Vypsání soutěže umělců na výstavu
- SMYSL & ŠTĚSTÍ – (Intenzity života)
Výstava doplňuje a doprovází celkovou koncepci kongresu „Hornolužické dny budoucnosti“, který se
uskuteční v prostorách umělecké iniciativy „Im Friese“ o.s. v Kirschau v září 2013 a bude zaměřen na
vzdělávání a perspektivy regionu. Tento kongres je společným projektem umělecké iniciativy „Im
Friese“ o.s. (www.im-friese.de), svazku Oberlausitzer Zukunftskonvent (www.zukunftoberlausitz.com), iniciativy Zukunftskongress Extend (www.extend2011.de), soukromé vzdělávací
instituce Schkola (www.schkola.de) a sdružení „Integralis“ z Pommritz – Společnosti pro etiku,
kulturu a vzdělávání. Kongres zahrnuje několik konferencí a sympozií po celou dobu výstavy.
Čím dál větší příklon k tématu „štěstí“ je výrazem proměny hodnot. Jak ekologické, tak duševnězdravotní důvody vedou k tomu, abychom více než doposud integrovali moderní, hospodářskotechnickou a sociální efektivitu s naší touhou po intenzivním, smysluplném a šťastném životě. Dosud
se tak děje převážně nevědomky, a proto s nedostatečnou účinností. Pro zviditelnění nových
možností je zapotřebí mezioborových vědomostí a mnohostranné kreativity. J.G. Fichte proto
vizionářsky popsal cestu do tohoto „nového věku“ jako „kritiku rozumu“; Joseph Beuys hovořil
s podobnou intenzí o sociálních sochách a novodobých celostních uměleckých dílech.
Zcela v tomto smyslu je koncipován tento kongres perspektiv – poznání – umění – vzdělávání. Dojde
na něm k zajímavým setkáním lidí, výměně názorů, tvůrčím a objevným rozhovorům, předestření
vizionářských myšlenek a v neposlední řadě tu bude mít místo radost z prostého sdílení.
Umělecká konfrontace s tématem „SMYSLu & ŠTĚSTÍ“ by měla vytnout široký oblouk. Zájemcům o
umění a speciálně návštěvníkům kongresu tím bude umožněna intenzivní konfrontace jiného
„druhu“.
Výstava by měla posílit uměleckou iniciativu „Im Friese“ v druhém roce její existence a podpořit její
rozvoj jako centra soudobého umění v Horní Lužici.
Časový harmonogram:
Doba trvání výstavy:
Dodání děl a instalace:
Vernisáž/zahájení kongresu:
Kongres budoucnosti:
Finisáž/udělení uměleckých cen/zakončení kongresu
Demontáž a odvoz:
Kunstinitiative „Im Friese“ e.V.
Friesestraße 31
02681 Stadt Schirgiswalde-Kirschau
[email protected]
www.im-friese.de
Kreissparkasse Bautzen
Kto.-Nr. 1002005805 – BLZ 855550000
Sitz Stadt Schirgiswalde-Kirschau
Vereinsnummer VR5635
Steuer-Nr.204/141/06774
13.09. až 03.10.2013
výlučně 12.09.2013
13.09.2013
20.09. a 21.09.2013
03.10.2013
04.10.2013
Vorstand
Anita Dominick
Karl Dominick
Sebastian Locke
Sandro Porcu
Místo:
Výrobní hala (cca. 1000m² hlavní výstavní plocha) a volné plochy (cca. 500m²) v sídle sdružení.
Podmínky účasti a výběr děl:
Zúčastnit se mohou jak umělci z Německa, tak i ze zahraničí. Účast není vázána na dosažené
akademické vzdělání na vysoké škole uměleckého směru apod. Nepodstatné je také, v jakém
pracovním poměru se umělci nacházejí. Minimální věk je 18 let.
Přihlásit je možné práce v žánrech video, instalace, performance, sochařství, fotografie, grafika,
kreslení a malířství.
Práce mohou být v průběhu výstavy na prodej. Provize z prodeje vystavených děl činí pro uměleckou
iniciativu „Im Friese“ 15% z dosažené prodejní ceny. Nároky galeristů na dosaženou prodejní cenu je
třeba uvést předem formou prohlášení umělce na přihlašovacím formuláři.
Z doručených přihlášek bude vybráno max. 25 umělců. Výběr provede porota, jmenovaná
předsednictvem umělecké iniciativy. Výstavu uspořádá externí kurátor.
Během výstavy bude na základě originálů poprvé udělena „Cena Im Friese“ jako cena umělecké
iniciativy „Im Friese“ a města Schirgiswalde-Kirschau za soudobé umění. Peněžní hodnota této ceny
činí v tomto prvním roce udělování 1111,- EUR. Paralelně k tomu mohou návštěvníci výstavy vybrat
dílo, které obdrží cenu publika, „cenu štěstí“, jejíž cena je 333,- EUR.
Na začátku výstavy vyjde katalog, který bude dokumentovat všechny zúčastněné práce.
Od umělce se očekává účast na vernisáži a finisáži.
Na dopravu, honorář za výstavu a nocleh bude za předpokladu získání dotačních prostředků vyplácen
paušál ve výši max. 350,- EUR na umělce.
Způsob přihlášení:
Přihlašovací poplatek činí 10 EUR za umělce. Přihláška platí po převedení částky na účet:
Kreissparkasse Bautzen BLZ 85550000 , Konto-Nr. 1002005805
Vypsání soutěže a formulář přihlášky si můžete stáhnout na www.im-friese.de .
Dodání podkladů uvedených v přihlašovacím formuláři je možné od 1.2.2013 výhradně poštou (1x
výtisk a k tomu CD) na adresu:
Kunstinitiative „Im Friese“ e.V.
Friesestraße 31
02681 Stadt Schirgiswalde-Kirschau
[email protected]
www.im-friese.de
Kreissparkasse Bautzen
Kto.-Nr. 1002005805 – BLZ 855550000
Sitz Stadt Schirgiswalde-Kirschau
Vereinsnummer VR5635
Steuer-Nr.204/141/06774
Vorstand
Anita Dominick
Karl Dominick
Sebastian Locke
Sandro Porcu
Susanne Schwarzbach, Callenberger Str. 18, D - 02681 Schirgiswalde-Kirschau
Neposílejte prosím originály. Podklady se nevracejí. Uzávěrka zasílání podkladů je 15.4.2013 (platí
datum poštovního razítka). Všichni přihlášení budou informováni nejpozději do 1.6.2013 výhradně
mailem.
jménem předsednictva
Kunstinitiative „Im Friese“ e.V.
Friesestraße 31
02681 Stadt Schirgiswalde-Kirschau
[email protected]
www.im-friese.de
Kreissparkasse Bautzen
Kto.-Nr. 1002005805 – BLZ 855550000
Sitz Stadt Schirgiswalde-Kirschau
Vereinsnummer VR5635
Steuer-Nr.204/141/06774
Vorstand
Anita Dominick
Karl Dominick
Sebastian Locke
Sandro Porcu
Přihláška na výstavu „SMYSL & ŠTĚSTÍ – (Intenzity života)
Jméno
Datum narození
Státní příslušnost
Bydliště
Adresa ateliéru
Tel. / Mobil
Email
Homepage
Poznámky (např. potřebná média,
možné provize galeristů aj.)
Dodejte prosím:
přílohy
zakřížkovat
1. Vyplněný přihlašovací formulář
2. Uměleckou biografii
3. 2-3 obrázky děl (prosím rovněž na CD v dostatečném rozlišení pro tisk ve
formátech *.jpg oder *.tiff)
4. Krátké texty k pracím, např. nástin podnětů, popis, báseň aj. (prosím
rovněž na CD ve formátu *.doc)
5. Údaje o díle: název, rok, technika, velikost, pojistná hodnota, prodejní
cena v Kirschau (prosím rovněž na CD ve formátu *.doc)
V případě dotazů se prosím obracejte na:
Susanne Schwarzbach, Callenberger
Str. 18,
0049/177/5143929, email: [email protected]
D
-
02681
Schirgiswalde-Kirschau, tel:
Podpis / datum:
Kunstinitiative „Im Friese“ e.V.
Friesestraße 31
02681 Stadt Schirgiswalde-Kirschau
[email protected]
www.im-friese.de
Kreissparkasse Bautzen
Kto.-Nr. 1002005805 – BLZ 855550000
Sitz Stadt Schirgiswalde-Kirschau
Vereinsnummer VR5635
Steuer-Nr.204/141/06774
Vorstand
Anita Dominick
Karl Dominick
Sebastian Locke
Sandro Porcu
Download

SMYSL & ŠTĚSTÍ – (Intenzity života)