Zápis z jednání Valné hromady Svazu závěsného létání ze dne 27.10. 2012
Která se uskutečnila v restauraci Ponorka na Rané od 16 hodin
Účast: 39 členů s hlasem volebním
Hosté: Jan Brskovský prezident LAA ČR, Jiří Koubík tajemník a ředitel správy LAA ČR a
další hosté
Jednání zahájil a moderování se ujal předseda svazu Radek Bareš.
Přivítal všechny přítomné, seznámil je s programem Valné hromady a zahájil volbu orgánů
Valné hromady.
Program jednání Valné hromady
Volba orgánů VH
Zpráva o hospodaření Svazu ZL
Zpráva o činnosti předsednictva
Vystoupení prezidenta LAA ČR
Vystoupení tajemníka a ředitele správy LAA ČR
Diskuse:
- k činnosti předsednictva svazu
- na ostatní témata
- návrh úkolů pro nové předsednictvo
Rekapitulace úkolů pro nové předsednictvo
Volba nového předsednictva
Schválení usnesení VH
Byl schválen časový limit diskuse 2 minuty
1. Volba orgánů:
Zapisovatel Bronislava Haničáková - odsouhlaseno hlasováním.
Návrhy na mandátovou a návrhovou komisi ve složení:
Návrhová komise:
Lukáš Klika
Jan Matějovský
Miroslav Čáp
odsouhlaseno hlasováním.
Volební komise
Pavel Hofschnaidr
Petr Čejka
Martin Lörincz
Odsouhlaseno hlasováním.
2. Zpráva o hospodaření svazu:
Zprávu o hospodaření svazu, sportovní reprezentace a soutěži MČR od minulé Valné
hromady přednesla Bronislava Haničáková.
3. Zpráva o činnosti předsednictva svazu
Radek Bareš přednesl zprávu části předsednictva.
Dan Vyhnalík a Petr Nedoma s touto zprávou nebyli seznámeni a nemohli se k ní vyjádřit.
Radek Bareš seznámil přítomné s úkoly dané poslední VH.
1. Zatraktivnění MČR v ZL pro všechny létající piloty
2. strana zápisu z Valné hromady Svazu Závěsného létání 2012
2. Organizovat výpravy státní sportovní reprezentace Svazu ZL tak, aby bylo zajištěno
zpravodajství z účasti v soutěži na webu svazu. Zajistit zpětnou vazbu reprezentace
o aktuálním dění na MS a ME.
3. Zajistit důstojnou prezentaci závěsného létání na internetu.
4. Provést anketu mezi členy Svazu ZL, proč nejezdí na závody a na valnou hromadu.
Zhodnotil plnění jednotlivých bodů.
Kritizoval situaci v předsednictvu a zhodnotil práci předsednictva svazu, také špatnou
komunikaci mezi některými členy.
4. Vystoupení Jana Brskovského prezidenta LAA ČR
Informoval o činnosti LAA, také o problematice útoků vedených z Aeronovin.
5. Vystoupení Jiřího Koubíka tajemníka a ředitele správy LAA ČR
6. Diskuse na téma práce minulého předsednictva, nového předsednictva, ostatní
témata:
Byla odhlasována výjimka, aby člen předsednictva mohl mít diskusní příspěvek v délce
5 minut.
Dan Vyhnalík
Zastupoval svaz v Redakční radě časopisu Pilot, informoval o počtu článků o ZL
spolupracuje s V. Bartasem. Vyzval k větší aktivitě k propagaci létání na ZK psaním více
článků do časopisu Pilot.
Další diskutující:
Jan Zima
Petr Čejka
Petr Tuček
Dan Vyhnalík
Radek Bareš
Emil Košťál
Martin Löricz
Dan Zahrádka
Petr Nedoma
Dan Vyhnalík
Radek Bareš
Jindřich Král
Jan Matějovský
Petr Tuček
Jiří Nádvorník
Petr Čejka
Dan Vyhnalík
Jindřich Král
Radek Bareš
Marcel Jurec
Jiří Nádvorník
Dan Vyhnalík
Radek Bareš
Jiří Gut
3. strana zápisu z Valné hromady Svazu Závěsného létání 2012
Jan Matějovský
Radek Bareš
Petr Nedoma
Petr Tuček - navrhuje změnu rankingu
Jan Krofta – připojuje se ke změně rankingu
Vlastimil Bartas
Dan Vyhnalík navrhuje menší počet členů předsednictva (nejlépe 5 členné)
Radek Bareš
Jan Matějovský
Petr Nedoma
Filip Baroch
Jan Krofta
Emil Dvorožňák
Dan Vyhnalík
Petr Tuček
Radek Bareš
Petr Nedoma
Jesenko Miroslav
Jiří Nádvorník
Michal Schwarz
Martin Lörincz
Emil Košťál
Petr Tuček
Jan Matějovský
Jiří Gut
Dan Vyhnalík
Vlastimil Bartas
Emil Dvorožňák
Radek Dykast
Bylo odsouhlaseno, že v 19:30 bude ukončena diskuse.
7. Návrh úkolů pro nové předsednictvo:
Návrhová komise přijala tyto návrhy:
Návrh na změnu počtu členů předsednictva na 5 členů (nutná úprava organizačního řádu
svazu).
Upravit ranking.
Podporovat výcvik, škol a instruktorů.
propagovat ZL.
Prověřit způsobilost inspektorů techniků ZL.
Rozdělit národní žebříček na dotované a nedotované piloty.
Vytvořit a provozovat funkční web závěsného létání.
Nezatěžovat nejlepší reprezentanty dalšími úkoly.
Náhradník pro předsednictvo – udělovat červené a žluté karty za nevhodné chování
Nezkracovat MČR, nechat 2 soutěže
Pracovat na propagaci i mimo web.
4. strana zápisu z Valné hromady Svazu Závěsného létání 2012
Hlasování k jednotlivým návrhům:
Hlasování o počtu členů předsednictva
Pro 5 členů 22 hlasů
Pro 7 členů 15 hlasů
zdržel se 0
Návrhy v předsednictvu budou schváleny, když budou odsouhlaseny alespoň třemi hlasy
(odsouhlaseno 33 hlasy)
Předsednictvo změní Organizační řád Svazu ZL:
2.1.6 Volí tajnou volbou pětičlenné předsednictvo svazu z členů svazu ZL, kteří s kandidaturou
souhlasí.
2.2.3 Schází se k jednání dle rozhodnutí předsedy svazu nebo alespoň tří svých členů a přijímá
rozhodnutí na základě souhlasu nejméně tří svých členů
Projednat s pracovníky Správy LAA ČR způsobilost inspektorů techniky ZL.
Schváleno 32 hlasy
Posoudit ranking pro pořadí v reprezentaci ZL
Nové předsednictvo dostává za úkol podporovat výcvik, školy a instruktory.
Zvýšit propagaci závěsného létání všemi prostředky a vytvoření web. stránek.
Schváleno 24 hlasy
Podporovat pokračovací výcvik pro žáky – „Vrabčení“, odvíjení, vlekání, atd.
Schváleno 33 hlasy
Rozdělit žebříček na dotované piloty (materiálem reprezentace) a nedotované piloty
Návrh nebyl přijat
Změnit stávající systém MČR
návrh nebyl přijat
Návrh, aby nebyli zatěžování výkonní sportovci dalšími úkoly
návrh nebyl přijat
Návrh uložit systém červených, žlutých karet pro výměnu člena předsednictva
Návrh nebyl přijat
8. Volby nového předsednictva svazu
Kandidáti a představení jednotlivých kandidátů
Petr Nedoma
Petr Tuček, Jan Krofta, L. Klika, Jan Matějovský, Petr Čejka – koalice ( přijmou členství
v předsednictvu jen v tomto složení)
Dan Vyhnalík
Petr Čejka
Schwarz Michal
5. strana zápisu z Valné hromady Svazu Závěsného létání 2012
Volební komise seznámila účastníky s počtem členů s hlasem volebním a nadiktovala
přítomným jména nově navržených kandidátů.
Kandidáti:
Tuček
Krofta
Matějovský
Klika
Čejka
Vyhnalík
Nedoma
Schwarz
Výsledky voleb:
Valné hromady se zúčastnilo 39 členů s volebním hlasem.
Bylo odevzdáno 38 hlasovacích lístků. Jednotliví kandidáti získali tyto hlasy:
1. Čejka 31
2. Nedoma 23
3. Matějovský 22
4. Tuček 22
5. Vyhnalík 21
Bylo vyhlášeno nové hlasování, protože byli zvoleni 2 kandidáti, kteří odstoupili
Jako další kandidáty se přihlásili: Miroslav Čáp a Jiří Nádvorník
Výsledky voleb 2.kolo:
Čejka 27
Matějovský 21
Čáp 21
Vyhnalík 21
Nedoma 20
Opět bylo vyhlášeno nové hlasování, protože byl zvolen 1 kandidát, který odstoupil.
Výsledky voleb 3.kolo
Nedoma 31
Čáp 28
Čejka 27
Nádvorník 25
Matějovský 20
Vyhnalík 20
Proběhla volba mezi Janem Matějovským a Danem Vyhnalíkem – kandidáty, kteří získali
stejný počet hlasů:
4. kolo voleb bylo vyhlášeno jako zmatečné, bylo vyhlášeno 5. kolo
6. strana zápisu z Valné hromady Svazu Závěsného létání 2012
5. kolo rozhodnutí mezi dvěma kandidáty, kteří v předchozím kole získali stejný počet hlasů:
Matějovský 18
Vyhnalík 19
Konečné výsledky voleb do předsednictva Svazu Závěsného létání:
Petr Nedoma
Miroslav Čáp
Petr Čejka
Jiří Nádvorník
Dan Vyhnalík
9. Usnesení Valné hromady
Valná hromada zvolila nové předsednictvo ve složení:
Petr Nedoma, Petr Čejka, Miroslav Čáp, Jiří Nádvorník, Dan Vyhnalík
1.
Valná hromada ukládá správě LAA
a.
Prověřit způsobilost inspektorů techniků.
2.
Valná hromada ukládá předsednictvu
a.
podporovat výcvik, školy a instruktory.
b.
zvýšit propagaci závěsného létání všemi prostředky
a zejména vytvořit vlastní webové stránky.
c.
Pokračovat a dále podporovat akce pro široké plénum. (Např.: „Vrabčení“, odvíjení,
vlekání)
Ve velmi pozdních hodinách a silném ruchu byli aklamací doplněni náhradníci delegátů
Konference LAA:
Dan Zahrádka
Miroslav Čáp
Jiří Nádvorník
Valná hromada byla ukončena v 1 hodinu ráno
Zapsala: Bronislava Haničáková
Na Rané dne 28.10.2012
Příloha: Usnesení valné hromady
Download

Zápis z Valné hromady ZL_27října12_konečný