Žádost o konverzi standardních karet CS Link a Skylink:
Jméno a příjmení:
bytem:
telefonní číslo:
e-mail:
číslo přístupové karty:
tímto žádám FTV Prima, spol. s r.o. o zajištění bezplatného přístupu k satelitnímu vysílání programů
provozovaných FTV Prima, spol. s r.o. prostřednictvím konverze shora uvedené přístupové karty na
„kartu Prima“. Beru na vědomí, že „karta Prima“ neumožňuje příjem jiných programů, než programů
provozovaných FTV Prima, spol. s r.o.
Zpětný převod „karty Prima“ na standardní kartu CS Link a Skylink bude umožněn za podmínek
uvedených na www.skylink.cz.
Datum:
Podpis:
Vytištěné žádosti zasílejte, prosím, na adresu: FTV Prima, spol. s r.o., Na Žertvách 24/132, 180 00
Praha 8
1.
2.
3.
Žadatel vyplněním dotazníku poskytuje FTV Prima, spol. s r.o. a společnosti M77 Group S.A.
(dále jen Správci osobních údajů) souhlas se zpracováním shora uvedených osobních údajů,
pro účely převodu karet CS Link a Skylink, a to po dobu 3 let.
Požádá-li žadatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, jsou Správci osobních údajů
povinni tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správci osobních údajů mají právo za
poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na
poskytnutí informace.
Účastník, který zjistí nebo se domnívá, že Správci osobních údajů provádí zpracování jeho
osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života účastníka
nebo v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li
osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat Správce
osobních údajů o vysvětlení, a (ii) požadovat, aby Správci osobních údajů odstranili takto
vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci
osobních údajů. Je-li žádost účastníka shledána oprávněnou, Správci osobních údajů odstraní
neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Správci osobních údajů žádosti účastníka, má účastník
právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Download

Žádost o konverzi standardních karet CS Link a Skylink: Jméno a