Au Greffier de la
Cour européenne des Droits de l´Homme
Conseil de l´Europe
67075 Strasbourg Cedex
France
7.8. 2013
Prezident ECHR
Dean Spielmann
I.
Stížnost na nezodpovědnou českou pracovnici ECHR tajemníka
soudu I. Markovou včetně české kanceláře ECHR
II.
Žádost, aby vedení ECHR vytvořilo francouzský kontrolní systém,
který bude dohlížet a kontrolovat českou kancelář pracující u
ECHR, aby se česká kancelář nezbavovala českých
nepohodlných stížností proti České republice, tak aby je
nemohli projednat objektivní mezinárodní soudci ECHR
III.
Důvodná žádost, aby vedení ECHR dohlédlo na projednání
stížnosti č. 47635/13 – Stach proti České republice ze dne 18.7.
2013
IV.
Zodpovězení mých rozšířených dotazů ECHR, které jsem uvedl ve
své stížnosti č. 47635/13 – Stach proti ČR ze dne 18.7. 2013 a jež
jsou českou kanceláří ignorovány
Vážený pane prezidente Spielmann,
I.
podávám důvodnou stížnost na pracovnici I. Markovou, která pracuje u
ECHR v české kanceláři, neboť tato pracovnice ECHR evidentně pracuje laxně s cílem
poškodit stěžovatele z České republiky.
Dne 18.7. 2013 jsem zaslal k ECHR stížnost proti České republice. Na první straně své
stížnosti jsem uvedl, cituji: „ Address only for mail from Strasbourg
European Unio citizens - XXX, XXXXXX, XXXXX, Czech Republic . Due
to the existence of the judicial mafia I without permanent domicile.”
K této doporučené stížnosti jsem ještě přiložil dodejku na mou doručovací adresu XXX,
XXXXX, XXXX, Czech Republic ”, kterou pracovnicí ECHR potvrdili dne 22.7.2013
pod číslem C2798402995c2.
● Dne 25.7. 2013 nezodpovědná pracovnice I. Marková (Czech republic)
zaslala sdělení od ECHR na adresu, která již není mým bydlištěm, přestože
jsem zcela zřetelně ve své stížnosti na první straně uvedl novou doručovací
adresu !
1/3
Pokud bych prozíravě nepožádal pracovníky České pošty, aby mi došlou poštu na
adresu na které již nebydlím pozdrželi (není jejich povinnost), tak jsem důležité sdělení
s číslem stížnosti i se štítky s čárkovým kódem od ECHR nedostal.
Z výše uvedeného vyplývá, že česká pracovnice I. Marková pracuje u ECHR velmi
nezodpovědně a vůbec nečte ani první stranu stížnosti s nacionály stěžovatele včetně
doručovací adresy !
Nezodpovědnou práci I. Markové prokazuji těmito důkazními listinami:
1. Stížnost ze dne 18.7. 2013 , které bylo přiděleno číslo 47635/13 (první strana)
2. Kopie dodejky potvrzenou pracovníky ECHR ze dne 22.7.2013
3. Kopie dopisu ECHR I. Markové ze dne 25.7.2013 zaslán na adresu, kde již
nebydlím
II.
Cituji z internetové adresy : http://www.sv.cz/view.php?cisloclanku=2005053101
„ Upozorňujeme na skutečnost, že v současné době všechny stížnosti občanů proti
České republice třídí české zaměstnankyně Evropského soudu pro lidská práva pod
dohledem českého soudce K. Jungwierta tak, že „propouštějí" pouze ty stížnosti, které
směřují proti délce řízení před českými soudy, zatímco hned vyřazují všechny ty
stížnosti, které směřují pouze proti jejich meritornímu rozhodnutí. Tyto stížnosti pak
vůbec nepřekládají do jednacích jazyků soudu (A, F) a stěžovatelům po uplynutí
určité doby odepisují, že stížnost byla výborem tří (cizojazyčných) soudců, kteří jsou v
dopisu vyjmenováni, rozhodnuta jako nepřijatelná, protože „nevzbuzuje zdání, že by
došlo k porušení některého z práv chráněných Úmluvou". Tento postup při
vyřizování stížností je v rozporu s článkem 45, odst. 1, Evropské úmluvy o ochraně
lidských práv a základních svobod a s články 41, 49, odst. 1, a 52, odst. 1, Jednacího
řádu Evropského soudu pro lidská práva. Doporučujeme Vám přečíst si reportáž v
magazínu Lidových novin , ve které místopředseda soudu J.-P. Costa přiznává,
že stížnosti jsou takto filtrovány, protože se musí „vytvořit kompromis mezi právy
stěžovatelů a zajištěním funkčnosti soudu".
Výše uvedenou zkušenost potvrzuje i fakt, že osobně jsem potkal několik stěžovatelů,
kteří mě na tuto skutečnost upozornili, takže české skandální kauzy v nichž jde někdy i
stěžovatelům o život se pohodlně odklízí koupenou českou kanceláří ECHR (důkazy
existují) ! Pane prezidente Spielmann, žádám Vás, zřiďte na ECHR kontrolní orgán
české kanceláře zvláště práce paní I. Markové, aby bylo zamezeno podobným účelovým
manipulacím či jednáním ze strany české kanceláře u ECHR.
III.
Výše uvedený nezodpovědný přístup pracovnice I. Markové i
nedobré osobní zkušenosti dalších stěžovatelů z České republiky
prozrazují jak bude nakládáno s nepohodlnou stížností č. 47635/13 –
Stach proti České republice ze dne 18.7. 2013, a proto žádám ECHR, aby
dohlédl na práci české kanceláře, která vyřizuje mou stížnost.
2/3
Jako hrubě poškozený stěžovatel i občanský aktivista jsem důkazně zadokumentoval
nekalé praktiky státu vůči českým otcům i mé osobě, a to důkazními audio i video
záznamy atd.. Po předložení důkazů vůči justici, mi bylo soudním znalcem
sděleno, že pokud budu prokazovat tyto justiční podvody, tak mě justiční
mafie zničí život či zabije (pořízen důkazní audio záznam), dále mi bylo
ozbrojenou policistkou přísahána msta (pořízen důkazní audio záznam), podrobně
jsem zadokumentoval vykradení soudního spisu, krytí milionového podvodu na
sociálních dávkách justicí včetně doložené diskriminace mé osoby i dalších podvodů
české justice včetně podvodů samotného Ministerstva spravedlnosti ČR. Vše je
zkorumpovaným státem Česká republika očividně kryto a děje se tak i v jiných mi
známých kauzách ! Ministerstvo spravedlnosti ČR vyplatilo odškodnění za 9 letý
průtah protistraně u soudního sporu zatímco mou žádost odškodnění za 9 letý průtah
diskriminačně odmítlo (důkazy jsem doložil), nepochybně proto, že dobře ví, že mou
stížnost česká kancelář u ECHR včetně paní Markové zlikviduje , tak aby se
nedostala ke skutečnému projednání mezinárodními soudci ECHR.
IV.
V mé stížnosti č. 47635/13 – Stach proti České republice ze dne 18.7. 2013
jsem zaslal žádosti na které mi ECHR doposud nereagoval. Bylo tomu proto, že česká
kancelář v podání I. Markové stížnosti vůbec nečte, jak jsem již důkazně prokázal.
Žádám ECHR, aby mi zaslal odpovědi na mé rozšířené dotazy, které znovu opakuji:
1. Žádám o zaslání všech jmen štrasburských soudců, kteří budou rozhodovat o mých
stížnostech č. 47635/13 i č. 62145/11 .
2. Žádám o zaslání vyjádření Ministerstva spravedlnosti k mé stížnosti č. 47635/13 i
č. 62145/11.
3. Prosím, pošlete mi telefonický kontakt na českou kancelář ECHR .
4. Osobně navštívím v září nebo říjnu 2013 ECHR, kde si vyzvednu anglické překlady
mých 2 stížností a nahlédnu do spisu mé stížnosti č. 47635/13 i č. 62145/11 (možná i
dalších stěžovatelů).
5. Žádám o zaslání seznamu všech osob, které pracují v české kanceláři u ECHR
včetně jejich funkcí.
Věřím, že se ECHR mou stížností řádně přešetří a vyrozumí mě jaká
nápravná opatření učinil, aby v české kanceláři museli pracovníci české kanceláře si
pečlivě přečíst stížnost stěžovatelů ještě před tím než jim nezodpovědně odpoví. A jak
ECHR zajistí kontrolu práce české kanceláře, aby byly skutečně projednány skandální
české kauzy a nikoliv jen odklízeny českou kanceláří.
S pozdravem
Miroslav Stach
stěžovatel i občanský aktivista
Czech republic
XXX
3/3
Download

Stížnost na českou laxní kancelář u ESLP ze dne 7.8.13