Bilindiği
üzere
Ülkemizden
Rusya
Federasyonu’na
bitkisel
gıda
ürünleri
ihracatımız 02.07.2008 tarihinde yürürlüğe
giren
Mutabakat Zaptı ile 09.04.2009
tarihinde imzalanan Ek Memorandum
kuralları çerçevesinde yürütülmektedir. Hali
hazırda 18.10.2012 tarihinde Bakanlığımız
tarafından hazırlanan uygulama talimatı
esasları çerçevesinde de RF’ ye Yaş Sebze
Meyve ihracatı gerçekleştirilmektedir.
İHRACAT ÖNCESİ BELGE
DÜZENLENMESİ VE KONTROLÜ
 İHRACAT BEYANNAMESİ
İhracatçı veya ihracatçı temsilcisi tarafından RF’ye
taze meyve sebze ihracatında Ek-1 İhracat
Beyannamesi düzenlenerek yetkili Gıda,Tarım ve
Hayvancılık İl/ilçe Müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır.
 KAYIT BELGESİ
RF’ye taze meyve sebze ihracatı yapan firmaların
ihraç edecekleri ürünleri üreten/paketleyen ve
depolayan iş yerlerinin 5996 sayılı Kanun gereği
“Kayıt Belgesi”ne sahip olması zorunludur.
İhracatçı firmalar “Kayıt Belgesi”ne sahip iş yerleri ile
fason üretim anlaşması yaparak da ihracat yapabilir.
 İZLENEBİLİRLİK:
İhracatçı firmaların ,ihraç edecekleri ürünlerde
izlenebilirliği sağlamak amacıyla ürünlerin kimlik
bilgilerinin yer aldığı “etiket” veya “barkot” gibi
sistemleri oluşturmuş ve işletiyor olmaları
gerekmektedir.
İzlenebilirlik sistemi oluşturmayan ihracatçı firmaların
ürünlerinin RF’ye ihracatına izin verilmez.
DANIŞMAN:
 İhracatçı firma; kendi bünyesinde görevlendireceği,
karantina ve gıda güvenilirliği yönüyle ürünün
üretiminden hasadına, paketlenmesinden ihracatına
kadar tüm aşamalarda kayıtların tutulmasından
gerekli kontrollerin yapılmasından ve izlenebilirlik
sisteminin tesis edilmesinden sorumlu olacak bir
Ziraat Mühendisi ile “Danışmanlık Sözleşmesi”
imzalamış olmalıdır.
 -Paketleme evlerinde 5996 sayılı Kanun’a
göre
istihdamı zorunlu personel olarak çalışanlar
“Danışman” olarak çalıştırılamaz.
 Bir Ziraat Mühendisi birden fazla firma için danışmanlık
yapamaz.
 İhracatçı, danışmanlık yapacak birden fazla Ziraat
Mühendisi çalıştırabilir.
 Ziraat Mühendisi ile olan sözleşmesi biten ihracatçı firma,
yapacağı yeni sözleşmenin asıl bir nüshasını ve diploma
örneğini ivedilikle Genel Müdürlüğümüze göndermelidir.
 ‘Danışmanlık Sözleşmesi’ni fesheden ancak yeni sözleşme
yapmayan veya Genel Müdürlüğümüze
sözleşme
belgelerini göndermeyen veya yeni sözleşme yapılan
Zir.Müh. Başka firmalarda görevli olması halinde ihracatçı
firmanın RF’ye ihracatına müsaade edilmez,liste
güncellemesi zamanında firma liste dışı edilir.
 FİRMA LİSTESİ
RF’ ye taze meyve ve sebze ürünlerinin ihracatında
“Rus Mevzuatındaki Gereklilikleri Yerine Getirmeyi
Taahhüt Eden Kayıtlı Taze Meyve ve Sebze Türkiye
İhracatçıları Listesi”nin güncel hali dikkate
alınmalıdır.
Güncel Listede yer almayan İhracatçı firmanın taze
meyve ve sebze ürünlerinin RF’ye ihracatına izin
verilmez.
 http://www.tarim.gov.tr/tr/bitki-ve-bitkisel urunler/item/500.html
 ÜRETİCİ KAYIT DEFTERİ
İhraç edilecek ürün için Form-1 belgesi
düzenlenmeden önce; ürünün üretim aşamasında ve
depolanmasında, üreticiler tarafından kullanılan
pestisitlerin, etkili madde isimlerinin, uygulama
tarihlerinin ve ürünün hasat tarihinin yer aldığı
“Üretici Kayıt Defteri”nin 1. nüshası (asıl nüshası
veya onaylı sureti),ihracat beyannamesinin
verilmesini müteakiben Bitkisel Üretim ve Bitki
Sağlığı Şubesi’nde görevli teknik personele
verilmelidir.
 Rusya Federasyonu’na ihraç edilen taze sebze
meyve ve kesme çiçeklerde karantina zararlısı
organizmalar bulunması nedeniyle 2013 yılından
bu yana alınan bildirim sayısında önemli bir artış
olmuştur.
 RF Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisi,
karantina ihlalleri nedeniyle domates, üzüm ve
patates başta olmak üzere ülkemiz menşeli bazı
taze sebze meyve ürünlerinin Türkiye’den ve
üçüncü ülkeler üzerinden RF’ ye ihracatına geçici
sınırlama
getirilebileceğini
belirterek,
karantinaya tabi ürünlerin bitki sağlığının temin
edilmesini talep etmiştir.

Bu
kapsamda
Genel
Müdürlüğümüz
tarafından RF’ nin talepleri doğrultusunda alınan
önlemleri içeren “Rusya Federasyonu’na Yapılan
Taze Meyve Sebze İhracatı İçin Bitki Sağlığı ve
Karantina Eylem Planı” hazırlanmıştır.
 Ülkemiz taze meyve sebze ihracatının
sınırlanması
gibi
RF
yaptırımlarının
önlenmesi amacıyla hazırlanan eylem planı,
RF’ye sevkedilecek ürünlerin üretiminden
ihracatına kadar olan süreçte hassasiyetle
takibini gerektirmektedir.
 İhraç
edilen
ürünlerin
hem
zararlı
organizmalar hem de pestisit , nitrat kalıntısı
yönünden bitki sağlığı / gıda güvenilirliği
şartlarını sağlaması ve RF’ye tarım ürünleri
ihracatımızda geçmişte karantina ihlalleri ve
kalıntı nedeniyle yaşanan olumsuzlukların
önlenmesi açısından eylem planının titizlikle
uygulanması önem arz etmektedir.
Rusya Federasyonu’na Yapılan Taze Meyve
Sebze İhracatı İçin Bitki Sağlığı Ve Karantina
Eylem Planı
 Amaç:
 Bu Eylem Planı Rusya Federasyonu’na (RF) ihraç
edilecek taze meyve ve sebzenin karantina
organizmalarından arı bir şekilde ihraç edilmesini
sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
 Kapsam :
Bu Eylem Planı, RF’ye ihracatı yapılan taze meyve ve
sebzenin, üretiminden ihracatına kadar olan süreci
kapsamaktadır.
Eylemler:
1. Üreticinin Sorumlulukları:
- Üretim alanlarında Akdeniz meyve sineği tuzakla
takip edilecektir.
- Zararlı mikroorganizmalar için bölgesel toplu
mücadele yapılacaktır.
- Üretim alanlarında yetiştirme dönemi veya hasat
sonrasında dökülmüş, çürümüş meyve sebzeler,
bulaşmayı / yayılmayı önleyecek şekilde ve
hijyenik şartlarda sahadan uzaklaştırılacaktır.
- Zararlı organizmalar ile mücadelede RF
mevzuatına uygun pestisit kullanılacaktır.
- Üretim ve depolama aşamasında kullanılan
pestisitlerin etkili maddesi ve uygulama tarihi
Üretici Kayıt Defterinde (ÜKD) belirtilecektir.
Bu uygulamanın etkinliği ve takibi Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) İl-İlçe
Müdürlüklerince yapılacaktır.
2.Ürün İşleme ve Paketleme İşletmelerinin
Sorumlulukları:
- RF’ye ihraç edilecek ürünleri üreten, paketleyen
ve depolayan işletmeler kayıt belgesi ( Çalışma
İzni ve Gıda Sicil Belgesi) alacaktır.
- İhracatçı firmalar, ihraç edilecek üründe
izlenebilirliği sağlamak üzere ürün kimliği
niteliğindeki etiket ve barkot gibi sistemleri
oluşturacaktır.
- Firmalar, üretim, hasat, paketleme ve ihracat
aşamalarında ürünü karantina ve gıda güvenliği
yönüyle takip edecek; ürünün kontrolü,
kayıtların
tutulması
ve
izlenebilirliğin
sağlanmasından sorumlu olacak bir ziraat
mühendisi çalıştıracaktır.
- Firmalar, ÜKD ve ihracat beyannamesini
Bakanlığımızın ilgili bitki sağlığı ve karantina
birimlerine ileterek ; ÜKD bilgilerine göre
üretim ve depolama aşamasında kullanılan
pestisitleri ve kullanım tarihlerini içeren
formun (Form-1) düzenlenmesini, Bakanlık ve
firma yetkilileri tarafından kaşe – imza ile
onaylanan Form-1 belgesinin Bitki Sağlığı
Sertifikasına (BSS) eklenmesini sağlayacaktır.
İhracatçı firmanın ziraat mühendisi
tarafından, işletmeye gelen ürünlerin, cinsi,
miktarı, üretim yeri, üreticisi, ihraç edileceği
ülke ve parti numarasına göre kayıtları
tutulacaktır.
Firmalar, bitki sağlığı ve karantina
kontrolünden önce, talimatlara uygun şekilde
ambalajlanmış, etiketlenmiş ve beyannamede
belirtilen miktardaki ürün partisini ziraat
mühendisi
gözetiminde
hazır
hale
getirecektir.
-
- İşletmeler, kapasite raporunda belirtilen
miktarla uyumlu olacak kapasitede ürün
işleyecektir.
- İşletmelerde,
karantina
zararlısı
organizmaların dışarıdan bulaşmasını
önleyecek tedbirler alınacaktır.
- Firmaların
ziraat
mühendisleri,
Bakanlığımız
tarafından
düzenlenen
eğitimlere katılacaktır.
Bu uygulama etkinliği ve takibi RF ihracat için yetkili
14 GTHB İl Müdürlükleri ve Zirai Karantina
Müdürlüklerinde yapılacaktır.
3. Resmi Kontrol Çalışmaları:
Gıda Güvenliği Denetimi
1. Numune alınacak ürün partisi;
- İhracat beyannamesinde belirtilen miktarlarda
olmalı,
- Her bağımsız ambalaj (kasa, sandık vb.)
değiştirilmeyecek şekilde yapıştırılmış etiket
taşımalı,
- Parti numarası ve etiket bilgileri doğru olmalı ve
ürünün izlenebilirliği sağlanmış olmalıdır.
Bu şartları sağlayacak partiden örnekleme
yapılarak, nakliye aracı başına tüm ürün partisini
temsil edecek şekilde numune alınacaktır.
GKGM 30.10.2014 tarih ve 39273 no’lu yazısıyla
RF ihracatta Analiz işlemlerinde;
 3 Kasım 2014 itibariyle;
 İhraç edilen her parti yerine pestisit, nitrat ve nitrit
kalıntı riski yönünden oluşturulan ürün grupları için
risk bazlı, azaltılmış analiz uygulamasına geçilmiştir
RF İHRACATTA UYGULANACAK ANALİZ SIKLIK TABLOSU
Analiz Sıklığı
%5
ÜRÜN
Limon
Portakal
Greyfurt
Mandarin
Nar
Patates
Karpuz
Elma
Erik
Havuç
İncir
Karnabahar
Pırasa
Ayçekirdeği
%20
Biber
Patlıcan
Soğan
Çilek
%40
Domates
Kabak
Kayısı
Hıyar
Nektarin
Şeftali
Üzüm
Kavun
Kiraz
Ayva
Armut
Diğer Ürünler
Firmaların ihracat başvuruları analiz sıklığına göre;
 Zirai
Karantina Müdürlükleri ve Bitkisel
Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlükleri
tarafından değerlendirilerek analizler Gıda ve
Yem Şube Müdürlüklerine yaptırılacaktır.
2. Alınan numunenin, RF mevzuatı ve RF MRLs
listesine
göre
yetkili
ve
akredite
laboratuvarlarda
kalıntı
analizi
yaptırılacaktır.
3. Analiz raporu sonucu uygun bulunan ürün
için “İnsan Tüketimine Yönelik, Rus Yasal
Normlarına Göre Rusya Federasyonu’na
Türkiye
Cumhuriyeti’nden
Gönderilmesi
Hedeflenen Bitkisel Ürünler İçin Güvenlik
Sertifikası” düzenlenecektir.
Analiz sonuçlarına göre;
1) Analiz sonuçlarında herhangi etken madde/ilaç kalıntısına
rastlanılmaması durumunda ürün partisinin ihracatına izin
verilir.
2) Analiz sonuçlarında etken madde/ilaç kalıntısına
rastlanılması durumunda öncelikle Bakanlığımızın yayınladığı
yasaklı etken maddeler listesine bakılır bu listede bulunan
etken maddelerin bulunması durumunda ürün partisi kamuya
geçirilerek imha edilir ve firmaya yasal işlem uygulanır.
3) Analiz sonuçlarında yasaklı etken madde bulunmaması
durumunda sonuçların RF MRLs listesine uygun olup
olmadığına bakılır; uygunsa ihracata izin verilir. Rusya
limitlerine uygun olmayan durumlarda eğer sonuçlar ülkemiz
limitlerine uygunsa iç piyasada değerlendirilebilir yada üçüncü
bir ülkeye ihraç edilebilir.
 RF , Belarus ve Kazakistan’ın Avrasya
Ekonomik Birliği üyesi olmalarından
kaynaklanan ortak ticari uygulamaları ve
gümrük mevzuatları gereğince karantina
açısından yüksek risk taşıyan ürünlerin sahte
sertifikalarla Avrasya Ekonomik Birliğine giriş
yapmalarından dolayı 1 Mart 2015’den itibaren
Belarus ve Kazakistan ‘a ihracat işlemlerinin,
RF ihracatçı firma listesinde bulunan firmalar
tarafından ve RF ihracat mevzuat hükümleri
gereğince yapılması gerekmektedir.
TEŞEKKÜRLER…
ONUR KALE - GIDA MÜH.
AYKUT KARAYİYEN-GIDA MÜH.
TLF: 0532 661 83 12
0541 618 96 93
Download

RF`na Yapılacak Yaş Sebze-Meyve İhracat Uygulama Esasları