VSETÍNŠTÍ SKAUTI
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
Tak se podívejme, jak to bylo loni.
JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR
je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona
83/1990 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. JUNÁK je největším občanským sdružením dětí a mládeže v České republice. Je členem světových
organizací skautek WAGGGS a skautů WOSM a hlásí se k jejich poslání, zásadám
a metodám. Je dále členem organizace dospělých skautů ISGF.
Junák–svaz skautů a skautek ČR
středisko Vsetín 723.01
Právní forma: občanské sdružení
IČO: 41084624
Číslo účtu: 1765774379/0800
Adresa: Záviše Kalandry 1290, Vsetín, PSČ 755 01
Statut. zástupce organizace, vůdce střediska:
Petr Hanák - Hanýsek
tel.: 736 770 132
e-mail: [email protected]
www.skauti.cz, www.breziny.cz, [email protected]
Poslání
Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí
a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli
po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě
samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu se zásadami stanovenými zakladateli skautského hnutí.
Slovo vůdce
V uplynulém roce na Vsetíně pracovalo šest skautských oddílů, jeden oddíl
v Kateřinicích a dva kluby oldskautů,
což bylo dohromady 157 aktivních členů.
I přes mírný pokles počtu našich členů
se stále v českém skautingu, který v roce
2011 měl celkem 45 589 členů, řadíme
k silným střediskům a stále máme vsetínské mládeži co nabídnout. Je to především díky obětavé práci dobrovolníků,
kteří věnují svůj volný čas vedení oddílů
a tvorbě programů jak pro naše členy,
tak pro aktivity a akce určené pro vsetínské děti, které nejsou našimi členy.
Během roku jsme uspořádali několik
takových akcí určených veřejnosti: tradiční Hon na Širokka a Ekohru, Florbalový turnaj, Den otevřených kluboven,
Bitvu o Žambošku, Drakiádu, svými
aktivitami jsme podpořili akce města
ke Dni země a Valašské záření, skauti
tradičně pomáhali při Tříkrálové sbírce,
Květinovém dni a přivezli do města Betlémské světlo. Největší akcí, kterou pořádají Kateřiničtí skauti, je tradiční velká
bojová polní hra HELP, které se účastní
týmy z celé republiky.
Hlavní těžiště ale patří celoroční práci
jednotlivých oddílů, což jsou pravidelné
schůzky a výpravy do přírody, i spousta dalších zajímavých aktivit, o kterých
se nejvíce můžete dozvědět na webových
stránkách jednotlivých oddílů. Vyvrcholením celoroční činnosti jsou letní
tábory – na čtyřech takových táborech
strávilo 70 našich členů celkem 50 dnů
plných přátelství, dobrodružství a neobvyklých zážitků.
Skauting je stále organizací především pro mládež, kde těmi největšími
hodnotami jsou kamarádství a dobrá
parta. Děkuji všem našim sponzorům
a podporovatelům, všem, kdo vsetínským skautům věnují svůj čas
ať už ve vedení oddílů, nebo při jiné práci, která je také nezbytná pro fungování
našeho střediska.
Ing. Petr Hanák - Hanýsek
V roce 2011 nás podpořili
Ústředí Junáka
Evropská unie
Hospodaření za rok 2011
v tisících Kč
AKTIVA
dlouhodobý majetek celkem
dlouhodobý hmotný majetek
oprávky k dlouhodobému majetku
krátkodobý majetek celkem
pohledávky
krátkodobý finanční majetek
12 002
14 954
-2 952
252
82
170
AKTIVA CELKEM
12 254
NÁKLADY
spotřebované nákupy
služby celkem
osobní náklady celkem
ostatní náklady
odpisy, rezervy
NÁKLADY CELKEM
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
502
144
7
83
511
1 247
6
PASIVA
vlastní zdroje celkem
jmění
výsledek hospodaření
HV ve schvalovacím řízení
cizí zdroje celkem
dlouhodobé závazky
krátkodobé závazky
PASIVA CELKEM
11 919
13 279
6
-1 366
335
290
45
12 254
VÝNOSY
tržby
ostatní výnosy
přijaté příspěvky
provozní dotace
tržby z prodeje materiálu
VÝNOSY CELKEM
317
631
115
166
24
1 253
Seznam oddílů
činných na středisku
1. roj světlušek - Světlušky
1. smečka vlčat - Vlčata
1. dívčí oddíl - Ještěrky
2. dívčí oddíl - Dvojkařky
1. chlapecký oddíl - Jedničkáři
4. chlapecký oddíl - Lvíčata
6. koedukovaný oddíl kateřinice - Šestka
6. OS Kateřinice
OS Tůlavé papuče
1. roj světlušek - Světlušky
Jsme nejmladší skautky, ale i tak zažíváme spoustu dobrodružství. Oddíl
se schází vždy v pátek v klubovně
na Rybníkách. Náplní oddílových schůzek jsou nejen drobné hry na postřeh,
paměť, trénink dovednosti, ale i hry jen
tak pro zasmání. Společně se staršími skautkami v oddíle se světlušky učí
poznávat svět a přírodu, jak to chodí
u skautů jinde ve světě, ale také vzájemné spolupráci a respektování druhých.
Zpravidla jednou za měsíc vyrážíme
na jednodenní výlet, buď do okolí Vsetína, nebo pokud nepřeje počasí, tak lézt
do tělocvičny na umělou stěnu či zaskotačit si na bazén. Dvakrát do roka oddíl
vyráží na vícedenní výpravu, většinou
na některou ze skautských základen.
Vyvrcholením každého skautského roku
je sedmidenní letní tábor, již několik
let pořádaný na střediskové základně
v Dinoticích. Letos na táboře se dinotická základna proměnila ve Šmoulí vesnici. Šmoulové společně se Šmoulinkou,
Fešákem a taťkou Šmoulou bojovali
proti zákeřným nástrahám Gargamela.
Vůdkyně oddílu:
Martina Koňaříková - Mája
Počet členů: 12 děvčat
Kontakt: www.svetlusky.eu
1. smečka vlčat - Vlčata
Vlčata jsou oddíl především pro hochy
od 7 do 14 let, ale převážná část našich
členů je mezi 7 a 10 lety, takže program
se v současnosti zaměřuje především
na tuto věkovou kategorii. Scházíme
se v klubovně na Rybníkách pravidelně
každý pátek od půl páté a na schůzkách se učíme všechno, co potřebujeme
znát, abychom zvládli nástrahy všech
her, které v oddíle hrajeme, a abychom
se pak na výpravách dokázali správně
pohybovat v přírodě. Vlčata znají spoustu užitečných věcí – třeba jak napsat
zprávu tak, aby ji mohl přečíst jen ten,
komu je určena, jak ošetřit pořezaný
prst, jaké užitečné stromy a rostliny rostou kolem nás, nebo jak se správně střílí
z luku. Ale hlavně víme, že naše smečka
bude silná, jen když si budeme vzájemně pomáhat a když budeme dobrými
kamarády.
Kromě schůzek a výprav do přírody jsme
hráli hry na bazéně, zúčastnili jsme
se velké bojovky v Kateřinicích, na které se bojuje bezpečně obalenými meči,
uspořádali jsme Drakiádu. Vyvrcholením celého roku byl tábor ve Velkých
Karlovicích - dva týdny jsme tábořili
uprostřed přírody ve stanech a v indiánském týpí společně se skauty z 1. chlapeckého oddílu
Vůdce oddílu:
Zdeněk Berger – Bobr
Počet členů: 17 clapců
Kontakt: www.vlcata.eu
1. dívčí oddíl - Ještěrky
Ještěrky jste mohli v roce 2011 potkat
všude možně – ve Vsetíně, v Karlovicích,
v Praze, v Brně, v Lidečku, ve Valašském
Meziříčí, na Vartovně anebo taky ve Škole čar a kouzel v Bradavicích, v Jurském
parku, ve Springfieldu, na souši, ve vodě,
na laně, atd. V lednu jsme musely sloučit
dohromady naše dvě družiny kvůli nízkému počtu členů. V květnu jsme rozjely
nové oddílové webovky. V červenci jsme
tábořily v Lidečku, vlastně v Bradavicích.
V září se k nám přidalo několik nováčků. Družina Pum má nové rádce a oddíl
nové rovery.
Vůdkyně oddílu:
Dana Hrdinová - Gurťa
Počet členů: 17 děvčat
Web: jesterky.skauti.cz
2. dívčí oddíl - Dvojkařky
Uplynulý rok byl pro dvojkařky plný origi- činnosti a jednotlivých akcí. K tradiční
nálních zážitků a nových zkušeností. Zima zahraniční činnosti našich dvou roverek,
se nesla v duchy filmu a hudby na oddí- Petry Hruškové a Adély Sotolářové, např.
lovém filmáči a také jsme se jely podívat organizaci kempu Livingstones v Káhiře,
na zvířátka na minifarmu k Valašskému jenž je určen pro vůdce z Evropy a Blízkého
Meziříčí. Na jaře jsme již tradičně uspořá- východu. A Petra Hrušková se stala člendaly Ekohru - městskou hru pro zkrášlení kou Evropského výboru organizace ICCG
prostředí, ve kterém žijeme - a Den ote- - mezinárodní dívčí skautská katolická
vřených kluboven taktéž pro veřejnost. organizace.
Před prázdninami jsme se pečlivě přiVůdkyně oddílu:
pravovaly na let balónem - po stopách malého Lindita Iljazi - Talinda
skautíka Russela jsme se snažily získat posledního Počet členů: 18 děvčat
bobříka za pomoc seniorovi. Odvážně jsme letěWeb: http://dvojkarky.blog.cz/
ly horkovzdušným balónem až k Vodopádu snů
do Jižní Ameriky, kde celé dobrodružství mohlo http://dvojkarky.rajce.idnes.cz/
začít. Takový byl náš tábor ve Velkých Karlovicích
na skautské základně Kosárna. Po prázdninách
jsme se ocitly ve světě Šmoulů, kteří ovládli každou
dvojkařku. Na podzim se naše dvě členky pečlivě
školily jak vést družinku na zážitkově vzdělávacím
Rádcovském kurzu v Semetíně. S vedením družinek jsme si utužily vztahy na akci se záhadným
až mystickým názvem „Nesaj“. Podnikly jsme
výpravu s 1. chlapeckým oddílem, dále jste nás
mohli spatřit na Tříkrálové sbírce, Květinovém
dnu, Dni Země, Valašském záření nebo třeba
na Ivančeně. Mimo to probíhala pravidelná oddílová i družinová činnost a oddílové rady se zasvěceným plánováním, chystáním a hodnocením
1. chlapecký oddíl - Jedničkáři
Prvnímu chlapeckému oddílu střediska Vsetín se v uplynulém roce podařilo
dosáhnout svých novoročních předsevzetí.
Počet členu se ustálil na cca 17 aktivních, kteří se zúčastňují oddílových akcí,
máme kolem 6 externích členů, kteří
se neregistrují, ale kdykoliv pomůžou
při vedení oddílu.
Oddílu se podařilo rozšířit sportovní
výbavu pro fotbal, basebal, hokej.
Na další skautský rok máme v plánu:
- pomalu zařizovat vlastní oddílovou
základnu (chatička)
- seznámit se s oddíly mimo náš region
- udržet si stálý počet členů („pevné
jádro“)
- rekonstrukci klubovny
Vůdce oddílu:
Pavel Mazáč - Mazánek
Počet členů: 17 chlapců
Web: 1ch.webnode.cz
10
4. chlapecký oddíl - Lvíčata
Jsme vsetínský oddíl, který se pyšní nejdelší nepřetržitou činností. Vznikli jsme
v roce 1973, ale od roku 1979 se naše činnost nezastavila. Naše aktivity se hodně
zaměřují na turistiku a dovednosti, které jsou potřebné v běžném životě. Máme
celkem 12 dětí do patnácti let a 5 starších. Scházíme se na oddílovkách každý
pátek od 16.30 do 18.15. Kromě toho
podnikáme každý měsíc jedno- či vícedenní výpravu. Vyhlášené jsou naše jarní
tábory, kdy jsme procestovali Plzeň, Karlovy Vary, Liberec a jiná větší města. Letní tábory se většinou konají
v Lačnově, kde táboříme v indiánských stanech týpí.
Každoročně pořádáme hry
pro veřejnost Hon na Širokka a Bitva o Žambošku.
Vůdce oddílu:
Ladislav Mikuš
Počet členů: 17 chlapců
Web: www.lvicata.estranky.cz
http://lvicata.rajce.idnes.cz/
11
6. koedukovaný oddíl Kateřinice - Šestkaři
Rok jsme započali stejně jako předchozí roky Tříkrálovou sbírkou, na které se nám podařilo vybrat zase o něco
větší částku než loni. Pokračovali jsme
jarním táborem v Dinoticích a někteří
z našich roverů se účastnili Skautšlapu,
setkání skautů severní Moravy ve Zlatých Horách. V dubnu jsme jíž tradičně
podnikli výpravu na Ivančenu, kde jsme
se znova potkali se skauty ze Zlatých
Hor. V letních měsících jsme zorganizovali několik Beauty dnů zaměřených
na péči o tělo a mysl, které pokračovaly
i na podzim. V létě se naši starší skauti a skautky vydali na puťák, poznávat
krásy Českého ráje, po puťáku následoval tábor na téma Starověké Řecko.
Po prázdninách jsme začali hrou Help,
které se účastnilo 105 lidí. Pokračovali jsme výpravou na koních - Huculem.
Celý rok pravidelně probíhaly družinové
a oddílové schůzky s bohatým programem.
Vůdkyně oddílu:
Lada Kutějová - Fialka
Počet členů: 29 děvčat a chlapců
Web: www.sestka.eu
12
6. odlskautský oddíl Kateřinice
Dominantní činností 6. oldskautského
klubu z Kateřinic v roce 2011 bylo správcování Dětského bezbariérového centra
Březiny (DBCB) v Kateřinicích, kterého
se ujali 5.ledna 2011. Protože provoz
DBCB byl do té doby zajišťován placenými zaměstnanci a ukončení jejich
angažmá v DBCB bylo avízováno jen
několik týdnů dopředu, byla to nejednoduchá služba.
Nejednoduchá, ale pestrá. Od rekonstrukce internetových stránek, přes obnovení
vzkazů na webu, opravu zabezpečovacího zařízení, zámků, zprovoznění počítačové sítě a serveru v DBCB, výsadbu
450 stromků, vybudování bytelných přístřešků na popelnice a ukládání střediskových stanových podsad, změnu svahu
na rovinu pro stavbu stanů, …..
Odměnou za tuto službu byla vzácná
setkání v DBCB. K těm nejvzácnějším
bezesporu patřilo setkání s nejvýznamnějším žijícím skautským spisovatelem
Milošem Zapletalem a jeho ženou Evou.
Oldskauti v roce 2011 na svých internetových stránkách zveřejnili články
a fotografie z 22 akcí. Oč je klub počtem
svých členů malý, o to je aktivnější.
Pro svůj mateřský oddíl ŠESTKU pomáhali oldskauti aktivně zajistit letní tábor,
třídenní akci na koních – HUCUL a největší polní hru v ČR – HELP 2011.
Mezi velmi náročné akce, které oldskauti v roce 2011 organizovali a podnikli, patřilo zimní bivakování na Malé
Fatře, dvoudenní přejezd Velké Fatry
na běžkách, vodácký sjezd polského
Dunajce a slovenské Belé, třídenní výstup
na Triglav a podzimní přejezd z Nízkých
Tater na Velkou Fatru na horských kolech
- můžete se přesvědčit na našem webu.
Web: www.oldskauti.cz
13
Oldskautský oddíl Tůlavé papuče
V téměř nezměněném počtu členů jsme
vstoupili do svého již 8. roku činnosti.
Jedinou podstatnou změnou snad bylo
jen rozloučení se s naší adoptivní „Liduškou“ v daleké Ugandě, která ukončila
základní vzdělání a proti předpokladům
již dál nestuduje.
Valašská zima, tentokrát velmi „lakomá“ na sněhový příděl, nám nedala šanci se potkat na tradičních běžkařských
výpravách. A tak naše společné aktivity
začaly až na jaře. Nejdříve jsme zrealizovali cyklovýlet z Napajedel po cyklostezce kolem řeky Moravy do Kroměříže,
zpátky pak přes Kostelany s vyhlášeným
Rančem a Spytihněv. Velikonoční svátky
jsme si prodloužili na pětidenní pobyt
na Králickém Sněžníku a jeho okolí
a stihli téměř kompletních 100 jarních
kilometrů. V červnu jsme šli zmapovat
někdejší Baťovy záměry na stavbu železnice a po jejích zbytcích jsme se prošli
z Jasenné do Pozděchova a pokračovali
přes Vartovňu na Syrákov. Letní prázdniny jsme zahájili skoro již tradičně
v pálavách - tentokrát na Sázavě (Čerčany-Týnec-Pikovice). Turistickou sezónu
14
jsme pak ukončili na sklonku září ve Slovenském ráji, s ubytováním v Čingově
a zdoláváním soutěsek převážně v severovýchodní části.
Na tradiční a již neodmyslitelné ochutnávání mladých vín nás tentokrát
pozval k sobě domů Daloš a Pavlína.
A krom koštu jsme i řešili „jak - a zda
vůbec dál...“. No, skvělá atmosféra nedala šanci rozhodnout jinak: ano, i v roce
2012 budou Túlavé papuče součástí vsetínské skautské rodiny.
Web: os.skauti.cz
Family skauting
I když naši dospělí členové založí rodinu,
skauting pro ně nekončí, a proto existuje family skauting, který je zaměřen
na rodiče a jejich nejmenší - skautování
s dětmi a pro děti.
Začalo to v létě, kdy se několik maminek
potkalo na cvičení s dětmi. Slovo dalo
slovo a od října se scházíme v klubovně ve skautském domě na Rybníkách.
Začaly jsme postupně, měly jsme schůzky v klubovně, cvičily, někdy jsme šly
na společnou akci i s našimi ratolestmi.
V listopadu jsme pekly perníčky, které
se moc povedly. V prosinci za námi přišel
Mikuláš s Andělem i Čertem a na Vánoční schůzce jsme u kytary zpívaly koledy a Ježíšek nám s předstihem nechal
nějaké dárečky.
Zatím je nás pět rodin, doufáme,
že se k nám připojí i další a prožijí s námi
různá dobrodružství. V plánu máme
nejen schůzky v klubovně, ale i víkendové akce a tábor.
Web: hvezdickovy.tym.cz
15
Dětské bezbariérové centrum Březiny
Skauti z Kateřinic převzali od 5. ledna 2011 správu Dětského bezbariérového centra Březiny zpět pod svá křídla
a pustili se s vervou jim vlastní do práce.
- Téměř tři měsíce intenzivně svépomocí
opravovali poničené zařízení
- Za obrovské podpory obce vytvořili
u kůlny další travnatou rovinku pro stavění stanů
- Vysadili živý plot - zhruba 400 ks habrů, trnek, borovic a buků
- Provedli 5 velkých generálních úklidů
- Postavili přístřešek pro uložení podsad
a jiného velkého materiálu
- Za podpory obce vybudovali prostor pro ukládání domovního odpadu
a plastů
- Začali se zpevňováním svahu za srubem pomocí kamenů
… a spoustu dalších malých a menších
drobnůstek, které nezůstali letošními
účastníky ani novými správci nepovšimnuty. Zásadní změna je, že provoz a všechny související aktivity jsou
zajišťovány na dobrovolnické bázi.
Letošní 30% obsazenost (nepočítáme
16
vlastní pravidelné aktivity čtyři odpoledne týdně) považujeme za velmi příjemnou. Těší nás, že se k nám vrátily organizace a skupiny, pro které především naše
centrum vzniklo. Dále jsme poskytli zázemí 18 táborům a zážitkovým aktivitám,
2 vzdělávacím víkendům, 3 seznamovacím středoškolským pobytům a také
šesti pobytům rodin s dětmi - v širokém
spektru zaměření od křesťanských skupin přes ekologické spolky po fotbalovou
a hudební mládež.
V roce 2011 předpokládáme vyrovnané hospodaření i přes vyšší náklady
na opravy a údržbu.
Download

Výroční zpráva 2011.pdf - Skauti a skautky ze Vsetína