DUM 16
Pololetní písemná práce – 5. ročník
Anotace
Autor
Jazyk
Očekávaný výstup
Pololetní písemná práce z matematiky (koncepce pana prof. Hejného). Zlomky
(celek a jeho část), dělení jedno- a dvojciferným číslem, zlomky a desetinná čísla,
početní operace s desetinnými čísly, cm2 a mm2, rovnice.
Veronika Rybníčková
Český jazyk
Žák vybarví příslušnou část celku, vydělí čísla jednociferným a dvojciferným
dělitelem, převede zlomky na desetinná čísla a naopak, spočítá příklady
s desetinnými čísly, vybarví 1 cm2 a 60 mm2, doplní čísla do „hada“ a přepíše ho
do jednoduché rovnice.
Speciální vzdělávací
Žádné
potřeby
Matematika, zlomky, celek a jeho část, dělení jednociferným a dvojciferným
Klíčová slova
číslem, rovnice, „had“, desetinná čísla, 5. ročník.
Druh učebního
Písemná práce
materiálu
Druh interaktivity Aktivita
Žák
Cílová skupina
Stupeň a typ
Základní vzdělávání – první stupeň – druhé období
vzdělávání
Typická věková
10 – 12 let
skupina
Použité zdroje
Milimetrový papír: http://people.rit.edu/andpph/misc/graph-paper-v-7x9.jpg
staženo 31. 12. 2013
Jméno:
Datum:
POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE
1. Vybarvi části celku (libovolnou barvou):
2. Vyděl:
8 196 : 8 =
4 224 : 12 =
3. Zapiš zlomkem:
0,4 =
0,13 =
0,08 =
=
=
150 000 : 500 =
4. Zapiš desetinným číslem:
=
5. Vypočítej:
3,6 + 2,8 + 4,6 =
1,2 – 0,6 =
16,2 – 4,1 – 0,3 =
6. Vyřeš hada a pak ho zapiš jako rovnici.
7
+9
100
7) Vybarvi červeně 1 cm2 a modře 60 mm2.
Download

DUM 16 Pololetní písemná práce – 5. ročník