/60R17; 225/55R17; 235/50R17; 235/50R18; 255/45R17; 245/45R18;
235/40R18
Rozmery: 205/80R14; 195/80R15; 185/80R16; 205/75R14; 215/75R14; 195/75R15; 205/75R15; 185/75R16; 205/70R15;
215/70R15; 205/65R16; 215/65R16; 225/60R15; 215/60R16; 6.4R16; 6.5R16; 6.5R17
Rozmery: 215/80R14; 205/80R15; 195/80R16; 215/75R15; 195/75R16; 225/70R15; 215/70R16; 215/65R16; 245/60R15;
225/60R16; 235/60R16; 225/55R17; 6R16; 7R15; 7.5R14
Rozmery: 195/85R16; 215/80R15; 205/80R16; 225/75R15; 205/75R16; 215/75R16; 235/70R15; 225/70R16; 225/65R16;
235/65R16; 255/60R15; 225/60R17; 255/55R16; 235/55R17; 255/50R17
Rozmery: 235/75R15; 225/75R16; 235/70R16; 225/70R17; 255/65R15; 275/60R15; 225/60R18; 7R17.5; 8R16.5
Rozmery: 215/85R16; 215/80R16; 235/80R16; 255/75R15; 235/75R16; 245/75R16; 205/75R17.5; 215/75R17.5;
255/70R15; 265/70R15; 245/70R16; 255/65R16
Rozmery: 265/75R15; 255/75R16; 225/75R17.5; 255/70R16; 265/70R16; 255/65R17; 265/65R17; 255/60R17;
255/60R18; 275/55R17; 255/50R19; 275/45R19; 275/40R20; 31/10.5R15; 31/10.5R16.5
APLIKÁCIA LKW
8.25R15; 8.25R16; 9.5R17.5; 235/75R17.5; 245/70R17.5; 7.00R18; 7.50R18; 8R19.5; 6.50R20; 7.00R20
245/70R19.5; 265/70R19.5;265/70R17.5; 7.50R20
8.25R17; 10R17.5; 9R19.5; 9.5R19.5; 7.50R20; 8.00R20; 225/90R20; 8R22.5
8.25R20; 9R22.5; 255/70R22.5; 295/60R22.5, 8.3R24;
9.00R20; 285/60R22.5; 275/70R22.5;
10R22.5, 11.0/70R22.5, 295/70R22.5, 305/60R22.5, 305/70R22.5, 315/60R22.5, 9.50R24
10.00R20; 12.40R20; 12.50/80R20; 335/80R20; 11R22.5; 275/80R22.5;
11.00R20; 315/75R22.5; 315/80R22.5; 305/75R24.5; 315/75R24.5;
VOC bez DPH
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
24
24
49,6
49,9
51,1
52,7
53,9
56,2
VOC bez DPH
90
90
100
110
110
130
130
145
37
P R O D E J N Í T I PY
NEMRZNOUCÍ KAPALINY
CART999 CT12 PLUS 1,5L
CART999 CT12 PLUS 5L
CART999 CT12 PLUS 60L
Společnost ATR je jedna z největších firem působících na trhu s náhradními díly pro automobily.
CARTECHNIC je řada výrobků právě od této ně-
Specifikace
G11
G12
G12++
38
CART999 CT12 PLUS 200L
mecké společnosti a splňuje požadavky motoristů
na kvalitní výrobky s výborným poměrem cena/
výkon. Na začátku byly v nabídce pouze nemrz-
CART999 CT12 PLUS 20L
noucí směsi pro chladiče a ostřikovače. Postupem
času se však nabídka rozrůstala a v současné době
nalezneme v této řadě více než 500 položek.
Popis
Objednací kód
Balení
Cartechnic nemrznoucí směs pro chladiče. Chrání před mrazem a přehřátím
po celý rok. Vhodná pro motory vyrobené z litiny, hliníku nebo kombinace obou
materiálů. Pro vhodnou kapalinu do chladičů pro konkrétní vůz se vždy řiďte doporučením výrobce automobilu. Cartechnic nemrznoucí kapalina je bez potenciálně
škodlivých látek, jako jsou amin, dusitany a fosfáty. Ochrana proti mrazu
do –36 ° C při ředění v poměru 1 : 1.
Cartechnic nemrznoucí směs pro chladiče CT 12 na bázi ethylenglykolu. Je bez obsahu potenciálně škodlivých látek, jako jsou amin, dusitany, fosfáty a silikáty. Chrání
proti korozi. Nabízí ochranu proti mrazu a korozi pro motory z litiny a hliníku nebo
kombinace obou materiálů. Ochrana proti mrazu do –36 °C při ředění v poměru
1 : 1. ATR doporučuje tento produkt pro vozidla, která vyžadují následující specifikace: VW TL 774 F, MAN 324 SNF, MB 325.3, SCANIA, VOLVO atd.
Nemrznoucí kapalina do chladičů CT12++. Vhodná pro motory vyrobené z litiny,
hliníku nebo kombinace obou materiálů. Poskytuje ochranu před mrazem a korozí motoru. Bez škodlivých látek jako jsou borax, amin, dusitany, fosforečnany
a křemičitany. ATR doporučuje Cartechnic nemrznoucí směs CT 12 + + pro osobní
automobily, které vyžadují následující specifikace: VW TL 774 G, TB 1451
CART999 1,5L
CART999 5L
CART999 20L
CART999 60L
1,5 l
5l
20 l
60 l
CART999 200L
200 l
CART999 CT12 PLUS 1,5L
CART999 CT12 PLUS 5L
CART999 CT12 PLUS 20L
CART999 CT12 PLUS 60L
1,5 l
5l
20 l
60 l
CART999 CT12 PLUS 200L
200 l
CART999 CT12 ++ 1,5L
CART999 CT12 ++ 5L
1,5 l
5l
CART999 CT12 ++ 20L
20 l
S
R
A
C
R
E
T
IN
s
AKCIE
= EXTRA BODY pre
Prémia
Inter Cars
Január v znamení EVR!
Získaj EXTRA body do VIP Prémie za nákup produktov Ruville z ponuky Inter Cars!
- Za obrat 400 € získaš naviac 30 bodov!
- Za obrat 700 € získaš naviac 60 bodov!
- Za obrat 1.000 € získaš naviac 100 bodov!
* obratové hranice sú v sumách bez DPH!
Február a Marec v znamení znaèiek z PREMIUM Clubu!
Získaj EXTRA body do VIP Prémie za nákup produktov nižšie uvedených znaèiek!
- Za obrat 700 € získaš naviac 70 bodov!
- Za obrat 1.200 € získaš naviac 120 bodov!
- Za obrat 1.700 € získaš naviac 170 bodov!
* obratové hranice sú v sumách bez DPH!
Marec v znamení DENSO!
Získaj EXTRA body do VIP Prémie za nákup produktov Denso z ponuky Inter Cars!
- Za obrat 200 € získaš naviac 15 bodov!
- Za obrat 400 € získaš naviac 33 bodov!
- Za obrat 700 € získaš naviac 70 bodov!
* obratové hranice sú v sumách bez DPH!
www.intercars.sk
www.vippremia.sk
G A R Á ŽO VÁ T E C H N I K A
Výmena oleja v automatických prevodovkách počítačom ovládaným elektronickým zariadením
na profesionálnej úrovni so všetkými potrebnými informáciami a príslušenstvom. Tak ako ázijské, už aj EU značky výrobcov vozidiel začínajú požadovať od servisných sietí v servisných manuáloch „výmenu oleja v automatických prevodovkách každých 50-60000 km“. Rastúci percentuálny podiel vozov s automatickými prevodovkami a zariadenie ATF tak otvára dvere do ďalšej
komnaty vami ponúkaných služieb!
NOV
PREDSTIANKA
VENÁ
V SEPTEM
NA FRAN BRI
SKEJ VÝSKFURTAUTOME TAVE
CHA
2012 NIKA
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Grafický displej 240x64
Zabudovaná tlačiareň
2 pumpy, 2x 30L vymeniteľná nádoba na použitý a nový olej,
meranie oleja, automatický aj manuálny cyklus, funkcia umývania
a napĺňania olejovej vane, nastavenie váh starého/nového oleja,
kompenzácia hadíc, možnosť aktualizácie SW, výmena filtrov, filtre
s magnetickým senzorom, čistenie filtrov a ďalšie
V dodávke INFO PACK s DVD, manuálom a ročným prístupom
k online údajom o 4000 modeloch áut a široký záber štandardného aj voliteľného príslušenstva (EU aj Ázia) pre čo najširšie využitie
vašej investície
Jednoduchý a intuitívny SW v slovenčine
Meranie výstupného aj vstupného tlaku, voľba špecifickej váhy
oleja (kg/L), 2x elektronická mierka, merania teploty oleja
Možnosť práce na uzavretých prevodovkách (sonda v dodávke)
Automatické vypustenie použitého oleja
Ochrana proti pretlaku
Automatické pridanie aditíva, nádobka 500ml
Meranie prietoku (starého/nového) s LED svetlami
Bohatá nadštandardná výbava v dodávke
Index IC: SPIN 02.023.10
0
MOC: 4800 €
Uvádzacia cena : 3840 €
SKLADO
V IC SK!M
20% zľava
40
G A R Á ŽO VÁ T E C H N I K A
to nie sú len kvalitné pneumatiky, ale
aj kompresory svetovej kvality. Na tejto strane nájdete najnovšie technologické novinky vybavenia dielní
od MICHELIN .
1
NEHLUČNÝ KOMPRESOR MICHELIN MCX D 671/300 N
> Nová technológia - piestový kompresor s veľmi nízkou hlučnosťou a vysúšačom plne nahradzujúcim
skrutkový kompresor za cenu nižšiu o 20% oproti skrutkovému!!
> riadená prevádzka proti prehriatiu kompresora
> oceľová zvukotesná skriňa (porovnateľná hlučnosť s bežným rozhovorom alebo kuchynským digestorom)
> priame ovládanie nastavenia pomocou tlačidiel
> počítadlo prevádzkových hodín
> tlakový spínač a manometer s vnútornou ochranou
> elektromotor skupiny S1 = Motor pracuje non-stop pri plnom zaťažení
> liatinový valec = dlhá životnosť • zabudovaný vysúšač stlačeného vzduchu • dvojstupňové čerpadlo • poistný
ventil • vypúšťací ventil
> objem nádoby:270lit. • 67dB • 671l/min • 10bar • motor 4kW, 400V
Index IC: MICH MCX 300/670 ND
MOC: 3 480 €
Uvádzacia cena : 2 780 €
20% zľava
2
>
>
>
>
>
>
>
>
SKRUTKOVÝ KOMPRESOR MICHELIN RSX 3/90
Vylepšená technológia tradičných skrutkových kompresorov - menší, tichší a výkonnejší!!
nepretržité dodávanie vzduchu 300 litrov za minútu
výkon 2,2 kW vďaka efektívnym inováciám poskytujú úžitok o sile 4KW piestového kompresora
hlučnosť je len 59 dB (A), čím je o 15 dB (A) nižšia ako u bežného piestového 4kW kompresora, čo je až o 5x
menej hluku!
kompaktné prevedenie, mobilný
váha len 85 kg a možnosť objednať vo verzii pre 230V alebo 400V
veľmi jednoduchá a nenáročná údržba
100L tlaková nádoba, 300L/min, 18m3/h, 9 bar, 2,2kW, delta štart
Index IC: MICH RSX 3/90
MOC: 2 992 €
Uvádzacia cena: 2 499 €
16% zľava
3
MULTIFUNKČNÁ KOMPRESOROVÁ JEDNOTKA MSU 981
> Novinka na trhu spájajúca piestový kompresor, generátor elektrickej energie a dieselový motor
do jedného mobilného zariadenia.• dvojstupňová liatinová pumpa vysokej účinnosti, 12 BAR max. tlak
> štvortaktný vznetový motor Lombardini s elektrickým štartérom
> 22-litrová nádrž na palivo
> 90-litrový objem nádoby, certifikát CE
> elektrický generátor s 1x 230V/50Hz/1f. a 1x 400V/50Hz/3f 6kVA zásuvkou. Obe zásuvky CEI.
> 1x navijak s ½” 16-metrovou vysokotlakovou hadicou a rýchlospojkou pre pneumatické náradie (ako napr. ½”
uťahovák)
> 1x navijak s 3/8” 21-metrovou vysokotlakovou hadicou a rýchlospojkou pre pneumatické náradie (ako napr.
½” uťahovák)
> filter/regulátor tlaku s olejnicou pre stlačený vzduch, kalibrovanou 0-12 BAR
> 12V batéria pre štartovanie agregátu
> kovový obal z nehrdzavejúcej ocele a zvukotesnými kovovými panelmi pre hlučnosť 75 dB (A) +/-3, antivibračný systém
> jednoduchá údržba zo všetkých strán, štandardný externe umiestnený dieselový filter, externe umiestnená
štartovacia batéria
> upínacia konzola zabudovaná v kovovej základni
Index IC: MICH MSU 981
MOC: 12 222 €
Uvádzacia cena : 9 999 €
18% zľava
Uvedené ceny sú bez DPH a platia do konca februára 2013. Dovoz v cene.
41
G A R Á ŽO VÁ T E C H N I K A
Vybavenie dielní – vstrekové systémy
Rastúci podiel vozidiel s modernými systémami priameho vstreku na EU aj Slovenskom trhu so
sebou prináša nové oblasti poskytovaných služieb pre autoservisy – testovanie, čistenie a oprava vstrekovačov. Služby sú a budú čoraz viac vyhľadávané kvôli výraznému rastu cien priamych
vstrekovačov. Autoservisy špecializované v opravách common rail, v starších systémoch vstreku, LPG motorov taktiež potrebujú zariadenia ktorými budú môcť diagnostikovať a opraviť
nové vysokotlakové vstrekovače. Medzi popredných výrobcov týchto zariadení patria firmy
ASNU, SPIN, BOSCH. Na nasledovných stranách nájdete zariadenia pre diagnostiku benzínových a diesel vstrekovačov. Pre rozšírenú ponuku zariadení, nástrojov, špeciálnych prípravkov,
doplnkového sortimentu pre prácu so vstrekovými systémami automobilov si stiahnite aktuálny katalóg na WWW.VYBAVENIEDIELNI.SK - >> DIAGNOSTIKA->> PALIVOVÝ SYSTÉM
Zariadenia pre diagnostiku a čistenie vstrekovačov benzínu
NO
VIN
KA
ALFATEST MULTIJET PRO
je integrovaná testovacia stolica pre benzínové vstrekovače za skvelý pomer cena/
výkon. Stolica zároveň aj čistí benzínové
vstrekovače prostredníctvom ultrazvuku.
Index IC: ALF MULTIJET-PRO-4
Vstrekovač GDI pred a po čistení
Vynikajúca testovacia stolica made in
italy s ultrazvukovou plničkou v dodávke
a rozšíreným príslušenstvom.
Testovacia stolica zaručuje kvalitné otestovanie a čistenie každého mechanického
vstrekovača, MULTIPOINT, SIGLE POINT
a priame vstrekovania paliva (FSI, GDI, atd...).
Veľký rozsah príslušenstva: 10 sád adaptérova a 3 sady náhradných dielov
Index IC: SPIN 02.008.04
ASNU Classic
Stolica firmy ASNU, model Classic GDI / FSI
Index IC: ASNU01B
ASNU Junior
menšia verzia zariadenia bez zabudovanej
ultrazvukovej umývačky, testovanie súčasne do 6
vstrekovačov naraz. Pre vstrekovače GDI/FSI je
potrebné rozšírenie ASNU02. Možnosť dovybaviť o ultrazvukovú umývačku.
Index IC: ASNU JUNIOR
42
Stolica ASNU Classic, základný model, všetky
funkcie ako ASNU01B pre vstrekovače GDI/FSI je
potrebné rozšírenie ASNU02. Index IC: ASNU01
Čistí a testuje TBI
aj MBI vstrekovače,
mikroprocesorom
riadená jednotka
a digitálny displej
, automatika,
výkonné ultrasonic
čistenie o výkone
100W, vyrobené
z materiálov
vysokej kvality.
Funkcie: testovanie, predné
a spätné preplachovanie, ultrazvukové čistenie, čistenie na vozidle.
Index IC: CNC-602A
ASNU Racing
všetky funkcie rovnaké s modelom ASNU01B
väčšia výdatnosť pumpy, zabudovaný
procesor ASNU Racing umožňuje nastavenie
individuálnych parametrov (mS, RPM, čas
testu). Špeciálne prispôsobený pre testovanie
závodných vstrekov. Index IC: ASNU RACING
Adaptér-rozšírenie pre GDI/FSI
umožňuje pripojenie vstrekovačov priameho vstreku. Adaptér je rozšírením pre
modely Classic, Junior, Racing
Index IC: ASNU02
G A R Á ŽO VÁ T E C H N I K A
Diagnostika vstrekovačov a púmp Common Rail
DIAGNOSTIKA PALIVOVÉHO SYSTÉMU COMMON RAIL OD SPIN
Made-in-Italy Testovacia stolica s novou riadiacou jednotkou pracujúcou na elektronickej báze . V cene je
započítaná elektronická databáza, tlačiareň, ultrazvuková čistička 2,7L, test tlakovej regulácie pre čerpadlá,
množstvo príslušenstva a potrebnej chémie. Pre systémy BOSCH, SIEMENS, DELPHI, DENSO, BOSCH MULTIJET.
Vlastnosti novej riadiacej jednotky: Farebný displej TFT 5,6”, kódovač a klávesy, napájanie riadiacej jednotky:
100-240V 50/60Hz, test SOLENOID a PIEZO vstrekovačov buď z databázy, alebo vo voľnom móde, databáza je
aktualizovateľná cez USB alebo SD-kartu, databáza vlastných údajov, test tlakovej regulácie pre čerpadlá BOSCH CP1/
CP3/CP4, DELPHI e SIEMENS HDI - E, testovací modul kompatibilný so stolicami CR4 (verzie H1,H2,H3 s a bez invertora)
Možnosti testovania:
- počet testovaných vstrekovačov: 4, meranie priameho vstreku, meranie zadného vstreku, regulácia otáčok 100-2000 ot./min., regulácia tlaku testovania 200-2000bar, simulácia tlaku pumpy s digitálnymi alebo analógovými signálmi (DRV regulátor), kontrolný ventil a regulátor prívodu čerpadla,
kontrola funkčnosti senzora vysokého tlaku, kontrola funkčnosti prerušovacieho ventila
Index IC: SPIN 02.020.12
l
e
d
o
m
SEALEY Sada pre kontrolu množstva
paliva na prepadoch vstrekovačov
v diesel motoroch do 6 válcov
Index IC:
SEA VS2046
Sada pre kontrolu množstva paliva na prepadoch vstrekovačov
v diesel motoroch do 6 válcov
Index IC:
0XAT1392A
Sada pre kontrolu množstva paliva na prepadoch vstrekovačov v diesel motoroch
Common Rail, manometer s dvojitou
škálou - 1~15 bar ako aj - 760~40 psi
Index IC:
0XAT1211
Sada pre testovanie vstrekovačov
Common Rail na prepady (24 adaptérov - Bosch, Delphi, Denso)
Index IC:
0XAT1428A
428A
Delphi Diesel sada pre diagnostiku púmp
a vstrekovačov sytémov Common Rail priamo na vozidle bez nutnosti ich demontáže.
Index IC:
YDT278
Delphi Diesel sada pre diagnostiku púmp
a ventilov IMV vstrekovacieho systému. Doplnok k sade YDT 278.
Index IC:
YDT410
HP Sada pre meranie vysokého tlaku
v systémoch Common Rail 2500bar
Index IC: HP919 610 00
HP Sada diagnostiky piezoelektrických vstrekovačov
Index IC: HP919 650 00
Sada pre meranie tlaku paliva vo
vstrekových systémoch. Komplet adaptérov pre väčšinu vstrekových systémov
Index IC:
0XAT1049
9
2
1
0
2
Pre rozšírenú ponuku zariadení, nástrojov, špeciálnych prípravkov, doplnkového sortimentu
pre prácu so vstrekovými systémami automobilov si stiahnite aktuálny katalóg na
WWW.VYBAVENIEDIELNI.SK - >> DIAGNOSTIKA->> PALIVOVÝ SYSTÉM
V katalógu nájdete výrobky značie-k:
43
R U B R I K A
44
P R O D U K TO V É
I N F O R M ÁC I E
L K W
Jak
může
Váše
What
doesvypadat
your Intelligent
inteligentní
přípojné vozidlo?
Trailer look like?
ZJISTĚTE, JAK MŮŽETE ZVÝŠIT NÁVRATNOST INVESTICE VE VAŠEM PODNIKÁNÍ, DÍKY PŘIZPŮSOBENÍ FUNKCÍ NA VOZIDLE.
ZVYŠENÁ EFEKTIVITA ŘIDIČE
□ TRC (dálkové ovládání)
Krabička s dotekovým ovládáním v kabině řidiče nabízí snadné
ovládání většiny inteligentních funkcí přípojného vozidla.
□ OptiTurn™
Zlepšuje manévrovatelnost soupravy na kruhových objezdech a
při ostrých zatáčkách.
□ RTR (návrat do jízdní úrovně)
Chrání vozidlo tím, že po nakládce/vykládce a dosáhnutí
parametrované rychlosti, automaticky vrátí výšku vozidla do jízdní
úrovně.
□ Pomoc při rozjezdu
Zlepšuje bezpečnost a provozní efektivitu zvýšením trakce hnací
nápravy tahače při prokluzu na kluzké vozovce.
ZLEPŠENÁ EFEKTIVITA VOZIDLA A
UDRŽITELNOST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
□ TrailerGUARD™ Telematika
Naše řešení Telematiky na přípojném vozidle
zvyšuje bezpečnost, zabezpečení a hospodárnost
díky monitorování, hlášení a analýzám všech
kritických provozních dat.
□ IVTM Sledování tlaku v pneumatikách
Integrovaný systém sledování tlaku v pneumatikách
upozorňuje na příliš vysoký i nízký tlak a zvyšuje
tak hospodárnost a bezpečnost.
□ ECAS Optimální jízdní úroveň
Šetří až 100€ na spotřebě vozidla za rok díky
snížené spotřebě vzduchu v pérování
□ Zápis provozních dat
“Černá skříňka” přípojného vozidla zaznamenává všechna
provozní data včetně analýzy chování řidiče a používání vozidla.
□ Imobilizér
Synchronizuje rychlost soupravy a finišeru při vykládce materiálu.
□ Ovládání zvedací nápravy
Zamče Vaše vozidlo pomocí unikátního PIN kódu.
□ Brzda finišeru
Zvedací náprava je automaticky zvednutá (bez
zásahu řidiče) v případě, že je vozidlo prázdné a
zajistí tak optimální provozní hospodárnost.
ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST
□ Pamě nakládací úrovně
Programovatelná pamě výšek vozidla umožní
dosáhnout optimální hospodárnost a bezpečnost
na cestách.
□ TailGUARD™
Pokrytí mrtvého bodu s automatickým zabržděním dostupný v
několika konfiguracích.
□ OptiLoad™
□ Signalizace nouzové brzdy
Brzdová světla začnou automaticky blikat během nouzového
brždění a upozorní tak řidiče za Vámi na nebezpečnou situaci.
□ RSS (podpora příčné stability)
Podpora příčné stability automaticky přibrzdí vozidlo, jestliže hrozí
převrácení soupravy v zatáčce.
Zlepšuje provozní hospodárnost díky automatickému
vyvarování se přetížení hnacích náprav tahače.
□ Signalizace přetížení
Zvyšuje provozní hospodárnost a bezpečnost
měřením zatížení náprav a upozorněním v případě
přetížení.
□ Multi-napájení
□ CAN Router
Zjednodušuje provoz soupravy díky možnosti 12V i
24V napájení z tahače, bez nutnosti převaděče
napájení.
Maximalizuje funkčnost WABCO EBS systému v soupravě s
kombinací více přípojných vozidel (Eurokombi, Road train).
□ Optimalizace provozu s vysokozdvižným vozíkem
Přenáší váhu připojeného vysokozdvižného vozíku a tím zlepšuje
stabilitu tandemu za jízdy.
□ Varování při náklonu
Při dosažení maximálního (parametrovaného) úhlu naklonění
vozidla upozorní řidiče a předejte tak převrácení soupravy.
□ Ochrana měchu pérování
Chrání měchy pérování a pneumatiky vozidla,
snižuje opotřebení a zvyšuje životnost komponent.
.
□ ABS
Protiblokový brzdový system (ABS) předchází zablokování kola a
zajišuje tak řiditelnost soupravy během nouzového brždění a na
kluzkém povrchu.
PROGRAM INTELIGENTNÍ PŘÍPOJNÉ VOZIDLO VÁM POMŮŽE SNÍŽIT
PROVOZNÍ NÁKLADY, ZVÝŠIT BEZPEČNOST A KOMFORT PRO VAŠE ŘIDIČE.
45
Safe Braking Products
Safe braking is our priority
www.sbp-brakes.com
ŘADÍCÍ PÁKY
PALIVOVÁ
ČERPADLA
VODNÍ
DNÍ PUMPY
SNÍMAČE,
SENZORY
HADICE VODNÍ A HADICE SÁNÍ
PUMPY ZVEDÁNÍ
KABINY
M É D I A
A
I N T E R N E T
Staňte se našimi
fanúšikmi na facebooku!
48
www.facebook.com/InterCarsSK
www.facebook.com/QServiceSK
www.intercars.sk
www.vippremia.sk
www.vybaveniedielni.sk
www.q-service.sk
KO N TA K T Y
Inter Cars Bratislava
Ivánska cesta 2
821 04 Bratislava
Tel.:
02/44 630 555
Fax:
02/44 630 777
E-mail: [email protected]
Inter Cars Trnava
Bratislavská 45
917 02 Trnava
Tel.:
033/55 33 522
Fax:
033/55 33 272
E-mail: [email protected]
Inter Cars Trenčín
Zlatovská 1793
911 05 Trenčín
tel.:
032/32 60 222
fax.:
032/32 60 229
E-mail: [email protected]
Inter Cars Lučenec
Adyho 2889/18
984 01 Lučenec
Tel.: 047/ 32 60 220-2
Mobil: 0917/ 962 582
E-mail: [email protected]
Inter Cars Žilina
Kragujevská 39B
010 01 Žilina
Tel.:
041/32 60 222
Fax:
041/32 60 229
E-mail: [email protected]
Inter Cars Poprad
Partizánska ulica 86/A
058 01 Poprad
Tel.:
052/78 803 51-3
Fax:
052/78 803 50
E-mail: [email protected]
NO
MIE VÉ
STO
Inter Cars Nitra
Vašinová 70
949 01 Nitra
Tel.:
037/64 10 044
Fax:
037/64 10 045
E-mail: [email protected]
Inter Cars Ružomberok
Inter Cars Nové Zámky
Ďumbierska 4
940 01 Nové Zámky
Tel.:
035/32 60 222
Fax:
035/32 60 229
E-mail: [email protected]
Inter Cars Banská Bystrica
Zvolenská cesta 13
974 05 Banská Bystrica
Tel.: 048 / 3260 222
Fax: 048 / 3260 229
E-mail: [email protected]
Bystrická cesta 5116
034 01 Ružomberok
Tel. :
044/3260222
Fax:
044/3260229
E-mail: [email protected]
Inter Cars Prešov
Jilemnickeho 1/B
080 01 Prešov
Tel:
051/ 3260 222
Fax:
051/ 3260 229
E-mail: [email protected]
Inter Cars Košice
Lubina 1
040 11 Košice
Tel.:
055/72 77 7 11-15
Fax:
055/72 77 710
E-mail: [email protected]
Inter Cars Humenné
Mierová ulica 62
066 01 Humenné
Tel.:
057/32 60 222
Fax:
057/32 60 229
E-mail: [email protected]
49
PF 2013
ĎAKUJEME VÁM, ŽE S NAMI VYTVÁRATE
BUDÚCNOSŤ A PRAJEME VÁM
PRÍJEMNÉ PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATKOV
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK.
WE THINK DIFFERENT
Download

Journal 01/2013.pdf