Lineární regulátor napětí
Dualsky VR mini
Základní vlastnosti






Miniaturní rozměry, vstupu pro servo konektory Futaba/JR, zapoj a leť
Monitorování napětí v reálném čase vestavěnou jednotkou MCU
Nastavitelné výstupní napětí, včetně podpory serv HV (7,4V)
Lehký vypínač FSS-4 je součástí balení. Alternativně je možné připojit vypínač FSS-3
se světelnou indikací stavu zapnutí. Oba vypínače jsou zapojeny způsobem fail-safe.
Jako indikátor stavu napětí,varování a indikace funkce paměti lze použít externí
vysokovýkonnou 2A LED diodu.
Celokovové pouzdro, dobrý odvod tepla
Elektrické vlastnosti






Lineární regulátor, žádné rušení, nízké zvlnění proudu
Tři nastavitelné velikosti napětí, možnost vyřazení regulace napětí
Konstrukce fail safe, záruka bezporuchového provozu
Pájení SMT, vysoká kvalita provedení
Kvalitní tantalové kapacitory na vstupu a výstupu
Konstrukce a výroba Dualsky Shanghai, plně testováno před expedicí.
Specifikace
Vstupní napětí: ss 6V - 8.4V, MAX10V (2S LiPo)
Výstupní napětí volitelné: ss 5V, 6V, 7.4V, bez regulace ( tolerance 3%)
Výstupní proud: ss 6A (trvale), maximum 10A
Maximální rozdílové napětí: 0.5V (při výstupním proudu 8A)
Vliv napětí zdroje na výstupní napětí: %0.3
Vliv zátěže na výstupní napětí: %0.3
Zvlnění na výstupu: ≤ 10mV
Rozměry: 32.6mm X 23.6mm X 11.1mm
Hmotnost: 25g (bez příslušenství)
Upozornění





Regulátor podporuje nastavení různé velikosti napětí. Prosím zvolte napětí podle
napětí, používaného přijímačem, servy a ostatním zařízením.
Neměňte výstupní napětí na VR mini, pokud je v provozu.
Pokud dojde na výstupu ke zkratu, dojde k poškození regulátoru VR mini.
Větší vstupní napětí než 10V regulátor VR mini poškodí.
Při používání regulátor VR mini ničím nezakrývejte.





Nepoužívejte regulátor VR mini při vysoké okolní teplotě a vysoké vlhkosti.
Při použití regulátoru VR mini v silném vibračním prostředí by měla být učiněna
opatření k jejich eliminaci či minimalizaci.
Indikace napětí a alarm je nastaven v souladu s LiPo baterií.
Pokud nechcete používat regulátor VR mini do 24 hodin, raději ho odpojte od baterie.
Klidový proud je 4 mA, hrozí tedy podbití napájecí baterie a její zničení.
Není vhodné pro osoby do 14 let věku bez dozoru a vedení dospělé osoby.
Návod k použití
1. Vstupní/výstupní zapojení: Regulátor VR mini má již připravené vstupní a výstupní kabely.
Jak je označeno na kovovém pouzdru, levá strana svazku je vstupní kabel a pravá strana
svazku je výstupní kabel. Vstupní kabel připojíme na napájecí baterii, výstupní kabel se
připojí k přijímači, jednotce řízení letu nebo jinému elektronickému zařízení. Pokud
používáte v modelu regulátor, zakažte funkci BEC motoru. Můžete to udělat tím, že odpojíte
u konektoru BEC kladný (červený) pól vodiče z konektoru, jak je znázorněno na obrázku.
Zapněte přepínač FSS-4 (pokud je připojen) a regulátor VR mini začne pracovat.
2. Vyberte hodnotu výstupního napětí. Můžete zvolit pomocí DIP přepínačů na zadní straně
regulátoru VR mini. Na obrázku je vidět, kde jsou k dispozici 4 různé kombinace napětí, ze
kterých můžete velikost napětí zvolit.
3. Failsafe port: k portu lze připojit vypínače Dualsky FSS. Výstupní napětí bude oříznuto
pokud bude FSS zapnutý. Tento port lze také použít pro připojení 2 A vysokovýkonné LED
diody jako indikátoru stavu baterie. Pokud bude napětí baterie vyšší než 7.4V bude dioda
stále svítit. Když je napětí baterie mezi 7-7.4V bude dioda blikat dvakrát s přestávkami.
Když je napětí nižší než 7V bude dioda blikat s přestávkami jen jednou.. Pokud dioda bliká
od začátku jen jednou, zařízení přestaňte používat. Jedno bliknutí indikuje stav paměti a
ukazuje, že má baterie problém (nízké napětí,špatný kontakt, nebo přetížení). Vypněte FSS
přepínač, čímž je paměť vyčistí.
4. Vypínač FSS-4: Indikace napětí obvodu a přepínač výstupního napětí je navržen na
havarijní stav. Jakákoliv porucha vypínače nebude mít vliv na výstupní napětí. Když
přepínač napětí selže, bude výstupní napětí nastaveno na 5V.
Dovoz a distribuce:
Hořejší model s.r.o.
Slovanská 8
326 00 Plzeň
t 377 429 869
www.horejsi.cz
[email protected]
14.8.2013
Download

Návod k použití