KATALOG A CENÍK
MARKÝZY
2014
OBSAH
Používání a údržba markýz
2
obchodní podmínky
3
Materiálové specifikace
4
Vysvětlivky
6
KAZETOVÉ MARKÝZY
COMPACT
7
MK 2012
10
MAXICOMPACT
13
POLOKAZETOVÉ MARKÝZY
DALLAS
25
OTTAWA
29
STANDARDNÍ MARKÝZY
HORIZON
33
QUADRA
36
MONACO
40
BOSTON
45
STŘÍŠKY
50
2 BQ
51
BALKÓNOVÉ MARKÝZY
BN a BA
55
EL. OVÁDÁNÍ MOTORŮ RTS
58
EL. OVÁDÁNÍ MOTORŮ bez RTS
59
El. KONFIGURACE
61
OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ
64
Používání a údržba markýz
Všechny markýzy ARQUATI jsou konstruované jako bez údržbové a jsou určeny k venkovnímu použití , není třeba je snímat ze zdi a
ukládat na zimu , dohlédněte a zamezte uhnízdění a častému vysedávání ptáku na svinuté látce markýzy , jejich výkaly dokáží látku
rozleptat. Při montáži dodavatelská firma nastaví sklon markýzy , seřídí ramena , dotáhne a překontroluje všechny šrouby a zaškolí
uživatele v obsluze . Vysouvání a navíjení se provádí motorem nebo ručním otáčením klikou , vždy je třeba dbát na to aby látka při plném
vysunutí byla dostatečně napnutá , u motorového ovládání toto řeší nastavení koncových spínačů , u ručního ovládání se látka dopne
zpětným otočením klikou . Návody ovládání el. Součástí markýzy dodává výrobce motoru , vypínačů a další elektroniky . ( Nezapomínejte ,
že motor má tepelnou pojistku bránící jeho přehřátí a proto muže fungovat 2-5 min. podle typu a potom musí vychladnout , stejně tak při
stažení markýzy na popud větrného čidla je před jejím dalším vytažením jistá časová prodleva ) . V případe , že je markýza vybavena 1
nebo více podpěrami rolny je třeba tyto pravidelně kontrolovat zda při navíjení nedřou nebo nekrčí látku , či jestli se tato v tomto
místě nadměrně nešpiní , v prašném prostředí je třeba je pravidelně čistit jinak dojde k zeslabení látky a jejímu následnému
porušení . Podpory jsou extrémně namáhané části markýzy a jejich stavu , nastavení a údržbě je třeba věnovat maximální
pozornost. Jako údržba látky markýzy se doporučuje její občasné opláchnutí vlažnou vodou s rozpuštěným pracím práškem a maximálně
otření hadrem ( látka se nesmí kartáčovat aby nedošlo k poškození struktury vláken látky ) a následné spláchnutí čistou vodou . Vždy před
sezónou zkontrolujte nebo nechte zkontrolovat dotažení všech šroubu . Markýza je dynamické zařízení odolávající větru a tímto je také
ovlivňováno .
Markýzy ARQUATI jsou dle typu koncipované na větrnou odolnost dle třídy 1-2 což odpovídá bezpečnému provozu do rychlosti větru 35
km/hod .Pravidelná kontrola správného úhlu nastavení ramen , je nejjednodušší způsob zjištění stavu markýzy . V případe , že markýza
přestála nějaký nepředvídaný poryv větru a nastavení ramen se posunulo je třeba je neprodleně srovnat do polohy nastavené při
montáži ,nebo zavolat dodavatele a tuto službu si objednat . Vydřený pruh na látce v místě podpěry je známkou zanedbání údržby . V
místě podpěry se látka tře o její pevný povrch a vlivem prachových částic ulpělých na látce dochází k jejímu opotřebení stejně jako u
pneumatiky auta , proto i při zajištění správného úhlu otevření podpory rolny vzhledem k úhlu vysouvání látky je třeba tuto po látce
pravidelně posouvat v rozsahu 60 cm do leva a doprava od polohy nastavené dodavatelem a to v intervalech závisejících na prašnosti
prostředí a četnosti vysouvání , tak aby se místo extrémního namáhání rozložilo do vetší plochy a tím se prodloužila celková životnost
markýzové látky .
Pravidelnou kontrolu a nastavení místa umístění podpěry si můžete objednat u dodavatele.
PROVOZOVAT NESEŘÍZENOU MARKÝZU MUŽE VÉST K JEJÍMU POŠKOZENÍ .
Nezapomínejte , že ani větrné čidlo není 100% účinná ochrana , v době od přijetí impulzu do stažení markýzy muže dojít k násilné změně
úhlu nastavení ramen. Zvláště u markýz o šířce více jak 600 cm vybavené podpěrou rolny látky , je třeba zvýšené pozornosti , zde i malý
rozdíl v nastavení úhlu jednotlivých ramen muže vést k prodření nebo protržení látky z důvodu jejího navíjení pod nesprávným úhlem.
Seřízení úhlu ramen.
Potřebujete k sobe jednoho pomocníka a nástroje klíč č.17 a imbus č.10. Markýzu vytáhnete tak aby látka
byla lehce prověšena , tím uvolníme ramena . Na držáku u pokleslého ramene u stěny povolíme 2 šrouby č.17 tak aby kolega , který
vysunuté rameno ve předu podpírá s ním mohl pohybovat nahoru a dolu . Podpírající kolega zvedne rameno do požadované úrovně a vy
utáhnete oba povolené šrouby č.17 . U druhého ramene postupujete obdobně . V případe seřizování motorové markýzy postupujeme
stejně , pouze s ní vyjedete na dosah koncových poloh nastavených na motoru.U kazetových markýz doporučujeme objednat seřízení u
dodavatele .
Záruky
Na barevnostálost a látek poskytujeme záruku 6 let , na konstrukce MONACO , a OTTAWA , MAXICOMPACT při správném používání se
rovněž vztahuje prodloužená záruka 6 let , u ostatních konstrukcí je záruční doba 2 roky. Na el. Součásti markýz je záruční doba dána
výrobcem standardně 2 roky . Markýzy se nedoporučuje dlouhodobě vystavovat větru o síle nad 5,50 m/s , toto číslo je závislé na úhlu
nastavení markýzy a směru působícího větru . Pokud není markýza vybavena motorem a správně fungujícím větrným čidlem doporučujeme
výrobek zavírat při větrném počasí kdy hrozí nepředvídatelné větrné poryvy které dokáží markýzu poškodit . Z důvodu , že při poškození
markýzy povětrnostními vlivy je nemožné určit zda došlo k překročení povolené síly větru , řeší se reklamace metalografickým posouzení
lomu . Za případné poškození objektu na kterém je markýza umístěna jejím případným poškozením nebo vylomením ze zdi nenese
výrobce zodpovědnost .Roztržení látky v místě podpěry válce , či případné prodření látky se neřeší jako reklamační závada , ale jako
zanedbání základních zásad používání a údržby markýzy .
Řešení reklamací
Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vady které spočívají v konstrukčních závadách , chybách materiálu nebo provedení zjištěnýchpři
přejímce výrobku nebo prvotní montáži . Následná reklamace se řeší v souladu s obchodním zákoníkem v sídle prodejce a musí být
uplatněna písemně s přiloženou kopií reklamačního zápisu s popisem rozsahu poškození a pravděpodobnou příčinou jejího vzniku ,
doplněna o fotografie vady nebo poškození . Montážní firma provede výměnu poškozeného dílu na místě nebo dopraví na své náklady celý
výrobek do dílen zhotovitele . O uznání oprávněnosti reklamace rozhoduje výrobce na základe prozkoumání vráceného poškozeného
vyměněného dílu .
Výrobce doporučuje připojištění markýzy jako součást stavby proti poškození živlem
2
Obchodní a záruční podmínky :
1. Obecně tyto obchodní a dodací podmínky mají sloužit k jasnému a jednoznačnému stanovení vztahu k objednatelům.
2.Platnost - Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky platí, pokud si smluvní strany písemně nesjednaly něco jiného. Udělením
objednávky uznává objednatel tyto podmínky, které jsou součástí prodejního katalogu nebo ceníku ARQUATI . Stávají se
tedy obsahem a podstatnou náležitostí všech smluv uzavřených mezi objednatelem a zhotovitelem (dodavatelem).
3.Ceny - Pokud není výslovně sjednáno něco jiného, ceny se rozumí fco výrobniÅL závod a obsahují obvyklé balení. Ceny jsou
stanoveny na základe platných ceníku a nákladu daných v okamžiku uvedení ceny. Pokud dojde ke změně nákladu k datu dodávky,
jdou tyto změny ve prospěch, resp. k tíži objednatele.
4.Splnění dodávky, přechod nebezpečí - Splnění dodávky: Zboží bude dodáno:
- převzetím zboží objednatelem v sídle , v místě montáže nebo ve výrobniÅLm závode
- předáním zboží k přepravě smluvnímu dopravci. V případě, že ze strany objednatele bude požadováno jiné místo určení,
potom nese s tím spojené vícenáklady. Zhotovitel je oprávněn dodat zboží i částečně nebo předčasně. Přechod nebezpečí: Přechod
nebezpečí je sjednán v následujících případech takto: Při prodeji ze závodu přechází nebezpečí ze zhotovitele na objednatele
okamžikem, kdy je dáno k dispozici objednateli nebo převzetím zboží po provedené montáži na místě určení.
5.Placení - Platby budou prováděny podle dohodnutých platebních podmínek. Pokud objednatel souhlasí s platbou celé ceny
dodávky předem, má nárok na poskytnutí slevy, která se stává součástí cenových ujednání (viz bod 3).
6. Prodlení s placením, náhrada nákladu Pokud faktura nebude uhrazena ve stanovené době, činí sankce za každý den prodlení
0,3 % z fakturované částky. Objednatel se v případě prodlení s placením úctu zavazuje zaplatit zhotoviteli také veškeré náklady
spojené s vymáháním a inkasem pohledávky vcetne nákladu právního zastoupení.
7.Objednávky , potvrzení objednávky Za účelem předcházení nedorozumění platí pouze písemné objednávky. Telefonické nebo
ústní objednávky musí být bez zbytečného odkladu potvrzeny písemně . Jinak za jejich včasné a správné vyřízení nenese dodavatel
zodpovědnost .
8. Dodací lhůty Stanovená dodací lhůta platí jako fixní termín pouze v případě, pokud takto byla označena výslovně a písemně.
Dodací lhůta se rozumí ode dne přijetí objednávky do dne, kdy zboží opustí závod zhotovitele, příp. dnem provedení montáže.
Pokud nebude sjednáno něco jiného, začíná dodací lhůta běžet nejpozději s:
a) datem potvrzení objednávky
b) datem splnění všech technických, obchodních a finančních předpokladů ze strany objednatele
c) datem, kdy zhotovitel obdržel příslušnou zálohu nebo byl otevřen akreditiv. Pokud je zhotovitel v prodlení s dodávkou, zavazuje
se projednat prodloužení dodací lhůty s objednatelem a stanovit písemně nový termín dodání.
9. Provedení, barevné tóny - Nepatrným barevným odchylkám, stejně jako jiným malým odlišnostem a poškození povrchu
nelze zabránit a nelze je proto považovat za vady.
10. Rozsah záruky za jakost, reklamace - Veškeré reklamace je povinen objednatel oznámit písemně. Zhotovitel je povinen
podle následujících podmínek odstranit závady, které spočívají v konstrukcích chybách, vadném materiálu nebo provedení.
Tato odpovědnost se omezuje pouze na vady, které se vyskytnou do 24 měsíců ode dne přechodu nebezpečí , na
vybrané modely se vztahuje prodloužená záruční lhůta. Na motory a jiná elektrická zařízení se poskytuje záruka pouze
za předpokladu, že připojení a napojení kabelu je provedeno podle rozvodných plánu zhotovitele a koncesovaných firem.
Zhotovitel zodpovídá za vady pouze v případe, že objednatel oznámí písemné vady bez zbytečného odkladu, nejpozději
následující pracovní den po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen po řádném oznámení vad, za které podle ustanovení
tohoto článku odpovídá, podle své volby:
A) vadné zboží opravit na místě
B) vyžádat si zaslání vadného zboží nebo vadných dílu k opravě. Objednatel je povinen odeslat zboží podle pokynu
zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnu od oznámení místa, kam má být zboží odesláno.
C) bezplatně nahradit vadné zboží
D) bezplatně nahradit vadné díly V případe odstranění vady se neprodlužuje záruční lhůta. Veškeré další nároky na náhradu
škody, ztrátu času, ušlý zisk, cestovní náklady atp. jsou vyloučeny a nebudou uznány. Odpovědnost zhotovitele se omezuje
pouze na vady, které vzniknou v důsledku obvyklých provozních podmínek a při dodržování návodu k použití.
11. Ručení za výrobek - Zhotovitel neručí za škody a následné škody, které vzniknou na základe vady zboží.
12.Vrácení zboží - Zboží a díly, které byly dodány na základe smlouvy nelze vyměnit nebo vrátit.
13.Výhrada vlastnictví - Zboží zůstává do úplného zaplacení vlastnictvím zhotovitele. V případe, že dojde před úplným zaplacením
k prodeji zboží třetí osobě , je objednatel povinen převést na zhotovitele veškeré pohledávky a závazky z tohoto prodeje.
14. Škody při přepravě - V případe, že dojde k poškození zboží během přepravy, je objednatel povinen oznámit bez zbytečného
odkladu škodu přepravci a s ním řešit případnou reklamaci.
15. Skladné Pokud objednatel neodebere objednané zboží do 15-ti pracovních dnu po písemném upozornění, že zboží je
připraveno
k převzetí (či montáži), účtuje zhotovitel poplatek za skladné ve výši 0,1 % z ceny zboží za každý započatý týden. Zároveň
zhotovitel zasílá fakturu za objednané zboží a začíná běžet dohodnutá lhůta splatnosti.
16. Storno - Storno zakázky muže objednatel provést pouze písemně, a to do 24 hodin po uzavření smlouvy. V tom případě je
mu účtován storno poplatek ve výši 15 % z celkové objednávky. Při stornu objednávky po tomto termínu, kdy je zboží již skutečně
ve výrobě, objednatel souhlasí se zaplacením plné ceny zboží.
3
Specifikace použitých materiálu pro výrobu markýz značky ARQUATI
Kvalita ARQUATI markýz vychází z dlouhodobého výzkumu prováděného již déle než 40 let , všechny
části pevnostních hlinikových slitin jsou na povrchu opatřeny vypalovanou práškovou barvou ( komaxit ) v
základním provedení v bílé barvě ( RAL 9016) , případně béžové (RAL 1013) nebo šedé (RAL 9035)
spojovací materiál a různé čepy jsou vyrobeny z nerezavějící oceli .
Pevnost konstrukce markýzy je dána pevností výsuvných ramen a jejich úchytu . Samotná ramena jsou
testovány při statickém zatížení konce ramen sílou FT 450 N v případě MONACO ,HORIZON ,
MAXICOMPACT , COMPACT a OTTAWA 500 N v případě markýzy 2BQ a silou 300 N v případe markýzy
QUADRA . Mez únavy v ohybu použitých slitin držáku ramen je 100 MPa , mez únavy v ohybu u
spojovacího a kotvícího materiálu je 400 Mpa .
Technické potahové látky ARQUATI
SUNCOLOR jsou vyrobeny z acrylových vláken typu „Leacril Outdoor HT“ u nichž dlouhodobá
barevnostálost je zajištěna probarvováním acrylové hmoty před tryskáním vláken. Vodunepropustnost do
300 mm vodního sloupce je dána nejenom povrchovou úpravou ( impregnací ) ale i způsobem tkaní tj.
napínáním osnovy a útku na 130 resp. 80 kg , výsledný povrch textílie vykazuje teflonový efekt ( niÅLzký
úhel smáčení ) samostatné kapky se „zabalí“ a mají snahu sklouzávat po povrchu pryč . U látek ARQUATI
SUNCOLOR WATER PROOF je vodunepropustnost až 1000 mm vodního sloupce . Na korbové pevné
markýzy a pergoly typu AGORA a BERSO je možno použít látky ARQUATI SUNCOLOR PVC , v případe
použití na výsuvnou markýzu je třeba mít na zřeteli váhu látky o 45 % vyšší než u látky SUNCOLOR . Látky
ARQUATI SUNCOLOR a SATLER 314 , 315 a 320 jsou slouží jako potahy slunečních clon . Pro šití potahu
používáme speciální pevnostní nitě Tenara 100% acryl v bílé barvě , se zaručenými pevnostními
vlastnostmi pro použití na markýzy , nenasákavostí a povrchovou úpravou.
Specifikace látek : ARQUATI SUNCOLOR
Složení : 100 % acryl barvený v mase !
!
Osnova : 31 koncu/cm - dostava tkaniny Ne 20/2 ! !
Útek : 14 bodu/cm - dostava tkaniny Ne 20/2 !
!
Šířka : Role 120 cm ( resp. 250 cm některé barvy ) ! !
!
Propustnost : voduodpudivá ( UNI-EN 24920 )
Vodní sloupec : ( UNI 5122) > 300 mm
Napínací síla : ( UNI 8639 ) osnova 130 kg – útek 80 kg
Barevnostálost : ( UNI 7640 ) = 8 Váha : 300 g/m2
Povrchová úprava : Scotchgard = vodo odpudivý špino odpudivý , ohybuodolný
Použité nítě : Tenara 100%acryl bílé , zaručená pevnost pro použití na markýzy , nenasákavost ,
povrchová úprava .
ARQUATI SUNCOLOR WATER PROOF – se zátěrem acrylové pryskyřice
Složení : 100 % acryl barvený v mase !
!
Osnova : 31 koncu/cm - dostava tkaniny Ne 20/2 !
Útek : 14 bodu/cm - dostava tkaniny Ne 20/2 !
Šířka : Role 120 cm ( resp. 250 cm některé barvy ) !
!
!
!
!
Propustnost : vodu nepropustná ( UNI-EN 24920 )
Vodní sloupec : ( UNI 5122) > 1000 mm
Napínací síla : ( UNI 8639 ) osnova 130 kg – útek 80 kg
Barevnostálost : ( UNI 7640 ) = 8 Váha : 340 g/m2
Povrchová úprava : Scotchgard = vodo odpudivý špino odpudivý , ohybuodolný
Použité nítě : Tenara 100%acryl bílé , zaručená pevnost pro použití na markýzy , nenasákavost ,
povrchová úprava .
ARQUATI SUNCOLOR PVC – textil s PVC zátěrem
Složení : 100 % polyester s PVC zátěrem ! !
!
Rozměrová stálost : > 1 % Vodní sloupec : !
!
Napínací síla : ( UNI 8639 ) osnova – útek 200 kg/5cm
Šířka : Role 148 cm ! !
!
!
!
Propustnost : vodu nepropustná ( UNI-EN 24920 )
Teplotní odolnost : -30 + 70 C
Barevnostálost : ( UNI 7640 ) = 8 Váha : 435 g/m2 Povrchová úprava :
4
Šířka : Role 148 cm ! !
!
!
!
Barevnostálost : ( UNI 7640 ) = 8 Váha : 435 g/m2 Povrchová úprava :
Podklady k instalaci markýz ARQUATI
Markýzy typu MONACO , QUADRA , OTTAWA , se instalují na přislušný počet stropních nebo
stěnových držáku a to : Pro rozměr do 300 cm 2 ks
!
!
301 – 500 cm 3 ks
!
!
501 – 600 cm 4 ks
!
!
601 – 700 cm 5 ks
!
!
701 – 800 cm 6 ks
!
!
801 – 900 cm 7 ks
!
!
901 – 1000 cm 8 ks
!
!
1001 - 1100 cm 9 ks
!
!
1101 – 1200 cm 10 ks
Tento počet držáku je součástí standardní dodávky markýzy , připadný nadstandardní počet se
dodává za úplatu a na méně držáku než výše uvedeno se nedoporučuje markýzu kotvit do
méně pevných zdí . Markýzy HORIZONT , BC a kazetové SK a COMPACT doporučujeme kotvit
pouze do pevné steny nebo stropu Ke kotvení markýz do pevné zdi nebo stropu ( plné cihly
nebo beton ) se doporučuje používat kovové ocelové nebo mosazné kotvy , pro cihly typu
PORO-THERM je nutno použít chemické rychle tuhnoucí malty a zaÅLvitových tyčí průměru 10
– 16 mm . Montáž do dřevených trámu se nedoporučuje
provádět pomocí vrutu , ale je třeba dřevený trám prošroubovat a stáhnout svorníkem . Do
méně pevných zdí jako dřevotříska , ITONG atd. se markýzy nedoporučuje
kotvit vůbec . Při montáži pres zateplené fasády polystyrenem je třeba vymezit měkkou část
zdi ocelovou trubkou navlečenou na kotvící závitovou
tyč rozepřenou mezi pevnou stenu a držák markýzy . Pro určení namáhání kotev se postupuje
jako při výpočtu reakce a ohybových momentu vetknutého
nosníku . Z výše uvedeného vyplývaÅL , že markýzy jsou konstruovány tak aby při nadměrném
statickém nebo rázovém zatížení nepoškodily stenu ale aby
praskly držáky ramen . ( princip pojistného ventilu ) .
5
Základní barvy
Provaz
Příplatkové barvy
ovládání motorem na vypínač
Rolna
ovládání motor RTS
Průměr
ovládání motorem s HS
(havarijní systémem)
max. šířka
Motor RTS s HS
max. výsuv
Nerezové komponenty
ovládání klikou
Váha
Kryt
Kazeta
Sesaditelné moduly
Nejlepší funkce při sklonu
od 15 - 18°
Šito nitěmi TENARA
6
COMPACT
- kazetová markýza
MINIMÁLNÍ REALIZOVATELNÉ ROZMĚRY
Výsuv
šířka
173
MARKÝZOVÉ KOMPONENTY
pro všechny rozměry
193 - 480 cm
193
počet ramen
2 ks
203
212
počet držáků
2 ks
223
249
∅ rolny
70 mm
273
297
Kazetová markýza COMPACT s vodotěsně uzavíratelnou moderně navrženou kazetou chránící látku a mechanické části. Markýza osazena standardními
rameny se vyznačuje rychlou a snadnou instalací s možností upevnění na stěnu nebo do stropu pomocí samostatných bočních držáků vyrobených
tlakovým litím Al slitiny, spojovací materiál je tvořen nerezovými ocelovými šrouby .Celá hliníková konstrukce markýzy a kazeta je chráněna vrstvou
vypálené práškové barvy s UV ochranou. Přední profil je vybaven okapovou drážkou pro boční odvod vody. Markýza je vhodná pro privátní používání k
stínění teras a balkónů pro montáž na stěnu nebo do stropu pomocí bočních univerzálních konzolí.
bílá RAL 9016
imitace chrom
béžová RAL 1013
ostatní RAL
70 mm
ovládání motorem na
ovládání motorem RTS
vypínač
na dálkové ovládání
kazeta ANO
193 - 480 cm
max. 273 cm
šedá RAL 7035
ovládání klikou
Diagram zastínění v závislosti na výsuvu a úhlu naklopení ramen
Montážní rozměry u stěnové a stropní montáže
7
COMPACT
- kazetová markýza
Ceník
ramena
ovládání
do 250
251 - 300
301 - 360
361 - 420
421 - 480
19 890
21 154
22 394
23 634
24 500
motor
27 606
29 010
30 250
31 537
32 356
motor RTS
29 174
30 648
31 888
33 152
33 994
20 498
21 762
23 049
24 336
25 225
motor
28 191
29 665
30 929
32 192
33 058
motor RTS
29 759
31 303
32 590
33 854
34 743
21 364
21 996
23 353
24 687
26 021
motor
29 220
29 876
31 209
32 567
33 877
motor RTS
30 858
31 514
32 847
34 205
35 515
24 313
26 021
26 980
motor
32 169
33 877
34 836
motor RTS
33 807
35 515
36 474
klika
150
klika
200
klika
250
klika
270
-
šířka
L min.193 cm
L min.212 cm
L min.249 cm
L min.300 cm
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH
P Ř Í P L A T K Y za látky mimo standardní kolekci ARQUATI SUNCOLOR
Látky SUNCOLOR WATERPROOF
240 Kč/m2
Látky TOPQUALITY
vyřazeny
Látky PVC jednobarevné
150 Kč/m2
Látky PVC pruhované
200 Kč/m2
Látky SOLTIS
450 Kč/m2
Volán
+3%
Látky SCREEN
980 Kč/m2
Barva konstrukce imitace chrom
+ 30 %
Látky SATLER , DIXON , PARA
+ 10 %
Jiná než základní barva RAL
+ 35 %
P Ř Í P L A T K Y za nadstandardní provedení
8
COMPACT
- kazetová markýza
ZÁKLADNÍ CENA OBSAHUJE
* Kliku pro manuálně ovládané markýzy o délce 180 cm , jinou požadovanou délku je třeba specifikovat v objednávce
* Univerzální montážní konzole
ZÁKLADNÍ CENA NEOBSAHUJE
* Montážní materiál
* Volán
* Montáž
* Dopravu
*
DŮLEŽITÉ INFORMACE
* Z důvodu snížení rizika proražení volánu při dopravě ho dodáváme nenavlečený.
* Látky TOP QUALITY a PVC nejsou vhodné pro markýzy s výsuvem nad 250 cm
* Látky DEGRADÉ jsou staženy z kolekce
* U motorových markýz nejsou vypínače a ovladače součástí základní ceníkové ceny , je třeba je specifikovat v
objednávce
9
MK 2012 -
kazetová markýza
MINIMÁLNÍ REALIZOVATELNÉ ROZMĚRY
Výsuv
Šířka
2 ramena
150
198
200
237
250
297
300
359
MARKÝZOVÉ KOMPONENTY
šířka markýzy
202 - 480
481 - 600
počet ramen
2 ks
2 ks
počet držáků
2 ks
2 ks
počet podpěr
-
∅ rolny
1 ks
85 mm
Osvědčená klasická kazetová markýza
Zesílená ramena typu MONACO s pojistným třmenem a půlměsícovým přesným stavěním pozice.
Elegantní design vč. krytů kloubů ramen
Přední profil s odtokovou drážkou vody
Kloub ramen s metrickým štelovacím šroubem
snadná montáž
10
MK 2012 -
kazetová markýza
Kazetová markýza MK 2012 je klasika mezi ARQUATI markýzami charakterizována vysokou pevností.
Robustní
vodotěsná moderně navržená kazeta chrání látku a mechanické části. Markýza se vyznačuje rychlou a snadnou instalací
s možností upevnění na stěnu nebo do stropu pomocí samostatných bočních držáků vyrobených tlakovým litím Al slitiny,
spojovací materiál je tvořen nerezovými ocelovými šrouby.Celá hliníková konstrukce markýzy a kazeta je chráněna
vrstvou vypálené práškové barvy s UV ochranou. Přední profil je vybaven okapovou drážkou pro boční odvod vody.
Markýza je vhodná pro zastínění teras restaurací i v privátní objektů. Markýzu můžeme montovat na stěnu nebo strop.
bílá RAL 9016
béžová RAL 1013
ovládání klikou
ostatní RAL
85 mm
kazeta ANO
ovládání motorem na
ovládání motorem RTS
vypínač
na dálkové ovládání
500 cm
max. 325 cm
Diagram zastínění v závislosti na výsuvu a úhlu naklopení ramen
Montážní rozměry u stěnové a stropní montáže
11
MK 2012 -
kazetová markýza
Ceník markýzy SK
ramena
ovládání -
šířka
do 240
241 - 300
301 - 360
361 - 400
401 - 475
476 - 600
-
-
-
-
-
1
18 936
20 934
22 950
24 822
26 694
31 860
motor
27 450
29 448
31 464
33 336
36 774
23 940
motor RTS
28 800
30 816
32 832
34 704
37 926
43 092
20 034
22 212
24 390
26 442
28 512
34 056
motor
28 530
30 726
32 904
34 956
38 574
44 136
motor RTS
29 898
32 094
34 272
36 324
39 726
45 288
0
23 490
25 470
27 720
29 970
35 964
0
31 986
33 984
36 234
40 050
46 044
0
33 354
35 352
37 602
41 184
47 196
0
0
28 728
31 140
33 552
40 302
motor
0
0
37 224
39 654
43 632
50 364
motor RTS
0
0
38 592
41 022
44 784
51 516
přídavný držák
klika
150
klika
200
klika
250
L min.197 cm
L min.237 cm
L min.297 cm
motor
motor RTS
klika
300
L min.359 cm
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH
P Ř Í P L A T K Y za látky mimo standardní kolekci ARQUATI SUNCOLOR
Látky SUNCOLOR WATERPROOF
240 Kč/m2
Látky TOPQUALITY
vyřazeny
Látky PVC jednobarevné
150 Kč/m2
Látky PVC pruhované
200 Kč/m2
Látky SOLTIS
450 Kč/m2
Volán
+3%
Látky SCREEN
980 Kč/m2
Jiná než základní barva RAL
+35 %
Látky SATLER , DIXON , PARA
+ 10 %
P Ř Í P L A T K Y za nadstandardní provedení
ZÁKLADNÍ CENA OBSAHUJE
* Kliku pro manuálně ovládané markýzy o délce 180 cm , jinou požadovanou délku je třeba specifikovat v objednávce
* Univerzální montážní konzole
ZÁKLADNÍ CENA NEOBSAHUJE
* Montážní materiál
* Montáž
* Dopravu
* Volán
DŮLEŽITÉ INFORMACE
* Z důvodu snížení rizika proražení volánu při dopravě ho dodáváme nenavlečený.
* Látky TOP QUALITY a PVC nejsou vhodné pro markýzy s výsuvem nad 250 cm
* Látky DEGRADÉ jsou staženy z kolekce
* U motorových markýz nejsou vypínače a ovladače součástí základní ceníkové ceny , je třeba je specifikovat v
objednávce
12
MAXICOMPACT
- kazetová markýza
MINIMÁLNÍ REALIZOVATELNÉ ROZMĚRY
Výsuv
šířka
2 ramena
3 ramena
4 ramena
170
218
326
434
200
237
352
468
220
274
408
542
270
321
475
626
320
386
576
350
421
MARKÝZOVÉ KOMPONENTY
šířka markýzy
218 - 470
471 - 500
501 - 585
586 - 700
počet ramen
2 ks
2 ks
3 ks
4 ks *
počet držáků
2 ks
2 ks
3 ks
4 ks
počet podpěr
-
-
1 ks
1 ks
∅ rolny
85 mm
Modulové řešení markýzy umožňuje její celkovou šířku do 14 000 mm s mezerou mezi látkami modulů 25 mm
Zesílená ramena typu MONACO
Elegantní design vč. krytů kloubů ramen
Snadná montáž
Max.výsuv 350 cm
Přední profil s odtokovou drážkou pro dešťovou vodu
13
MAXICOMPACT
- kazetová markýza
Kazetová markýza MAXICOMPACT je charakterizována vysokou pevností a modulovým řešením napojení dvou kusů vedle
sebe pomocí speciálních bočnic umožňující dosáhnout minimální mezery mezi sousedními látkami obou modulů a to 25
mm. Robustní vodotěsná moderně navržená kazeta chrání látku a mechanické části. Markýza se vyznačuje rychlou a
snadnou instalací s možností upevnění na stěnu nebo do stropu pomocí samostatných bočních držáků vyrobených
tlakovým litím Al slitiny, spojovací materiál je tvořen nerezovými ocelovými šrouby.Celá hliníková konstrukce markýzy a
kazeta je chráněna vrstvou vypálené práškové barvy s UV ochranou. Přední profil je vybaven okapovou drážkou pro boční
odvod vody. Markýza je vhodná pro zastínění teras
restaurací i v privátní objektů. V případě použití dvou modulů musí
mít každý vlastní motor. Markýzu můžeme montovat na stěnu nebo strop.
bílá RAL 9016
ostatní RAL
béžová RAL 1013
85 mm
kazeta ANO
1400 cm
max. 350 cm
šedá RAL 7035
ovládání klikou
ovládání motorem na
ovládání motorem RTS
vypínač
na dálkové ovládání
Diagram zastínění v závislosti na výsuvu a úhlu naklopení ramen
Montážní rozměry u stěnové a stropní montáže pomocí přídavné konzole
14
MAXICOMPACT
- kazetová markýza
Samostatná markýza max.rozměr 700x350 cm
Ceník samostatného kompletního modulu
ramena
min 240
241 - 355
356 - 470
471 - 500
501 - 585
586 - 700
4 ramena
31 096
36 062
43 498
46 280
52 078
66 924
38 584
44 252
52 572
55 380
61 178
76 310
40 300
45 942
54 548
57 330
63 154
78 390
36 322
43 810
46 722
57 590
63 492
motor
44 512
52 884
55 822
66 664
72 904
motor RTS
46 202
54 834
57 772
68 640
74 984
ovládání
klika
170
-
šířka
L min.218 cm
motor
motor RTS
klika
200
klika
220
36 270
45 526
48 672
53 690
70 512
motor
44 460
54 600
57 746
62 764
79 924
motor RTS
46 124
56 576
59 722
64 740
81 952
klika
270
39 832
47 918
51 402
56 628
75 010
48 022
57 018
60 398
65 702
84 422
motor RTS
49 712
58 994
62 478
67 678
86 476
51 636
55 458
57 876
78 416
motor
60 710
64 532
66 950
87 828
motor RTS
62 660
66 482
68 926
89 908
58 526
72 722
81 042
motor
67 600
81 796
90 454
motor RTS
69 576
83 772
92 508
klika
350
L min.249 cm
motor
klika
320
L min.274 cm
L min.321 cm
L min.386 cm
L min.421 cm
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH
P Ř Í P L A T K Y za látky mimo standardní kolekci ARQUATI SUNCOLOR
Látky SUNCOLOR WATERPROOF
240 Kč/m2
Látky TOPQUALITY
vyřazeny
Látky PVC jednobarevné
150 Kč/m2
Látky PVC pruhované
200 Kč/m2
Látky SOLTIS
450 Kč/m2
Volán
+3%
Látky SCREEN
980 Kč/m2
Jiná než základní barva RAL
+35 %
Látky SATLER , DIXON , PARA
+ 10 %
stropní konzole
1260 Kč/ks
P Ř Í P L A T K Y za nadstandardní provedení
15
MAXICOMPACT
- kazetová markýza
Modulová varianty markýzy max.rozměr 1400x350 cm , nevykrytý prostor mezi látkami 2,5 cm. Markýza je
složena ze dvou stejně širokých částí.
Ceník markýzy složené ze dvou modulů
ramena ovládání
klika
170
L min.218 cm
1301 1400
127 634
129 376
130 052
motor
87 698
97 318
102 882
124 150
137 072
138 788
139 464
motor RTS
89 674
99 268
104 884
126 126
139 126
140 842
141 492
81 120
90 714
96 720
118 404
131 820
133 510
134 212
L min.274 cm
motor
90 194
99 788
105 794
127 478
141 206
142 948
143 624
motor RTS
92 144
101 764
107 770
129 428
143 260
145 002
145 678
82 628
92 196
98 462
120 354
134 238
135 980
136 656
motor
91 676
101 296
107 562
129 454
143 650
145 392
146 068
motor RTS
93 652
103 246
109 512
131 404
145 704
147 446
148 122
87 308
96 902
103 818
126 750
135 850
144 040
144 716
motor
96 382
105 976
112 918
135 850
145 236
153 452
154 128
motor RTS
98 358
107 952
114 868
137 800
147 290
155 506
156 182
94 614
104 234
111 826
128 700
137 800
149 500
150 800
motor
103 714
113 308
120 900
137 774
147 212
158 912
160 212
motor RTS
105 664
115 232
122 876
139 750
149 266
160 966
162 266
L min.249 cm
L min.321 cm
L min.386 cm
klika
350
1201 1300
115 076
klika
320
1101 1200
93 834
klika
270
1001 1100
88 218
klika
220
801 - 900 901 - 1000
78 598
klika
200
- šířka 701 - 800
120 354
133 562
158 964
160 680
161 356
motor
L min.416 cm
129 428
142 636
168 350
170 092
170 768
motor RTS
131 378
144 612
170 404
172 146
172 822
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH
16
MAXICOMPACT
- kazetová markýza
ZÁKLADNÍ CENA OBSAHUJE
* Kliku pro manuálně ovládané markýzy o délce 180 cm , jinou požadovanou délku je třeba specifikovat v objednávce
* Stěnové montážní konzole
ZÁKLADNÍ CENA NEOBSAHUJE
* Volán
* Montážní materiál
* Případné stropní montážní konzole
* Montáž
* Dopravu
DŮLEŽITÉ INFORMACE
* Z důvodu snížení rizika proražení volánu při dopravě ho dodáváme nenavlečený.
* Látky TOP QUALITY a PVC nejsou vhodné pro markýzy s výsuvem nad 250 cm
* Látky DEGRADÉ jsou staženy z kolekce
* U motorových markýz nejsou vypínače a ovladače součástí základní ceníkové ceny , je třeba je specifikovat v
objednávce
17
DALLAS
- polokazetová výsuvná markýza
MINIMÁLNÍ REALIZOVATELNÉ ROZMĚRY
Výsuv
šířka
2 ramena
3 ramena
4 ramena
5 ramen
173
209
310
412
513
223
265
394
524
653
273
311
457
608
758
323
378
564
750
936
373
419
625
832
1038
403
457
680
903
1126
MARKÝZOVÉ KOMPONENTY
šířka markýzy
do 300
301-500
501-600
601-700
701-800
801-900
901-1100 1101-1200
počet ramen
2 ks
2 ks
2 ks
3 ks
3/4 ks
4 ks
4 ks
5 ks
počet držáků
2 ks
3 ks
4 ks
6 ks
8 ks
8 ks
9 ks
10 ks
počet podpěr
-
-
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
3 ks
∅ rolny
70 mm
Ekonomičtější varianta markýzy OTTAWA
Polokazeta z Al extrudovaného profilu
Zesílená ramena typu OTTAWA , s extrémně pevnými objímkovými úchyty.
Elegantní design vč. krytů kloubů ramen
Snadná montáž
Max.výsuv 400 cm
Přední profil s odtokovou drážkou pro dešťovou vodu
25
DALLAS
- polokazetová výsuvná markýza
Polokazetová výsuvná markýza DALLAS je ekonomickou variantou velkorozměrové markýzy OTTAWA pro výsuv 400 cm
charakterizována extrémní tuhostí, pevností a výborným estetickým zpracováním. Markýza se vyznačuje rychlou a
snadnou instalací s možností upevnění na stěnu nebo do stropu. Tuhost zajišťuje osvědčená konstrukce
s nosnou
ocelovou torzní tyčí 40x40 mm, Al profily konstrukce jsou extrudované z pevnostních Al slitin , držáky a ostatní
komponenty jsou vyráběny tlakovým litím Al slitin, spojovací materiál je tvořen nerezovými ocelovými šrouby. Celá
konstrukce markýzy je chráněna vrstvou vypálené práškové barvy s UV ochranou. Robustní přední profil je opatřen
okapnicí pro odvod vody ke straně. Silná ramena mají patentovaný úchyt k nosnému jacklu se speciální objímkou typu
OTTAWA s možností přesného nastavená ramen. Všechny pohledové části jsou opatřeny designově dokonalými
plastovými kryty. Markýza je vhodná pro zastínění teras restaurací i v privátní objektů.
bílá RAL 9016
béžová RAL 1013
ovládání klikou
ostatní RAL
70 mm
extudovaná
polokazeta
ovládání motorem na
ovládání motorem RTS
vypínač
na dálkové ovládání
1200 cm
max. 400 cm
Diagram zastínění v závislosti na výsuvu a úhlu naklopení ramen
Montážní rozměry u stěnové a stropní montáže pomocí přídavné konzole
26
DALLAS
- polokazetová výsuvná markýza
Ceník
ovládání
šířka
klika
cm
motor
170
220
270
-
L min.212
601 700
701 800
801 900
901 1000
10011100
11011200
37 934
41 392
47 242
57 434
70 746
74 334
79 300
82 888
92 846
48 828
54 678
65 598
78 936
82 524
87 516
91 078
101 920
47 086
50 570
56 420
67 314
80 626
84 214
89 180
92 768
103 896
motor s HS
48 048
51 506
57 356
68 432
81 770
85 332
90 324
93 886
104 338
RTS motor s HS
49 192
52 650
58 500
69 160
82 472
86 060
91 052
94 614
104 858
klika
cm
motor
39 442
43 134
49 634
60 034
73 580
77 350
82 680
86 450
97 084
46 878
50 570
57 070
68 198
82 654
86 450
91 754
95 550
106 158
motor RTS
48 620
52 286
58 786
69 888
84 630
88 400
93 730
97 500
108 134
motor s HS
49 556
53 248
59 748
71 032
85 046
88 842
94 146
97 942
108 550
RTS motor s HS
50 700
54 392
60 892
71 760
85 566
89 362
94 666
98 462
109 070
klika
cm
motor
40 950
45 084
52 000
62 842
76 830
80 834
86 450
90 584
101 842
49 140
53 274
60 190
71 916
85 904
89 908
95 550
99 658
111 254
motor RTS
50 830
54 964
61 880
73 892
87 880
91 884
97 500
101 634
113 308
motor s HS
51 974
56 082
63 024
74 334
88 296
92 326
97 942
102 076
114 244
52 676
56 810
63 726
74 854
88 816
92 820
98 462
102 570
114 452
-
48 334
56 030
68 146
84 500
89 180
95 030
99 242
112 450
56 524
64 220
77 220
93 600
98 254
104 104
108 316
121 862
58 214
65 910
79 196
95 550
100 230
106 080
110 292
123 916
59 332
67 028
79 638
95 992
100 646
106 496
110 734
124 878
60 060
67 730
80 158
96 512
101 166
107 016
111 254
125 086
51 038
59 384
71 838
78 988
92 534
98 592
103 376
116 896
-
59 228
67 574
80 912
88 062
101 608
107 666
112 450
126 308
60 918
69 238
82 888
90 038
103 584
109 642
114 400
128 362
62 036
70 382
83 330
90 480
104 000
110 084
114 842
129 298
62 764
71 110
83 850
91 000
104 520
110 604
115 362
129 506
52 338
61 100
73 684
81 900
86 346
101 296
106 184
119 938
-
60 528
69 316
82 758
91 000
95 420
110 370
115 258
129 350
62 218
70 980
84 734
92 950
97 396
112 346
117 234
131 404
63 336
72 124
85 176
93 392
97 838
112 788
117 676
132 340
64 064
72 826
85 696
93 912
98 358
113 308
118 170
132 548
L min.268
L min.315
L min.381
motor RTS
motor s HS
RTS motor s HS
klika
L min.
422/627/833 cm
motor
motor RTS
motor s HS
RTS motor s HS
klika
L min.
457/903/1126 cm
motor
400
471 600
45 370
klika
cm
motor
370
361 470
motor RTS
RTS motor s HS
320
do 360
motor RTS
motor s HS
RTS motor s HS
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH
P Ř Í P L A T K Y za látky mimo standardní kolekci ARQUATI SUNCOLOR
Látky SUNCOLOR WATERPROOF
240 Kč/m2
Látky TOPQUALITY
vyřazeny
Látky PVC jednobarevné
150 Kč/m2
Látky PVC pruhované
200 Kč/m2
Látky SOLTIS
450 Kč/m2
Látky SCREEN
980 Kč/m2
Látky SATLER , DIXON , PARA
+ 10 %
P Ř Í P L A T K Y za nadstandardní provedení
Jiná než základní barva RAL
+35 %
stěnový držák
450 Kč/ks
Univerzální držák
910 Kč/ks
Volán
+3%
27
DALLAS
- polokazetová výsuvná markýza
ZÁKLADNÍ CENA OBSAHUJE
* Kliku pro manuálně ovládané markýzy o délce 180 cm , jinou požadovanou délku je třeba specifikovat v objednávce
* Stěnové nebo univerzální montážní konzole , požadavek na univerzální musí být v objednávce specifikován.
ZÁKLADNÍ CENA NEOBSAHUJE
* Volán
* Montážní materiál
* Montáž
* Dopravu
DŮLEŽITÉ INFORMACE
* Z důvodu snížení rizika proražení volánu při dopravě ho dodáváme nenavlečený.
* U markýz širších než 600 cm se markýza dodává v rozloženém stavu
* Látky TOP QUALITY a PVC nejsou vhodné pro markýzy s výsuvem nad 250 cm
* Látky DEGRADÉ jsou staženy z kolekce
* U motorových markýz nejsou vypínače a ovladače součástí základní ceníkové ceny , je třeba je specifikovat v
objednávce
28
OTTAWA
- polokazetová výsuvná markýza
MINIMÁLNÍ REALIZOVATELNÉ ROZMĚRY
Výsuv
šířka
2 ramena
3 ramena
4 ramena
5 ramen
173
209
310
412
513
223
265
394
524
653
273
311
457
608
758
323
378
564
750
936
373
419
625
832
1038
403
457
680
903
1126
MARKÝZOVÉ KOMPONENTY
šířka markýzy
do 300
301-500
501-600
601-700
701-800
801-900
901-1100 1101-1200
počet ramen
2 ks
2 ks
2 ks
3 ks
3/4 ks
4 ks
4 ks
5 ks
počet držáků
2 ks
3 ks
4 ks
6 ks
8 ks
8 ks
9 ks
10 ks
počet podpěr
-
-
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
3 ks
∅ rolny
70 mm
Patentovaný osmihranný ocelový jackl 50x50 mm
Polokazeta z Al extrudovaného profilu
Zesílená ramena typu OTTAWA , s extrémně pevnými objímkovými úchyty.
Elegantní design vč. krytů kloubů ramen
Snadná montáž
Max.výsuv 400 cm
Přední profil s odtokovou drážkou pro dešťovou vodu
29
OTTAWA
- polokazetová výsuvná markýza
Polokazetová výsuvná markýza OTTAWA je velmi tuhá a pevná velkorozměrová markýza pro výsuv 400 cm a to díky
patentovanému osmihrannému ocelovému jacklu. Markýza se vyznačuje rychlou a snadnou instalací s možností upevnění
na stěnu nebo do stropu. Al profily konstrukce jsou extrudované z pevnostních Al slitin , držáky a ostatní komponenty
jsou vyráběny tlakovým litím Al slitin, spojovací materiál je tvořen nerezovými ocelovými šrouby. Celá konstrukce
markýzy je chráněna vrstvou vypálené práškové barvy s UV ochranou. Robustní přední profil je opatřen okapnicí pro
odvod vody ke straně. Silná ramena mají patentovaný úchyt k nosnému jacklu se speciální objímkou typu OTTAWA s
možností přesného nastavená ramen. Všechny pohledové části jsou opatřeny designově dokonalými plastovými kryty.
Markýza je vhodná pro zastínění teras restaurací i v privátní objektů.
bílá RAL 9016
béžová RAL 1013
ovládání klikou
ostatní RAL
70 mm
extudovaná
polokazeta
ovládání motorem na
ovládání motorem RTS
vypínač
na dálkové ovládání
1200 cm
max. 400 cm
Diagram zastínění v závislosti na výsuvu a úhlu naklopení ramen
Montážní rozměry u stěnové a stropní montáže pomocí přídavné konzole
30
OTTAWA
- polokazetová výsuvná markýza
Ceník
ovládání
šířka
klika
cm
motor
170
220
270
370
400
do 360
361 470
471 600
601 700
701 800
801 900
9011000
10011100
11011200
40 852
44 576
50 876
61 852
76 188
80 052
85 400
89 264
99 988
L min.212
48 860
52 584
58 884
70 644
85 008
88 872
94 248
98 084
109 760
motor RTS
50 708
54 460
60 760
72 492
86 828
90 692
96 040
99 904
111 888
motor s HS
51 744
55 468
61 768
73 696
88 060
91 896
97 272
101 108
112 364
RTS motor s HS
52 976
56 700
63 000
74 480
88 816
92 680
98 056
101 892
112 924
klika
cm
motor
42 476
46 452
53 452
64 652
79 240
83 300
89 040
93 100
104 552
50 484
54 460
61 460
73 444
89 012
93 100
98 812
102 900
114 324
motor RTS
52 360
56 308
63 308
75 264
91 140
95 200
100 940
105 000
116 452
motor s HS
53 368
57 344
64 344
76 496
91 588
95 676
101 388
105 476
116 900
RTS motor s HS
54 600
58 576
65 576
77 280
92 148
96 236
101 948
106 036
117 460
klika
cm
motor
44 100
48 552
56 000
67 676
82 740
87 052
93 100
97 552
109 676
L min.268
L min.315
52 920
57 372
64 820
77 448
92 512
96 824
102 900
107 324
119 812
motor RTS
54 740
59 192
66 640
79 576
94 640
98 952
105 000
109 452
122 024
motor s HS
55 972
60 396
67 872
80 052
95 088
99 428
105 476
109 928
123 032
RTS motor s HS
56 728
61 180
68 628
80 612
95 648
99 960
106 036
110 460
123 256
52 052
60 340
73 388
91 000
96 040
102 340
106 876
121 100
60 872
69 160
83 160
100 800
105 812
112 112
116 648
131 236
motor RTS
62 692
70 980
85 288
102 900
107 940
114 240
118 776
133 448
motor s HS
63 896
72 184
85 764
103 376
108 388
114 688
119 252
134 484
RTS motor s HS
64 680
72 940
86 324
103 936
108 948
115 248
119 812
134 708
klika
L min.
422/627/833 cm
54 964
63 952
77 364
85 064
99 652
106 176
111 328
125 888
motor
63 784
72 772
87 136
94 836
109 424
115 948
121 100
136 024
motor RTS
65 604
74 564
89 264
96 964
111 552
118 076
123 200
138 236
motor s HS
66 808
75 796
89 740
97 440
112 000
118 552
123 676
139 244
RTS motor s HS
67 592
76 580
90 300
98 000
112 560
119 112
124 236
139 468
klika
L min.
457/903/1126 cm
56 364
65 800
79 352
88 200
92 988
109 088
114 352
129 164
motor
65 184
74 648
89 124
98 000
102 760
118 860
124 124
139 300
motor RTS
67 004
76 440
91 252
100 100
104 888
120 988
126 252
141 512
motor s HS
68 208
77 672
91 728
100 576
105 364
121 464
126 728
142 520
RTS motor s HS
68 992
78 428
92 288
101 136
105 924
122 024
127 260
142 744
klika
cm
motor
320
-
L min.381
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH
P Ř Í P L A T K Y za látky mimo standardní kolekci ARQUATI SUNCOLOR
Látky SUNCOLOR WATERPROOF
240 Kč/m2
Látky TOPQUALITY
vyřazeny
Látky PVC jednobarevné
150 Kč/m2
Látky PVC pruhované
200 Kč/m2
Látky SOLTIS
450 Kč/m2
Látky SCREEN
980 Kč/m2
Látky SATLER , DIXON , PARA
+ 10 %
P Ř Í P L A T K Y za nadstandardní provedení
Jiná než základní barva RAL
+35 %
stěnový držák
450 Kč/ks
Stropní konzole
850 Kč/ks
Volán
+3%
31
OTTAWA
- polokazetová výsuvná markýza
ZÁKLADNÍ CENA OBSAHUJE
* Kliku pro manuálně ovládané markýzy o délce 180 cm , jinou požadovanou délku je třeba specifikovat v objednávce
* Stěnové montážní konzole , požadavek na stropní musí být v objednávce specifikován.
ZÁKLADNÍ CENA NEOBSAHUJE
* Volán
* Případné stropní konzole
* Montážní materiál
* Montáž
* Dopravu
DŮLEŽITÉ INFORMACE
* Z důvodu snížení rizika proražení volánu při dopravě ho dodáváme nenavlečený.
* U markýz širších než 600 cm se markýza dodává v rozloženém stavu
* Látky TOP QUALITY a PVC nejsou vhodné pro markýzy s výsuvem nad 250 cm
* Látky DEGRADÉ jsou staženy z kolekce
* U motorových markýz nejsou vypínače a ovladače součástí základní ceníkové ceny , je třeba je specifikovat v
objednávce
32
HORIZON -
výsuvná markýza
MARKÝZOVÉ KOMPONENTY
šířka markýzy
MINIMÁLNÍ REALIZOVATELNÉ ROZMĚRY
210 - 470 cm
Výsuv při montáži na stěnu
Výsuv při stropní montáži
šířka
počet ramen
2 ks
2 ramena
2 ramena
počet držáků
2 ks
169
164
210
počet podpěr
-
219
214
264
∅ rolny
70 mm
271
266
312
320
315
376
Klasická výsuvná markýza s uchycením pouze v krajních bodech
Zesílená ramena typu MONACO s pojistným třmenem a půlměsícovým přesným stavěním pozice.
Elegantní design vč. krytů kloubů ramen
Přední profil s odtokovou drážkou pro dešťovou vodu
Kloub ramen s metrickým štelovacím šroubem
Snadná montáž
Možnost dodat extrudovanou stříšku
33
HORIZON -
výsuvná markýza
Výsuvná markýza HORIZON je lehkou variantou mezi markýzami se značkou ARQUATI charakterizována slušnou pevností
a výborným poměrem kvalita cena pro uvedené pracovní rozměry. Markýza se vyznačuje rychlou a snadnou instalací s
možností upevnění na stěnu nebo do stropu. Lehkost markýzy se je dána absencí nosného ocelového jacklu, tato výhoda
je vyvážena požadavkem na větší přesnost při montáži (nelze posouvat držáky. Al profily konstrukce jsou extrudované z
pevnostních Al slitin , držáky a ostatní komponenty jsou vyráběny tlakovým litím Al slitin, spojovací materiál je tvořen
nerezovými ocelovými šrouby. Celá konstrukce markýzy je chráněna vrstvou vypálené práškové barvy s UV ochranou.
Markýza je vhodná pro zastínění menších teras restaurací i v privátní objektů.
bílá RAL 9016
béžová RAL 1013
ovládání klikou
ostatní RAL
70 mm
extrudovaná stříška
ovládání motorem na
ovládání motorem RTS
vypínač
na dálkové ovládání
470 cm
max. 320 cm
Diagram zastínění v závislosti na výsuvu a úhlu naklopení ramen
Montážní rozměry u stěnové a stropní montáže
34
HORIZON -
výsuvná markýza
Ceník markýzy
ramena
ovládání
klika
150
301 - 360
361 - 470
15 982
18 018
20 514
21 658
23 920
motor RTS
23 322
24 466
26 728
16 076
16 988
19 305
motor
21 762
22 802
25 350
motor RTS
24 570
25 610
28 184
18 392
20 826
motor
24 336
27 040
motor RTS
27 144
29 822
klika
270
L min.164/169 cm
do 300
14 953
klika
250
šířka
motor
klika
200
-
L min.214/219 cm
L min.266/271 cm
L min.315/320 cm
22 464
motor
28 886
motor RTS
31 694
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH
P Ř Í P L A T K Y za látky mimo standardní kolekci ARQUATI SUNCOLOR
Látky SUNCOLOR WATERPROOF
240 Kč/m2
Látky TOPQUALITY
vyřazeny
Látky PVC jednobarevné
150 Kč/m2
Látky PVC pruhované
200 Kč/m2
Látky SOLTIS
450 Kč/m2
Extrudovaná stříška
viz. tabulka
Látky SCREEN
980 Kč/m2
Jiná než základní barva RAL
+ 35 %
Látky SATLER , DIXON , PARA
+ 10 %
P Ř Í P L A T K Y za nadstandardní provedení
ZÁKLADNÍ CENA OBSAHUJE
* Kliku pro manuálně ovládané markýzy o délce 180 cm , jinou požadovanou délku je třeba specifikovat v objednávce
* Univerzální montážní konzole
* Volán
ZÁKLADNÍ CENA NEOBSAHUJE
* Základní seřízení sklonu
* Kotvící materiál
* Montáž
* Dopravu
DŮLEŽITÉ INFORMACE
* Z důvodu snížení rizika proražení volánu při dopravě ho dodáváme nenavlečený.
* Látky TOP QUALITY a PVC nejsou vhodné pro markýzy s výsuvem nad 250 cm
* Látky DEGRADÉ jsou staženy z kolekce
* U motorových markýz nejsou vypínače a ovladače součástí základní ceníkové ceny , je třeba je specifikovat v
objednávce
35
QUADRA -
výsuvná markýza
MINIMÁLNÍ REALIZOVATELNÉ ROZMĚRY
Výsuv
Šířka
2 ramena
3 ramena
4 ramena
160
190
282
372
199
220
326
432
247
280
420
550
297
340
505
670
350
390
605
810
400
465
680
903
MARKÝZOVÉ KOMPONENTY
šířka markýzy
Min 300
301 - 500
501 - 600
601 - 700
701 - 900
901 - 1000
počet ramen
2 ks
2 ks
2 ks
3 ks *
4 ks
4 ks
počet držáků
2 ks
3 ks
4 ks
6 ks
8 ks
9 ks
počet podpěr
-
-
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
∅ rolny
70 mm
Klasická výsuvná markýza
Standardní ramena
Kloub ramen s metrickým štelovacím šroubem
Snadná montáž
Možnost dodat extrudovanou stříšku
U rozměrů nad 600 cm se markýza dodává v rozloženém stavu
36
QUADRA -
výsuvná markýza
Výsuvná markýza QUADRA je ekonomickou variantou mezi markýzami se značkou ARQUATI charakterizována slušnou
pevností a výborným poměrem kvalita cena pro uvedené pracovní rozměry. Markýza se vyznačuje rychlou a snadnou
instalací s možností upevnění na stěnu nebo do stropu. Tuhost zajišťuje osvědčená konstrukce s nosnou ocelovou torzní
tyčí 40x40 mm, Al profily konstrukce jsou extrudované z pevnostních Al slitin , držáky a ostatní komponenty jsou
vyráběny tlakovým litím Al slitin, spojovací materiál je tvořen nerezovými ocelovými šrouby. Celá konstrukce markýzy je
chráněna vrstvou vypálené práškové barvy s UV ochranou. Markýza je vhodná pro zastínění teras
restaurací i v privátní
objektů.
bílá RAL 9016
ovládání klikou
70 mm
extrudovaná stříška
ovládání motorem na
ovládání motorem RTS
vypínač
na dálkové ovládání
1000 cm
max. 400 cm
Diagram zastínění v závislosti na výsuvu a úhlu naklopení ramen
Montážní rozměry u stěnové a stropní montáže
37
QUADRA -
výsuvná markýza
Ceník markýzy
do 240
241-360
361 475
476 590
591
-705
706 820
820 900
901 1000
12 480
13 874
15 704
21 736
25 438
30 992
33 218
35 672
motor
16 600
18 494
20 824
26 877
31 516
38 131
40 836
43 290
motor RTS
18 867
20 740
22 570
28 602
33 262
39 670
41 874
44 350
motor s HS
21 092
22 465
24 274
30 348
34 758
40 686
42 911
45 345
RTS motor s HS
22 507
24 380
26 210
32 263
36 840
43 102
45 327
47 782
klika
13 707
15 870
17 077
23 629
27 477
33 426
35 901
38 626
motor
17 827
20 490
22 197
28 749
33 534
40 565
43 540
46 244
motor RTS
20 074
22 737
23 964
30 474
35 259
42 082
44 558
47 282
motor s HS
22 298
24 462
25 668
32 220
36 775
43 119
45 594
48 319
RTS motor s HS
23 714
26 377
27 604
34 135
38 858
45 535
48 010
50 714
16 037
18 387
25 480
29 474
35 838
38 584
41 558
motor
20 657
23 507
30 600
35 551
42 957
46 202
49 177
motor RTS
22 924
25 254
32 367
37 277
44 516
47 241
50 236
motor s HS
24 628
26 978
34 092
38 772
45 532
48 257
51 252
RTS motor s HS
26 564
28 894
36 007
40 854
47 927
50 673
53 668
klika
18 408
21 299
27 373
31 512
38 272
41 267
44 512
motor
22 508
25 899
32 493
37 569
45 432
48 906
52 172
motor RTS
24 380
27 271
34 239
39 315
46 950
49 945
53 190
motor s HS
25 647
28 538
35 964
40 831
47 966
50 961
54 206
RTS motor s HS
27 396
29 559
37 879
42 893
50 382
53 377
56 622
25 770
29 916
37 680
48 211
52 356
57 945
motor
31 670
35 816
44 180
55 711
59 856
65 445
motor RTS
34 670
38 816
47 180
58 711
62 856
68 445
motor s HS
35 870
40 016
48 380
59 911
64 056
69 645
RTS motor s HS
37 870
42 016
50 380
61 911
66 056
71 645
klika
31 812
37 000
45 680
59 382
64 570
71 430
motor
37 712
42 900
52 180
66 882
72 070
78 930
motor RTS
40 712
45 900
55 180
69 882
75 070
81 930
motor s HS
41 912
47 100
56 380
71 082
76 270
83 130
RTS motor s HS
43 912
49 100
58 380
73 082
78 270
85 130
ovládání
klika
160
200
klika
250
300
klika
350
400
-
šířka
L min.160 cm
L min.220 cm
L min.280 cm
L min.340 cm
L min.390 cm
L min.465 cm
P Ř Í P L A T K Y za látky mimo standardní kolekci ARQUATI SUNCOLOR
Látky SUNCOLOR WATERPROOF
240 Kč/m2
Látky TOPQUALITY
vyřazeny
Látky PVC jednobarevné
150 Kč/m2
Látky PVC pruhované
200 Kč/m2
Látky SOLTIS
450 Kč/m2
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH
P Ř Í P L A T K Y za nadstandardní provedení
Extrudovaná stříška
viz. tabulka
QUADRA -
výsuvná markýza
Látky SCREEN
980 Kč/m2
Jiná než základní barva RAL
+ 35 %
Látky SATLER , DIXON , PARA
+ 10 %
příprava dělení markýzy
+7%
38
ZÁKLADNÍ CENA OBSAHUJE
* Kliku pro manuálně ovládané markýzy o délce 180 cm , jinou požadovanou délku je třeba specifikovat v objednávce
* Univerzální montážní konzole
* Volán
ZÁKLADNÍ CENA NEOBSAHUJE
* Montážní materiál
* Montáž
* Dopravu
DŮLEŽITÉ INFORMACE
* Z důvodu snížení rizika proražení volánu při dopravě ho dodáváme nenavlečený.
* U rozměrů nad 600 cm se markýza dodává v rozloženém stavu
* Látky TOP QUALITY a PVC nejsou vhodné pro markýzy s výsuvem nad 250 cm
* Látky DEGRADÉ jsou staženy z kolekce
* U motorových markýz nejsou vypínače a ovladače součástí základní ceníkové ceny , je třeba je specifikovat v
objednávce
39
MONACO
- výsuvná markýza
MINIMÁLNÍ REALIZOVATELNÉ ROZMĚRY
Výsuv
šířka
2 ramena
3 ramena
4 ramena
5 ramen
173
209
310
412
513
223
265
394
524
653
273
311
457
608
758
323
378
564
750
936
373
419
625
832
1038
MARKÝZOVÉ KOMPONENTY
šířka markýzy
do 300
301-500
501-600
601-700
701-800
801-900
901-1100 1101-1200
počet ramen
2 ks
2 ks
2 ks
3 ks
3/4 ks
4 ks
4 ks
5 ks
počet držáků
2 ks
3 ks
4 ks
6 ks
8 ks
8 ks
9 ks
10 ks
počet podpěr
-
-
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
3 ks
∅ rolny
70 mm
Nejprodávanější markýza z kolekce ARQUATI
Zesílená ramena typu MONACO , s pojistným třmenem a půlměsícovým přesným stavěním pozice.
Elegantní design vč. krytů kloubů ramen
Možno použít systém VARIANT - uživatelsky klikou regulovat sklon jednotlivých ramen ( strany markýzy)
Snadná montáž
Max.výsuv 370 cm
Přední profil s odtokovou drážkou pro dešťovou vodu
Možnost doplnění extrudované stříšky
40
MONACO
- výsuvná markýza
Výsuvná markýza MONACO je základní markýzou se značkou ARQUATI charakterizována vysokou tuhostí, pevností a
výborným poměrem kvalita cena pro uvedené pracovní rozměry. Markýza se vyznačuje rychlou a snadnou instalací s
možností upevnění na stěnu nebo do stropu. Tuhost zajišťuje osvědčená konstrukce s nosnou ocelovou torzní tyčí
40x40 mm, Al profily konstrukce jsou extrudované z pevnostních Al slitin , držáky a ostatní komponenty jsou vyráběny
tlakovým litím Al slitin, spojovací materiál je tvořen nerezovými ocelovými šrouby. Celá konstrukce markýzy je chráněna
vrstvou vypálené práškové barvy s UV ochranou. Robustní přední profil je opatřen okapnicí pro odvod vody ke straně.
Silná ramena mají patentovaný úchyt k nosnému jacklu s možností přesného nastavená ramen v kolébkovém loži, dále je
uchycení ramen vybaveno pojistným třmenem. Všechny pohledové části jsou opatřeny designově dokonalými plastovými
kryty. Z této osvědčené konstrukce vychází několik dalších modifikací např. VARIANT umožňující u markýz s jedním
párem ramen uživatelsky klikou měnit sklon markýzy, ale i naklápět samostatně strany markýz proti měnícímu se
nízkému slunci . Markýza je vhodná pro zastínění teras restaurací i v privátní objektů.
bílá RAL 9016
béžová RAL 1013
ostatní RAL
70 mm
extudovaná stříška
1200 cm
max. 370 cm
šedá RAL 7035
ovládání klikou
ovládání motorem na
ovládání motorem RTS
vypínač
na dálkové ovládání
Diagram zastínění v závislosti na výsuvu a úhlu naklopení ramen
Montážní rozměry u stěnové a stropní montáže pomocí přídavné konzole
41
MONACO
- výsuvná markýza
Ceník část 1.
ovládání
do 240
241 - 360
361 - 400
401 - 470
471 - 500
501 - 600
19 240
20 826
22 230
23 608
26 572
29 458
motor
23 140
24 752
26 130
27 508
30 498
33 358
motor RTS
25 948
27 560
28 938
30 316
33 306
36 140
motor s HS
29 354
30 940
32 344
33 722
36 686
39 546
RTS motor s HS
30 498
32 110
33 488
34 866
37 830
40 690
-
22 100
23 712
25 090
27 456
30 550
motor
-
26 026
27 612
28 990
31 356
34 450
motor RTS
-
28 834
30 420
31 798
34 164
37 258
motor s HS
-
32 240
33 800
35 204
37 570
40 664
RTS motor s HS
-
33 384
34 970
36 348
38 714
41 808
klika
-
23 504
25 402
26 780
30 290
33 800
motor
-
27 404
29 328
30 680
34 190
37 700
motor RTS
-
30 212
32 110
33 514
36 998
40 508
motor s HS
-
33 618
35 516
36 920
40 404
43 914
RTS motor s HS
-
34 762
36 660
38 064
41 548
45 058
klika
-
-
29 250
31 694
35 828
39 858
motor
-
-
33 670
36 140
40 274
44 330
motor RTS
-
-
36 504
38 922
43 082
47 112
motor s HS
-
-
40 248
42 692
46 826
50 856
RTS motor s HS
-
-
40 950
43 420
47 554
51 584
klika
-
-
-
33 280
37 518
41 860
motor
-
-
-
37 726
41 990
46 332
motor RTS
-
-
-
40 534
44 772
49 140
motor s HS
-
-
-
44 278
48 516
52 884
RTS motor s HS
-
-
-
45 006
49 270
53 587
klika
170
klika
220
270
320
370
-
šířka
L min.209 cm
L min.265 cm
L min.315 cm
L min.378 cm
L min.419 cm
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH
P Ř Í P L A T K Y za látky mimo standardní kolekci ARQUATI SUNCOLOR
Látky SUNCOLOR WATERPROOF
240 Kč/m2
Látky TOPQUALITY
vyřazeny
Látky PVC jednobarevné
150 Kč/m2
Látky PVC pruhované
200 Kč/m2
Látky SOLTIS
450 Kč/m2
Látky SCREEN
980 Kč/m2
Látky SATLER , DIXON , PARA
+ 10 %
P Ř Í P L A T K Y za nadstandardní provedení
Konstrukce hnědá RAL 8017
+ 10 %
Jiná než základní barva RAL
+35 %
extrudovaná stříška
viz.tabulka
Systém Variant
7800 Kč/sada
stěnový držák
450 Kč/ks
Univerzální držák
910 Kč/ks
42
MONACO
- výsuvná markýza
Ceník část 2.
601 - 700
701 - 800
801 - 900
901 - 1000
1001 1100
1101 1200
35 620
43 680
46 332
51 220
53 794
61 750
motor
40 066
48 126
50 804
55 692
58 240
66 924
motor RTS
42 874
50 960
53 586
58 500
61 048
69 446
motor s HS
46 618
54 704
57 356
62 244
64 792
73 216
RTS motor s HS
47 320
55 406
58 058
62 946
65 520
73 736
klika
36 738
45 110
47 788
52 832
55 510
63 960
motor
41 210
50 258
52 936
57 980
60 710
69 160
motor RTS
43 992
52 806
55 510
60 554
63 232
71 708
motor s HS
47 736
56 576
59 280
64 324
67 002
75 452
RTS motor s HS
48 464
57 096
59 774
64 844
67 522
75 998
klika
40 404
49 634
52 624
58 110
61 230
70 356
motor
44 850
54 782
57 772
63 310
66 378
77 220
motor RTS
47 658
57 356
60 346
65 858
68 926
81 120
motor s HS
51 402
61 126
64 090
69 628
72 696
82 758
RTS motor s HS
52 130
61 646
64 610
70 148
73 216
82 966
klika
47 840
58 474**
62 504
68 562
72 150
83 226
motor
52 286
63 622
67 652
73 736
77 350
90 116
motor RTS
55 094
66 170
70 200
76 284
79 872
93 990
motor s HS
58 838
69 940
73 970
80 054
83 642
95 628
RTS motor s HS
59 540
70 460
74 516
80 574
84 162
95 836
klika
50 180*
56 862
65 598**
71 838
75 660
87 048
motor
54 600
62 036
70 746
77 012
80 860
93 938
motor RTS
57 408
64 610
73 320
79 560
83 382
97 812
motor s HS
61 178
68 380
77 090
83 330
87 152
99 450
RTS motor s HS
61 880
68 900
77 610
83 850
87 672
99 658
ovládání
klika
170
220
270
320
370
*
* *
-
šířka
L min.209 cm
L min.265 cm
L min.315 cm
L min.750 cm **
L min.625 cm* 832 cm **
markýza se 3 rameny
markýza se 4 rameny
U markýz širších než 600 cm nelze systém VARIANT
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH
43
MONACO
- výsuvná markýza
Nákres systému VARIANT
ZÁKLADNÍ CENA OBSAHUJE
* Kliku pro manuálně ovládané markýzy o délce 180 cm , jinou požadovanou délku je třeba specifikovat v objednávce
* Stěnové nebo univerzální montážní konzole , požadavek na univerzální musí být v objednávce specifikován.
* Volán
ZÁKLADNÍ CENA NEOBSAHUJE
* Montážní materiál
* Montáž
* Dopravu
DŮLEŽITÉ INFORMACE
* Z důvodu snížení rizika proražení volánu při dopravě ho dodáváme nenavlečený.
* U markýz širších než 600 cm se markýza dodává v rozloženém stavu
* U markýz širších než 600 cm nelze systém VARIANT
* Látky TOP QUALITY a PVC nejsou vhodné pro markýzy s výsuvem nad 250 cm
* Látky DEGRADÉ jsou staženy z kolekce
* U motorových markýz nejsou vypínače a ovladače součástí základní ceníkové ceny , je třeba je specifikovat v
objednávce
44
BOSTON
- výsuvná markýza
MINIMÁLNÍ REALIZOVATELNÉ ROZMĚRY
Výsuv
šířka
2 ramena
3 ramena
4 ramena
5 ramen
173
209
310
412
513
223
265
394
524
653
273
311
457
608
758
323
378
564
750
936
373
419
625
832
1038
403
457
680
903
1126
MARKÝZOVÉ KOMPONENTY
šířka markýzy
do 300
301-500
501-600
601-700
701-800
801-900
901-1100 1101-1200
počet ramen
2 ks
2 ks
2 ks
3 ks
3/4 ks
4 ks
4 ks
5 ks
počet držáků
2 ks
3 ks
4 ks
6 ks
8 ks
8 ks
9 ks
10 ks
počet podpěr
-
-
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
3 ks
∅ rolny
70 mm
Nejprodávanější markýza z kolekce ARQUATI
Zesílená ramena typu OTTAWA , s extrémně pevnými objímkovými úchyty.
Elegantní design vč. krytů kloubů ramen
Snadná montáž
Max.výsuv 400 cm
Přední profil s odtokovou drážkou pro dešťovou vodu
Možnost doplnění extrudované stříšky
45
BOSTON
- výsuvná markýza
Výsuvná markýza BOSTON je velkorozměrovou markýzou se značkou ARQUATI pro výsuv 400 cm charakterizována
extrémní tuhostí, pevností a výborným esteickým zpracováním. Markýza se vyznačuje rychlou a snadnou instalací s
možností upevnění na stěnu nebo do stropu. Tuhost zajišťuje osvědčená konstrukce s nosnou ocelovou torzní tyčí
40x40 mm, Al profily konstrukce jsou extrudované z pevnostních Al slitin , držáky a ostatní komponenty jsou vyráběny
tlakovým litím Al slitin, spojovací materiál je tvořen nerezovými ocelovými šrouby. Celá konstrukce markýzy je chráněna
vrstvou vypálené práškové barvy s UV ochranou. Robustní přední profil je opatřen okapnicí pro odvod vody ke straně.
Silná ramena mají patentovaný úchyt k nosnému jacklu se speciální objímkou typu OTTAWA s možností přesného
nastavená ramen. Všechny pohledové části jsou opatřeny designově dokonalými plastovými kryty. Markýza je vhodná pro
zastínění teras restaurací i v privátní objektů.
bílá RAL 9016
béžová RAL 1013
ovládání klikou
ostatní RAL
70 mm
extudovaná stříška
ovládání motorem na
ovládání motorem RTS
vypínač
na dálkové ovládání
1200 cm
max. 400 cm
Diagram zastínění v závislosti na výsuvu a úhlu naklopení ramen
Montážní rozměry u stěnové a stropní montáže pomocí přídavné konzole
46
BOSTON
- výsuvná markýza
Ceník část 1.
klika
170
ovládání
šířka
270
320
370
400
L min.209 cm
do 240
241 - 360
361 - 400
401 - 470
471 - 500
501 - 600
25 740
27 326
28 730
30 108
33 072
35 958
motor
29 640
31 252
32 630
34 008
36 998
39 858
motor RTS
32 448
34 060
35 438
36 816
39 806
42 640
motor s HS
35 854
37 440
38 844
40 222
43 186
46 046
RTS motor s HS
36 998
38 610
39 988
41 366
44 330
47 190
klika
220
-
-
28 600
30 212
31 590
33 956
37 050
motor
L min.265 cm
-
32 526
34 112
35 490
37 856
40 950
motor RTS
-
35 334
36 920
38 298
40 664
43 758
motor s HS
-
38 740
40 300
41 704
44 070
47 164
RTS motor s HS
-
39 884
41 470
42 848
45 214
48 308
klika
-
30 004
31 902
33 280
36 790
40 300
motor
-
33 904
35 828
37 180
40 690
44 200
motor RTS
-
36 712
38 610
40 014
43 498
47 008
motor s HS
-
40 118
42 016
43 420
46 904
50 414
RTS motor s HS
-
41 262
43 160
44 564
48 048
51 558
klika
-
-
35 750
38 194
42 328
46 358
motor
-
-
40 170
42 640
46 774
50 830
motor RTS
-
-
43 004
45 422
49 582
53 612
motor s HS
-
-
46 748
49 192
53 326
57 356
RTS motor s HS
-
-
47 450
49 920
54 054
58 084
klika
-
-
-
39 780
44 018
48 360
motor
-
-
-
44 226
48 490
52 832
motor RTS
-
-
-
47 034
51 272
55 640
motor s HS
-
-
-
50 778
55 016
59 384
RTS motor s HS
-
-
-
51 506
55 770
60 086
klika
L min.315 cm
L min.378 cm
L min.422 cm
-
-
-
42 900
47 138
51 480
motor
L min.457 cm
-
-
-
47 346
51 610
55 952
motor RTS
-
-
-
50 154
54 392
58 760
motor s HS
-
-
-
53 898
58 136
62 504
RTS motor s HS
-
-
-
54 626
58 890
63 206
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH
P Ř Í P L A T K Y za látky mimo standardní kolekci ARQUATI SUNCOLOR
Látky SUNCOLOR WATERPROOF
240 Kč/m2
Látky TOPQUALITY
vyřazeny
Látky PVC jednobarevné
150 Kč/m2
Látky PVC pruhované
200 Kč/m2
Látky SOLTIS
450 Kč/m2
Látky SCREEN
980 Kč/m2
Látky SATLER , DIXON , PARA
+ 10 %
P Ř Í P L A T K Y za nadstandardní provedení
Jiná než základní barva RAL
+35 %
extrudovaná stříška
viz.tabulka
stěnový držák
450 Kč/ks
Univerzální držák
910 Kč/ks
47
BOSTON
- výsuvná markýza
Ceník část 2.
ovládání
klika
170
220
270
320
370
400
*
* *
-
šířka
L min.209 cm
601 - 700
701 - 800
801 - 900
901 - 1000
1001 1100
1101 1200
42 120
43 680
46 332
51 220
53 794
61 750
motor
46 566
48 126
50 804
55 692
58 240
66 924
motor RTS
49 374
50 960
53 586
58 500
61 048
69 446
motor s HS
53 118
54 704
57 356
62 244
64 792
73 216
RTS motor s HS
53 820
55 406
58 058
62 946
65 520
73 736
klika
43 238
45 110
47 788
52 832
55 510
63 960
motor
L min.265 cm
47 710
50 258
52 936
57 980
60 710
69 160
motor RTS
50 492
52 806
55 510
60 554
63 232
71 708
motor s HS
54 236
56 576
59 280
64 324
67 002
75 452
RTS motor s HS
54 964
57 096
59 774
64 844
67 522
75 998
klika
46 904
49 634
52 624
58 110
61 230
70 356
motor
51 350
54 782
57 772
63 310
66 378
77 220
motor RTS
54 158
57 356
60 346
65 858
68 926
81 120
motor s HS
57 902
61 126
64 090
69 628
72 696
82 758
RTS motor s HS
58 630
61 646
64 610
70 148
73 216
82 966
klika
54 340
58 474
62 504
68 562
72 150
83 226
motor
58 786
63 622
67 652
73 736
77 350
90 116
motor RTS
61 594
66 170
70 200
76 284
79 872
93 990
motor s HS
65 338
69 940
73 970
80 054
83 642
95 628
RTS motor s HS
66 040
70 460
74 516
80 574
84 162
95 836
klika
**
motor
56 680
56 862
65 598
71 838
75 660
87 048
L min.315 cm
L min.750 cm **
L min.625 cm* 832 cm
61 100
62 036
70 746
77 012
80 860
93 938
motor RTS
63 908
64 610
73 320
79 560
83 382
97 812
motor s HS
67 678
68 380
77 090
83 330
87 152
99 450
RTS motor s HS
68 380
68 900
77 610
83 850
87 672
99 658
klika
61 100
67 782
76 518
82 758
86 580
97 968
motor
L min.457 cm
65 520
72 956
81 666
87 932
91 780
104 858
motor RTS
68 328
75 530
84 240
90 480
94 302
108 732
motor s HS
72 098
79 300
88 010
94 250
98 072
110 370
RTS motor s HS
72 800
79 820
88 530
94 770
98 592
110 578
markýza se 3 rameny
markýza se 4 rameny
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH
48
BOSTON
- výsuvná markýza
ZÁKLADNÍ CENA OBSAHUJE
* Kliku pro manuálně ovládané markýzy o délce 180 cm , jinou požadovanou délku je třeba specifikovat v objednávce
* Stěnové nebo univerzální montážní konzole , požadavek na univerzální musí být v objednávce specifikován.
* Volán
ZÁKLADNÍ CENA NEOBSAHUJE
* Montážní materiál
* Montáž
* Dopravu
DŮLEŽITÉ INFORMACE
* Z důvodu snížení rizika proražení volánu při dopravě ho dodáváme nenavlečený.
* U markýz širších než 600 cm se markýza dodává v rozloženém stavu
* Látky TOP QUALITY a PVC nejsou vhodné pro markýzy s výsuvem nad 250 cm
* Látky DEGRADÉ jsou staženy z kolekce
* U motorových markýz nejsou vypínače a ovladače součástí základní ceníkové ceny , je třeba je specifikovat v
objednávce
49
2 BQ
- výsuvná markýza
MINIMÁLNÍ REALIZOVATELNÉ ROZMĚRY
Výsuv
šířka
2 ramena
3 ramena
4 ramena
420
501
733
965
470
550
807
1064
520
601
883
1165
MARKÝZOVÉ KOMPONENTY
šířka markýzy 501 - 600
601 - 700
701 - 800
801 - 900
901 - 1000 1001 - 1100 1101 - 1200
počet ramen
2 ks
2 ks
3 ks
3 ks
3 ks
3/4 ks
4 ks
počet držáků
6 ks
6 ks
8 ks
9 ks
9 ks
11 ks
12 ks
počet podpěr
-
1 ka
1 ks
1 ks
2 ks
2 ks
2 ks
∅ rolny
85 mm
Největší markýza z kolekce ARQUATI
Silná ramena , s pojistným třmenem a půlměsícovým přesným stavěním pozice.
Upevnění na stěnu pomocí 2 jacklů 40x40 mm
Max.výsuv 5200 cm
Možnost doplnění extrudované stříšky
51
2 BQ
- výsuvná markýza
Výsuvná markýza 2 BQ je největší markýza se značkou ARQUATI charakterizována vysokou tuhostí, pevností. Instalace
markýzy vyžaduje znalosti místa montáže a je třeba aby ji provedla specializovaná firma. Tuhost a pevnost zajišťuje
osvědčená konstrukce
s dvěma nosnými jackly 40x40 mm nad sebou, Al profily konstrukce jsou extrudované z
pevnostních Al slitin , držáky a ostatní komponenty jsou vyráběny tlakovým litím Al slitin, spojovací materiál je tvořen
nerezovými ocelovými šrouby. Celá konstrukce markýzy je chráněna vrstvou vypálené práškové barvy s UV ochranou.
Robustní přední profil je opatřen okapnicí pro odvod vody ke straně. Silná ramena mají patentovaný úchyt k nosným
jacklům s možností přesného nastavená ramen v kolébkovém loži, dále je uchycení ramen vybaveno pojistným třmenem.
Všechny pohledové části jsou opatřeny designově dokonalými plastovými kryty. . Markýza je vhodná pro zastínění velých
teras restaurací i v privátní objektů. Před montáží doporučujeme požádat o vyjádření statika.
bílá RAL 9016
ovládání klikou
ostatní RAL
70 mm
extudovaná stříška
ovládání motorem na
ovládání motorem RTS
vypínač
na dálkové ovládání
1200 cm
max. 520 cm
Diagram zastínění v závislosti na výsuvu a úhlu naklopení ramen
Montážní rozměry u stěnové a stropní montáže pomocí přídavné konzole
52
2 BQ
- výsuvná markýza
Ceník
501 - 600
601 - 700
701 - 800
801 - 900
901 - 1000
1001 1100
1101 1200
104 832
117 988
154 544
157 456
175 838
203 268
213 876
111 722
124 878
161 408
164 320
182 728
210 678
221 312
motor RTS
115 596
128 752
165 282
168 220
186 602
-
-
motor s HS
117 234
130 390
166 920
169 858
188 240
216 190
226 824
RTS motor s HS
117 442
130 598
167 154
170 066
188 448
-
-
klika
L min.
550/807/1064 cm
motor
107 718
115 362
-
161 694
171 470
208 312
217 802
114 608
122 226
-
169 078
178 906
215 722
225 238
motor RTS
118 482
126 126
-
-
-
-
-
motor s HS
120 120
127 764
-
174 616
184 418
221 260
230 750
RTS motor s HS
120 354
127 972
-
-
-
-
-
klika
L min.
601/1165 cm
motor
-
118 560
-
-
177 684
186 654
226 174
-
125 450
-
-
185 094
194 090
233 584
motor RTS
-
129 324
-
-
-
-
-
motor s HS
-
130 962
-
-
190 606
199 576
239 096
RTS motor s HS
-
131 170
-
-
-
-
-
ovládání klika
cm
motor
420
470
520
šířka
L min.193
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH
P Ř Í P L A T K Y za látky mimo standardní kolekci ARQUATI SUNCOLOR
Látky SUNCOLOR WATERPROOF
240 Kč/m2
Látky TOPQUALITY
vyřazeny
Látky PVC jednobarevné
150 Kč/m2
Látky PVC pruhované
200 Kč/m2
Látky SOLTIS
450 Kč/m2
Látky SCREEN
980 Kč/m2
Látky SATLER , DIXON , PARA
+ 10 %
P Ř Í P L A T K Y za nadstandardní provedení
extrudovaná stříška
Jiná než základní barva RAL
stěnový držák
viz.tabulka
+35 %
2450 Kč/ks
Univerzální držák
53
2 BQ
- výsuvná markýza
ZÁKLADNÍ CENA OBSAHUJE
* Kliku pro manuálně ovládané markýzy o délce 180 cm , jinou požadovanou délku je třeba specifikovat v objednávce
* Stěnové nebo univerzální montážní konzole , požadavek na univerzální musí být v objednávce specifikován.
* Volán
ZÁKLADNÍ CENA NEOBSAHUJE
* Montážní materiál
* Montáž
* Dopravu
DŮLEŽITÉ INFORMACE
* Z důvodu snížení rizika proražení volánu při dopravě ho dodáváme nenavlečený.
* U markýz širších než 600 cm se markýza dodává v rozloženém stavu
* Látky TOP QUALITY a PVC nejsou vhodné pro markýzy s výsuvem nad 250 cm
* Látky DEGRADÉ jsou staženy z kolekce
* U motorových markýz nejsou vypínače a ovladače součástí základní ceníkové ceny , je třeba je specifikovat v
objednávce
54
PŘÍPLATKY extrudované stříšky
Hloubka stříšky 287 mm
Extrudovaná stříška pro markýzy MONACO , QUADRA a HORIZON. U markýzy MONACO je možno stříšku namontovat na UNIVERZÁLNÍ držáky pomocí
člunků a šroubků které jsou součástí dodávky. U markýz QUADRA a HORIZON je stříšku třeba montovat pomocí stěnových konzolí, tyto je třeba
instalovat spolu s markýzou. Pro markýzu 2 BQ se dodává stříška shodná se stříškou pergolovou. V případě požadavků na dodatečnou montáž stříšky
pomocí stěnových konzolí je třeba sejmout markýzu ze stěny.
U rozměrů nad 300 cm může být stříška napojována. Stříšku objednávejte o cca 10 cm širší než je celková šířka markýzy.
bílá RAL 9016
ostatní RAL
béžová RAL 1013
do 1200 cm
šedá RAL 7035
kód
popis
cena Kč/ks
780.751.013
extrudovaná stříška do 305 cm 2 držáky
4 836
780.751.014
extrudovaná stříška 306 - 410 cm 2 držáky
5 746
780.751.015
extrudovaná stříška 411 - 510 cm 3 držáky
6 890
780.751.016
extrudovaná stříška 511 - 610 cm 4 držáky
7 878
780.751.017
extrudovaná stříška 611 - 715 cm 4 držáky
9 230
780.751.018
extrudovaná stříška 716 - 820 cm 4 držáky
10 270
780.751.019
extrudovaná stříška 821 - 920 cm 5 držáků
11 206
780.751.020
extrudovaná stříška 921 - 1020 cm 5 držáků
12 220
780.751.021
extrudovaná stříška 1021 - 1120 cm 6 držáků
13 182
780.751.022
extrudovaná stříška 1121 - 1220 cm 6 držáků
14 196
50
BN
- výklopná markýza a
BA
markýzová volně visící roleta
Výklopná markýza BN je klasickou balkónovou markýzou se silně napínanými rameny spirálovou pružinou v profilu ramen. vodotěsně uzavíratelnou
moderně navrženou kazetou chránící látku a mechanické části. Markýza se vyznačuje rychlou a snadnou instalací s možností upevnění na stěnu nebo
do stropu pomocí samostatných bočních držáků vyrobených tlakovým litím Al slitiny, spojovací materiál je tvořen nerezovými ocelovými šrouby .Celá
hliníková konstrukce markýzy a kazeta je chráněna vrstvou vypálené práškové barvy s UV ochranou.. Markýza je vhodná pro privátní používání k stínění
balkónů , oken nebo výloh obchodů. Markýza může být doplněna o kazetu do které se natáčí stínicí látka.
Varianta BA je volně visící roleta s markýzovou látkou a bočním vedením pomocí ocelového lanka.
bílá RAL 9016
béžová RAL 1013
ovládání klikou
ostatní RAL
70 mm
kazeta ANO
ovládání motorem na
ovládání motorem RTS
vypínač
na dálkové ovládání
500 cm
max. 180 cm
Montážní rozměry držáků rolny a ramen
55
BN
- výklopná markýza a
BA
markýzová volně visící roleta
Držák pro volně visící roletu BA
Příplatková kazeta rozměrů 122x130 mm
ZÁKLADNÍ CENA OBSAHUJE
* Kliku pro manuálně ovládané markýzy o délce 180 cm , jinou požadovanou délku je třeba specifikovat v objednávce
* Univerzální montážní konzole
ZÁKLADNÍ CENA NEOBSAHUJE
* Montážní materiál
* Volán
* Montáž
* Dopravu
*
DŮLEŽITÉ INFORMACE
* Z důvodu snížení rizika proražení volánu při dopravě ho dodáváme nenavlečený.
* Látky TOP QUALITY a PVC nejsou vhodné pro markýzy s výsuvem nad 250 cm
* Látky DEGRADÉ jsou staženy z kolekce
* U motorových markýz nejsou vypínače a ovladače součástí základní ceníkové ceny , je třeba je specifikovat v
objednávce
56
BN
- výklopná markýza a
BA
markýzová volně visící roleta
Ceník výklopné markýzy BN
ramena
ovládání
- šířka
do 200
201 - 240
241 - 350
351 - 470
471 - 500
9 100
10 010
12 246
14 170
15 236
motor
13 052
13 962
16 198
18 122
19 188
motor RTS
15 860
16 770
19 006
20 930
21 996
klika
80
klika
100
9 490
10 400
12 740
14 846
16 068
motor
13 442
14 352
16 692
18 798
20 020
motor RTS
16 250
17 160
19 500
21 606
22 828
klika
120
140
160
180
9 958
10 790
13 338
15 496
16 874
motor
13 910
14 742
17 290
19 448
20 826
motor RTS
16 718
17 550
20 098
22 256
23 634
klika
10 296
11 180
13 806
16 198
17 732
motor
14 248
15 132
17 758
20 150
21 684
motor RTS
17 056
17 940
20 566
22 958
24 492
klika
10 712
11 570
14 170
16 952
18 590
motor
14 664
15 522
18 122
20 904
22 542
motor RTS
17 472
18 330
20 930
23 712
25 350
klika
11 128
11 960
14 924
17 602
19 396
motor
15 080
15 912
18 876
21 554
23 348
motor RTS
17 888
18 720
21 684
24 362
26 156
Příplatky kazeta markýz BN/BA
kód
popis
cena Kč/ks
782.900.031
extrudovaná kazeta BN/BA do 100 cm
2 484
782.900.032
extrudovaná kazeta BN/BA 101 - 200 cm
4 455
782.900.033
extrudovaná kazeta BN/BA 201 - 300 cm
6 156
782.900.034
extrudovaná kazeta BN/BA 301 - 400 cm
8 127
782.900.035
extrudovaná kazeta BN/BA 401 - 500 cm
9 936
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH
57
BA
markýzová volně visící roleta
Exteriérová roleta BA vychází z balkónových markýz. Roleta se vyznačuje rychlou a snadnou instalací s možností upevnění na stěnu nebo do stropu
pomocí samostatných bočních držáků vyrobených tlakovým litím Al slitiny, spojovací materiál je tvořen nerezovými ocelovými šrouby .Celá hliníková
konstrukce rolety a případná příplatková kazeta kazeta je chráněna vrstvou vypálené práškové barvy s UV ochranou.. Roleta BA je vhodná pro privátní
používání k stínění bočních prostor dřevěných pergol ,balkónů , oken . Roleta může být doplněna o kazetu do které se natáčí stínicí látka.
Doporučená použitá látka SCREEN má výborný stínící účinek při zachování průhledu a svojí “síťovou” strukturou eliminuje působení větru. .
bílá RAL 9016
béžová RAL 1013
ovládání klikou
ostatní RAL
70 mm
kazeta ANO
ovládání motorem na
ovládání motorem RTS
vypínač
na dálkové ovládání
500 cm
max. 360 cm
Montážní rozměry držáků rolny
58
BA
markýzová volně visící roleta
ZÁKLADNÍ CENA OBSAHUJE
* Kliku pro manuálně ovládané markýzy o délce 180 cm , jinou požadovanou délku je třeba specifikovat v objednávce
* Univerzální montážní konzole
* Základní napínací lanko D 4 mm
ZÁKLADNÍ CENA NEOBSAHUJE
* Montážní materiál
* Volán
* Montáž
* Dopravu
*
DŮLEŽITÉ INFORMACE
* Z důvodu snížení rizika proražení volánu při dopravě ho dodáváme nenavlečený.
* Látky TOP QUALITY a PVC nejsou vhodné pro markýzy s výsuvem nad 250 cm
* Látky DEGRADÉ jsou staženy z kolekce
* U motorových markýz nejsou vypínače a ovladače součástí základní ceníkové ceny , je třeba je specifikovat v
objednávce
Nový univerzální držák odlitek
Vedení lanka
Možné uchycení
zátěžového profilu
59
BA
markýzová volně visící roleta
Ceník markýzové rolety BA použité látky ARQUATI SUNCOLOR , nebo
SCREEN z kolekce ARCO INTERIER
ovládání - šířka
120
240
do 100
101 - 150
151 - 200
klika
3 437
4 682
5 512
6 756
7 586
motor
7 537
8 782
9 612
10 856
11 686
motor RTS
9 637
10 882
11 712
12 956
13 786
klika
4 717
6 730
8 072
10 085
11 427
motor
8 817
10 830
12 172
14 185
15 527
10 917
12 930
14 272
16 285
17 627
5 997
8 779
10 633
13 414
15 268
motor
10 097
12 879
14 733
17 514
19 368
motor RTS
12 197
14 979
16 833
19 614
21 468
301 - 350
351 - 400
401 - 450
451 - 500
8 831
9 661
10 906
13 125
motor
12 931
13 761
15 006
17 225
motor RTS
15 031
15 861
17 106
19 325
klika
13 440
14 782
16 795
18 327
motor
17 540
18 882
20 895
22 427
motor RTS
19 640
20 982
22 995
24 527
klika
18 049
19 903
22 685
25 127
motor
22 149
24 003
26 785
29 227
motor RTS
24 249
26 103
28 885
31 327
motor RTS
klika
360
ovládání - šířka
klika
120
240
360
201 - 250
251- 300
Příplatky kazeta markýz BN/BA
kód
popis
cena Kč/ks
782.900.031
extrudovaná kazeta BN/BA do 100 cm
2 484
782.900.032
extrudovaná kazeta BN/BA 101 - 200 cm
4 455
782.900.033
extrudovaná kazeta BN/BA 201 - 300 cm
6 156
782.900.034
extrudovaná kazeta BN/BA 301 - 400 cm
8 127
782.900.035
extrudovaná kazeta BN/BA 401 - 500 cm
9 936
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH
60
CENÍK elektro příslušenství pro motory RTS
kód
popis
cena Kč/ks
9000827
EOLIS RTS větrné čidlo pro RTS motory
2 783
1810630
TELIS 1 ATRIO dálkový oladač jednokanál
1 355
1810631
TELIS 4 ATRIO dálkový ovladač 5-ti kanál
1 856
1810636
TELIS SIUTO RTS
1 021
1810249
CENTRALIS RTS - nástěnný dálkový ovladač (bez
rámečku)
9000830
SOLIRIS RTS čidlo slunce/vítr pro RTS motory
3 692
1810634
TELIS SOLIRIS PURE dálkový ovladač s možností
vypínání a zapínání sluneční automatiky
2 139
1810662
IMPRESARIO CHRONIS programovatelný 20-ti
kanálový ovladač
6 912
9013075
SUNIS RTS
sluneční čidlo
6 024
9014400
EOLIS 3D
otřesové čidlo RTS
2 875
966
61
CENÍK elektro příslušenství pro motory bez RTS
kód
popis
cena Kč/ks
1800016
vypínač s aretací
506
1800013
vypínač bez aretace
506
1800008
vypínač na omítku vodotěsný s areací
1800007
vypínač na omítku vodotěsný bez areace
1800246
klíčový spínač s aretací
1 605
1810283
CENTRALIS UNO IB elektronický spínač
sběrnicového řízení
2 594
1800278
CENTRALIS IB elektronický spínač sběrnicového
řízení - centrální nebo skupinové ruční ovládání
1816050
EOLIS UNO větrné čidlo , řídící jednotka a
nástěnný ovladač
4 184
1818189
SOLIRIS UNO sluneční a větrné čidlo s řídící
elektronikou v nástěnném ovladači
5 785
šedý
šedý
775
775
660
EOLIS RTS větrná automatika pro motory bez
1816055
RTS. Sada Přijímač , větrný senzor,
jednokanálový ovladač
6 015
SOLIRIS RTS větrná a sluneční automatika pro
1818128
motory bez RTS. Sada Přijímač , větrný senzor,
jednokanálový ovladač
7 845
62
CENÍK elektro příslušenství pro motory bez RTS
kód
popis
cena Kč/ks
9704723
Kabelová spojka samice
315
9705426
9701624
kabelová spojka samec
zajišťovací klip
298
58
1810784
Univerzální přijímač RTS
1810624
Univerzální přijímač RTS
2 979
1810625
CENTRALIS RECEIVER RTS sada přijímač a
ovladač TELIS 1 kanál
3 894
9101479
9101473
Větrné čidlo
Větrné a sluneční čidlo
1847
2525
1818193
SOLIRIS IB řídící elektronika pro slunce vítr
4 163
1860057
9701929
HIRSCHMAN
MR 2 - vícebodové řídící relé pro ovládání 1
motoru z více míst
Kryt pro MR2
4 133
1224
215
GS 3 dělící relé pro skupinové ovládání max.4
1860060
pohonů
ovladačem bez aretace
3 413
9011384
zhášecí člen pro GS 3
1 323
63
KONFIGURACE ovládání markýz s motory RTS
64
KONFIGURACE ovládání markýz s motory bez RTS
relé GS 3
65
KONFIGURACE ovládání markýz s motory bez RTS
66
OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ MARKÝZ ARQUATI
Zákazník Datum MODEL
COMPACT
BÍLÁ
BÉŽOVA
SK
BÍLÁ
BÉŽOVA
MAXICOMPACT
BÍLÁ
BÉŽOVA
DEMI
BÍLÁ
MONACO “C”
BÍLÁ
DALLAS
BÍLÁ
OTTAWA
BÍLÁ
HORIZON
BÍLÁ
QUADRA
BÍLÁ
MONACO
BÍLÁ
BÉŽOVA
MONACO VARIANT
BÍLÁ
BÉŽOVA
BOSTON
BÍLÁ
2 BQ
BÍLÁ
BN
BÍLÁ
BÉŽOVA
BA
BÍLÁ
BÉŽOVA
ŠEDÁ
STŘÍBRNÁ
MNOŽSTVÍ : ...............................
ŠÍŘKA : ............................. cm
ŠEDÁ
VÝSUV : ............................ cm
LÁTKA : ............................ cm
BÉŽOVA
OVLÁDÁNÍ
KLIKA
150
180
MOTOR
230
VYP
RTS
HS
ŠEDÁ
STRANA OVLÁDÁNÍ
LEVÁ
PRAVÁ
HNĚDÁ
DRŽÁKY
STĚNA
VOLÁN standardní výška 27 cm
TYP
TYP
VOLÁNU
JINÁ VÝŠKA
BARVA LEMOVKY
POPIS
EXTRUDOVANÁ STŘÍŠKA
KAZETA PRO BN A BA
JINÁ BARVA KONSTRUKCE
DOPLŇKY
KÓD
OBCHODNÍ PODMÍNKY
POČET/ROZMĚR
POŽADOVANÝ
TERMÍN DODÁNÍ
DOPRAVA
PŘÍPLATKOVÝ VOLÁN
VOLÁN JINÉ BARVY
OVLADAČ
ČIDLO
RTS+HS
BÉŽOVA
RAZÍTKO PODPIS
STROP
Download

Katalog a ceník markýz 2014