OBČASNÍK
1
ROČNÍK II. / ČÍSLO 1
SDRUŽENÍ OBČANŮ NA OCHRANU KRAJINNÉ OBLASTI JÍLOVIŠTĚ
JÍLOVIŠTĚ 12. 5. 2013
ÚVODEM
PÁR POSTŘEHŮ
K ZÁMĚRŮM ZASTUPITELSTVA
KOUPĚ OBJEKTU
BÝVALÉ RESTAURACE U HASTRMANA
MATEŘSKÁ ŠKOLKA V JÍLOVIŠTI
JAK JSEM TISKL, TISKNU
A NEVÍM ZDA BUDU TISKNOUT ZVONICI
JAK TO CHODÍ VE ZVONICI
PO ČEM CHODÍME A JEZDÍME
Z KORESPONDENCE
K
Í
N
S
OBČA
ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
uplynulo již půl roku od referenda, ve kterém se podařilo občanům Jíloviště důrazně vyslovit názor
k navrhovaným změnám územního plánu a k zamýšlené výstavbě mimo území obce schválené pro
zástavbu. Příprava, organizace a průběh referenda byly velmi vyčerpávající jak pro přípravný výbor, tak
i pro občany obce, kteří byli zavalováni informacemi a argumenty jak zastupitelů obce, tak organizátorů
referenda. Spoluobčanům, kteří neztratili trpělivost pročíst všechny materiály, orientovat se v nejednoduché situaci a vyjádřili osobní názor k návrhům na výstavbu na Močidlech, proto patří velký dík. Bylo
neuvěřitelné, jak vysoké účasti se podařilo dosáhnout na schůzích obecního zastupitelstva, ale především
pak přímo při hlasování v referendu. Z toho je jasně patrné, že všem nám opravdu záleží na tom, kde
žijeme, v jakém životním prostředí, a není nám jedno, co bude dál s naší obcí. Výsledek referenda
bereme jako závazek vůči občanům. Proto i nadále pozorně sledujeme dění v naší obci, záměry a rozpočty obecního zastupitelstva a i nadále se budeme snažit obhajovat společné zájmy spoluobčanů.
Podle naléhavosti považujeme v naší obci za prioritní vyřešení současného stavu komunikací včetně
chodníků, dále opravu obecního úřadu a „nové“ hasičské zbrojnice. Z posledních zasedání zastupitelů
víme, že obec může na tyto cíle uvolnit nemalou finanční část bez rizika zadlužení (má k dispozici téměř
12 miliónů Kč). V neposlední řadě očekáváme rychlé řešení situace týkající se našich předškoláků. Je pro
obec finančně únosné zřizovat mateřskou školku v podobě státního zařízení nebo je výhodnější najít jiné
řešení? Budeme dále sledovat rozhodování představitelů obce a dbát na to, aby nedošlo ke schválení
předimenzovaných investičních akcí, které by vedly k zadlužení obce, nezvladatelnému nárůstu provozních nákladů a následné neschopnosti splácet úvěry. V tomto ohledu je pro nás varováním skutečnost,
že je v současné době v této situaci již skoro polovina obcí v České republice (zprávy ČTK). Tyto problémy
pak nutí obce k mnohdy nevýhodnému prodeji obecních pozemků a budov a nakonec i k vynuceným
změnám územních plánů, což má téměř vždy negativní dopad na rovnováhu krajiny a životní prostředí
obcí. Nechceme, aby se touto cestou ubírala také naše obec. Vše záleží nejen na současných zastupitelích
obce, kteří by měli opravdu zodpovědně rozhodovat, ale také na nás, všech občanech obce. Nejen z toho
důvodu, že v příštím roce se budou konat obecní volby, bychom se měli aktivně zajímat o problematiku
obce, reagovat na rozhodnutí námi zvolených zastupitelů správnými argumenty a alternativními a případně i schůdnějšími a z hlediska finančního také zodpovědnějšími řešeními. K opravdu zásadním či
sporným otázkám života a dalšího směřování rozvoje obce, zejména při případné existenci zásadních
názorových rozdílů, bychom měli požadovat vyhlášení referenda nebo vyčkat voleb v příštím roce.
Za Sdružení občanů na ochranu
krajinné oblasti Jíloviště
RNDr. Jana Malá Csc.
Obèasník - Zpravodaj obce Jílovištì
MK ÈR E 20885
Vydává
Sdruení obèanù na ochranu
krajinné oblasti Jílovištì
Na Obèasníku spolupracovali:
Ing. Vladimír Dlouhý, Ing. Arch. Ivana Doubková,
RNDr. Jana Malá Csc., Ing. Petr Rögner
2
K
Í
N
S
OBČA
PÁR POSTŘEHŮ K ZÁMĚRŮM ZASTUPITELSTVA
Vážení spoluobčané Jíloviště,
dovolte nám navázat na náš článek uveřejněný ve Zvonici č. 2, kde jsme naznačili plány našich zastupitelů na
nejbližší období. Protože uzávěrka „našeho“ příspěvku byla minimálně o 2 týdny dříve než slova pana starosty
(Jak to chodí ve Zvonici na jiném místě), na světlo se dostaly nové skutečnosti, ke kterým bychom se rádi
vyjádřili.
Určitě největším překvapením Zvonice je, že nám pan starosta sdělil vážný zájem obce o koupi objektu
restaurace U Hastrmana - záležitost byla již projednána ve finanční komisi Zastupitelstva a proběhla i jednání
na úrovni obce a majitelů objektu, existuje též i studie na přestavbu objektu dle představ obce.
Připomínáme všem občanům, že až uspořádáním referenda na podzim minulého roku se nám podařilo zastavit
realizaci „podzimní vize“ našeho pana starosty. Letošní jaro nás opět překvapilo další „jarní vizí“, která na
rozdíl od té podzimní peníze neshání od investorů s anonymními akciemi, ale naopak chce finanční prostředky
z obecního rozpočtu utratit.
Jaká změna ale za půl roku nastala? Zatímco loni nás starosta přesvědčoval, že je obecní pokladna téměř
prázdná a bez daru paní Dvořákové - Blatné výměnou za prolomení zákazu výstavby Na Močidlech se obec
nebude moci rozvíjet, letos jsme překvapeni informací, že obecní rozpočet disponuje částkou necelých
12 miliónů Kč na účtech obce Jíloviště
a tudíž by bylo možné objekt pro potřeby obce zakoupit a přestavět. Ptáme se, je pro obec s ročním rozpočtem 9 mil. Kč takováto investice reálná a bez rizika zadlužení na další roky?
Ale pokud jste se snad naivně domnívali, že se z této částky opraví naše příšerné silnice (viz fotografie, které
ale asi nejsou nutné, všichni víme jak vypadají), tak jste na omylu.
Převážnou část finančních prostředků z letošního rozpočtu obce hodlá totiž pan starosta utratit za rekonstrukci
zhruba 300 metrů ulice Pražské v úseku mezi obecním úřadem a hasičskou zbrojnicí. Tento krátký úsek má být
vybaven novým povrchem, ale je to opravdu nezbytné? Vždyť této části silnice, uprostřed obce, v porovnání
s těmi ostatními, které jsou někdy až v havarijním stavu, v zásadě nic nechybí! Místo opravy ostatních komunikací v Jílovišti připravuje starosta s některými zastupiteli koupi objektu bývalé restaurace U Hastrmana a následně jeho přestavbu. Nevíme, kolikátá změna v postoji ke koupi objektu U Hastrmana to od pana starosty
už je, ale myslíme, že snad čtvrtá nebo pátá za poslední 3 roky, viz malá rekapitulace:
2010, po volbách
2011, návrh pana Nekoly koupit
2012, jaro - budeme stavět multifunkční dům
2012, podzimní vize před referendem
2013, jarní vize
K
Í
N
S
OBČA
- nekoupíme
- nekoupíme
- nekoupíme
- koupíme
- koupíme
3
PÁR POSTŘEHŮ K ZÁMĚRŮM ZASTUPITELSTVA
Skóre je tedy 3:2 pro nekoupíme a domníváme se, že by tato varianta měla souboj střídání názorů vyhrát
a objekt U Hastrmana by obec neměla kupovat. Zde jsou jasné důvody proč:
Objekt nebude asi zcela v pořádku, jinak by po tolika letech byl již dávno prodán
není zřejmé, jaká je reálná tržní cena objektu, z neoficiálních informací finanční komise vyplývá,
že nemovitost je nabízena za cenu cca 12 milionů, je otázkou, proč za tuto cenu nebyla již dávno budova
prodána
potřeba společenského sálu, nových kanceláří pro obec a nových prostor pro knihovnu, poštu a školku
je do značné míry uměle vytvářena. Máte snad pocit, že kanceláře v č.p.81 nejsou pro naši obec dost
reprezentativní a úřednictvo se tam tísní?
náklady na poměrně rozsáhlou přestavbu a rekonstrukci téměř tři roky chátrajícího objektu zatíží obec
na mnoho let dopředu
náklady na následný provoz doslova „vysají“ z obecní pokladny potřebné finanční prostředky na obnovu
infrastruktury obce - hlavně komunikací
je otázka, zda nelze zabezpečit potřeby obce jinou ekonomicky výhodnější cestou:
školka se dá sjednat v jiné obci a Jíloviště bude platit dovoz a odvoz našich dětí do takto smluvené
školky nebo se dá zabezpečit formou soukromé školky s dotací obce
sál pro pořádání akcí v obci má jak hotel Cinema Palace, tak Celní škola
Obecní úřad a knihovna v současném stavu je pro obec s 600 obyvateli dostačující
(můžeme porovnat s jinými obcemi)
proč už objekt U Hastrmana do dnešního dne nikdo nekoupil, když je téměř 3 roky zavřený,
zřejmě to tak výhodná koupě nebude…
Vážení spoluobčané, má náš starosta stále důvěru občanů poté, co byla jeho představa zástavby Na Močidlech
v referendu s převahou odmítnuta?
Vážení zastupitelé, vyzýváme Vás, abyste i Vy vyslovili svůj vlastní názor k této problematice, protože máme
dojem, že je slyšet pouze názor starosty. Zvažte prosím, zda některá v budoucnu již nevratná
rozhodnutí by neměla být přijímána po širší diskusi a souhlasu s většinovým názorem všech občanů
Jíloviště. Loňským referendem bylo jednoznačně potvrzeno, že pan starosta a nynější zastupitelstvo
NEREPREZENTUJE VĚTŠINU VOLIČŮ V TÉTO OBCI.
Ptáme se tedy, jestli by tyto problémy nemělo řešit až zastupitelstvo vzešlé z voleb v příštím roce.
Předpokládáme, že Vám všem jde také o to, aby naše obec nebyla nesmyslně zadlužená na několik
dalších let a aby se nálada mezi občany opravdu posunula do přátelštější úrovně.
V Jílovišti 29. 4. 2013
Ing. Vladimír Dlouhý, Ing. Arch. Ivana Doubková, RNDr. Jana Malá Csc.
KOUPĚ OBJEKTU BÝVALÉ RESTAURACE U HASTRMANA
Opět se mezi Jílovišťáky začala probírat snaha zastupitelů koupit tento objekt. Je jenom škoda, že zastupitelé
nezveřejnili občanům svůj záměr koupit tento objekt a přestavět ho pro potřeby obce. Slyšíme stále z úst
starosty, jak obec potřebuje školku, společenský sál, nové prostory pro úřad (protože do stávající budovy OÚ
zatéká). Ale kolik finančních prostředků by obec musela vynaložit na realizaci tohoto projektu, se zatím nikdo
oficiálně nedozvěděl.
Přijala jsem nabídku a zúčastnila jsem se prohlídky budovy koncem dubna. Stav objektu podle mého názoru
vyžaduje mnohem větší prostředky, než které byly předloženy v rozpočtu v minulých letech. Podkroví objektu
je dokončeno pouze do úrovně hrubé stavby, chybí i tepelná izolace v podlaze, rozvody technické infrastruktury,
omítky stěn, zateplení krovu a podhledy stropů. Některé stavebně konstrukční detaily se zdají nevhodně řešené
například vnitřní nároží obvodových stěn, kde musí docházet k vyšším tepelným ztrátám. Totéž se týká části
spodního podlaží. Zde není dosud provedena plošná hydroizolace a tepelná izolace podlah. Stávající sál má
nefunkční vzduchotechniku. Pro plánované umístění prostor školky, obecního úřadu, pošty, knihovny a bistra
4
K
Í
N
S
OBČA
KOUPĚ OBJEKTU BÝVALÉ RESTAURACE U HASTRMANA
není stávající objekt vhodně dispozičně řešen. Navíc z provozních důvodů nelze stavebně dokončit pouze první
dvě podlaží a podkroví nechat ve stávajícím stavu s pozdějším termínem realizace. Představa, že děti ve školce
budou rušeny stavební činností, se jistě nebude líbit rodičům. Pro vyčíslení přesných nákladů na přestavbu
a dokončení celého objektu by bylo třeba zpracovat podrobnější stavebně technický průzkum a vypracovat
průkaz energetické náročnosti budovy. Vzhledem k tomu, že byl objekt realizován před 9 lety, třetím rokem
je mimo provoz, některé části technického zařízení by bylo nutné vyměnit. Současně by bylo vhodné zjistit
minimálně požadavky hasičského záchranného sboru a hygienické stanice k plánovanému dispozičnímu řešení
a změně užívání - hlavně s ohledem na umístění mateřské školky.
Z hlediska pořizovací ceny by mělo být zpracováno aktuální tržní ocenění. Porovnáme-li ceny obdobných
nemovitostí ve srovnatelných lokalitách, tak je nabídková cena za objekt U Hastrmana vysoká. Srovnatelné
objekty k prodeji se pohybují v cenách mezi 6 - 8 mil. Kč, jsou kompletně dokončené nebo po rekonstrukci.
Pořízení tohoto objektu by pro obec bylo výhodné pouze v situaci, kdy by celkové náklady na koupi a následnou
přestavbu nepřesáhly náklady na realizaci objektu nového nebo na rekonstrukci a dostavbu jiných stávajících
budov.
Pro potřeby obce by tedy z hlediska finanční náročnosti bylo výhodnější realizovat nový objekt např. etapovou
výstavbou podle aktuální rozpočtové situace a potřeb obce s využitím nabídek dotačních titulů. Ovšem nabízí
se i další možnosti - např. rekonstrukce a dostavba hasičské zbrojnice nebo odkoupení a následná rekonstrukce
domu č.p. 2.
Zastupitelé by neměli realizovat podobné projekty bez znalosti názoru většiny občanů Jíloviště. Měli by se jich
zeptat, jestli souhlasí s vynaložením značných prostředků a s rizikem dlouhodobého zadlužení nebo by raději
chtěli mít v první fázi opravené a dokončené komunikace včetně veřejného osvětlení, lepší pocit bezpečnosti
(ve volebních programech bylo zřízení kamerového systému) a opravené stávající obecní nemovitosti. Zastupitele jsme si svobodně zvolili na základě volebních programů. Máme tedy právo vyslovit svůj názor na způsob,
jak zastupitelé nakládají s obecními finančními prostředky a které záležitosti, týkající se obce, jsou pro nás
důležité.
Ing. Arch. Ivana Doubková
MATEŘSKÁ ŠKOLKA V JÍLOVIŠTI
V poslední době se v obci značně rozvířily emoce kolem problému s umísťováním předškolních dětí
do mateřských škol. S podobnou situací jako u nás na Jílovišti se bohužel potýká mnoho obcí, měst
a dokonce i některé městské části Prahy. Jedním z doporučených řešení je zřízení nesoukromé /státní
mateřské školy v místě poptávky. To ale s sebou přináší několik problémů pro zřizovatele - to je pro
samotnou obec.
je třeba zjistit, kolik rodičů by mělo o umístění svého dítěte do MŠ zájem. Zda je vůbec reálné
1.Především
naplňovat v následujících letech minimální kapacitu 25 dětí.
zátěž na pořízení vhodného objektu, ať už se jedná o stávající nebo výstavbu nového. V případě
2.Finanční
Jíloviště se nabízí možnost koupě objektu bývalé restaurace U Hastrmana. Bohužel pořizovací náklady na
koupi objektu a jeho následnou rekonstrukci by pro Jíloviště znamenaly vysoké zadlužení. Navíc objekt
nebyl pro tento účel ani navržen a jeho současný stav by vyžadoval téměř stejně vysoké náklady na přestavbu a hlavně dostavbu interiéru objektu jako náklady jeho pořízení ( vezmeme-li prodejní cenu objektu,
o které se mezi občany mluví - tj.12 mil.Kč). Výsledek po přestavbě by byl stále kompromisní. Takto vzniklá
školka by neměla vlastní uzavřenou zahradu ani pobytovou terasu pro děti, provozně by se prolínala
s plánovanou poštou, obecním úřadem, knihovnou, restaurací a společenským sálem.
K
Í
N
S
OBČA
5
MATEŘSKÁ ŠKOLKA V JÍLOVIŠTI
.
V případě výstavby nového objektu by pořizovací náklady byly nižší, ale bylo by nutné najít vhodný pozemek
s dostatečně velkou plochou pro venkovní pobyt dětí a mít jistotu naplnění kapacity školky pro další roky.
Z hlediska dlouhodobého demografického vývoje obce s počtem 600-800 obyvatel nelze přesně předpokládat,
kolik míst v mateřské školce bude potřeba za 5, 10 a více let. Investice vložená do pořízení předškolního zařízení
by tedy nemusela být z tohoto pohledu perspektivní. Zřizovat toto zařízení pouze pro 25 dětí je nejméně ekonomicky výhodné. Naplnit kapacitu zařízení každý rok na maximální možnou úroveň by mohlo být pro obec
v následujících letech proto problematické. Ale i pro menší počet dětí by bylo nutné zařízení zabezpečit personálně (shodně jako pro 25 dětí), platit za vytápění a údržbu stavby, zahrady a spotřebované energie a vodu,
viz následující kapitoly.
Další finanční zátěží jsou provozní náklady jako vytápění, spotřeba elektrické energie, plynu, vody, platba
stočného a náklady na údržbu objektu. Tyto náklady by hradila obec a musela by na ně tedy mít v rozpočtu
nezanedbatelné prostředky. V případě zajištění stravování by potom varianta s kapacitou 25 dětí znamenala
dovoz jídel z jiného zařízení. Stravné platí rodiče a do jeho nákladů by se musela započítat i doprava nebo
by tyto náklady musela hradit obec.
V neposlední řadě je pak problematické zajištění personálního obsazení - ředitel MŠ, učitelky, hospodářka,
uklízečka, správce a údržbář…. V místě obce bychom zřejmě pro všechny tyto pozice nenašli vhodné adepty
vzhledem k nutnosti odborné kvalifikace, znamenalo by to tedy zřejmě dojíždění části personálu do Jíloviště.
Bezpodmínečná nutnost akreditace školky do systému státních zařízení.
Pro některé rodiče předškoláků by mohl být i problém provozní doby MŠ z hlediska dojíždění za prací
do Prahy - jinými slovy, aby měla školka pro Jílovišťské smysl, musela by mít výrazně delší provozní dobu,
než je tomu u srovnatelných zařízení ve městech.
3.
4.
5.
Jaké alternativní možnosti Jíloviště má?
Zastupitelé mohou poptat umístění jílovišťských dětí do nesoukromých mateřských škol v nejbližším okolí včetně
okrajových částí Prahy. Informace starosty obce se zmiňuje pouze o jednání s městskou částí Praha - Zbraslav,
kde už jsou kapacity vyčerpány. S MŠ školkou v Praze - Lipencích o možnosti umístění dětí podle našich informací
nikdo ze zastupitelů nejednal. Podle údajů na webových stránkách školky mají pro přijetí do této MŠ přednost
děti s trvalým pobytem alespoň jednoho z rodičů v Lipencích. Po letošním zápisu mají kapacitu již naplněnou,
ale celková kapacita bude v dalším roce 100 dětí (Lipenečtí zastupitelé schválili rozšíření školky pro nový školní
rok 2013/2014 o další třídu). Bylo by tedy vhodné osobní jednání s ředitelkou ohledně kapacitních možností
v dalších letech. Stejně tak by bylo možné jednat s MŠ v Dobřichovicích nebo Všenorech. Tato řešení jsou kvalitní a dostupná již na podzim 2013 s nulovými investičními náklady.
Dalším možným řešením je nabídnout alternativní formy předškolní docházky v soukromém zařízení v Jílovišti
s možností obecní dotace školného v případech sociálně slabších rodin. Z hlediska finanční náročnosti by tato
varianta byla pro obec nejlevnější. V nabídce pražských soukromých školek se pohybuje měsíční školné již od
6.600,- Kč, k tomu stravné 90,- Kč/den. Jedná se o soukromé mateřské školky, které jsou částečně dotovány
ministerstvem školství. Dalším možným modelem řešení je hlídání skupiny dětí (cca 10-15) chůvou podle
časových potřeb rodičů, kde si stravu děti přináší z domova. I zde by mohla obec přispívat podle sociální situace
rodin.
Vezmeme-li si srovnání finančních nákladů obce na jednotlivé varianty řešení předškolní docházky dětí, pak
z hledisek výše popsaných vychází z dlouhodobého pohledu jako nejekonomičtější řešení umístění jílovišťských
dětí v místním soukromém zařízení s finanční podporou obce podle konkrétní sociální situace jednotlivých
rodin (soukromá mateřská škola nebo model hlídání skupiny dětí). Zastupitelé by měli mít zpracované jednotlivé
varianty řešení umístění předškoláků v naší obci zejména s ohledem na finanční možnosti obecního rozpočtu
a ubírat se cestou nejrychlejšího, ale také nejlevnějšího řešení. Zatím alespoň požádali občany, aby odpověděli
na anketu o zájmu umístit své děti do předškolního zařízení. Doufáme, že jejich další kroky budou racionální
a v zájmu všech občanů Jíloviště.
Ing. Arch. Ivana Doubková
6
K
Í
N
S
OBČA
JAK JSEM TISKL, TISKNU A NEVÍM ZDA BUDU TISKNOUT ZVONICI
Dovolte mi, abych se podělil o jednu obchodní zkušenost s naším panem starostou.
Bydlím na Jílovišti od roku 2000 a protože naše firma Casus Direct Mail a.s. se zabývá rozesíláním a tiskem,
nabídl jsem panu starostovi, že zajistíme tisk a doručení Zvonice za ceny, které byly nižší, než nabízel stávající
dodavatel. Vše se uskutečnilo výměnou několika mailů a vznikla tabulka fakturačních cen podle počtu listů.
Protože jsem chtěl jako občan přispět něčím navíc, dohodli jsme se, že jednou ročně vytiskne Casus Zvonici
(vánoční) barevně za cenu tisku černobílého (pro představu čb. tisk je okolo 5 tis. Kč a barevný přes 10 tis. Kč)
a aby za to Casus něco „měl“, mohli jsme si dát jako poslední větu Zvonice na zadní stranu větičku, že Zvonici
tiskneme, včetně kontaktu (vlastně reklama za 5 tis. Kč). Vše fungovalo normálně několik let s tím, že na kvalitu
tisku ani termíny dodání nebyla ze strany obce nikdy žádná reklamace. Až teprve letos se pan starosta rozhodl
poptat tiskárnu v Mníšku, zda by nebyla levnější, načež zjistil, že ano - o cca 170 Kč na náklad celého čísla
Zvonice, jal se tuto věc hned řešit na Zastupitelstvu a navrhl, aby se Zvonice tiskla jinde.
Pan starosta jistě zapomněl v této fázi na pár základních etických pravidel obchodu:
vůbec neoslovil stávající firmu (Casus), k jejíž dodávkám neměl výhrady
nevyzval stávajícího dodavatele k jednání o ceně
jednal za zády stávajícího dodavatele bez ohledu na to, zda by se s ním dohodl na levnější ceně
a chtěl zadat zakázku jinde
ani se neobtěžoval oznámit dlouholetému dodavateli, že s ním skončil
teprve poté, co Zastupitelstvo odmítlo okamžitou změnu dodavatele tisku, pověřil pana Vorla, aby
s Casusem jednal, přičemž pro přítomné Zastupitele bylo nemalé překvapení, že se tak nestalo již dříve
navíc Mníšek nabízí pouze černobílý tisk, za barevný by musela obec připlatit oněch 5 tisíc navíc
Dovolím si nyní trochu počtů: náklad na tisk Zvonice je cca 36 tis. Kč za rok, což je pro představu 0,4 %
z celkového rozpočtu obce. Jestliže připustíme, že pan starosta jel na Mníšek, vyhodnocoval nabídky, psal
zastupitelům, připravoval materiál pro Mediální komisi, pro zasedání Zastupitelstva, psal odůvodnění atd.,
strávil nad touto položkou rozpočtu cca 4 hodin svého pracovního času. Při odhadované ceně pracovní
hodiny pana starosty okolo 200,- Kč (což odpovídá superhrubé mzdě cca 35 tis.), utratil pan starosta ze svého
pracovního času za akci „cena Zvonice“ okolo 800,- Kč, přičemž jím zjištěná roční úspora by činila 1 050,- Kč,
ale to se nezeptal, zda by tu tisícovku Casus nezlevnil. A teď dál, pokud by pan starosta věnoval stejnou
pozornost svého času ostatním položkám rozpočtu obce s částkou okolo 9 mil. Kč., pak vychází, že nad
rozpočtem stráví kolem 1000 hodin, což je víc než 6 měsíců z celoročního fondu pracovní doby, a to jistě
nestráví.
A teď jistě každého napadne otázka, proč to ten starosta vlastně dělá, vždyť Dlouhý tady je přihlášený k trvalému pobytu, z daní jeho manažerského platu obec dostává příjem, Zvonici tiskne do druhého dne, často ji
i přiveze do Jíloviště, dokonce ani nemůže zneužít informace ze Zvonice dříve, protože v ten moment, kdy Casus
dostane podklady k tisku, je Zvonice přístupná na internetových stránkách obce, tak proč? Odpověď je jednoduchá - Dlouhý si dovolil navrhnout odvolání starosty 5 hlasy proti 4 v rámci Sdružení, které šlo s panem
starostou do voleb a hlavně spolu s většinou občanů v obci byl proti výstavbě Na Močidlech a proti vizím
pana starosty, pro kterého je zkrátka nemyslitelné, že by spolupracoval s někým, kdo s ním nesouhlasí a má
jiný názor.
Před uzávěrkou - pan starosta zadal tisk Zvonice č. 2 do jiné tiskárny bez souhlasu Zastupitelstva
za vyšší cenu než od firmy Casus.
V Jílovišti 12. 4. 2013
Ing. Vladimír Dlouhý
K
Í
N
S
OBČA
7
JAK TO CHODÍ VE ZVONICI
Taky vás někdy napadlo napsat něco do Zvonice a byli jste přesvědčeni, že váš příspěvek si přečtou až občané
Jíloviště? Já jsem si to donedávna myslel také, ale ono to chodí jinak. Existuje uzávěrka pro ostatní a pak ještě
jedna pro pana starostu. Například - do poslední Zvonice jsme napsali spolu s paní Malou článek o vizích pana
starosty. Protože jsem předpokládal, že pan starosta bude na tento článek v té samé Zvonici reagovat, v závěru
článku jsem mu za tuto reakci poděkoval. Ale to není vše. Nejenže všechny příspěvky do Zvonice procházejí
přes pana starostu a on má pak ještě několik dní na sepsání své odpovědi na všechno, co se ho týká, ale ještě
vaše příspěvky před tím, než vyjdou, přepošle všem zastupitelům na mail a já nevím komu vlastně ještě. Tato
praxe už hraničí s cenzurou, prostě ochrana autorských práv a respekt k jinému názoru, zachování tajemství
při vydávání periodika Made in ing. Karel Dostálek. Ale zřejmě pan starosta uplatňuje pravidlo - všichni jsme si
rovni, jen pan starosta je rovnější, ačkoliv…...
V Jílovišti 18. 4. 2013
PO ČEM CHODÍME A JEZDÍME
MALÁ UKÁZKA NAŠICH KOMUNIKACÍ
8
K
Í
N
S
OBČA
Ing. Vladimír Dlouhý
Z KORESPONDENCE
K
Í
N
S
OBČA
9
Z KORESPONDENCE
10
K
Í
N
S
OBČA
Z KORESPONDENCE
K
Í
N
S
OBČA
11
Z KORESPONDENCE
CO JE OBČASNÍK
Občasník vznikl v loňském roce jako informační nástroj výboru pro přípravu referenda o výstavbě
Na Močidlech v Jílovišti. Stejně jako Zvonice, je Občasník řádně zaregistrován na příslušném odboru
Ministerstva kultury a má přiděleno evidenční číslo. Avšak na rozdíl od Zvonice, která je hrazena
z obecního rozpočtu, náklady na grafickou úpravu, tisk a distribuci Občasníku hradí občané Jíloviště
ze svých dobrovolných finančních prostředků.
Vychází, jak název napovídá „občas“, většinou při potřebě informovat občany Jíloviště o aktuálním
dění v obci, o plánech zastupitelů, pana starosty a snaží se toto dění v obci popisovat, přidávat své
názory a pohledy na jednotlivé kroky tak, aby si občané mohli udělat svůj vlastní názor, případně se
rozhodnout kam má obec směřovat dále. Vítáme jakékoliv připomínky, náměty, postřehy, příspěvky
od všech občanů Jíloviště.
Webové stránky: www.projiloviste.cz
K
Í
N
S
OBČA
e-mail: [email protected]
Download

OBČASNÍK 2013 č.1