Školní 1a, Jihlava, 586 01
2011/2012
Střední škola automobilní Jihlava
http://www.ssaji.cz/
opravárenství automobilů - diagnostika motorů - svařování - opravárenské služby
6. ročník
6
Maturitní ples tříd 2.N, 4.S a 3.E SŠA Jihlava
Maturitní ročníky si opět připravily maturitní ples, což je zcela jistě výpověď o určité společenské vyspělosti organizátorů. Maturanti SŠA
Jihlava dokázali dobře prezentovat sebe i naši školu. Předzkouška maturitní zkoušky nám opravdu vyšla, doufejme, že všem maturantům vyjde i ta opravdová zkouška dospělosti - maturita. Držíme palce!!!
Soutěž motivuje
Důraz je kladen na praktickou část
Vyhlašovatelem soutěže „Automechanik- Junior 2012“ je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ve spolupráci se
Svazem autoopraven České republiky /SAČR/. Organizátorem vyhlášené soutěže je Sdružení kraji pověřených škol na výuku oborů
vzdělání se zaměřením na autoobory. Soutěž Automechanik Junior 2012 je určena pro žáky třetích ročníků oboru vzdělání 23-68-H/01
mechanik opravář motorových vozidel, kteří nemají dokončeno žádné předchozí vzdělání zakončené maturitní nebo závěrečnou
zkouškou a kteří v roce konání soutěže nedovrší věku 20 let a více.
Letos se koná 17. ročník regionálního kola této soutěže v Humpolci. Na SŠA Jihlava se v rámci regionálního kola účastní soutěže všichni
žáci třetího ročníku daného oboru. Účast je pro každého žáka povinná, jelikož se předpokládá, že absolvování soutěže má pro žáka
hodnotu generálky před závěrečnými zkouškami. Soutěž se skládá ze tří částí, z teoretického testu, kde může soutěžící získat 100 bodů
za 100 otázek, další část je poznávací, zde poznává součásti automobilu, servisní nářadí, nástroje a přípravky, celkově zde může získat
100 bodů. Třetí část soutěže je praktická, na pěti pracovištích plní žáci úkoly, za něž mohou získat až 200 bodů. Důraz je kladen na
praktickou část, která se jim v praxi i nejvíce hodí. Princip soutěže přispěl i k vytvoření jednotného zadání závěrečných zkoušek, došlo ke
sjednocení na celém území ČR. Soutěž motivuje žáky k lepším výkonům, poprvé si naplno uvědomí své slabiny a do zkoušek je mohou
doplnit. Mnohdy až ve třetím ročníku jsou schopni reálně posoudit úroveň svých znalostí.
Soutěž motivuje
(pokračování)
Soutěž je pro žáky výjimečná tím, že se realizuje individuálně,
jeden žák je hodnocen jedním učitelem, což znamená, že v případě neznalosti problematiky se informace ihned doplní. Výsledky
ze soutěže většinou potvrzují i průběžné hodnocení žáka během
studia. Nejlepší soutěžící postupují do dalšího kola. Naše škola se
ve vyšších kolech soutěže umisťuje na předních místech. Podařilo
se nám vyhrát i celostátní kolo, pětkrát jsme získali páté místo.
Mgr. Másilko
fotografie z místního kola Automechanik- Junior 2012
Projekt Enersol
Projekt ENERSOL vznikl v roce2001 a až do roku 2005 byl
společným programem šesti evropských zemí. Od roku 2004 se
paralelně organizuje český projekt se stejným názvem, kterého se
účastní české a slovenské školy, čeští a slovenští učitelé, žáci
a studenti.
Vzdělávací centrum
Kraje Vysočina
Regionální vzdělávací
centrum Kraje Vysočina se
snaží vytvořit systém vzdělávání učitelů, studentů a žáků
k získávání pravdivých
informací z oblasti obnovitelných zdrojů energie a úspor
energie. V rámci tohoto
projektu se zapojují žáci do
zpracování vlastních projektů,
kdy získávají informace nejen
z učebnic, internetu, ale i od
odborných firem a výrobců.
Důraz je kladený na vlastní
průzkumy a následné závěry. Tohoto projektu se naše škola
zúčastnila ve školním roce 2010/2011 a 2011/2012. Tři naši žáci
zpracovali vlastní projekty:
Daniel Večeřa: Fotovoltaické elektrárny
Pavel Juráček: Hybridní pohony
Lukáš Francálek: Větrné elektrárny
Konkurence letos byla vysoká, krajského kola se zúčastnilo 14 škol
s 28 projekty. 17.2.2012 bylo vybráno
13 projektů a z těchto bylo vybráno
6 projektů do kola celostátního.
Zapojte se i vy!
Naši žáci sice nepostoupili, ale určitě
se za svůj výkon nemusí stydět, dobře
reprezentovali naši školu.
Není nutné vyhrát, i když výhra je fajn,
ale nebát se jít do toho.
Byli bychom rádi, kdyby se do projektu
zapojili i další žáci, informace podá
paní učitelka Sobotková nebo pan
učitel Konečný František.
ing. Konečný, F.
http://www.ssaji.cz/
2011/2012
Obnovitelné zdroje a úspory energie
Download

Střední škola automobilní Jihlava Maturitní ples tříd 2.N, 4