přes
LEDsvětla
panely
nahrazující
zářivky
až po
pásky.
ě ukončila
výroba
klasických
žárovek.
Přestože
prodejci
seLED
mohou
ještěkzbavit
starýchv mnoha různých provedeních. Od typu klasická žárovka
zdroj
používají
LED
diody.
LED
svítidla
jsou
dispozici
co budepřes
dál. VLED
dnešní
době nahrazující
již velká část obyvatelstva
používá
panely
zářivky až po
LEDúsporné
pásky. zářivky, tzv.
ovky, tzv. halogenky. Podle nařízení Evropské komise se klasické žárovky nedodávají
ejný osud je připraven i pro halogenky, které se budou prodávat už jen do roku 2016.
 BUDOUCNOST SVĚTELNÝCH ZDROJŮ
www.techtydenik.cz
tem v oblasti světelných zdrojů staly bezesporu tzv. LEDky, čili zdroje, v nichž se jako
y. LED svítidla jsou k dispozici v mnoha různých provedeních. Od typu klasická žárovka
LED žárovky
vky až po LED pásky.
například pro časté spínání pohybovým
spínačem na schodišti či v sociálním zázemí naprosto nevhodná. Navíc se doba náběhu dle typu pohybuje v řádech sekund
a najetí na plný jas může trvat dokonce
několik minut. U LEDky je to okamžité.
CO LZE STMÍVAT?
Výhody LED spočívají i v možnosti
její regulace. I když je většinou zapotřebí speciálního stmívače, lze její jas dle
LED panel
LED pásek
typu regulovat v rozsahu přibližně od 5
do 98 % svitu, a tím dosáhnout ještě dalLED žárovky
LED panel
LED pásek
ších úspor. Samozřejmě, stmívat lze pouze takovou LED žárovku, která je zkonLED žárovky
LED panel
LED pásek
struovaná jako stmívatelná (označená:
kolik procent elektrické energie se pře- dimm nebo dimmable).
Stmívatelné úsporky se sice na trhu vymění na světlo a naopak, kolik elektrické energie se přemění v nepotřeb- skytují, ale průběh stmívání není dokoné teplo. LEDka dosahuje až 85 %, nalý. I když se použil speciální stmívač,
LED panel
LED pásek
úsporka 60 %, klasická žárovka pouze je nutné nastavit minimální jas, protože
8 % účinnosti. Protože až 92 % elek- jinak dochází k blikání. To je ovlivněno
Light-Emitting Diode (čili LED – dioda emitující světlo) je elektronická polovodičová součástka
obsahující
rovněž napětím v síti a daným typem
trické energie
se u klasicképřechod
žárovky Púsporky. I provedení od jednoho výrobpřeměňuje
na
teplo,
často
se
používala
N, který vyzařuje viditelné světlo. Samotný čip LED diody je kvůli dobrému odvodu odpadního tepla obvykle spojen
ce Pnemusí být stejné a každá může mít
k přitápění. obsahující přechod
Light-Emitting Diode (čili LED – dioda emitující světlo) je elektronická polovodičová isoučástka
Žárovky skončily. Vyměnit
za úsporku nebo za LEDku?
Jak funguje LED?
Jak funguje LED?
V
s chladičem. Kvůli lepším optickým parametrům je navíc překryt epoxidovým pouzdrem. Díky této konstrukci jsou
N, který
viditelné
Samotný
čip LED
diody je kvůli dobrému odvodu odpadního tepla obvykle spojen
srpnuvyzařuje
roku 2012 se
definitiv- světlo.
různých
provedeních.
Od tyLED diody
mechanicky
velmivpumnoha
odolné
a během
posledních
pár let nahradily žárovky v automobilech, pouličních
ně
ukončila
výroba
klasických
klasická
žárovka
přes
LED
panely
s chladičem.
Kvůli
lepšímpolovodičová
optickým součástka
parametrům
je navíc
překryt
epoxidovým pouzdrem. Díky této konstrukci jsou
diodasvětlech,
emitující
světlo)
je
elektronická
obsahující
přechod
Pžárovek.
Přestože prodejci
se nahrazujícía zářivky
až posvé
LED pásky.
domácích
spotřebičích
našly
místo dokonce
i v oblasti aktivního osvětlení domácnosti.
LED čip
diody
mechanicky
velmiodvodu
odolné
a během
posledních
lo. Samotný
LED diody
je kvůlistarých
dobrému
odpadního
tepla obvykle
spojen pár let nahradily žárovky v automobilech, pouličních
mohou
ještě
zbavit
JAK pouzdrem.
FUNGUJE
LED?
zásob,
je potřeba
se zamyslet,
bude
kým parametrům
je navíc
překrytcoepoxidovým
Díky této
světlech,
domácích
spotřebičích
a našly
svékonstrukci
místo jsou
dokonce i v oblasti aktivního osvětlení domácnosti.
dál. V dnešní době již velká část oby-
Light-Emitting Diode (čili LED –
odolnévatelstva
a během
posledních
pár lettzv.
nahradily
žárovky světlo)
v automobilech,
dioda emitující
je elektronickápouličních
používá
úsporné zářivky,
ích a našly své místo dokonce i v polovodičová
oblasti aktivního
osvětlení
domácnosti.
součástka
obsahující
í
přechod P-N, který vyzařuje viditelné světlo. Samotný čip LED diody je
kvůli dobrému odvodu odpadního tepla obvykle spojen s chladičem. Kvůli
lepším optickým parametrům je navíc překryt epoxidovým pouzdrem.
Díky této konstrukci jsou LED diody
mechanicky velmi odolné a během
posledních pár let nahradily žárovky
v automobilech, pouličních světlech,
domácích spotřebičích a našly své místo dokonce i v oblasti aktivního osvětČip LED diody
lení domácnosti.
Konstrukce úsporky
Konstrukce LED žárovky
úsporky anebo Čip
halogenové
LED diodyžárovky, JAKÉ JSOU TEDY ZÁKLADNÍ Čip LED diody
tzv. halogenky. Podle nařízení Evropské ROZDÍLY MEZI ÚSPORKOU
komise se klasické žárovky nedodáva- A LEDKOU A CO TO PRO NÁS
jí na trh již od září roku 2012 a stejný ZNAMENÁ V PRAXI?
Základním rozdílem je způsob vytváosud je připraven i pro halogenky, které
ření světla.
– stejně
jako
Hlavním
rozdílem mezi úsporkou
se budou
prodávat
už jen do roku
2016.
Velkou výhodou LED žárovky je mož- jinou hranici, kdy začíná blikat. Proto se
rozdíly
mezi
úsporkou
a
LEDkou
a co Vto„úsporce“
pro nás
znamená
v
LED žárovky
Konstrukce
s tím souvisejíProto se nejaktuálnějším tématem v klasické zářivce – dochází ke vzniku a LEDkou je výkon aKonstrukce
rozsah úsporky
stmívání úsporky pohybuje mezi
nost ovládání. Úsporce (stejně tak jako
v oblasti světelných zdrojů staly beze- světla výbojem v plynné směsi, tedy cí spotřeba. I když už je úsporka – jak trubicové zářivce), i když je vybavena 30 – 90 %, což může být rozpoznatelné
sporu tzv. LEDky, čili zdroje, v nichž v uzavřené trubici. V LED žárovce je z názvu plyne – úsporná, LED žárovka elektronickým předřadníkem, nesvěd- hlavně při minimálním jasu. Z tohoto důse jako zdroj světla používají LED jedna nebo více LED diod, a světlo tak je ještě úspornější! S tím je také spoje- čí časté zapínání/vypínání, neboť tak vodu jsou i v této oblasti LEDky jednoSvětelný
tok volbou.
na účinnost, což je parametr udávající dramaticky klesá její životnost. Proto je značně
diody. LED svítidla jsou k dispozici vzniká popsaným způsobem.
první
Jaké jsou tedy základní rozdíly mezi úsporkou a LEDkou a co to pro nás znamená v
praxi?
Jaké jsou tedy základní rozdíly mezi úsporkou a LEDkou a co to pro nás znamená v
praxi?
2) Tvar
a rozměry
Základním
rozdílem
je
způsob
vytváření
světla.
V „úsporce“
– stejně jako v klasické zářivce – dochází ke vzniku světla
ytváření
světla. V „úsporce“
– stejně
jako v klasické
zářivce
– dochází
ke vzniku světla
Ve
druhém
kroku
byste
si
měli
zkontrolovat
rozměr
LEDky
tak, aby
se vám
do
svítidla
vešel.
Hlavním
rozdílem
mezi
úsporkou
a LEDkou
je prodejci
výkon
s tím související
spotřeba. I když už je úsporka – jak z názvu
v uzavřené
trubici.
V LED žárovce
je jedna
více LED diod,
a světlo
tak žárovce
vzniká
výbojem
v plynné
směsi,
tedy nebo
vvytváření
uzavřené
trubici.
V LED
je
jedna
nebo
více
LEDI když
diod,
a asvětlo
tak vzniká
Základním
rozdílem
je
způsob
světla.
V
„úsporce“
–
stejně
jako
v
klasické
zářivce
– dochází
ketaké
vzniku
světla
uvádí, že zrovna jejich LEDka je „náhrada žárovky-klasické
baňky“,
tak realita
o „klasickém
je S tím je
plyne
– úsporná,
LED žárovka
je ještěrozměru“
úspornější!
spojena účinnost, což je parametr udávající kolik
popsaným
výbojem způsobem.
v plynné
směsi, tedy v uzavřené trubici. V LED žárovce
je jedna
nebo
více LED
diod,
a světlo
tak vzniká
procent elektrické
energie
se přemění
na světlo
a naopak,
kolik elektrické
energie se přemění v nepotřebné teplo.
rozdílná:
Na co si dát pozor při výběru LED žárovky?
popsaným způsobem.
LEDka dosahuje až 85 %, úsporka 60 %, klasická žárovka pouze 8 % účinnosti. Protože až 92 % elektrické energie se u
Dnešní trh již překypuje nejrůz- LEDka je „náhrada žárovky-klasic- 2700
až 6500žárovky
K. Hodnota
kolem 2700
klasické
přeměňuje
na teplo, často se používala i k přitápění.
LED osvětlení a do e- ké baňky“, tak realita o „klasickém K představuje barvu teplou, do žluta,
2) nějšími
Tvar atypy
rozměry
-mailových schránek každému den- rozměru“ je rozdílná.
která je vhodná do obytných prostorů,
Velkou
výhodou
LEDrelaxační
žárovky
je možnost ovládání. Úsporce (stejně tak jako trubicové zářivce), i když je vybavena
něVe
chodí
několik
spamů
s nabídkou.
evokuje
příjemnou
atdruhém
kroku
byste
si měli zkontrolovat rozměr LEDky tak, aby sekde
vám
do svítidla
vešel.
I když prodejci
Příkon ve wattech
Kterou LED žárovku si tedy vy3) Barva světla
mosféru.
Naopak vyšší
teplota barvy,
elektronickým
předřadníkem,
nesvědčí časté zapínání/vypínání, neboť tak dramaticky klesá její životnost. Proto je
uvádí,
zrovna
jejichjak
LEDka
je „náhrada
baňky“,
realita
o „klasickém
brat?
Zdeževám
ukážeme,
zvolit
Barvou žárovky-klasické
světla (někdy uváděnou
ja- tak
kolem
6000
K, do modra,rozměru“
je vhodnáje
například
pro časté
spínání
pohybovým spínačem na schodišti či v sociálním zázemí naprosto nevhodná. Navíc se
turozdílná:
správnou.
ko teplota světla) označujeme barevné spíše
do pracovních
nebo
kancelářTyp patice
doba náběhu dle typu pohybuje v řádech sekund a najetí na plný jas může trvat dokonce několik minut. U LEDky je
to okamžité.
Co lze stmívat?
Světelný tok
110
Výhody LED spočívají i v možnosti její regulace. I když je většinou zapotřebí speciálního stmívače, lze její jas dle typu
regulovat v rozsahu přibližně od 5 do 98 % svitu, a tím dosáhnout ještě dalších úspor. Samozřejmě, stmívat lze pouze
stmívání
takovou
LED žárovku, která je Možnost
zkonstruovaná
jako stmívatelná (označená: dimm nebo dimmable).
Tvary LED žárovek
Stmívatelné úsporky se sice na trhu vyskytují, ale průběh stmívání není dokonalý. I když se použil speciální stmívač, je
3) Barva
nutné nastavit minimální jas, protože jinak dochází světla
k blikání. To je ovlivněno rovněž napětím v síti a daným typem
Barvou světla (někdy uváděnou jako teplota světla) označujeme
barevné podání
vyzařovaného
bíléhobýtsvětla,
úsporky. I provedení
od jednoho
výrobce nemusí
stejné a každá může mít jinou hranici, kdy začíná blikat. Proto
se barevné
rozsah stmívání
pohybujeprotože
mezi 30mělo
– 90 stále
%, což může být rozpoznatelné hlavně při minimálním jasu.
které se udává
jsme
podáníúsporky
světla neřešili,
Tvary LED
žárovek
60 v kelvinech (K). U klasické žárovky
Z tohoto
důvodu
jsou i v2700
této oblasti
LEDky
jednoznačně
první volbou.
stejnou hodnotu, a sice 2700 K. U LED žárovek si můžeme
vybrat
z rozmezí
až 6500
K. Hodnota
kolem
100
60
Teplota barvy
časovou jednotku, a udává se v lu2700 K představuje
barvu
teplou, dobílého
žluta,světla,
která jeských
vhodná
do obytných
prostorů,
evokuje
příjemnou
1) Patice
podání
vyzařovaného
prostorů,
kde má člověka
sti- kde
menech
(zkratka
lm). Klasická 60 W
Tvary
LED žárovek
Prvním důležitým
parametrem,
které
se
udává
v
kelvinech
(K).
U
klamulovat
k
aktivitě.
žárovka
má
cca
700 lm, výkonná
relaxační atmosféru. Naopak vyšší teplota barvy, kolem 6000 K, do modra, je vhodná10W
spíše
do pracovních
který hraje roli při výměně vaší sta- sické žárovky jsme barevné podání
LED může dosahovat až 800
žárovky, je patice.
Klasická
žá- světla
neřešili, protože
stále stej4) Světelný
tok (světelný výkon) lm.
Světelný tok tedy udává, jakou
nebo
kancelářských
prostorů,
kde mámělo
člověka
stimulovat
k aktivitě.
3) réBarva
světla
rovka bude mít nejspíše provedení nou hodnotu, a sice 2700 K. U LED
Vyjadřuje množství světelné ener- intenzitou světelný zdroj svítí.
Barvou
(někdy
uváděnou
teplota
světla)vybrat
označujeme
podání
bílého světla,
patice
E14světla
nebo E27.
Pokud
chcete jako
žárovek
si můžeme
z rozmezíbarevné
gie, které
zdrojvyzařovaného
poskytuje za určitou
Proto je mylné vybírat LED žánahradit vaši halogenovou žárovku,
rovku podle příkonu. Správným fakkteré
se udává
v kelvinech
(K). U klasické žárovky jsme barevné podání světla neřešili, protože mělotorem
stálepro výběr svítivosti je poměr
tak
v paticích
GU10
nebo MR16.
Pozor,
MR16
je
na
12
V!
lumenů
stejnou hodnotu, a sice 2700 K. U LED žárovek si můžeme vybrat z rozmezí 2700 až 6500 K. Hodnota kolem na W. Čím vyšší, tím lepší.
Ideální poměr u výkonné LED žárov2700
K apředstavuje
obytných prostorů,
kde evokuje
příjemnou
2) Tvar
rozměry barvu teplou, do žluta,
ky by neměl být nižší než 80 lm/W.
TEPLÁkterá
BÍLÁ je vhodná doBÍLÁ
LEDOVÁ
BÍLÁ
Ve
druhém
kroku
byste
si
měli
relaxační atmosféru. Naopak vyšší 2600
teplota
kolem
vhodná
spíše
doK pracovních
K barvy,
3200
K 6000 K, do modra, je
4500
K
6500
zkontrolovat rozměr LEDky tak,
5) Cena, záruka a garance
nebo
kancelářských
prostorů,
aby
se vám
do svítidla vešel.
I kdyžkde má člověka stimulovat k aktivitě.
Jako vždy platí, že cena odpoprodejci uvádí, že zrovna jejich Barevná stupnice spektraBarevná stupnice spektra
vídá kvalitě. Neznamená to, že by
12
TECHNICKÝ
TÝDENÍK
1–2/2013
4) Světelný
tok (světelný
výkon)
Vyjadřuje množství světelné energie, které zdroj poskytuje za určitou časovou jednotku, a udává se
nejdražší byla nejlepší, ale poloviční cena oproti renomovaným výrobcům jistou nedůvěru vyvolává.
Dnešní trh je zaplaven nejrůznějšími LED světelnými zdroji od neznačkových výrobců. I když se nedá paušalizovat kvalita na všechny
typy, je velmi riskantní používat
např. LED žárovky, které nesplňují
základní požadavky na elektrickou
pevnost a jejichž nízké izolační napětí může být při dotyku na kovový
chladič životu nebezpečné! 
Jiří Konečný, ELKO Lighting
(www.elkolighting.cz)
Download

Žárovky skončily. Vyměnit zaúsporku nebo za LEDku?