UČITEL A PRVNÍ POMOC
Ing. Zdeněk Vopička
OČ NÁM BĚŽÍ:
Přiblížení souvztažnosti prevence
závažných úrazů s výukou první pomoci
ŠVP a výuka první pomoci, znalosti
poskytování PP kompetence celoživotního
charakteru
Cíleně a komplexně od první pomoci hrou
až po projektový modul
První pomoc v programech Bezpečná
škola,příklady dobré praxe
Možnosti přípravy pedagogů k výuce PP
VŠICHNI ŽÁCI I JEJICH UČITELÉ:
BY MĚLI ZNÁT A UMĚT
ŽIVOT ZACHRAŇUJÍCI ÚKONY:
Postupy poskytování PP při:
- masivním krvácení
- bezvědomí
- zástavě dechu
- krevního oběhu
- šoku
KOMPETENCE !!!
RVP, ŠVP A PRVNÍ POMOC
JIŽ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, JSOU
VZDĚLÁVACÍ CĺLE SOUVISEJÍCÍ S OSOBNÍM
BEZPEČÍM
A V OČEKÁVANÝCH KOMPETENCÍCH
SE OBĚVUJE CO DÍTĚ ZPRAVIDLA DOKÁŽE:
Rozlišovat co mu škodí: (nebezpečí v dopravních
situacích a úrazy)
Mít povědomí o způsobech
ochrany osobního zdraví a bezpečí,kde v
v případě potřeby hledat pomoc.
NA PRVNÍM STUPNI ZŠ
(Oblast polečenskovědní a přírodovědná)
Specifické cíle: osvojit si základní úkony
předlékařské první pomoci:
- Ošetří drobná poranění
- Poskytne první pomoc při úrazu
- Zajistí lékařskou pomoc
PRVNÍ POMOC HROU
NA DRUHÉM STUPNI ZŠ
(OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST, PŘÍRODA,
ZDRAVÍ A SVĚT PRÁCE) VÝSTUPY:
-Aplikuje předlékařskou první pomoc při poranění
a jiném poškození těla
-Odpovědné chování v situacích úrazu a život
ohrožujících stavů
-Předvídá možná nebezpečí úrazů a přizpůsobí
jim svou činnost
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ
DOPRAVNÍ VÝCHOVY
JE I PREVENCE ÚRAZŮ A
POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI
VE VŠECH SOUTĚŽÍCH A ZÁVODECH
JSOU PŘPRAVENY MODELOVÉ
SITUACE K PRVNÍ POMOCI
PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE :
V PROGRAMECH BEZPEČNÝCH ŠKOL
V PŘÍPRAVÁCH I REALIZACI
PROJEKTŮ I AKTIVIT SOUVISEJÍCÍCH
S PREVENCÍ ÚRAZU, OSOBNÍM
BEZPEČIM, JSOU ZAHRNUTY
PRAKTICKÉ ČINNOSTI A ÚKOLY
SOUVISEJÍCÍ S
LAICKOU PRVNÍ POMOCÍ
PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE :
NA 1.st.ZŠ – VIZ. VZDĚLÁVACÍ
MODUL „VÝCHOVA K BEZPEČÍ –
BEZPEČNÁ TŘÍDA“ (lekt. Mgr. Aleny
Skopalové)
NA 2.st.ZŠ – VIZ. VZDĚLÁVACÍ
MODUL „VÝCHOVA K BEZPEČÍ V
PRAXI UČITELE“ (lekt. Mgr. Hany
Ginterové)
ČČK NABÍZÍ TYTO KURZY
PRVNÍ POMOCI :
ŽIVOT ZACHRAŇUJÍCÍ ÚKONY 4 hod
ZDRAVOTNICKÁ PŘÍPRAVA
UCHAZEČŮ O ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ 6
hod
ZÁKLADNÍ NORMA ZDRAV.ZNALOSTÍ
20 hod.-akreditace MŠMT
ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ
40 hod.-akreditace MŠMT
MATERIÁLY K VÝUCE:
PRO VÝUKU, ORGANIZOVÁNÍ,
PROVÁDĚNÍ PRVNÍ POMOCI JE
DOSTATEK VHODNÝCH PŘÍRUČEK
A MATERIÁLU
V NABÍDKÁCH JSOU I ZAHRANÍČNÍ
MATERIÁLY
JE POUZE VĚCÍ ŠKOLY KOLIK A
JAKÉ POMUCKY POŘÍDÍ
PRVNÍ POMOC CÍLENĚ
A KOMPLEXNĚ
STAČÍ ZNÁT NĚKOLIK
SPRÁVNÝCH POSTUPU, A UMĚT S
PORANĚNÝM ZACHÁZET !
ING ZDENĚK VOPIČKA
CO ZNAMENÁ PRVNÍ POMOC ?
PŘI SKUTEČNĚ KRITICKÉ, ŽIVOT
OHROŽUJÍCÍ PŘÍHODĚ, ZBÝVÁ NA
ZÁCHRANU ŽIVOTA DOSLOVA NĚKOLIK
MINUT. PROTO JE TŘEBA,
ABY JEŠTĚ PŘED PŘÍJEZDEM LÉKAŘE
RYCHLE A ÚČINNĚ ZASÁHLA
OSOBA,KTERÁ SE NACHÁZÍ V BLÍZKOSTI
ZRANĚNÉHO !!!
V TOM SPOČÍVÁ VÝZNAM
PRVNÍ POMOCI !!!
ŽÁDNÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
NELZE ZORGANIZOVAT TAK,
ABY PROFESIONÁLNÍ TÝM ZASÁHL
V KRITICKÝCH MINUTÁCH.
LAICKÁ PRVNÍ POMOC
JE NEZASTUPITELNÁ !
CÍLE PRVNÍ POMOCI !!
ZACHRÁNIT ŽIVOT
CO MOŽNÁ NEJVÍCE SNÍŽIT RIZIKO
ÚRAZU,NEBO NÁSLEDKY ÚRAZU
ZABRÁNIT POZDĚJŠÍM FYZICKÝM A
PSYCHICKÝM KOMPLIKACÍM
POMOCI PŘI OŽIVENÍ
ZAJISTIT PŘEVOZ RANĚNÉHO DO
NEMOCNICE
PŘI OŠETŘOVÁNÍ NEJDŘÍVE:
1.ZASTAVIT MASIVNÍ KRVÁCENÍ
2.ZAJISTIT PRŮCHODNOST
DÝCHACÍCH CEST
3.OBNOVIT DÝCHÁNÍ A KREVNÍ
OBĚH
4.OŠETŘIT POSTIŽENÉHO V
BEZVĚDOMÍ
5.ZAJISTIT SPRÁVNOU POLOHU
POSTIŽENÉHO
5 MINUT PRO ŽIVOT !!
ŽIVOT ZACHRANUJÍCÍ ÚKONY
1.ZÁSTAVA MASIVNÍHO
KRVÁCENÍ
2.OŠETŘENÍ V BEZVĚDOMÍ
3.KARDIOPULMONÁRNÍ
RESUSCITACE
4.PROTIŠOKOVÁ OPATŘENÍ
5.OŠETŘENÍ ZEVNÍHO
PNEUMOTORAXU
1.MASIVNÍ KRVÁCENÍ:
PŘI PORANĚNÍ VELKÝCH
TEPEN, NEBO PŘI ZTRÁTOVÉM
PORANĚNÍ (AMPUTACI)
HROZÍ VYKRVÁCENÍ BĚHEM
60–90 sec !!
PŘI ZTRÁTĚ 1,5 – 2 litrů KRVE
ŠOKOVÝ STAV !!
PRVNÍ POMOC !
STISKNUTÍ PORANĚNÉ
TEPNY PŘÍMO V RÁNĚ
TISKNUTÍ TLAKOVÉHO
BODU
ZÁSTAVA KRVÁCENÍ
TLAKOVÝM OBVAZEM
ZÁSTAVA ZAŠKRCOVADLEM
A UMĚT :
-Stisknout tepnu přímo v ráně
STISKNOUT TLAKOVÉ BODY :
PŘILOŽIT TLAKOVÝ OBVAZ
PŘILOŽIT
ZAŠKRCOVADLO
2.BEZVĚDOMÍ:
PO ÚRAZECH
HLAVY,OTRAVĚ,PŘEHŘÁTÍ,DUŠENÍ
OHROŽENÍ:
UDUŠENÍM(ZAPADNUTÝ
JAZYK)VDECHNUTÍ OBSAHU Z ÚSTNÍ
DUTINY
PRVNÍ POMOC !
KONTROLA ÚSTNÍ DUTINY
UVOLNIT DÝCHACÍ
CESTY
PŘI ZACHOVÁNÍ ŽIV.
FUNKCÍ ZOTAVOVACÍ
POLOHA
UMĚT!
-Kontrolu a vyčištění ústní dutiny
-Uvolnění dýchacích cest
-Dýchání z úst do úst zahájení 2 vdechy dále
frekvence:
12-14vdechů/ min
30
20
dospělý
novorozenci
kojenci
-Uložení do zotavovací polohy
NENÍ–LI DÝCHÁNÍ NORMÁLNÍ,
NEČEKEJ NA ZÁZRAK A ZAHAJ KPR !
3.KPR- OŽIVOVÁNÍ PŘI ZÁSTAVÉ
DECHU A OBĚHU:
ÚRAZY HLAVY,ÚRAZY EL.PROUDEM,
OTRAVY, DUŠENÍ, TONUTÍ
MOZKOVÉ BUŇKY PO 5.minutách
BEZ KYSLÍKU ODUMÍRAJÍ !!!
PRAVDĚPODOBNOST%
ÚSPĚCHU RESUSCITACE PO
ZÁSTAVĚ DECHU
DO 1 min:
2
3
4
5
6
7
8
98 %
92 %
72 %
50 %
25 %
11 %
8%
5%
DOPORUČENÝ POSTUP :
DOSPĚLÁ OSOBA
Uvolnění dých.cest
Nepřímá srd.masáž
Dýchání z úst do
úst
VOLAT 155
POTÉ KPR
30 : 2
DĚTI: 1rok- pub.
Uvolněí dých.cest
Dýchání z úst do
úst
Nepřímá srd.masáž
KPR 5 vdechů
30 : 2
ZA 1min
VOLAT 155
PRVNÍ POMOC
UMĚLÉ PŘETLAKOVÉ DÝCHÁNÍ Z ÚST
DO ÚST A NEPŘÍMÁ SRDEČNÍ MASÁŽ
PRIORITA UDRŽET DÝCHÁNÍ
A KREVNÍ OBĚH !!!
4.PROTIŠOKOVÁ OPATŘENÍ:
ŠOK PŘIROZENÁ OCHRANNÁ REAKCE
ORGANISMU NA NEPŘIMĚŘENOU
ZÁTĚŽ, KTEROU JE NEJČASTÉJI ÚRAZ.
ZRYCHLENÁ SRDEČNÍ FREKVENCE
(100-140-160/ min, NITKOVÝ PULS,
BLEDOST, POT, APATIE, NEVOLNOST,
POSTUPNÁ ZTRÁTA VĚDOMÍ, SELHÁNÍ
VITÁLNÍCH FUNKCÍ
PRVNÍ POMOC
PROTIŠOKOVÁ POLOHA
V PŘÍPADĚ VELKÉ ZTRÁTY KRVE
POUŽÍT AUTOTRANSFÚZNÍ POLOHU
APLIKOVAT „5 T“
5
5T
T
5T
5.ZEVNÍ PNEUMOTORAX:
PORUŠENÍ HRUDNÍ STĚNY, KOLAPS
PLÍCE VNIKNUTÍM VZDUCHU DO
PODHRUDNIČNÍ DUTINY
BODNÉ, STŘELNÉ RÁNY
RÁNA V HRUDNÍKU SE ZPĚNĚNOU
KRVÍ, DUŠNOST, NAMÁHAVÉ
DÝCHÁNÍ, CYANÓZA
PRVNÍ POMOC:
UZAVŘÍT OTVOR V HRUDNÍKU
POLOHOVAT DO POLOSEDU S
RUKAMA OPŘENÝMA O PODLOŽKU
PŘILOŽIT POLOPRODYŠNÝ OBVAZ
PROTIŠOKOVÁ OPATŘENÍ
ZÁVĚREM:
VAŠE PŘIPOMÍNKY, PODNĚTY
ZKUŠENOSTI, POŽADAVKY K
ORGANIZACI VÝUKY, AKTIVIT
A MOŽNOSTEM UTVÁŘENÍ
KOMPETENCÍ PRVNÍ POMOCI
PRO ŽÁKY I PEDAGOGY.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
DĚKUJI ZA POZORNOST
A PŘEJI VÁM, ABY SE TAKÉ PODAŘILO
VYUŽÍT POZNATKY VE VAŠÍ PRÁCI
[email protected]
Download

UČITEL A PRVNÍ POMOC