OBCHODNÍ AKADEMIE, STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA,
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU A
JAZYKOVÁ ŠKOLA
S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, S.R.O.
SNP 170, Hradec Králové 3
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
OBSAH
Základní údaje o škole .................................................................................................................. 3
1. Název a adresa ................................................................................................................... 3
2. Zřizovatel a datum zřízení ................................................................................................. 3
3. Předmět podnikání ............................................................................................................. 3
4. Systém řízení školy ............................................................................................................ 4
5. Rámcová struktura vlastního hodnocení školy .................................................................. 5
6. Školská rada ....................................................................................................................... 5
7. Odborové organizace ......................................................................................................... 5
8. Přehled a rozsah nadstandardní péče ................................................................................. 5
9. Práce s talentovanými studenty ......................................................................................... 5
10. Mezinárodní programy................................................................................................... 6
11. Financování projektů z cizích zdrojů ............................................................................. 7
12. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů ............................................................... 7
13. Etický kodex pedagoga .................................................................................................. 8
14. Struktura autoevaluace školy ......................................................................................... 9
Přehled oborů vzdělávání ........................................................................................................... 11
1. Seznam oborů zařazených do sítě škol a seznam tříd ...................................................... 11
2. Obsah učebních plánů ...................................................................................................... 11
3. Seznam pedagogických dokumentů vedených školou .................................................... 12
Přehled pracovníků školy ve školním roce 2013/2014 ............................................................... 16
Přijímací řízení ........................................................................................................................... 17
1. Přijímací zkoušky do 1. ročníků pro školní rok 2014/2015 ........................................... 17
2. Kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo ............................................................................. 17
3. Kritéria přijímacího řízení pro 2. kolo ............................................................................. 17
Výsledky vzdělávání žáků .......................................................................................................... 18
1. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků členění podle oborů, ročníků a tříd školní
rok 2013/2014 ......................................................................................................................... 18
2. Prospěch žáků ve škole v procentech .............................................................................. 18
3. Snížený stupeň z chování ................................................................................................ 18
4. Celkový počet neomluvených hodin ............................................................................... 19
5. Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek ........................................................... 19
Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků.............................................. 20
Aktivity a prezentace školy na veřejnosti ................................................................................... 21
Výsledky inspekční činnosti provedené českou školní inspekcí ................................................ 23
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ..................................................................... 24
Základní údaje o hospodaření školy ........................................................................................... 25
1. Finanční hospodaření ....................................................................................................... 25
2. Vyúčtování státní dotace ................................................................................................. 25
Závěr ........................................................................................................................................... 26
Veřejně prospěšné akce .............................................................................................................. 27
Příloha - získaná ocenění ............................................................................................................ 29
2
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
1. Název a adresa
Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Vyšší odborná škola cestovního ruchu
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.
SNP 170, 500 03 Hradec Králové 3
www.soavoshk.cz; email: [email protected]; [email protected]
2. Zřizovatel a datum zřízení
Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Vyšší odborná škola cestovního ruchu
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.
právní forma: společnost s ručením omezeným
statutární orgán – jednatelka: Dr. Eva Petřikovová, Hradec Králové, Pardubická 752
den zápisu do obchodního rejstříku: 1. ledna 1997
3. Předmět podnikání
Hlavní předmět činnosti:
- výchova a vzdělávání na základní, střední a vyšší odborné škole
- výuka cizích jazyků
Další související činnosti:
- další profesní vzdělávání pracovníků
- rekvalifikace pracovníků
- provádění kvalifikačních zkoušek
- regionální vzdělávací středisko
- výchovné poradenství
- provozování školní cestovní kanceláře
Škola má uzavřenou smlouvu o dlouhodobém pronájmu.
KHS vydala kladný posudek k užívání objektu.
Výstava středních škol
3
4. Systém řízení školy
Zakladatel školy je současně jejím ředitelem. Ve školním roce 2013/2014 pracoval na
škole jeden zástupce ředitele a škola spolupracovala se školním psychologem. Škola má
stanovené vedoucí učitele pro sekci jazyků, pro sekci ekonomických předmětů a pro sekci
všeobecně-vzdělávacích předmětů. Tito se spolupodílejí na metodickém vedení a
synchronizují vzájemnou koordinaci výuky s ohledem na mezipředmětové vztahy a
konzultují práci začínajících učitelů. Zároveň v rámci sekce koordinují zvyšování
odbornosti a specializaci. Spolupráce s rodiči ve školním roce probíhala pravidelně na
přesně stanovených informačních schůzkách. Ve škole probíhá pravidelná činnost
konzultačních kroužků jednotlivých vyučovacích předmětů. V rámci jazykové sekce
probíhají kroužky přípravy v SZZ. Škola průběžně informuje rodiče o výsledcích studia a
absenci žáků prostřednictvím webového rozhraní.
Vystoupení v MŠ Slatina
4
5. Rámcová struktura vlastního hodnocení školy
Škola má zpracovanou sebehodnotící zprávu dle společného hodnotícího rámce pro školy
– MODEL CAF.
6. Školská rada
Školská rada je zřízena podle § 167 školského zákona č. 561/2004 Sb.
Ve školním roce 2013/2014 probíhaly schůzky školské rady dle plánu.
Zástupce zřízovatele: JUDr. Josef Matyáš
7. Odborové organizace
Škola nespolupracuje s žádnými odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů
ani dalšími partnery.
Přehled a rozsah nadstandardní péče
nižší počty žáků ve třídách, dělení tříd z 50 %,
systém konzultací a cvičení nad rámec vyučování,
systém opravných zkoušek,
výuka rodilými mluvčími,
moderní vybavení učeben, odborných učeben,
moderní didaktická technika,
odborná pedagogická a psychologická činnost - činnost školního psychologa,
odborné kurzy,
výuka kvalifikovanými pedagogy,
moderní formy pedagogické práce,
individuální pedagogická práce se žáky,
aktivní spolupráce s rodiči v řešení pedagogických, výchovných i jiných problémů,
rozšířená výuka jazyků (nabídka - španělský, francouzský, ruský, italský)
vedení žáků ke složení státní zkoušky z cizího jazyka prostřednictvím speciálních
přípravných kurzů nad rámec vlastního rozsahu výuky,
 odborné semináře, výstavy, zvyšování odborného přehledu i rozhledu,
 mimoškolní výchovné aktivity.
8.














9.






Práce s talentovanými studenty
příprava k základní státní zkoušce z anglického jazyka
příprava k základní státní zkoušce z německého jazyka
příprava k všeobecné státní zkoušce z anglického jazyka
příprava k všeobecné státní zkoušce z německého jazyka
příprava závodního reprezentačního družstva ze psaní na počítači
příprava závodního reprezentačního družstva ze psaní - autorské korektury
5
Mirtilli - sbírka
10. Mezinárodní programy
Škola ve školním roce 2013/2014 nebyla zapojena do mezinárodního programu.
6
11. Financování projektů z cizích zdrojů
 Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí RESAREAS, OPVK – 2.4
 Inovace vzdělávání na SŠ – MŠMT ČR, ESF ČR
12. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ
Úkolem školy ve školním roce 2013/2014 je vytváření kvalitní pedagogické komunity,
čili budování otevřených, kamarádských, bezpečných vztahů mezi všemi členy
společenství školy.

Vytváření kvalitního sociálního klimatu,

zlepšení týmové spolupráce,

zvýšení ochoty učitelů o odborné vzdělávání.
Primární prevence
Pedagogové naučí děti, jak předcházet a řešit šikanování
- třídní hodiny, mimoškolní akce třídních kolektivů
- předměty se vztahem k prevenci násilí (občanská nauka, tělesná
výchova, společenská kultura, psychologie)
Sekundární prevence
Cílem je, aby třídní učitelé uměli diagnostikovat a léčit (poskytnout první pomoc)
počáteční stádia šikanování. Pokud se prokáží pokročilejší stadia šikany, aby dokázali
spolupracovat při pokročilých stadiích šikany s odborníky ze školních servisních
zařízení.
Obnáší to zživotnění programu na úrovni:
1.
Organizace a řízení školy
2.
Vzdělávání pracovníků
3.
Preventivně-výchovné a vzdělávací činnosti žáků
Klíčová opatření:

Vytvoření systému vzdělávání a supervize

Vytvoření realizačního týmu

Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Systémový postup při řešení šikanování

Prevence ve třídních hodinách

Prevence ve výuce

Prevence ve školním životě mimo vyučování

Ochranný režim

Spolupráce s rodiči

Školní poradenské služby

Spolupráce se specializovanými zařízeními
7


Vztahy se školami v okolí
Evaluace
Společné vzdělávání a supervize
Nastartování vzdělávání v oblasti prevence šikanování. Vytvořit ve spolupráci
s odborníky modulový výcvikový kurz. Cílem vedení školy bude zapojení, co
největšího počtu pedagogů, zejména třídních učitelů.
Společný postup při řešení šikanování


Seznámení se s postupy první pomoci při počátečních stádiích šikanování.
Stanovení klíčových kroků u krizového scénáře při odhalení pokročilé šikany
Prevence v třídních hodinách
Naučit třídní učitelé, aby začali pracovat se skupinovou dynamikou třídy. Pravidelné
schůzky třídních kolektivů i při mimoškolních aktivitách.
Galerie výtvarné výchovy
13. Etický kodex pedagoga
1. Rozvíjet intelektuální, tělesný, emocionální, sociální a společenský potenciál
studenta
2. Vytvářet, podporovat a zachovávat vhodné prostředí k výuce
3. Dále se vzdělávat a rozvíjet vlastní schopnosti
4. Spolupracovat s vedením, kolegy a dalšími profesionály v zájmu vzdělávání
studentů
5. Spolupracovat s rodiči, budovat důvěru a respektovat právo na soukromí
6. Rozvíjet intelektuální a etickou stránku studentovy osobnosti
7. Nezneužívat svého postavení vůči studentům, nejednat z pozice moci
8. Hlásit se k ideálům demokracie a v tomto duchu působit na výchovu studentů.
8
9. Přistupovat ke svému povolání jako k poslání.
10. Být morálně bezúhonný a být vzorem
11. Neupřednostňovat žádného studenta, být spravedlivý a aplikovat rovný přístup ke
všem studentům, respektovat individuální vlastnosti, uplatňovat spravedlivá kritéria
hodnocení
12. Realizovat výuku s ohledem na konkrétní potřeby žáků, jejich schopnosti,
zkušenosti i osobní odlišnosti
13. Používat vhodnou a uvážlivou míru usměrnění
14. Zvládat zátěžové situace
15. Udržovat trvale radostnou atmosféru, navozovat klidné a přátelské prostředí
16. Vytvářet vztahy podporující spoluodpovědnost, spolupráci, důvěru
17. Respektovat osobnost žáka, podporovat zpětnou vazbu, uznat vlastní chybu
18. Prosazovat a podporovat moderní, uvolněné vyučování
Oblast charakteristiky pedagoga
-
osobnost s potřebou osobní svobody
přirozená autorita, přirozený talent
v individuálním kontaktu – otevřenost, vstřícnost, komunikativnost
sebejistota, rozhodnost, odolnost vůči zátěži
zdravý optimismus
vytrvalost, pečlivost, píle, pohotovost
kladný vztah k žákům
slušné a korektní vystupování
vyhýbat se střetům
profesionální zdatnost (celoživotní vzdělávání)
organizační schopnosti
Uplatňovat ve výchovně vzdělávacím procesu:
a)
b)
c)
d)
Princip přiměřenosti
Princip emocionálnosti
Princip jednotnosti výchovného působení
Princip sloučení teorie s praxí
14. Struktura autoevaluace školy
1. je orientována na žáka, má sloužit žákům, podporovat jejich tvořivost, aktivitu.
Vysokou úroveň má interakce učitel – žák. Úspěšná škola nabízí bohatý vzdělávací
program, má dokonale vypracované cíle v oblasti kognitivní, podporuje žákův rozvoj a
provádí zpětnou vazbu.
2. Výukou podporuje žákovo učení. Učitelé věří, že se žáci mohou naučit a cítí se
odpovědni za dosažené výsledky. Učitelé jsou otevření k žákovu očekávání, snaží se
uspokojovat jeho potřeby, adaptují výuku pro potřeby žáků, anticipují a opravují žákovo
neporozumění učivu, používají různé vyučovací strategie. Obecně – úspěšná škola má
vysoký standard, pravidelně sleduje výkonu a usiluje o dosažení úspěchu.
3. Má pozitivní školní klima charakterizované soustavou cílů, hodnot a standardů
výkonů. Má vysoký optimismus a očekávání k žákovu učení (věří v možnosti žáka,
důvěřuje mu). Vytváří otevřené, přátelské kulturní prostředí, pozitivní přístup
k disciplíně, má poznatky o etické identitě žáka.
9
4. Podporuje kolegiální interakce, vytváří profesionální prostředí pro učitele, má
pochopení pro jejich potřeby, dobré podmínky pro práci. Učitelé reflektují svoji práci,
vzájemně spolupracují.
5. Má dobrého ředitele, ten užívá účinného stylu řízení, řeší problémy týmově, zná
sbor, komunikuje s ním, adekvátně hodnotí učitele a žáky, pečuje o odborný růst
učitelů. Úspěšná škola komunikuje s rodiči a společností.
6. CAF – vypracování sebehodnotící zprávy
7. Školní dotazníková šetření
8. Účast na soutěžích
9. Práce s talentovanými žáky
10. Srovnávací testy 1. ročníků z anglického jazyka
11. Závěrečné ředitelské testy
12. Rozbory, srovnání podle metod PDCA cyklu = Demingův zlepšovací cyklus
P – plan; D – do; C – check; A - act
13. Maturitní zkoušky
14. Státní zkoušky z cizích jazyků
15. Intenzivní jazykové soustředění
16. Analýza chování a výsledků žáků
17. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Hudební festival pedagogických škol v Prachaticích
10
PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ
1. Seznam oborů zařazených do sítě škol a seznam tříd
78-42-M/02 Ekonomické lyceum - 4leté denní studium
63-42-M/02 Obchodní akademie - 4leté denní studium
75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika – 4leté denní studium
2. Obsah učebních plánů
78-42-M/02 Ekonomické lyceum – školní vzdělávací plán
Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum.
Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28.6.2007,
č.j. 12 698/2007-23. Uplatnění absolventa - Absolvent oboru vzdělání ekonomické
lyceum je připraven na další studium, zejména na ekonomických a právnických
fakultách vysokých škol a na studium na vyšších odborných školách zaměřených např.
na ekonomiku, podnikání, finančnictví, veřejnou správu, služby atd. Osvojené klíčové
kompetence a základy odborného ekonomicko-právního vzdělávání jsou předpokladem
i pro dobré uplatnění na trhu práce nebo pro zahájení vlastního podnikání.
63-42-M/02 Obchodní akademie – školní vzdělávací plán
Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie.
Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28.6.2007,
č.j. 12 698/2007-23. Uplatnění absolventa - Absolvent se uplatní na trhu práce
především v ekonomické sféře jako ekonom, účetní, finanční referent, referent
marketingu, asistent, sekretářka, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní
a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích.
Absolvent připravovaný na základě tohoto RVP bude schopen používat dva cizí jazyky
jako prostředek profesní komunikace, bude ovládat programové vybavení počítače při
řešení ekonomických úloh včetně práce s internetem. Mezi jeho dovednost patří i vedení
účetnictví. Absolvent bude dále schopen zajišťovat personální agendu malé i velké
organizace. Při přípravě absolventa se klade důraz na přesnost, slušné chování,
dodržování právních norem a obchodní etiky. RVP vytváří také předpoklady pro to, aby
absolvent byl připraven rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity.
75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika - státní učební plán
Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní
pedagogika. Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 6.5.2009,
č. j. 9325/2009-23. Uplatnění absolventa - Absolvent se uplatní jako učitel mateřské
školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog
volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích
volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatel ve
školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou školských zařízení, u
kterých se pro výkon přímé pedagogické činnosti vyžaduje dle paragrafu 16 (2) zákona
č. 563/2004Sb., o pedagogických pracovnících vysokoškolského vzdělání. Absolvent se
uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde
se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost.
11
3. Seznam pedagogických dokumentů vedených školou
- platné učební osnovy vyučovaných oborů
- třídní knihy
- třídní výkazy
- katalogové listy žáků
- školní řád, rozvrh hodin
- evidence žáků
- osobní dokumentace žáků s postižením
- protokoly o přijímacím řízení
- kniha úrazů
- záznamy pedagogických rad
- učební plány jednotlivých oborů,
- učební plány jednotlivých vyučujících pro vyučované předměty
- školní vzdělávací programy, rámcové vzdělávací programy
Ekonomický tým
12
OBCHODNÍ AKADEMIE
je koncipována jako univerzální střední odborná škola obchodně-podnikatelského zaměření,
připravující absolventy na výkon různorodých činností spojených s podnikáním. Škola proto na
širokém všeobecném a odborném základu cílevědomě vytváří a rozvíjí vlastnosti a dovednosti
potřebné pro úspěšný výkon těchto činností v soukromých podnicích, v obchodních
společnostech, v akciových společnostech, v družstvech a jiných právních formách podniků ve
sféře výroby, tuzemského i zahraničního obchodu, ale také v peněžnictví a dalších službách, ve
státní a veřejné správě. Jde zejména o činnosti spojené se získáváním a zpracováváním
informací, s komunikací s obchodními, bankovními a dalšími partnery (včetně zahraničních), s
posuzováním různých možností řešení podnikatelských rozhodovacích situací a jejich
finančních, právních a dalších důsledků, s organizačním zabezpečením chodu podniku atd. Na
široce založeném, a tím i v budoucnu adaptabilním, základu všeobecného i odborného vzdělání
je postavena i orientace přípravy studentů v souladu se specifickými požadavky podnikatelské
praxe v určitém místě školy či regionu i v souladu s konkrétními podmínkami školy a zájmy
studentů. Příkladem takové orientace je zvětšený důraz na přípravu studentů pro zahraničně
obchodní činnosti, cestovní ruch, bankovnictví apod. Tato orientace odbornosti je na
obchodních akademiích zabezpečována postupně a využívá se pro ni:
- volitelných předmětů zahrnutých do učebního plánu,
- pravomocí ředitele školy upravit počet vyučovacích hodin jednotlivých předmětů
stanovený učebním plánem,
- pravomocí ředitele a učitelů školy upravit učivo jednotlivých předmětů,
- vlastní práce učitele v průběhu vyučování, např. volbou příkladů z určité oblasti,
spoluprací s podnikatelskou praxí atd.
Obchodní akademie požadují, aby uchazeči o studium měli především zájem o daný obor a
předpoklady ke studiu na střední škole, zejména důkladné znalosti mateřského jazyka a
matematiky a předpoklady pro studium cizích jazyků.
Vzdělávací a výchovné působení obchodní akademie navazuje na základní školu, rozšiřuje a
prohlubuje všeobecné vzdělání a poskytuje obchodně-podnikatelské odborné vzdělání na
středoškolské úrovni. Složením maturitní zkoušky získává absolvent úplné střední odborné
obchodně-podnikatelské vzdělání. Toto vzdělání je srovnatelné s obdobným vzděláním v
evropských vyspělých zemích. Umožňuje ucházet se o přijetí ke studiu na vysoké škole a
vytváří absolventům podmínky pro získání oprávnění k podnikatelské činnosti (živnostenského
listu).
EKONOMICKÉ LYCEUM
studium je koncipováno jako čtyřletý cyklus a je orientováno výrazněji v hospodářsko-správní
a ekonomické sféře. Těžiště je umístěno ve výchově k občanství a v širokém všeobecném
vzdělání, odborná složka je orientována na vytváření obecně ekonomického a manažerského
základu, což je výrazným posunem oproti současným typům středních odborných škol.
Studium je ukončeno maturitou a je orientováno k pokračování vzdělání na Vysoké škole
ekonomické a na ekonomických a právních fakultách dalších vysokých škol. Pokud nebudou
absolventi studovat na vysoké škole, je možné pokračovat ve specializovaném vzdělávání v
navazujících formách vyššího odborného vzdělávání.
Obsah studia tvoří tři skupiny vyučovacích předmětů.
13
Předměty všeobecného základu navazují na znalosti žáků z předcházejících ročníků základní
školy, rozšiřují a prohlubují obsah a vytvářejí předpoklady pro další odborné vzdělávání.
Vzhledem k profilaci studia je v českém jazyce a literatuře kladen důraz na rozvoj
komunikativních schopností a jsou zpřesňovány dovednosti správného písemného projevu. Žáci
si osvojují dva cizí jazyky nejen pro potřebu běžné komunikace, ale také prohlubují své
znalosti v cizojazyčné korespondenci. Při volbě v oblasti přírodovědných předmětů se vychází
z požadavku širokého přírodovědného základu. Rovněž výuka matematiky koresponduje s
výukou na srovnatelných typech středních škol.
Předměty odborného základu jsou obecně ekonomického charakteru. Žáci v nich získají
poznatky v oblasti ekonomiky, práva a vědomosti a dovednosti potřebné k vedení účetnictví,
zpracování obchodní korespondence a hospodářských písemností (rovněž v cizím jazyce).
Naučí se obsluze reprografické, spojové a výpočetní techniky a další kancelářské techniky. V
neposlední řadě získají dovednosti v psaní na mechanických a elektrických psacích strojích.
Znalosti si rovněž prohlubují v oblasti informačních a komunikačních prostředků.
Nepovinné vyučovací předměty tvoří třetí vyučovací blok předmětů, které mají vhodně
doplňovat stanovené vyučovací předměty a přispívat k prohloubení vědomostí a dovedností
žáků.
PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
studium je koncipováno jako čtyřletý cyklus, obecným cílem vzdělávání je připravit žáka
na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách
měnícího se světa. Studium je určeno žákům, kteří mají předpoklady pro vytváření pozitivních
postojů a úcty k životu, svobodě člověka a lidské sounáležitosti. Vzdělání má poskytnout
pedagogickou profilaci a formaci zdravé osobnosti, svobodného, samostatného, tvořivého a
zodpovědného jedince.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák v přiměřené míře naplnil čtyři základní cíle vzdělávání, tj.
učit se poznávat, učit se pracovat a jednat, učit se být a učit se žít společně. Metody výuky,
které naplňují základní cíle, jsou zaměřeny na rozvíjení studijních dovedností. Převažují
metody aktivizující, kterými je žák nucen vyvinout vlastní úsilí při získávání vědomostí a
dovedností. Metody pasivní, kdy žák pouze přejímá hotové poznatky, jsou chápány jako
doplňkové. Velký význam má praktické vyučování. Teoretická výuka je doplněna hodinami
cvičení, předměty, ve kterých se procvičují poznatky z jiných předmětů, a praxí v reálném
prostředí. Výuka je přiměřeně doplňována o samostatné práce žáků formou referátů, ve vyšších
ročnících formou individuálních nebo týmových projektů.
Velký důraz je v průběhu celého studia věnován jazykovému vzdělávání. Po celé čtyři roky
žáci rozvíjejí své kompetence v oblasti mateřského jazyka a dvou jazyků cizích.
V průběhu studia jsou sestavovány žákovské týmy pro zajištění konkrétních akcí, jako je např.
prezentace školy na veřejnosti, den otevřených dveří, účast v týmových soutěžích, komplexní
zajištění statistických průzkumů pro sociální partnery, charitativní akce apod. Škola
spolupracuje s řadou výchovně vzdělávacích zařízení včetně neškolských zařízení. Výchova k
občanským a klíčovým kompetencím je realizována ve výuce jednotlivých předmětů tak, aby
byla v souladu s obsahem vzdělávání a na žáky působila přirozeně, odstupňovaně podle jejich
věku a navazovala na předchozí stupeň rozvoje. Podobným způsobem jsou začleněna i
14
průřezová témata, která navazují na obsah jednotlivých předmětů a přirozeným způsobem ho
rozvíjejí.
Obsahový okruh pedagogicko-psychologického vzdělávání poskytuje žákům odborné
vědomosti a dovednosti potřebné pro budoucí práci pedagoga. Přispívá ke kultivaci osobnosti
žáků, k vytvoření jejich pedagogického myšlení a postojů. Žáci se naučí projektovat
a realizovat činnosti v předškolním a zájmovém vzdělávání a hodnotit jejich výsledky.
V oblasti postojů vzdělávání směřuje k tomu, aby měli žáci pozitivní vztah k dětem a
pedagogické práci, jednali odpovědně a eticky a byli ochotni celoživotně pracovat na svém
profesním rozvoji.
Obsahový okruh didaktika pedagogických činností připravuje žáky na projektování a
realizaci základních druhů pedagogické činnosti v předškolním a zájmovém vzdělávání. Má
výrazný teoreticko-praktický charakter, protože učí propojovat učivo se specifickými
činnostmi. Obsahový okruh rozvíjí také osobnost žáků, jejich kreativitu, dovednost řešit
problémy, pracovat samostatně i v týmu, respektovat osobnost, potřeby a názory druhých.
V oblasti výtvarného, hudebního a dramatického vzdělávání rozvíjí kompetence, které žáci
získali na základní škole a učí je aplikovat v pedagogické činnosti s dětmi.
Vzdělávání předškolní a mimoškolní pedagogiky vede žáky k všestrannému rozvoji osobnosti
dítěte, k respektování jeho individuality, k podporování jeho samostatnosti, tvořivosti,
kladnému sebepojetí a utváření otevřeného vztahu dítěte k okolnímu světu.
Mirtilli - DUO
15
PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014
Jméno
pracovní
zařazení
Bc. Bečková Tereza
tajemnice
Ing. Beránková Eva
Bonhardová Milena
Mgr. Borůvka Tomáš
Mgr. Brynnyová Jolana
Mgr. Zdeněk Čapek
kvalifikace
praxe
(v letech)
OA a VOŠ CR, s. r. o.,
9
učitelka
ČZU Praha – Ek, Úč
11
učitelka
VŠE Praha – Tea, Kor
21
UHK – Hv – Rj
4
UP Olomouc, DAMU – pedagogika
15
UHK – Čj – Rj
2
učitel
učitelka
učitel
Mgr.Davidová Monika
učitelka
UHK – Dě – On – Ze
8
Mgr. Dagmar Djemaiel El Gharred
učitelka
UK Praha – Fj – Šj – Cr
12
Dr. Dlabáček Vojtěch
učitel
UNI J. Purkyně Brno – Tv – On
26
Mgr. Dvořáková Věra
učitelka
VŠP Hradec Králové – Aj – M
15
Mgr. Gazdačková Michala
učitelka
UK Pha – Aj – Čj
3
CBAC WJEC
23
Hayes Neil
Heřmanová Marie
lektor
uklizečka
-
-
Mgr. Hochmanová Šárka
učitelka
UNI HK – Čj – Dě
5
Ing. Janků Romana
učitelka
VŠE Praha – Ek – Psy
22
Mgr. Koutná Lenka
učitelka
UHK – Čj – Aj
14
Mgr. Koutová Hana
učitelka
PF HK – Ma – Fy
26
Mgr. Marková Pavlína
učitelka
UP Olomouc – Šj
13
ČZÚ Praha – Informatika
9
UNI HK – Aj – Rj, MU Brno – AJ
13
VŠP Hradec Králové – Bi – Ch – Ze
31
Ing. Müller David
učitel
Mgr. Müllerová Dita
učitelka
Dr. Novotný Zdenek
učitel
Novotná Ivana
uklizečka
-
-
Mgr. Pawlasová Libuše
učitelka
FF UP Olomouc – Nj – Fil
15
Mgr. Pršalová Andrea
učitelka
UNI HK – Aj
10
Mgr. Radoň Tomáš
učitel
Univerzita Hradec Králové – Aj
11
Dr. Rejmont Vladimír
učitel
UK Právnická fakulta – Praha
21
Mgr. Růžičková Lucie
učitelka
UHK – VV – Zsv
3
Dr. Soukupová Vladimíra
Mgr. Soukup Vlastimil
Mgr. Tillová Olga
zástupce ředitele VŠP Hradec Králové Rj – Hv – Nj
učitel
učitelka
30
UK Praha – Tv
31
VŠP HK – Nj – Dě
15
16
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
1. Přijímací zkoušky do 1. ročníků pro školní rok 2014/2015
Počet žáků
Přihlášených
OA
PMP
26
39
EL
28
PMPd
39
EL
25
Přijatých
OA
PMP
0
28
PMPd
34
2. Kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo
 žáci s průměrným prospěchem do 1,8 z povinných předmětů ZŠ v 1. pololetí
9. ročníku budou přijati bez přijímací zkoušky. Ředitelka školy zohlední zájem o výuku na
škole a úspěšné hodnocení z předchozího vzdělávání na základní škole.
 žáci s prospěchem horším budou skládat
o písemnou zkoušku z matematiky
o písemnou zkoušku z českého jazyka
o přijetí rozhodne ředitelka školy podle výsledku obou přijímacích zkoušek.
3. Kritéria přijímacího řízení pro 2. kolo
 žáci s průměrným prospěchem do 2,00 z povinných předmětů ZŠ v 1. pololetí
9. ročníku budou přijati bez přijímací zkoušky do doplnění celkové kapacity oborů podle
pořadí došlých přihlášek.
Přijatí studenti
35
30
25
20
15
10
5
0
2008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/15
Obchodní akademie
Předškolní a mim. pedagogika
Ekonomické lyceum
DS - Předškolní a mim. pedagogika
17
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
1. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků členění podle oborů, ročníků a tříd
školní rok 2013/2014
1
Ročník
2
3
4
Ekonomické lyceum
23
14
22
63-41-M/02
Obchodní akademie
--
15
75-31-M/01
Předškolní a mimoškolní
pedagogika
29
26
Kód oboru
Název oboru
78-42-M/02
Celkem
Počet
tříd
10
69
4
19
16
50
3
20
--
75
3
2. Prospěch žáků ve škole v procentech
Třída
I. pololetí
II. pololetí
prospěli
s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Neklasifikováni
prospěli
s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Neklasifikováni
43,47
58,62
27,58
53,84
18,18
10,52
45,00
11,53
56,52
41,37
62,06
46,15
63,63
78,94
55,00
88,46
0,00
0,00
3,44
0,00
4,54
10,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,63
0,00
0,00
0,00
39,13
62,06
27,58
50,00
22,72
15,78
45,00
11,53
60,86
37,93
72,41
50,00
68,18
84,21
55,00
88,46
0,00
0,00
0,00
0,00
9,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.A
1.D
2.A
2.D
3.A
3.B
3.D
4.A
3. Snížený stupeň z chování
Stupeň
chování
1
2
3
Školní rok
2012/2013
počet
179
2
2
počet
92,68
3,66
3,66
počet
187
4
3
18
2013/2014
% celkem
86,91
7,48
5,61
4. Celkový počet neomluvených hodin
Školní rok
2012/2013
560
2013/2014
512
5. Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek
Kód oboru
Počet žáků
Název oboru
celkem
nepřipuštěn
s vyznamenáním
prospěl
opakoval
10
16
0
0
5
2
5
14
0
0
78-42-M/002 Ekonomické lyceum
63-41-M/004 Obchodní akademie
Výsledky maturitních zkoušek
22
20
16
14
16
15
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
Ekonomické lyceum
19
00
4
OPAKOVAL
VYZNAMENÁNÍ
2
PROSPĚL
01
VYZNAMENÁNÍ
0
OPAKOVAL
10
PROSPĚL
PROSPĚL
VYZNAMENÁNÍ
OPAKOVAL
PROSPĚL
00
VYZNAMENÁNÍ
5
VYZNAMENÁNÍ
OPAKOVAL
PROSPĚL
10
VYZNAMENÁNÍ
11
10
OPAKOVAL
10
14
13
12
2011/2012
Obchodní akademie
01
2012/2013
5
2
5
PROSPĚL
15
VYZNAMENÁNÍ
1515
OPAKOVAL
16
14
18
PROSPĚL
15
18
00
OPAKOVAL
18
2013/2014
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH A NEPEDAGOGICKÝCH
PRACOVNÍKŮ
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Počet zúčastněných
pracovníků
1
3
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
3
Druh studia, kurzu apod.
Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení
Metodický seminář – zpíváme jaru a mamince
Vzdělávání ped. pracovníků v oblasti aktivní podpory zdraví
Studium UK Praha
Kurz Aj – úroveň B1+
Seminář - Český jazyk pro cizince
Aktualizační odborná příprava hodnotitelů MZ ČJ
Inspirace hravou TV I. + III.
Seminář změn pro FCE a CAE
Finanční gramotnost
NIDV – metodická podpora učitelů a žáků MZ AJ
Hodnotitel ústní zkoušku (PUP) ČJ + cizí jazyky
Školení: Hry ve výuce cizích jazyků
Seminář Google pro mírně pokročilé
Akce AŠSK + školení
NIDV – spolupráce praxe studentů
Studium VŠO
Informační systém školy, webová prezence školy
Asociace průvodců
Školení ČŠI - CZESHA
Další vzdělání pedagogických pracovníků
46
50
45
34
40
35
30
25
23
27
25
14
20
15
10
5
0
Počet pedagogů
2008/2009
2009/2010
2010/2011
20
2011/2012
2012/2013
2013/2014
AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
Termín
Akce
10. 9.
11. 9.
17. 9.
19. 9.
19. 9.
25. 9.
30. 9.
2. 10.
3. 10.
7. 10.
7. 10.
8. 10.
23. 10.
24. 10.
5.-7. 11.
12. 11.
13., 15., 19., 21. 11.
20. 11.
25. 11.
27. 11.
28. 11.
prosinec
4. 12.
5. 12.
9. 12
10. 12.
12. 12.
12. 12.
16. 12.
18. 12.
19. 12.
leden
leden
9. + 16. 1.
10. 1.
25. 1.-1.2.
4. 2.
7. 2.
8. – 15. 2.
10. 2.
12. 2.
13. 2.
19. 2.
12. 3.
14. 3.
18. 3.
19. 3.
20. 3.
21. 3.
24. 3.
26. 3.
Archeopark Všestary, 1.D
Světluška, 3.A
Mezi mosty – závod raftových hlídek SŠ, 1.-4. ročník
Archeopark Všestary, 1.A
„Zahrada MŠ Slunečnice otevřená aneb pojďte si s námi hrát!“ - SPgŠ
Okresní finále ve volejbale – chlapci, 1.-4. ročník
MŠ Slunečnice, MŠ Slatina – Pohádka o řepě, 3.D
Okresní finále ve volejbale – dívky, 1.-4. ročník
Pohár Josefa Masopusta ve fotbale, 1.-4.ročník
Beseda o apartheidu v Jihoafrické republice – 2. ročník
Jumping, 3.A, 4.A
Logická olympiáda, 1.-4. ročník
„Barvy orchestru“ – Filharmonie HK, 2.D
Stolní tenis – okresní finále chlapců a dívek, 2.+3. ročník
Pedagogická poema – Odry, 3.D
Setkání národů, 1.D
Cesta dívek za vzděláním, 3.A, 2.D, 3.D, 1.D
Okresní finále ve florbalu – chlapci, 1.-4. ročník
MŠ Štechova, Malšovice – Pohádka o řepě, 3.D
Dům dětí a mládeže, 2.D
JESUS CHRIST SUPERSTAR, Prah, 1.-4. ročník
Finanční gramotnost – školní kolo, 1.-4. ročník
Okresní finále SŠ v basketbalu – chlapci, 1.-4. ročník
Po čertech zajímavé experimenty v laboratořích, UHK, 1.A
Konverzační soutěž v anglickém jazyce – školní kolo, 1.-3. ročník
Středoškolák roku v účetnictví, 3.B, 4.A
Olympiáda v českém jazyce – školní kolo, 1.-3 ročník
Domov důchodců HK a školní pěvecký sbor Mirtilli
Vánoční sborový koncert – Mirtilli HK
Vánoční akademie školy, 1.-4. ročník
Výstava Muchova epopej, Praha, 4.A
„SAPERE – vědět, jak žít“ – 1.-4. ročník – školní kolo
Účetní olympiáda, 4.A
Vazební věznice HK, 3.A, 3.B
Konverzační soutěž v německém jazyce, 1.-3. ročník
Lyžařský výchovně vzdělávací zájezd, 2.-3. ročník
Florbal – okresní finále dívek, 1.-4. ročníky
Výchovně vzdělávací beseda: Holky z Venuše, kluci z Marsu, 1.A, 1.D
Lyžařský výchovně vzdělávací zájezd, 1.A, 1.D
Plavecký výcvik, 1.-2. ročník
Praktická civčení LF HK, 2.A
Konverzační soutěž v anglickém a německém jazyce – okresní kolo
Krajské finále ve florbalu – chlapci, 1.-4. ročník
Projekt Planeta Země, 3.A, 3.B
Halový fotbal – okresní finále chlapců, 1.-4. ročník
Krajská soutěž v grafických disciplínách, Jičín, 2.-3. ročník
Den otevřených dveří v MŠ Slunečnice 1.-3. ročník PMP
Puškinův památník 2014, 3.D
Matematický klokan 2014, školní kolo , 1.-3. ročník
Jarní koncert žáků SPgŠ
Kurz bruslení, 1.D, 2.D
21
26. – 29. 3.
2. 4.
9. 4.
15. 4.
22. – 26. 4.
5. – 16. 5.
5. – 23. 5.
19. – 30. 5.
9. 6.
10. 6.
12. 6.
12. – 26. 6.
13. 6.
16. -19. 6.
24. 6.
25. 6.
25. 6.
26. 6.
-
Hudební festival SPgŠ Prachatice, 1.-3. ročník SPgŠ
Jarní sborový koncert, sbor Mirtilli
Novopacký slavíček, 2.-3. ročník SPgŠ
Prezentiáda – krajské kolo, 2.-3. ročník
Poznávací zájezd do Londýna
Odborná praxe – 1.D
Odborná praxe – 2.D
Odborná praxe – 2.A OA, 3.A, 3.B, 3.D
Plavecký kurz – 3.A, 3.D
Fotografování, 1.-3. ročník
Hradecká juniorka, 2.A
Výstava výtvarných prací žáků SPgŠ v Knihovně města HK, 1. – 3. ročník
Richard III. – divadelní představení, Klicperovo divadlo, 2. ročník
Metodický kurz, 3.D
Veselé klávesy – přehrávky žáků SPgŠ
Výchovně- vzdělávací exkurze za památkami Prahy – 1.A
Výchovně-vzdělávací exkurze Praha – České muzeum hudby, Tim Burton – 1.D
Laboratorní práce UHK, 1.A
podpora regionálních a charitativních aktivit
sponzorování (zahraniční podpora do Indie)
spolupráce s KÚ a úřadem práce
spolupráce s odborným tiskem
spolupráce s vedením organizací – odborné praxe
organizace společenských akcí
poskytnutí prostor školy pro pořádání soutěží
organizace soutěží
zapojování do sportovních akcí a turnajů
účast pracovníků na činnosti zainteresovaných stran (APČR, AHR, aj.)
zapojení studentů do veřejně prospěšných akcí – Světluška, Víčko k víčku pro Mišičku, aj.
Světluška 2013
22
VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ
INSPEKCÍ
Inspekce ve školním roce 2013/2014 na tomto typu studia neproběhla.
Jarní muzicírování
Mirtilli – školní pěvecký sbor
23
JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY
Z nabídnutých kurzů byl otevřen udržovací kurz anglického jazyka – příprava ke státní
základní a všeobecné jazykové zkoušce.
Počet studentů kurzu
9
Počet studentů, kteří úspěšně složili SZJZ 2
Počet studentů, kteří úspěšně složili SVJZ 2
School camp 2013
24
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
1. Finanční hospodaření
 Finanční hospodaření za školní rok 2013/2014:
 Neinvestiční výdaje za školní rok 2013/2014:
 Investiční výdaje za školní rok 2013/2014:
končící ztrátou
100,00 % výdajů celkem
0,00 % výdajů celkem
 Vyjmenování došlých dotací:
Suma
Dotace poskytnutá celkem
Dotace čerpaná celkem
10642494
10642494
 Tabulka zdrojů a nákladů za školní rok 2013/2014:
Příjmy celkem
Školné
příjmy z hospodářské činnosti
ostatní příjmy
státní dotace 2013/2014
17433630
5961600
829536
0
10642494
Výdaje celkem
investiční výdaje
neinvestiční výdaje
mzdy
OON
zákonné odvody
učebnice a učební pomůcky
ostatní provozní náklady
17435193
0
17435193
7027085
941145
2400199
57204
7009560
2. Vyúčtování státní dotace
Dotace státního rozpočtu celkem
učebnice a učební pomůcky
provozní náklady
mzdové náklady
ost. provozní náklady (soc. p., zdr. p.)
10642494
0
274065
7968230
2400199
Obchodní akademie, Střední pedagogická škola , Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky, s. r. o. prošla auditem za období od 1. 1. 20113 do 31. 12. 2013
(výsledek auditu příloha č. 1).
25
ZÁVĚR
Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou v souladu s § 168, odst. 1
Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném
vzdělávání, dne 10. října 2014.
V Hradci Králové 10. října 2014
PaedDr. Eva Petřikovová
ředitelka školy
26
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ AKCE
„Víčko k víčku pro Mišičku“
Velice nás potěšil mail pana Pavla Zahradníka, otce malé Michalky:
Chtěli bychom poděkovat škole Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Vyšší odborná
škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Hradec
Králové, všem studentům této školy za pomoc při sběru víček a podporou pro získání
finančních prostředků pro těžce nemocnou Michalku na úhradu speciálního programu Klimtherapy.
Vzhledem k tomu, že rehabilitace se jeví, jako úspěšná, rádi bychom jí opakovali. Proto ve
sběru víček i nadále pokračujeme. Je to pro nás jediná a nejúčinnější cesta jak zdravotní stav
Michalky zlepšit. V případě, že budete chtít i nadále sbírat víčka budeme moc rádi.
www.michalka-dmo.webnode.cz
27
V září světlušky září
Studenti naší školy každoročně pomáhají přispět ke kvalitnějšímu
životu zrakově postižených dětí a dospělých. Také letos se zapojili do
celostátní charitativní sbírky Světluška. Ve středu 11. září se dvacet
dobrovolníků ze 3. ročníků obléklo do světluškových kostýmů s tykadly a
krovkami. V prostorách školy i v ulicích Hradce Králové prodávali zájemcům
světluškové náramky, placky a tykadla. Dárci mohli přispět libovolnou
částkou i bez zakoupení předmětu. Studenti se setkali s velkým zájmem o
sbírku, byli nadšeně přijati v několika firmách a také v Českém rozhlase
Hradec Králové. Po sbírce s nimi tamější pracovníci natočili rozhovor, který
byl uveden v živém vysílání. Studenti získali účastí na sbírce zkušenosti
s organizací významného sociálního projektu. Díky jejich angažovanosti a
štědrým příspěvkům dárců se objeví nové možnosti ve světě zrakově
postižených spoluobčanů.
Seznam účastníků:
Třída 3.A: Gabrijel Bushgjokaj, Ivo Dinčov, Václav Holan, Pavla Jurůtková,
Miroslav Klčo, Pavlína Králíková, Michaela Králová, Karolína Maroušková,
Veronika Nedvídková, Lucie Nosálová, Jana Pánková, Lucie Pernicová,
Eliška Procházková, Kateřina Rajnohová, Kristýna Ryplová, Andrea
Ševčíková, Michaela Šmídová, Martina Vašíčková
Třída 3.B: Kristýna Fedáková, Anna Kocmanová
Všem účastníkům děkujeme za úspěšnou spolupráci!
28
PŘÍLOHA - ZÍSKANÁ OCENĚNÍ
29
Download

stáhnout - Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, VOŠ a