“ Derneğimizin yeni bir hizmeti olan
Mali Hizmetler Bülteni yayın
hayatına başlamıştır ”
2014 / Yıl 1, Tanıtım Sayısı
Makaleler
Derneğimiz Yönetim Kurulunca
Mevzuat Değişiklikleri
gerçekleştirilen Toplantı,
Pratik Bilgiler
Eğitim ve Ziyaretler
2014 / Yıl 1, Tanıtım Sayıısı
başkanın mesajı
04
Başkanın Mesajı
Ümmet ATAY
makaleler
05
Kamu İhale Kanununda Değişiklik:
“İdarelerce veya Mahkeme Kararıyla Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklama”
Selma SEZEN Mali Hizmetler Uzmanı
mevzuat
08
10
Kamu Görevlilerinin Karşı karşıya Oldukları
Etik kurallar
Ahmet İLHAN Mali Hizmetler Uzmanı
Sayıştay Başkanlığından Yönetmelik
5018 Sayılı kanunda düzenlemeler
Mali Takvim
Sahibi
Mahuzder adına Yönetim Kurulu Başkanı
Ümmet ATAY
Hazırlayanlar
Ahmet İLHAN
Bahri AKGÜL
Müjgan ÖZBEK
Selma SEZEN
Cem TOZ
Grafik Tasarım
Murat YERALTI
Görüş öneri ve katılımlarınız için
Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
[email protected]
www.malihizmetler.org.tr
İçindekiler
dernek yönetimi ve
faaliyetleri
14
Yönetim ve Denetim Kurulları
Ziyaretler
Toplantı ve Eğitimler
Etkinlikler
duyurular
26
Kitap yazımı
pratik bilgiler
27
Vergi Oranları
Bütçe Kanunu Cetvelleri
Parasal Sınırlar ve Oranlar
Başkanın Mesajı
Ümmet ATAY
Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Merhaba Sevgili Okuyucularımız,
Mali Hizmetler Bülteni elinizdeki ilk sayısı ile yayın hayatına başlamıştır.
Bülteni sizlere ulaştırmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz.
Üçer aylık periyodlar halinde çıkarmayı planladığımız Bülten ile ülkemizde
etkin bir mali yapı oluşmasına katkı sağlamayı ümit ediyoruz. Kamu mali
yönetim sistemi içerisinde görev alan kamu görevlilerini değişikliklerden,
yeniliklerden haberdar etmek istiyoruz.
Yeni yayınımızın ülkemize hayırlı olmasını diliyor bu vesile ile tüm okuyucularımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Yeni sayılarda buluşmak ümidi ile sağlıcakla kalın.
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Tanıtım Sayısı
Selma SEZEN / Mali Hizmetler Uzmanı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Kamu İhale Kanununda Değişiklik:
“İdarelerce veya Mahkeme Kararıyla Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklama”
Kamu İhale Kanununda, İdarelerce veya Mahkeme Kararıyla Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklamayla ilgili yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır.
ÖZET
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun
“ihaleye katılamayacak olanlar başlıklı” 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan düzenlemeye göre “4734 sayılı kanun ve
diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar” bu kanuna göre gerçekleştirilen ihalelere katılamamaktadır.
10.11.2012 tarih ve 28463 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan 6359
sayılı Kanun ile Kamu İhale Kanunu’nun 11’inci maddesinde değişiklik yapılmış ve birinci fıkranın (a)
bendine “olarak” kelimesinden sonra gelmek üzere “idarelerce veya
mahkeme kararıyla” ibaresi eklenmiştir. Yapılan değişiklik ile kamu
ihalelerine katılmaktan yasaklama,
ilgili hakkında verilmiş idari bir işlem
veya mahkeme kararının bulunması
koşuluna bağlanmıştır.
1.GİRİŞ
Kamu ihale Kanunu’nun 11’inci
maddesinde, 4734 sayılı Kanun ve
diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların doğrudan veya dolaylı
olarak ya da alt yüklenici olarak,
kendileri veya başkaları adına ihale-
Sayfa 5
lere katılamayacağı hükme bağlanmıştır.
Aynı Kanunun 17’nci maddesinde
ise 11’inci maddeye göre ihaleye
katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan isteklinin eyleminin yasak fiil ve davranış olarak değerlendirileceği belirtilmiş ve ihaleye katılmaları durumunda ise Kanunun dördüncü kısmındaki hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir. Daha açık bir
ifadeyle 11’ inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde
ihaleye katılan istekliler ihale dışı
bırakılarak teminatlarının gelir kaydedilecek ve bir yıldan az olmamak
üzere iki yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilecektir.
İhalelere katılma engeli Kamu İhale
Kanunu’nun 11, 58 ve 59’uncu maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre,
 İdari kararla yasaklanmış olanlar
 Mahkeme kararıyla yasaklanmış
olanlar
 Haklarında kamu davası açılanlar
 Diğer kanunlara göre ihaleye katılamayacak olanlar
 6359 sayılı Kanunla yasaklama ile
ilgili hükümlerde önemli değişiklikler yapılmış olup bu değişiklikler
makalemizin konusunu oluşturmaktadır.
2. İDARİ KARARLA YASAKLANMIŞ
OLANLAR
Kamu İhale Kanunu’nun 58’inci
maddesine göre katılma yasakları,
ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı ku-
*
ruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı
birlik, müessese ve işletmelerde ise
İçişleri Bakanlığı tarafından verilmektedir.
17’nci maddede belirtilen fiil ve davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil ve davranışın özelliğine göre, bir yıldan az olmamak
üzere iki yıla kadar istisna edilenler
dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmektedir.
İhale sırasında veya sonrasında yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmedikleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği
tarihe kadar aynı idare tarafından
yapılacak sonraki ihalelere de iştirak
ettirilmemektedir.
İdarelerce yapılan yasaklamalar Resmi Gazetede ilan edilen yasaklılık
halidir ve bu yasaklılık yayım tarihinden itibaren geçerlik kazanır. İdarelerce hakkında yasaklama kararı
verilmiş kişinin yasaklılık kararı Resmi Gazetede yayımlanana kadar kişi
başka idarelerin ihalelerine teklif
vermiş ise ve ihalenin herhangi bir
aşamasında yasaklama kararı Resmi
Gazetede yayımlanmış ise isteklinin
iyi niyeti korunmakta, geçici teminatı gelir yazılmadan istekli ihale dışı
bırakılmaktadır.
3. MAHKEME KARARIYLA YASAKLANMIŞ OLANLAR
Kamu İhale Kanunu’nun 59’ uncu
maddesine göre taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan
mali hizmetler bülteni
sonra tespit edilmiş olsa dahi,
17’nci maddede belirtilen fiil veya
davranışlardan Türk Ceza Kanununa
göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel
kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri
hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Hükmolunacak cezanın yanı sıra,
idarece 58’ inci maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihini
izleyen günden itibaren uygulanmak
şartıyla bir yıldan az olmamak üzere
üç yıla kadar bu Kanun kapsamında
yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan
mahkeme kararıyla 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar.
Bu Kanunda belirtilen yasak fiil veya
davranışları nedeniyle haklarında
mükerrer ceza hükmolunanlar ise
mahkeme kararı ile sürekli olarak
kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanır.
Bu madde hükümlerine göre mahkeme kararı ile yasaklananlar ve ceza
hükmolunanlar, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere
Kamu İhale Kurumuna bildirilir.
Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin
mahkeme kararları, Kamu İhale Kurumunca Resmî Gazetede yayımlanmak suretiyle duyurulur.
4. HAKLARINDA KAMU DAVASI
AÇILANLAR
Kamu İhale Kanunu’nun 59’ uncu
maddesine göre taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan
sonra tespit edilmiş olsa dahi,
17’nci maddede belirtilen fiil veya
davranışlardan Türk Ceza Kanununa
göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel
kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri
2014 / yıl 1 - Tanıtım Sayısı
hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak
üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına
suç duyurusunda bulunulur.
Hükmolunacak cezanın yanı sıra, idarece 58’ inci maddeye göre verilen
yasaklama kararının bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç
yıla kadar bu Kanun kapsamında yer
alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 58 inci maddenin ikinci
fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar.
Bu Kanunda belirtilen yasak fiil veya
davranışları nedeniyle haklarında mükerrer ceza hükmolunanlar ise mahkeme kararı ile sürekli olarak kamu
ihalelerine katılmaktan yasaklanır.
Bu madde hükümlerine göre mahkeme kararı ile yasaklananlar ve ceza
hükmolunanlar, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna bildirilir.
Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin
mahkeme kararları, Kamu İhale Kurumunca Resmî Gazetede yayımlanmak
suretiyle duyurulur.
5. DİĞER KANUNLARA GÖRE İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR
Kamu İhale Kanunu’nun 11’inci maddesinde ihaleye katılamayacak olanlar
düzenlenirken (a) bendinde “Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler
gereğince kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar” ifadesine yer
verildiği görülmektedir. Kanunda bahsi geçen ve ihalelere katılma yasağı
getiren diğer kanunlardan belli başlı
olanları şunlardır:
- 4735 sayılı Kamu Sözleşmeleri Kanunu
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkın-
da Kanun
- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
- 5393 sayılı Belediye Kanunu
- 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
Makalemizin konusunu oluşturan
değişiklikten önceki duruma göre;
Yukarda yer verilen Kanunların ihaleye katılma yasağı getiren hükümlerine rağmen ihaleye katılan istekliler,
4734 sayılı Kanunun 11’inci maddesinin son fıkrasına göre ihale dışı
bırakılarak geçici teminatları gelir
kaydedilecektir. Ayrıca bu durumun
teklifleri değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle
bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale
iptal edilecektir.
6. DEĞİŞİKLİĞİN NEDENLERİ VE
SONUÇLARI
Kamu İhale Kanununda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve
gerekçesi incelendiğinde; İlgili hakkında idari bir işlem ile yasaklama
kararı verilmesi halinde, bu karar
Resmi Gazetede yayımlanarak aleni
kılınmakta, mahkeme kararı ile yasaklama kararı verilmesi halinde ise
bu durumda olanlar Kamu İhale Kurumu tarafından tutulan yasaklılar
listesine işlenmekte ve tüm idarelerin hakkında yasaklama kararı verilenleri takip etmesine imkân tanınmaktadır. Buna karşılık özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihaleye katılamayacak olanlara
ilişkin herhangi bir listeleme yapılmadığından bu durumun takibi hem
istekliler hem de idareler açısından
sorunlara yol açmaktadır.
Diğer taraftan hakkında kamu davası açılanlar yargılama devam ettiği
sürece 4734 sayılı Kanun kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının
ihalelerine katılamadığı gibi haklarında yasaklama kararı verilenlerin şahıs şirketi olması halinde şirket or-
Sayfa 6
mali hizmetler bülteni
taklarının tamamı, sermaye şirketi
olması halinde sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek ve
tüzel kişi ortaklar, ayrıca bu kişilerin
şahıs şirketine ortak olmaları halinde
şahıs şirketi hakkında, sermaye şirketine ortak olmaları halinde sermayenin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla sermaye şirketi hakkında
da yasaklama kararı verilmektedir.
Daha açık bir ifadeyle açıldığı tarih
itibariyle ihaleye katılımda yasaklılık
hali oluşturan kamu davası isteklinin
tüm pay sahiplerini temyiz aşaması
da dahil olmak üzere yargılama sonuna kadar etkisi altında tutmaktadır.
Bu durum hakkaniyete ve adalete
aykırı sonuçlar doğuracak bir süreç
olarak değerlendirilmektedir.
Örneğin ihaleye teklif veren isteklinin
sermayesinin yarısından fazlasına
sahip olan ortağı ile ihaleye vekâleten
teklif veren kişi hakkında Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından 16.12.2005
tarihinde hakkında kamu davası açıldığı ve 21.03.2008 tarihi itibariyle
davanın hala devam ettiği Kamu İhale
Kurulu’nun Uyuşmazlık Kararında görülmektedir.
1
Bir başka uyuşmazlık kararında özetle, 13.11.2012 tarihinde yapılan ihaleye teklif veren bir istekli ihaleden
önce hakkında kamu davası açıldığı
için geçici teminatı gelir kaydedilerek
ihale dışı bırakılmış ancak Kamu İhale
Kurumu yapılan şikayeti değerlendirmiş ve 13.08.2012 tarihinde beraat
ettiği ancak beraat kararının temyiz
aşamasında olması sebebiyle kesinleşmiş bir yargı kararının olmadığı göz
önünde bulundurularak isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının ve geçici teminatının gelir kaydedilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığına karar vermiştir.
2
Uygulamada karşılaşılan bir başka
sorun da yasaklanacağını öğrenen
firmaların bu durumdan kurtulmak
Sayfa 7
amacıyla uyguladıkları stratejilerdir.
2014 / yıl 1 - Tanıtım Sayısı
3
Şöyle ki;
Kamu İhale Genel Tebliği’nin 28.2.3
maddesinde Kamu İhale Kanunu
kapsamında yapılan bir ihaleden
dolayı hakkında kamu davası açılanların, kamu davası açıldığı tarihte
58’inci maddenin 2’nci fıkrasında
sayılanlarla birlikte ihalelere katılamayacağı ve ihalelere katılamayacak
olan ortak/ortaklar belirlenirken
kamu davasının açıldığı tarihin dikkate alınacağı belirtilmiştir. Ancak
kamu davası açılmasına sebep olan
fiil ve davranışın işlendiği tarihteki
ortaklık yapısı yerine kamu davasının açıldığı tarihteki ortaklık yapısı
dikkate alındığından kamu davası
açılıncaya kadar kişiler ortaklık yapısını değiştirmiş Kanunun 59’uncu
maddesindeki yaptırım etkisiz hale
gelmiştir.
Hakim kararı aranmaksızın dava
açıldığı tarihten itibaren ihaleye katılma engeli doğduğundan, hakkında
kamu davası açılmış olan isteklinin
yargılama sonunda beraat etme olasılığı olduğundan, istekli hakkında
kamu davası açılmış olması kesin
hüküm ifade eden bir yargı kararı
sayılmadığından, yargılama süresinin uzunluğu istekli ve idare nezdinde sorunlara yol açtığından Kanunun
11’inci maddesinde değişiklik yapma ihtiyacı doğmuştur.
Esas itibariyle 6359 sayılı Kanunla
yapılan değişikliğin amacı bir ölçüde
bu sorunları çözmeye yöneliktir.
Böylece idari kararlara dayalı ilan
edilen yasaklılık ile mahkeme kararlarıyla hukukiyet kazanan ve Kamu
İhale Kurumunun yasaklılık siciline
girenler haricindeki yasaklılık halleri
(kamu davası ve diğer kanunlardan
doğan yasaklılık) geçici teminatın
gelir yazılması ve yasaklama yaptırımlarının dışında bırakılmıştır.
————————————————————————
1 GÖK, Yaşar ” Açıklamalı Kamu İhale Kanunu”
2012
2 2008/UM.Z-1728 sayılı Uyuşmazlık Kararı
3 GÜNDÜZ, Ferhat “Mali Hukuk Dergisi” sayı 158
———————————————————————————————————
7. SONUÇ
Sonuç olarak, 6359 sayılı Kanunla
4734 sayılı Kanunun 11’inci maddesinde değişiklik yapılarak hakkında
idari bir kararla veya mahkeme kararıyla verilmiş bir yasaklama bulunmayan ancak, başka kanunlarla veya
hakkında kamu davası açılmış olması
nedeniyle ihalelere katılamayacak
durumda olanların ihaleye katılmaları
halinde bu kişiler ihale dışı bırakılacak ancak ihaleye teklif vermiş olmaları nedeniyle haklarında yasaklama
kararı verilmeyecek ve geçici teminatları gelir yazılmayacaktır.
Hakkında idari bir kararla
veya mahkeme kararıyla
verilmiş bir yasaklama
bulunmayan ancak, başka
kanunlarla veya hakkında
kamu davası açılmış olması nedeniyle ihalelere
katılamayacak durumda
olanların ihaleye katılmaları halinde;
bu kişiler ihale dışı
bırakılacak
ancak
haklarında yasaklama
kararı verilmeyecek ve
geçici teminatları gelir
yazılmayacaktır.
* "Mali hukuk" dergisinin mart-nisan
2013 sayısında yayımlanmıştır.
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Tanıtım Sayısı
Ahmet İLHAN / Mali Hizmetler Uzmanı
Maliye Bakanlığı
“Kamu Görevlilerinin Karşı Karşıya Oldukları Etik Kurallar”
Etik kelimesi sözlükte; Töre bilimi, Bir
meslek gurubunun uymak zorunda
olduğu davranışlar bütünü ve ahlaki,
ahlakla ilgili anlamlarına gelmektedir.
Etik kelimesinin kökeni Latince ahlak
kelimesi olmasına mukabil Yunanca
kökenli ve karakter, prensip, insan
davranışı anlamına gelen Ethikos'dan
gelir. Kişisel etikle ahlak bir ölçüde
aynı olup bireyin toplumdaki hareketlerinden beklenen, başkalarının haklarına saygı, dürüstlük, güvenirlilik,
kanun ve nizamlara saygı, iyilik yapma ve etrafına zarar vermemek gibi
kavramları içerir.
Kurumsal olarak Etiğe baktığımızda
ise kişilerin mensubu oldukları kurumun veya meslek dallarının da kurallarına uymak zorunda olduklarını görüyoruz. Bunlar da tarafsızlık, açıklık,
mahremiyet, çıkar çelişkisi gibi kavramları içeriyor.
İnsanoğlu asırlar boyu yaşamın ahlaki
boyutunu içeren, yani insan yaşamındaki ilkeler, değerler ve yargıları inceleyen Etik konusunu incelemiştir.
Etik anlayışının tam olarak ne zaman
başladığı bilinmese de, dünyanın
farklı yerlerinde birçok farklı toplulukta eski çağlardan beri etik anlayışının
var olduğu bilinmektedir. Etik anlayışları, ortaya çıktıkları çağ ve bölgenin
kültür ve toplumsal yapısıyla yakından ilişkilidir.
Tarih boyunca çeşitli topluluklar ve
meslek gurupları evrensel etik kurallarını kendilerine uyarlamışlar ve bu
kurallara uymaya riayet etmişlerdir.
Bazı topluluk ve meslek guruplarının
etik kurallarını örnek verecek olursak;
Tıpta, "Hipokrat yemini" dünyanın
neresinde olursa olsun tüm doktorların ezberleyerek uymaları gereken bir
etik kurallar dizisidir. Tüm doktorların
buna uyup uymadıklarını bilemeyiz
ancak bütün dünya için geçerli olan
ve bütün dünyada tıp mezunlarının
ettiği bir yemindir.
Yine gazetecilerin, muhasebecilerin,
mühendislerin. vb. meslek gruplarının
belirlemiş oldukları ve üyelerinin uymasını zorunlu kıldıkları etik kuralları
vardır.
Türk tarihinden de bir örnek verecek
olursak, Selçuklu Türklerinde, dinî ve
millî birliğin muhafazasında, Osmanlı
Devleti'nin kuruluşunda ve Osmanlı
insanının yetişmesi ve terbiyesinde
büyük hizmetler gören içtimaî
(sosyal) bir teşkilat olan Ahilik Teşkilatı, aynı zamanda sosyal hayat kadar ekonomik hayatı da yönlendiren
günümüzde hala geçerliliğini koruyan,
bugünün şartlarında bile bir çok ülkede sağlanamamış adaletli, verimli ve
son derece güzel bir sistemi Türk
toplumuna kazandırmış bir ahlaki
(etik) kurallar bütünüdür.
Etik kelimesinin anlamını ve bazı uygulama örneklerini yukarıda anlatmaya çalıştık, Etik kurallarının Türk kamu yönetimindeki yeri ve kamu görevlilerinin karşı karşıya olduğu etik
kuralları da ele alacak olursak;
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ödev ve Sorumluluklar bölümü
ile Yasaklar bölümünde kamu görevlilerinin etik açıdan uyması gerekenler
 Sadakat
 Tarafsızlık ve devlete bağlılık
 Davranış ve işbirliği
 Yurt dışında davranış
 Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları
 Devlet memurlarının görev ve
sorumlulukları
 Kişisel sorumluluk ve zarar
 Kişilerin uğradıkları zararlar
 Mal bildirimi
 Basına bilgi veya demeç verme
 Resmi belge, araç ve gereçlerin
yetki verilen mahaller dışına
çıkarılmaması ve iadesi
 Toplu eylem ve hareketlerde
bulunma yasağı
 Grev yasağı
 Ticaret ve diğer kazanç getirici
faaliyetlerde bulunma yasağı
 Hediye alma, menfaat sağlama
yasağı
 Denetimindeki
teşebbüsten
menfaat sağlama yasağı
 Gizli bilgileri açıklama yasağı
maddelerinde anlatılmış olup ayrıca
“disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza
uygulanacak fiil ve haller” maddesinde de kurallara uymayanlara verilecek disiplin cezaları sayılmıştır.
3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanununda Kamu görevlilerinin
mal bildiriminde bulunmaları, bildirimlerin yenilenmesi, mal edilmelerin
denetimiyle, haksız mal edinme veya
gerçeğe aykırı bildirimde bulunma
halinde uygulanacak hükümleri, bu
Kanunda belirlenen suçlarla bazı suçlardan dolayı kamu görevlileri ve suç
ortakları hakkında takip ve muhakeme usulü düzenlenmiştir..
2000 li yıllardan sonra dünyada ve
ülkemizde yaşanan sosyal, ekonomik
ve kültürel değişim, kamuoyunun
eleştirisine açıklık ve değişim talebi,
hızlı ve etkili iletişim olanakları ile
sivil toplumun gelişimi; toplumun taleplerine karşı daha duyarlı, katılımcılığa
Sayfa 8
mali hizmetler bülteni
önem veren, açıklık, saydamlık, hesap verebilirlik, tarafsızlık, dürüstlük
ve objektiflik ilkelerine bağlı yeni bir
kamu hizmeti anlayışının doğmasına
yol açmıştır.
Yeni kamu hizmeti anlayışında, yönetimi, organizasyonları ve bireyleri
yönlendiren temel ilkeler olan etik
değerlere büyük önem verilmekte, bu
değerlere bağlı bir yönetimin yolsuzlukları önlemede, kaliteli kamu hizmeti sunmada ve kamu yönetimine
ve kurumlarına güveni sağlamada
daha etkin ve başarılı olacağı kabul
edilmektedir.
Ülkemizde de, kamu görevlilerinin
uyacakları meslekî ve etik ilke ve
kuralları belirlemek, bunların uygulanmasını gözetmek, kamu görevlilerinin görevlerini eşitlik, tarafsızlık ve
açıklık ilkelerine uygun olarak yapmalarını sağlamak ve etik kültürü
ülkemizde benimsetmek ve yerleştirmek amacıyla, 5176 sayılı Kanunla
Kamu Görevlileri Etik Kurulu kurulmuş ve 10.8.2004 tarih ve
2004/7791 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararıyla Başkanlık ve Üyeliklerine
atama yapılan Kurul çalışmalarına
başlamıştır.
Kurulun görev alanı içerisinde, genel
bütçeye dahil idareler, özel bütçeli
idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri,
döner sermayeli kuruluşlar, mahalli
idareler ve bunların birlikleri, kamu
tüzel kişiliğini haiz kurul, üst kurul,
kurum, enstitü, teşebbüs, teşekkül,
fon ve sair adlarla kurulmuş olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan
tüm personel bulunmakta, Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi
üyeleri, Bakanlar Kurulu üyeleri, Türk
Silahlı Kuvvetleri ve yargı mensupları
ile üniversiteler kapsam dışında yer
almaktadır.
Kanun kapsamında bulunan kurum
ve kuruluşlarda görevli personel, seçilerek ya da atanarak getirildikleri
görevleri güven verici bir şekilde,
hukuka uygunluk, adalet ve dürüstlük
ilkeleri çerçevesinde yerine getirmek
zorunda olmanın yanı sıra etik davra-
Sayfa 9
2014 / yıl 1 - Tanıtım Sayısı
nış ilkelerine uygun davranma sorumluluğuyla da bağlı olacaktır.
5176 sayılı Kanunun 3. maddesine
göre Kamu Görevlileri Etik Kurulu,
Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini hazırlayacağı yönetmeliklerle belirlemek,
Etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği
iddiasıyla resen veya yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme ve
araştırmayı yaparak sonucu ilgili makama bildirmek,
Kamuda etik kültürünü yerleştirmek
üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmak,
Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlardan başvuru konusu ile ilgili
olarak bilgi ve belge istemek, ilgili
temsilcileri çağırıp bilgi almak,
Gerektiğinde mal bildirimlerini incelemek (Mal bildirimlerindeki bilgilerin
doğruluğunun kontrolü amacıyla, ilgili
kişi ve kuruluşlar -bankalar ve özel
finans kurumları dahil- talep edilen
bilgileri en geç otuz gün içinde Kurula
vermekle yükümlüdürler.),
Hediye alma yasağının kapsamını
belirleme ve en az genel müdür veya
eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini
gerektiğinde her takvim yılı sonunda
bu görevlilerden istemek,
görev ve yetkilerine sahip bulunmaktadır.
Kurul, vatandaş odaklı, dürüst, güvenilir ve adil kamu hizmeti sunulmasında büyük önem taşıyan etik davranış
ilkelerinin, kamu yönetimi, iş dünyası
ve toplumsal yapıda benimsenmesi
ve ülkemizde etik kültürün yerleşmesi amacıyla çalışmalarda bulunacaktır. Kurul çalışmalarını kamu kurum
ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör kuruluşları, meslek kuruluşları ve
sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde gerçekleştirecektir.
25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanunun 3 ve 7
nci maddelerine dayanılarak hazırlanan, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik ile
kamuda etik kültürünü yerleştirmek,
kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere
uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet,
dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık
ilkelerine zarar veren ve toplumda
güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak, toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve Kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.
5176 sayılı kanuna ve hazırlanan
yönetmeliğe göre 2005 yılında tüm
kamu görevlilerine Kamudaki etik
kuralları anlatılmış ve kamuda bu
kuralları yerleştirmek için tüm kamu
görevlilerine Etik Sözleşmesi imzalatılmıştır.
Mevzuatı:
1-5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik
Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
2-3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, rüşvet ve Yolsuzluklarla
Mücadele Kanunu
3-657 sayılı Devlet memurları Kanununun Ödev ve Sorumluluklar ve
Yasaklar Bölümleri ile Disiplin Cezalarının Çeşitleri ile Ceza Uygulanacak
Fiil ve Haller maddesi, kısmı
4-Kamu Görevlileri Etik Davranış
İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik
5-Kamu Etik Sözleşmesi
6-Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak
Kuralları
Mevzuat

5018 Sayılı kanunda düzenlemeler

Sayıştay Başkanlığından Yönetmelik

Mali Takvim
Ocak -Şubat -Mart
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Tanıtım Sayısı
30 Kasım 2013 Tarihli ve 28837 Sayılı
Resmî Gazete'de yayımlanan 5018 Sayılı
Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanununun
Geçici 21 inci Maddesinin Beşinci Fıkrası
Kapsamındaki Sertifika Eğitimleri Ve Sınavlarına İlişkin Esas Ve Usullerin Belirlenmesine Dair Karar'la 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun geçici 21 inci
maddesinin beşinci fıkrası kapsamındaki iç
denetçi adaylarına yönelik düzenlenecek
sertifika eğitimleri ve sertifika sınavlarına
ilişkin işlemleri düzenlenmiştir.
Esaslara ulaşmak için linki tıklayınız.
ht t p : //w w w . re smiga z e t e . gov . t r /
eskiler/2013/11/20131130-15.htm
Yönetmelik
“Sayıştay Başkanlığından ”
KAMU İDARESİ HESAPLARININ SAYIŞTAYA VERİLMESİ VE MUHASEBE
BİRİMLERİ İLE MUHASEBE YETKİLİLERİNİN BİLDİRİLMESİ HAKKINDA
USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA USUL VE
ESASLAR
MADDE 1 ‒ 17/12/2011 tarihli ve
28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay’a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul
ve Esaslara aşağıdaki geçici madde
eklenmiştir.
“Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 ‒ (1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,
2013, 2014 ve 2015 mali yılları
işlemlerine ilişkin olarak bu Usul ve
Esasların 5 inci maddesinde sayılan dönem başında verilecek bilgilerin tamamını; aylık olarak verilecek defter ve mali tablolardan birSayfa 11
leştirilmiş veriler defterini, hesap
dönemi sonunda verilecek defter,
mali tablo ve belgelerden, bütçe
giderleri ve ödenekler tablosu ve
taşınır kesin hesap cetveli ile taşınır hesabı icmal cetvelini Sayıştay’a gönderirler. Bu idareler, Merkezi Yönetim Bütçesinden kullandığı kaynaklar dışındaki döner sermaye, fon, özel hesap, sosyal tesis, misafirhane, kamp gibi kaynaklarına ilişkin defter, mali tablo,
belge ve bilgileri bu Usul ve Esaslara göre göndermeye devam
ederler.
(2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2013, 2014 ve
2015 mali yılları işlemlerinin tamamını kapsayan ve bu Usul ve Esasların 5 inci maddesinde sayılan
aylık olarak verilecek defter ve
mali tablolardan aylık mizan; hesap dönemi sonunda verilecek
defter, mali tablo ve belgelerden
geçici ve kesin mizan, bilanço, faaliyet sonuçları tablosu, gelir bütçesi ve bütçe gelirleri ekonomik sınıflandırılması tablosu, Sayıştayca
talep edilmesi halinde Maliye Bakanlığı tarafından konsolide olarak
gönderilir.”
MADDE 2 ‒ Aynı Usul ve Esasların
ekinde yer alan “Ek: 1 Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinden İstenecek Veriler” başlığı
“Ek: 1 Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarından İstenecek
Veriler” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 ‒ Bu Usul ve Esaslar
1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 ‒ Bu Usul ve Esasları
Sayıştay Başkanı yürütür
Mali Takvim
Ocak 2014
Maliye Bakanlığınca (Bütçe
ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim
bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama
ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği bütçe uygulama
tebliği yayımlanır.
 Bakanlar Kurulu Kararıyla
kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarının hesaplanmasında
kullanılan katsayılar ile sözleşme
ücretleri belirlenir. Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) özlük haklara ve
diğer ödemelere ilişkin ayrıca
genelge yayımlanır.
 Bakanlar Kurulu Kararıyla
631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yer alan üst
kurullarda çalışan personelin mali ve sosyal hakları tespit edilir.
 Maliye
Bakanlığınca
(BÜMKO) sürekli görevle yurtdışında bulunan kamu personelinin
aylıklarına uygulanacak emsal
katsayılarına ilişkin genelge yayımlanır.
 Maliye
Bakanlığınca
(BÜMKO) mali yıl içinde yedek
ödenekten yapılan aktarmaların
tür, tutar ve idareler itibarıyla dağılımı yılın bitimini takip eden on
beş gün içinde kamuoyuna açıklanır.
 Bakanlar, idarelerinin amaçları,
hedefleri, stratejileri, varlıkları,
yükümlülükleri ve yıllık perfor
mans programları konusunda
kamuoyunu bilgilendirir.
 Maliye Bakanlığı (Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü) gelir
politikaları ve uygulamaları konusunda ilkeleri, amaçları, stratejileri ve taahhütleri kamuoyuna
duyurur.
 Kalkınma Bakanlığınca kamu
yatırım programı hazırlanır ve
merkezi yönetim bütçe kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on beş gün içinde Bakanlar
Kurulu Kararıyla Resmi Gazetede
yayımlanır.
 Genel bütçe kapsamındaki
kamu idareleri tarafından, ayrıntılı harcama programı hazırlanır
ve vize edilmek üzere Maliye Bakanlığına (BÜMKO) gönderilir.
 Hazine yardımı alan özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik
kurumları ayrıntılı finansman
programını (AFP) hazırlar, üst yöneticilerine onaylatır ve Maliye
Bakanlığına (BÜMKO) gönderir.
 Hazine yardımı almayan özel
bütçeli idareler ile düzenleyici
ve denetleyici kurumlar ayrıntılı finansman programını (AFP)
düzenler ve bilgi için Maliye Bakanlığına (BÜMKO) gönderir.
 Maliye
Bakanlığınca
(BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.
 Maliye
Bakanlığınca
(BÜMKO) öğle yemeği servisin-
den faydalanacak olanlardan alınacak günlük yemek bedeli tutarlarının belirlenmesine ilişkin bütçe uygulama tebliği yayımlanır.
Maliye
Bakanlığınca
(BÜMKO) ilgili kanunlarında
ödenmesi öngörülen ek ödeme
ve fazla mesai ücretlerine ilişkin
usul ve esaslar belirlenir.

Bakanlar Kurulu Kararıyla
6772 sayılı Kanun kapsamına
giren kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak çalışanlara anılan Kanun hükümleri çerçevesinde yapılacak ilave tediyelerin
ödeme zamanları tespit edilir.

Bakanlar Kurulu Kararıyla
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne
yapılacak yolculuklarda verilecek
gündelikler ile yurtdışı gündelikleri tespit edilir.

190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 2 nci maddesinde
belirtilen kamu idareleri (5018
sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan kurumlar dahil)
kadro ve pozisyonlarının dolu ve
boş durumunu gösterir bilgileri ebütçe sisteminde Maliye Bakanlığına (BÜMKO) bildirir. Ayrıca aynı
bilgileri içeren cetvelleri Devlet
Personel Başkanlığına gönderir.

Sayfa 12
Cilt 1, Sayı 1
mali hizmetler bülteni
190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idareleri, geçici iş pozisyon cetvellerini vize edilmek üzere Maliye Bakanlığına (BÜMKO)
gönderir.
 Maliye Bakanlığı (BÜMKO) 190
sayılı Kanun Hükmünde Kararname
uyarınca bir önceki yılda Başbakan
oluru ile iptal edilen boş sürekli işçi
kadrolarını ilgili kurumlara bildirir.
Maliye
Bakanlığınca
(Muhasebat Genel Müdürlüğü)
parasal sınırlar ve oranlar hakkında
genel tebliğ yayımlanır. Sözkonusu
genel tebliğde, merkezî yönetim
muhasebe yönetmeliğine tabi işlemlerdeki parasal sınırlara, muhasebe yetkilisi mutemetlerinin görevlendirilmelerine, taşınırların kayıtlardan çıkarılmasına, muhasebe yetkililerinin görev ve yetkilerinin yardımcılarına devredilmesine, kişi
borçlarının silinmesine, ön ödeme
usul ve esaslarına ilişkin hususlar
yer alır.
 Kamu idarelerince bir önceki
yılın yatırım uygulama raporu hazırlanır ve Kalkınma Bakanlığına gönderilir.
 Kamu idareleri yıllık program
izleme raporunu hazırlar ve Kalkınma Bakanlığına gönderir.
 Kamu idarelerince mali yılın bitimine kadar fiilen yapılmış olan ödemelerden mahsup edilmemiş olanların, ödenekleri saklı tutulmak suretiyle, mahsup işlemleri mali yılın
bitimini izleyen bir ay içinde yapılır.
 Kamu idareleri, performans
programlarını Maliye Bakanlığına
(BÜMKO) gönderir.
 KİT’lerde çalışan sözleşmeli ve
kapsam dışı personel ile yönetim,
denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin
ücretlerinin belirlenmesine ilişkin
Yüksek Planlama Kurulu kararı yayımlanır.

Sayfa 13
2014 / yıl 1 - Tanıtım Sayısı
Maliye Bakanlığınca (BÜMKO)
merkezi yönetim bütçesi kapsamında yer alan kamu idarelerinin
şubat ayında yapacakları harcamalara ilişkin esaslar hakkında
genelge yayımlanır .

Şubat 2014
Maliye Bakanlığınca (BÜMKO)
ayrıntılı harcama programının uygulanmasına ilişkin bütçe uygulama tebliği yayımlanır.
 Kamu idareleri, kamu yararı
gözetilerek dernek, vakıf, birlik,
kurum, kuruluş, sandık ve benzeri
teşekküllere bir önceki yıl yapılan
yardımları şubat ayı sonuna kadar
kamuoyuna açıklar.
 Maliye Bakanlığınca (BÜMKO)
kamu sosyal tesislerine ilişkin tebliğ yayımlanır.
 Maliye Bakanlığınca (BÜMKO)
tedavi yardımına ilişkin uygulama
tebliği yayımlanır.
 Kamu idarelerince yeni sözleşmeli personel izin ve vize talepleri
Maliye Bakanlığına (BÜMKO) gönderilir.

Mart 2014
Maliye Bakanlığınca (BÜMKO)
bütçe işlemlerine ilişkin bütçe uygulama tebliği yayımlanır.
 Maliye Bakanlığınca (BÜMKO)
yurtdışı kadrolara sürekli görevle
atanan bazı personele yapılacak
kira katkısı uygulamasına ilişkin
genel yazı yayımlanır.
 Maliye Bakanlığınca (BÜMKO)
mevzuat gereği bazı memurlara
verilecek giyecek eşyalarının azami birim fiyatlarının tespit edilmesine ilişkin genel yazı yayımlanır.
 Maliye Bakanlığınca (BÜMKO)
seyyar görev tazminatı vizeleri yapılır.

MaliyeBakanlığınca
(BÜMKO) özel harekat ve
operasyon tazminatı ödenmesine ilişkin usul ve esaslar yayımlanır.
 Kamu idarelerinin harcama birimleri faaliyet raporunu hazırlar ve idarelerinin mali
hizmetler birimine gönderir.
 M aliye
B ak an lığın c a
(Muhasebat Genel Müdürlüğü) sosyal güvenlik kurumları
ve mahalli idarelere ait mali
istatistikler ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistiklerin
birleştirilerek genel yönetim
kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistikler elde
edilir ve üçer aylık dönemler
itibarıyla yayımlanır.
 Hazine
Müsteşarlığınca
kamu borç yönetimi raporu
yayımlanır.
 Kamu idareleri, bir önceki
yıla ait kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama
sonuçlarını mart ayı sonuna
kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Kalkınma Bakanlığına gönderir.
 Sayıştay tarafından genel
yönetim kapsamındaki kamu
idarelerinin bir yıla ait mali
istatistikleri değerlendirilir ve
bu amaçla düzenlenen değerlendirme raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Maliye
Bakanlığına (Muhasebat Genel Müdürlüğü) mart ayı içinde gönderilir.

Dernek Yönetimi ve Faaliyetleri

Yönetim ve Denetim Kurulları

Ziyaretler

Toplantı ve Eğitimler

Etkinlikler
Sayfa 15
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Tanıtım Sayısı
Yönetim ve Denetim Kurulları
“Derneğimiz yeni yönetim ve denetim kurulları 2013 Mayıs Ayında faaliyetlerine başlamıştır.”
20.06.2013 tarihinde Dernek merkezinde 4 üncü ve 5 inci Yönetim kurulu
üyeleri bir araya gelerek devir teslim işlemleri yapılmıştır.
5. Yönetim Kurulu Başkanı Ümmet Atay tarafından 4. Yönetim Kurulu
Başkanı Yavuz Ateş'e ve onun nezdinde tüm yönetim kurulu üyesi
arkadaşlarına ve kendilerinden önce yönetim ve denetim kurulu üyesi
olarak görev alan herkese derneğe ve mesleğe olan katkılarından dolayı
teşekkür edilmiştir.
Yavuz Ateş tarafından da yeni yönetim kurulu üyelerine başarılar dilenmiş,
kendisine ihtiyaç duyulduğu her zaman göreve hazır olduğunu ifade
etmişlerdir.
Sayfa 16
Cilt 1, Sayı 1
mali hizmetler bülteni
Derneğimiz
Genel Sekreterlik
Görevini
Bahri Akgül
devralmıştır.
Derneğimiz
Denetim Kurulu Üyeliği
Görevini
Sevgi Tanrıverdi
devralmıştır.
Sayfa 17
2014 / yıl 1 - Tanıtım Sayısı
“D
ziyaretler
erneğim
iz yeni
TBMM Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Naim ÇOBAN' ı ziyaret
Kamu Kurum yöneticilerini ve meslektaşlarımızı
ziyaret kapsamında 29.08.2013 tarihinde TBMM
Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Naim ÇOBAN
Dernek Yönetim Kurulu üyelerince makamında
ziyaret edilmiştir. Bu ziyarette;
-Mesleğimiz ve meslektaşlarımız ile ilgili hususlar,
-Derneğimizin ev sahipliği yapmayı düşündüğü
Stratej Geliştirme Başkanları toplantısına ilişkin
hususlar,
-Derneğimiz ile TBMM Strateji geliştirme Başkanlığı arasında işbirliği ile yapılabilecek faaliyetler konuşulmuştur. Ayrıca Derneğimiz bünyesinde oluşturulacak İstişare Kuruluna üyelik daveti Sayın Naim
ÇOBAN' a iletilmiş olup olumlu yanıt alınmıştır. Toplantı Sonrası TBMM de görev yapan Meslektaşlarımızla da
bir araya gelinmiş ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur.
Başbakanlık Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Muhsin SEZGİ ziyareti
04.09.2013 tarihinde Başbakanlık Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Muhsin SEZGİ Dernek
Yönetim Kurulu üyelerince makamında ziyaret edilmiştir. Bu ziyarette mesleğimizle ilgili
hususlar dile getirilmiş ve kamu mali yapısına yapılabilecek katkılar konuşulmuştur. ayrıca Başbakanlıkta görev yapan uzman arkadaşlarla görüşülmüştür.
Sayfa 18
Cilt 1, Sayı 1
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Tanıtım Sayısı
İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Sayın İsmail USTAOĞLU ziyareti
10.09.2013 tarihinde İçişleri Bakanlığı Strateji
Geliştirme Başkanı Sayın İsmail USTAOĞLU
Dernek Yönetim Kurulu üyelerince makamında
ziyaret edilmiştir. Bu ziyarette Sayın USTAOĞLU' na yeni görevinde başarılar dilenmiş. Strateji Geliştirme Birimleri ve mesleğimizle ilgili
hususlar konuşulmuş , ayrıca ilgili kurumda
görev yapan meslektaşlarımızla görüşülmüştür.
Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Akın ÇAKIN ziyareti
20.09.2013 tarihinde Strateji Geliştirme Başkanları ve Meslek Mensuplarının kurumlarında
ziyaret edilmesi faaliyeti kapsamında Adalet
Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Sayın
Akın ÇAKIN ziyaret edilmiştir. Ziyaret esnasında Kamu Mali Yönetim Sitemi, Strateji Geliştirme Birimleri ve Mali Hizmetler Uzmanlığı hakkında konuşulmuştur. Sonrasında Adalet Bakanlığındaki meslek mensupları ile görüşülmüş, kendilerinin Derneğimiz faaliyetleri hakkında dilek, eleştiri ve önerileri alınmıştır.
YÖK Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Abdullah UZ ziyareti
20.09.2013 tarihinde Strateji Geliştirme Başkanları ve Meslek Mensuplarının kurumlarında
ziyaret edilmesi faaliyeti kapsamında YÖK
Strateji Geliştirme Daire Başkanı Sayın Abdullah UZ ziyaret edilmiştir. Ziyaret esnasında Kamu Mali Yönetim Sistemi, Strateji Geliştirme
Birimleri ve Mali Hizmetler Uzmanlığı hakkında
konuşulmuştur. Sonrasında YÖK Başkanlığındaki meslek mensupları ile görüşülmüş, kendilerinin Derneğimiz faaliyetleri hakkında dilek,
eleştiri ve önerileri alınmıştır.
Sayfa 19
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Tanıtım Sayısı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Mahmut EVKURAN ziyareti
02.10.2013 tarihinde, Strateji Geliştirme Başkanları
ve Meslek Mensuplarının kurumlarında ziyaret edilmesi faaliyeti kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı
Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Mahmut EVKURAN
Yönetim Kurulumuzu temsilen bir ekip tarafından ziyaret edilmiştir. Ziyaret esnasında Kamu Mali Yönetim Sitemi, Strateji Geliştirme Birimleri, Mali Hizmetler Uzmanlığı konuşulmuştur. Sonrasında Kültür ve
Turizm Bakanlığındaki meslektaşlarımız ile görüşülmüş, kendilerine Derneğimiz faaliyetleri hakkında
bilgiler verilmiş, meslektaşlarımızın faaliyetlerimiz
hakkında dilek, eleştiri ve önerileri alınmıştır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Sadi KIZIK ziyareti
11 Eylül 2013 Dernek Yönetim Kurulumuz Çevre ve
Şehircilik Bakanlığında Strateji Geliştirme Başkanlığına vekaleten atanan Meslektaşımız ve Dernek
üyemiz Sayın Sadi KIZIK beye Makamında hayırlı
olsun ziyaretinde bulunmuştur. Ayrıca yine aynı Bakanlıkta Daire Başkanlığına vekaleten atanan meslektaşımız ve dernek üyemiz Sayın Engin SERT bey
ile diğer meslektaşlarımız ve mesleğe son alımda
yeni atanan 5 Uzman Yardımcısı arkadaşımıza ziyarette bulunulmuştur.
Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Ertan ERÜZ ziyareti
12.11.2013 tarihinde Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Ertan ERÜZ Dernek Yönetim
Kurulu üyelerince makamında ziyaret edilmiştir. Bu
ziyarette Sayın ERÜZ' e yeni görevinde başarılar dilenmiş. Strateji Geliştirme Birimleri, Derneğimiz ve
Mesleğimizle ilgili hususlar konuşulmuş , yapılacak
ve planlanan faaliyetler hakkında görüş alışverişinde
bulunulmuştur. Ayrıca Maliye Bakanlığında görev
yapan meslektaşlarımızla bir araya gelinerek durum
değerlendirilmesi yapılmıştır.
Sayfa 20
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Tanıtım Sayısı
Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Veysel ERDEL ziyareti
13.11.2013 tarihinde Yönetim Kurulu üyelerinden
oluşturulan bir grup, Yönetim Kurulumuzun hayırlı
olsun dileklerini iletmek üzere, kısa bir süre önce
Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına atanan Sayın Veysel ERDEL’ i ziyaret etmiştir.
Başkanımıza Mali Hizmetler Uzmanlığı, Derneğimiz
faaliyetleri hakkında bilgiler verilmiş ve fikir alışverişinde bulunulmuştur. Başkanımızın ziyaretinin
ardından Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan
meslektaşlarımız ziyaret edilmiş, meslektaşlarımızın Derneğimiz faaliyetleri hakkındaki düşünce,
dilek ve önerileri alınmıştır.
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hasan ÖZABA ziyareti
Dernek Yönetim Kurulumuz, 09 Ocak 2014 tarihinde Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısı
Sayın Hasan ÖZABA ' ya hayırlı olsun ziyaretinde
bulunmuştur. Merkezi Uyumlaştırmadan sorumlu
sayın ÖZABA ya Mesleğimiz ile ilgili sorunlar ve
taleplerimiz iletilmiş olup ziyarette Mesleğimiz ve
Strateji Geliştirme Birimlerinin görev ve fonksiyonlarına ilişkin yapılabilecekler konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur.
Kamu İç Denetçiler Derneği ziyareti
Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşturulan bir ekip 07.09.2013 tarihinde Kamu İç Denetçiler Derneğini ziyaret etmiştir. Kamu İç Denetçiler
Derneğinin yeni oluşturulan yönetim kuruluna başarılar dilenmiştir. Görüşmede her iki dernek yöneticileri tarafından çeşitli alanlarda işbirliği yapılabileceği ve ortak çalışmalar yapılabilecek alanların
tespit edilmesi kararlaştırılmıştır.
Sayfa 21
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Tanıtım Sayısı
18. İstişare Toplantısı
“Kamu Strateji Platformu Toplantısı Derneğimiz Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi.”
Hazırlayan
Müjgan ÖZBEK / Mali Hizmetler Uzmanı
Gıda Tarım ve Hayv. Bakanlığı
[email protected]
Toplantıda Kamu Mali Yönetim Sistemi ve Strateji Geliştirme Birimlerinin
ve bunun yanı sıra Derneğimizin faaliyetleri, Mali Hizmetler Uzmanlığı
mesleğinin sorunları yoğunluklu olarak konuşulmuş, çözüm önerileri geliştirilmiştir.
Kamu Strateji Platformu 18 inci istişare toplantısı 05
Aralık 2013 tarihinde Derneğimizin ev sahipliğinde
Sayıştay Başkanlığı Gölbaşı Eğitim Tesislerinde yapılmıştır.
Kamu Strateji Platformu, kuruluş merkezleri Ankara’da bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının Strateji
geliştirme birim yöneticilerinden, Merkezi Uyumlaştırma Birimi, Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Kalkınma
Bakanlığının ilgili birim yöneticilerinden oluşan bir
platform olup, Derneğimiz de bu platformun üyesi tek
sivil toplum kuruluşudur.
Söz konusu toplantıya Ankara’da bulunan Devlet üniversitelerinin hepsinin strateji geliştirme daire başkanları ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı,
ASKİ ve EGO Genel Müdürlüklerinin strateji geliştirme/mali hizmetler birimi yöneticileri ve Kamu İç Denetçiler Derneği yöneticileri Derneğimizce davet edilmiştir.
Derneğimiz tarafından yapılan sunumda; Mali Hizmetler Uzmanlığı
Mesleği ve Mali Hizmetler Uzmanları
Derneği ile faaliyetleri hakkında genel bilgi verildikten sonra kamu mali
yönetim reformunun aktörleri ve sorumlulukları ile
reformun kurumsal aracı olan strateji geliştirme birimleri tüm yönleriyle ele alınarak, strateji geliştirme
birimlerinin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerilerinden bahsedilmiştir. Bahsi geçen sorunlar ve çözüm
önerileri özet olarak;
 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu-
nun tam olarak algılanamadığı ve farkındalık oluşturamadığı düşünüldüğünden; mevzuat değişikliği yapılarak sadece mali bir kanun olarak algılanmasının
önüne geçilebileceği, eğitimler ve rehberlik hizmetleri ile farkındalık sağlanabileceği, bu alanda faaliyet gösteren STK’lar ile iş birliği yapılabileceği,
 Strateji
Geliştirme Birimlerinin her bir kamu idare-
sinde farklı teşkilatlanmış olduğu ve Yönetmelikte
belirlenen alt birimlerin teşkilat yapısında yer almaSayfa 22
mali hizmetler bülteni
dığı tespit edildiğinden; Başbakanlık nezdinde
2014 / yıl 1 - Tanıtım Sayısı
 Kanunda
tesis edilen hesap verme mekanizmaları-
farkındalık oluşturacak girişimlerde bulunulması
nın etkin bir şekilde işletilememesi nedeniyle; hesap
ve ilgili mevzuatta yapılacak değişikliklerle örgüt-
verme mekanizmalarına ilişkin enstrumanların göz-
lenme yapısının netleştirilmesi gerektiği,
den geçirilerek etkinliğinin artırılması, Plan Bütçe Alt
 Üst
yöneticiler tarafından kamu mali yönetim
Komisyonu kurularak Faaliyet Raporları ile Kesin
anlayışının yeteri kadar sahiplenilmediği ve bu
Hesapların daha detaylı incelenmesinin sağlanması,
nedenle yapılan çalışmaların formalitenin yerine
kamuoyu denetimi için yeni enstrümanlar geliştiril-
getirilmesi olarak görüldüğü anlaşıldığından; Ma-
mesi gibi alternatif çözüm önerileri geliştirilmesi ge-
liye Bakanlığı Müsteşarı öncülüğünde diğer üst
rektiği,
yöneticilere kanunun amaç ve hedeflerinin net
 Stratejik
plan ve performans programlarının bütçe
bir şekilde anlatılması ve sürece daha fazla katkı
ile bağlantısının kurulamamış olması nedeniyle; ku-
vermeleri konusunda bilgilendirilmelerinin sağ-
rum bütçeleri ve performans programları hazırlanır-
lanması gerektiği,
ken stratejik planların dikkate alınması gerektiği,
 Strateji
Geliştirme Birimlerinin idari kapasiteleri-
nin yetersiz olduğu görüldüğünden; beşeri kaynak yönetimi stratejisi geliştirilmesi ve 666 sayılı
KHK’nın yürürlüğe girmesi sonucunda Mali Hizmetler Uzmanlarının hem kendi içlerinde oluşan
ücret farklılaştırmasının, hem de kamuda yer
alan ve benzer görevleri yürüttükleri diğer uzmanlıklarla özlük hakları yönünden oluşturulan
adaletsizliğin giderilmesi gerektiği,
 Merkezi
Uyumlaştırma Biriminin personel, fiziki
mekan, fonksiyon ve idari teşkilatının yetersiz
olması ve kamu kurumlarına yeterli desteği sağlayamaması nedenleriyle; yapısının yeniden gözden geçirilmesi, eksiklikler giderilerek kamu kurumlarına daha fazla rehberlik hizmeti sunan
fonksiyonel bir birim haline getirilmesi ve eğitimlerin bir politika dahilinde yönetilmesi gerektiği,
 Kamu
idarelerinde uygulama birliğinin sağlana-
madığı anlaşıldığından; Kamu Strateji Platformu,
Mali Hizmetler Uzmanları Derneği, Kamu İç Denetçiler Derneği ve bu alanda faaliyet gösteren
diğer sivil toplum kuruluşları ile çalışma gruplarının oluşturulmasının ve ulusal/uluslararası iyi
uygulama örneklerinin paylaşılmasının yararlı
olacağı,
Sayfa 23
şeklinde ifade edilmiştir.
Derneğin sunumunun ardından; katılımcılar tarafından
Derneğimizin faaliyetleri hakkında olumlu ve teşvik
edici görüşler dile getirilmiştir. Mali Hizmetler Uzmanlığı ve meslek olarak yaşanan sorunlar da katılımcılar
tarafından ve sorunların çözümü için girişimde bulunulması gerektiği dile getirilmiş ve destek olacakları
belirtilmiştir. Kamu mali yönetim sisteminde ve strateji geliştirme birimlerinde yaşanan sorunlara ve çözüm önerilerine ilişkin görüşler de ayrıntılı olarak ifade edilmiştir.
Platform üyelerince toplantı sırasında dile getirilen ve
toplantı sonrasında yapılacak çalışmalar neticesinde
tespit edilecek sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin
bir eylem planı hazırlanması fikri kabul edilmiştir.
Söz konusu karara istinaden Derneğimizce eylem planı taslağı hazırlanmış olup, Kamu Strateji Platformu
yetkilisi ile paylaşılmıştır. Eylem planının kesinleşmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak ve eylemlerin
yerine getirilmesi çalışmaları Platform ile birlikte yürütülecektir.
Kamu Kurumları Strateji Geliştirme Başkanları Aylık İstişare Toplantısı" hakkında Meclis Haber sitesinde yayımlanan haber.
http://www.meclishaber.gov.tr/develop/owa/
haber_portal.aciklama?p1=126960
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Tanıtım Sayısı
Mali Hizmetler Uzman Yardımcıları Hizmet İçi Eğitimi
2013 sınavı ile kamu kurumlarına yerleştirilen 360 Mali Hizmetler Uzman yardımcısı için Derneğimizce 16-23 Aralık 2013 tarihleri arasında Antalya/Belekte
gerçekleştirilen 60 saatlik eğitim tamamlandı.
Eğitimde aşağıdaki konulara yer verilmiştir.
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol KanunuStrateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- Mali Hizmetler Uzmanlığı
Yönetmeliği- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul
ve Esaslar- Taşınır Mal Yönetmeliği- Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik- Harcama Yetkilileri
Hakkında Genel Tebliğ (SIRA No: 1 ve 2)- Ayrıntılı
Harcama ve Finansman Programlarının Hazırlanması,
Vize Edilmesi, Uygulanması ve İzlenmesine Dair Usul
ve Esaslar- Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İda-
relerinde Ödenek Gönderilmesine İlişkin Usul ve
Esaslar- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği- İç
Kontrol ve Ön Malı Kontrole İlişkin Usul ve EsaslarKamu İç Kontrol Standartları Tebliği- Kamu İç kontrol
Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi- Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik- Stratejik Planlama KılavuzuKamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik- Performans Programı
Hazırlama Rehberi- Kamu İdarelerince Hazırlanacak
Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik- Genel Değerlendirme Soru-Cevap
Sayfa 24
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Tanıtım Sayısı
360 Mali Hizmetler Uzman yardımcısı için Derneğimizce 16-23 Aralık 2013
tarihleri arasında Antalya/Belekte gerçekleştirilen eğitimin sonunda
sertifikalarını alan uzman yardımcılarımız.
Sayfa 25
duyurular
Kitap ve Makale
Yazımı
5018 Sayılı Kanunun 10 yıldır yürürlükte olmasına
rağmen hala tam olarak anlaşılamadığı, bahsedilen
yönetim enstrümanlarının uygulanması sürecinde
kamu idarelerinde bir uygulama birliği sağlanamadığı, etkin bir hesap verme mekanizması tesis edilemediği düşünülmektedir.
Değerli üyelerimiz, hepimizin malumu olduğu üzere son yıllarda tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi
ülkemizde de yeni bir kamu yönetimi anlayışı ortaya çıkmış ve neticesinde Türkiye Büyük Millet
Meclisi tarafından 2003 yılında 5018 Sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu yürürlüğe konularak Kamu yönetiminin mali boyutunu kökten
değiştirecek şekilde yeni bir mali yönetim tarzı
benimsenmiştir. Anılan kanun ile tüm kamu idarelerinde Strateji geliştirme/Mali hizmetler birimleri kurulmuş, Stratejik planlama, performans
programı, faaliyet raporu gibi yeni yönetim enstrümanları, üst yönetici, iç denetçi, mali hizmetler
uzmanı gibi yeni görevliler, şeffaflık, hesap verebilirlik, etkili, ekonomik, verimli kaynak yönetimi
gibi yeni kavramlar kamu mali yapımızdaki yerini
almıştır.
Yönetim Kurulumuzca, mali mevzuatın ilgililerce
anlaşılamadığı düşünülen alanlarının anlaşılır kılınması, yanlış anlaşıldığı düşünülen bölümlerinin doğru bir şekilde anlaşılmasının sağlanması ve ülkemizde etkin bir mali yapı oluşturulmasını sağlamak adına Mali Hizmetler Uzmanlığı mesleğine önemli görevler düştüğü düşünülmektedir.
Bu doğrultuda Yönetim Kurulumuzca, makale, kitap
yazmak suretiyle Ülkemizde etkin bir kamu mali
yönetimi oluşturulmasına katkı sağlamak isteyen
Derneğimiz Üyelerinin desteklenmesi kararı alınmıştır. Bu anlamda makale, kitap hazırlayan veya
hazırlamayı düşünen üyelerimizin Derneğimizle
(Faaliyet
Koordinatörü
Selma
SEZEN [email protected]) irtibat kurmalarını rica
ediyoruz.
Yönetim Kurulu
Sayfa 26
Pratik Bilgiler
Hazırlayan
Cem TOZ / Mali Hizmetler Uzmanı
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Muhasebe Yetkilisi
[email protected]
2014 Takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi
Oran
11.000 TL'ye kadar
15%
27.000 TL’nin 11.000 TL’si için 1.650 TL, fazlası
20%
60.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL (ücret gelirlerinde 97.000 TL’nin 27.000
TL’si için 4.850 TL), fazlası
27%
60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.760 TL (ücret gelirlerinde 97.000 TL’den fazlasının 97.000 TL’si için 23.750 TL), fazlası
35%
2013 Takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi
Oran
10.700 TL'ye kadar
15%
26.000 TL’nin 10.700 TL’si için 1.605 TL, fazlası
20%
60.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL (ücret gelirlerinde 94.000 TL’nin 26.000 TL’si için
4.665 TL), fazlası
27%
60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.845 TL (ücret gelirlerinde 94.000 TL’den fazlasının 94.000 TL’si için 23.025 TL), fazlası
35%
Sayfa 27
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Tanıtım Sayısı
Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
Beyannamenin Adı
Beyan Verme Süresi
Ödeme Süresi
MUHTASAR BEYANNAME
Ertesi Ayın 23. Günü
(Aylık Olanlar)
Akşamına Kadar
Beyanname Verecekleri
Ayın 26’sı Akşamına
5615 S.K. 10.Madde
Kadar
K.D.V. BEYANNAMESİ
Takip Eden Ayın 24.Günü
(Aylık Olanlar)
Akşamına Kadar
DAMGA VERGİSİ BEYANNAMESİ
Ertesi Ayın 23. Günü
Akşamına Kadar
Açıklama
Beyanname Verecekleri
Ayın 26’sı Akşamına
5616 S.K. 10.Madde
Kadar
Ertesi Ayın 26’ıncı Günü 5615 S.K. 10.Madde
Akşamına Kadar
(Vuk 371 Genel Tebliği)
Gecikme Zammı Oranları
Uygulama Tarihleri
Uygulandığı Dönem
Oranlar
19.10.2010 Tarihinden İtibaren
Tüm Aylar için Aylık
1,40%
Fiş Düzenleme Sınırı (2014)
Fatura Verme Mecburiyeti (1.1.2014 - 31.12.2014 Arası)
800,-TL
Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarları
Yılı
Miktarı (TL)
Dayanağı
2009
2.600
270 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2010
2.600
273 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2011
2.800
278 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2012
3.000
280 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2013
3.200
284 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2014
3.300
285 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
Sayfa 28
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Tanıtım Sayısı
Damga Vergisi Oranları
I. Akitlerle ilgili kağıtlar
2. Ticari belgeler:
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri
1.Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler
(Binde 9,48)
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme
hesabı özetleri:
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli
üzerinden)
(Binde 1,89)
ba) Bilançolar
31,80 TL
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri
(Binde 9,48)
bb) Gelir tabloları
15,40 TL
4. Tahkimnameler ve sulhnameler
(Binde 9,48)
bc) İşletme hesabı özetleri
15,40 TL
14,40 TL
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler
(Binde 1,89)
dahil)
c) Barnameler
1,60 TL
6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008)
d) Tasdikli manifesto nüshaları
6,40 TL
e) Ordinolar
0,60 TL
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları
6,40 TL
Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el
araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler
(Binde 1,89)
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
1. Tahkimnameler
41,20 TL
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
2. Sulhnameler
41,20 TL
1. Makbuzlar:
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)
231,10 TL
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına
ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler
tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve
hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar
(Binde 9,48)
II. Kararlar ve mazbatalar
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne
adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç
md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için
(Binde 7,59)
verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler
adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir
ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin
eden kağıtlar
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştay’dan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyette(Binde 7,59)
ki senetler
a) Belli parayı ihtiva edenler
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler
(Binde 9,48)
41,20 TL
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye
tabidir):
(Binde 7,59)
2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008) İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz (Binde 5,69)
kurumların her türlü ihale kararları
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde
yazılı her gönderi maddesi için
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
b) Vergi beyannameleri:
1. Ticari ve mütedavil senetler:
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri
41,20 TL
a) Emtia senetleri:
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri
55,00 TL
bc) Katma değer vergisi beyannameleri
27,20 TL
8,50 TL
bd) Muhtasar beyannameler
27,20 TL
ac) İyda senedi
1,60 TL
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri
hariç)
27,20 TL
ad) Taşıma senedi
0,60 TL
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler
55,00 TL
b) Konşimentolar
8,50 TL
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler
20,30 TL
(Binde 9,48)
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri
20,30 TL
(Binde 9,48)
f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28/2/2009) Elektronik ortamda
birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için
32,30 TL
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu
ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet,
suret ve tercümeleri.
0,60 TL
aa) Makbuz senedi (Resepise)
ab) Rehin senedi (Varant)
c) Deniz ödüncü senedi
d) İpotekli borç senedi, irat senedi
Sayfa 29
14,40 TL
0,60 TL
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Tanıtım Sayısı
Cilt 1, Sayı 1
İ - CETVELİ
ÇEŞİTLİ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE GÖRE BÜTÇE KANUNUNDA GÖSTERİLMESİ
GEREKEN PARASAL VE DİĞER SINIRLARA AİT CETVEL
I.PARASAL SINIRLAR
Kanun
No:
a) 2886
Kanunun Adı
Devlet İhale Kanunu
Madde
Fıkra
17
2
Parasal Sınır
(TL)
530.000
1.600.000
1.600.000
3
45
Bu madde ile ilgili parasal sınır, Hazineye ait taşınmazların satışında
10.000.000 TL olup, bu tutarı yirmi katına kadar artırmaya Maliye Bakanı
yetkilidir.
51
-
76
-
a)
İllerde, kuruluş merkezlerinde, askeri kurum kuruluş ve birliklerde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde ve nüfusu 50 bini geçen
ilçelerde
b)
Diğer ilçelerde
a)
Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezlerinde
b)
Diğer büyükşehir belediyesi olan il merkezlerinde
c)
Diğer il merkezleri, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ve
nüfusu 50 bini geçen ilçelerde
ç)
Diğer ilçelerde
58.000
29.000
350.000
175.000
127.000
95.000
Bu madde ile ilgili parasal sınırları, herbiri için ayrı ayrı veya birlikte dört
katına kadar artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
b) 2942
Kamulaştırma Kanunu
3
2
191.000
c) 3082
Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı
Hallerde Kamu Hizmeti Niteliği
Taşıyan Özel Teşebbüslerin
Devletleştirilebilmesi Usul ve
Esasları Hakkında Kanun
4
1
95.000
ç) 5018
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu
35
1
a)
Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için;
1 - İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediye sınırları içindeki
ilçeler ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde
2 - Diğer ilçelerde
1.100
560
b)
Asker sevk ve celp dönemlerinde askerlik şubesi ve eğitim merkez k.lığı
mutemetlerine asker sevki ile ilgili
85.000
c)
Şehit cenazelerinin nakli, firari askerler,şüpheli, tutuklu veya
hükümlü askerlerin sevki amacıyla
12.700
ç)
Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilecek
mihmandarlara
d)
Bakanların katılacağı yurt dışı seyahatlerde kullanılmak üzere
21.200
e)
Mahkeme harç ve giderleri için
26.500
74.000
58.000
(Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezleri için)
f)
Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için
g)
İl dışına yapılacak seyahatlerde kullanılacak akaryakıt giderleri için
ğ)
Yakalanan yasa dışı göçmenler ile sınırdışı edilecek şahıslar için kullanılmak üzere
h)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği ve Cumhurbaşkanlığı
Genel Sekreterliği
ı)
Askeri daire mutemetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı daire mutemetlerine
ve dış temsilcilikler emrine verilecek avans tutarları, ilgili idarelerin görüşleri alınmak suretiyle askeri birlik, daire ve dış temsilcilikler itibarıyla
Maliye Bakanlığınca ayrıca belirlenmek üzere;
7.400
5.600
23.300
424.000
Sayfa 30
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Tanıtım Sayısı
- Askeri daire mutemetlerine
- Milli İstihbarat Teşkilatı mutemetlerine
- Dış Temsilciliklere
i)
5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli
idarelerin;
- Kuruluş merkezlerindeki mutemetlerine
- Merkez dışındaki birim mutemetlerine
j)
85.000
42.000
318.000
Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı mutemetlerine
795.000
318.000
795.000
Yükseköğretim Kurumları Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkank) lığı görev alanına giren faaliyetlere giren harcamalar için (a-1)
bendinde belirtilen tutarın beş katı kadar,
l) Yargılama Giderleri
m) Posta ve Telgraf Giderleri (Yüksek Mahkemeler için)
n)
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ait kadın konukevleri ve
bağlı birimlerinden hizmet alan kadınların harçlıkları için
- Büyükşehir belediye sınırları içinde
- Diğer il ve ilçelerde
40
4
46
2
79
-
7
1
(a) bendi için
(b) bendi için
d) 5502
Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
Kurumun hak ve alacaklarınının terkini
II. KAMU GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN TOPLAM ATAMA SAYISI
SINIRLARI
K.H.K No:
78
190
Sayfa 31
Kanun Hükmünde Kararnamenin Adı
Yükseköğretim Kurumları Öğretim
Elemanlarının Kadroları Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname
Genel Kadro ve Usulü Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname
Madde
Fıkra
5
1
Ek 7
1
12.200
2.650
Kamu Görevlilerine İlişkin Toplam Atama Sayısı Sınırı
Açıktan veya nakil suretiyle; 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında
öğretim üyeleri hariç olmak üzere boş öğretim elemanı kadrolarına 4.000, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7
nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında serbest memur
kadrolarına 36.000 olmak üzere, yapılabilecek toplam atama
sayısı sınırı 40.000 adettir. Ayrıca, yükseköğretim kurumlarının boş öğretim elemanı kadrolarına 2013 yılında emeklilik,
ölüm, istifa, nakil, eğitimin tamamlanması veya başarısızlık
sonucu kurumlarından ayrılan araştırma görevlisi sayısı kadar
daha açıktan veya nakil suretiyle atama yapılabilir. 4.000
adet atama izninin en az 2.000 adedi, Yükseköğretim Kurulu
koordinasyonunda Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında yetiştirilmek amacıyla araştırma görevlisi kadrolarına
yapılacak atamalarda kullanılır. Program kapsamında söz
konusu kadrolara atanacak adayların puan türleri esas alınarak kurumlar itibarıyla merkezi olarak yerleştirilmeleri, yurt
içinde ve yurt dışında yetiştirilmeleri ile yükseköğretim kurumlarına sağlanacak diğer desteklere ilişkin usul ve esaslar
Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.
5.000
3.000
23.300
291.500.000
15.000
15
390
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Tanıtım Sayısı
Cilt 1, Sayı 1
H CETVELİ
10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU
HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI
I
Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)
a
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan
GÜNDELİK
MİKTARI
(TL)
53,50
Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet
A
b
Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı,
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller,
Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları
Memur ve Hizmetlilerden;
B
48,50
GÜNDELİK
MİKTARI
(TL)
a
Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)
40,50
b
Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar
37,50
c
Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar
35,00
d
Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar
31,00
e
Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar
30,00
(1)
*
II
6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.
6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için
ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı esas alınır.
Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)
GÜNDELİK
MİKTARI
(TL)
50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel
a
Kadro derecesi 1-4 olanlar
12,00
b
Kadro derecesi 5-15 olanlar
11,50
Bu tazminattan yararlananlardan;
1)
Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24.2.1984 tarihli ve 2981
sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda
yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.
2)
Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.
Sayfa 32
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Tanıtım Sayısı
E CETVELİ
BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR
 Kurumların
üst yönetim görevlileri, ilgili mevzuatına göre mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak
suretiyle alınanlar (özel kanunları uyarınca bu mesleklere ait kadrolarına atananlar dahil) ve 5018 sayılı
Kanuna göre atanan iç denetçilerden normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yabancı dil
kursuna katılmaları ilgili veya bağlı bulunulan bakanın onayıyla uygun görülenlerin yurt içinde yerli veya
yabancı dernek, vakıf veya kuruluşlarca açılan ve yeterlilikleri Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilenler
ile üniversitelerin açmış olduğu dil kursları için ödenecek ders ücretlerinin,
 Mesleki
eğitim ve uzmanlık programlarına devam için ön koşul olan yabancı dil kursları için ödenecek
ders ücretlerinin yüzde 60’ı gelir vergisi tevkifatı yapılmaksızın kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir. Bu kapsamda, daha önceki yıllardaki kurs süreleri de dahil olmak üzere en çok dokuz aya kadar
ödeme yapılabilir. Kurumlarca hizmet satın alımı suretiyle yürütülen yabancı dil kurslarından yararlanacakların kapsamı, yararlanma süresi ve ücretleri hakkında da aynı esaslar uygulanır.
 Kamu
kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen bilimsel nitelikli toplantılara katılmaları kurumlarınca gerekli görülenlerin katılma
giderleri ve ilgili bakan veya yetki verdiği makamın onayıyla isim ve
unvanları belirlenen kurum personelinin unvanı ve gördüğü hizmet ile doğrudan ilgisi bulunan kurslara
katılmasına ilişkin kurs giderleri, kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir.
 Aşağıda
yer alan her bir alım için ihtiyacın nereden ve hangi usulle temin edileceğine bakılmaksızın
vergiler dahil olmak üzere;
a) Menkul mal alımlarında 20.000 Türk Lirasını,
b) Gayrimaddi hak alımlarında 16.000 Türk Lirasını,
c) Menkul malların bakım ve onarımlarında 20.000 Türk Lirasını,
d) Gayrimenkullerin bakım ve onarımlarında 48.000 Türk Lirasını,
aşan tutarlar “(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri” tertiplerinden ödenemez. “(06) Sermaye Giderleri”ne
ilişkin olarak yukarıdaki limitlerin uygulanmasında toplam proje ödeneği esas alınır.

5018 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi uyarınca kurulan İç Denetim Koordinasyon Kurulunun her türlü
gideri, Maliye Bakanlığı Bütçe ve
karşılanır.
Mali Kontrol Genel Müdürlüğü bütçesinin ilgili tertiplerinden
İdare bütçelerinde iç denetim hizmetleri için tefrik edilen ödeneklerin harcama yetkisi, İç Denetim Birimi
Başkanlığı kurulan idarelerde iç denetim birimi başkanı tarafından kullanılır.
Sayfa 33
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Tanıtım Sayısı
Cilt 1, Sayı 1
TABLO I P A R A S A L S I N I R L A R
A- MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
1. Kasa işlemleri:
1.1. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 nci maddesi gereğince, muhasebe birimlerince kasadan yapılacak ödeme tutarı;
1.1.1. Merkez muhasebe birimleri, büyükşehir belediyesi kurulu bulunan illerdeki
defterdarlık muhasebe birimleri ile T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerdeki muhasebe birimlerinde,
1.1.2. Diğer muhasebe birimlerinde,
(TL)
1.150
675
1.1.3. Yukarıda belirtilen sınırlar, mahkeme harç ödemeleri ile askeralma bölgeaskerlik şube başkanlıklarınca genel sevk ve firari erlerin sevklerine ilişkin ödemelerde 10 kat olarak uygulanır. Yabancı ülke vatandaşlarına yapılacak teminat iadeleri sınırlamaya tabi değildir.
1.2. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 ve 27 nci maddeleri gereğince
ertesi gün yapılacak ödemeleri karşılamak üzere ve kişi malı emanet dövizlerden kasada bulundurulacak miktarlar ile T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerde
gerekli güvenlik önlemleri alınmak şartıyla veznede bulundurulacak azami TL tutarı;
1.2.1. Vergi dairelerinde,
1.2.2. T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerdeki muhasebe birimlerinde,
1.2.3. Diğer muhasebe birimlerinde (Vergi daireleri hariç),
2. Banka işlemleri:
Ödemelerde muhasebe birimlerince Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 524
üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre bankaya önceden haber verilmesi
gereken tutar,
1.700
11.500
6.750
56.000
3. Kaybedilen alındılar için ilân:
İlgilileri tarafından kaybedilen alındılarda Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin
528 inci maddesine göre ilân gerektirmeyen parasal sınır,
675
B- MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ, YETKİLERİ, DENETİMİ VE
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
1. Muhasebe yetkilisi mutemedi işlemleri:
1.1. Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca, muhasebe
birimleri dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından yedi günlük
süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat
tutarı,
1.2. Mahkeme başkanlıkları, icra ve iflas daireleri ve izale-i şüyu memurluklarındaki
muhasebe yetkilisi mutemetlerince, 492 sayılı Harçlar Kanununun eki (1) ve (3) sayılı
tarifelere göre makbuz mukabili tahsil edilip, yedi günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı
2. Yetkili memurlarla ilgili işlemler:
Pul ve Değerli Kağıtların Bayiler ve Yetkili Memurlar Vasıtası ile Sattırılmasına ve Bayilere Satış Aidatı Verilmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre yetkili memurlarca 15
günlük süre beklenmeden muhasebe biriminin veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı,
2.300
7.275
2.700
Sayfa 34
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Tanıtım Sayısı
C- MUHASEBE YETKİLİSİ ADAYLARININ EĞİTİMİ, SERTİFİKA VERİLMESİ İLE MUHASEBE
YETKİLİLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
1. Muhasebe yetkililerinin, kendilerine 5018 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla verilen görev
ve yetkilerinden, yardımcılarına devredebilecekleri görev ve yetkilere ilişkin limitler (vergi
ve sair kesintiler düşülmeden önceki tutar)
(TL)
1.1. Yıllık yevmiye sayısı kırk bine kadar olan muhasebe birimlerinde, geçici veya kesin ödeme, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge
için)
2.300
1.2. Yıllık yevmiye sayısı kırk bini geçen muhasebe birimlerinde, geçici veya kesin
ödeme, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge
için)
3.100
1.3. Banka teminat mektubu veya menkul değerlerin, kısmen veya tamamen ilgilisine
iadesine ilişkin işlemlerde
11.500
2. Yukarıdaki (1.1) ve (1.3) numaralı maddelerde belirtilen tutarlar; Maliye Bakanlığı
Merkez Muhasebe Birimi, İstanbul İl Muhasebe Birimi ile Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı muhasebe birimlerinde 4, diğer merkez muhasebe birimleri, Ankara İl Muhasebe Birimi ile İzmir İl Muhasebe Biriminde 3 kat olarak
uygulanır.
3. Merkezi yönetim kapsamı dışındaki idareler limitlerini kendileri belirleyebilirler.
Ç- MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
1. Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi ve konuya ilişkin
Tebliğde yapılan açıklamalara göre, özel kişiler tarafından düzenlenen faturaların kaybedilmesi halinde, noter onaylı fatura örneklerinin kabul edileceği parasal alt sınır.
45.000
D-TAŞINIR MALLARIN KAYITLARDAN ÇIKARILMASI
1. Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre harcama yetkilisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılacak taşınırlar için uygulanacak limitler,
1.1. Taşınırların kamu idareleri arasında bedelsiz devri ve satışında
3.400
1.2. Taşınırların hurdaya ayırılmasında, imha ve terkin edilmesinde
6.750
1.3. Taşınırların aynı kamu idaresine bağlı harcama birimleri arasındaki devrinde
2. Yukarıda belirtilen limitler; kuruluş merkezleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir İllerinde 3
kat olarak uygulanır.
Sayfa 35
17.000
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Tanıtım Sayısı
Cilt 1, Sayı 1
TABLO II Ö N Ö D E M E İ Ş L E M L E R İ
A- HARCAMA YETKİLİSİ MUTEMEDİ AVANS SINIRLARI
1. Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için:
1.1. İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50.000’i
geçen ilçelerde
1.2. Diğer ilçelerde
2. Şehit cenazelerinin nakli, firari askerler, şüpheli, tutuklu veya hükümlü askerlerin sevki amacıyla
3. Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilen mihmandarlara
4. Bakanların katılacağı yurt dışı seyahatlerde kullanılmak üzere
5. Mahkeme harç ve giderleri
5.1. Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezleri için
5.2. Diğer il ve ilçeler için
6. Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için
7. İl dışına yapılacak seyahatte kullanılacak akaryakıt giderleri için
8. Yakalanan yasadışı göçmenler ile sınırdışı edilecek şahıslar için kullanılmak üzere
9. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
10. Yargılama Giderleri
11. Posta ve telgraf giderleri (Yüksek Mahkemeler için)
12. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ait kadın konukevleri ve bağlı birimlerinden hizmet alan kadınların harçlıkları için
12.1. Büyükşehir belediye sınırları içinde
12.2. Diğer il ve ilçelerde
B- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER AVANS SINIRLARI
(TL)
1.100
560
12.700
7.400
21.200
74.000
26.500
58.000
5.600
23.300
424.000
12.200
2.650
5.000
3.000
(TL)
1. Yükseköğretim Kurumları için:
1. 1. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları için
1.2. Diğer birimleri için
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı mutemetlerine
3. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu mutemetlerine
5.500
1.100
2.800
11.000
4. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü mutemetlerine
30.000
5. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı mutemetlerine
5.1. Kuruluş merkezinde
88.000
5.2. Merkez dışındaki birimlerde
152.000
6. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu mutemetlerine
6.1. Kuruluş merkezlerinde
795.000
6.2. Merkez dışındaki birimlerde
318.000
7. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı mutemetlerine
8. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü mutemetlerine
9. Diğer Özel Bütçeli İdarelerin mutemetleri için
C- MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI AVANS SINIRLARI
1. Merkezde
2. İstanbul, İzmir, Adana ve Diyarbakır illerinde
3. Diğer illerde
795.000
135.000
1.100
(TL)
42.000
26.000
19.000
Sayfa 36
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Tanıtım Sayısı
Ç- DIŞ TEMSİLCİLİKLER EMRİNE VERİLECEK AVANS SINIRLARI
1. Büyükelçilikler, Başkonsolosluklar ve Bakanlıklar ile bağlı ilgili ve ilişkili kuruluşların elçilikler ve
konsolosluklar nezdinde bulunan müşavirlik ve ateşelikleri için
2. Yabancı ülkelerde NATO emrine verilen ve diğer ülkelere görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetlerine
bağlı birliklerin ihtiyacı için bütçe imkanları ile mahallinden temini gereken alımlarda kullanılmak üzere, birliğin konuşlandığı yabancı ülkede bulunması halinde askeri ateşelik emrine, askeri ateşelik bulunmadığı takdirde olağanüstü durum nedeniyle birlik komutanlık karargahının dış temsilcilik olarak
kabul edilerek bu maksatla görevlendirilecek mutemetlere
3. Bakım ve onarım maksadıyla yabancı ülkeye götürülen hava araçları için ihtiyaç duyulacak akaryakıt, havaalanı yer hizmeti vb. giderlerin yabancı ülkede karşılanması için görevlendirilecek mutemetlere
4. Uluslararası anlaşmalar ve Bakanlar Kurulu kararı gereğince yurt dışında bulunan Jandarma Genel
Komutanlığına bağlı birliklerin ihtiyacı için bütçe imkanları ile mahallinden temini gereken alımlarda
kullanılmak üzere, birlik komutanlık karargahının dış temsilcilik kabul edilerek bu maksatla görevlendirilecek mutemetlere
D-ASKERİ DAİRE MUTEMET AVANSLARI
(TL)
318.000
318.000
280.000
318.000
(TL)
1.Milli Savunma Bakanlığı:
1.1.Tugay ve eşitine kadar olan askeri kurum ve kuruluşları için; (Askeralma bölge başkanlıkları ve
askerlik şubesi başkanlıklarınca sadece firari erlerin sevkinde kullanılmak üzere ve Kuzey Kıbrıs
Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlikler için 3 katı uygulanır.)
1.2.Tümen ve daha üst birlikler ile eşiti kurum ve kuruluşlar için (Kuzey Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri
Komutanlığına bağlı birlikler için 2 katı uygulanır.)
1.3. Asker sevk ve celp dönemlerinde askerlik şubesi ve eğitim merkez k.lığı mutemetlerine asker
sevki ile ilgili
1.4. Askeri Hastane Baştabiplikleri
1.4.1. Bir mutemet görevlendirilmesi durumunda
1.4.2. Bakanlıkça izin verilen durumlarda birden fazla mutemet görevlendirilmesi durumunda (her bir mutemet için)
1.5. Güvenlik nedeniyle yapılacak toplu nakiller için askeri daire mutemetlerine
1.6. Gümrükten malzeme çekecek askeri birlik, kurum ve kuruluş mutemetlerine
1.7. Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığınca arazide harita alım ve yapım çalışmalarında görevlendirilen erbaş ve erlerin günlük yemek bedeli veya güçlendirilmiş yemek bedelinin, besleme desteği veren birliklere ödemelerinde kullanılmak üzere
2. Jandarma Genel Komutanlığı:
2.1. Bütçe uygulaması yapmayan ve bir başka birlik tarafından desteklenen tabur ve eşiti birlikler
ile daha üst birlikler
2.2. Bütçe uygulaması yapan tüm birlikler (il jandarma komutanlıkları hariç)
2.3. İl jandarma komutanlıkları
2.3.1. 10’dan az ilçesi olan illerde
2.3.2. 10 ve daha fazla ilçesi olan illerde
3. Sahil Güvenlik Komutanlığı:
3.1. Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı, SG Bölge Komutanlıkları, SG İkmal Merkezi Komutanlığı
3.2. SG Onarım Destek Komutanlıkları, SG İkmal Destek Komutanlığı, SG Hava Komutanlığı, SG
Eğitim Merkezi Komutanlığı, SG Grup Komutanlıkları
4. Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda dağıtım
ve terhis edilen (terhis mahiyetinde izne gönderilenler dahil) erbaş ve erler ile askerî öğrencilere yapılacak nakil ücreti ödemelerinde kullanılmak üzere
Sayfa 37
2.800
3.500
85.000
14.550
6.000
24.200
15.100
20.000
3.600
3.300
2.800
3.500
3.300
2.800
85.000
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Tanıtım Sayısı
Cilt 1, Sayı 1
TABLO III TÜMEN VE DAHA ÜST BİRLİKLER İLE EŞİTİ KURUM VE KURULUŞLAR
1. Merkezde:
1.1. Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları Karargahlarında Merkez Harcama Yetkisi Verilen Makamlar
2. Kara Kuvvetlerinde:
2.1. Ordu Komutanlıkları
2.2. Kolordu Komutanlıkları
2.3. Kadrolarında Rütbeleri Korgeneral ve Tümgeneral olan diğer Komutanlıklar ve
Kurum Harcama Yetkilileri
2.4. KKK. Depolar, Fabrika ve Dikimevleri Komutanlığı
2.5. KKK. Depolar ve Fabrika Komutanlığı
2.6. Kara Harp Okulu Komutanlığı
2.7. Sınıf Okulları (Astsubay Sınıf Hazırlama Okul Komutanlıkları dahil) ve Eğitim Merkez Komutanlıkları
2.8. Ana Depo ve Ana Tamir Fabrika Müdürlükleri
3. Deniz Kuvvetlerinde:
3.1. Donanma, Kuzey Deniz Saha, Güney Deniz Saha ve Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlıkları.
3.2. Deniz Ana Üs, Deniz Üs, Filo, Grup ve Tersane Komutanlıkları
3.3. Kadrolarında Rütbeleri Koramiral ve Tümamiral Olan Diğer Komutanlık ve Kurum
Amirlikleri
3.4. Deniz Harp Okulu, Deniz Lisesi ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlıkları
3.5. Deniz Bakım Onarım ve İstihkâm Komutanlıkları, Deniz İkmal Merkezi, İkmal Grup
ve İkmal Destek Komutanlıkları ve Rıhtım İskele Onarım İstihkâm Tabur Komutanlığı
3.6. Onarım Destek Komutanlıkları, Deniz Kara Araçları ve İş Makinaları Fabrika Müdürlükleri
3.7. Eğitim Merkezi Komutanlıkları ve Deniz Ordonat Merkezi Komutanlığı
4. Hava Kuvvetlerinde:
4.1. 1 ve 2 nci Taktik Hava K.Komutanlıkları
4.2. Kadrolarında Rütbeleri Korgeneral ve Tümgeneral olan Komutanlık ve Kurum
Amirlikleri
4.3. Hava Harp Okulu Komutanlığı
4.4. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlıkları
4.5. Üs Komutanlıkları
4.6. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Destek Kıtalar Grup Komutanlığı
5. Diğerlerinde:
5.1. İç Tedarik Bölge Başkanlıkları, Askeri Hastane Baştabiplikleri
Sayfa 38
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Tanıtım Sayısı
TABLO IV MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR
1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi
gereğince;
TL
1.1. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren amme alacaklarından tahsil imkansızlığı nedeniyle muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutar
10
1.2. Diğer amme alacaklarından tahsil imkansızlığı nedeniyle muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutar
20
2. 5018 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi hükmü gereğince, özel mevzuatındaki hükümler saklı kalmak üzere, idare hesaplarında kayıtlı olup 6183 sayılı Kanun kapsamında izlenen kamu alacakların dışında kalan;
2.1. Zarurî veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkânı kalmayan alacaklardan
kayıtlardan çıkarılacak tutar
15.000
2.2. Tahsili için yapılacak takibat giderlerinin asıl alacak tutarından fazla olacağı
anlaşılan alacaklardan kayıtlardan çıkarılacak tutar
15
TABLO V KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZ ORANLARI
3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre, yıllar itibarıyla uygulanması
gereken kanuni faiz ve temerrüt faizi oranları: (Temerrüt faizi miktarının sözleşme ile
kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı aşağıda belirtilen oranların üstünde ise temerrüt faizi,
akdi faiz miktarından az olamaz.)
1.1/1/2014 tarihinden itibaren :
1.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,
1.2. Temerrüt faiz oranı
1.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse
1.2.2. Ticari işlerde (27/12/2013 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)
2. 1/1/2013 - 31/12/2013 dönemi için
2.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,
2.2. Temerrüt faiz oranı
2.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse
2.2.2. Ticari işlerde (20/12/2012 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)
3. 1/1/2012 - 31/12/2012 dönemi için
3.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,
3.2. Temerrüt faiz oranı
3.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse
3.2.2. Ticari işlerde (29/12/2011 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)
Yıllık Oran
(%)
9,00
9,00
11,75
9,00
9,00
13,75
9,00
9,00
17,75
TABLO VI ALINDI BİRİM FİYATLARI
Örnek No
6
8
11
12
13
15
16
Belgenin adı
Alındı Belgesi (Manuel)
Alındı Belgesi (Otokopili)
Mahsup Alındısı
Tahsildar Alındısı
Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı
Bilgisayarlı Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı
Teslimat Müzekkeresi
Gönderme Emri
Döviz Gönderme Emri
Ölçü Birimi
Cilt
Takım
Cilt
Cilt
Cilt
Takım
Cilt
Cilt
Cilt
Birim Fiyatı
(TL)
11,5
0,28
14,5
14,5
14,5
0,28
19
14,5
14,5
Yukarıda tablo halinde birim fiyatı belirlenen alındılar ve diğer belgeler, talepte bulunan döner sermaye saymanlıkları ile genel
bütçe dışındaki diğer kamu idarelerine hizmet veren muhasebe birimlerine satılabilir. Takım kelimesi 2 veya 3 nüsha halindeki
tek bir alındıyı ifade etmektedir.
Sayfa 39
Cilt 1, Sayı 1
Tanıtım
Kitabın Adı
Yerel Yöneticilerin Mali El Kitabı
Yazar
Dr. Kenan GÖÇER
Mali Hizmetler Uzmanı
Yayınevi
Ekin
Yayın Yeri ve Tarihi
Bursa / 1 Ağustos 2013
Konu
Yerel yönetimler maliyesi açıklamalı mevzuatı
Kitabın Adı
Kamu İhale Mevzuatı ve Uygulamaları
Yazar
S. Bahadır KADRON / Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Ayşe YILDIZ ÖZKURT /Mali Hizmetler Uzmanı
Yayınevi
Birleşik Matbaacılık
Yayın Yeri ve Tarihi
Ankara / 2009
Konu
Kamu İhale Mevzuatı ve Uygulamaları
Sayfa 40
Şehit Adem Yavuz Sokak No:11/8 Kızılay / Ankara
Fax :
0 (312) 419 89 59 E-mail : [email protected]
MAHUZDER
Üyelerimiz Aidatları İçin Banka Hesap Numaralarımız
Ankara/Kızılay Şubesi
I BAN NO.
Hesap No.
TR 22 0006 2000 0820 0006 2964 76
082 - 6296476
Ankara/Yenişehir Şubesi
IBAN NO.
Hesap No.
TR260006400000142185605431
4218 - 5605431
Ankara/Başkent Şubesi
IBAN NO.
Şube Kodu
Hesap No.
TR350001500158007290494189
0330
00158007290494189
Ankara/Beşevler Şubesi
IBAN NO.
Şube Kodu
Hesap No.
Sayfa 41
TR400001000799473457325001
799
47345732 - 5001
REKLAM
Bu alana reklam verebilirsiniz.
Download

“ Derneğimizin yeni bir hizmeti olan Mali Hizmetler Bülteni yayın