VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2011
MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ UNIČOV
- příspěvková organizace
Moravské náměstí 1143
Obsah výroční zprávy:
1. Základní charakteristika zařízení ......................................................................................................5
2. Hlavní úkoly ....................................................................................................................................6
3. Personální zabezpečení ...................................................................................................................7
4. Pracoviště MKZ Uničov ....................................................................................................................9
5. Kulturní činnost ............................................................................................................................. 10
5.1. Pořady pro MŠ, ZŠ a veřejná představení pro rodiče s dětmi .................................................. 10
5.2. Pořady pro veřejnost .............................................................................................................. 12
5.3. Další pořady pro veřejnost...................................................................................................... 14
5.4. Přehlídka divadelních ochotnických souborů .......................................................................... 15
5.5. Kulturní léto 2011................................................................................................................... 15
5.5. Kulturní léto ........................................................................................................................... 16
5.6. Vánočka 2011 ......................................................................................................................... 17
5.7. Festival souznění 2011 ........................................................................................................... 18
5. 8. Přehlídka dětských pěveckých sborů ...................................................................................... 18
5. 8. 1. XXI. ročník krajské postupové přehlídky školních DPS – Olomoucký kraj ......................... 18
5.8.2. XXI. Celostátní přehlídka školních DPS Uničov 2011 ......................................................... 19
5.9.Taneční kurzy .......................................................................................................................... 20
5.10. Výstavnická činnost .............................................................................................................. 21
5.10.1. Městská Galerie , Městské informační centrum ............................................................. 21
5.10.2. Galerie U Minoritů v Koncertní síni ................................................................................ 21
5.10.3. Výstavy v předsálí kina Uničov ....................................................................................... 22
5.12. Zájmová činnost ................................................................................................................... 23
5.11.1. Koncertní činnost Kruhu přátel hudby Uničov při MKZ Uničov ........................................ 23
5.11.1. Dětský pěvecký sbor Rosička Uničov .............................................................................. 23
5.11.3. Smíšený pěvecký sbor Uničov ........................................................................................ 24
5.11.4. Dechový orchestr Haná Uničov ...................................................................................... 24
5. 11.5. Sdružení pro film a video .............................................................................................. 25
5. 12. Pronájmy ............................................................................................................................. 26
5.12.1. Koncertní síň.................................................................................................................. 26
5.12.2. Kinosál MKZ ................................................................................................................... 27
5.12.3. Malý sál, klubovna, bar .................................................................................................. 27
6. Kino .............................................................................................................................................. 28
7. Knihovna ....................................................................................................................................... 31
2
7.1.Čtenáři a návštěvníci ............................................................................................................... 31
7.2. Výpůjčky................................................................................................................................. 33
7.3. Meziknihovní výpůjční služba ................................................................................................. 34
7.4. Kulturně vzdělávací činnost .................................................................................................... 34
7.5. Knihovní fond ......................................................................................................................... 35
7.6. Výměnné soubory .................................................................................................................. 36
7.7. Akce konané v knihovně ......................................................................................................... 37
7.7.1. Besedy s autory ............................................................................................................... 37
7.7.2. Výstavy ............................................................................................................................ 37
7.7.3. Soutěže pro děti .............................................................................................................. 38
7.7.4. Ostatní akce .................................................................................................................... 38
7.7.5. Souhrn všech akcí ............................................................................................................ 38
7.7.6. Seznam besed.................................................................................................................. 39
7.7.7. Nejžádanější knižní tituly k výpůjčce ................................................................................ 41
8. Městské informační centrum ........................................................................................................ 42
Činnost MEIS v roce 2011 .............................................................................................................. 45
9. Muzea ........................................................................................................................................... 46
9.1. Muzeum vězeňství – Šatlava................................................................................................... 46
9.1.1. Provozní záležitosti .......................................................................................................... 46
9.1.2. Návštěvnost..................................................................................................................... 46
9.1.3. Propagace instituce ......................................................................................................... 47
9.1.4. Přednášková, výstavní činnost a proběhlé akce ................................................................ 47
9.2. Muzeum U Vodní branky ........................................................................................................ 47
9.3. Galerie a expozice k dějinám minoritského řádu ..................................................................... 48
10. Hospodaření příspěvkové organizace .......................................................................................... 49
10.1. Hospodaření příspěvkové organizace MKZ Uničov v r. 2011, tvorba a použití fondů.............. 49
10.2. Plán a skutečnost nákladů a výnosů MKZ Uničov r. 2011 s komentářem ............................... 51
10.3. Rozdělení HV za rok 2011 ..................................................................................................... 52
10.4.1. Závazné ukazatele MKZ Uničov pro rok 2011 ................................................................. 53
10.4.2. Závazný plán nákladů a výnosů na rok 2011 ................................................................... 54
10.4.3. Odpisy pro rok 2011 ...................................................................................................... 54
10.4.4. Usnesení RMě - Změna závazných ukazatelů.................................................................. 55
10.4.5. Žádost o opravu závazných ukazatelů MKZ Uničov pro rok 2011 .................................... 56
10.4.6. Úprava plánovaného rozpočtu na rok 2011 .................................................................... 57
3
10.4.7. Plán a skutečnost nákladů a výnosů na rok 2011 ............................................................ 58
10.5. Neuhrazené závazky a pohledávky........................................................................................ 59
10.6. Výkaz zisku a ztráty MKZ Uničov za rok 2011 ........................................................................ 60
10.7. Uskutečněné investiční a neinvestiční akce za rok 2011 ........................................................ 61
10.8. Seznam pořízeného majetku za rok 2011 .............................................................................. 62
10.9. Zpráva o výsledku inventarizace majetku .............................................................................. 63
10.10. Vyhodnocení doplňkové činnosti ........................................................................................ 64
10.11. Rozčlenění činností MKZ Uničov ......................................................................................... 64
10.12 Fotodokumentace akcí MKZ Unicov ..................................................................................... 65
4
1. Základní charakteristika zařízení
Městské kulturní zařízení Uničov
Moravské náměstí 1143
Uničov 783 91
Příspěvková organizace s právní subjektivitou byla zřízena 27.6.1995
IČ: 637 29 156
Zřizovatel:
Město Uničov, okres Olomouc
Ředitel:
Mgr. Radek Vincour
Telefon: 585 054 060, 603 439 186
Fax:
585 054 060
E:mail [email protected]
5
2. Hlavní úkoly
Posláním Městského kulturního zařízení Uničov ( dále organizace ) je péče o kulturní,
duchovní a společenský rozvoj města Uničova a jeho obyvatel. K naplnění účelu, pro nějž
byla zřízena, vykonává organizace tyto činnosti:
a) pořádá akce kulturního a společenského charakteru
b) zajišťuje veřejné předvádění audiovizuálních produkcí a autorských děl
c) pořádá vzdělávací programy a kurzy
d) podílí se na mimoškolním vzdělávání dětí a mládeže
e) zajišťuje v plném rozsahu provoz Městského informačního centra
f) zajišťuje v plném rozsahu provoz Městské knihovny a knihoven v místních
částech
g) zajišťuje provoz muzea a galerie
h) poskytuje telekomunikační služby spočívající v provozu veřejného internetu
i) podporuje činnost zájmových sdružení zaměřených na uspokojování
kulturních a duchovních potřeb dětí, mládeže i dospělých
j) provádí agenturní činnost v oblasti kultury a umění
k) vykonává reprografickou, reklamní, zprostředkovatelskou a vydavatelskou
činnost
l) vykonává tuto doplňkovou činnost:
a. kopírovací práce
b. zprostředkování služeb
c. reklamní činnost a marketing
d. maloobchod se smíšeným zbožím
e. realitní činnost
f. hostinská činnost
6
3. Personální zabezpečení
Stálí zaměstnanci
Limit: 14 TPP
Mgr. Radek Vincour úv.
1
Středisko MKZ
celkem úvazek 6
Miloslav Ševčík
úv.
Ing. Marie Mikulová úv.
1
1
Gabriela otratová
úv.
1
Vilém Bartoněk
Jana Smékalová
Marie Žochová
úv.
úv.
úv.
1
1
1
Středisko knihovna
ředitel MKZ Uničov
manažer kina, zpracovávání podkladů účetnictví
programové oddělení – dětské a školní pořady,
neorganizovaná zájmová činnost, zástup MIC
programové oddělení – dospělá veřejnost a
organizovaná zájmová činnost, pronájmy.
technik a údržba budov MKZ
hlavní pokladní, propagace a reklama akcí MKZ
úklid prostor MKZ
celkem úvazek 5
Soňa Holoubková
Alena Léharová
Irena Ochránková
Jiří Vykydal
úv.
úv.
úv.
úv.
1
1
1
1
Marie Jaklová
úv.
1
knižní fond, knihovny místních částí
oddělení pro dospělé, regionální funkce knihovny
oddělení pro mládež, besednická činnost
správce počítačové sítěmi a web MKZ
Kurzovní činnost
úklid budov knihovna a muzea
Městské informační centrum a Městská galerie
Dagmar Entrová
úv.
1
provoz MIC, MEIS, Galerie
Muzea ( Muzeum vězeňství, Muzeum U Vodní branky )
Mgr. Jaroslav Franz
úv.
1
provoz muzeí
7
Externí spolupracovníci:
PhDr. Folprechtová Květoslava
Mgr. Petr Ciba
Mgr. Mathonová Marie
Mgr. Zuzana Gucká
Mgr. Smetanová Ludmila
Odstrčilová Zdeňka
Mgr. Svozil Vladimír
Fousková Miloslava
Ďuricová Jiřina
Mathonová Dagmar
Růžičková Nela
Vaňková Petra
Jořenková Lenka
Obšilová Marcela
Šenková Ludmila
Vaňková Zdeňka
Kopecká Martina
Kuxová Anna
Bartoš Bořivoj
Ing. Jan Kadlčík
Fiala Jiří
Kocůrek Jaroslav
Vincourová Marie
Fritscher Petr
Raušer Drahomír
Ing. Ševčík Pavel
Schremmerová Danuše
Filipová Ludmila
Ševčík Josef
Outratová Vendula
Beznosková Martina
Kovář Josef
Urbášek Jiří
Štencl Dušan
Ledrová Veronika
Weigelová Klára
Běhunková Danuše
Němečková Jiřina
sbormistryně Smíšeného pěveckého sboru
dirigent DO Haná
sbormistryně Dětského pěveckého sboru Rosička
sbormistryně Dětského pěveckého sboru Rosička
klavírní doprovod DPS Rosička
lektorská činnost přehlídek DPS
lektorská činnost přehlídek DPS
lektorská činnost přehlídek DPS
spoluorganizace přehlídek DPS
spoluorganizace přehlídek DPS
spoluorganizace přehlídek DPS
spoluorganizace přehlídek DPS
knihovna Horní Sukolom
knihovna Dětřichov
knihovna Renoty
knihovna Střelice
knihovna Benkov
knihovna Nová Dědina
Obrazové noviny města Uničov
výroba Uničovských postřehů
kontrola plynových kotlů
údržba varhan v KS
obsluha kinobaru
promítač
promítač
propagační materiály
uvaděčka, šatnářka
uvaděčka, šatnářka
kustod Galerie koncertní síň
spolupráce při organizaci akcí
spolupráce při organizaci akcí
spolupráce při organizaci akcí
spolupráce při organizaci akcí
spolupráce při organizaci akcí
spolupráce při organizaci akcí
spolupráce při organizaci akcí
spolupráce při organizaci akcí
spolupráce při organizaci akcí
8
4. Pracoviště MKZ Uničov
1. Městské kulturní zařízení Uničov - Moravské náměstí 1143
2. Městská knihovna Uničov - Panská 55
3. Muzeum U Vodní branky - Olomoucká 322
4. Koncertní síň, Expozice k dějinám řádu minoritů - Haškova 217
5. Městské informační centrum, Městská galerie - Masarykovo náměstí 29
6. Šatlava ( Muzeum vězeňství ) – Příční 205
7. Knihovna místní část Benkov – Benkov 78
8. Knihovna místní část Horní Sukolom – Horní Sukolom 2
9. Knihovna místní část Nová Dědina – Nová Dědina 35
10. Knihovna místní část Dětřichov – Dětřichov 41
11. Knihovna místní část Střelice – Střelice 21
9
5. Kulturní činnost
5.1. Pořady pro MŠ, ZŠ a veřejná představení pro rodiče s
dětmi
27. listopadu uspořádal Pragokoncert ve spolupráci s MKZ představení Michala Nesvadby,
které navštívilo 364 platících diváků. Výše vstupného se pohybovalo v rozmezí 35,- – 40,- Kč.
Školní představení navštěvují žáci z MŠ a ZŠ Uničov, Medlov, Šumvald, Nová Hradečná,
Újezd, Troubelice, Medlov, Šumvald, Nová Hradečná, Újezd, Troubelice a stacionáře
Jasněnka.Celkově se počet představení navýšil, počet návštěvníků se v průměru snížil.
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Účinkující a název
představení
6.2. Divadlo Koráb Sindibádova
dobrodružství
15.2. Divadlo Julie
Jurištové - Kašpárek
a Kalupinka
11.3. Pavel Novák ml.
-Hranická propast
17.3. Divadlo Krapet
- Včelí medvídci
26.3. Divadlo
Bastlová – Nebojsa
v13.4.
čarovném
Divadlolese
Pohádka-Princezna
konvalinka
2.5. Hravé divadlo
Brno -Nosáčovo
dobrodružství
2.6. Hudebně
výchovný koncert
skupiny
Marbo
21.9. Liduščino
divadlo - Červík Jiřík a
světluška
14.10. Divadlo Kapsa
- Trampoty čertíka
Culínka
1.11. Div. agentura
Praha - Jak se krotí
princezny
8.10. Loutkové
divadlo Smíšek – Čert
a Káča
22.10. Maňáskové
divadlo Šternberk
19.12. Divadýlko
Mrak - Pohádka o
Vánocích
11.12. Agentura
Gong - Mikulášování
Celkem:
Tržba
celkem
Počet představení
Rozdíl
Počet
diváků
Náklady
celkem
4 850
1
-2 174
97
7 024
11 760
1
-3 240
308
15 000
10 560
1
3 030
264
7 530
31 300
3
5 861
808
25 439
2 550
1
-3 950
51
6 500
25 560
2
13 660
648
11 900
24 077
2
12 497
702
11 580
5 702
1
-298
177
6 000
14 280
2
-1 005
367
15 285
26 480
2
14 500
675
11 980
21 900
2
9 340
562
12 560
3 250
2
-2 250
150
5 500
2 950
2
-550
120
3 500
21 583
2
10 083
622
11 500
8 280
1
-3 455
163
11 735
215 082
25
52 049
5 714
163 033
11
5.2. Pořady pro veřejnost
Kategorie večerních zábavných pořadů patří k nejnavštěvovanějším. Průměr na jedno
představení je 367 diváků.
Divadelní sezona je tvořena čtyřmi představeními v sezóně podzim – jaro. Cena permanentky
zvýhodňuje předplatitele před jednotlivou cenou na divadelní kusy. Cena permanentky je
750,-Kč a 700,- Kč. Ceny vstupného na divadla se pohybují od 200 Kč – 300 Kč. Sezona
2011/2012 měla stejně jako minulý rok celkem 142 ks předplatitelů.
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Účinkující a název
představení
22.2. Spirituál kvintet –
koncert skupiny
8.3. Divadlo Járy Cimrmana
– Vražda v salonním kupé
20.3. Divadlo Bláhové Dáši Mrchy
10.4. Nezmaři - akce ZUŠ
28.4. Drahouškové
10.5. Screamers travesti
show – V říši divů
16.6. Miroslav Donutil –
Cestou necestou
6.10. Na správné adrese
25.10. Josef Laufer –
představení bylo zrušeno
3.11. Screamers travesti
show – V proudu času
18.11. Velká zebra
24.11. Koncert bratří
Nedvědů – Vzácná setkání
4.6. Pavel Šporcl – solový
koncert
19.10. Karel Marinov –
pěvecký koncert
Permanentky div. sezona
30.9. Den seniorů
22.12. Vánoční koncert SPS,
DPS Rosička DO Haná
Celkem:
Tržba
celkem
Počet
představení
Rozdíl
Počet
diváků
Náklady
celkem
35 100
1
-18 402
199
53 502
131 580
1
22 682
466
108 898
53 010
1
-5 765
365
58 775
0
1
0
0
0
47 240
1
-39 081
316
86 321
99 920
1
39 470
415
60 450
95 000
1
9 550
384
85 450
22 260
1
-45 565
236
67 825
0
0
0
0
0
74 855
1
14 435
307
60 420
40 900
1
-45 300
298
86 200
102 885
1
1 839
418
101 046
26 650
1
10 565
316
16 085
2 880
1
-6 120
32
9 000
106 100
4
106 100
0
0
0
1
-20 000
250
20 000
2 106
1
-19 894
285
22 000
840 486
19
4 514
4 287
835 972
13
5.3. Další pořady pro veřejnost
17.2.
22.2.
30.5.
23.6.
20.9.
30.9.
10.4.
7.5.
16.10.
17.10.
9.11.
16.11.
27.11.
1.12.
20.12.
Talent roku – MÚ Uničov slavnostní setkání
Mgr. Parnahaj – pronájem, hudební pořad pro školy
Elektrická puma, Semtamfór – Gymnázium Uničov
Pohodáři – Gymnázium Uničov- cestopisná přednáška
Mezinárodní konference - Gymnázium Uničov
Den seniorů – MKZ Uničov pořad určený seniorům
Koncert ZUŠ a skupiny NEZMAŘI
Taneční obor ZUŠ - vystoupení pro veřejnost
Setkání volyňských Čechů
Charita - Přednáška PhDr. Jiřiny Šiklové
Pohodáři - ZŠ Pionýrů, SOŠ-SOU a SPŠ –OA – cestopisná přednáška
DDM Carusošou – pěvecká soutěž
Michal Nesvadba - Pragokoncert
Elektrická puma , Semtamfór - SOU SOŠ
Lyra – Gymnázium Uničov
14
5.4. Přehlídka divadelních ochotnických souborů
V letošním roce Městské kulturní zařízení Uničov uspořádalo 9. ročník přehlídky
ochotnických divadelních souborů a to ve dnech 4. -6. listopadu. Přes velkou snahu o zrození
ochotnického spolku v Uničově jsme si tento úkol nesplnili. Během tří dnů se uskutečnily
čtyři představení pro děti a dospělé. Vstup na všechna představení byl volný pro majitele
permanentek divadelní sezony 2011/2012.
Návštěvnost jednotlivých představení
4.11. – 20.00
5.11. – 15.00
5.11. – 19.00
6.11. -17.00
Mnoho povyku pro psa - DS Velká Bystřice
Tři medvíďata - DS Václav z Václavova
Když ty, tak já taky - JDO Loštice
Peklo v hotelu Westminster - Náměšť na Hané
celkem
Vývoj návštěvnosti přehlídky v letech 2004 – 2011
5.5. Kulturní léto 2011
15
celkem
diváků
64
106
63
79
312
5.5. Kulturní léto
V letošním programu kulturního léta 2011 bylo připraveno pro návštěvníky 15 hudebních
koncertů ( jeden z oblasti vážné hudby ), 3 divadelní představení ( z toho jedno pro dospělé
diváky ) a 4 letní filmové projekce. Celkový rozpočet na tento dvouměsíční marathón
kulturního dění v Uničov byl 840.000,- Kč. V příjmové částce e objevuje finanční podpora
Města Uničov ( 180.000,- Kč ), Olomouckého kraje ( 80.000,- Kč ) , sponzorů ( 265.000,- Kč
) a příjem ze vstupného ( 315.000,- Kč ). Výdajová položka je tvořena honoráři umělců a
nákladů spojených s pořádáním jednotlivých koncertů ( 747.000,- Kč – zvučení, ubytování ,
občerstvení, dopravné, honoráře ) a ostatními náklady ( 93.000,- Kč- stavba podia, nákup židlí
, OSA, grafické práce, výroba, tisk plakátů a vstupenek apod. ). V rámci příjmů ze vstupného
divadelního představení Čtyři dohody , bylo dle smlouvy s agenturou na charitu ( Klokánek
Dlouhá Loučka, Projekt Spaceship, sdružení Divizemi, podpora činnosti na pomoc Tibetu )
odesláno celkem 60.000,- Kč.
Návštěvnost na jednotlivých filmových projekcích letního kina byla ovlivněna
nepříznivým počasím a možná také těsnou blízkostí projekce stejných filmových titulů
v Litovli. Po rok 2012 plánujeme malou obměnu. Od diváků bylo na dobrovolném vstupném které bylo odvedeno na účet sbírky Charty 77 - vybráno celkem 4.492,- Kč
29.6.
5.7.
7.7.
12.7.
14.7.
19.7.
21.7.
26.7.
28.7.
2.8.
4.8.
9.8.
11.8.
16.8.
18.8.
23.8.
25.8.
30.8.
St
Út
Čt
Út
Čt
Út
Čt
Út
Čt
Út
Čt
Út
Čt
Út
Čt
Út
Čt
Út
Účinkující
5 Angels – koncertní vystoupení
Tomáš Klus – koncertní vytoupení
O pračlovíčkovi – Tramtárie divadlo pro děti
G. Demeterová a J. Boušková – koncertní síň
Jaroslav Dušek – Čtři dohody
Medicimbal – netradiční cimbálová muzika
Legendy se vrací
Jitka Zelenková se skupinou
Xindl X s doprovodem
Žamboši folkové trio
Fleret
Mako! Mako !
Vladimír Václavek
Dechový orchestr Hanačka
Janek Ledecký se skupinou
Duhová pohádka – pohádka pro děti
F dur jazzband
Zuzana Michnová & Oskar Petr a PKMB
celkový počet platících diváků
Počet platících diváků
188
599
110
69
460
46
289
122
390
66
255
243
51
129
232
73
67
207
3.596
Kinematograf Bratří Čadíků na Masarykově náměstí
13.8.
14.8.
15.8.
16.8.
So
Ne
Po
Út
Letní kino na Masarykově náměstí + Blues Power
Letní kino na Masarykově náměstí + Dunibuch
Letní kino na Masarykově náměstí - nepromítalo se
Letní kino na Masarykově náměstí
16
Počet
diváků
80
150
0
129
5.6. Vánočka 2011
Tradiční součástí vánočního Jarmarku na Masarykově náměstí patří soutěž pekáren, jídelen,
obcí mikroregionu a domácích kuchařek o nejchutnější a nejvypečenější vánočku. Letos 17.
prosince se uskutečnil již 14. ročník za velké sponzorské podpory firmy EMOS, která
výhercům jednotlivých kategorií soutěže věnovala velmi hodnotné ceny. Celkem se soutěže
zúčastnilo 29 soutěžících. Z tohoto počtu bylo 8 pekáren, 3 školní jídelny, 7 obcí
mikroregionu Uničovsko a rekordních 11 domácích pekařek. Všechny vánočky byly nabídnuty
a zároveň zkonzumovány návštěvníky jarmarku.
Statistika soutěže v letech 2004 -2011
rok
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
celkový počet
počet
domácích
účastníků pekařek
7
0
9
0
7
1
8
1
10
2
16
0
22
6
29
11
17
5.7. Festival souznění 2011
Na podzim se konal první ročník festivalu Souznění. V průběhu celého dne probíhaly
souběžně v malém i velkém sále přednášky zaměřené na zdraví fyzické i duševní, na vaření i
bydlení, mezilidské vztahy, meditace, lekce kreslení, aromaterapie atd.
V ostatních prostorách probíhala výstavní a prodejní činnost (obrázky, kalendáře, zelené
potraviny, bylinky, keramika, svíce, knihy apod.), a také byly poskytovány netradiční služby
(výklady karet, masáže, chiromantie, astrologické rozbory a další).
Festivalu předcházely tři přednášky paní Bednářové. I v roce 2012 budeme pokračovat
s přednáškovou činností a protože se festival setkal s velmi dobrým ohlasem, zorganizujeme
na podzim 2012 druhý ročník Souznění.
Účast: 337 platících diváků, zhruba 40 přednášejících a vystavovatelů, včetně pořadatelů se
na festivalu účastnilo téměř 400 návštěvníků
5. 8. Přehlídka dětských pěveckých sborů
5. 8. 1. XXI. ročník krajské postupové přehlídky školních DPS – Olomoucký kraj
Pořadatel:Městské kulturní zařízení v Uničově a NIPOS – ARTAMA, za přispění MK ČR a
Krajského úřadu Olomouckého kraje odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Den konání:
15. dubna 2011
Místo konání:
Koncertní síň Uničov
Počet návštěvníků:
80
Počet sborů přehlídky:
8 soutěžních sborů + 1 sbor jako host přehlídky
Kategorie I. A:
DPS Slavíček III., ZŠ Zábřeh
20 dětí
Kategorie II. A:
DPS Přerováček, SVČ ATLAS a BIOS, Přerov
25 dětí
Kategorie I. B:
DPS Slavík III., ZŠ Zábřeh
11 dětí
DPS Větrník, ZŠ Komenského Loštice
29 dětí
DPS Loučňáček, ZŠ Loučná nad desnou
15 dětí
DPS Bambini di olie, ZŠ ol. Olomouc
31 dětí
Kategorie II. B:
DPS Rosička, MKZ Uničov
30 dětí
DPS Arietta, ZUŠ Mohelnice
38 dětí
Host přehlídky:
DPS Plamínek, Holešov
43 dětí
Celkem se zúčastnilo přehlídky
Porota:
3 členové
Vítěz přehlídky:
242 dětí.
Zdeňka Odstrčilová – Krnov (předseda poroty)
Vladimír Svozil – Uničov
Miloslava Fousková – Praha
DPS Arietta, ZUŠ Mohelnice
18
5.8.2. XXI. Celostátní přehlídka školních DPS Uničov 2011
Z pověření Ministerstva kultury ČR - NÍPOS- ARTAMA, uspořádalo Městské kulturní zařízení
Uničov ve dnech 27.5. – 30.5. 2011 celostátní přehlídku dětských sborů.
Přehlídky se zúčastnilo 17 sborů z celé české republiky:
Arietta
Broučci
Březováček
Cantando
Canto
Duha
Jiřičky
Klubíčko
Liluim
Modrásci
Přípravný sbor Permoník,
Pueri 3
Resonance
Skřívánek
Skřivánci
Ševel
Včelky
ZUŠ Mohelnice, Zdeňka Jásenská, Vendula Hánčeková
ZŠ Salvátor, Valašské Meziříčí, Žaneta Bezděková
ZŠ Březová nad Svitavou, Dana Pražáková
ZUŠ Kuřim, Pavlína Zámečníková
ZUŠ Náchod, Zbyněk Mokrejš
ZUŠ Domažlice, Jitka Svobodová
ZUŠ Mladá Boleslav, Jiřina Jiřičková
ZUŠ J.R.Míši, Orlová-Poruba, Magdalena Mencerová
ZUŠ B. Smetany, Litomyšl, Lucie Kratochvílová
ZŠ Litoměřice, Saša Pallasová
ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, Daniela Zuková
ZUŠ Praha 7, Zdeňka Součková
ZUŠ Resonance, Třebíč, Helena Valová
ZUŠ Jablonec nad Jizerou, Květa Kavánová
ZUŠ Klapkova, Praha 8, Alice Stavělová
ZUŠ Volyně, Václava Veselá
ZUŠ Sušice, Jan Pelech
Šumperský dětský sbor, Motýli
Šumperk, Tomáš Motýl, Helena Stojaníková
host přehlídky
Celostátní přehlídce školních dětských pěveckých sborů předcházelo 14 postupových
přehlídek ve všech krajích České republiky, na kterých vystoupilo celkem 174 sborů s více jak
4 700 zpěváky. Vystoupení sborů posuzovala odborná porota, která z každého kraje vybrala
jeden až dva sbory k účasti na XXI. celostátní přehlídce v Uničově. V Uničově se nakonec
představilo 17 sborů, 7 z kategorie mladších dětí a 10 z kategorie starších dětí.
Program celostátní přehlídky, která se konala v uničovské Koncertní síni, zahájil v pátek večer
koncert Šumperského dětského sboru Motýli se sbormistry Tomášem Motýlem a Helenou
Stojaníkovou.. Druhý den následovaly dva přehlídkové koncerty, na kterých se představily
všechny zúčastněné sbory. Bohužel díky nepřízni počasí nemohlo proběhnout plánované
odpolední vystoupení všech sborů na Masarykově náměstí. Celostátní přehlídka je
nesoutěžní, ale všechna vystoupení sledovala šestičlenná odborná porota, ve složení: PhDr
Jaroslava Macková, Alena Tichá, Mgr. et MgA. Marek Valášek Ph.D., Lukáš Holec, Mgr. Silva
Pálková –, posledním porotcem byl zahraniční sbormistr Doc.MgA. Štefan Sedlický (SR).
Konferování všech přehlídkových koncertů se zhostil pan Radek Vincour, ředitel Městského
kulturního zařízení v Uničově. Přehlídka byla zakončena sobotním společným večerním
koncertem všech zúčastněných sborů, předáním ocenění a pamětních listů a krátkým
koncertem Zbyňka Drdy a Madaleny Joao.
19
NIPOS-ARTAMA stanovila programovou náplň přehlídky (koncepce, výběr sborů, výběr
porot), a připravila podklady pro propagační materiály.
Městské kulturní zařízení Uničov mělo na starost především organizační zajištění přehlídky.
Díky spolupráci uničovských škol se podařilo zajistit ubytování pro 464 dětí a dospělých. Ve
školních jídelnách bylo zajištěno stravovaní pro 550 strávníků a přichystáno od pátku do
neděle téměř 2.500 porcí . Ještě jednou tímto děkujeme ZŠ Haškova, ZŠ Pionýrů a ZŠ U
Stadionu.
Finanční zabezpečení přehlídky:
MK ČR
320.000,- Kč
Olomoucký kraj
20.000,- Kč
NIPOS-ARTAMA
15.000,- Kč
Grant NIPOS-ARTAMA
4.800,- Kč
Účastnické poplatky
105.200,- Kč
PŘÍJMY CELKEM
465.000,- Kč
Smyslem přehlídky nebyla soutěž mezi dětskými sbory, ale vytvoření příležitostí
pro vzájemnou inspiraci a předávání zkušeností. Byla povzbuzením pro sbormistry a
příjemnou sváteční událostí pro děti. Městské kulturní zařízení Uničov bylo vyzváno pro
pořádání této přehlídky i v roce 2012 a 2013.
5.9.Taneční kurzy
Kurz pro pokročilé
Tento kurz navazuje na základní kurz pro manželské a přátelské páry z roku předchozího. Pro
účastníky probíhal v prostorách sokolovny TJ Střelice v době od 25. ledna do 1. března.
Zájem o účast projevilo celkem 18 tanečních párů. Kurzovné činilo 900,- Kč na jeden taneční
pár. Kurz nabídl 6 dvouhodinových tanečních lekcí. Kurz vedl taneční mistr Vlastimil Hošek se
svojí partnerkou Šárkou Brhelovou z taneční školy Šumperk.
Kurz společenského tance a chování
Základní taneční kroky a zásady společenského chování jsou určeny studentům středních
škol z Uničova a okolí. Tento kurz probíhal opět v prostorách sokolovny TJ Střelice v době od
6. září do 3. prosince. Do tohoto kurzu se přihlásilo 88 studentů (44 chlapců + 44 dívek), což
je 0 12 studentů méně než loni. Kurzovné pro 1 studenta bylo ve výši 900,- Kč. Uskutečnilo se
10 základních dvouhodinových lekcí, 2 prodloužené pro každou skupinu A a B. Závěrečná
hodina – Kolona „ Ples v bílém “, se uskutečnil v G Clubu Uničov. Kurz vedl taneční mistr
Vlastimil Hošek se svojí partnerkou Šárkou Brhelovou z taneční školy Šumperk.
Taneční kurz pro manželské a přátelské páry - začátečníci
Tento taneční kurz navazuje na základní kurz pro studenty a dále oslovujeme všechny další
zájemce – manželské a přátelské páry. Termín konání byl od 18. října do 9. prosince
v prostorách sokolovny TJ Střelice. Zúčastnilo se 32 párů. Kurzovné pro 1 taneční pár bylo ve
výši 1.300,- Kč. Uskutečnilo se 8 základních lekcí a závěrečná prodloužená. Kurz vedl taneční
mistr Vlastimil Hošek se svojí partnerkou Šárkou Brhelovou z taneční školy Šumperk.
20
5.10. Výstavnická činnost
5.10.1. Městská Galerie , Městské informační centrum
12.1. - 24.2.
Půvab vějíře - expozice vějířů a dalších doplňků společenských úborů zapůjčila sběratelka Eliška Látalová
28.2. - 27.3. Prodejní výstava fotografií Sáry Saudkové
4.4. - 29.4. Prodejní výstava obrazů Vladimíra Zubova
1.5. - 29.5. „ Z kolébky do kočárku „ - výstava kolébek , zapůjčených z okolních muzeí a
kočárků s panenkami ze soukromé sbírky paní Fichtnerové z Velkých Losin
1.6. - 29.6.
Stanislav Holý - Výběr z díla - ukázky ilustrační tvorby, grafické listy, loutky
oblíbených postaviček Jů a Hele
1.7 .- 28.7. Výstava turistických známek
5.9. - 30.9. „….a kola se točí dál“ - výstava historických kol, zapůjčených Olomouckým
vlastivědným muzeem, ale také nových závodních kol členů uničovského
cyklistického oddílu
4.10 - 30.10. Výstava loutek, zapůjčených chrudimským Muzeem loutkářských kultur
2.11.- 23.11. Magická místa- výstava fotografií Tomáše Janíčka
5.12. - 31.12. Děti zdobí stromeček – výstava stromečků, které nazdobily děti z jednotlivých
uničovských mateřských škol. Výstava betlémů - různé techniky z různých
materiálů
Výstavy byly velmi úspěšné, což dokazuje i celková návštěvnost - 8.085 osob.
Výstavy byly zpřístupněny zdarma v provozní dobu Městského informačního centra
5.10.2. Galerie U Minoritů v Koncertní síni
15.1 – 13.2.
25.2. – 6.3.
12.3. – 31.3.
5.5. – 15.5.
20. 5. – 28.5.
4.6. – 26.6.
16.9. – 31.10.
19.12. – 26.2.
Když mě pozveš – M. Číhal
Spící zvíře – obraz – A. Drdová
Fotofestival – M. Kalhous
Fotografická soutěž – SOŠ a SOU
Historie KPH v rámci celostátního setkání
Fotografická soutěž – SOŠ a SOU
YEEAAAH! – V. Janoušek, M. Vařeková, R. Lisa
Uničovští autoři – obrazy a keramika
Výstavy celkem navštívilo - 1.075 osob. Nejsou započítáni návštěvníci, kteří byli účastni
kulturní akce v koncertní síni.
Galerie je zpřístupněna v rámci výstav každou sobotu a neděli od 14.00 – 17.00 hodin.
Vstupné zdarma
21
5.10.3. Výstavy v předsálí kina Uničov
20.12. – 30.1.
1.2. – 6.3.
11.3. – 27.3.
4.4. – 15.5.
19.5. – 30.8.
26.9. – 30.10.
31.10. – 8.12.
9.12. – 3.1.
ZŠ Pionýrů - díla žáků
MC Ježeček -fotografie činnosti MC + obrázky dětí
Mladá kamera - Fotografický festival
KRS Uničov - fotografie
MKZ Uničov - historie KPH
Klub Seniorů - fotografie
MŠ Uničov - obrázky – dopravní soutěž
MKZ Uničov - obrázky čertů z MŠ a ZŠ
Výstavy zpřístupněny v rámci provozu Městského kulturního zařízení.
Vstupné zdarma
Kulturní pořady pro
dospělé
Kulturní pořady pro
děti
Ostatní kulturní
pořady
Celkem
Tržba celkem
Počet
představení
Rozdíl
Počet diváků
Náklady celkem
840 486
19
4 514,00
4 287
835 972
215 082
25
52 049,00
5 714
163 033
1 455 785
134
95 603,00
6 709
1 360 182
2 511 353
178
152 166,00
16 710
2 359 187
22
5.12. Zájmová činnost
5.11.1. Koncertní činnost Kruhu přátel hudby Uničov při MKZ Uničov
Kruh přátel hudby uskutečnil celkem 12 koncertů včetně podzimního Hudebního festivalu
2011, který nabídl 74 koncertů ve 25 Kruzích přátel hudby okresu Olomouc, Šumperk a
Zábřeh. Návštěvnost koncertů pořádaných v koncertní síni Uničov je v průměru 45
posluchačů. Jednotlivé vstupné je ve výši 50 Kč, permanentka na koncertní sezonu je
prodávána za 300,- Kč a 200,- Kč ( senioři ). Na koncertní sezonu 2011 / 2012 bylo prodáno
celkem 46 permanentek.Kruh přátel hudby Uničov byl z pověření Českého hudebního fondu
v Praze pověřen organizací 18. Celostátního setkání zástupců KPH, které se uskutečnilo ve
dnech 20. – 22. května v Uničově.
Koncertní sezona:
2. 1.
Ivo HRACHOVEC a Irena SZURMANOVÁ
16. 1.
Markéta MÁTLOVÁ a Hedvika JOUZOVÁ
6. 2.
PRAŽSKÉ DECHOVÉ TRIO
20. 5.
JANÁČKŮV KOMORNÍ ORCHESTR
21. 5.
ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO
17. 6.
Natalia KHOMA a Volodymyr VYNNYTSKY
3. 9.
Leoš ČEPICKÝ a Ivo KAHÁNEK
10. 9.
Igor a Renata ARDAŠEVOVI
1.10.
Michaela a Uvan ŠTRAUSOVI- M. SEKERA
12.10.
Ivan ŽENATÝ a Stanislav BOGUNIA
30.10.
Marie FUXOVÁ a Štěpán KOS
11.12.
Ivan a Daniel KLÁNŠTÍ, Čeněk PAVLÍK
klavír
zpěv, harfa
hoboj, klarinet, fagot
Celostátní setkání KPH
Celostátní setkání KPH
violoncello, klavír
housle, klavír
klavír
housle, klavír
housle, klavír
housle, klavír
klavír, baryton, housle
5.11.1. Dětský pěvecký sbor Rosička Uničov
Dětský pěvecký sbor Rosička vznikl v roce 2006. Zřizovatelem je Městské kulturní zařízení
Uničov. Ve sboru, který je rozdělen na Rosičku I. (děti 1. – 4. tř.) a Rosičku II. (děti od 5 -9.
tř.), pracuje kolem 60 dětí. Jednotlivá oddělení spolu úzce spolupracují jak na společném
repertoáru, tak na vystoupeních. Náš repertoár tvoří nejen různé úpravy lidových písní, ale i
písně skladatelů 20. století a soudobých autorů. Zkoušky celého sboru jsou na ZŠ Haškova,
kde máme pronajatou zkušebnu a místnost pro notový materiál, nástroje a kroje.
Rosička I
sbormistr Mgr. Marie Mathonová zkoušky středa 14.30-16.00 hod.
Rosička II
sbormistr Mgr. Zuzana Gucká zkoušky pondělí 14.30 – 16.00 hod. a středa
14.45 – 16.00 hod.
Sbor spolupracuje s klavíristkou Mgr. Ludmilou Smetanovou
23
Přehled akcí:
26. 2.
26. 3. – 28. 3.
15. 4.
27. 5. – 30. 5.
28. 4. – 30. 4.
8. 5.
11. 5.
23. 9. – 25. 9.
22. 10.
22. 12.
Karneval pro děti z DPS Rosička v MKZ Uničov
Karlov – soustředění pro zpěváčky od 4. třídy
Uničov – účast na XXI. Ročníku krajské postupové přehlídky DPS
Uničov – organizační pomoc na XXI. Ročníku Celostátní přehlídce DPS
Karlov – soustředění pro zpěváčky od 1. třídy
Uničov – koncert ke Dni matek
Holešov – Jarní koncert s místním DPS Plamínek
Karlov – soustředění pro zpěváčky od 1. třídy
Uničov – Podzimní koncert s DPS Zvonnica (Jelgava- Lotyšsko)
Uničov – Vánoční koncert s SPS Uničov a DO Haná Uničov
5.11.3. Smíšený pěvecký sbor Uničov
Rok 2011 byl pro SPS Uničov úspěšným. Při studování nového repertoáru se zaměřil
především na vytipované akce, na kterých se chtěl prezentovat. Stěžejní akcí v prvním
pololetí byla účast na Moravskotřebovských arkádách, kde se zúčastnil obou sekcí –
v dopoledním programu zaměřeném na duchovní hudbu a v odpoledním programu na
hudbu současnou a lidovou.
Další stěžejní vystoupení bylo při zájezdu ke spřátelenému sboru z Bratislavy, kde jsme
vystoupili v rámci oslav Cyrila a Metoda. Ani v prázdniny jsme nezaháleli a vystoupili v rámci
Hornoměstských slavností v Horním Městě u Rýmařova a v závěru prázdnin při mši svaté
v Dlouhé Loučce v rámci hodových slavností.
Podzim sbor zastihl v přípravě na říjnový Festival pěveckých sborů ve Vrbně pod Pradědem.
Hned po festivalu se začal připravovat sváteční program pro vánoční koncerty.
První se uskutečnil začátkem prosince v lázních Slatinice, před vánočními svátky následoval
již tradičně koncert ve Vincentinu ve Šternberku a koncert který letos byl společný
s dechovkou Haná a dětským pěveckým sborem Rosičkou v Uničově. Závěrem vánočních
vystoupení byl Tříkrálový koncert v Nové Hradečné.
V čele sboru stojí p. Květoslava Folprechtová a druhý dirigent je p. František Pospíšil.
Sbor zkouší jednou týdně ve čtvrtek v ZŠ Haškova, má cca 36 členů, z nichž aktivně pracuje
30 (nemoc, rodinné důvody, studium). V průběhu r. 2011 jsme měli 45 zkoušek a před
důležitými vystoupeními soustředění cca 8x.
Snažíme se zviditelnit také na různých přehlídkách a setkáních sborů.
5.11.4. Dechový orchestr Haná Uničov
Toto hudební těleso vytvořilo občanské sdružení a úzce spolupracuje s Městským kulturním
zařízením. Pro zkoušku jednou týdně jsou poskytnuty prostory kinosálu, zázemí pro notový
materiál a hudební nástroje v prostorách MKZ. Současným dirigentem je Mgr. Petr Ciba –
ředitel ZUŠ Šternberk, který dosáhl oživení činnosti tohoto tělesa. Neustálým a
přetrvávajícím problémem se jeví malá spolupráce s dechovým orchestrem ZUŠ Uničov
24
Přehled akcí:
18. 2. – 25. 2.
1. 5.
5. 5.
6. 5.
28. 5.
18. 6.
25. 6.
13. 8.
20. 8.
27. 10.
11. 12.
22. 12.
Zájezd Francie (Nice, Menton – květinové festivaly)
Uničovský Majáles
Uničov – kladení věnců
Troubelice – promenádní koncert
Uničov – Hudební jaro
Troubelice – promenádní koncert
Loštice – hudební slavnosti
Litovelský otvírák
Lazce – 100 let hasičského sboru
Uničov – koncert + kladení věnců na Masarykově nám.
Nová Hradečná – Adventní koncert v kostele
Uničov – Adventní koncert v koncertní síni
5. 11.5. Sdružení pro film a video
Sdružení má 10 členů.
Celoročně zajišťuje natáčení Uničovských postřehů (za rok 2011 bylo zhotoveno 22 postřehů
– zveřejněny na Youtube, projekce před filmovým představením ), pořádá 2 x ročně Video ze
šuplíku – projekce amatérských snímků na filmovém plátně ( podzimní termín se koná
v rámci projektu Europe olier ) a samozřejmě největší akcí je pořádání Mladé kamery.
37. ročník mezinárodního festivalu filmové tvorby mladých autorů Mladá kamera Uničov
proběhl 10. - 12. března 2011 v Městském kulturním zařízení Uničov. Pořadatelem bylo
stejně jako v minulých letech Sdružení pro film a video Uničov ve spolupráci s Městským
kulturním zařízením Uničov.Do soutěže bylo zasláno 48 snímků, předvýběrová porota jich do
soutěže přijala 32 filmů; šest dalších, nepřijatých filmů mohli diváci zhlédnout v rámci
samostatné nesoutěžní projekce. Kolekce byla jako v minulých ročnících žánrově i tematicky
pestrá, převažovaly hrané filmy, snímky dokumentární a animované byly v menšině. Jako
každý rok se tvůrci věnovali především humorně orientovaným snímkům, vedle nich také
psychologickým dramatům, akčním thrillerům či filmovým experimentům.
Soutěž byla rozdělena do tří kategorií: autoři do 20 let (13 filmů), do 30 let (6 filmů) a
studenti či absolventi filmových škol (13 filmů). Délka soutěžních projekcí celkem činila
přibližně sedm hodin, program byl rozdělen do pěti promítacích bloků. V porotě soutěže
zasedl v roli předsedy režisér Saša Gedeon, vedle něj dále filmoví pedagogové Martin Čihák a
Milan Šebesta, scenáristka Barbora Stehlíková a ředitel kulturního domu v Kroměříži Jiří
Králík. Porota pochvalně ocenila zvýšení zájmu mladých filmařů o dokumentární tvorbu a
v oblasti hraného filmu s potěšením přijala úsilí o sdělení, obsažnost a profesionální
zpracování tématu. Jako pozoruhodné a podstatné označila i hledání cest ve skladbě a v
neotřelé významovosti filmového jazyka. Porota také ocenila „mladistvou svěžest štábu
tvůrců Střípků Mladé kamery“ . Programovým doplňkem vlastní soutěže byl tradiční
rozborový seminář, na němž členové poroty společně s autory a diváky hodnotili a
analyzovali zhlédnuté filmy.
Hlavní cenu soutěže (napříč kategoriemi) získal patnáctiletý Jakub Voves a kolektiv žáků ZUŠ
Police nad Metují za dokument o osudech Egona Hostovského Otec nezvěstný. V první
kategorii určené filmařům do 20 let zvítězil snímek Martina Gažara Život na kolečkách,
25
působivý, nesentimentální dokument o životě tělesně postižených mladých lidí. Ve druhé
kategorii nebyla první cena udělena a v kategorii studentů a absolventů filmových škol
zvítězil experimentální snímek Tomáše Polenského z FAMU Praha Utři rohlíky inspirovaný
proměnou lidské osobnosti pod vlivem Alzheimerovy choroby. Cenu diváků si odnesl Jan
Vejnar za film Automatic for the people. Třídenní program zahrnul vedle samotné soutěže
ještě další doprovodné akce. Ve čtvrtek 10. března to bylo tradiční setkání uničovských
amatérských filmařů Video ze šuplíku. V pátek 11. března v 16 hodin byl v městském kině
uveden nový film islandského režiséra Dagura Káriho Dobré srdce. Souběžně s Mladou
kamerou probíhal v Uničově první ročník fotografického festivalu, jehož akce byly
s programem Mladé kamery vzájemně propojeny. Soutěžní projekce byly střídány
vernisážemi několika výstav fotografií, o půlnoci v pátek 11. března proběhl v kině
Kamarádský mixér, tzv. pecha kucha, na níž svou tvorbu prezentovali jak účastnící
fotofestivalu, tak někteří ze soutěžících Mladé kamery. Zakončení Mladé kamery doplnilo
představení olomouckého Divadla Tramtarie, které uvedlo novou hru Kdo chce zabít
Beatles? Soutěžní i doprovodné projekce Mladé kamery navštívilo 350 diváků zejména z řad
studentů středních škol města a blízkého regionu. Otevřením přehlídky široké veřejnosti se
organizátoři snaží popularizovat amatérský film a zvýšit povědomí o méně známých
podobách současné filmové tvorby. Pro autory přináší veřejné projekce možnost
konfrontovat své tvůrčí záměry s reflexí publika a využít těchto poznatků ve své další tvorbě.
Pro interní potřebu návštěvníků a účastníků soutěže byl stejně jako při předchozích ročnících
vydán bulletin Informátor - Mladá kamera Uničov 2011, letos doplněný také o materiál
věnovaný fotografickému festivalu. Aktuální dění bylo průběžně zachycováno formou
videozpravodajství Střípky z Mladé kamery. V přestávkách mezi soutěžními bloky mohli
účastníci zhlédnout přibližně pětiminutové sestřihy z rozhovorů s porotci, tvůrci i diváky. Cíle
Mladé kamery - formou soutěže představit mladé amatérské filmaře, motivovat je k další
tvorbě, nabídnout jim kritické odborné i laické zhodnocení jejich děl, popularizovat tyto
filmařské aktivity před širokou veřejností a v neposlední řadě také tradiční akcí obohatit
kulturní život regionu - se stejně jako v předchozích ročnících podařilo naplnit.
5. 12. Pronájmy
5.12.1. Koncertní síň
Prostory koncertní síně se nejčastěji využívají k pořádání koncertů, výuce varhan, konání
svatebních obřadů, předávání vysvědčení, nahrávání CD atd.Kapacita koncertní síně je až 240
míst.
ZUŠ Uničov
56 x (7 koncertů,13 zkoušek, 36 výukových hodin na varhany )
MÚ Uničov
25 x ( 19 x svatební obřady, 6x předávání vysvědčení )
Gymnázium Uničov
6 x ( koncerty, zkoušky)
DPS Motýli
4 x ( nahrávání CD , 1 koncert )
Ostatní
9 x (koncerty, zkoušky, Muzejní noc)
26
5.12.2. Kinosál MKZ
Kapacita sálu 430 míst.
Agentury 2x Pohodáři, 3 x Výchovné hudební koncerty
ZUŠ Uničov
14x (6 koncertů + 8 zkoušek)
MÚ Uničov
1x (Talent roku )
SŠ Uničov
3x (2 x Gymnázium + 1x OA a SPŠ)
DDM
1x (Carusošou)
Pragokoncert
1x (vystoupení Michala Nesvadby)
Ostatní
4x (přednášky, 2x výroční schůze)
5.12.3. Malý sál, klubovna, bar
Kapacita malého sálku je 100 míst, klubovna 10 míst (využívá se především při výkupu zlata,
schůzky výboru Seniorů a schůzky politických stran), kinobar 30 míst (školení, Kino Senior,
schůzky)
KRS Uničov
40 x jóga s p. Holcovou (každé pondělí od 9.00 – 10.30 hod)
Bohoslužby
26 x (Náboženská obec Církve československé husité v Troubelicích)
Uničovští senioři
26 x (10x taneční odpoledne, 10x schůze výboru, 6x Finanční úřad )
MÚ Uničov
26x (8 x zastupitelstva, 10 x školení, 8 x ostatní)
Schůzky. Pol. Stran 12x (KSČM, ODS, KDU-ČSL)
DDM Uničov
2 x (výstavy)
Kino Senior
3 x (filmová projekce v kinobaru pro seniory)
Besedy
2x
ZŠ a SŠ Uničov
5 x (konference, rauty)
Ostatní
37 x (prodeje, předváděčky, schůze, atd.)
27
6. Kino
počet
počet
představení diváků
tržba
prům.
prům.
návštěvnost vstupné
2011
344
10914
610981
31,7
56,0
2010
399
12223
700712
30,6
57,3
2009
401
12360
733783
30,8
59,4
2008
446
13647
765147
30,6
56,1
2007
424
12429
731783
29,3
58,9
Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že při nižším počtu představení došlo ke snížení
počtu návštěvníků a tržby. Průměrná návštěvnost mírně vzrostla díky vyššímu podílu školních
představení. 298 představení navštívilo 7963 diváků – průměr na 1 představení 26,7. 17
školních představení navštívilo 2958 diváků – průměr na představení 174 diváků. 4
představení artových filmů navštívilo 45 diváků – průměr na představení 11 diváků. Slev na
rodinné pasy v rámci filmových projekcí bylo poskytnuto pro celkem
43 dětí a 25 dospělých. V roce 2011 bylo uvedeno do distribuce 236 premiér, z toho pouze
150 mohlo být promítnuto v našem kině z důvodu technologie projekce.
Počet uvedených filmů podle země původu – celkem 144 titulů
ČR
32
tj. 22%
USA
94
tj. 65%
ostatní 18
tj. 13%
/ VB, Fr, Isl, Nor, Ru, Jap, Ka, Ně, Dá, Šp, Šv, /
Země původu premiér
18%
22%
ČR
USA
ostatní
60%
28
Žebříček návštěvnosti 2011
1
Lidice
ČR
1288
2
Muži v naději
ČR
951
3
Šmoulové
USA
778
4
Harry Potter a Relikvie smrti
USA
644
5
Občanský průkaz
ČR
435
6
Alois Nebel
ČR
388
7
Čertova nevěsta
ČR
358
8
Jak vycvičit draka
USA
324
9
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna
USA
278
10
Shrek třetí
USA
261
V porovnání s rokem 2010 je účast v Top 10 o 13 diváků nižší, 1 film překročil
tisícovku diváků stejně jako v roce 2010.
29
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červene
c
Srpen
Září
Říjen
Počet
filmových
titulů
14
15
16
15
15
19
10
6
15
13
15
13
166
Z toho českých
filmů
4
2
1
2
3
4
2
1
2
5
2
4
32
Počet
filmových
projekcí
celkem
28
27
28
29
34
37
18
13
31
24
26
23
318
Z toho českých
filmů
7
4
1
5
7
9
5
3
8
7
4
8
68
Zrušená
představení
2
1
4
4
6
3
1
0
1
3
1
0
26
Uzavřená
představení
1
1
1
1
1
5
0
0
1
1
1
4
17
156
159
131
136
138
435
0
0
205
183
157
995
2 695
797
562
550
457
562
1 498
561
280
2 291
1 432
650
1 314
10 954
Průměr
návštěvnosti
28,46
20,81
19,64
15,76
16,53
40,49
31,17
21,54
73,90
59,67
25,00
57,13
34,45
OSA
229
155
153
110
167
327
200
100
673
460
184
296
3 054
Tržba celkem
46 655
31 490
31 214
22 570
34 003
66 831
40 600
20 324
136 900
93 440
37 386
60 470
621 883
Odvod vč. DPH
27 377
18 320
20 226
13 205
19 964
38 382
23 903
11 966
80 364
54 949
21 936
35 316
365 908
Tržba MKZ
19 049
13 015
10 835
9 255
13 872
28 122
16 497
8 258
55 863
38 031
15 266
24 858
252 921
Počet
návštěvníků
na uzavřená
představení
Počet
návštěvníků
celkem
30
Listopad Prosinec
Celkem
7. Knihovna
Posláním Městské knihovny je získávat, zpracovávat, uchovávat a poskytovat informace,
literaturu a další kulturní hodnoty. Poskytujeme služby široké veřejnosti, zejména je kladen
důraz na práci s dětmi a mládeží, včetně role sociální (bezplatné počítačové kurzy pro
seniory, nezaměstnané).
7.1.Čtenáři a návštěvníci
V roce 2011 bylo v knihovně registrováno 1479 čtenářů, z toho 1049 v dospělém oddělení a
430 v dětském oddělení .
Věkové rozložení čtenářů (dospělé oddělení)
1,64%
do 15-ti let
10,84%
2,93%
13,15%
13,30%
14,67%
16 až 19 let
20 až 29 let
30 až 39 let
40 až 49 let
50 až 59 let
12,23%
23,41%
15,55%
60 až 69 let
70 až 79 let
nad 80 let
Věkové rozložení čtenářů (dětské oddělení)
13,95%
0,23%
do 15-ti let
16 až 19 let
20 až 29
85,82%
31
Složení čtenářů dětského oddělení podle
jednotlivých škol
8,47%
2,35%
ZŠ Haškova
2,35%
ZŠ Pionýrů
0,47%
2,12%
22,59%
ZŠ U Stadionu
Gymnázium Uničov
13,65%
SPŠ a OA Uničov
MŠ
Ostatní SŠ
26,12%
20,71%
Ostatní ZŠ
SOŠ hotelnictví
Čtenáři uskutečnili v roce 2011 18.118 návštěv.
Počet návštěvníků od r. 2003 do 2010
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
27281
18611
18643
2003
2004
18153
19286
2005
2006
19621
2007
21712
2008
2009
17203
18082
2010
2011
Srovnávací tabulka počtu knihovních jednotek, počtu čtenářů a počtu výpůjček za roky 20032011 viz. Níže.
Čtenáři
2000
1500
1000
500
0
1487
1408
967
520
2003
902
506
2004
1543
1491
1490
1467
1434
1394
1042
1036
1027
1021
1005
990
522
464
454
429
425
404
2005
počet čtenářů celkem
2006
2007
čtenáři dospělé oddělení
32
2008
2009
čtenáři dětské oddělení
2010
1479
1049
430
2011
7.2. Výpůjčky
V roce 2011 bylo realizováno 69.004 výpůjček, z toho bylo 21.674 prolongací. Počet výpůjček
periodik činil 6865.
Počet výpůjček
100000
84898
84925
85836
94150
88688
86516
83772
80000
66372
69004
2010
2011
60000
40000
20000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
V dospělém oddělení bylo půjčeno 64 047 titulů beletrie, 4 957 periodik. V dětském oddělení
17 620 titulů beletrie, 1908 periodik.
Složení výpůjček dle tématického zaměření
(dospělé oddělení)
5,43%
16,56%
1,55%
69,28%
naučná lit pro dospělé
krásná lit pro dospělé
33
naučná lit pro děti
krásná lit pro děti
Složení výpůjček dle tématického zaměření
(dětské oddělení)
5,84%
14,24%
55,83%
naučná lit pro dospělé
14,32%
krásná lit pro dospělé
naučná lit pro děti
krásná lit pro děti
Počet výpůjček v dospělém oddělení na 1 návštěvníka činí 5.39 knih, příp. periodik,
v dětském oddělení 3.66 knih, příp. periodik.
Celkem bylo vyřízeno 3 317 rezervací, z toho v dětském oddělení 645, v dospělém oddělení
2.672.
7.3. Meziknihovní výpůjční služba
Obdrželi jsme 130 požadavků na MVS z vlastního fondu, které byly kladně vyřízeny a
zrealizovali jsme 24 objednávek knih z jiných knihoven. Všechny MVS byly vyřízeny výpůjčkou
originálu.
7.4. Kulturně vzdělávací činnost
Během roku 2011 v knihovně proběhlo 6 kurzů výuky na PC pro seniory, jichž se zúčastnilo
27 osob.
Bezplatné internetové služby využívali také nezaměstnaní v počtu 948 osob. Celkem využilo
služeb internetového pracoviště 1 815 návštěvníků.V příštím roce opět plánujeme
počítačové kurzy jak pro seniory, tak i maminky na MD.
34
7.5. Knihovní fond
Za rok 2011 byl přírůstek 1.415 svazků knih. 105 knih dostala knihovna darem. Celkem
knihovna čítá 45.815 svazků knih.
Počet knihovních jednotek
50000
40000
33038
34692
35744
37746
39709
41450
42856
44400
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
45607
30000
20000
10000
0
Přírůstky fondu dle tématických skupin
(počtu knih)
20%
24%
6%
50%
Naučná
beletrie
mládež naučná
35
mládež beletrie
2011
Přírůstky fondu dle tématických skupin (náklady)
16,92%
27,42%
5,67%
49,99%
Naučná
beletrie
mládež naučná
mládež beletrie
V roce 2011 knihovna vlastnila 82 titulů časopisů, celkem činí roční přírůstek 1503 svazků.
Z toho 217 svazků časopisů dostala knihovna darem. Stav fondu periodik činí 9 944 svazků.
7.6. Výměnné soubory
Ve spolupráci s Knihovnou města Olomouce Městská knihovna v Uničově poskytuje
regionální funkce knihovnám místních částí. Jedná se o tvorbu a oběh výměnných souborů,
pomoc při revizi a aktualizaci knihovního fondu, pomoc při vedení knihovnických evidencí,
poradenství a konzultační služby.V roce 2011 jsme obdrželi od KMOL 195 knih. Z tohoto
počtu jsme vytvořili 13 souborů, které byly doručeny do knihoven místních částí.
36
7.7. Akce konané v knihovně
7.7.1. Besedy s autory
25.3. Marek Šolmes Srazil, Praha – spisovatel, hudebník a učitel v MŠ
pořad „Pohádky do postýlky“ pro předškolní děti z MŠ
25.3. Doc. Iva Málková, Ostrava – vysokoškolská profesorka, autorka knih o F. Hrubínovi
přednáška „Milý Františku“ – pro veřejnost
1.5. Adolf Dudek, Frenštát pod Radhoštěm – ilustrátor, pořad pro děti z mateřských škol –
Hrajeme si na malíře - akce pro seniory z Centra sociálních služeb – První veselý kurz
kreslení
1.5. Ida Myslikovjanová, Olomouc – astroložka a spisovatelka
Zdeněk Myslikovjan, Olomouc – astrolog a psycholog
beseda Astropsychologie a rodina – pro veřejnost
9.11. Petra Braunová, Praha – spisovatelka
besedy pro žáky základních škol
1.5. MUDr. Zuzana Čajková, Nový Malín – homeopatická lékařka
přednáška Imunita a alergie, homeopatická prevence a léčba – pro veřejnost
7.7.2. Výstavy
Únor
7.2.-10.3.
Zima – v dětském oddělení.
vystaveno 47 výtvarných prací dětí, pořadatel DDM Uničov
Březen
11.3.-31.3.
Tereza Sochorová – dospělé oddělení
výstava mezi knihami o psaní, čtení, vyprávění a naslouchání, série fotografií a
videí z let 2006-2010
12.3 -30.3.
Sad – ve věžičce, strukturovaný sociální projekt na pomezí fotografie, lokální
historie, zemědělství a sociální terapie, vernisáž 12.3., kurátor Jan Freiberg
Květen
10.5.-31.5.
„Jak vidíme Dudka“ – obě oddělení
vystaveno 43 prací dětí ze ZUŠ Uničov 9 autorů nejlepších prací obdrželo
originální diplom od A.Dudka
Listopad
7.11-30.11.
Barevný podzim – v dětském oddělení
vystaveno 86 výtvarných prací dětí, pořadatel DDM Uničov
21.11.-16.12. prodejní výstava dětských knih z nakladatelství Thovt – obě oddělení
Prosinec
6. ročník vánoční prodejní výstavy rukodělných prací dětí
1.12. – 13.1. ze stacionáře Jasněnka – dospělé oddělení, vybraná částka ve výši 2.002,- Kč
byla předána zástupcům stacionáře
37
7.7.3. Soutěže pro děti
Listopad
Čarodějnický kvíz
účast 43 dětí, ze správných odpovědí se vylosovali 3 výherci, kteří obdrželi
po 2 ks vstupenek na film Saxána a lexikon kouzel
Co víš o zemích EU?
Pro 6.třídy ZŠ ( Uničov, Medlov ), zaměřena na literárně-zeměpisné znalosti
akce byla pořádaná ve spolupráci s MEIS Uničov , účast 15 dětí ( 5 družstev ),
každý soutěžící obdržel knihu a tričko
Prosinec
Vánoční kvíz
účast 26 dětí, ceny z vlastních zdrojů
7.7.4. Ostatní akce
3.1.-28.2.
17.3-27.7.
19.3.
1.5.
20.4
od září
probíhá:
22.10.
1.5.
Sběr vyřazených lékárniček pro humanitární organizaci Adra, vybráno 40 ks
Počítačové bezplatné kurzy pro seniory. 6 kurzů ( 1 kurz = 3x 2 hod.) pro 27
seniorů
Výtvarná dílna – asijské umění, pořadatel: Občanské sdružení Gaudolino
Uničov
Noc s Andersenem. celostátní akce, pátým rokem proběhlo nocování
v knihovně pro11 dětí
Účast na jarním setkání Klubka ( Klub dětských knihoven ) v Mor. Berouně
Účast na knihovnickém happeningu v Ostravě
„Každý měsíc do knihovny“
žáci 2.B ze ZŠ Haškova navštěvují každý měsíc knihovnu a půjčují si knihy
na předem zvolené téma ( září –Václav Čtvrtek, říjen- Astrid Lindgernová,
listopad –komiksy, prosinec- Bohumil Říha )
Odpoledne deskových a karetních her, pořadatel: Občanské sdružení
Gaudolino Uničov
Předvánoční výtvarné odpoledne, pořadatel: Občanské sdružení Gaudolino
Uničov
7.7.5. Souhrn všech akcí
Besedy s autory:
Výstavy:
Soutěže pro děti:
Počítačové kurzy:
6x
7x
3x - účast 84 dětí
6x - účast 27 seniorů
38
7.7.6. Seznam besed
Leden:
7.1.
14.1.
26.1.
Únor:
16.2.
Březen:
9.3.
11.3.
17.3.
20.3.
25.3.
Duben:
6.4.
8.4.
13.4.
15.4.
27.4.
28.4.
29.4.
Květen:
4.5.
11.5.
13.5.
18.5.
20.5.
25.5.
ZŠ Pionýrů 2.A
ZŠ U Stadionu 9.A
ZŠ Pionýrů 2.B
18 dětí
15
16
knihovnická lekce
Karel Čapek
knihovnická lekce
ZŠ Pionýrů 4.A
ZŠ Pionýrů 4.B
22
21
báje, bajky, pověsti
báje, bajky, pověsti
ZŠ Haškova
MŠ Komenského
Návštěvníci knihovny
Návštěvníci knihovny
MŠ Komenského
MŠ Komenského
Návštěvníci knihovny
25
18
25 dospělých
6 dospělých
42
43
20 dospělých
dobrodružná literatura
Večerníčkovy pohádky
komentovaná prohlídka výstavy
komentovaná prohlídka výstavy
2x pořad – Pohádky do postýlky
- Marek Šolmes Srazil
přednáška – Milý Františku
o básníku F. Hrubínovi
- Doc. Iva Málková
MŠ Komenského
ZŠ U Stadionu 9.A
MŠ Poděbradova
ZŠ Pionýrů 3.B
ZŠ Pionýrů 3.A
Stacionář oliere
MŠ Poděbradova
16
15
19
15
15
7
18
Večerníčkovy pohádky
Michal Viewegh
Večerníčkovy pohádky
české a světové pohádky
čeští ilustrátoři
prohlídka knihovny
Večerníčkovy pohádky
MŠ Komenského
MŠ U Stadionu
MŠ Komenského
MŠ Komenského
MŠ Poděbradova
ZŠ Haškova 1.B
Centrum soc. služeb
22
28
16
23
25
16
16 seniorů
Večerníčkovy pohádky
2x pořad – Hrajeme si na malíře
- ilustrátor Adolf Dudek
ZŠ Pionýrů 2.B
ZŠ U Stadionu 6.A
MŠ Tyršova
Stacionář oliere
19
24
11
33
Centrum soc. služeb
18 seniorů
39
pořad – První veselý kurz kreslení
- ilustrátor Adolf Dudek
české a světové pohádky
báje, bajky, pověsti
Večerníčkovy pohádky
Dopoledne o pejscích
- divadlo, pohádky, ukázky výcviku
Odpoledne o pejscích
27.5.
Září:
12.9.
ZŠ Pionýrů 2.A
20
- ukázky výcviku, povídání
české a světové pohádky
ZŠ Haškova 2.B
17
o knihách Václava Čtvrtka
15.9.
Návštěvníci knihovny
56 dospělých beseda: Astropsychologie a rodina
- Ida a Zdeněk Myslikovjanovi
Říjen:
12.10.
20.10.
21.10.
SOŠ hotelnictví 1.roč.
ZŠ Haškova 6.A
ZŠ Haškova 2.B
14
21
16
prohlídka a služby knihovny
české a světové pohádky
o knihách Astrid Lindgrenové
ZŠ Haškova 7.A
ZŠ Haškova 3.A
ZŠ U Stadionu 3.B
SOŠ hotelnictví 4.roč.
ZŠ Haškova 6.A
ZŠ Haškova 8.A
ZŠ Haškova 2.B
ZŠ Haškova – družina
ZŠ U Stadionu – družina
18
27
21
20
22
22
17
15
15
knihovnická lekce- vznik knihy
3x besedy se spisovatelkou
- Petra Braunová
ZŠ U Stadionu 4.A
ZŠ Pionýrů 3.B
ZŠ U Stadionu – družina
19
20
19
Návštěvníci knihovny
8 dospělých homeopatická přednáška: Imunita
a alergie – Mudr. Zuzana Čajková
19
dobrodružná literatura
13
knihovnická lekce
14
adventní zvyky + soutěže
15
o knihách Bohumila Říhy
16
adventní zvyky + soutěže
18
advent, vánoce
Listopad:
2.11.
9.11.
16.11.
24.11.
25.11.
30.11.
Prosinec:
1.12
2.12.
7.12.
ZŠ U Stadionu 7.A
ZŠ Haškova 1.B
ZŠ U Stadionu – družina
ZŠ Haškova 2.B
ZŠ U Stadionu – družina
ZŠ U Stadionu 4.A
14.12.
16.12.
české a světové komiksy
motivační hry na podporu čtení
Za pokladem kapitána Černovouse
- nakladatelství Thovt
české a světové pohádky
pohádky Josefa Lady
adventní zvyky + soutěže
Celkem:
43x
7x
50x
besedy pro školy
960
dětí a studentů
akce pro veřejnost
149
dospělých
--------------------------------------------------------------------------------1.109
návštěvníků
40
7.7.7. Nejžádanější knižní tituly k výpůjčce
Dospělé odělení
1.
Larsson, S.: Dívka, která kopla do vosího hnízda
2.
Larsson, S.: Dívka, která si hrála s ohněm
3.
Larsson, S.: Muži, kteří nenávidí ženy
4.
Monyová, S.: Srdceboly
5.
Monyová, S.: Blonďatá stíhačka
6.
Moliére, J-B.: Lakomec
7.
Monyová, S.: Citová divočina
8.
Monyová, S.: Matka v krizi
9.
Monyová, S.: Hříšný kanec
10.
Monyová, S.:Konkurz na milence
Dětské oddělení
1.
Meyer, S.: Rozbřesk
2.
Remargue, E. M.: Na západní frontě klid
3.
Pověsti a písničky z Uničovska
4.
Golding, W.: Pán much
5.
Meyer, S.: Stmívání
6.
Davis, J.: Garfield velkorysost sama
7.
Disney, W.: Vzhůru do oblak
8.
Moliére, J-B.: Lakomec
9.
Drijverová, M.: Zlobilky
10.
Erben, K.J.: Kytice
41
8. Městské informační centrum
Informační centrum v Uničově navštívilo v minulém roce celkem 22.654
osob, z toho 372 návštěvníků z ciziny. Nejvíce turistů k nám přijelo ze Slovenska a Polska 109
osob, dále 44 z Německa, 38 z Lotyšska, 18 z Velké Británie, 9 z Holandska, po 6 z Francie a
Španělska, 5 z Kanady, Ruska, Itálie a USA, po 2 z Belgie, Austrálie a Turecka. U 7 turistů
nebyla zjištěna státní příslušnost.
Návštěvnost cizinců dle jednotlivých států
140
120
100
80
60
40
20
0
2009
Ostatní
Australie
Belgie
Kanada
Španělsko
Lotyšsko
Brazílie
Norsko
Venezuela
Turecko
Francie
Italie
USA
Velká Británie
Holandsko
Bělorusko
Litva
Rusko
Ukrajina
Německo
Slovensko
Polsko
2010
Statistika návštěvnosti podle zaměření
1251
4148
130
303
turistika
5600
ubytování
doprava
8085
2014
kultura
památky
1123
internet
galerie
42
2011
Roční statistika návštěvnosti dle jednotlivých měsíců
z
turistika ubytování IDOS kultura památky galerie ostatní internet toho celkem
cizinci
Měsíc
Leden
69
12
39
341
92
422
254
179
16
1408
Únor
50
3
23
429
114
347
280
201
13
1447
Březen
107
12
31
440
120
662
417
262
25
2051
Duben
60
14
25
358
181
296
319
204
33
1457
Květen
157
23
28
489
180
1442
331
275
52
2925
Červen
54
7
17
608
53
670
243
234
26
1886
Červenec
232
9
13
376
63
682
300
104
33
1779
Srpen
254
13
24
398
80
431
432
107
39
1739
Září
108
6
12
536
55
611
326
78
1732
1732
Říjen
93
12
28
524
122
1196
384
130
48
2489
Listopad
37
7
31
638
53
287
548
134
12
1735
Prosinec
30
12
32
463
10
1039
314
106
16
2006
CELKEM
1251
130
303
5600
1123
8085
4148
2014
372
22654
Frekvence návštěvnosti byla ovlivněna turistickou sezónou a pořádáním kulturních akcí ve
městě a okolí. Návštěvnost se zvýšila také účastí občanů na výstavách v galerii, která je
součástí informačního centra - je to více než třetina všech návštěvníků.
MIC prodávalo, mimo vstupenky na akce Městského kulturního zařízení v Uničově, také
vstupenky na akce jiných institucí a agentur v Uničově a okolí, např. ZUŠ Uničov, Gong, ARKS
Plus, Bavi, Zábřežská kulturní atd. Dobrý ohlas měl předprodej permanentek na čtyři
divadelní představení pro rok 2011/2012. Této příležitosti využilo 149 zájemců, tržba činila
106.100 Kč.
MIC jako jedno z mála zařízení v okolí prodává vstupenky sítě Ticketportal na různé akce
kulturního i sportovního zaměření nejen v ČR, ale i v Polsku, Maďarsku a na Slovensku.
V uplynulém roce bylo prodáno celkem 804 kusů vstupenek, celková tržba činila 445 613,Kč, z toho provize 13.838,- Kč.
Od června 2007 se nabídka prodeje vstupenek v MIC na akce různého zaměření rozšířila o síť
Ticketstream . V roce 2011 bylo prodáno 155 vstupenek, celková tržba byla 51.904,- Kč,
z toho provize 1.516,- Kč .
43
MIC zajišťuje také prodej propagačních materiálů města a okolí – v roce 2011 tržba činila
34.738,- Kč.
Za použití internetu a softwarové služby byla utržena částka 6.463,- Kč.
Pro Společnost přátel přírody MIC prodává občanům nálepky „ Reklama do schránky?
Děkuji, nechci“ po 12,- Kč za kus. V minulém roce bylo prodáno 15 kusů těchto samolepek za
180,- Kč .
měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
celkem
počet
prohl.
1
1
1
2
7
19
21
25
7
3
1
celkem
osob
10
14
19
61
154
161
169
184
89
74
1
věž
10,10
0
7
15
2
39
57
58
7
35
1
88
936
231
vst.á 25,14
3
31
94
34
vst.á 50,-
šatl.á
20,-
9
20
6
4
24
13
50
22
198
Kč
100,350,595,925,2770,1360,570,580,750,900,10,0,8910,-
V těchto prohlídkách jsou uvedeny i jednotlivé vstupy na věž v rámci nedělních vstupenek,
zakoupených v šatlavě či muzea baroka a vstupy zdarma v rámci Olomouc region Card
Graf prodeje vstupenek na městské památky
57
1 10
14 19
35
46
58
116
57
79
44
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
MIC je od 25. 5. 2005 sběrným místem pro vylepování plakátů firmy RENGL s.r.o. z Liberce.
V roce 2011 byly přijaty plakáty od 156 zájemců o vylepení plakátů v celkové částce
112.469,- Kč.
Činnost MEIS v roce 2011
MIC je současně i Městským evropským informačním střediskem v Uničově a je součástí sítě
informačních středisek Europe Direct v Olomouckém kraji.Pravidelně se účastní školení a
seminářů pořádaných Europe Directem .
Hlavní činností střediska je poskytování informací veřejnosti o Evropské unii,zajišťování
informačních materiálů o EU, pořádání besed, přednášek a propagačních akcí pro školy i
veřejnost.
Městské evropské informační středisko v Uničově v loňském roce navštívilo 43 zájemců o
různé materiály týkající se Evropské unie. Většinou se zajímali o možnostech studia a práce
v zemích EU.
MEIS se zapojilo do projektu Europe Direct Olomouc, obdrželo příspěvek od statutárního
města Olomouc ve výši 25.000,- Kč a spolu s MKZ a knihovnou zorganizovalo několik akcí pro
žáky, studenty i občany Uničova.
První akcí, podle níž byl nazván celý projekt „ Jak znám své město, kraj, zemi a Evropu“ byla
vědomostní soutěž. Formou kvízu soutěžilo ve třech věkových kategoriích 69 návštěvníků ze
78 příchozích. Soutěž byla doplněna ochutnávkou specialit některých států EU. Další akcí
v rámci projektu byla oblíbená cestopisná beseda - tentokrát o Rakousku a účastnilo se jí 54
občanů.
Dětem šestých tříd patřila literárně - vědomostní soutěž o EU. Poslední akcí byl večer
amatérského videa „Video ze šuplíku“ s návštěvností 58 osob.
Příspěvek byl použit na nákup propagačních materiálů, odměn soutěžícím, občerstvení a
samotnou realizaci jednotlivých akcí.
45
9. Muzea
9.1. Muzeum vězeňství – Šatlava
9.1.1. Provozní záležitosti
Muzeum vězeňství Šatlava bylo pro veřejnost otevřeno od 1. čerevence 2010.
Pracovní tým je tvořen jedním stálým pracovníkem (Mgr. Jaroslav Franc, odborný historik) a
dvěma brigádníky (p. Danuše Běhůnková, sl. Klára Weigelová)
Muzeum je pro veřejnost otevřeno v měsících červenec a srpen denně mimo pondělí
od 10:00 do 12:00 a od 12:30 do 17:00. V období září – červen je otevírací doba muzea ve
středu, čtvrtek a pátek od 14:00 do 17:00, v neděli od 10:00 do 12:00 a od 12:30 do 17:00.
Pro organizované výpravy je možno při objednání 14 dní předem poskytnout prohlídku
muzea i mimo otevírací dobu.
Základní vstupné je stanoveno ve výši 40 Kč, snížené ve výši 20 Kč (studenti,
důchodci), rodinná vstupenka ve výši 100 Kč, nedělní základní vstupné ve výši 50 Kč, nedělní
snížené ve výši 25 Kč. Nedělní vstupenka opravňuje ke vstupu nejen do muzea vězeňství, ale i
do muzea U Vodní branky, do minoritského kláštera při kostele Povýšení sv. Kříže, do Muzea
baroka, do Vesnického muzea ve Střelicích a opravňuje k výstupu na radniční věž. Děti do 6-ti
let a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P mají vstup zdarma.
9.1.2. Návštěvnost
a) neplatící (přednášky, projekce, hosté města, akce pro děti) 5720 osob
b) platící
Základní vstupné
210x
210 osob
Snížené vstupné
545x
545 osob
Rodinné vstupné
21x
82 osob
Rodinné pasy
6x
30 osob
Nedělní vstupné základní
59x
59 osob
Nedělní vstupné snížené
392x
392 osob
Celkem
1233x
1318 osob
Pozn.: Bez návštěvníků, kteří si zakoupili vstupenku v jiném muzeu (v případě nedělních
vstupenek), držitelů Olomouc Region Card, a kteří platili fakturou přes MKZ)
c) celkem platící a neplatící 7038 návštěvníků
46
9.1.3. Propagace instituce
Muzeum vězeňství Šatlava bylo propagováno formou TV reportáží (R1 Morava),
v tisku (Mladá fronta Dnes, časopis GONG, Vlastivědná revue Střední Morava, regionální
periodika) a na webových stránkách (stránky muzea, město Uničov). Propagační materiály
byly poskytnuty informačním centrům (Litovel, Šternberk, Olomouc, Mohelnice) a okolním
památkovým objektům. Byly zhotoveny pohlednice Šatlavy a turistická známka, které byly
návštěvníky muzea již delší dobu poptávány. Muzeum oslovilo s nabídkou exkurzí a
pracovních listů základní a střední školy. Došlo k obměně textů v informačních kioscích a
doplnění dobovými ilustracemi, vytvoření průvodců v AJ a NJ. Zhotovena byla i komplexní
informační brožura o uničovských muzeích jak v ČJ, tak v AJ a NJ. V roce 2012 je domluvena
praxe studentů historie, archivnictví a muzejnictví.
9.1.4. Přednášková, výstavní činnost a proběhlé akce
Stálá expozice je tvořena zápůjčkami mučicích nástrojů a jejich kopiemi, a kopiemi
archiválií, týkající se městského soudnictví ve středověku. Prostory cel jsou doplněny
figurínami a interaktivními kiosky. Akviziční činnost spočívá v získávání písemných dokladů
s tématikou vězeňství (fotografie a pohlednice věznic v ČR, novinové články a knižní
publikace). V prostorách muzea se konají cca 1x za dva měsíce menší výstavy, na některých
se podílelo i Vlastivědné muzeum v Olomouci a Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc.
Byly realizovány výstavy „Uničovští ostrostřelci“, „Kterak Uničovští hřešili“, „František Josef
I.“ a „Dějiny jednoho města: Cheb/Eger“. S největším ohlasem se setkala výstava militárií a
uniforem „Proměny vojenské výstroje v období 17. až 20. století“, jejichž repliky zapůjčila
agentura Gryff. Na tuto výstavu, zorganizovanou Odborem kultury MěÚ Uničov, navazovala
neméně úspěšná prosincová přednáška předního odborníka na tematiku vojenství PhDr.
Karla Podolského z katedry historie na FF UP v Olomouci a dlouholetého pracovníka ve
Vlastivědném muzeu Olomouc „Vojenské myšlení, strategie a taktika v éře stálých armád.“
Dále se uskutečnily přednášky o Václavu II. a jeho vztahu k Uničovu (Mgr. J. Šrámek z KH UP),
o kardinálu Ditrichštejnovi, o Božích soudech – ordálech (Mgr. L. Míča z KH UP) a osobě
Zikmunda Albíka z Uničova. Proběhla filmová projekce snímků z cyklu Promítej i ty sdružení
Člověk v tísni „Smrt ukamenováním“, „Zločinci podle zákona“, „Vnoučata kubánské
revoluce“ a „Hlad“. Velkou odezvu u veřejnosti nalezly akce v rámci muzejní noci a Dnů
evropského dědictví. Pro nejmenší návštěvníky byly dále připraveny akce „Stezka odvahy v
arestu“ a předvánoční „Ježíšek v Šatlavě“ s bohatým doprovodným programem.
9.2. Muzeum U Vodní branky
Muzeum U Vodní branky je tvořeno stálou expozicí Vlastivědného muzea v Olomouci.
Zahrnuje historii Uničovska od pravěku až po 1. polovinu 2. století. Veřejnosti je muzeum
přístupné vždy v neděli od 10:00 do 17:00, po dohodě i v jiné dny. Provoz a službu zajišťuje
muzeum vězeňství Šatlava. Muzeum se zúčastnilo Muzejní noci, Dnů evropského dědictví a
konaly se zde příležitostné akce ze strany občanského sdružení Gaudolino. V roce 2012 se ve
spolupráci s Vlastivědným muzeem plánuje obměna stávajících exponátů.
47
9.3. Galerie a expozice k dějinám minoritského řádu
Galerie je využívána převážně místními mladými umělci k příležitostnému vystavování děl.
Expozice k dějinám řádu minoritů je přístupná veřejnosti vždy v neděli od 10:00 do 17:00, po
dohodě i v jiné dny. Provoz a službu zajišťuje muzeum vězeňství Šatlava. Výstavní činnost je
úzce provázána s konanými akcemi v koncertní síni (koncerty, filmové projekce). Galerie i
expozice byl součástí Muzejní noci a Dnů evropského dědictví. V roce 2012 se počítá
s vystavováním děl umělců a fotografů z Olomouce a Uničova, plánuje se obměna stávající
expozice k dějinám řádu minoritů.
48
10. Hospodaření příspěvkové organizace
10.1. Hospodaření příspěvkové organizace MKZ Uničov v r. 2011,
tvorba a použití fondů
49
50
10.2. Plán a skutečnost nákladů a výnosů MKZ Uničov r. 2011
s komentářem
51
10.3. Rozdělení HV za rok 2011
52
10.4.1. Závazné ukazatele MKZ Uničov pro rok 2011
53
10.4.2. Závazný plán nákladů a výnosů na rok 2011
10.4.3. Odpisy pro rok 2011
54
10.4.4. Usnesení RMě - Změna závazných ukazatelů
55
10.4.5. Žádost o opravu závazných ukazatelů MKZ Uničov pro rok 2011
56
10.4.6. Úprava plánovaného rozpočtu na rok 2011
57
10.4.7. Plán a skutečnost nákladů a výnosů na rok 2011
58
10.5. Neuhrazené závazky a pohledávky
59
10.6. Výkaz zisku a ztráty MKZ Uničov za rok 2011
60
10.7. Uskutečněné investiční a neinvestiční akce za rok 2011
Plánované a uskutečněné neinvestiční akce MKZ za rok 2011:
Muzeum U Vodní branky - vybavení novým nábytkem v celkové ceně 22.790,- Kč
Dokoupení postaviček do uničovského betlému 3 ks v celkové ceně 15.000,- Kč
MKZ bar - dovybavení barovými stolky pro konání filmových projekcí v baru v celkové ceně
24.816,- Kč
61
10.8. Seznam pořízeného majetku za rok 2011
62
10.9. Zpráva o výsledku inventarizace majetku
63
10.10. Vyhodnocení doplňkové činnosti
Součástí doplňkové činnosti MKZ Uničov je činnost v pronájmech prostor MKZ (zisk 136.543,Kč ) provozování nápojového automatu ( zisk 7.164,- Kč ) a provozování prodeje zboží v baru
( zisk 10.121,- Kč ).Kladným hospodářským výsledkem dotujeme hlavní činnost MKZ Uničov.
10.11. Rozčlenění činností MKZ Uničov
64
10.12 Fotodokumentace akcí MKZ Unicov
65
Prodejní výstava fotografií Sáry Saudkové
Prodejní výstava obrazů Vladimíra Zubova
Z kolébky do kočárku – výstava kolébek a kočárků Stanislav Holý - Výběr z díla
Výstava turistických známek
a kola se točí dál“ - výstava kol
66
Výstava loutek zapůjčených chrudimským Muzeem Magická místa-fotografie Tomáše Janíčka
Děti zdobí stromeček – výstava stromečků uničovských mateřských škol
Výstava betlémů - různé techniky z různých materiálů
67
Download

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011