plk. Mgr. Lukáš Habich
Problematika kybernetické kriminality mezi dětmi z pohledu Policie ČR
Anotace
Příspěvek se zabývá problematikou kybernetické kriminality1 mezi dětmi z pohledu Policie
ČR a zároveň pojednává o novém dílčím vědeckovýzkumném úkolu na PAČR č. 8/4, kde je
úkolem analyzovat možnosti tvorby a správy elektronických studijních opor pro výuku a
vědecké působení v oblasti práva a bezpečnosti. V rámci vědeckovýzkumného úkolu byla
provedena dotazníkovou metodou analýza na územních odborech Policie ČR zaměřená na
počty spáchaných skutků kybernetických útoků mezi dětmi a počty proškolených osob včetně
existence metodického pokynu. V příspěvku je pro Policii ČR uveden eliminační a
preventivní návrh řešení a poznatky z policejních složek států Evropské unie.
Anotation:
The paper deals with the topic of cybercrime committed by children viewed from the
standpoint of the Police of the Czech Republic. At the same time it describes a new
component assignment No 8/4 for the Police Academy of the Czech Republic. The aim of this
assignment is to analyse the possibilities of creating and maintaining electronic study support
for teaching and/or scientific research in the field of law and security. Within the framework
of this research assignment an analysis performed with the aid of questionnaires has been
made at the territorial departments of the Police of the Czech Republic. The analysis focused
on the number of cyber attacks committed by children. It also sought to find out the number
of specially trained persons and the existence of a methodical instruction. The paper also
contains an eliminating and preventative solution proposal as well as pieces of information
stemming from the police units of EU countries.
Úvod
Problematika kybernetické kriminality mezi dětmi z pohledu Policie ČR je řešena v rámci
výzkumných projektů na Policejní akademii ČR. Jedná se o dílčí vědeckovýzkumné úkoly
(dále jen DVÚ) č. 4/4 a č. 4/8. Odpovědným řešitelem DVÚ č. 4/4 s názvem „Informační
1
Dle JUDr. Štěpána Kalamára, Ph.D. z kriminalistického hlediska kybernetickou kriminalitu rozumíme skupinu
trestných činů společensky škodlivých jednání prostředky výpočetní techniky v podmínkách informačních a
komunikačních systémů, programového vybavení a databází.
bezpečnost a kybernetická kriminalita v organizaci“ je doc. RNDr. Josef Požár, CSc. Cílem je
analýza současných trendů kybernetické kriminality, studium jejich podstaty a vlivů na okolní
prostředí a návrh doporučení pro jejich forenzní analýzu. V rámci projektu jsou monitorovány
a zhodnoceny postupy a prostředky sloužící k identifikaci jednotlivých hrozeb a útoků v
kontextu s informační bezpečností. Jedním s cílů je snaha o vytvoření nových metod pro
odhalování a vyšetřování kybernetické kriminality. Odpovědným řešitelem DVÚ č. 4/8 s
názvem "Elektronická podpora výuky a vědeckého působení v oblasti práva a bezpečnosti“ je
JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D. Cílem dílčího úkolu je analýza možnosti tvorby a správy
elektronických studijních opor pro výuku a vědecké působení v oblasti práva a bezpečnosti.
Jedná se o předměty a kurzy na Policejní akademii ČR s názvem „Teorie informační
bezpečnosti a Bezpečnosti informací“. Studijní opory a vědecké působení v oblasti práva a
bezpečnosti je zejména určeno pro studenty Policejní akademie ČR v Praze a odborníky na
informační bezpečnost. Jedním s cílů je vytvoření elektronického časopisu (více na
internetových stránkách www.teorieib.cz).
V řešení problematiky kybernetické kriminality mezi dětmi z pohledu Policie ČR byly
stanoveny tři hypotézy.
1. Protiprávní jednání spočívající v elektronické komunikaci mezi dětmi není u Policie
ČR řešeno (zaevidováno v IS).
2. Je znám metodický postup policie a orgánů státní správy a samosprávy v otázce
kybernetické kriminality mezi dětmi a příslušníci Policie ČR byli v rámci dané
problematiky dostatečně proškoleni.
3. Policie ČR provádí v rámci informační bezpečnosti dostatečnou prevenci.
Jedním z důvodů zahrnutí řešení problematiky kybernetické kriminality do DVÚ na Policejní
akademii ČR v Praze je reakce na zvyšující se útoky na lidskou důstojnost pomocí
elektronických prostředků mezi dětmi v rámci výzkumného projektu s názvem „E-Bezpečí“
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v
Olomouci2. Analýzou statistických dat
zjištěných prostřednictvím anonymního dotazníku o výzkumném vzorku 12533 dětí na více
2 Projekt E-Bezpečí je celorepublikový projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu
spojenou s rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. Projekt je realizován Centrem prevence
rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s dalšími organizacemi.
Projekt se zaměřuje na nebezpečné internetové fenomény, které ohrožují jak děti, tak i dospělé uživatele
internetu.
než 4000 základních školách bylo zjištěno, že se s kyberšikanou setkalo více než 59 % dětí
(oběti, svědci, agresoři).
1
Výzkumné šetření
V problematice kybernetické kriminality mezi dětmi z pohledu Policie ČR bylo analýzou dat
pomocí dotazníkového šetření na 57 územních odborech Policie ČR zjištěno, že 43 územních
odborů policistů prvotně zpracovává oznámení mající znaky útoků na lidskou důstojnost
pomocí elektronických prostředků mezi dětmi na základních útvarech (obvodních odděleních)
Policie ČR, 33 územních odborů na oddělení obecné kriminality, 3 na oddělení hospodářské
kriminality, 3 na oddělení analytiky a 3 uvedly, že na jiném útvaru (některé územní odbory
uvedly prvotní zpracování u více oddělení). Následně po přijetí oznámení zpracovává
oznámení 17 základních útvarů (obvodních oddělení) Policie ČR, 49 oddělení obecné
kriminality, 4 oddělení hospodářské kriminality, 3 oddělení analytiky a 1 územní odbor uvedl,
že problematiku zpracovává někdo jiný. Dotazníkovou metodou bylo dále zjištěno, v jakých
tarifních třídách příslušníci Policie ČR danou problematiku zpracovávají (viz obr. č. 1)
Zpracování protiprávních útoků
dle tarifních tříd
40%
3 TT
41%
17%
4 TT
5 TT
6 TT
7 TT
2% 0%
Obr. č 1 Zpracování kybernetických útoků mezi dětmi dle tarifních tříd Policie ČR
Uvedeným dotazníkem bylo dále zjištěno nedostatečné proškolení policistů na jednotlivých
územních odborech a rozdílné početnosti protiprávních skutků (zaevidovaných jako TČ, PŘ a
Č.j.) Existenci metodického pokynu uvedli pouze čtyři územní odbory (strukturovaným
rozhovorem bylo zjištěno, že se jedná o teoretické a výzkumné materiály projektových skupin
zabývajících se kybernetickou kriminalitou mezi dětmi). V rámci projektu „Bezpečně online
pro Vysočinu“3 bude v letošním roce proškoleno 30 policistů základních útvarů Krajského
ředitelství Policie ČR.
3
Hlavním cílem projektu je snižování míry a závažnosti kybernetické kriminality a elektronického násilí
páchaného na dětech a mladistvých, případně dětmi a mladistvými, v Kraji Vysočina. Projekt zvýší gramotnost v
Po zpracování kompletního dotazníkového šetření bude sestaven dotazník zaměřený na
připravenost řešit danou problematiku u jednotlivých policistů na základních útvarech Policie
ČR. Dotazník bude zaměřen na:
1) Rizika sociálních sítí.
2) Řešení dané problematiky v přímém výkonu služby.
3) Prevenci na školách.
4) Právní vědomí.
5) Proškolení.
2
Návrh eliminace a prevence útoků
V rámci projektu „i-Bezpečná škola“4 byl vytvořen návrh spolupráce státních institucí a
místní samosprávy v problematice řešení kybernetické kriminality mezi dětmi. Návrh spočívá
ve vytvoření dotazníku s názvem MRK5 („míra rizika kyberšikany“), který by vyplnil
proškolený policista a následně by jej adresoval na Orgán sociálně právní ochrany dětí. Za
podpory Centra národního bezpečnějšího internetu by došlo k odstranění závadného materiálu
na sociální síti a v případě potřeby by svou roli zaujmul dětský psycholog, popřípadě speciální
pedagog.
Preventivní opatření je uvedeno v Usnesení vlády ČR č. 925 ke Strategii prevence kriminality
v ČR na léta 2011 – 2015 a spočívá ve snížení rizik kriminálního jednání na úrovní obcí a
krajů, v integraci efektivní prevence do výkonu práce Policie ČR, v podpoře národních
specifických projektů a programů a ve vytvoření stálého systému sběru, analytického
zpracování, předávání a poskytování informací v oblasti prevence kriminality mezi všemi
subjekty státní správy a samosprávy. V preventivním opatření je dále uvedeno zaměření na
vzdělávání a proškolení osob, které provádějí vyšetřování kybernetické kriminality a
vzdělávání policistů (zahrnutí do ZOP). Činnost policejních preventistů se bude na místo
současných osvětových a vzdělávacích aktivit výrazně zaměřovat na podporu plnění
online bezpečnosti napříč odbornou i laickou komunitou regionu. Projekt probíhá díky podpoře Ministerstva
vnitra, dotačního programu prevence kriminality na rok 2013.
Cílem projektu je propojení odborníků působících v Kraji Vysočina, které se s jevy mohou setkat v praxi a
účastní se na řešení vzniklých problémů. Výstupem projektu by měla být fungující síť konkrétních pracovníků,
která má vysoké povědomí o problematice a bude připravena účinně intervenovat (při výskytu rozvinuté
kyberšikany, groomingu, sextingu, krádeže účtů a zneužití dat apod.).
4 Národní centrum bezpečnějšího internetu je partnerem projektu „i-Bezpečná škola“, zaměřeného na vzdělávání
a prevenci v oblasti rizik a sociálně patologických jevů spojených s užíváním internetu a moderních online
technologií. Projekt realizujeme ve spolupráci s Vysočina Education, institucí pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků v kraji Vysočina.
5 Dotazník zaměřený na otázky, který by měly rozpoznat nebezpečnost jednání agresora, vztah agresora a oběti a
pomoc oběti útoku.
klasických základních policejních činností i nových úkolů v oblasti bezpečnostních analýz,
přičemž propagační a osvětová agenda zůstane tiskovým mluvčím.
V souladu se strategickými úkoly uvedených v Usnesení vlády č. 925 ke Strategii prevence
kriminality na léta 2011 - 2015 byl navržen fungující model eliminace a prevence ve Walesu
s názvem „E – crime Wales“. Uvedený model spočívá v edukačním procesu příslušníka
policie ve škole. Vybraní příslušníci Policie ČR zařazení na základním útvaru dochází v rámci
obchůzkové činnosti do školy, kde ve 2 hod. měsíčních intervalech působí edukativně na žáky
v hodinách občanské nauky (tzv. „policista ve školním prostředí“). Před samotným procesem
vybraní policisté absolvují doplňující pedagogické studium. Při řízeném rozhovoru
s vedoucím místního oddělení pořádkové služby ve Walesu bylo zjištěno, že tímto modelem
prevence došlo ke snížení kriminality u dětí do 15 let téměř o 5 %.
RODIČE A
DĚTI
LINKA
DŮVĚRY
Obr. č. 2 Působení příslušníků Policie ČR ve školách v rámci prevence
Bez pochopení příčinných souvislostí nelze úspěšně ani koncipovat prevenci zločinnosti
v oblasti informací, a tím méně promýšlet efektivní bezpečnost informací. I když nemůžeme
při fungování lidského organismu vyloučit řadu „vnitřních informačních procesů.“ Vychází se
ze skutečnosti, že v převážné a podstatné části lidského života probíhají informační procesy
v oblasti psychiky. Tím se člověk také podstatně liší od jiných živých i neživých systémů.
Nelze přehlédnout i některé volní vlastnosti jedinců, jejich nedostatečnou vůli udržet
informace v tajnosti a podléháním přílišné sdílnosti.
Cílem prevence je předejít vzniku příčin podmínek zločinnosti kriminality nebo odvrátit
toto nebezpečí, pokud vznikají náznaky ohrožení a překazit či zabránit procesům, které mají
nežádoucí a kriminogenní účinky. 6
3
Poznatky ze zahraničí
V součinnosti s odborem Národní jednotky Europolu ÚSKPV PP ČR byly dotazníkovou
metodou policejním sborům EU položeny otevřené otázky spočívající v systému řešení
problematiky kybernetické kriminality mezi dětmi. Velmi dobrou legislativní úpravu má
Estonsko, které vykazuje dětskou kybernetickou kriminalitu podle jednotlivého ustanovení
trestního zákoníku. Zajímavý preventivní přístup má policie ve Finsku, kde mají tzv
„Policisty na sociálních sítí“. Cílem Finské policie je v rámci prevence mít v každé škole
svého policistu pro možnost okamžitého kontaktu s dítětem. Svou aktivní účast ve školách
aktivizují formou přednášek a předem připravených metodických listů. Německo vykazuje
statistiku pouze na celkovou dětskou kybernetickou kriminalitu. Ostatní země EU statistiku
uvedené trestné činnosti nevykazují. Velice inspirativní systém prevence má Jižní Wales,
který v rámci programu „E – crimewales“ má tzv. „Policistu ve školním prostředí“. Policista
na základním útvaru v rámci své působnosti dochází cca 2 do měsíce do školy, kde
spolupůsobí jako externista ve výuce. Ve spolupráci se školským odborem krajského úřadu
dle místní příslušnosti mají vypracované učební texty a někteří policisté mají absolvováno i
pedagogické minimum. Ze statistik z roku 2011 vychází, že tímto preventivním účinkem
došlo ke snížení dětské kriminality téměř o 5 %.
Závěr
Kybernetická kriminalita páchaná mezi dětmi a na dětech jsou vzájemně propojené fenomény
a úzce souvisí s informační bezpečností. Jedná se pochopitelně o problematiku
multidisciplinární zasahující do všech sociálních vrstev společnosti. Při eliminaci těchto
protiprávních jednání je zapotřebí propojení subjektů státní správy a samosprávy a začít se
těmto nově se rozšiřujícím protispolečenským jevům dostatečně věnovat.
Policie ČR a další orgány činné v trestním řízení, jakožto správní orgány v ČR ve statistikách
útoky pomocí elektronických prostředků mezi dětmi nevykazují, tudíž počet protiprávních
útoků se nedá objektivně zjistit. Na základě tohoto zjištění byl rozeslán na všechny Územní
odbory Policie ČR dotazník zaměřený na otázky který policejní orgán (policejní útvar) tuto
6
KALAMÁR, Štěpán, POŽÁR, Josef. Vybrané aspekty informační bezpečnosti. Praha: Policejní akademie ČR
v Praze. 2010. 29 s. ISBN 978-80-7251-339-0
problematiku vyhledává, objasňuje a vyšetřuje, počty skutků spáchaných v teritoriu
jednotlivých krajských ředitelství na území ČR, existenci metodiky, která řeší postup
policejního orgánu po zjištění či ohlášení kybernetického útoku, stav proškolení policistů
zabývajících se danou problematikou a snaha o sestavení souboru otázek, které by policistovi
usnadnily rozhodování po zjištění faktického stavu. Výsledky tohoto kvantitativního výzkumu
však vzhledem k časové náročnosti nebyly v tomto příspěvku zpracovány. Studiem a
analýzou dokumentů nebyl u Policie ČR zjištěn žádný metodický materiál, který by vedl ke
zkvalitnění ve vyhledávání, objasňování a řešení prevence uvedených útoků. Na základě
tohoto zjištění navrhuji pro zkvalitnění výkonu služby na základních útvarech Policie ČR
vytvořit metodický list, který by měl každý policista u sebe. Pomocí této metody by následně
policista vyhodnotil riziko pokračování útoků ze strany agresora. Na tento vyplněný dotazník
by na základě § 6 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů, zaujmul opatření orgán sociálně právní ochrany dětí.
V rámci Kraje Vysočina probíhá projekt „i-Bezpečná škola“, který je v rámci dané
problematiky zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků a projekt „Bezpečně online
pro Vysočinu“, který je zaměřen na vzdělávání příslušníků Policie ČR a pracovníků orgánů
sociálně právní ochrany dětí. Následný navrhovaný projekt je systém fungující ve Walesu tzv
„ Policista ve školním prostředí“ a použití zmíněného dotazníku „MRK“.
Dále je třeba působit na vedení školy, které by se mělo intenzivněji podílet na odhalování
útoků. Právní předpisy pro odhalení jsou na dobré úrovni. Chybí však osvěta v tomto ohledu.
Nelze opomíjet ani určitou míru osobní statečnosti a odhodlání každého pedagoga či vedení
školy. Uvedené útoky mezi dětmi totiž nelze (zpravidla) vyřešit jednorázově. Je to tzv. běh na
dlouhou trať s mnoha překážkami. V poslední době se velmi dobře daří vést preventivní
programy určené pro rodiče před rodičovskou schůzkou ve škole.
Mým hlavním cílem je v současné době, aby otázky, které byly navrženy jako možná řešení,
byly v nejbližší době vyřešeny.
Myslím si, že po zjištění stavu přístupu jednotlivých států k řešení eliminace dětské
kybernetické kriminality by měla česká policie více spolupracovat se školou a školským
zařízením a ostatními subjekty veřejné správy. Dále by měla mít vypracovaný systém na
proškolení osob v dané problematice a v nejbližší době navrhnout nové legislativní normy.
LITERATURA
POŽÁR, Jose f. Informační bezpečnost. Plzeň, Vydavatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2005. ISBN
80-86898-38-5.
MATOUŠEK Oldřich a MATOUŠKOVÁ Andrea. Mládež a delikvence. Praha: Portál s.r.o.,
2010. ISBN 978-80-7367-825-8
KALAMÁR, Štěpán, POŽÁR, Josef. Vybrané aspekty informační bezpečnosti. Praha:
Policejní akademie ČR v Praze. 2010. ISBN 978-80-7251-339-0
Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015. Ministerstvo vnitra,
odbor prevence kriminality. 2011.
plk. Mgr. Lukáš Habich
vedoucí odboru kanceláře ředitele VPŠ MV v Praze
Vyšší policejní škola MV v Praze
mail: [email protected]
Plk. Mgr. Lukáš Habich je příslušníkem Policie ČR a v současné době zastává funkci
vedoucího odboru kanceláře ředitele Vyšší policejní školy MV v Praze. Vystudoval Policejní
akademii ČR v Praze, kde se v rámci doktorandského studia spolupodílí se na řešení dílčích
vědecko – výzkumných úkolů. Působí také jako externista na Policejní akademii ČR v Praze,
je členem pracovní skupiny s názvem „Ebezpečnost“ pro řešení problematiky elektronické
bezpečnosti Kraje Vysočina, člen expertní skupiny v projektu s názvem „i-Bezpečná škola“,
který slouží k vytvoření a pilotní ověření modelu spolupráce institucí Kraje Vysočina v oblasti
elektronické bezpečnosti a spoluorganizátor mezinárodních konferencí. Své výzkumy a
poznatky pravidelně publikuje v odborných časopisech a vědeckých sbornících.
Download

plk. Mgr. Lukáš Habich Problematika kybernetické kriminality mezi