Zápis ze zasedání TNK 32 „Ochrana proti korozi“
19.11.2013
Přítomni: (viz prezenční listina, příloha č.1)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Úvod – předseda
Personální informace - tajemník
Kontrola zápisu ze zasedání v listopadu 2011 – předseda
Informace o práci expertů v pracovních skupinách ISO a CEN - předseda
Zprávy ze subkomisí – vedoucí subkomisí
Informace o probíhajících úkolech plánu TN na rok 2013 – tajemník
Různé
Závěr
ad 1:
Zasedání zahájila předsedkyně TNK 32 Ing. Kreislová.
ad 2:
Byly aktualizovány kontakty na jednotlivé členy TNK, viz příloha 1a-c.
Zjištění členství pana ing. Hromádka – dopis o zrušení členství viz příloha 2.
ad 3:
Byla provedena kontrola plnění úkolů z minulého zasedání. Úkoly byly splněny.
ad 4:
Ing. Polák informoval o účasti na zasedání CEN/TC 219.
Ing. Kreislová informovala o činnosti pracovní skupiny ISO/TC 156/WG 4. Chystá se aktualizace mapy
korozivity a návod, jak zpracovávat - návrh technické zprávy (TR) na metodiku tvorby map korozní
agresivity atmosfér. Přehled činnosti je uveden v závěrečné zprávě, viz příloha 4 (5 částí).
Pan Heráň zmínil fungující model on-line připomínkování, které funguje ve velké Británii, odkaz je
uveden v příloze 3. Dále upozornil na možnost zakoupení dokumentu Katodická ochrana, v příloze 3
je uvedeno, kde je možno daný dokument zakoupit.
ad 5, 6:
TC 156/WG 8 – má vzniknout nová komise pro mikrobiální korozi, dále komise pro korozi plastů, ale
bude třeba nejdříve zkoordinovat aktivity. ISO TC 35 - budou prováděny revize norem. ISO TC 107 se
snaží o sjednocení terminologie s CEN TC 262.
Protože se do připomínkování mají zapojit menší podniky, navrhl pan Heráň, pokud to bude opodstatněné, překládat dokumenty již od fáze enquiry, aby menší podniky neignorovaly připomínkování kvůli
omezené jazykové gramotnosti.
Pan Hromádko navrhl rozesílání dle rozdělovníku kontaktů prostřednictvím asociací.
ad 7:
RNDr. Dušek shrnul plán tvorby norem na rok 2014, který je uveden v příloze 5a-5c. Dále sdělil stanovisko pana Špačka, kde stará ČSN 730061 může být zrušena a 730080 ještě je třeba si projít.
ad 8:
TNK 32 souhlasí s převzetím evropských a mezinárodních norem do národní normalizační sestavy
podle přílohy č.5 (části a-d).
Příští zasedání TNK bude uskutečněno podle potřeby během příštího roku 2013.
Přílohy: 1 až 5
1
Zapsala: Ing. K.Žiaková, tajemník TNK 32
10.12.2013
Schválila: Ing. K. Kreislová, Ph.D., předsedkyně TNK 32
2
Vážená paní doktorko, paní inženýrko, vážený pane doktore, na základě dnešního příslibu zasílám
odkaz na „online připomínkování návrhů technických norem“ provozovaného britským
standardizačním institutem (BSI).
http://drafts.bsigroup.com/
Dále přikládám adresu společnosti GAS (dceřinka Českého plynárenského svazu), kde je možné
zakoupit pravidla praxe GAS ( TPG, TDG, TIN).
GAS s.r.o.
U Plynárny 223/42
140 21 Praha 4
Prodejní doba: 7.00–16.00
tel.: 241 049 710
e-mail: [email protected]
Pro mimopražské přikládám informace o dalších prodejních místech
(https://www.gasinfo.cz/obchod/ProdejniMista.aspx )
Na další spolupráci se těším a jsem s pozdravem
Štěpán Heráň
specialista Technické sekce ČPS, člen TNK 32
Český plynárenský svaz
U Plynárny 223/42
140 21 Praha 4
M: +420 731 502 099
Výzkumná, zkušební, inspekční, poradenská a znalecká
činnost v oboru koroze a protikorozní ochrana
170 00 Praha 7 - Holešovice, U Měšťanského
pivovaru 934/4
s.r.o.
Závěrečná zpráva
o řešení úkolu Plánu standardizace –
Programu rozvoje technické normalizace
„Vedení pracovní skupiny
technické komise mezinárodní normalizační organizace
ISO/TC 156 Koroze kovů a slitin /
WG 4 Atmosférické korozní zkoušky
a klasifikace korozní agresivity atmosféry“
Objednatel:
Česká republika – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní
zkušebnictví, organizační složka státu
Zhotovitel:
SVÚOM, s. r. o.
Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D.
V Praze dne 20.11.2013
IČ:
DIČ:
Banka:
č. ú.
Zápis v OR:
25794787
CZ25794787
KB Praha 7
3636530297/0100
Městský soud v Praze
oddíl C
vložka 70913
Adresa:
SVÚOM s.r.o.
U Měšťanského pivovaru 934/4
170 00 Praha 7 - Holešovice
Tel.:
Tel./Fax:
E-mail:
220 809 996, 220 801 297, 220 801 046
220 801 967
[email protected]
Dislokované
pracoviště:
Oddělení korozního inženýrství
Požárníků 60/8
252 62 Horoměřice
Tel.:
Tel./Fax:
E-mail:
235 355 857
235 362 037
[email protected]
1.
Základní rámec činnosti
V rámci technické komise TC 156 Koroze kovů a slitin Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) byly pro jednotlivé oblasti činnosti komise vytvořeny stálé pracovní skupiny, které
v podstatě zastávají úlohu subkomisí. V současné době v TC 156 existuje 13 pracovních
skupin, jednou z nejstarších je pracovní skupina WG 4 Atmosférické korozní zkoušky a klasifikace korozní agresivity atmosféry.
Vedení této pracovní skupiny dlouhodobě zajišťuje SVÚOM, od roku 2012 je vedoucí skupiny ing. Kateřina Kreislová, Ph.D. SVÚOM rovněž zajišťuje činnost sekretariátu WG 4. Skupina má 15 členů, z nichž je cca 10 členů velmi aktivních.
Základní činností technických komisí i pracovních skupin ISO je vypracovávání mezinárodních technických norem. ISO při tom podle Vídeňské úmluvy úzce spolupracuje s Evropským
výborem pro normalizaci (CEN), přednostně formou paralelního vypracovávání norem,
v některých případech jsou mezinárodní normy ISO dodatečně přebírány jako evropské
normy postupem UAP (Unique Acceptance Procedure).
Hlavním partnerem ISO/TC 156 v rámci CEN je technická komise CEN/TC 262 Kovové a jiné
anorganické povlaky. TC 156 při své činnosti spolupracuje i s jinými technickými komisemi
ISO a CEN, zejména s ISO/TC 35 Nátěrové hmoty, ISO/TC 107 Kovové a jiné anorganické
povlaky, CEN/TC 139 Nátěrové hmoty, CEN/TC 219 Katodická ochrana a CEN/TC 240 Žárové stříkání a žárově stříkané povlaky (včetně jejich subkomisí a pracovních skupin, pokud
byly zřízeny).
Předsedou TC 156 je Göran Engström, Švédsko, jeho zástupcem je pí Zhang Yuchun, Čína.
Sekretariát TC 156 zajišťuje Čína (SAC). Na činnosti této technické komise se v současné
době podílí 21 zemí s plným členstvím (participating countries) a 25 zemí jako pozorovatelé
(observing countries).
2.
Práce probíhající v hodnoceném období
V roce 2013 probíhaly ve WG 4 práce na těchto úkolech:
ISO 7441
Corrosion of metals and alloys -- Determination of bimetallic corrosion in
outdoor exposure corrosion tests
V roce 2013 byl vypracován návrh normy ve fázi DIS a proběhlo hlasování
k tomuto návrhu, které bylo uzavřeno 2013-11-13. Jde o revizi stávajícího
vydání.
Vedoucím úkolu je Johan Tidblad, Švédsko.
Další úkoly jsou ve fázi přípravy (viz kapitolu 3 zprávy).
V roce 2013 byla vydána ČSN ISO 17752 (03 8213) Koroze kovů a slitin – Postup stanovení
a odhadu rychlostí úniku iontů (runoff) kovů z materiálů v důsledku atmosférické koroze, která zavádí normu vypracovanou v rámci WG 4 a dokončenou v roce 2012. Vedoucím úkolu
v rámci ISO byl Johan Tidblad ze Švédska.
Jako technické podklady pro případný normalizovaný postup stanovení korozní agresivity
atmosféry snímačů stříbro/uhlíková ocel byl připraven projekt kruhových zkoušek (viz zpráva
SVÚOM z r. 2012), do kterého byly v ČR zařazeny 2 atmosférické zkušební stanice (Praha,
Kopisty). Expozice korozních snímačů a standardních referenčních vzorků byla zahájena
11/2013 (Obrázek 1).
2
Obrázek 1 – Expozice korozních snímačů a standardních refečních vzorků
korozní senzor na volné atmosféře
korozní senzor pod přístřeškem
senzor T a RV a korozní senzor pod přístřeškem
referenční standardní vzorky na volné atmosféře
3. Zasedání pracovní skupiny WG 4
V roce 2013 se zasedání této pracovní skupiny uskutečnilo v červnu v Berlíně spolu
s plenárním zasedáním TC 156 a se zasedáními ostatních pracovních skupin. Zpráva o
účasti ing. Kateřiny Kreislové, Ph.D. již byla předána ÚNMZ a je Přílohou 1 této zprávy.
Na zasedání informovala vedoucí pracovní skupiny o vydání normy ISO 17752.
WG4 prodiskutovala stav revize normy ISO 7441. V době zasedání se připravovalo rozeslání
návrhu DIS k hlasování, návrh byl rozeslán právě v den plenárního zasedání TC. Hlasování
bylo utavřeno v listopadu 2013.
WG 4 se usnesla připravit návrh revize ISO 11303 po shromáždění připomínek členů. Vedoucím úkolu v rámci ISO je Kateřina Kreislová, ČR. Pracovní verze dokumentu již byla distribuována v rámci WG 4 – Příloha 2 (ISO/TC 156/WG 4/ N556). Dosud byly předány pouze
obecné připomínky ze Švédska, které budou do dokuemntu zapracovány. Návrh bude rovněž zaslán k připomínkám i dalším komisím (ISO TC 35, CEN/TC 139, CEN/TC 262).
WG 4 navrhla, aby po pravidelné prověrce jednotlivých částí ISO 11844 (plánované na rok
2014) byla zahájena revize všech tří částí této normy. Bylo dohodnuto, že vedoucími projektů
mají být Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D. (část 1), Dr. Kazumi Fujii z Japonska (část 2) a Johan
Tidblad ze Švédska (část 3). Nedopatřením byl sekretariátem TC 156 již v letošním roce rozeslán odděleně návrh na začazení nového úkolu na doplnění přílohy D do ISO 11844-2.
3
Tento návrh nebyl odsouhlasen a bylo doporučeno provést revizi všech tří částí podle schválené rezoluce. Připravuje se doplnění olova mezi standardní kovy pro sledování korozní
agresivity vnitřních prostředí do ISO 11844-1 – v rámci evropského projektu MUSECORR
byly získány podklady o korozních úbytcích tohoto kovu. Vzhledem k jeho vysoké citlivosti na
znečištění těkavými organickými kyselinami (mravenční, octová) a podobné znečištění, které
se může vyskytovat ve vnitřních prostředích muzeí, depozitářů a podobných prostor.
V současné době jsou k dispozici i podrobnější výsledky měření T a RV v takovýchto typech
prostředí současně s korozními úbytky některých standardních kovů, které budou využity pro
upřesnění klasifikačních kritérii uvedených v normě.
WG4 rozhodla, že pro mapování korozní agresivity atmosfér bude zpracován dokument ve
formě Technical Report. Vedoucím projektu byl odsouhlasen Johan Tidblad, Švédsko. Podkladem pro dokuemnt budou Mapping manual zpracovaným v rámci programu UN ECE ICP
Materials and australská norma AS 4312:2008 Atmospheric corrosivity zones in Australia.
Rezoluce ze zasedání jsou Přílohou 3 zprávy.
4. Související práce v rámci WG 4 a TC 156
Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D. se zúčastnila i jednání dalších WG (WG7 a WG 8) v rámci
plenárního zasedání ISO/TC156 (viz Příloha 1).
Zásadní je spolupráce WG 4 s WG 7 Accelearted corrosion tests. Jako podklad pro probíhající revizi EN ISO 9227 byl ve SVÚOM zpracován přehled korozních úbytků referenčních
vzorků pro stanovení korozní agresivity zkušebního prostoru při různých režimech expozice
(samotné referenční vzorky, referenční vzorky a inertní vzroky, referenční vzorky a zkoušené
vzorky) – Příloha 4 a Obrázek 2.
Obrázek 2 – Umístění samostaných referenčních vzorků ve zkušebním prostoru
Rezoluce z plenárního zasedání ISO/TC 156 jsou Přílohou 3 této zprávy.
V rámci ostatních pracovních skupin TC 156 v roce 2013 probíhalo nebo ještě probíhá řešení
řady úkolů, u mnohých i za přispění českých specialistů. Podle potřeby se na těchto úkolech
podílejí i členové WG 4.
4
Dále jsou uvedeny jen ty úkoly, u nichž byl již vypracován alespoň první návrh (CD). Nejsou
uvedeny úkoly, u nichž v roce 2013 do 30. 11. nebylo uzavřeno ani zahájeno žádné hlasování. Použitá označení norem odpovídají poslední dokončené fázi řešení.
DIS 6509-1
Corrosion of metals and alloys – Determination of dezincification resistance of copper alloys with zinc – Part 1: Test method
Bylo uzavřeno hlasování k návrhu DIS a byl schválen postup do fáze
FDIS. Rozeslání konečného návrhu se předpokládá počátkem roku 2014.
Část 2 je v současné době ve fázi pracovního návrhu (Working Draft –
WD).
ISO 8044/DAM Corrosion of metals and alloys – Basic terms and definitions, AMEND1
MENT 1
Bylo uzavřeno hlasování k návrhu DIS a byl schválen postup do fáze
FDIS. Jde o změnu existující normy (doplnění dalších hesel).
FDIS 15158
Corrosion of metals and alloys – Method of measuring the pitting potential
for stainless steels by potentiodynamic control in sodium chloride solution
Bylo zahájeno hlasování ke konečnému návrhu (FDIS), termín uzavření je
2013-11-30.
ISO 16539
Corrosion of metals and alloys – Accelerated cyclic corrosion tests with
exposure to synthetic ocean water salt-deposition process – “Dry” and
“wet” conditions at constant absolute humidity
Bylo uzavřeno hlasování ke konečnému návrhu (FDIS), norma byla vydána. V současné době probíhá její zavedení do ČSN převzetím originálu.
DIS 16540
Corrosion of metals and alloys – Methodology for determining the resistance of metals to stress corrosion cracking using the four-point bend
method
Proběhlo hlasování k návrhu DIS a byl schválen postup do fáze FDIS.
FDIS 16701
Corrosion of metals and alloys – Corrosion in artificial atmosphere – Accelerated corrosion test involving exposure under controlled conditions of
humidity cycling and intermittent spraying of a salt solution
Proběhlo hlasování ke konečnému návrhu (FDIS). Návrh nebyl schválen a
byl vrácen TC k dalšímu projednání.
DIS 17224
Corrosion of metals and alloys – Test method for high-temperature corrosion testing of metallic materials by application of a deposit of salt, ash, or
other substances
Bylo uzavřeno hlasování k prvnímu návrhu (CD) a byl schválen postup do
fáze DIS. V současné době již probíhá hlasování k DIS.
DIS 17245
Corrosion of metals and alloys -- Test method for high-temperature corrosion testing of metallic materials by immersing in molten salt or other liquids under static conditions
Bylo uzavřeno hlasování k prvnímu návrhu (CD) a byl schválen postup do
fáze DIS. V současné době již probíhá hlasování k DIS.
DIS 17248
Corrosion of metals and alloys – Test method for high temperature corrosion testing of metallic materials by embedding in salt, ash, or other solids
Bylo zahájeno hlasování k návrhu DIS.
5
DIS 17918
Corrosion of metals and alloys – Evaluation of selective corrosion of alloys
by visual inspection and hardness measurement
Bylo zahájeno hlasování k návrhu DIS.
CD 18069
Corrosion of metals and alloys -- Method for determination of the uniform
corrosion rate of stainless steels and nickel based alloys
Bylo uzavřeno hlasování k prvnímu návrhu (CD) a byl schválen postup do
fáze DIS.
CD 18070
Corrosion of metals and alloys – Crevice corrosion formers for flat specimens or tubes of stainless steels in corrosive solutions
Bylo uzavřeno hlasování k prvnímu návrhu (CD) a byl schválen postup do
fáze DIS.
DIS 18086
Corrosion of metals and alloys – Determination of AC corrosion – Protection criteria
Bylo zahájeno hlasování k návrhu DIS.
CD 18089
Corrosion of metals and alloys – Determination of the electrochemical
critical crevice temperature (ECCT) for stainless steels under potentiostatic control
Bylo uzavřeno hlasování k prvnímu návrhu (CD) a byl schválen postup do
fáze DIS.
ISO 21601
Corrosion of metals and alloys – Guidelines for assessing the significance
of stress corrosion cracks detected in service
Bylo uzavřeno hlasování ke konečnému návrhu (FDIS), norma byla vydána. V současné době probíhá její zavedení do ČSN převzetím originálu.
5. Zhodnocení činnosti v roce 2013 a výhled do budoucna
V roce 2013 bylo hlavním výsledkem práce WG 4 dokončení a vydání normy ISO 17752.
Výhledové činnosti pracovní skupiny WG 4:
–
sledovat návrhy na revizi norem týkajících se klasifikace korozní agresivity atmosfér
pod správou různých CEN/TC a ISO/TC a navrhnout zapracování revidovaného klasifikačního systému i do těchto norem. Je potřebné spolupracovat i s IEC/TC 104, ve
které jsou připravovány normy řady IEC 60721 Classification of environmental conditions, které jsou pak v průmyslové praxi často spolu s normami pro korozní agresivity
EN ISO 9223 a navazujícími nromami využívány pro specifikaci provozních podmínek
různých výrobků a zařízení. Oba systémy klasifikace ale vycházejí z odlišných klasifikačních stupňů a jejich vzájemná transformace je velmi obtížná.
Klasifikace korozní agresivity atmosfér zavedená v normě ISO 9223 byla převzata do
řady dalších norem, vypracovaných jinými technickými komisemi. V řadě dalších norem ale není tato klasifikace dosud zavedena, např. v souboru samostatných částí
normy ISO 12944 se společným názvem „Paints and varnishes - Corrosion protection
of steel structures by protective paint systems“ (Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy), který spadá do působnosti
ISO/TC 35 „Nátěrové hmoty“ – v roce 2013 bylo schváleno zahájení revize těchto norem – je potřebné sledovat. Jde rovněž o EN 10169, která spadá do působnosti
ECISS/TC 109.
6
Dále je nutné připravit revizi normy ISO 11303:2002 „Corrosion of metals and alloys Guidelines for selection of protection methods against atmospheric corrosion“ (Koroze kovů a slitin - Směrnice pro volbu způsobů ochrany proti atmosférické korozi), která spadá pod ISO/TC 156.
–
příprava návrhu nové normy pro klasifikaci korozní agresivity ve specifických mikroklimatech;
–
metodika tvorby map korozní agresivity atmosfér;
–
připravit podklady pro nové úkoly na plenární zasedání ISO/TC 156, které se v r.
2014 bude konat v Houstonu, USA.
6. Čerpání finančních prostředků
Dle smlouvy o dílo je cena za provedení práce 121 000,- Kč včetně DPH, tj. na vlastní činnost připadá pouze 100 000,- Kč. Tato částka byla použita na úhradu osobních nákladů řešitele, cestovních nákaldů na zasedání ISO/TC 156 a podílu režijních nákladů SVÚOM s.r.o.
7. Závěr
Činnost sekretariátu ISO/TC 156/WG 4 v r. 2013 probíhala v plánovaném rozsahu, všechny
zařazené úkoly mezinárodní technické normalizace byly splněny. Výsledky činnosti jsou
promítány do úkolů technické normalizace na evropské i národní úrovni.
Příloha 1 – Zpráva ze služební cesty do Berlína, Německo
Příloha 2 – N553 ISO/TC156/WG4 Meeting Memoranda a Resolutions
Příloha 3 – N5515 ISO/TC156 Plenary meeting Resolutions
Příloha 4 – Podklady o korozních úbytcích referenčních vzorků pro revizi EN ISO 9227
7
Zpráva ze služební cesty do Německé spolkové republiky, Berlín
Účel cesty: zastoupení ÚNMZ, P-člena ISO/TC 156 na plenárním zasedání komitétu
vedení zasedání pracovní skupiny WG 4
účast na zasedání dalších pracovních skupin
Časový plán cesty: 10.6.2013 ......14.30 odjezd z Prahy, ubytování
11.6.2013 .......9.00 – 16.00 vedení porady pracovní skupiny WG4
12.6.2013 .......9.00 – 16.00 účast na poradě pracovní skupiny WG7
13.6.2012 ........9.00 – 12.30 účast na WG8 (Advisers group)
14:00 – 17:00 Plenární zasedání ISO/TC 156
14.6.2012.........16.40
odjezd do Prahy
Výsledky jednání
WG 4 Atmosférické korozní zkoušky a klasifikace korozní agresivity atmosfér
Na jednání WG4 bylo přítomno 6 specialistů z ČR, Japonska, Švédska a USA. K. Kreislová,
vedoucí pracovní skupiny, byla zvolena jako předsedající. Jednání proběhlo v plném
navrženém rozsahu:
-
Norma ISO 17752 Corrosion of metals and alloys – Procedures to determine and
estimate runoff rates of metals from materials as a result of atmospheric corrosion
byla vydána v r. 2012.
-
Revidovaná norma ISO 7441 Corrosion of metals and alloys – Determination of
bimetallic corrosion in outdoor corrosion tests byla doplněna o obrázky
v elektronické verzi a byla předána k dalšímu hlasování jako DIS dokument.
-
Dr. Tahara informoval o zahájení Round Robin Test (kruhový test) ACM senzorů pro
hodnocení atmosférické korozní agresivity. Do programu byly zařazeny 4 země
(Česká republika, Japonsko, Mexiko, Nepál) s celkovým počtem 7 atmosférických
stanic. Výsledky programu budou podkladem pro NWIP normy.
-
K zařazení metody QCM (metodika užití mikrovah s křemenným krystalem) jako
Přílohy D normy ISO 11844–2 byly prezentovány výsledky ověření. Japonský
specialista zpracoval NWIP Přílohy D, ale na jednání bylo rozhodnuto, že bude
zahájena systematická revize všech částí normy ISO 11844 Corrosion of metals and
alloys - Classification of low corrosivity of indoor atmospheres (vydaná 2006 - období
3 + 5 let) i vzhledem ke změnám v nově vydaných ISO 9223-9226. Pro jednotlivé
části normy byli jmenováni specialisté jako vedoucí projektu (K. Kreislová, K. Fujii,
J. Tidblad).
-
NWIP ISO 11303 byl připraven a po zapracování prvních připomínek specialistů bude
předán Sekretariátu ISO/TC 156 k hlasování. WG 4 doporučila projednání NWIP
s dalšími pracovními skupinami technické normalizace, např. CEN TC 262, CEN TC
35, a další.
-
NWIP Technické zprávy pro mapování bude připraven, byl jmenován specialista jako
vedoucí projektu (J. Tidblad). Pracovní verze dokumentu bude připravena až na
základě výsledků hlasování.
WG 7 Urychlené korozní zkoušky
Na poradě nebyla přítomena vedoucí WG7 A. Floghard, vedení jednání WG7 se ujal
G.Engstrom, který byl zvolen jako předsedající. Plánovaný program proběhl v omezeném
rozsahu.
Technická zpráva ISO 16701 Corrosion of metals and alloys — Corrosion tests in artificial
atmospheres - Guideline for selection of accelerated corrosion test for product qualification
byla předána Sekretariátu a bude vydána v r. 2013. Diskutováno bylo zařazení nových metod
zkoušek, ale protože je TR postupně doplňována a aktualizována již od r. 2003, bylo nutné
tento proces k určitému datu ukončit. Revize a další doplnění je otázkou dalšího rozvoje
korozních zkoušek.
Hlasování o NWIP o revizi normy ISO 9227 Corrosion tests in artificial atmospheres - Salt
spray test potvrdilo tento úkol, přestože někteří národní zástupci hlasovali negativně. První
dokument NWIP ISO 9227 byl připraven vedoucím projektu a předán k hlasování, ale ani
tento specialista nebyl přítomen na jednání WG7. K NWIP byla předána řada závažných
technických připomínek, ale vzhledem k nepřítomnosti vedoucí WG7 a vedoucí projektu,
nebylo známo, které připomínky byly akceptovány, a z jakých důvodů. Připomínky byly
projednány a Dr. Suga připravil dokument s výsledky.
Ing. Kreislová připravila podklad k této revizi s výsledky ověřování korozní agresivity komor
– viz Příloha.
WG 8 Advisors group
Jednání této pracovní skupiny se účastní Sekretariát ICO/TC156, vedoucí všech pracovních
skupin a zástupci průmyslu.
V průběhu jednání byla diskutována náplň WG8 – příprava strategie a plánu činnosti ISO/TC
156, možnost širšího zastoupení ze strany významných průmyslových podniků, např. ze státu,
kde se daný rok pořádá zasedání ISO/TC156, atd.
Byl projednání návrh na vytvoření dvou nových pracovních skupin:
-
WG pro mikrobiální korozi – tento návrh byl přijat,
-
WG pro korozi plastů – je nutné zkorodinovat aktivity s činností stávající TC pro
plasty. V souvislosti s tímto návrhem byla diskutována i možnost rozšíření názvu a
rozsahu působnsoti ISO/TC 156.
Plenární zasedání ISO/TC 156 Koroze kovů a slitin
Zasedání řídil předseda TC G.Engstrom, na vedení zasedání se podílel i sekretář F. Chao a
místopředsedkyně TC 156 – zástupce SAC/CMISI. Zasedání se zúčastnilo 32 zástupců z
České republiky, Číny, Francie, Japonska, Jižní Koree, Německa, Švédska, Švýcarska, USA a
Velké Británie.
Sekretář podal zprávu o činnosti ISO/TC 156 v uplynulém roce (viz Příloha). V roce 2012
bylo pracovní komisí vydáno 12 norem.
Těžiště jednání spočívalo ve zprávách jednotlivých vedoucích pracovních skupin, projednání
jejich případných věcných a termínových problémů a formulace a odhlasování jednotlivých
rezolucí, které vesměs vycházely z návrhů doporučení předběžně formulovaných v zápisech
z jednání jednotlivých pracovních skupin. Soubor rezolucí je přiložen ke zprávě (Příloha).
Příští plenární zasedání ISO/TC 156 a jeho pracovních skupin se uskuteční v termínu 2730.5.2014 v Houstonu, USA – ve spolupráci s NACE jako pořádající organizací. Předseda
požádal členské státy o návrh na organizaci porady v r. 2015 v termínu před zasedáním
ISO/TC 156 v r. 2014.
Praha, 17.6.2013
ing. Kateřina Kreislová, Ph.D.
© ISO 1999 – All rights reserved
Reference number of working document:
ISO/TC 156 WG 4 N 556
Date: 2013-02-17
Reference number of document:
ISO/WD 11303
Committee identification: ISO/TC 156/WG 4
Secretariat: SAC
Corrosion of metals and alloys – Guidelines for selection of protection
methods against atmospheric corrosion
Corrosion des métaux et alliages — Lignes directrices pour le choix des méthods de protection contre la corrosion
atmosphérique
Warning
This document is not an ISO International Standard. It is distributed for review and comment. It is subject to change
without notice and may not be referred to as an International Standard.
Recipients of this document are invited to submit, with their comments, notification of any relevant patent rights of
which they are aware and to provide supporting documentation.
Document type: International standard
Document subtype: if applicable
Document stage: (20) Preparation
Document language: E
ISO/WD 11303:2013
Copyright notice
This ISO document is a working draft or committee draft and is copyright-protected by ISO. While the
reproduction of working drafts or committee drafts in any form for use by participants in the ISO standards
development process is permitted without prior permission from ISO, neither this document nor any extract
from it may be reproduced, stored or transmitted in any form for any other purpose without prior written
permission from ISO.
Requests for permission to reproduce this document for the purpose of selling it should be addressed as
shown below or to ISO’s member body in the country of the requester:
Copyright Manager
ISO Central Secretariat
1 rue de Varembé
1121 Geneva 20 Switzerland
tel.
+ 41 22 749 0111
fax.
+ 41 22 734 0179
e-mail: [email protected]
Reproduction for sales purposes may be subject to royalty payments or a licensing agreement.
Violators may be prosecuted.
ii
ISO/WD 11303:2013
Contents
Foreword................................................................................................................... Chyba! Záložka není definována.
Introduction ................................................................................................................................................................. v
1 Scope ........................................................................................................................................................................ 1
2 Normative references .............................................................................................................................................. 1
3 Terms and definitions ............................................................................................................................................. 2
4 Procedure for selection of a corrosion protection method................................................................................. 2
5 Significance of the corrosivity classification for selection of protection method ........................................... 7
6 Durability of the protection method ...................................................................................................................... 7
7 Environmental Protection ....................................................................................................................................... 7
Bibliography ................................................................................................................................................................ 9
© ISO 1999 – All rights reserved
iii
ISO/WD 11303:2013
Foreword
ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO
member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical
committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has
the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in
liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical
Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.
International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2.
The main task of technical committees is to prepare International Standards. Draft International Standards adopted
by the technical committees are circulated to the member bodies for voting. Publication as an International
Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting a vote.
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights.
ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
ISO 11303 was prepared by Technical Committee ISO/TC 156, Corrosion of metals and alloys.
This second edition cancels and replaces the first edition (ISO 11303:2002), which has been technically revised.
iv
© ISO 1999 – All rights reserved
ISO/WD 11303:2013
Introduction
Materials and/or their corrosion protections selection is the process used to choose a material and/or coating that
meets the various performance attributes required by the system design specifications while also considering other
factors such as cost and appearance. To ensure adequate maintainability, predictable corrosion resistance should
be accounted for during design.
© ISO 1999 – All rights reserved
v
WORKING DRAFT
ISO/WD 11303:2012
Corrosion of metals and alloys – Guidelines for selection of protection
methods against atmospheric corrosion
1
Scope
This international standard gives guidance on the selection of methods of protection against atmospheric corrosion
of metals and alloys. It is applicable for technocal equipments and products made of structural metals and used
under atmospheric conditions. In a rational selection of protection methods, the corrosivity of the atmospheric
environments is one of the important factors. These guidelines use the atmospheric corrosivity classification
defined in ISO 9223.
2
Normative references
The following standards contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this
International Standard. At the time of publication the editions indicated were valid. All standards are subject to
revision, and parties to agreements based on this International Standard are encouraged to investigate the
possibility of applying the most recent editions of the standards indicated below. Members of IEC and ISO maintain
registers of currently valid International Standards.
ISO 1461,
Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles – Specifications and test methods
ISO 7441, Corrosion of metals and alloys – Determination of bimetallic corrosion in atmospheric exposure
corrosion tests
ISO 2063,
Thermal spraying – Metallic and other inorganic coatings – Zinc, aluminium and their alloys
ISO 8044, Corrosion of metals and alloys — Basic terms and definitions
ISO 9223, Corrosion of metals and alloys — Corrosivity of atmospheres — Classification, determination and
estimation
ISO 9224, Corrosion of metals and alloys — Corrosivity of atmospheres — Guiding values for the corrosivity
categories
ISO 11844, Corrosion of metals and alloys — Classification of low corrosivity of indoor atmospheres – Parts 1 to 3
ISO 12944-2, Paints and varnishes – Corrosion protection of steel structures by protective paint systems – Part 2:
Classification of environments
ISO 12944-5, Paints and varnishes – Corrosion protection of steel structures by protective paint systems – Part 5:
Protective paint systems
ISO 14713-1, Zinc coatings – Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and
steel in structures – Part 1: General principles of design and corrosion resistance
ISO 20340, Paints and varnishes – Performance requirements for protective paint systems for offshore and related
structures
IEC 654-4, Operating conditions for industrial-process measurement and control equipment. Part 4: Corrosion and
erosion influences
© ISO 1999 – All rights reserved
1
ISO/WD 11303:2013
3
Terms and definitions
For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.
3.1
corrosion system
system consisiting of one or more metals and those parts of environment that influence corrosion
3.2
corrosion damage
corrosion effect that causes impairment of the function of the metal, the environment or the technical system of
which these form a part
3.3
corrosivity
ability of an environment to cause corrosion of a metal in a given corroison system
3.4
corrosivity of atmosphere
ability of the atmosphere to cause corrosion in a given corrosion system
3.5
corrosion protection
modification of a corrosion system so that corrosion damage is reduced
3.6
serviceability (with respect to corrosion)
ability of a system to perform its specified function(s) without impairment due to corrosion
3.7
service life (with respect to corrosion)
time during which a corrosion system meets the requirements for serviceability
3.8
durability (with respect to corrosion)
ability of a corrosion system to maintain serviceability over a specified time when the specifies requirements for use
and maintenance have been fulfilled
3.9
maintenance
complex of activities, securing functions of a protection system during a planned service life
3.10
atmosphere
mixture of gases, and normally also aerosols and particles, that surrounds a given object of activities, securing
functions of a protection system during a planned service life
4
Procedure for selection of a corrosion protection method
4.1 General
In general, protection against atmospheric corrosion can be acchieved by the selection of suitable material, the
design of the product with respect to protection against corrosion, by reducing the corrosivity of the environment
and by covering the product with appropriate protective coatings.
The selection of the appropriate corrosion protection method comprises several steps respecting characteristics of
the product, its designed service life and other demands connected with its use, the corrosive environments and
other fctors outside the corrosion system e.g. cost. The relations are shown in Figure 1. The steps of the corrosion
protection seletion defined in 4.2 to 4.6 are marked on this schematic diagram.
2
© ISO 1999 – All rights reserved
ISO/WD 11303:2013
Corrosion protection is not considered and in itself, but part of the product development, manufacturing and
utilization, and sometimes even part of the base materials or semifinished products. More attention should be paid
to the connection between product development, product quality, material handling, maintenance, environmental
protection, and corrosion protection, which should take into account corrosion damage protection in the planning
and design phase as well as static safety against breakage, stability of structures and operational safety regarding
performance and service life.
1 Corrosion system
4.2
2 Principal factor
4.3
Further factors
3 and demands
4.4
Main consideration in
4 the decision process 4.5
Further step in the
5 selection process
4.6
4.2
Structural
elements
4.2
Acting
environments
4.3
Service life
4.4a)
Application
conditions
4.5.2
Design
4.6
Coating proces
Alternative corrosion
6 protection methods
4.4b)
Additional
requirements
4.5.3
Structural
metal
4.5.4
Active
agent
4.6
Coating system
4.5.4
Condition
of action
4.6
Quality degree, e.g.
coating thickness
Protection alternatives
Economic consideration
7 Evaluation
Optimum protection
method
8 Result - target
NOTE: References to the procedures described in clause 4.
Figure 1 – Procedure for selection of a corrosion protection methods
4.2 Corrosion system
In the sence of this International Standard, the corrosion system encompasses both the structural metallic element
and its environment, i.e. the atmosphere in contact with it. The term atmosphere includes corrosivie atmosphere
components (gases, aerosols, particles).
Special corrosion stress may occur at the location, in the application area or through production-related influences
is a special load that has a decisive impact on corrosion. Special stress may also be mechanical, temperature or
combined stress.
© ISO 1999 – All rights reserved
3
ISO/WD 11303:2013
4.3 Principal factor in selection of corrosion protection method
The designed service life is the principal factor in the process of selecting the protection method for strucural
elements. Service life of a component or product is derived in relation to its most important functional property, e.g.
thickness of an element, non-corroded surfaces, colour or gloss. If the service life cannot be attained because of
shorter life of the selected optimum protection method (Figure 2), it shall be necessary to apply one or several
maintenance cycles.
Corrosion protection
Active corrosion protection
Passive corrosion protection
Avoidance of corrosion
Keeping corrosive substances
away from the metal surface
Intervention in the
corrosion process
Corrosion protection planning
Practicle
design of the
product
Suitable
material
selection
Artificial cover and
protection layers
Removal of aggressive
substances
Metallic coatings and
organic layers
Influencing aggressive
substances
Intervention in the
electrochemical process
Figure 2 – Methods, measures, and procedures of corrosion protection
NOTE: The hot dip galvanized article may be further protected by application of additional coatings such as organic coatings
(paints or powder coatings). When applied to hot dip galvanized articles, this combination of coatings is often known as a
‘duplex-system’.
4.4 Further factors and demands
Further factors to be taken into account in selecting the protection method are:
a) application conditions, i.e. technical feasibility of applying the protection method; these technical feasibility
are mainly important for metallic coatings (see ISO 1461, ISO 2063);
b) additional requirements derived from the use of the structural element to be protected, e.g. colour shade,
mechanical or electrical properties, light reflection.
4.5 Considerations in the decision-making process
4.5.1
General
With respect to the component to be protected the main considerations are:
a) its design (4.5.2);
b) structural metals (4.5.3).
With respect to the environment the main considerations are:
c) active agents, e.g. gaseous pollution and particles (4.5.4);
4
© ISO 1999 – All rights reserved
ISO/WD 11303:2013
d)
4.5.2
condition of action, e.g. humidity, humidity, temperature, their levels and changes, etc. (4.5.4).
Design
The shape, size and other design factors of the structural element exert an important influence on the selection of
the optimum protection method. This cannot be described in a general form. The influence of the design shall
always be considered individually.
Coating system selections for products, structures and equipments shall make due consideration to structural
design, operating conditions and conditions during storage and installation.
The following areas/conditions shall be subject to special evaluation:
−
−
−
−
−
coatings for areas in the splash zone, see ISO 20340;
use of thermally sprayed aluminium coating for elimination of maintenance coating;
coatings for passive fire protection;
coatings for bolts and nuts, flanges, machined surfaces of valves, etc.;
coating and/or insulation when connecting aluminium, stainless steel, carbon steel and other materials
where galvanic corrosion may occur.
The basic design-engineering requirements of the corrosion-protection-related design of corrosion protection
systems for specific type of surface treatments are defined in the EN ISO 12944 – 3 ( Figure 3), EN ISO 14713 and
ISO 2063.
Protection period grade
EN ISO 12944-1
Corrosion stress
EN ISO 12944-2
Corrosion protectionrelated design
EN ISO 12944-3
Coating system/thickness
EN ISO 12944-5
Workshop performance
Onsite performance
Execution and supervision
of the coating work
Surface preparation
EN ISO 12944-4 and 5
Verifications of
suitability for coating
material and systems
EN ISO 12944-6
EN ISO 12944-7
Figure 3 – Short logarithm for the specification of coating systems according to EN ISO 12944
In corrosion system the design of the structural element affects the severity of atmospheric effects on individual
surfaces, e.g. by different time of wetness, exposure categories or accumulation of corrodants.
Pockets and recesses in which water and dirt can collect should be avoided; a design with smooth contours
facilitates application of a protective coating and helps to improve corrosion resistance. Corrosive chemicals should
be directed away from structural components, e.g. drainage tubes should be used to control aerborne or de-icing
salts.
4.5.3
Structural metals
The most important structural metals are:
a) carbon steel;
© ISO 1999 – All rights reserved
5
ISO/WD 11303:2013
b) low-alloy weathering steel;
c) stainless steel;
d) aluminium (and Al-alloys);
e) copper (and Cu- alloys);
f)
zinc (and Zn-alloys).
NOTE: The sensitivity to atmospheric corrosion and characteristics of attack in these metals varies greatly.
The surface conditions of a basis metal, e.g.presence of corrosion products, salts and surface roughness, exert a
decision influence on the durability of the corrosion protection.
4.5.4
Environmental conditions
Many factors influence the corrosivity of the atmosphere.
ISO 9223 provides a means for classifying the corrosivity of atospheres based on four standard metals (carbon
steel, zinc, copper and aluminium). The controlling factors are temperature-humidity complex, the deposition of
chlorides and sulphur dioxide (airborn corrodants). Other important factors of the environment are radiation from
the sun and temperature extremes.
In case of newly built steel structures in industrial localities the specific operating conditions after starting the
production of plant must be included.
4.5.5 Microclimate
ISO 9223 does not take into consideration the design and mode of operation of the product, which can influence its
corrosion resistance, since these effects are highly specific and cannot be generalized, but they shall be considere
for corrosion protection method especially in respect to long-term durability.
Local climate is defined as what is prevailing within the radius of the object (up to 1000 m). The local climate and
the pollutant content are the basis for the classification of atmospheric types.
The microclimate is the climate immediately at an individual component part. The local conditions, such as
influences of humidity, dew - point shortfalls, local humidification and its duration, especially in connection with
pollutants occurring at the location, have a significant impact on corrosion. The effect of deicing salt is very
corrosive not even in winter season but the salt may deposit on structure surface due to secondery dust during
whole year.
4.6 Further steps in the selection process
In general, the selection of a coating process may be limited by the design of the structural elements (e.g.
accessibility may limit use of a spray process and size may limit the use of a hot dip process).
The quality degree of the protection method should preferably be derived from the required service life. Durability of
the selected protection system changes with the corrosivity of the environment.
If the selection of the optimum corrosion protection method for the given corrosion system does not lead to
satisfactory results, it is possible to improve acceptability of changing the corrosion system (change of material or
design of structural element, modification of environment).
Wherever dissimilar metals are coupled together in products and/or constructions, a corrosivity evaluation shall be
made according to ISO 1741. If galvanic corrosion is likely to occur, there are the suitable protective methods
should be applied.
6
© ISO 1999 – All rights reserved
ISO/WD 11303:2013
5
Significance of the corrosivity classification for selection of protection method
The need for protective measures is based on the application of corrosivity categorie.
The basis for deriving corrosivity categories is represented either by corrosion losses of standardized specimens of
four basic structural metals (carbon steel, zinc, copper and aluminium) after a one year atmospheric exposure, or
by estimation based on application of a dose-response function and that based on comparison with the description
of typical atmospheric environments.
Provided that similar corrosion mechanisms apply, the corrosivity categories yield useful information about the
corrosion behaviour of related alloys and some metallic coatings. The corrosivity categories are not applicable to
stainless steels for which data shall be derived by taking the main factors of environment and the specific
behaviour of these steels into account.
Corrosion losses determined after one year of exposure shall not be used for prediction of corrosion losses after
longer periods because corrosion losses are not linear with time. However, these measurements can be used to
establish the appropriate corrosion category. Then the corrosion losses after longer periods can be estimated from
guiding values outlined in ISO 9224.
Structural elements include components differing from standardized surfaces used for specification of the
corrosivity categories. The orientation of the surafce affects corrosion losses. The corroasivity information based on
sheltered and indoor rooms may be helpful. The corrosivity classification of indoor environments and methods of
corrosivity determination and estimation including determination corrosion attack of basic metals (carbon steel,
zinc, copper, silver). For the purpose of this standard indoor atmospheres are classified into 5 corrosivity categories
denoted IC1 to IC5. Low corrosivity indoor atmospheres are indoor atmospheres with C1 (very low) or C2 (low)
corrosivity categories according to ISO 9223.
For electrodeposited metallic coating the standard EN 1403 gives a method of specifying general requirements for
electrodeposited coatings applied to metallic materials for corrosion protection. The standard prescribes the
designations to be used for the above coating systems in various operating conditions defined by basic description.
6
Durability of the protection system
Requirements for the quality of protection systems become more strigent the higher the corrosivity category and
the stricter the durability requirements.
Durability of protection is classified into the following classes:
a)
Very low (VL):
0 to < 2 years
b)
Low (L):
2 to < 5 years
c)
Medium (M):
5 to < 10 years
d)
High (H):
10 to < 20 years
e)
Very high (VH):
≥ 20 years
The durability of given protective system generally increases with its thickness within limits specific for that system.
NOTE: Detailed information for the selection of a protection systém for a structural metal and its durability should be taken from
the relevant specifications of the individual protection method, e.g. for details of corrosion protection of steel structures by
protective paints systems see ISO 12944-1 to -8 and by metal coatings see ISO 14713.
7
Corrosion Protection Method and Environmental Protection
From the environmental protection point of view, much importance is attached to corrosion protection ex works.The
technology is measurable, testable and controllable. New environmental protection laws and their acceptance by
© ISO 1999 – All rights reserved
7
ISO/WD 11303:2013
the surface treatment industry has contributed much to the industry’s considerable investments in housings, air
filtration plants, water pollution control, etc.
8
© ISO 1999 – All rights reserved
ISO/WD 11303:2013
Bibliography
[1] EN 1403 Corrosion protection of metals. Electrodeposited coatings. Method of specifying general requirements
[2] ISA-S71.04 Environmental Classification for Process Control Equipment: Airborne Contaminants
© ISO 1999 – All rights reserved
9
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION
ISO/ TC 156 Corrosion of metals and alloys
Doc. ISO/TC156 N5640
ISO/TC156 Plenary meeting
Thursday, 13 June, 2013
Berlin, Germany
Resolutions
GENERAL
Resolution 1
The meeting of ISO/TC156 was attended by members from Belgium, China, Czech
Republic, France, Germany, Japan, Korea, Sweden, UK and USA as well as
representatives of the ISO/TC156 Secretariat.
Resolution 2
Mr. Göran Engström (Sweden) was elected as a Chairman.
Resolution 3
The agenda N5602 was adopted without modification.
Resolution 4
A Turnbull, UK, was appointed as the drafting committee.
Resolution 5
The report of the Secretariat of ISO/TC156 N 5589 for the period since the previous
meeting in Paris was accepted without change.
Resolution 6
ISO/TC156 agrees that the next meeting will be held in the USA, from 27th to 30th
May, 2014.
Resolution 7
ISO/TC156 expressed gratitude to the TC 156 Secretariat for its excellent support and
to the ISO Central Secretariat for its activity on behalf of the Technical Committee.
Resolution 8
ISO/TC156 expressed gratitude to DIN for excellent hospitality.
WORKING GROUPS
WG1
Resolution 9: ISO/TC 156 accepts the report of WG1.
1
Resolution 10: ISO/TC 156 agrees to extend the time for ISO/FDIS 8044 for
registration and balloting to September 2014.
WG2
Resolution 11: ISO/TC 156 accepts the report of WG2
Resolution 12: ISO/TC 156 agrees that the title of ISO/DIS 6509 be changed to
ISO/DIS 6509-1: “Corrosion of Metals and Alloys – Determination of dezincification
resistance of copper alloys with zinc- Part 1: Test method”
Resolution 13: ISO/TC 156 agrees that WG2 send a revised version of ISO/DIS 65091 to the Secretariat for circulation and voting as a FDIS.
Resolution 14: ISO/TC 156 agrees that WG2 convenor and the delegate from Sweden
will submit a revised version of ISO/WD 6509: “Corrosion of Metals and Alloys –
Determination of dezincification resistance of copper alloys with zinc- Part 2 :
Acceptance criteria” to WG2 delegates for comment prior to submission to th
Secretariat for circulation and voting as a DIS.
Resolution 15:ISO/TC 156 agrees that the minor typing error in ISO 17081 be
corrected and updated standard be circulated for voting as a FDIS. ISO/TC156
secretariat is requested to obtain the word version of the document including the
figure from the ISO Central Secretariat to enable the correction to be made.
Resolution 16: ISO/TC 156 agrees that the voting on DIS16540 “Corrosion of metals
and alloys-Methodology for determining the resistance of metals to stress corrosion
cracking using the four-point bend” be halted temporarily and the new version agreed
at the meeting circulated instead.
Resolution 17: ISO/TC 156 agrees that the NWIP ”Corrosion of metals and alloys Stress corrosion testing of magnesium alloys” prepared by the German delegate (Prof,
Zander) be sent to ISO secretariat for circulation and voting. Delegates from China,
France, Korea, UK, Sweden, agreed to work on the document alongside the German
delegate
WG4
Resolution 18: ISO/T C 156 accepts the report of WG4.
Resolution 19:ISO/TC 156 agrees that WG4 prepare a NWIP proposal for revision
of ISO 11303 before the end of 2013 after comments from WG4 members to the first
draft. The draft should also be sent for commenting to other relevant technical
committees such as ISO/TC35 Paints and varnishes and CEN/TC 262 Metallic and
other inorganic coatings and possibly other (e.g. steel structures).
Resolution 20:ISO/TC 156 agrees to make a systematic review of ISO 11844 since
at least one change is proposed, the addition of an Annex D to ISO 11844-2. Proposed
project leaders are: Dr. Katerina Kreislova (Part 1), Dr. Kazumi Fujii (Part 2) and Dr.
Johan Tidblad (Part 3).
2
Resolution 21 : ISO/TC 156 agrees that WG4 prepare a NWIP proposal for a
technical report on mapping procedures (without accompanying draft).
WG5
Resolution 22: ISO/T C 156 accepts the report of WG5.
WG6
Resolution 23: ISO/T C 156 accepts the report of WG6.
Resolution 24: ISO/TC 156 agrees to send out the updated ISO/CD 18069 “Corrosion
of metals and alloys – Method for determination of the uniform corrosion rate of
stainless steels and nickel based alloys” for DIS balloting.
WG7
Resolution 25: ISO/T C 156 accepts the report of WG7.
Resolution 26: ISO/TC 156 agrees for WG7 to explore transformation of WG 7 to a
JWG for cooperation on accelerated atmospheric corrosion tests in ISO/TC 35/SC 9,
ISO/TC 107/SC 7, CEN/TC 262 and ISO/TC 156/WG 7 and report progress at the
next ISO TC156 plenary meeting.
WG8
Resolution 27: ISO/TC 156 accepts the report of WG8.
Resolution 28: ISO/TC 156 agrees that the title of the group should be changed from
Working Group 8 to Advisory Group
Resolution 29: ISO/TC 156 agrees that WG convenors should appoint a deputy to
represent the WG should the convenor be unable to attend the relevant meeting;
ideally from industry
Resolution 30: ISO/TC 156 agrees that observers may be invited to the meeting of the
Advisory Group but will have no voting rights.
Resolution 31: ISO/TC 156 agrees the report of ISO/ TC 156 secretariat for the period
2012-2013.
Resolution 32: ISO/TC 156 agrees for the Secretary of ISO/TC 156 to circulate a copy
of the current business plan to WG convenors and recommended industry experts for
review and comment prior to next meeting of the Advisory group.
Resolution 33: ISO/TC 156 agrees to accept the invitation of the USA delegate to
hold the next ISO/TC 156 Plenary meeting in the USA, from 27th to 30th May 2014.
Resolution 34: ISO/TC 156 agrees that the proposal from the ISO/TC 156 chairman
that microbiologically influenced corrosion should be evaluated as a possible basis for
developing new international standards.
3
Resolution 35: ISO/TC 156 agrees that the proposal from the ISO/TC 156 chairman
that corrosion of polymeric materials should be evaluated as a possible basis for
developing new international standards in ISO/TC 156.
WG 9
Resolution 36: ISO/TC 156 agrees to accept the report of WG9.
Resolution 37: ISO/TC 156 agrees to send out the document on "Evaluation of
Selective Corrosion of Alloys by Visual Inspection and Hardness Measurement" for
voting as FDIS.
Resolution 38: ISO TC156 agrees to circulate the document on "Measurement of
crevice corrosion temperature for cylindrical crevice geometries" for voting as a New
Work Item.
WG10
Resolution 39: ISO/TC 156 accepts the report of WG10.
Resolution 40: ISO/TC 156 agrees that ISO/WD 15257 “Cathodic protection -Competence levels of cathodic protection persons” back to the preparatory stage and
finish the draft within a year. The title of the work item will be changed.
Resolution 41: ISO agrees to circulate the working document” ISO/AWI 18086
Corrosion of metals and alloys -- Determination of AC corrosion protection criterion
from coupon current densities” for DIS balloting.
Resolution 42:ISO agrees to circulate the EN 16299 “Cathodic protection of external
surfaces of above ground storage tank basis in contact with soil or foundations” for
voting as a new work item. (Project leader Marcel Roche)
WG11
Resolution 43: ISO/TC 156 accepts the report of WG11
Resolution 44: ISO/TC156 agrees that ISO/CD18089 shall be revised by the Swedish
delegation and forwarded via the convenor of WG11 to the ISO secretariat for
circulation and voting as a DIS .
Resolution 45: ISO/TC156 agrees that ISO/CD18070 shall be revised by the Swedish
delegation and forwarded via the convenor of WG11 to the ISO secretariat for
circulation and voting as a DIS.
Resolution 46: ISO/TC156 agrees that The Korean delegate revise ISO/CD17093 in
response to USA, UK and other comments and send the updated version to the
convenor of WG11.
Resolution 47: ISO/TC 156 agrees that WG11 will make a request to ISO secretariat
for a 12 month extension on ISO/CD17093 prior to its circulation and voting at DIS
stage.
4
WG12
Resolution 48: ISO/TC 156 accepts the report of WG12
WG13
Resolution 49: ISO/TC 156 accepts the report of WG13.
Resolution 50: ISO/TC 156 agrees that the title of ISO/CD 17248 be changed to
Corrosion of Metals and Alloys – Test method for high temperature corrosion testing
of metallic materials by embedding in salt, ash, or other solids.
Resolution 51: ISO/TC 156 agrees that the title of ISO/CD 17245 be changed to
Corrosion of Metals and Alloys – Test method for high temperature corrosion testing
of metallic materials by immersing in molten salt or other liquids under static
conditions.
Resolution 52: ISO/TC 156 agrees that the title of ISO/CD 17224 be changed to
Corrosion of Metals and Alloys – Test method for high temperature corrosion testing
of metallic materials by application of a deposit of salt, ash, or other substances.
Resolution 53: ISO/TC 156 agrees that the new version of ISO/CD 17248 to be
registered for DIS voting. The convenor is responsible for preparing the updated
version and submitting it to the TC secretariat.
Resolution 54: ISO/TC 156 agrees that the new version of ISO/CD 17245 to be
registered for DIS voting. The convenor is responsible for preparing the updated
version and submitting it to the TC secretariat.
Resolution 55: ISO/TC 156 agrees that the new version of ISO/CD 17224 to be
registered for DIS voting. The convenor is responsible for preparing the updated
version and submitting it to the TC secretariat.
WG14
Resolution 56: ISO/TC 156 accepts the report of WG14
Resolution 57: ISO/TC 156 agrees that WG14 submit draft document „Standard test
method for erosion-corrosion of metallic materials by jet-in-slit‟ for voting as a
NWIP, supported by 5 P members, Japan, China, Korea, and South Africa and
Sweden. The name of the Swedish expert is Johan Nordstrӧm
([email protected]).
5
Results of regular testing of corrosivity of corrosion chamber, SVUOM Ltd.
Type of Chamber
EN ISO 9227
Test method
NSS
NSS, 48 hrs, dummy samples
VLM SAL 400S
Heraus Votsch VSN 500
Corrosion mass loss (g.m-2)
NSS, 48 hrs, reference samples
NSS, 48 hrs, reference samples
NSS, 48 hrs, reference samples
Liebisch SKBW 400A-TR
NSS, 48 hrs, tested samples
Liebisch SKBW 1000A-TR
NSS, 48 hrs, reference samples
EN ISO 9227
AASS
Liebisch SKBW 400A-TR
AASS, 24 hrs, reference samples
VLM SAL 400S
AASS, 24 h, reference samples
70 ± 20
64,1
74,0
71,1
70,9
73,1
72,3
77,6
64,4
71,2
63,1
64,8
62,7
62,0
78,4
87,5
72,5
59,5
63,0
66,0
63,9
70,6
61,0
57,2
65,2
80,2
62,4
62,4
66,0
64,1
72,3 ± 2,0
75,0 ± 3,0
66,7 ± 12,0
80,0 ± 7,5
64,8 ± 15,4
40 ± 10
32,1
30,4
34,4
37,6
32,1
34,1 ± 4,0
Probíhající úkoly mezinárodní spolupráce podle TC a SC:
(včetně norem čerstvě vydaných, dosud nezavedených do ČSN)
ISO/TC 35 + CEN/TC 139 a čisté CEN/TC 139
EN 13438
překladem
předán NPL
Paints and varnishes – Powder organic coatings for galvanized or sherardised steel products
for construction purposes
CEN 139 revize – vydána
CEN/TS 16498
vyhlášením
Paints and varnishes – Coating materials and coating systems for exterior wood – Assessment
of tannin staining
CEN 139 – TS vydána
CEN/TS 16499
vyhlášením
Paints and varnishes – Coating materials and coating systems for exterior wood – Resistance
to blocking of paints and varnishes on wood
CEN 139 – TS vydána
vyhlášením
EN 16402
Paints and varnishes – Assessment of emissions of substances from coatings into indoor air –
Sampling, conditioning and testing
CEN 139 – vydána
EN ISO 4618
překladem
Paints and varnishes – Terms and definitions
CEN 139 +ISO 35 revize – uzavřeno hlasování k DIS
EN 13523-0
překladem
Coil coated metals – Test methods – Part 0: General introduction and list of test methods
CEN 139 revize – uzavřeno hlasování k ENQ
EN 13523-2
překladem
Coil coated metals – Test methods – Part 2: Gloss
CEN 139 revize – uzavřeno hlasování k ENQ
EN 13523-3
překladem
Coil coated metals – Test methods – Part 3: Colour difference – Instrumental comparison
CEN 139 revize – uzavřeno hlasování k ENQ
EN 13523-4
překladem
Coil coated metals – Test methods – Part 4: Pencil hardness
CEN 139 revize – uzavřeno hlasování k ENQ
EN 13523-5
překladem
Coil coated metals – Test methods – Part 5: Resistance to rapid deformation (impact test)
CEN 139 revize – uzavřeno hlasování k ENQ
EN 13523-7
překladem
Coil coated metals – Test methods – Part 7: Resistance to cracking on bending (T-bend test)
CEN 139 revize – uzavřeno hlasování k ENQ
EN 13523-9
překladem
Coil coated metals – Test methods – Part 9: Resistance to water immersion
CEN 139 revize – uzavřeno hlasování k ENQ
EN 13523-13
překladem
Coil coated metals – Test methods – Part 13: Resistance to accelerated ageing by the use of
heat
CEN 139 revize – uzavřeno hlasování k ENQ
EN 13523-14
překladem
Coil coated metals – Test methods – Part 14: Chalking (Helmen method)
CEN 139 revize – uzavřeno hlasování k ENQ
EN 13523-25
překladem
Coil coated metals – Test methods – Part 26: Resistance to humidity
CEN 139 revize – uzavřeno hlasování k ENQ
EN 13523-26
překladem
Coil coated metals – Test methods – Part 26: Resistance to condensation of water
CEN 139 revize – uzavřeno hlasování k ENQ
EN 16492
překladem
Paints and varnishes - Evaluation of the surface disfigurement caused by fungi and algae on
coatings
CEN 139 – uzavřeno hlasování k ENQ
EN 16566
vyhlášením
Paints and varnishes – Fillers for internal and/or external works – Adaptation of fillers to
European standards
CEN 139 – uzavřeno hlasování k ENQ
EN 16623
Paints and varnishes - Reactive coatings for fire protection of metallic substrates - Definitions,
requirements, characteristics and marking
CEN 139 – uzavřeno hlasování k ENQ
ISO/TC 35/SC 9 + CEN/TC 139
EN ISO 9038
cizí TC (Petroleum products and lubricants)
Determination of sustained combustibility of liquids
ISO revize v TC 28 +CEN 139 – ISO vydána
EN ISO 11997-2
překladem
zaplánováno
Paints and varnishes – Determination of resistance to cyclic corrosion conditions – Part 2: Wet
(salt fog)/dry/humidity/UV light
ISO 35/9 +CEN 139 revize – ISO vydána
EN ISO 15181-6
vyhlášením
Paints and varnishes – Determination of release rate of biocides from antifouling paints – Part
6: Determination of tralopyril release rate by quantitation of its degradation product in the
extract
ISO 35-9 – vydána, CEN 139 – probíhá hlasování UAP
EN ISO 15528
překladem
zaplánováno
Paints, varnishes and raw materials for paints and varnishes – Sampling
ISO 35-9 +CEN 139 revize – ISO vydána
EN ISO 16474-1
překladem
Paints and varnishes – Methods of exposure to laboratory light sources – Part 1: General
guidance
ISO 35-9 +CEN 139 revize ex EN ISO 11341 a EN ISO 11507 – ISO v tisku
EN ISO 16474-2
překladem
Paints and varnishes – Methods of exposure to laboratory light sources – Part 2: Xenon-arc
lamps
ISO 35-9 +CEN 139 revize ex EN ISO 11341 – ISO v tisku
EN ISO 16474-3
překladem
Paints and varnishes – Methods of exposure to laboratory light sources – Part 3: Fluorescent
UV lamps
ISO 35-9 +CEN 139 revize ex EN ISO 11507 – ISO v tisku
ISO 16474-4
převzetím originálu
Paints and varnishes – Methods of exposure to laboratory light sources – Part 4: Open-flame
carbon-arc lamps
ISO 35-9 – v tisku
EN ISO 16925
Paints and varnishes - Determination of the resistance of coatings to pressure water-jetting
ISO 35-9 +CEN 139 – uzavřeno hlasování k FDIS
EN ISO 16927
překladem
Paints and varnishes - Determination of the overcoatability and recoatability of a coating
ISO 35-9 +CEN 139 – uzavřeno hlasování k FDIS
překladem (jako část 1 výše)
EN ISO 3233-2
Paints and varnishes – Determination of the percentage volume of non-volatile matter – Part 2:
Method using the non-volatile-matter content determined in accordance with ISO 3251 and
determination of dry film density on coated test panels by the Archimedes principle
ISO 35-9 +CEN 139 (původně 15104) – registrován FDIS
EN ISO 13803
vyhlášením
Paints and varnishes – Determination of reflection haze on paint films at 20 degrees
ISO 35-9 +CEN 139 revize – schválen postup do FDIS
EN ISO 2813
překladem
Paints and varnishes – Determination of specular gloss of non-metallic paint films at 20
degrees, 60 degrees and 85 degrees
ISO 35-9 +CEN 139 revize – uzavřeno hlasování k DIS
EN ISO 17463
Paints and varnishes – Guidelines for the determination of anticorrosive properties of organic
coatings by accelerated cyclic electrochemical technique
ISO 35-9 +CEN 139 – uzavřeno hlasování k DIS
EN ISO 3233-3
překladem (jako část 1 výše)
Paints and varnishes -- Determination of the percentage volume of non-volatile matter -- Part 3:
Determination by calculation from the non-volatile-matter content determined in accordance
with ISO 3251, the density of the coating material and the density of the solvent in the coating
material
ISO 35-9 +CEN 139 revize ex 23811 – probíhá hlasování k DIS
EN ISO 3248
překladem
Paints and varnishes -- Determination of the effect of heat
ISO 35-9 +CEN 139 revize – schválen přímo do DIS
EN ISO 4624
překladem
Paints and varnishes – Pull-off test for adhesion
ISO 35-9 +CEN 139 revize – schválen postup do DIS
EN ISO 4628-1
překladem
Paints and varnishes -- Evaluation of degradation of coatings -- Designation of quantity and
size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance -- Part 1: General
introduction and designation system
ISO 35-9 +EN 139 revize –schválen přímo do DIS
EN ISO 7784-1
převzetím originálu
Paints and varnishes – Determination of resistance to abrasion – Part 1: Rotating abrasivepaper-covered wheel method
ISO 35-9 +CEN 139 revize – schválen postup do DIS
EN ISO 7784-2
převzetím originálu
Paints and varnishes – Determination of resistance to abrasion – Part 2: Rotating abrasive
rubber-covered wheel method
ISO 35-9 +CEN 139 revize – schválen postup do DIS
EN ISO 16773-3
vyhlášením
Paints and varnishes – Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) on high-impedance
coated specimens – Part 3: Processing and analysis of data from dummy cells
ISO 35-9 +CEN 139 revize – schválen přímo do DIS
EN ISO 16773-4
vyhlášením
Paints and varnishes – Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) on high-impedance
coated specimens – Part 4: Examples of spectra of polymer-coated specimens
ISO 35-9 +CEN 139 revize – schválen přímo do DIS
ISO/TC 35/SC 10 + CEN/TC 139
ISO 16482-1
nezavádět, bude-li EN, vyhlášením
Binders for paints and varnishes – Determination of the non-volatile-matter content of aqueous
rosin-resin dispersions – Part 1: Oven method
ISO 35-10 – vydána
ISO 16482-2
nezavádět, bude-li EN, vyhlášením
Binders for paints and varnishes – Determination of the non-volatile-matter content of aqueous
rosin-resin dispersions – Part 2: Microwave method
ISO 35-10 – vydána
ISO 4630
Clear liquids -- Estimation of colour by the Gardner colour scale
ISO 35-10 revize – uzavřeno hlasování k CD
ISO 6271
Clear liquids -- Estimation of colour by the platinum-cobalt scale
ISO 35-10 revize – uzavřeno hlasování k CD
ISO 8623
Tall-oil fatty acids for paints and varnishes -- Specifications and test methods
ISO 35-10 revize – uzavřeno hlasování k CD
ISO/TC 35/SC 12 + CEN/TC 139
EN ISO 8502-2
překladem
Preparation of steel substrates before application of paints and related products – Tests for the
assessment of surface cleanliness – Part 2: Laboratory determination of chloride on cleaned
surfaces
ISO 35-12 + CEN 139 revize – probíhá hlasování k DIS
EN ISO 8502-12
překladem
Preparation of steel substrates before application of paints and related products – Tests for the
assessment of surface cleanliness – Part 12: Field method for the titrimetric determination of
water-soluble ferrous ions
ISO 35-12 + CEN 139 revize – probíhá hlasování k DIS
EN ISO 8502-3
překladem
Preparation of steel substrates before application of paints and related products – Tests for the
assessment of surface cleanliness – Part 3: Assessment of dust on steel surfaces prepared for
painting (pressure-sensitive tape method)
ISO 35-12 + CEN 139 revize – uzavřeno hlasování k CD
EN ISO 8502-4
překladem
Preparation of steel substrates before application of paints and related products – Tests for the
assessment of surface cleanliness – Part 4: Guidance on the estimation of the probability of
condensation prior to paint application
ISO 35-12 + CEN 139 revize – uzavřeno hlasování k CD
EN ISO 8502-9
překladem
Preparation of steel substrates before application of paints and related products – Tests for the
assessment of surface cleanliness – Part 9: Field method for the conductometric determination
of water-soluble salts
ISO 35-12 +CEN 139 revize – uzavřeno hlasování k CD
EN ISO 11126-10
vyhlášením
Preparation of steel substrates before application of paints and related products –
Specifications for non-metallic blast-cleaning abrasives – Part 10: Almandite garnet
ISO 35-12 +CEN 139 revize – uzavřeno hlasování k CD
ISO/TC 35/SC 14 + CEN/TC 139
řada úkolů ve počáteční fázi (12944)
CEN/TC 360
nic neprobíhá
Probíhající úkoly mezinárodní spolupráce podle TC a SC:
(včetně norem čerstvě vydaných, dosud nezavedených do ČSN)
CEN/TC 219 + ISO/TC 156
EN 16299
překladem
zaplánováno
Cathodic protection of external surfaces of above ground storage tank bases in contact with
soil or foundations
CEN 219 – vydána
vyhlášením
WG 3 – Pragoprojekt
EN 12496
Galvanic anodes for cathodic protection in seawater and saline mud
CEN 219 – vydána
EN 15280
překladem
zaplánováno
Evaluation of a.c. corrosion likelihood of buried pipelines applicable to cathodically protected
pipelines
CEN 219 revize ex TS – vydána
EN 12473
vyhlášením
General principles of cathodic protection in sea water
CEN 219 revize – uzavřeno hlasování FV
WG 3 – Pragoprojekt
EN ISO 15589-1
cizí TC (SC Pipeline transportation systems)
Petroleum and natural gas industries – Cathodic protection of pipeline transportation systems
– Part 1: On-land pipelines
ISO 67/2 + CEN 219 revize – NWI (CEN) ? + schválen NP (ISO)
EN ISO 15589-2
cizí TC (SC Pipeline transportation systems)
Petroleum and natural gas industries – Cathodic protection of pipeline transportation systems
– Part 2: Offshore pipelines
ISO 67/2 + CEN 219 revize – uzavřeno hlasování k DIS
Probíhající úkoly mezinárodní spolupráce podle TC a SC:
(včetně norem čerstvě vydaných, dosud nezavedených do ČSN)
CEN/TC 240 + ISO/TC 107
EN 14616
ISO 12679
nezavádět (= EN), v případě EN ISO překladem
Thermal spraying – Recommendations for thermal spraying
CEN vydána, ISO 107 – vydána, navržena k převzetí do EN (UAP)
EN 15311
ISO 12670
nezavádět (je EN), v případě EN ISO překladem
Thermal spraying – Components with thermally sprayed coatings – Technical supply
conditions
CEN vydána, ISO 107 – vydána, navržena k převzetí do EN (UAP)
EN 14665
ISO 12671
nezavádět (je EN), v případě EN ISO překladem
Thermal spraying – Thermally sprayed coatings – Symbolic representation on drawings
CEN vydána, ISO 107 – vydána, CEN 240 – probíhá hlasování UAP
ISO 13826
nezavádět
Metallic and other inorganic coatings – Determination of thermal diffusivity of thermally
sprayed ceramic coatings by laser flash method
ISO 107 – vydána
ISO 14188
nezavádět
Metallic and other inorganic coatings -- Test methods for measuring thermal cycle resistance
and thermal shock resistance for thermal barrier coatings
ISO 107 – vydána
ISO/TR 26946
nezavádět
Standard method for porosity measurement of thermally sprayed coatings
ISO 107 – vydána
CEN/TR 15339-6
nezavádět
Thermal spraying – Safety requirements for thermal spraying equipment – Part 6: Spray cabin,
handling system, dust collection, exhausting system, filter
CEN 240 – uzavřeno hlasování FV
EN ISO 14919
Thermal spraying – Wires, rods and cords for flame and arc spraying – Classification –
Technical supply conditions
CEN 240 +ISO 107 revize – uzavřeno hlasování k DIS
EN ISO 14920
Thermal spraying – Spraying and fusing of self-fluxing alloys
CEN 240 +ISO 107 revize – uzavřeno hlasování k DIS
CEN/TR 15339-1
nezavádět
Thermal spraying – Safety requirements for thermal spraying equipment – Part 1: General
requirements
CEN 240 – probíhá hlasování ENQ
CEN/TR 15339-3
nezavádět
Thermal spraying - Safety requirements for thermal spraying equipment – Part 3: Torches for
thermal spraying and their connection and supply units
CEN 240 – probíhá hlasování ENQ
CEN/TR 15339-4
nezavádět
Thermal spraying - Safety requirements for thermal spraying equipment – Part 4: Gas and
liquid fuel supply
CEN 240 – probíhá hlasování ENQ
CEN/TR 15339-5
nezavádět
Thermal spraying - Safety requirements for thermal spraying equipment – Part 5: Powder and
wire feed units
CEN 240 – probíhá hlasování ENQ
ISO 27307
nezavádět
Evaluation of adhesion/cohesion of plasma sprayed ceramic coatings by scratch testing
ISO 107 – schválen postup do DIS
ISO 18555
nezavádět
Determination of thermal conductivity of thermal barrier coatings
ISO 107 – uzavřeno hlasování k CD
Probíhající úkoly mezinárodní spolupráce podle TC a SC:
(včetně norem čerstvě vydaných, dosud nezavedených do ČSN)
čisté CEN/TC 262
ISO/TC 107 + CEN/TC 262
EN 15826
vyhlášením
později překladem
Vitreous and porcelain enamels – Terminology
CEN 262 +ISO 107 revize jako EN ISO – neschváleno v ISO
vyhlášena 2010-05
úkol probíhá
vyhlášením ?
EN ISO 4528
Vitreous and porcelain enamel finishes – Guide to selection of test methods for vitreous and
porcelain enamelled areas of articles
CEN 262 +ISO107 revize – probíhá hlasování k DIS
ISO/TC 107/SC 2 + CEN/TC 262
Stand by
ISO/TC 107/SC 3 + CEN/TC 262
nic neprobíhá
ISO/TC 107/SC 4 + CEN/TC 262
ISO 17668
Sherardizing – Zinc diffusion coatings on ferrous products – Specification
ISO 107/4 – probíhá WD
ISO/TC 107/SC 7 + CEN/TC 262
nic neprobíhá
ISO/TC 107/SC 8 + CEN/TC 262
EN ISO 9717
překladem
úkol probíhá
Metallic and other inorganic coatings – Phosphate conversion coatings for metals
ISO 107-8 revize – vydána, CEN 262 – vydána
ISO/TC 156 + CEN/TC 262
ISO 7539-10
převzetím originálu jako EN
Corrosion of metals and alloys – Stress corrosion testing – Part 10: Reverse U-bend method
ISO 156 (WG 5) revize – vydána, CEN 262 – bude UAP
ISO 7539-11
převzetím originálu jako EN
Corrosion of metals and alloys – Stress corrosion testing – Part 11: Guidelines for testing the
resistance of metals and alloys to hydrogen embrittlement and hydrogen-assisted cracking
ISO 156 (WG 5) – vydána, CEN 262 – bude UAP
ISO 13573
nezavádět
Corrosion of metals and alloys – Test method for thermal-cycling exposure testing under hightemperature corrosion conditions for metallic materials
ISO 156 (WG 13) – vydána
ISO 14802
nezavádět
Corrosion of metals and alloys – Guidelines for applying statistics to analysis of corrosion data
ISO 156 (WG 6) – vydána
ISO/TR 16335
překladem jako TNI
zaplánovat
Corrosion of metals and alloys – Corrosion tests in artificial atmospheres – Guidelines for
selection of accelerated corrosion test for product qualification
ISO 156 (WG 7) – TR vydána
ISO 16539
převzetím originálu
úkol probíhá
Corrosion of metals and alloys – Accelerated cyclic corrosion tests with exposure to synthetic
ocean water salt-deposition process – "Dry" and "wet" conditions at constant absolute
humidity
ISO 156 – vydána
ISO 17474
nezavádět
Corrosion of metals and alloys – Conventions applicable to electrochemical measurements in
corrosion testing
ISO 156 (WG 11) – vydána
ISO 21601
převzetím originálu
úkol probíhá
Corrosion of metals and alloys -- Guidelines for assessing the significance of stress corrosion
cracks detected in service
ISO 156 (WG 5) – vydána
ISO 21608
nezavádět
Corrosion of metals and alloys – Test method for isothermal-exposure oxidation testing under
high-temperature corrosion conditions for metallic materials
ISO 156 (WG 13) – vydána
ISO 26146
nezavádět
Corrosion of metals and alloys – Method for metallographic examination of samples after
exposure to high temperature corrosive environments
ISO 156 (WG 13) – vydána
ISO/TR 16208
nezavádět
Corrosion of metals and alloys – Test method for corrosion of materials by electrochemical
impedance measurements
ISO 156 (WG 11) – PRF
ISO 15158
Corrosion of metals and alloys -- Method of measuring the pitting potential for stainless steels
by potentiokinetic control in sodium chloride solutions
ISO 156 (WG 11) – probíhá hlasování k FDIS
EN ISO 16701
tč. není aktuální
Corrosion of metals and alloys – Corrosion in artificial atmosphere – Accelerated corrosion
test involving exposure under controlled conditions of humidity cycling and intermittent
spraying of a salt solution
ISO 156 (WG 7) +CEN 262 revize – FDIS zpět do TC
ISO 17081
Method of measurement of hydrogen permeation and determination of hydrogen uptake and
transport in metals by an electrochemical technique
ISO 156 revize – registrován FDIS
EN ISO 6509-1
překladem
Corrosion of metals and alloys – Determination of dezincification resistance of copper alloys
with zinc – Part 1: Test method
ISO 156 (WG 2) +CEN 262 revize ex 6509 – schválen postup do FDIS
EN ISO 8044/Amd 1
překladem
Corrosion of metals and alloys – Basic terms and definitions
ISO 156 (WG 1) +CEN 262 – Amd 1 – schválen postup do FDIS
ISO 16540
Corrosion of metals and alloys – Methodology for determining the resistance of metals to
stress corrosion cracking using the four-point bend method
ISO 156 (WG 2) – schválen postup do FDIS
EN ISO 7441
překladem
Corrosion of metals and alloys – Determination of bimetallic corrosion in outdoor exposure
corrosion tests
ISO 156 (WG 4) +CEN 262 revize – uzavřeno hlasování k DIS
ISO 17224
nezavádět
Corrosion of metals and alloys -- Test method for high-temperature corrosion testing of
metallic materials by application of a deposit of salt, ash, or other substances
ISO 156 (WG 13) – probíhá hlasování k DIS
nezavádět
ISO 17245
Corrosion of metals and alloys -- Test method for high-temperature corrosion testing of
metallic materials by immersing in molten salt or other liquids under static conditions
ISO 156 (WG 13) – probíhá hlasování k DIS
ISO 17248
nezavádět
Corrosion of metals and alloys – Test method for high-temperature corrosion testing of
metallic materials by embedding in salt, ash, or other solids
ISO 156 (WG 13) – probíhá hlasování k DIS
ISO 17918
překladem
Corrosion of metals and alloys – Evaluation of selective corrosion of alloys by visual
inspection and hardness measurement
ISO 156 (WG 9) – probíhá hlasování k DIS
ISO 18086
Corrosion of metals and alloys -- Determination of AC corrosion – Protection current
ISO 156 (WG 10) – probíhá hlasování k DIS
ISO 17093
Corrosion of metals and alloys -- Guidelines for corrosion test by electrochemical noise
measurements
ISO 156 (WG 11) – registrován DIS
ISO 18069
Corrosion of metals and alloys – Method for determination of the uniform corrosion rate of
stainless steels and nickel based alloys
ISO 156 (WG 6) – schválen postup do DIS
ISO 18070
Corrosion of metals and alloys -- Crevice corrosion formers for flat specimens or tubes of
stainless steels in corrosive solutions
ISO 156 (WG 11) – schválen postup do DIS
ISO 18089
Corrosion of metals and alloys -- Determination of the critical crevice temperature (ECCT) for
stainless steels under potentiostatic control
ISO 156 (WG 11) – schválen postup do DIS
ISO/TR 16203
nezavádět
Corrosion of metals and alloys -- Guidelines for selection of methods for erosion-corrosion
testing in flowing liquids
ISO 156 (WG 14) – uzavřeno hlasování k CD
Komise ISO a CEN v působnosti TNK 32
ISO/TC 35
Paints and varnishes
P-členství v SC 12 (Preparation of steel substrates before application of paints and related
products), SC 14 (Protective paint systems for steel structures)
O-členství v TC, SC 9 (General test methods for paints and varnishes), SC 10 (Test methods for
binders for paints and varnishes)
zasedání 2013-06-27/28 Montreal (N 1685, SC 9 N 2235+2236, SC 14 N 576)
příští neuvedeno
SC 12 bude 2013-12-09/11 Berlin (N 642)
CEN/TC 139
Paints and varnishes
zasedání 2013-09-13 London (N 1052)
příští 2014-09-16 Portugalsko (?)
ISO/TC 107
Metallic and other inorganic coatings
P-členství v TC, SC 3 (Electrodeposited coatings and related finishes), SC 4 (Hot dip coatings
(galvanized, etc.)), SC 8 (Chemical conversion coatings)
O-členství v SC 7 (Corrosion tests)
zasedání 2013-03-19/22 Jeju (Korea)
příští 2014-03-24/27 Warszawa (N 1419)
ISO/TC 156
Corrosion of metals and alloys
P-členství
zasedání 2013-06-/13 Berlin (N 5640)
příští 2014-05-27/30 USA
CEN/TC 262
Metallic and other inorganic coatings
bude 2013-12-11 Berlin (N 656)
CEN/TC 219
Cathodic protection
WG 2 (Cathodic protection of steel in concrete) a WG 3 (Cathodic protection of steel structures
in sea-water) zajišťuje Pragoprojekt
zasedání 2013-04-02 London
CEN/TC 240
Thermal spraying and thermally sprayed coatings
bude 2013-11-28/29 London (N 621)
Nové ČSN v oblasti působnosti SVÚOM (třída 03 kromě nátěrů a smalty)
v roce 2013:
ČSN ISO 8407 (03 8102)
2013-05
Koroze kovů a slitin – Odstraňování korozních zplodin ze vzorků podrobených korozním
zkouškám
překladem
ČSN EN ISO 7539-1 (03 8172)
2013-08
Koroze kovů a slitin – Zkoušky koroze za napětí – Část 1: Obecný návod pro postupy zkoušení
překladem
ČSN ISO 17752 (03 8213)
2013-02
Koroze kovů a slitin – Postup stanovení a odhadu rychlostí úniku iontů (runoff) kovů
z materiálů v důsledku atmosférické koroze
převzetím originálu
ČSN EN 12496 (03 8334)
2013-11
Galvanické anody pro katodickou ochranu v mořské vodě a solných mokřinách
vyhlášením
ČSN EN 16222 (03 8339)
Katodická ochrana lodních trupů
vyhlášením
2013-04
ČSN EN 13174 (03 8354)
2013-05
Katodická ochrana přístavních staveb
vyhlášením
ČSN EN 16299 (03 8378)
2013-12
Katodická ochrana vnějších povrchů spodních částí nadzemních ocelových skladovacích
nádrží v kontaktu s půdou nebo se základy
vyhlášením
ČSN EN ISO 28721-4 (94 5069)
2013-06
Smalty – Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy – Část 4: Požadavky na kvalitu
smaltovaných přírubových ocelových trub a tvarovek
vyhlášením
Nové ČSN v oblasti organických povlaků v roce 2013:
ČSN EN 13900-6 (67 0555)
2013-04
Pigmenty a plniva – Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech –Část 6:
Stanovení hodnocením filmu
vyhlášením
ČSN EN ISO 13632 (67 0575)
2013-02
Pojiva pro nátěrové hmoty – Pryskyřice – Vzorkování a příprava vzorků pro měření barevného
odstínu
vyhlášením
ČSN EN 927-1 (67 2010)
2013-09
Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Část 1:
Klasifikace a volba
překladem
ČSN EN ISO 13076 (67 3011)
2013-02
Nátěrové hmoty – Osvětlení a postup pro vizuální hodnocení nátěrů
překladem
ČSN EN ISO 1524 (67 3017)
2013-09
Nátěrové hmoty a tiskové barvy – Stanovení jemnosti tření
překladem
ČSN EN ISO 15091 (67 3019)
2013-06
Nátěrové hmoty – Stanovení konduktivity a rezistivity
vyhlášením
ČSN EN ISO 11890-2 (67 3029)
2013-11
Nátěrové hmoty – Stanovení obsahu těkavých organických látek (VOC) – Část 2: Metoda
plynové chromatografie
překladem
ČSN EN ISO 3233-1 (67 3030)
2013-09
Nátěrové hmoty – Stanovení objemového podílu netěkavých látek – Část 1: Metoda s použitím
zkušebního tělesa s nátěrem ke stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek a ke
stanovení hustoty suchého nátěru pomocí Archimedova zákona
překladem
ČSN EN ISO 3251 (67 3031)
2013-06
Nátěrové hmoty a plasty – Stanovení obsahu netěkavých látek
překladem
ČSN EN ISO 9117-4 (67 3057)
2013-03
Nátěrové hmoty – Zkoušky zasychání – Část 4: Metoda s použitím mechanického záznamu
průběhu zasychání
překladem
ČSN EN ISO 9117-5 (67 3057)
2013-03
Nátěrové hmoty – Zkoušky zasychání – Část 5: Modifikovaná Bandowova-Wolffova metoda
překladem
ČSN EN ISO 9117-6 (67 3057)
2013-03
Nátěrové hmoty – Zkoušky zasychání – Část 6: Zkouška zasychání do stavu bez otisku
překladem
ČSN EN ISO 4628-8 (67 3071)
2013-06
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a
intenzity jednotných změn vzhledu – Část 8: Hodnocení stupně delaminace a koroze v okolí
řezu nebo jiného umělého defektu
překladem
ČSN EN ISO 17132 (67 3074)
2013-06
Nátěrové hmoty – Zkouška ohybem (T-ohyb)
překladem
ČSN EN ISO 15184 (67 3075)
2013-05
Nátěrové hmoty – Stanovení tvrdosti nátěru zkouškou tužkami
překladem
ČSN EN ISO 2409 (67 3085)
2013-08
Nátěrové hmoty – Mřížková zkouška
překladem
ČSN EN ISO 20566 (67 3089)
2013-08
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrového systému proti poškrábání v laboratorní
myčce aut
vyhlášením
ČSN EN ISO 7783 (67 3093)
2013-02
Nátěrové hmoty – Stanovení propustnosti pro vodní páru – Misková metoda
překladem
ČSN EN ISO 2812-1 (67 3099)
2013-02
Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti kapalinám – Část 1: Ponor do jiných kapalin než
vody
překladem
ČSN EN ISO 2812-2 (67 3099)
2013-02
Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti kapalinám – Část 2: Ponor do vody
překladem
ČSN EN ISO 2812-3 (67 3099)
2013-02
Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti kapalinám – Část 3: Metoda s použitím savého
materiálu
překladem
ČSN EN ISO 2812-4 (67 3099)
2013-02
Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti kapalinám – Část 4: Kapkové metody
překladem
ČSN EN ISO 20567-3 (67 3113)
2013-05
Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti povlaků proti odlétajícím kamínkům – Část 3:
Jednorázová zkouška nárazem volně letícího tělesa
vyhlášením
ČSN EN ISO 15110 (67 3122)
2013-10
Nátěrové hmoty – Umělé stárnutí s depozicí kyselých srážek
překladem
ČSN ISO 19840 (67 3130)
2013-08
Nátěrové hmoty – Ochrana ocelových konstrukcí nátěrovými systémy proti korozi – Měření a
kritéria přejímky tloušťky suchého nátěru na drsném povrchu
překladem
ČSN EN ISO 13129 (67 3141)
2013-06
Nátěrové hmoty – Elektrochemické měření ochrany oceli nátěry – Metoda přerušovaného
proudu (CI), relaxační voltametrie (RV) a měření přechodových proudů s použitím
stejnosměrného proudu (DCT)
vyhlášením
Download

1 Zápis ze zasedání TNK 32 „Ochrana proti korozi“ 19.11.2013