P¤EDSTAVUJEME
Etická výchova, o.p.s.
Ing. Dušan Drabina,
ředitel Etická výchova, o.p.s.
Od etické v˘chovy si slibujeme, Ïe povede Ïáky k rozvoji sociálních dovedností
a pomÛÏe jim rozvinout jejich EQ (emoãní kvocient) a osvojit si takzvané „mûkké
dovednosti“, jako je napfi. empatie, prezentaãní dovednosti, komunikace citÛ,
asertivita atd.
JAK NAPOMOCT ZAVÁDĚNÍ
ETICKÉ VÝCHOVY
Myšlenka založit obecně prospěšnou společnost přišla
několik měsíců poté, co tehdejší ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, PhDr. Miroslava Kopicová, vydala
16. 12. 2009 opatření, kterým se do rámcového vzdělávacího programu zařazuje od školního roku 2010/2011
doplňující vzdělávací obor etická výchova.
Ministerstvo od té doby poskytlo etické výchově systémovou podporu vypsáním individuálních projektů (IPo)
spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu
a rozpočtu ČR. Tyto projekty jsou zaměřeny na tvorbu
učebnice etické výchovy a audiovizuální pomůcky pro
žáky (CZ.1.07/1.1.00/26.0114) a tvorbu minipořadů,
které se budou v říjnu 2013 vysílat v České televizi
a v Českém rozhlase (CZ.1.07/3.1.00/37.0034).
Z našeho malého interního průzkumu mezi vedoucími pracovníky základních škol nám vyšlo, že největší překážkou
pro zařazení předmětu do školních vzdělávacích programů
jsou omezené možnosti pro udělení časové dotace samostatnému předmětu, nedostatek motivovaných a proškolených učitelů, kteří by etickou výchovu učili, a v neposlední
řadě nedostatek didaktických pomůcek, jako jsou učebnice, pracovní listy, metodiky, audiovizuální pořady atd.
Etická výchova, o.p.s. si klade za cíl pomáhat školám se
zaváděním etické výchovy krátkodobými školeními pedagogického sboru, metodickou podporou vedoucích pracovníků (pomoc se změnou ŠVP), propagací předmětu
u rodičů žáků a celospolečenskou osvětou o potřebnosti
tohoto předmětu.
28
¤ízení ‰koly 3/13
V roce 2010 jsme zahájili spolupráci s Městskou částí Praha 6. „Etická výchova se pilotně zavádí v sedmi z patnácti
základních škol zřizovaných MČ Praha 6,“ říká radní pro
školství MČ Praha 6, PhDr. Ondřej Balatka, Ph.D. Projekt
by měl být ukončen v červnu 2014 udělením ocenění
„Etická škola“ těm školám, které splní požadovaná kritéria.
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Etická výchova o. p. s. je akreditovanou vzdělávací institucí
a nabízí tyto akreditované kurzy na témata etické výchovy:
čtyřicetihodinový vzdělávací kurz pro pedagogy, kteří
chtějí vyučovat etickou výchovu „průřezově“, integrovanou do jiných předmětů,
sérii čtyřhodinových kurzů pro celý pedagogický kolektiv, zaměřených na témata jako například výchovný styl,
motivace žáků, práce s rodiči, pozitivní emoce a škola,
atribuce a akceptace žáka, práce s odměnami a další.
OCENĚNÍ ETICKÁ ŠKOLA
Pro školní rok 2013/14 se připravuje udělování ocenění
„Etická škola“ základním školám ve čtyřech různých úrovních – modrá, bronzová, stříbrná a zlatá. Toto rozlišení by
mělo pomoci rodičům žáků snadno odlišit intenzitu zavedení etické výchovy do školního vzdělávacího programu
dané školy a školám pomůže ocenění v podobě plakety u
vchodu do budovy a loga na webových stránkách profilovat
se vůči jiným školám.
P¤EDSTAVUJEME
první trojstranná dohoda mezi firmou DuPont CZ, s. r. o.,
Základní školou Kamenice a Etickou výchovou, o.p.s.
PROJEKT ASET
V praxi jsme zjistili, že nejlépe se pracuje se školami, které
mají pro zavedení etické výchovy silnou vnitřní motivaci.
Proto jsme se rozhodli oslovit školy skrze výzvu ministerstva školství (http://www.msmt.cz/vzdelavani/adoptujete-skolu-pro-etickou-vychovu). Naší snahou je propojit
zainteresované školy s firmami, které si uvědomují svou
společenskou zodpovědnost a chtějí finančně i osobním
zapojením svých pracovníků pomoci s přípravou mladé
generace, aby mladí lidé kromě technických dovedností,
jazykové vybavenosti a rozvinutým IQ disponovali také sociálními dovednostmi a vyšším emočním kvocientem (EQ).
Ve spolupráci s Americkou obchodní komorou proto
vznikl na podzim roku 2012 projekt ASET – Adoptujte si
školu pro etickou výchovu. V prosinci 2012 se podepsala
Věříme, že tento model má perspektivu dlouhodobé udržitelnosti a že přispěje k propojení škol a korporátní sféry.
LIDÉ V O.P.S.
Ve správní radě o.p.s. jsou Mgr. Pavel Motyčka, spoluautor kurikula etické výchovy v RVP, prof. Jan Sokol, PhDr.
Jiřina Wenigerová, PhDr. Tomáš Sedláček, Dr. Michaela
Jorgensen a Ing. Marie Jakešová. Čestnou členkou je Eliška Coolidge Hašková. V dozorčí radě dohlíží nad hospodařením společnosti Ing. Pavel Vlasaný, MBA, Ing. Pavel
Schwarz, MBA a Mgr. Lenka Schwarzová.
Více informací najdete na: www.etickavychova.cz. POZVÁNKA
SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU si Vás dovoluje pozvat na třídenní tematickou konferenci
pro pedagogy, ředitele škol i vedoucí školních jídelen.
Školní stravování 2013
SPOUPRÁCE ŠKOLY A JÍDELNY PŘI VÝCHOVĚ KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU
Tato akce je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MŠMT 516/2012-25
Na konferenci můžete získat informace o školním stravování.
Třídenní konference je rozdělena do čtyř bloků:
I. BOJ PROTI DĚTSKÉ OBEZITĚ – AUTOMATY VE ŠKOLÁCH
II. JAK NAPLNIT SPOTŘEBNÍ KOŠ
III. LEGISLATIVA A EKONOMIKA ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ
IV. MÝTY, HOSPODAŘENÍ ŠJ A HYGIENA ŠJ
Termín akce: 14.–16. května 2013
Místo konání: Velký sál DOMU HUDBY (Konzervatoř), Sukova tř. 1260, 530 02 Pardubice
Je možné přihlásit se na celou konferenci nebo pouze na středu 15. 5. 2013.
Celý program a přihlášku najdete na stránkách www.vyzivaspol.cz nebo v časopise Výživa a potraviny 2/2013.
www.rizeniskoly.cz
29
Download

Představení Etická výchova, o.p.s.