DUBEN 2014
ÚVODEM
REFERENDUM POPRVÉ VE VODŇANECH
Vbrzku nás čeká vůbec první rozhodování v místním
referendu ve vodňanské historii. Nejprve nám dovolte
malé shrnutí toho nejpodstatnějšího:
Rakouská rodinná firma Schweighofer opakovaně
oslovila město Vodňany s tím, že by chtěla na jeho
území postavit dřevozpracující závod. Jde o investici ve
výši přibližně 4 miliardy Kč a práci by zde mělo nalézt cca
500 zaměstnanců. Závod by se měl rozkládat na ploše
cca 50 hektarů v lokalitě vzdálené 1,1 km východně od
obchvatu města ve směru po silnici na Radomilice. 10.
března 2014 k investici schválilo zastupitelstvo města
konání místního referenda, jež proběhne spolu s volbami do Evropského parlamentu 23.-24. května 2014.
V čase, kdy držíte tento Zpravodaj v rukách, běží
již internetové stránky „Rozhodněte o dřevařích“ –
www.rozhodneteodrevarich.cz. Smysl stránek je vyjádřen v následujícím mottu: Pojďme společně rozkrýt
přínosy a rizika spojené s dřevařským závodem. Jsme
přesvědčeni, že společné rozkrytí nejlépe najdeme ve
vzájemném dialogu – otázkách a odpovědích. Na webových stránkách je tedy prostor pro kohokoli z Vás, aby
položil svůj dotaz. Pokusíme se na něj nalézt
a zprostředkovat Vám co nejdříve odpověď. Zároveň otázku a znění odpovědi uvidí všichni návštěvníci stránek.
Vedle prostoru po otázky a odpovědi na webových
stránkách naleznete i rubriky:
Co proběhlo? Všechny podstatné události, které
proběhly, a dokumenty, které vznikly od prvního oslovení
města Vodňany firmou Schweighofer (6. března 2013)
Co nás čeká? Pevné termíny společných setkání,
které nás čekají do referenda; možností, kde a jak získat
další informace
Napsali o dřevařích – průběžně aktualizovaný pře-
hled zpráv a článků, které se objevily o záměru investici
v českých médiích
Analýza ekonomického dopadu investice
(k tomu více v další části článku)
Chtěli bychom již nyní poděkovat všem, kteří vznesli
své dotazy k dřevařskému závodu – ať už na zastupitelstvu, emailem, osobní návštěvou či v jiné formě. Jsou
pro nás vodítkem, co zjišťovat, a ukazatelem, do jakých
ne/známých vod se ještě před referendem vydat.
Nechystáme však pouze spuštění internetových stránek, ale rádi bychom Vás zpravili co nejcelistvěji
i pomocí dalších informačních kanálů.
Další postup před referendem
• 15. dubna proběhne dotazníkové šetření* mezi
obyvateli Vodňan s cílem zjistit: jaké informace lidem
chybí, z jakých informačních kanálů je chtějí slyšet,
proč ne/přijdou k referendu
• 16. dubna se koná ve Velké zasedací místnosti
MěÚ Společné projednání možných přínosů a negativních dopadů dřevařského závodu (zastupitelé,
účastníci lednové pracovní exkurze do dřevozpracujícího
závodu firmy Holzindustrie Schweighofer, členové Řídícího orgánu Programu rozvoje města a další zájemci z řad
vodňanských občanů – k tomu více v titulním článku
Zpravodaje z března 2014)
• Počátek května – rozeslání informačního materiálu do všech vodňanských domácností s nejdůležitějšími výstupy z dosavadních analýz a také odpověďmi na
vaše nejčastější dotazy
• 12./13./14./15. května – Veřejné projednání
v Kulturním domě se zástupci investora, města
a Jihočeského kraje; na toto setkání jsme pozvali
pokračování na 2. stránce
Vážení a milí obyvatelé Vodňan, aprílové počasí nelení a občas si s námi tropí žerty. Přesto
doufám, že Vám nic nekalého příliš nečeří hladinu
dobré nálady a užíváte jara, sluníčka, probouzející
se přírody.
Organizátoři platformy Město přátelské kultuře nás coby vodňanskou samosprávu pozvali ve
čtvrtek 10. dubna 2014 do západočeské metropole. Pod patronací Plzně Evropského hlavního
města kultury 2015 se zde konalo setkání zástupců měst, úředníků, kulturních aktérů, podnikatelů
a akademiků, kdo mají zájem na realizaci konkrétních změn ve svých městech v oblasti kultury
a kreativity. V rámci jedné pracovní skupiny odborného semináře jsme dostali za město Vodňany
prostor, abychom prezentovali náš projekt vzniku
Vodňanských laviček. S architektkou MgA. Idou
Chuchlíkovou (při zahájení průzkumu stávajícího
stavu městských laviček v září r. 2012 ještě Čapounovou) jsme se snažili ve stručnosti popsat
téměř dvouletý průběh. Od definování zadání přes
přípravu deseti druhů dotazníků pro tu kterou část
Vodňan, vyhodnocení a zapracování podnětů od
občanů, návrh podoby, výrobu prototypu, až po
prezentaci veřejnosti, výběrové řízení a výrobu laviček pro první etapu obnovy.
Na závěr tohoto semináře nás však nečekalo
jen obohacení z živé diskuse a příkladů dobré
praxe doslova ze všech koutů republiky. K našemu překvapení došlo i k premiérovému předávání
cen konkrétním městům a organizacím za významný počin na poli kultury. A považte – Vodňany byly
mezi nimi (dalšími byli ocenění z Písku a Brna).
Obdrželi jsme Ocenění pro Město Vodňany za
kreativní zapojení obyvatel do proměňování
města. Jsem si jist, že v tomto případě nebyl oceněn jen originální způsob, jakým naše město přistoupilo k mobiliáři – tedy „nábytku společného
prostoru“ –, jenž dle našich zjištěních nemá v republice příliš obdoby. Spíše je cenu nutné vnímat coby reakci na dlouhodobější přístup (a postup) u nás ve Vodňanech. V červnu 2011 schválilo zastupitelstvo Strategický plán rozvoje města,
jehož vize zní „Stavíme na sobě“. Podstatná část
projektů, jenž obsahuje, pamatuje na zapojení
občanů do života města – tedy tzv. „participaci“.
Již při samotné tvorbě Strategického plánu mnozí
z vás přispěli svým názorem, postřehem či podnětem – celkem se tak sešlo 586 (!) různých lístků
z různých anket, jež byly vodítkem i předlohou
pro konkrétní projekty. Pokud se ohlédneme ve
zpětném zrcátku i na další události, které se
v posledních letech udály s výrazným zapojením
občanů, tak šlo např. o akci Zalovte v nápadech,
vylovte kapra (prosinec 2010), Setkání s radními
s vtipem (prosinec 2011), Setkání s radními
s novým pohledem (prosinec 2012). Přípravu větších projektů (digitalizace kina, Zátiší, Škorna) jsme
se také zpravidla snažili spojit i s veřejnou diskusí –
ideálně přímo v řešené lokalitě či objektu. Z nejpokračování na 2. stránce
i pana premiéra (v návaznosti na jeho deklarovaný zájem
„o každou velkou investici v Česku“) – termín proto
rozhodneme a vyhlásíme, až na základě jeho vyjádření
• 23.-24. května – konání místního referenda
(k němu více v článku pana tajemníka)
*Poznámka: Na základě výsledků z dotazníkového šetření, kde bychom se měli dozvědět, jaké informace
Vám chybějí a odkud byste je chtěli slyšet, doplníme
způsoby, jak Vám podstatné informace sdělit – ať už
půjde o infoleták, tematické setkání, hlášení rozhlasu či
jinou cestu.
Znění otázky v referendu
„Souhlasíte s výstavbou dřevozpracujícího
závodu v územním obvodu Vodňan, v lokalitě
vzdálené 1,1 km východně od obchvatu města
ve směru po silnici na Radomilice, kde dle údajů investora vznikne cca 500 pracovních míst?“
Při formulaci otázky jsme vycházeli z požadavku,
aby obsahovala CO a KDE má vzniknout a z největšího
možného přínosu, k němuž se zavázal ve svém oslovení
města investor (původní oslovení města od firmy Schweighofer naleznete uvnitř listu; stejné znění bylo uvedeno i v článku ve Zpravodaji z března 2013).
Analýza ekonomického dopadu
Investor nás oslovil s tím, že chce v územním
obvodu Vodňan realizovat projekt za 4 miliardy Kč. Jde
o investici, jež více jak třicetkrát (!) převyšuje rozpočet
našeho města (v letošním roce hospodaří Vodňany
s rozpočtem cca 125 mil Kč). Chceme přistoupit
k takovéto doslova „mamutí“ investici s maximální zodpovědností. Jedna věc jsou údaje od investora, druhá
věc je vidět závod na vlastní oči (lednová pracovní exkurze do srovnatelného dřevozpracujícího závodu v rumunské Sebesi) a analýza dopadů od odborníků. V létě a na
podzim loňského roku jsme se opakovaně setkali se
zástupci investora – včetně pana majitele Geralda
Schweighofera – a dohodli jsme se, že nám investor
o závodě poskytne veškeré informace.
Vzhledem k rozsahu ekonomického dopadu jsme
dospěli k závěru, že je nutné zpracovat k němu nezávislou analýzu. Na její zpracování jsme vyhlásili výběrové
řízení. V něm zvítězily firmy Cassia, s.r.o. a RERA, a.s.
(obě z Českých Budějovic) a v polovině ledna s nimi
byla podepsána smlouva.
V zadání analýzy jsme si mimo jiné položili následující otázky: Kolik obyvatel získá zaměstnání v novém závodě a v návazných odvětvích? Jaký podíl nově zaměstnaných pravděpodobně bude
z Vodňan / ze správního obvodu ORP Vodňany?
Jak se sníží nezaměstnanost žen a mužů? Jak se
změní dojížďka za prací? Jaké profese bude investor poptávat a jaké mzdy nabídne? Jaký bude
mít investice dopad na rozpočet města?
Některé odpovědi víme díky analýze a údajů od investora již nyní. Např. investor jasně deklaruje, že nepočítá se zaměstnáním zahraničních pracovníků. Všechna
pracovní místa budou vytvořena pro místní obyvatele,
případně obyvatele sousedních měst a obcí. Celá analýza bude po potvrzení všech údajů od investora k dispozici na stránkách města (www.vodnany.eu, respektive
www.rozhodneteodrevarich.cz). Ve vytištěné podobě si ji
můžete pročíst spolu s dalšími materiály i v Informačním centru v budově radnice, popřípadě v kanceláři
tajemníka Mgr. Ing. Jiřího Hořánka.
Vaše dotazy dále souvisejí i s dalšími dopady –
zejména na dopravu a životní prostředí. Pokusíme se
odpovědět i na ně. Stále platí, že se můžete zúčastnit
kteréhokoli výše zmiňovaného setkání, vznést Váš dotaz
na stránkách k referendu, případně jej zaslat na adresu
[email protected] A pokud neholdujete internetu,
je možné jej zanést i v písemné podobě na Podatelnu
Městského úřadu.
Doufáme, že společně tak v maximální možné míře
rozkryjeme, co všechno pro nás dřevařský závod může
znamenat. Rozhodnutí o jeho výstavbě, ke kterému bychom měli přistoupit co nejzodpovědněji s využitím všech
dostupných informací, je pak na každém z nás.
Radní města Vodňany
PRVNÍ OSLOVENÍ MĚSTA VODŇANY O ZÁMĚRU
VÝSTAVBY DŘEVAŘSKÉHO ZÁVODU
Uvádíme zde kompletní přepis dopisu tak, jak k nám
dne 6. března 2013 dorazil na Městský úřad od firmy
Schweighofer (jednou již byl dopis uveden ve Zpravodaji
města Vodňany z března 2013):
Podnikání v oblasti zpracování dřeva má v rodině
Schweighoferů již dlouholetou tradici, která se předává
z generace na generaci. První dochovanou zmínku v oficiálních pramenech nalezneme již v roce 1642.
V roce 1998 již rodina Schweighoferů provozovala cel-
kem 6 pil, z toho 4 pily na území Rakouska a 2 pily na
území České republiky (v Plané a Ždírci).
Po sloučení firmy se společností Stora Enso (v roce
1998) prodává rodina Schweighoferů (v roce 2001) všechny své podíly a tudíž i veškeré své pily v Rakousku
a České republice společnosti Stora Enso Timber. Nový
start podnikatelských aktivit rodiny Schweighoferů se následně datuje do roku 2002 v Rumunsku.
pokračování na 4. stránce
2
ÚVODEM
čerstvějších setkáních šlo např. o veřejnou diskusi nad proměnou parku a hřiště na náměstí
5. května. I když v loňském červnu panovala zrovna rekordní vedra, debata v parku probíhala věcně, s chladnou hlavou a otevřeným pohledem.
Výsledný projekt „Bezpečné oázy pro děti i dospělé“, jenž má být zrealizován letos v létě (k tomu
více v rubrice Úlovky), tak odráží názory těch
z vás, kterým na daném místě záleží a přišli jste
nám sdělit váš pohled na věc.
Ocenění z Plzně tak dle mého soudu není
určeno primárně městu (samosprávě), ale všem
z vás, kteří jste se do proměňování (pozvednutí)
Vodňan – ať už v jakékoli podobě – zapojili. Patřím
Vám velký dík a uznání – vždyť právě díky Vám platí,
že Stavíme na sobě.
Další akcí, do které se rok co rok zapojuje
stále větší množství lidí, jsou naše tradiční Vodňanské rybářské dny. Letos se uskuteční již po
čtyřiadvacáté – celkem tak budou slavit již „dva
tucty“ své existence – jsem přesvědčen však, že
rozhodně nejde o „tuctovou“ městskou slavnost.
Jménem Organizačního výboru bych chtěl poděkovat všem, kteří k tomu přispěli svou prací, pílí,
zápalem. Snažíme se myslet, aby program byl uzpůsoben všem věkovým skupinám a každá generace
si tak mohla přijít na své. Letošní novinkou jsou dvě
plnohodnotná pódia: na sportovním areálu Blanice
je tak program speciálně připravené pro děti, určené pro seniory či naopak v pozdějším večeru se
zde představí oproti hlavnímu pódiu alternativnější
hudební scéna. A na vodňanském náměstí se můžete těšit opět na nabitý program doslova od rána
do večera – nejen k němu podrobněji v článku
ředitele MěKS Ing. Madara uvnitř Zpravodaje a také
ve vloženém programovém letáku.
V souvislosti s Rybářskými dny však pro vás
letos máme ještě jednu novinku. Již na sklonku
března jsme spustili zcela novou podobou webových stránek této naší hlavní městské slavnosti –
www.rybarskedny.cz. Přečíst si na nich můžete
nejen v podrobnější podobě, co vše nás v letošním ročníku čeká. Je zde i přehled všech dosavadních ročníků – počínaje rokem 1991 si tak
můžete prohlédnout všechny programové plakáty
a také např. související články z Vodňanských novin
(zejména z pera pana Rudolfa Berky). Od roku
2004 pak naleznete v přehledu vždy i fotogalerii.
Poděkování patří všem, kteří tuto mravenčí práci
proti proudu času podnikli (zejména Petru Totínovi
z Informančího centra) a celé široké vody historie
a současnosti Rybářských dnů před nás rozprostřeli.
A do třetice bych chtěl na tomto místě vyjádřit
díky (ostatně se domnívám, že díků – jsou-li na
místě – není nikdy dost...a o to více se na ně
zapomíná). A sice autorům rubriky Úlovky z radničního rybníčku. Jsou jimi úředníci z Odboru
investic a rozvoje a Odboru správy majetku, kteří
se snaží ve svižné a zábavnější formě informovat,
co v potu tváře na radnici vytvářejí. Snaží se tak
reagovat na připomínky od vás, že „nevíte, co se
na tom úřadě vlastně děje“ a také na populární
kategorii „jedna paní povídala“. V tomto měsíci
totiž slaví tento „rybníček“ – rubrika ve Zpravodaji
– právě jeden rok od svého prvního napuštění. Při
zpětném ohlédnutí zjistíme, že v něm za uplynulých 12 měsíců bylo nachytáno celkem 74 úlovků (popisů konkrétních událostí). Pevně věříme,
že radniční rybníček i díky tomuto se daří více
pročistit a informování o akcích budou stále „vychytanější“.
Přeji Vám zdařilé úlovky ať už Vás jaro zanese
do jakýchkoli vod.
Mgr. Pavel Janšta
místostarosta
ÚLOVKY Z RADNIČNÍHO RYBNÍČKU
ANEB OCHUTNÁVKA Z ODBORŮ SAMOSPRÁVY
Přišlo jaro, na radnici se otevírají obálky a létají
miliony. Žádný strach, nejde o rozdělování úplatků,
ale o otevírání obálek z vyhlášených veřejných soutěží. Tentokrát jde skutečně o velké peníze z dlouhodobě připravovaných projektů. Na pořadu dne je
- rekonstrukce budovy v areálu Blanice aneb „nová
architektonická perla Vodňan“, „transsibiřská“ cyklostezka z Vodňan na Pražák a „projektové veledílo“ rekonstrukce hřiště na nám. 5.května, tak držte
palce, ať vše dobře dopadne a stavby se rozběhnou. Z výše uvedených řádků zcela jistě cítíte, že
humor nás zatím neopouští…
A co děti, mají si kde hrát? Ano, a bezpečně!
V minulých týdnech proběhla povinná roční
kontrola dětských hřišť a sportovišť, která se již
v posledních letech provádí pravidelně. Musíme
rádi konstatovat, že nebyly zjištěny žádné závažné
nedostatky v bezpečnosti jednotlivých herních prvků. Kolotoče, houpačky, skluzavky a ostatní vybavení na hřištích jsou ve stavu odpovídajícímu běžnému opotřebení a neohrožují naše děti. Některé
herní prvky, které jsou na hranici životnosti, budou
nahrazeny novými. Písek v pískovištích bude, tak
jako každý rok, vyvezen a nahrazen novým hygienicky nezávadným. Inu, hřišťátka jsou „jedna báseň“.
A v dohledné době přibude i „bezpečná oáza
pro děti a dospělé“, jak je pracovně nazývána revitalizace parku a dětského hřiště na náměstí 5. května, kde se mohou těšit děti na nové houpačky a ti
větší na příjemné místo k relaxaci.
Bezpečná oáza pro děti i dospělé na náměstí
5. května!
Teda na tom městském úřadě už opravdu neví,
co by si vymysleli, jak by plýtvali našimi penězi, jak
by prezentovali svoji neschopnost!
Proč hřiště, proč nějaké klidné místo uprostřed
města, proč navíc místo bezpečné, určené ke hrám
a odpočinku dětí i dospělých, k načerpání dalších
sil pro příští dny? Proč oáza? Snad také zastávka
pěších nebo cyklistických karavan? Proč smysluplně využít a zviditelnit malé náměstí nedaleko náměstí centrálního? Proč zlepšovat vzhled města?
Už jste to slyšeli?!
Ve změti paragrafů
Tak jako úplně každého, i lid úřednický dostihla
tsunami s názvem nový občanský zákoník. A tak
možná trochu víc než lid neúřednický bojujeme
s vlnami služebností, výpros a pachtů, hledajíce
záchranné kruhy tu zde, tu onde, brodíce se po
pás v různých výkladech, doporučeních, sem tam
i vzájemně si odporujících. Nu, snad se dočkáme
toho, že velká voda opadne a my budeme vědět,
jak, co, a kdy dělat, aniž bychom se vystavovali
riziku, že to má být přeci úplně jinak…
Speciální myší zpravodajský kanál II - Jaro
2014
Milé myší kolegyně, přišlo jaro a s ním bohužel
i jarní deratizace. Pamlskům, po kterých nás moc
bolí bříško, zase neodolalo velké množství našich
soukmenovkyň a naše řady opět povážlivě prořídly.
Ještě, že se umíme rychle množit a rychle rosteme, na podzim nás zase bude víc, nebudeme se
bát deratizátora nic a na ty jeho dobrůtky hned tak
neskočíme! Anebo raději hned požádáme o azyl
v jiném městě?
Pět a dvacet „melounů“ vyhozených z okna?
… aneb jak to je s revitalizací středu města.
Tento megaprojekt z říše snů se tam zřejmě na
nějaký čas opět odebere. Kouzelníci z ROPu nás
totiž začátkem roku vytáhli z jakéhosi zásobníku
projektů, jak králíka z klobouku, a podpořili žádost
o dotaci podanou před třemi lety. Akce samotná
zahrnující kompletní rekonstrukci ulic Husova, Alešova, Kalinovo nám., Ulička, Písecká, Heydukova
a část Mokrého a Komenského, byla oceněna na
46,7mil. kaček, přičemž náklady města by byly
zhruba 22mil. Vtip je v tom, že plánovaná doba
stavby je prakticky rovna stanovené době ukončení projektu dané poskytovatelem dotace, která
se ovšem zrovna v tomto případě prodloužit
v žádném případě nedá. Při překročení termínu
(byť třeba o jediný den) by město platilo náklady
celé. Jelikož 46,7mil. je více než třetina ročního
rozpočtu celého města, jednalo by se o riziko
s děsivými dopady. Z toho jednoduše plyne závěr, že buď by se projekt rozdělil na část, kterou
jsme schopni reálně zvládnout, nebo se nebude
JAK PROBĚHNE MÍSTNÍ REFERENDUM
Na zasedání zastupitelstva města dne
10.3.2014 bylo rozhodnuto o vyhlášení místního
referenda k realizaci záměru firmy Schweighofer
na vybudování dřevozpracujícího závodu ve Vodňanech a to současně s volbami do Evropského
parlamentu ve dnech 23. a 24. května 2014.
Problematika místního referenda je upravena
zákonem č. 22/2004 Sb., o místním referendu,
ve znění pozdějších předpisů. Jsou stanoveny
striktní podmínky na právní a formální náležitosti
vyhlášení a průběhu referenda. Položená otázka
musí být jednoznačná, umožňující odpověď formou ANO/NE a musí být výlučně v samostatné
působnosti města.
Ve městě Vodňany je hlášeno k trvalému pobytu
6.530 obyvatel, v seznamech voličů bylo
k 1.4.2014 zapsáno 5.375 osob. Pro platnost rozhodnutí v místním referendu je nutná účast alespoň 35% oprávněných osob, kteří se vysloví nadpoloviční většinou pro jednu z odpovědí. Pokud
se dostaví k referendu minimální počet voličů,
tedy 1.882 osob, aby bylo závazné, musí se jich
pro některou z odpovědí vyslovit min 1.344 (zde
se jedná ještě o druhou podmínku, která stanoví,
že pro jednu z odpovědí se musí vyjádřit alespoň
25% osob zapsaných v seznamech oprávněných
voličů).
Hlasovací lístky neobdrží občané poštou, ale
budou jim předány přímo v jednotlivých volebních okrscích. V tradičních objektech určených
pro umístění místností pro činnost okrskových volebních komisí budou vyčleněny samostatné místnosti určené pro komise pro místní referendum.
Na každém hlasovacím lístku bude uveden text
položené otázky a dva rámečky pro zaškrtnutí
odpovědi ANO nebo NE. Aby bylo hlasování platné, bude nutné upravit hlasovací lístek (označit
křížkem pouze jednu z možností) za plentou, lístek vložit do obálky a vhodit do urny.
V případě nejasností budou připravení poradit zapisovatelé volebních komisí určení z řad zkušených zaměstnanců městského úřadu.
Mgr. Ing. Jiří Hořánek
tajemník
PODĚKOVÁNÍ
Mnohokrát děkuji všem občanům, kteří
nás podpořili podpisem petice za rozumný způsob rekonstrukce ulice Dr. Hajného. Bylo i několik občanů, kteří měli stejný názor, ale báli se podepsat. Těm přeji
více odvahy v prosazování změn ve Vodňanech podle selského rozumu, který je
hlavním vodítkem k rozhodování.
Miloš Pavlis; Dr. Hajného 9. Vodňany
3
realizovat vůbec.
Rozdělení nám poskytovatel dotace zamítl, zbyla nám tedy možnost druhá…
JPP* pátrá, radí, informuje
K nápadu nového doplňku Úlovků nás přivedla
zkušenost z rodinného kruhu, kdy zcela jednoznačná (dle našeho mínění) městská záležitost byla
překroucena a pochopena zcela nepochopitelně.
Z toho byl vyvozen závěr, jak neuvěřitelně snadno
vznikne tzv. fáma** a že by bylo občas záhodno
nějaký ten mýtus nebo nepravdu uvést na pravou
míru. Hlavně dát občanům, kteří mají zájem, možnost dozvědět se pravý stav věcí přímo u zdroje.
Na emailovou adresu [email protected]
můžete od nynějška psát dotazy na vysvětlení toho
či onoho. Zároveň vás můžeme ujistit, že pokud
nějaký váš dotaz s odpovědí zveřejníme, tak pouze
anonymně.
Dotaz: (První dotaz není ani tak dotaz, spíše jakési
záhadné všeobecné povědomí. Jako příklad fámy
neboli „kachny“ je však naprosto učebnicový.)
Město se neúnosně zadlužuje!
Odpověď: Pravda je taková, že poslední úvěr si město Vodňany vzalo v roce 2007. K 31. 12. 2007
představovaly úvěry (dluhy) města částku 45,4 mil.
Kč. K 31. 12. 2010 kdy se vyměnilo vedení radnice
po říjnových volbách, představovaly úvěry (dluhy)
města částku 23,9 mil. Kč. K 31. 12. 2013 představují úvěry (dluhy) města částku 7,5 mil. Kč. Z uvedeného přehledu je „překvapivě“ zřejmé, že se město nejen nezadlužuje, ale zcela naopak svou zadluženost snižuje!
(Výše uvedené údaje poskytl Finanční odbor.)
* „Jedna Paní Povídala“
** Fáma (nebo městská pověst z anglického urban legend, znamenající současná či moderní
pověst) je moderní forma lidové pověsti nebo legendy. Je to příběh, který si lidé spontánně začnou mezi sebou vyprávět a předávat dál. Takový
příběh je téměř vždy smyšlený nebo nepravdivý,
ale je vyprávěn tak, jako by se opravdu stal. Někdy
to bývá příběh plný hrůzy a děsu, vždy je to ale
příběh, který se tváří jako popis reality.
Odbor investic a rozvoje (OIR)
Odbor správy majetku (OSM)
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SLUŽEB
VODŇANY
CUKRÁRNA
KVÍTEK
PRODEJ CUKRÁŘSKÝCH
VÝROBKŮ
PEČENÍ NA OBJEDNÁVKU
pondělí – pátek 800 - 15 00
SOUs Vodňany, Jiráskova 112
Telefon: 721 108 145
ROZMARNÉ LÉTO NA BLANICI
4. dubna 2014 v 9:00 hod proběhlo otevírání obálek s cenovými nabídkami na zhotovitele
stavby „Stavební úpravy multifunkčního objektu
v areálu Blanice ve Vodňanech“. Zhotovitel
v době psaní těchto řádků ještě znám není, nicméně již máme nakročeno k jeho konečnému výběru.
Samotná rekonstrukce je plánována zhruba
od května do září, a proto bychom vás rádi informovali o předpokládaném provozu areálu během
stavby. Předem se omlouváme za způsobené komplikace zaviněné rekonstrukcí, jedná se o rozsáhlé stavební úpravy celého objektu.
Prostor staveniště (tj. budova, příjezdové
cesty, parkoviště) bude oplocen a bude k dispozici dodavatelské firmě.
Přístup na sportoviště bude umožněn nově
vybudovanou boční brankou v plotu v místě, kde
začíná hřiště pro metanou. Do celého areálu
bude touto brankou omezeně umožněn vjezd
motorových vozidel.
Restaurace, šatny pro sportoviště a WC nebudou z důvodu rekonstrukce v provozu. Sportoviště samotná v provozu budou, bohužel bez
možnosti přívodu elektrické energie, sprchy a občerstvení. WC pro sportovní kluby bude řešeno
pomocí uzamykatelných mobilních toalet. Po celou dobu rekonstrukce nebude k dispozici prostranství pro kulturní a jiné akce s výjimkou Vodňanských rybářských dnů, kdy bude akce uzpůsobena aktuální situaci na staveništi.
O dalších krocích, postupu prací a případných změnách vás budeme průběžně informovat.
„Tento způsob léta na Blanici, zdá se nám
sice poněkud nešťastným“, avšak jsme pevně
přesvědčeni o dohledném dokončení prakticky
nového objektu, ze kterého se budou těšit jak
sportovci, tak i ostatní obyvatelé Vodňan.
Mgr. Jitka Schneiderová
referentka odboru investic a rozvoje
NÁVŠTĚVA ŠVÝCARŮ VE VODŇANECH
Na poslední víkend v březnu přijeli z bývalého
partnerského města Aarwangen ve Švýcarsku zástupci tamního Spolku přátel města Vodňany v čele
s jeho prezidentem Hansem Wüthrichem, taktéž
Remo Schär (viceprezident), Patricia Graf-Obrist
(sekretářka), Kurt Baumann (člen komise/umělec)
a Marc Heusser (pokladník), který je současně
radním v Aarwangenu. Spolek obnovil své působení v minulém roce a dnes již čítá více jak 50 členů.
Cestou z pražského letiště se členové delegace
zastavili na občerstvení v restauraci v Jinočanech.
Při cestě do Vodňan navštívili město Písek, které se
jim velmi líbilo. Prohlédli si také výstavu fotografií
Karla Burdy v Café AVION air.
Ve Vodňanech na ně čekaly úkoly, které během víkendu měli vyřešit. Sobotní program začal již
v 9.00 hod. v hotelu Prajer jednáním se zástupci
Spolku přátel Aarwangen, jehož činnost byla ve
Vodňanech obnovena začátkem tohoto roku. Projednávaly se kontakty uskutečněné mezi městy již
v minulosti a plánovaly se další projekty, které by
mohly znovu sblížit obě města i jejich obyvatele.
Další jednání proběhlo na Městském úřadě ve Vodňanech. Jeho hlavním cílem bylo obnovit mezi oběma městy někdejší dlouholeté partnerství. Oficiálně
sice zaniklo, ale naštěstí přetrvalo v rovině kulturní,
sportovní i osobních přátelských vztahů. Přátelství
se Švýcary mělo pro město v mnohém velký přínos. Např. finanční pomoc v podobě osvětlení kostela Narození Panny Marie, obnovy lávky na Suchomelce po povodních v r. 2002, každoroční finanční příspěvek Domovu pro seniory ve Vodňanech…,
nebo „pouhá“ rada ze švýcarských zkušeností. Obě
strany jsou pozitivně nakloněny podepsání smlouvy o partnerství. V odpoledních hodinách naši hosté navštívili Kulturní dům ve Vodňanech, kde zdejší
výtvarníci právě připravovali výstavu. Hovořilo se především o kultuře. Jako poslední proběhlo setkání
se zástupci cyklo- a horské turistiky, kteří v letošním létě chtějí na týdenním zájezdu objevovat krásy
Švýcarska a též navštívit přátele v Aarwangenu.
Po náročném pracovním dni si naši přátelé prohlédli Experimentální rybochovné pracoviště a pokusnictví na Rechlích, Genetické rybářské centrum a SRŠ, kde nově vzniklo rybářské muzeum
s překrásnými akvárii. Celodenní únava zmizela při
přátelském večerním setkání v restauraci U Zástavů. Zde se sešlo mnoho příznivců Aarwangenu, kteří
naše hosty pobavili i zapojili do hudebního veselí.
Naši švýcarští přátelé v neděli odlétali domů
plni dojmů a zážitků. Asi nejvíce je upoutala naše
veselá, otevřená česká mentalita. Byli překvapeni,
že i v sobotním podvečeru je někdo ve svém osobním volnu ochoten přijít do práce a posloužit odborným výkladem (Ing. Karel Dubský, ing. David Gela,
ing. Josef Příborský – děkujeme!).
Již teď se těší na Vodňanské rybářské dny, kde
jejich soubor Alphornbläsergruppe Oberaargau
bude mít dvě vystoupení. V pátek 16. 5. si je můžete poslechnout v kulturním domě hned po úvodním slovu a po přestávce, v sobotu 17. 5. 2014
v 10.30 hod. pak přímo na náměstí Svobody.
Přeji všem pohodové jaro a mnoho pozitivních
dojmů při setkání s našimi švýcarskými přáteli.
Za Spolek přátel Aarwangenu
Vlasta Schánělcová
4
PRVNÍ OSLOVENÍ MĚSTA
VODŇANY O ZÁMĚRU VÝSTAVBY
DŘEVAŘSKÉHO ZÁVODU
dokončení z 2. strany
V současnosti provozuje společnost Holzindustrie
Schweighofer v Rumunsku dvě pily s roční spotřebou
o celkovém objemu 2,7 mil. krychlových metrů kulatiny
a dva závody na výrobu spárovky a laťovky. V současnosti
je v podnikové skupině Schweighofer zaměstnáno celkem 2700 pracovníků. Výrobky fy. Schweighofer jsou
exportovány do cca 50 zemí. Společnost Holzindustrie
Schweighofer je navíc největším producentem tzv. ,,zelené elektřiny“ v Rumunsku a v Evropě platí ze jednoho z nejvýznamnějších výrobců pelet.
Ve Vodňanech plánujeme výstavbu moderně vybaveného dřevozpracujícího závodu s vertikálně integrovaným
provozem, výrobou pelet a kombinovanou výrobou tepla
a ,,zelené“ elektřiny (na bázi kogenerace) s využitím biomasy jako vstupního paliva.
Hodláme zpracovávat významné objemy jehličnaté
kulatiny, které jsou v současnosti exportovány (pouze
jako surovina bez další přidané hodnoty), přičemž vytvoříme cca 500 pracovních míst. Výstavba pily si vyžádá
zábor cca 50 ha průmyslové půdy (v příloze naleznete
mapy ve 2 různých verzích – mapa č. 1 a mapa č. 2).
Ročně zpracujeme více než 1 mil. metrů krychlových kulatiny na hoblované řezivo a lepené řezivo.
Plánované investice po dokončení všech fází výstavby pily budou činit přibližně 150 mil. EUR.
Plánovaná zařízení a objekty budované v rámci
výše uvedené stavby pily:
- třídící linka na kulatinu a prostory na její uskladnění
- pila a sušící komory
- budova na výrobu pelet
- hoblovací provoz a provoz pro následné zpracování pro
výrobu hoblovaného stavebního řeziva určeného jednak
pro stavební markety, jednak pro export pro výrobu lepeného řeziva určeného pro vývoz do Japonska
- kogenerační jednotka (tj. zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny) využívající jako palivo biomasu.
Počítáme-li také plochu budov, pak cca 80% celkové
zabrané plochy bude zpevněno betonem. Zbytek této
plochy bude tvořit zeleň.
Počítá se také s vybudování vlečkové koleje z železniční stanice Vodňany, jež výrazně napomůže tomu, že
značná část hotového zboží bude přepravována po železnici, která zatěžuje životní prostředí mnohem menší měrou než nákladní automobilová přeprava.
Přínos projektu výstavby pily pro daný region:
- vytvoření 500 nových pracovních míst (= při uvážení
návazných činností a aktivit, vytvoření až 1000 pracovních míst)
- výstavba nové infrastruktury
- vytvoření nových příležitostí k podnikání v oblasti služeb, což s sebou přinese další pracovní místa.
Jürgen Bergner
Holzindustrie Schweighofer GmbH
Favoritenstraße 7/2, 1040 Wien, Austria
www.schweighofer.at
MĚSTO VODŇANY
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V rámci systému shromažďování sběru, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů stanoveného městem se
V SOB
OTU 3
1.KVĚTN
A 20
14
SOBO
31
.KVĚTNA
201
uskuteční mobilní svoz nebezpečných odpadů.
Charakteristika odpadu:
Chladničky, mrazničky, televizní a rozhlasové přijímače, akumulátory,
baterie, obalový materiál znečištěný škodlivinami, plechovky od barev,
léky, ostatní chemikálie, monočlánky.
Neukládat zářivky !!
Přistavení svozových vozů u stanovišť separovaného odpadu:
VODŇANY
Radomilická
Tylova
Kodádkova
Výstavní (u haly)
Výstavní (u Družby)
Fűgnerova
08.00
08.30
09.00
09.30
10.00
13.00
–
–
–
–
–
–
08.30
09.00
09.30
10.00
10.30
13.30
Nerudova
Nám.5.května
Bavorovská
Smetanova
Zeyerova
10.30 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 13.00
SBĚR POTRAVINÁŘSKÝCH
OLEJŮ A TUKŮ
Společnost RUMPOLD 01 – Vodňany s.r.o. ve spolupráci se společností EKO – PF s.r.o. připravila pro
město Vodňany pilotní projekt, ve kterém nabízí bezplatnou službu, a to ve formě sběru upotřebeného potravinářského oleje a tuku.
Městu Vodňany bylo bezplatně nabídnuto dodání
4 kusů separačních nádob pro sběr potravinářského
oleje a tuku. Sběrné nádoby jsou již umístěny v centru
města a naleznete je na stávajících sběrných stanovištích: v ulici Smetanova (u garáží), v ulici Kodádkova (na
parkovišti proti ubytovně), v ulici Výstavní (proti víceúčelové hale) a na sídlišti Škorna (ve vnitrobloku).
Do sběrných nádob je možné odkládat použité rostlinné a živočišné potravinářské tuky a oleje v uzavřených
PVC obalech (např. PET láhve). Minerální oleje do těchto
nádob nepatří.
Oleje a tuky jsou dále zpracovány a využity v kosmetickém, chemickém a gumárenském průmyslu. Projekt
pomáhá předcházet zbytečné a nákladné údržbě kanalizace.
MěÚ Vodňany, odbor ŽP
OZNÁMENÍ
Od 1. 4. 2014 došlo ke změně lékaře v ordinaci
Gynekologicko - porodnická praxe MUDr. Petry
Benguedihové. Ordinuje zde MUDr. Pavlína Nejedlá.
Součástí praxe je možnost vyšetření ultrazvukovým přístrojem Samsung Medison R7.
Ordinační doba zůstává stejná. Tel. 383 382
482, 603 283 714
VLAJKA NA RADNICI
Je snad jen málo lidí v naší zemi, kteří v posledních dnech a týdnech nesledují dění na Ukrajině. Někdo zpovzdálí a nepříliš zúčastněně, někdo
láteří, jiný se chvěje, další se modlí, někteří se vyjadřují v novinách, na internetu či facebooku, ojediněle snad i protestují na veřejnosti. Ovšem málokdo
z nás může věc účinně ovlivnit. Jako země, která
Újezd
08.00 – 08.30
náves
měla tu „čest“ zažít nacistickou i komunistickou
Hvožďany
08.45 – 09.15
náves
okupaci, bychom měli stát po boku ukrajinskému
národu.
Pražák
10.00 – 10.30
náves + kaplička
V našem městě a blízkém okolí žije a pracuje
Radčice
11.00 – 11.30
náves
řada Ukrajinců. I kvůli nim je dobré dát najevo svůj
postoj. Ve velké většině jsou to lidé skromní a praKřtětice
12.00 – 12.30
náves
covití. Sám nejvíce vzpomínám, když jsme kdysi
Čavyně
13.15 – 13.30
náves
s manželkou pozvali jednoho zdejšího ukrajinského dělníka, který pracoval jako přidavač v místní
Vodňanské Svob. Hory 13.15 – 13.30
u kapličky
stavební firmě (ve skutečnosti strojní inženýr) v neděli
na oběd. Byl překvapen a zaskočen. Ovšem my
POZOR!
z jeho odpovědi ještě více. Zněla: „Ale já už jsem
dnes jedl.“ Chvíli mi trvalo, než jsem pochopil hloubOsobní předání odpadu pracovníkům Rumpoldu na stanovišti jen v určenou dobu.
ku a dosah této prosté odpovědi... O to snad pak
byly společné sváteční chvíle milejší a lidštější.
Nevím, jak této zemi a jejímu lidu mohu účinně pomoci osobně. Tak jsem
alespoň na posledním zasedání zastupitelstva města Vodňany navrhl, abychom
vyvěsili na budově radnice ukrajinskou vlajku. Jako symbol spoluúčasti a podpory. Schváleno většinou hlasů. Děkuji všem, kteří dokázali zvednout ruku.
Text a foto: Robert Huneš
OBCE
PRO ČLENY ZO SPCCH
VODŇANY
Den matek oslavíme společně ve čtvrtek 15. května 2014 ve 13.30 v kavárně Colombina v kulturním
domě.
V programu vystoupí děti MŠ Výstavní ve Vodňanech.
Další květnovou akcí pro členy bude prohlídka Pražského hradu s průvodcem.
Odjíždíme ve čtvrtek dne 22. května 2014 od mapy
v 7.00 hodin.
Zájemci mohou zájezd zaplatit 6. nebo 13. května
od 9 do 10.30 hodin v kavárně Colombina.
Za výbor ZO SPCCH
Čečková Hana
5
USNESENÍ Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO V PONDĚLÍ DNE 17.03.2014
OD 14:00 HODIN V MALÉ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ VODŇANY
Usnesení č. 2178: RM schvaluje odpisový plán
Centra sociální pomoci Vodňany na rok 2014
v předloženém znění.
Usnesení č. 2179: RM schvaluje odpisový plán
Městského kulturního střediska Vodňany na rok
2014 v předloženém znění.
Usnesení č. 2180: RM schvaluje odpisový plán
Základní školy Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice na rok 2014 v předloženém znění.
Usnesení č. 2181: RM schvaluje odpisový plán
Základní školy Vodňany, Bavorovská 1046, okr. Strakonice na rok 2014 v předloženém znění.
Usnesení č. 2182: Rada města schvaluje odpisový plán Gymnázia Vodňany na rok 2014 v předloženém znění.
Usnesení č. 2183: Rada města schvaluje odpisový plán Středního odborného učiliště služeb
Vodňany, Zeyerovy sady 43/II na rok 2014 v předloženém znění.
Usnesení č. 2184: Rada města schvaluje odpisový plán Mateřské školy Vodňany na rok 2014
v předloženém znění.
Usnesení č. 2185: RM schvaluje změnu č. 16
vnitřní organizační směrnice – osoby pověřené hospodařením s rozpočtovými prostředky a jejich podpisové vzory.
Usnesení č. 2186: Rada města, s přihlédnutím ke stanovisku školské komise, se rozhodla
k projektu Teorie/Management akvatických katastrof nepřipojit.
Usnesení č. 2187: RM projednala návrh ředitele Základní školy Vodňany, Alešova 50,
okr. Strakonice na vyhlášení volného dne v pátek
9. května 2014 z organizačních důvodů. Tento návrh
bere na vědomí bez připomínek.
Usnesení č. 2188: Rada města, z důvodu navýšení monitorovacího ukazatele projektu, schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí účelové dotace z Regionálního operačního
programu NUTS II Jihozápad na projekt „ Výstavba
skleníku SOUs Vodňany“, Prioritní osa: 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí, Oblast podpory: 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství, registrační číslo projektu:
CZ.1.14/2.4.00/19.02576 s poskytovatelem
dotace Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad se sídlem Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice, zastoupenou jednajícím Ivo Grünerem, předsedou Regionální rady, IČ 750 86 999
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 2189: RM schvaluje Smlouvu
o poskytnutí příspěvku č. SD/KHEJ/0159/14,
k zajištění akceschopnosti jednotek SDH, uzavíranou mezi poskytovatelem Jihočeským krajem
a městem Vodňany. Pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 2190: RM uděluje výjimku z ustanovení článku IV. odst. 9 Obecně závazné vyhlášky
o pořádání veřejných produkcí pro pořádání veřejné produkce rockových kapel na Sokolské louce
ve Vodňanech dne 21.6.2014 od 15.00 hod. do
24.00 hod a 22.6.2014 od 0.00 hod. do 1.00 hod.
Usnesení č. 2191: RM uděluje výjimku
z ustanovení článku IV. odst. 9 Obecně závazné
vyhlášky o pořádání veřejných produkcí pro pořádání veřejné produkce v “Pizza Nat“, nám. Svobody 9, Vodňany dne 25.7.2014 od 19.00 hod. do
24.00 hod. a 26.7.2014 od 0.00 hod. do 1.00 hod.
Usnesení č. 2192: Rada města schvaluje Zásady pro vydávání Zpravodaje města Vodňany.
Usnesení č. 2193: Rada města, podle Čl. 4
odst. 1 Zásad pro vydávání Zpravodaje města Vodňany jmenuje Redakční radu Zpravodaje ve složení: PhDr. Marie Kotlíková – předsedkyně Redakční
rady
Mgr. Pavel Janšta – člen Redakční rady
Jaroslav Šikl – člen Redakční rady.
Usnesení č. 2194: RM schvaluje dohodu
o ukončení nájemní smlouvy na pronájem prostoru
sloužícího k podnikání na sídl. Škorna čp. 1223/II
ve Vodňanech s nájemcem Milanem Černým, sídl.
Škorna 1196/II, 389 01 Vodňany IČ: 62519581
a pověřuje starostu města podpisem dohody. Pronájem skončí ke dni 30.04.2014.
Usnesení č. 2195: RM schvaluje z důvodu
ukončení nájmu bytu k 15.02.2014, uzavření nové
nájemní smlouvy dle ustanovení § 2235 občanského zákoníku a násl. zákona 89/2012 Sb., na byt č.
4 v ulici Tyršova čp. 270 ve Vodňanech se stávajícím nájemcem Miroslavem Součkem a pověřuje starostu města podpisem nové nájemní smlouvy. Nájem bude sjednán na dobu určitou od 16.02.2014
do 28.2.2015.
Usnesení č. 2196: RM schvaluje zveřejnění
záměru pronájmu prostoru sloužícího k podnikání
v I. patře domu čp. 10/11 na nám. Svobody ve
Vodňanech společnosti ENKI o.p.s., Dukelská 145,
379 01 Třeboň, IČ: 25173154.
Usnesení č. 2197: RM schvaluje text výzvy
k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Studie využitelnosti stravovacích zařízení“.
Usnesení č. 2198: RM vydává souhlas k užívání veřejného prostranství, a to s umístěním předzahrádky o velikosti 9 x 3,5 m se slunečníky na
náměstí Svobody čp. 20 na pozemkové parcele
dle KN p.č. 1705 před provozovnou cukrárny, Vodňany, na dobu od 1.4.2014 do 31.10.2014 pro pana
Lubomíra Boušku, IČ: 6819331, se sídlem náměstí
Svobody 20, Vodňany 389 01, za poplatek dle
obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.
Usnesení č. 2199: RM vydává souhlas k užívání veřejného prostranství, a to s umístěním předzahrádky o velikosti 2 x 12 m v ulici ČSLA na
pozemkové parcele dle KN p.č. 1713 před objektem Hotelu Prajer č.p.131, Vodňany, na dobu od
1.4.2014 do 30.9.2014 pro společnost RETMA HS
s.r.o., IČ: 48207527, se sídlem Lannova třída 136/
32, PSČ 370 01, za poplatek dle obecně závazné
vyhlášky o místních poplatcích.
Usnesení č. 2200: RM nemá námitek k prodeji pozemkové parcely p.č. 282/2 v k.ú. Čavyně
z majetku Jihočeského kraje s právem hospodaření Správy a údržby silnic manželům Polině a Emilovi Vaculíkovým, bytem Čavyně 4, 389 01 Vodňany.
Usnesení č. 2201: RM schvaluje předložený
návrh na uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemkových parcelách dle KN p.č. 706/14, p.č. 706/18 a p. č. 706/
19 v k. ú. Vodňany mezi městem Vodňany a společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, PSČ 370 49, IČ:
280 85 400 a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Předmětem smlouvy je umístění a provozování plynovodní přípojky pod názvem stavby: „Příp. STL
Vodňany Výstavní P 1044; č. ZP 014990016714/
001“ na výše uvedených parcelách v ulici Výstavní.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně dle sazebníku
pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva tj. 1.462,- Kč + DPH.
Usnesení č. 2202: RM schvaluje předložený
návrh na uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemkových parcelách dle KN p.č. 694/4, p.č. 694/7 a p.č. 701/4
v k.ú. Vodňany mezi městem Vodňany a společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice, PSČ 370 49, IČ: 280
85 400 a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Předmětem smlouvy je umístění a provozování plynovodní přípojky pod názvem stavby: „Příp. STL
Vodňany Výstavní P 1037; č. ZP 014990016715/
001“ na výše uvedených parcelách v ulici Výstavní.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně dle sazebníku
pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva tj. 2.040,- Kč +DPH.
Usnesení č. 2203: RM schvaluje předložený
návrh na uzavření smlouvy o zřízení práva odpovída-
6
jícího věcnému břemeni na pozemkových parcelách dle KN p.č. 485/19, 485/35 a 485/36 v k.ú.
Vodňany mezi městem Vodňany a společností
E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice, PSČ 370 49, IČ: 280
85 400 a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Předmětem smlouvy je umístění a provozování plynovodní přípojky pod názvem stavby: „Příp. STL
Vodňany, Dr. Hajného P 485/7, 35; č. ZP
014990016766/001“ na výše uvedených parcelách v ulici Dr. Hajného.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně dle sazebníku
pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva tj. 573,- Kč +DPH.
Usnesení č. 2204: RM schvaluje předložený
návrh na uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemkových parcelách dle KN p.č. 694/4 a p.č. 701/8 v k.ú. Vodňany mezi městem Vodňany a společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, PSČ 370 49, IČ: 280 85 400
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Předmětem smlouvy je umístění a provozování plynovodní přípojky pod názvem stavby: „Příp. STL
Vodňany Výstavní P1041; č. ZP 014990016767/
001“ na výše uvedených parcelách v ulici Výstavní.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně dle sazebníku
pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva tj. 1.050,- Kč +DPH.
Usnesení č. 2205: RM schvaluje předložený
návrh na uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemkových parcelách dle KN p.č. 706/44 a p.č. 1771/2 v k.ú. Vodňany mezi městem Vodňany a společností E.ON
Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice, PSČ 370 49, IČ: 280 85 400
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Předmětem smlouvy je umístění a provozování plynovodní přípojky pod názvem stavby: „Příp.
STL Vodňany Na Žabce P 688/17; č. ZP
014990016768/001“ na výše uvedených parcelách v ulici Na Žabce.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně dle sazebníku
pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva tj. 800,- Kč +DPH.
Usnesení č. 2206: RM schvaluje předložený
návrh na uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemkové parcele dle
KN p.č. 1890 v k.ú. Vodňany mezi městem Vodňany a společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, PSČ
370 49, IČ: 280 85 400 a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
Předmětem smlouvy je umístění a provozování
plynovodní přípojky pod názvem stavby:
„001050000219 Příp. STL Vodňany, Revoluční; č.
ZP 014130005153/001“ na výše uvedené parcele
v ulici Revoluční.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně dle sazebníku
pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva tj. 992,- Kč +DPH.
Usnesení č. 2207: RM schvaluje předložený
návrh na uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemkových parcelách dle KN p.č. 1812/3 a p.č. 1812/13 v k.ú.
Vodňany mezi městem Vodňany a společností E.ON
Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice, PSČ 370 49, IČ: 280 85 400
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Předmětem smlouvy je umístění a provozování
plynovodní přípojky pod názvem stavby:
„001050000126 Příp. STL Vodňany, Pražák P 50;
č. ZP 014130005479/001“ na výše uvedených
parcelách v místní části Pražák.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně dle sazebníku
pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva tj. 820,- Kč +DPH.
Usnesení č. 2208: RM schvaluje předložený
pokračování na 2. stránce
návrh na uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemkové parcele dle
KN p.č. 486/1 v k.ú. Vodňany mezi městem
Vodňany a společností E.ON Distribuce, a.s. se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
PSČ 370 49, IČ: 280 85 400 a pověřuje starostu
města jejím podpisem.
Předmětem smlouvy je umístění a provozování plynovodní přípojky pod názvem stavby: „Příp. STL
Chelčice P 117; č. ZP 014990016704/001“ na výše
uvedené parcele v lokalitě ulice Staropoštovská.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně dle sazebníku
pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva tj. 196,- Kč + DPH.
Usnesení č. 2209: RM schvaluje předložený
návrh na uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemkové parcele dle
KN p.č. 1790/1 v k.ú. Vodňany mezi městem
Vodňany a společností E.ON Distribuce, a.s. se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
PSČ 370 49, IČ: 280 85 400 a pověřuje starostu
města jejím podpisem.
Předmětem smlouvy je umístění a provozování plynovodní přípojky pod názvem stavby: „Příp. STL
Vodňany P 251/22; č. ZP 014990016705/001“ na
výše uvedené parcele v ulici Rechle.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně dle sazebníku
pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva tj. 123,- Kč +DPH.
Usnesení č. 2210: RM schvaluje předložený
návrh na uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemkové parcele dle
KN p.č. 1726 v k.ú. Vodňany mezi městem Vodňany a společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, PSČ
370 49, IČ: 280 85 400 a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
Předmětem smlouvy je umístění a provozování plynovodní přípojky pod názvem stavby: „Příp. STL
Vodňany Říční P 224; č. ZP 014990016708/001“
na výše uvedené parcele v ulici Říční.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně dle sazebníku
pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva tj. 2.360,- Kč +DPH.
Usnesení č. 2211: RM schvaluje předložený
návrh na uzavření smlouvy o zřízení práva odpovída-
jícího věcnému břemeni na pozemkové parcele dle
KN p.č. 1043/35 v k.ú. Vodňany mezi městem
Vodňany a společností E.ON Distribuce, a.s. se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
PSČ 370 49, IČ: 280 85 400 a pověřuje starostu
města jejím podpisem.
Předmětem smlouvy je umístění a provozování plynovodní přípojky pod názvem stavby: „Příp. STL
Vodňany Smetanova P 1016; č. ZP 014990016709/
001“ na výše uvedené parcele v ulici Smetanova.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně dle sazebníku
pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva tj. 375,- Kč +DPH.
Usnesení č. 2212: RM schvaluje předložený
návrh na uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemkové parcele dle
KN p.č. 1043/35 v k.ú. Vodňany mezi městem
Vodňany a společností E.ON Distribuce, a.s. se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
PSČ 370 49, IČ: 280 85 400 a pověřuje starostu
města jejím podpisem.
Předmětem smlouvy je umístění a provozování plynovodní přípojky pod názvem stavby: „Příp. STL
Vodňany Smetanova P 610; č. ZP 014990016710/
001“ na výše uvedené parcele v ulici Smetanova.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně dle sazebníku
pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva tj. 560,- Kč +DPH.
Usnesení č. 2213: RM schvaluje předložený
návrh na uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemkových parcelách dle KN p.č. 486/1 a p.č. 1744/1 v k. ú. Vodňany mezi městem Vodňany a společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, PSČ 370 49, IČ: 280 85 400
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Předmětem smlouvy je umístění a provozování plynovodní přípojky pod názvem stavby: „Příp. STL
Vodňany Staropoštovská P 2980/1; č. ZP
014990016712/001“ na výše uvedených parcelách
v ulici Staropoštovská.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně dle sazebníku
pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva tj. 6.650,- Kč +DPH.
Usnesení č. 2214: RM schvaluje předložený
návrh na uzavření smlouvy o zřízení práva odpovída-
jícího věcnému břemeni na pozemkové parcele dle
KN p.č. 680/3 v k.ú. Vodňany mezi městem
Vodňany a společností E.ON Distribuce, a.s. se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
PSČ 370 49, IČ: 280 85 400 a pověřuje starostu
města jejím podpisem.
Předmětem smlouvy je umístění a provozování plynovodní přípojky pod názvem stavby: „Příp. STL
Vodňany Ve Stodolách P 641/1; č. ZP
014990016713/001“ na výše uvedené parcele
v ulici Smetanova.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně dle sazebníku
pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva tj. 2.400,- Kč +DPH.
Usnesení č. 2215: RM na návrh konkurzní
komise ze dne 14. března 2014 vyřazuje paní V. B.
z dalšího kola konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy
Vodňany, Smetanova 204, IČ: 632 89 971. Jmenovaná nedoložila koncepci rozvoje, viz bod 6 a lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti, viz bod 5
Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení.
Usnesení č. 2216: RM v souladu s § 102
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, schvaluje podání
žádosti o dotaci do 31. výzvy ROP, oblast podpory
1.5 – Rozvoj místních komunikací.
Usnesení č. 2217: RM schvaluje Smlouvy
o dílo č. 1, 2, 3, a 4 na zpracování řádné projektové
žádosti do Regionálního operačního programu
NUTS II Jihozápad mezi městem Vodňany a RERA
a. s., se sídlem B. Němcové 49/3, 370 01 České
Budějovice, IČ: 25187937 a pověřuje starostu města
jejich podpisem.
Usnesení č. 2218: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit realizaci projektů
1) Rekonstrukce místní komunikace – lokalita č. 1
– Újezd, 2) Rekonstrukce místní komunikace – lokalita č. 2 – Pražák, 3) Rekonstrukce místní komunikace – lokalita č. 3 – Železňák a Benďák a 4) Rekonstrukce místní komunikace – lokalita č. 4 – Novák a Kuršů. V případě poskytnutí dotace z ROP
NUTS II Jihozápad schválit zajištění finančních prostředků v rámci rozpočtu města na stoprocentní
předfinancování projektů ve výši 15.953.000 Kč bez
DPH.
USNESENÍ Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO V PONDĚLÍ DNE 24.03.2014
OD 14:00 HODIN V KANCELÁŘI STAROSTY MĚSTA
Usnesení č. 2219: RM schvaluje komisi pro
posouzení podnikatelského záměru na pronájem
prostor sloužících k podnikání - restaurace v areálu
Škorna na části stp. č. 2110 a část pozemku
p.č. 695/1, v tomto složení:
Komise
Náhradníci
předseda
Milan Němeček
Ing. Jiří Janšta
člen
Josef Kubička
Ing. Tereza Švojgrová
člen
Ing. Šárka Šobrová
Magdalena Chlumská
tajemník komise (bez hlasovacího práva)
Petra Buchtelová
Lenka Martanová
Usnesení č. 2220: RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele zakázky malého rozsahu IV. kategorie s názvem „Úprava parku na nám.
5. května ve Vodňanech – Bezpečná oáza pro děti
a dospělé“ a pověřuje starostu města Ing. Viktora
Blaščáka podpisem Výzvy k podání nabídek.
Usnesení č. 2221: RM schvaluje komisi pro
otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek
na zhotovitele zakázky malého rozsahu IV. kategorie s názvem „Úprava parku na nám. 5. května ve
Vodňanech – Bezpečná oáza pro děti a dospělé“
v tomto složení:
Komise
Náhradníci komise
Předseda
Ing. Tereza Švojgrová Ing. Tomáš Bednařík
Místopředseda Milan Němeček
Karel Burda
Člen
Magdalena Chlumská Mgr. Jitka Schneiderová
Člen
Bc. Eva Dvořáková Ing. Marta Kodádková
Člen
Stanislav Podlaha
Vlastimil Šašek
Usnesení č. 2222: RM schvaluje pracovní
cestu panu Ing. Viktoru Blaščákovi, starostovi města, která se uskuteční na základě pozvání hejtmana
Jihočeského kraje na společný výjezd jihočeských
starostů do Bruselu v Belgii, v rámci prezentace
Evropského regionu Dunaj – Vltava, v termínu 31. 3.
– 3. 4. 2014.
Usnesení č. 2223: Na základě usnesení Zastupitelstva města č. 3 ze dne 10.3.2014 byla podána žádost Oznámení o změně rozsahu projektu
na ponížení hodnoty indikátoru Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech
z 9 773,61 m2 na 3 340,30 m2. Úřad Regionální
rady regionu soudržnosti Jihozápad provedl přebodování projektu Revitalizace středu města Vodňany, na jehož základě se změnil status projektu ze
„zařazen mezi náhradní projekty“ na status „projekt nedoporučen k financování“. Rada města
bere tuto skutečnost na vědomí.
USNESENÍ Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA VE VODŇANECH KONANÉHO V PONDĚLÍ DNE
31.03.2014 OD 14:00 HODIN V MALÉ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ VODŇANY
Usnesení č. 2224: Rada města schvaluje Dodatek ke smlouvě k účtu č. 27-2683510227/0100
uzavřený mezi městem Vodňany, náměstí Svobody
18, 389 01 Vodňany, IČ: 00251984, zastoupeným
starostou města Ing. Viktorem Blaščákem a Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07
Praha 1, IČ: 45317054, zastoupenou Ing. Zdeňkou
Draxlerovou, bankovním poradcem - Corporate
a pověřuje starostu města podpisem dodatku.
Usnesení č. 2225: Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení a vedení účtu č. 27-2686270257/
0100, včetně jejího Dodatku, Individuální ceně za
položku dle sazebníku a Dohodě o poskytnutí čteč-
ky čipových karet, uzavřenou mezi městem Vodňany, náměstí Svobody 18, 389 01 Vodňany, IČ:
00251984, zastoupeným starostou města Ing. Viktorem Blaščákem a Komerční bankou, a.s., Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054,
zastoupenou Ing. Zdeňkou Draxlerovou, bankovním poradcem - Corporate a pověřuje starostu města jejich podpisy.
Usnesení č. 2226: Rada města schvaluje převod finančních prostředků ve výši 100.000,00 Kč
z investičního fondu do rezervního fondu Gymnázia Vodňany a bere na vědomí čerpání rezervního
fondu v celkové výši 400.000,00 Kč na nákup table-
7
tů pro žáky nižšího stupně Gymnázia Vodňany.
Usnesení č. 2227: Rada města projednala návrh
ředitele Gymnázia, Vodňany, Bavorovská 1046 na
vyhlášení volných dnů, a to:
• 22. 4. 2014 pro všechny žáky školy z organizačních důvodů (1. kolo přijímacích zkoušek),
• 12. a 13. 5. 2014 pro žáky maturitního ročníku
4. VG. Toto volno doplňuje studijní volno mezi písemnou a ústní částí maturitní zkoušky a profilovými
zkouškami.
Rada města bere tento návrh na vědomí bez připomínek.
pokračování na 8. stránce
Usnesení č. 2228: Rada města schvaluje změnu Zásad pro přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou ve Vodňanech v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Usnesení č. 2229: Rada města schvaluje uzavření Licenční smlouvy pro programový produkt evidence sociálních agend, licenční číslo 28140201,
mezi firmou Ing. Karel Janeček – YAMACO Software, Prostějovičky 79, 798 03 Plumlov (dodavatel)
a Městem Vodňany, se sídlem nám. Svobody 18,
389 01 Vodňany (odběratel) a pověřuje starostu
města jejím podpisem.
Usnesení č. 2230: Rada města schvaluje
Smlouvu o darování uměleckých děl uzavřenou
mezi ak. sochařkou Mgr. Olgou Hudečkovou, Akátová 130, 141 00 Říčany u Prahy a městem Vodňany a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Usnesení č. 2231: Rada města schvaluje
Smlouvu o darování uměleckých děl uzavřenou
mezi ak. sochařem Mgr. Miroslavem Hudečkem,
Akátová 130, 141 00 Říčany u Prahy a městem Vodňany a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Usnesení č. 2232: Rada města, na základě
doporučení výběrové komise, schvaluje uzavření
nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru
– restaurace na části stp. č. 2110 a části pozemku
p. č. 695/1 mezi městem Vodňany a společností
Pivovary Lobkowicz, a.s. Hvězdova 1716/2b, 140
78 Praha 4, IČ: 28489411 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Usnesení č. 2233: Rada města schvaluje uzavření podnájemní smlouvy mezi Pivovary Lobkowicz,
a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ:
28489411 a Karlem Jarmarem, Stožická 417, 389
01 Vodňany, IČ: 87645271.
Usnesení č. 2234: Rada města bere na vědomí míru inflace ve výši 1,4 % vyhlášenou pro rok
2013 Českým statistickým úřadem a současně nevyužívá možnost uplatnit inflaci pro navýšení nájmu
z nebytových prostor a pozemků ve vlastnictví města pro rok 2014.
Usnesení č. 2235: Rada města schvaluje na
základě výběrového řízení a zaplacení kauce uzavření nájemní smlouvy na byt číslo 6, v ulici Kodádkova čp. 478 ve Vodňanech s Marií Danihelovou,
bytem Kodádkova 16, 389 01 Vodňany a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.05.2014
do 30.04.2015. Výše nájemného činí částku dle
nabídky ve výběrovém řízení.
Usnesení č. 2236: Rada města schvaluje na
základě výběrového řízení a zaplacení kauce uzavření nájemní smlouvy na byt číslo 3 v ulici Tyršova
čp. 273 ve Vodňanech s Evou Čermákovou, bytem Písecká 24, 389 01 Vodňany a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou od 15.04.2014 do
30.04.2015. Výše nájemného činí částku dle nabídky ve výběrovém řízení.
Usnesení č. 2237: Rada města schvaluje na
základě výběrového řízení a zaplacení kauce uzavření nájemní smlouvy na byt číslo 3, v ulici Budějovická čp. 824 ve Vodňanech s Petrem Kramplou,
bytem Na Žabce 997, 389 01 Vodňany a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 15.04.2014
do 30.04.2015. Výše nájemného činí částku dle
nabídky ve výběrovém řízení.
Usnesení č. 2238: Rada města schvaluje na
základě výběrového řízení a zaplacení kauce uzavření nájemní smlouvy na byt číslo 8 v ulici Elektrárenská čp. 28 ve Vodňanech s Irenou Zoubelovou, bytem Chelčická 843, 389 01 Vodňany a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou od
15.04.2014 do 30.4.2015. Výše nájemného činí
částku dle nabídky ve výběrovém řízení.
Usnesení č. 2239: Rada města schvaluje na
základě výběrového řízení a zaplacení kauce uzavření nájemní smlouvy na byt číslo 9, na Sídl. Škorna čp. 1223 ve Vodňanech s Jiřím Kamenovem,
bytem Sídl. Míru 275, 384 51 Volary a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 15.04.2014
do 30.04.2015. Výše nájemného činí částku dle
nabídky ve výběrovém řízení.
Usnesení č. 2240: Rada města schvaluje na
základě výběrového řízení a zaplacení kauce uzavření nájemní smlouvy na byt číslo 2, v ul. Kampanova čp. 510 ve Vodňanech s Petrem Jansou
bytem Družstevní 632, 389 01 Vodňany a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 15.04.2014
do 30.04.2015. Výše nájemného činí částku dle
nabídky ve výběrovém řízení.
Usnesení č. 2241: Rada města schvaluje na
základě výběrového řízení zaplacení kauce a uzavření nájemní smlouvy na byt číslo 12 na Sídl. Škorna čp. 1193 ve Vodňanech se Stanislavem Vavrouškem, bytem Budějovická 824, 389 01 Vodňany
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od
01.05.2014 do 30.04.2015. Výše nájemného činí
částku dle nabídky ve výběrovém řízení.
Usnesení č. 2242: Rada města schvaluje na
základě výběrového řízení zaplacení kauce a uzavření nájemní smlouvy na byt číslo 8 na Sídl. Škorna
čp. 1197 ve Vodňanech s Patrikem Křížem, bytem
Sídl. Škorna 1197, 389 01 Vodňany a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou od 15.04.2014 do
30.04.2015. Výše nájemného činí částku dle nabídky ve výběrovém řízení.
Usnesení č. 2243: Rada města schvaluje
s účinností od 1.4.2014 dodatek k nájemní smlouvě na pronájem nebytového prostoru č. p. 21/I na
nám. Svobody ve Vodňanech, uzavřené mezi městem Vodňany a Pavlem Zástavou, Družstevní 1166,
389 01 Vodňany, IČ:71864369, DIČ:CZ8710251781
a pověřuje starostu města podpisem dodatku. Důvodem uzavření dodatku je registrace nájemce
k dani z přidané hodnoty.
Usnesení č. 2244: Rada města schvaluje předložený návrh na uzavření smlouvy o právu provést
stavbu „Modernizace silnice III/12243 Újezd – Vodňany“ na pozemkové parcele dle KN p. č. 1763/5
v k. ú. Vodňany mezi městem Vodňany a Správou
a údržbou silnic Jihočeského kraje, se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice, PSČ 370 10,
IČ: 70971641, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 2245: Rada města bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy ze dne 26.6.2006 na
pozemkovou parcelu dle KN p.č. 1406/15 o výměře 29 m2 v k. ú. Vodňany, uzavřené s paní Marií
Krejčovou, bytem Výstavní 780/II, 389 01 Vodňany. Nájemní vztah skončí ke dni 31.3.2014.
Usnesení č. 2246: Rada města schvaluje zveřejnit záměr na pronájem pozemkové parcely dle
KN p. č. 1406/15 o výměře 29 m2 v k. ú. Vodňany.
Usnesení č. 2247: Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit směnu části pozemkové parcely dle KN p.č. 53/2 o výměře 486 m2,
části objektu stavby č.p.100 na části stavební parcely dle KN p.č. 170 a části stavební parcely dle KN
p.č. 170 o výměře 78 m2 z majetku města za část
pozemkové parcely dle KN p.č. 54/1 o výměře
1.035 m2 v majetku pana Miloše Brože, bytem Jiráskova 205, 389 01 Vodňany, vše v k.ú. Vodňany,
bez finančního vyrovnání za podmínek zřízení práva
vstupu a vjezdu (služebnost stezky a cesty) ve prospěch pana Miloše Brože na stavební parcele dle
KN p.č.170 k směňované části objektu na stavební parcele dle KN p.č.170 a rekonstrukce oplocení
na hranici mezi pozemkovými parcelami dle KN
p.č. 53/2 a p.č. 54/2, vše v k.ú. Vodňany. Na
směňované části pozemkové parcely dle KN p.č.
54/1 vázne věcné břemeno vodotoku ve prospěch
nemovitostí - objekt Vodňany II č.p. 40, stavební
parcela dle KN p.č 184, vše v k.ú. Vodňany.
Usnesení č. 2248: Rada města schvaluje pronájem části pozemkové parcely dle KN
p. č. 1490/25 o výměře 200 m2 v k. ú. Vodňany
manželům Tomášovi a Jitce Martínkovým, bytem
Pražák 85, 389 01 Vodňany za nájemné 200,- Kč/
rok, za účelem zřízení zahrádky a zázemí k rodinnému domu. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou.
Usnesení č. 2249: Rada města schvaluje uzavření Dodatku č.1/2014 k nájemní smlouvě ze dne
8
11.10.2007 uzavřené mezi městem Vodňany a společností outdoor akzent s.r.o., se sídlem Štětkova
1638/18, Praha 4, 14000, IČ: 00545911. Předmětem dodatku je prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem části stavby Tylova č. p. 842 na stavební
p. č. 1195 v k. ú. Vodňany za účelem umístění
reklamního panelu do 11.10.2015.
Usnesení č. 2250: Rada města vydává souhlas k užívání veřejného prostranství, a to pro celoročně umístěnou zahrádku o velikosti 3,8m x 3,8m
na sídlišti Škorna na pozemkové parcele dle KN
p. č. 694/4 před provozovnou obchodu s ovocem
a zeleninou v bytovém domě č.p. 1193 na sídlišti
Škorna, Vodňany pro pana Milana Babického,
bytem Truskovice 63, PSČ 389 01 Vodňany, za
poplatek dle obecně závazné vyhlášky o místních
poplatcích.
Usnesení č. 2251: Rada města schvaluje předložený návrh na uzavření smlouvy o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemeni na pozemkových
parcelách dle KN p. č. 756/47 a p. č. 1890 v k. ú.
Vodňany mezi městem Vodňany a společností
E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/
6, České Budějovice, PSČ 370 49, IČ : 280 85
400 a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Předmětem smlouvy je umístění a provozování plynovodní přípojky pod názvem stavby: „Příp.STL Vodňany Budějovická P 756/47; č. ZP 014990016707/
002“ na výše uvedených parcelách v ulici Budějovická.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně dle sazebníku
pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva tj. 425,- Kč + DPH.
Usnesení č. 2252: Rada města schvaluje uzavření Smlouvy č. 11094906 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí ze dne 13.
03. 2014 o poskytnutí dotace příjemci podpory ve
výší 17 121,00 Kč (5% z celkových způsobilých
výdajů) na akci „Ošetření aleje Korýtka ve Vodňanech“ s poskytovatelem dotace Státním fondem
životního prostředí, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 1 zastoupeným Ing. Petrem Valdmanem, ředitelem SFŽP a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 2253: Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí grantu na realizaci projektu „Dovybavení sportovišť v místních částech
Čavyně, Pražák, Radčice a hřiště Radomilická ve
Vodňanech“ s poskytovatelem grantu Jihočeským
krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České
Budějovice zastoupeným hejtmanem panem Mgr.
Jiřím Zimolou a pověřuje starostu města jejím podpisem. Výše grantu je 90.000,- Kč.
Usnesení č. 2254: Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí grantu na realizaci projektu „Obnova památníku padlých z 1. sv.
války v místní části Újezd“ s poskytovatelem grantu Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/
2, 370 76 České Budějovice zastoupeným
hejtmanem panem Mgr. Jiřím Zimolou a pověřuje
starostu města jejím podpisem. Výše grantu je
15.000,- Kč.
Usnesení č. 2255: Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo a poskytnutí práv k užívání
systému vismo (služby portálu Města a obce online) mezi městem Vodňany, nám. Svobody 18/I,
389 01 Vodňany a firmou WEBHOUSE, s.r.o.,
Masarykovo nám. 47, 586 01 Jihlava, zastoupenou
Ing. Jitkou Savickou, jednatelkou společnosti za
cenu 57 112 Kč vč. DPH a pověřuje starostu města
podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 2256: Rada města na základě
podané námitky firmy Casta dopravní stavby s.r.o.,
Pražská 467, 397 01 Písek, IČ: 28084136 a doporučení firmy GPL – INVEST s.r.o., Kněžskodvorská
2632, 370 04 České Budějovice, IČ: 26070766,
která pro město administruje dále uvedenou veřejnou zakázku, ruší zadávací řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném
řízení pod názvem ,,Inženýrské sítě pro stavební
parcely ve Vodňanech na Kameni – 1. etapa“
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. e)
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů.
USNESENÍ Z XXII. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VE VODŇANECH
KONANÉHO V PONDĚLÍ 10. BŘEZNA 2014 OD 15:30 HODIN
VE VELKÉ ZASEDACÍ SÍNI MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VODŇANECH
1. Zastupitelstvo města schvaluje vystoupení
občanů pí Zemanové, p. Pavlise a p. Pouzara, kteří
předloží svůj návrh k řešení rekonstrukce ulice Dr.
Hajného před zahájením rozpravy.
2. Na základě Zadání územního plánu Vodňany, schváleného v zastupitelstvu města 25. 6. 2012,
vyjadřuje zastupitelstvo města vůli jednat se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje o změně,
oproti předkládanému projektu, dopravního řešení
s důrazem na bezpečnost chodců, cyklistů a místních rezidentů v ulici Dr. Hajného ve Vodňanech.
3. Zastupitelstvo města, po seznámení se se
stavem žádosti o dotaci z Regionálního operačního
programu NUTS II Jihozápad na projekt Revitalizace středu města Vodňany, s přihlédnutím k rizikům plynoucím z pozdního termínu přiznání dotace, doporučuje, před konečným odmítnutím dotace, jednat s poskytovatelem dotace na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad o možnosti čerpat dotaci pouze z části.
4. Zastupitelstvo města, na základě bodu 3
usnesení č. 1 zastupitelstva města konaného dne
9. 12. 2013, schvaluje Smlouvu o započtení vzájemných pohledávek uzavřenou mezi Městským
hospodářstvím Vodňany, spol. s r. o., IČ: 25183222,
se sídlem Vodňany, nám. Svobody 3, PSČ 389 01,
zastoupené jednatelem Ing. Ľudovítem Brehovským
a Městem Vodňany, IČ: 00251984, se sídlem nám.
Svobody 18, Vodňany I, 389 01 Vodňany, jako jediným společníkem, zastoupeným starostou města
Ing. Viktorem Blaščákem.
5. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí
finančního příspěvku z rozpočtové položky Příspěvky na sport pro Fotbalový klub Vodňany, Bavorovská ul., IČ: 48223751 na zabezpečení pravidelné
sportovní činnosti mládežnických družstev FK Vodňany v roce 2014 po projednání sportovní komisí
a radou města ve výši 370.000 Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
6. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí
peněžitého daru Římskokatolické farnosti Vodňany
na opravy kostela Narození Panny Marie ve výši
80.000,- Kč.
7. Zastupitelstvo města:
a) schvaluje
RO č. 1 - snížení příjmů o 146.300,00 Kč, jedná se
o snížení příspěvku na výkon státní správy na rok
2014. Celková schválená částka příspěvku na rok
2014 činí 11.353.700,00 Kč.
RO č. 2 – zvýšení příjmů o 336.000,00 Kč a zvýšení výdajů o 507.407,00 Kč, jedná se o příjem
a výdej státního příspěvku na výkon pěstounské
péče ve výši 336.000,00 Kč a o převod nevyčerpané částky příspěvku na výkon pěstounské péče
v roce 2013 ve výši 171.407,00 Kč.
RO č. 3 – zvýšení výdajů o 375.100,00 Kč, jedná
se o přesun nevyčerpaného nadačního příspěvku
v roce 2013 na přípravu a uspořádání architektonické soutěže lesopark v Zátiší.
RO č. 4 – zvýšení výdajů o 80.000,00 Kč, jedná se
o poskytnutí peněžitého daru Římskokatolické farnosti Vodňany na opravy kostela Narození Panny
Marie (doporučení na základě usnesení RM č. 2080
ze dne 27. 1. 2014).
RO č. 5 – zvýšení výdajů o 48.000,00 Kč, jedná se
o navýšení provozního příspěvku pro MŠ Vodňany.
Finanční prostředky budou použity na zapojení
školy do projektu Zelená čistému ovzduší – zvýšení
kvality čistoty ovzduší v předškolních zařízeních –
funkční nátěry (schváleno usnesením RM č. 2140
ze dne 24. 2. 2014).
RO č. 6 – zvýšení výdajů o 150.000,00 Kč, jedná se
o zakoupení a instalaci limnigrafu na řece Blanici.
RO č. 7 – zvýšení výdajů o 150.000,00 Kč, jedná
se o instalaci venkovních rolet v ZŠ Bavorovská,
převod akce z minulého roku.
RO č. 8 – zvýšení výdajů o 290.000,00 Kč, jedná
se o přesun akce zařazené v rozpočtu pod čarou
na sanaci a opravu části kanalizace v Mlýnské ulici
(odstranění havarijního stavu na základě provedeného průzkumu).
RO č. 9 – zvýšení výdajů o 600.000,00 Kč, jedná
se o přesun akce zařazené v rozpočtu pod čarou
na úpravu schodiště a plochých střech v ul. Mokrého č. p. 22 (dle výsledku VŘ).
RO č. 10 - zvýšení výdajů o 400.000,00 Kč, jedná se
o přesun akce zařazené v rozpočtu pod čarou na
kompletní rekonstrukci bytu č. 5 na nám. Svobody.
RO č. 11 - zvýšení výdajů o 331.355,00 Kč, jedná
se o navýšení provozního příspěvku na platy pro
Gymnázium Vodňany.
b) ukládá vedoucí finančního odboru RO
č. 1 až 11, která představují zvýšení příjmů
o 189.700,00 Kč, zvýšení výdajů o 2.931.862,00
Kč a zvýšení financování o 2.742.162,00 Kč, provést v rozpočtu na rok 2014.
8. Zastupitelstvo města stanovuje dle § 84
odst. 2 písm. n/ zákona č. 128/2000 Sb., zákon
o obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení
vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění, výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města s účinností od 1. 1. 2014 takto:
1. funkce neuvolněného místostarosty
- měsíční odměna 7.509,- Kč
- příplatek podle počtu obyvatel obce 14.491,- Kč
2. funkce člena rady města
- měsíční odměna 1.650,- Kč
- měsíční příplatek dle počtu obyvatel 260,- Kč
3. funkce předsedy výboru nebo komise rady
- měsíční odměna 1.300,- Kč
- měsíční příplatek dle počtu obyvatel 260,- Kč
4. funkce člena výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu
- měsíční odměna 1.120,- Kč
- měsíční příplatek dle počtu obyvatel 260,- Kč
5. funkce člena zastupitelstva města
- měsíční odměna 400,- Kč
- měsíční příplatek dle počtu obyvatel 260,- Kč
Výplatu skutečné výše odměny v návaznosti na
nařízení vlády měsíčně potvrdí finančnímu odboru
MěÚ u funkce 2. místostarosty, člena rady města,
předsedy výboru a předsedy komise starosta
a 1. místostarosta.
V případě souběhu funkcí bude výplata odměny
provedena v té částce, která je nejvyšší – odměny
se nesčítají.
9. Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst.
2) písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, ve spojitosti s § 8 odst.
1 písm. a) zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo
o vyhlášení místního referenda.
a) Místní referendum se bude konat v územním obvodu města Vodňany.
b) Navržená otázka k rozhodnutí v místním
referendu zní: „Souhlasíte s výstavbou dřevozpracujícího závodu v územním obvodu Vodňan, v lokalitě vzdálené 1,1 km východně od
obchvatu města ve směru po silnici na Radomilice, kde dle údajů investora vznikne cca
500 pracovních míst?“
c) Na zasedání zastupitelstva města dne 13.
5. 2013 byl představen záměr firmy Holzindustrie
Schweighofer GmbH z Rakouska vybudovat na
území města Vodňany dřevozpracující závod v investičních nákladech, po dokončení všech fází vý-
9
stavby, přibližně 150 milionů EUR (4 miliardy Kč).
Firma se zavazuje, že touto investicí vytvoří cca 500
pracovních míst. Vzhledem k tomu, že uvažovaná
investice se významně dotkne města Vodňany
a jeho občanů, rozhodlo se zastupitelstvo města
vyhlásit referendum, aby se k ní mohli vyjádřit.
d) Odhad nákladů spojených s provedením
místního referenda a realizací rozhodnutí přijatého
v místním referendu je 150.000,- Kč. Tyto prostředky budou uhrazeny z rozpočtu města.
e) Místní referendum se bude konat ve dnech
23. května a 24. května 2014 současně s volbami
do Evropského parlamentu.
f) Zastupitelstvo města ukládá tajemníkovi zajistit organizační a technické záležitosti spojené
s pořádáním místního referenda a vyhlášením jeho
výsledků.
10. Zastupitelstvo města stahuje z programu
jednání bod č. 10 - Stavba občanské vybavenosti
pro místní části Újezd a Hvožďany.
11. Zastupitelstvo města schvaluje směnu části
pozemkové parcely č. 756/41 (dle KN)
o výměře 117 m2, která je ve vlastnictví Města Vodňany, za část pozemkové parcely č. 756/42 (dle
KN) o výměře 67 m2 a část pozemkové parcely
č. 756/47 (dle KN) o výměře 34 m2, která je ve
vlastnictví společnosti SOVT-RADIO, spol. s r.o.,
se sídlem Budějovická 1320, 389 01 Vodňany, za
účelem majetkoprávního narovnání. Rozdíl ve výměrách pozemků bude vypořádán za kupní cenu
420,- Kč/m2.
12. Zastupitelstvo města schvaluje prodej stavební parcely dle KN p. č. 2332 o výměře 25 m2
v k. ú. Vodňany manželům Milanovi a Marii Cimrhanzlovým, bytem Majerova 146, 389 01 Vodňany,
za kupní cenu 267,- Kč/m2 + náklady s prodejem
spojené. Platnost nabídky trvá do 10. 4. 2014.
13. Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemkové parcely dle KN p. č. 1044/56
o výměře 146 m2 a části pozemkové parcely dle KN
p. č. 1052/10 o výměře 3.370 m2 od spoluvlastníků paní Jaroslavy Fryjové, bytem Na Moklině 57/
26, Praha 6 - Řepy, PSČ 163 00, pana Zdeňka
Mráze, bytem Tuchotická 617, Praha 9 – Újezd Nad
Lesy, PSČ 190 16, a paní Elišky Jůzové, bytem
Palackého 624, Lomnice nad Popelkou, PSČ 512 51, za celkovou kupní cenu 530.200,- Kč + náklady s výkupem spojené.
14. Zastupitelstvo města nevyužije dle § 3056
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, předkupního práva na stavbu Pražák č. e. 40 v k. ú.
Vodňany ve vlastnictví paní Marie Krejčové, bytem
Výstavní 780/II, 389 01 Vodňany.
15. Zastupitelstvo města nevyužije dle § 3056
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, předkupního práva na bytovou jednotku č. 1031/18
s podílovým spoluvlastnictvím 626/13312 na společných částech domu Výstavní čp. 1031, vše
v k. ú. Vodňany, ve vlastnictví pana Oty Čekana,
bytem Svinětice 14, 387 73 Bavorov.
16. Zastupitelstvo města schvaluje předložený
návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti inženýrských sítí na pozemkové parcele dle KN p. č. 1735/1 v k. ú. Vodňany
mezi Jihočeským krajem, prostřednictvím Správy a
údržby silnic Jihočeského kraje se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice, PSČ 370 10,
IČ: 70971640, a městem Vodňany.
Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti inženýrských sítí na pozemkové parcele dle KN p. č. 1735/
1 v k. ú. Vodňany s právem strpění umístění vodovodní přípojky a kabelu veřejného osvětlení a právem
pokračování na 10. stránce
přístupu k nim za účelem jejich opravy a údržby.
Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně.
17. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě na stavební parcele dle KN
p. č. 284/1 v k. ú. Vodňany mezi paní Evou Šimanovou, bytem Barvířská 47, Vodňany II, PSČ 398
01, a městem Vodňany.
Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti inženýrské sítě na stavební parcele dle KN p. č. 284/1
v k. ú. Vodňany s právem strpění umístění kabelu
veřejného osvětlení a právem přístupu k němu za
účelem opravy a údržby.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně dle sazebníku
pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva, tj. 1.500,- Kč + DPH.
18. Zastupitelstvo města, u vědomí událostí posledních týdnů v Ukrajinské republice
a zvláště na Krymu a v hořké zkušenosti s okupací
naší vlasti vojsky Varšavské smlouvy v r. 1968, doporučuje starostovi města vyvěsit na budově MěÚ
ukrajinskou vlajku, po dobu 1 týdne, jako symbol
účasti a podpory Ukrajinské republice v zápase za
svobodu a nezávislost.
USNESENÍ Z XXIII. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VE VODŇANECH
KONANÉHO VE STŘEDU 26. BŘEZNA 2014 OD 14:30 HODIN
VE VELKÉ ZASEDACÍ SÍNI MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VODŇANECH
1. Zastupitelstvo města souhlasí s podáním projektových žádostí do 31. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, oblast podpory
1.5 Rozvoj místních komunikací a s realizací projektů:
1) Rekonstrukce místní komunikace – lokalita
č. 1 – Újezd,
2) Rekonstrukce místní komunikace – lokalita
č. 2 – Pražák,
3) Rekonstrukce místní komunikace – lokalita
č. 3 – Železňák a Benďák,
4) Rekonstrukce místní komunikace – lokalita
č. 4 – Novák a Kuršů, a schvaluje zajištění finančních
prostředků v rámci rozpočtu města na stoprocentní
předfinancování projektů ve výši 18.022.482 Kč včetně DPH celkových výdajů projektu.
NÁZORY ZASTUPITELŮ
Vážení čtenáři, dovolujeme si Vám představit
novou rubriku s příznačným názvem „Názory zastupitelů“, která byla v našem Zpravodaji otevřena a
jejímž prostřednictvím reagujeme na loňskou změnu tiskového zákona. Vaši zastupitelé zde mohou
uveřejnit své příspěvky, které zde v duchu objekti-
vity a vyváženosti poskytovaných informací rádi uveřejníme.
Nově byly přijaty Zásady pro vydávání Zpravodaje města Vodňany (dále jen „zásady“), které ve své
podstatě písemně zakotvují dosavadní praxi. Všichni zastupitelé byli s těmito zásadami již seznámeni
a také je obdrželi v písemné podobě. Pro ostatní
zájemce z řad veřejnosti jsou k dispozici k nahlédnutí na našich webových stránkách nebo v tištěné podobě u tajemníka Městského úřadu a v Městském kulturním středisku Vodňany.
Redakční rada Zpravodaje
MOC V NESPRÁVNÝCH RUKÁCH, NEMOC PRO CELÉ MĚSTO
Vážení spoluobčané, v lednovém čísle Zpravodaje města jsem vás informoval o změně tiskového
zákona a možnosti informovat vás o dění ve městě z pohledu opozičního zastupitele. Pokusím se proto
seznámit vás touto cestou s některými problémy města za uplynulé období.
Na prosincovém jednání zastupitelstva města 9. 12. 2013 byl schválen rozpočet města pro rok 2014.
Přestože padaly různé dotazy na některé oblasti rozpočtu, v mnohdy na ně nebylo vůbec reagováno. Při
předkládání rozpočtu byla přítomným sdělena informace, že od nového roku bude možnost podívat se na
„rozklikávací“ rozpočet města. Na internetu jsou přístupné stránky http://www.rozpocetobce.cz/ a lze se
tedy podívat a porovnat některé položky rozpočtu našeho města s položkami jiných srovnatelných měst
v Jihočeském kraji. Pro informaci jsem stáhnul některé položky a seřadil je do tabulky. Porovnání je s roky před
nástupem strany „Vodňany pro změnu“ do vedení naší radnice. Předpokládám, že si dokážete sami udělat
úsudek o tom, kam mizí prostředky z rozpočtu města a proč na některé věci v rozpočtu města nezbývá.
V tabulce jsou porovnána dvě města a to město Vodňany s městem Blatná z hlediska výdajů na
jednoho obyvatele ve vybraných letech a ukazatelích tak, jak si je možné je prohlédnout na výše uvedených internetových stránkách.
V celkových výdajích jsou čísla velmi zajímavá
a jako příklad uvedu výdaje na veřejnou správu:
- v roce 2009, město Vodňany vynaložilo
30 230 490,- Kč, naproti tomu Blatná 37 923 350,- Kč, což je o 7 692 860,- Kč více
než Vodňany.
- v roce 2012, po nástupu volební strany „Vodňany pro změnu“ v čele s Ing. Blaščákem, vynaložilo město Vodňany 47 316 790,- Kč, naproti tomu město Blatná 37 270 250,- Kč,
což je o 10 046 540,- Kč méně než město
Vodňany.
Tak by se dalo pokračovat i v některých dalších oblastech a porovnávat je i s jinými městy
srovnatelné velikosti. Myslím si, že údaj o vynaložených prostředcích na veřejnou správu je jedním z nejvíce sledovaných a můžete si sami udělat obrázek, kde se vynakládá nejvíce prostředků, které však nic mimořádného do města nepřináší. Zcela jistě by se nechaly tyto peníze užít
někde jinde a účelněji. Je to ta změna, kterou
přinesla do města po volbách v roce 2010
volební strana „Vodňany pro změnu“? Přinesla
podobných změn „k lepšímu“ více? Odpovědět
si může každý občan sám.
Václav Heřman – zastupitel zvolený za Stranu
venkova - spojené občanské síly.
JE TO ZÁMĚR, NEBO NEVĚDOMOST?
Vážení a milí, na jiném místě tohoto Zpravodaje najdete podrobnější informaci o tom, proč je
zavedena rubrika „názory zastupitelů“. Mnozí z nás již slyšeli ono okřídlené, že ke stejnému cíli
lze dojít různými cestami. Napomáhá tomu i tříbení
názorů a úsudků, které vychází ze směru uznávajícího existenci více názorů.
Musím se přiznat, že jsem byl překvapený,
když jeden z iniciátorů zrušení vydávání Vodňanských novin v únoru 2006, které byly vydávány
radnicí prostřednictvím Městského kulturního střediska a ve kterých byly uveřejňovány příspěvky
odrážející mnohost a četnost názorů, nyní tak
vehementně poukazuje na novelu tiskového zákona. Přitom tato novela pouze uzákonila to, co
občanské sdružení „Oživení“ doporučovalo a pro-
sazovalo při vydávání radničních periodik od prosince 2006. Tehdejší radnice měla téměř čtyři
roky na to, aby to zavedla a umožnila. Nestalo se,
jak víme nic.
Nyní k článku pana Heřmana, jehož hlavním
mottem je poukázat na výši nákladů vynakládaných
na veřejnou správu v našem městě ve srovnání
s městem Blatná. Nic proti tomu, ale to by muselo
mít město Blatná stejnou organizační strukturu jako
naše město, nebo naopak. Bohužel není tomu
tak. V organizační struktuře našeho úřadu je např.
od 1. 8. 2011 zařazeno bytové hospodářství, kdežto Blatná má bytové hospodářství pod technickými službami atd. Není bez zajímavosti, že se srovnávají náklady v roce 2009 a 2012.
Přitom se pomíjí náklady např. v roce 2008,
10
kdy naše město vykazuje náklady na veřejnou správu 44 954 500,- Kč a město Blatná 41 237 340,- Kč, v roce 2010 naše město 42 418 940,město Blatná 40 047 250,- Kč.
K nákladům našeho města za rok 2009 jen
tolik, že jsou nižší proto, protože jsme se stali
plátcem daně z přidané hodnoty a dostali jsme
vratku (odpočet při změně režimu za výdaje realizované v předchozích letech) ve výši 7 588 411,Kč. To si mohl pan Heřman zjistit na našem finančním odboru, ale to by se do celkového vyznění
článku patrně nehodilo. Takže závěr, zda se jednalo o záměr, nebo o nevědomost si učiňte každý
sám.
Ing. Viktor Blaščák
starosta
VODŇANSKÉ RYBÁŘSKÉ DNY 2014
Až budete číst tyto řádky, bude už zbývat méně
než 30 dní do vypuknutí již XXIV. ročníku Vodňanských rybářských dnů. To už se budou dolaďovat
pouze technické detaily, ale už nyní Vás můžeme
seznámit s tím, co jsme pro Vás na letošní rok
připravili. Přestože jsme s přípravou začali již v září
minulého roku, konečnou podobu získal program
až letos na konci března. Komplikace nám přinesl
zejména výběr headlinera letošních slavností skupiny Chinaski. Skupina tohoto charakteru se neshání
lehce, a když už se nám to podařilo, vše domluvilo
a přišla i potvrzená objednávka, zajásali jsme
a s radostí Vám to sdělili v tomto periodiku. Jaké
však bylo naše zklamání a rozčarování, když místo
potvrzené smlouvy nám z agentury přišlo sdělení,
že skupina Chinaski nepřijede. Nastal horečný týden, abychom se pokusili zajistit adekvátní náhradu. A já doufám, že se nám to podařila, a věřím, že
skupina BUTY vás také svým vystoupením potěší.
Kostra letošních slavností zůstává stejná, ale
přesto jsou zde některé změny, na které bych Vás
chtěl upozornit. Podařilo se nám dojednat přesun
výstavy HRY A HLAVOLAMY z víceúčelové haly do
2. patra obchodního domu Koruna, aby i tato akce
byla v centru celého dění a návštěvníci výstavy se
nemuseli obávat, že přijdou o nějakou část programu na náměstí. Dále jsme na sportovním areálu
Blanice vytvořili plnohodnotnou druhou stage (pódium), která nabídne po oba dva víkendové dny
program plný hudby a tance, jenž bude doplňovat
dění na hlavním pódiu na náměstí. Také rybářský trh
v posledních dvou letech doznává určitých změn.
Náměstí je rozčleněno do několika zón podle sortimentu nabízeného zboží, a protože trh nese název
rybářský, snažíme se, aby ryby a rybí produkty byly
na tomto trhu co možná nejvíce zastoupeny a měly
tam své místo. Také stále pracujeme na zlepšení a
zkvalitnění nabídky poskytovaného občerstvení.
Poskytovatelé této služby prochází výběrovým řízením, kde výběrovým kritériem není cena (je předem
známa), ale hodnotí se zejména nabídka sortimentu (kladen je důraz na nabídku ryb), hygiena a kultura prodeje a další. Naším cílem je, aby se návštěvníci našich slavností mohli chutně, dobře a kvalitně
občerstvit. Proto také ve výběrové komisi nejsou
jen zástupci organizačního výboru, ale také zástupci cechu rybářského a gastronomického.
Naši organizační partneři - Fakulta rybářství
a ochrany vod a Střední rybářská škola taktéž do
programu přispěli svými aktivitami a proto doufám,
že v tom množství akcí, které je připraveno a jejichž
seznam si můžete přečíst v programovém letáku,
jenž je přílohou tohoto zpravodaje, si každý najde
to své a snad i něco navíc. Popřeju všem organizátorům hodně zdaru, Vám aby se Vodňanské rybářské dny líbily a nám všem hezké počasí, aby všechny body programu mohly proběhnout tak, jak mají,
a Vy jste si je náležitě užili.
Ing. Michal Madar
Ředitel Měks Vodňany
PROJEKT „PÁLENÍ ČARODĚJNIC
V CSP VODŇANY“
Centrum sociální pomoci pořádá ve
středu 30. dubna 2014 v 15.00 h akci
s názvem „PÁLENÍ ČARODĚJNIC v CSP
Vodňany“, která se bude konat ve dvoře domova pro seniory (v případě nepříznivého
počasí se akce bude konat ve společenské
místnosti domova pro seniory). V rámci této
akce se budou opékat špekáčky. Občerstvení je zajištěno pro všechny účastníky. Akce
bude doprovázena hudebním vystoupením
harmonikářů p. Nečase a p. Hrdličky.
Akce je určena seniorům a osobám se
zdravotním postižením z Vodňan a okolí, které touto cestou srdečně zveme. Bližší informace získáte na tel. č. 383 382 625
p. Václav Viktora nebo osobně v Centru sociální pomoci Vodňany, Žižkovo nám. 21, Vodňany, kancelář sociálních pracovnic.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova a MAS Vodňanská
ryba.
“PLNÍME PŘÁNÍ SENIORŮM“ V CSP VODŇANY
Naše organizace se zapojila
do projektu „Plníme přání seniorům“, vyhlašovaného společností Sodexo Pass
ČR. Do konce února 2014 mohli senioři nebo
zařízení, pečující o seniory, posílat své přihlášky,
které byly přezkoumány hodnotící komisí, a ze
všech došlých přihlášek bylo vybráno 40 přání.
Mezi přáními v naší kategorii bylo vybráno i naše
přání v tomto znění:
Akordeon. To je náš sen. Nejen, že spojuje seniory a zaměstnance v našem domově, společné zpívání v doprovodu akordeonu je šťastnou chvílí a pohlazením. Nejoblíbenější píseň ?
\“Někomu tahle píseň stačí, aby se cítil o něco
mladší...\“ To je i naším nepsaným heslem.
Na všechna vybraná přání je v období 15.
4. do 30. 6. 2014 vyhlášena veřejná sbírka.
Přidejte se k nám a podpořte seniory žijící v domově pro seniory ve Vodňanech. Vyberte si naše
přání a přispějte na něj libovolnou částku. Sodexo ke každému vkladu automaticky vloží stejnou
částku a příspěvek tak bude dvojnásobný! Podrobné informace získají zájemci na internetových stránkách www.plnime-prani-seniorum.cz.
Za všechny seniory všem případným dárcům děkují
seniorky domova pro seniory ve Vodňanech.
11
CENTRUM SOCIÁLNÍ POMOCI VODŇANY UDĚLOVALO
DOBROVOLNÍKŮM „OCENĚNÍ JACOBA JACEBELA“
Ve Vodňanech byl špitál u starého hřbitovního kostela sv. Jana Křtitele, bohužel o jeho začátcích nemáme
zpráv. Nejstarší záznam je z roku 1414 v odkazu, který
učinil ve prospěch měšťan Jacobus Jacebel, který odkázal pro špitál dvůr se zahradami mezi dvory. Našemu
dobrodinci děkujeme za to, že tu stojí náš domov pro
seniory, který byl v průběhu staletí několikráte přestavěn. Byl vlastně takovým „prapředkem“ našich dobrovolníků, který jako ti současní dobrovolníci přinášel svými
činy nemocným a starým lidem „srdce na dlani“. Ocenění dobrovolníků proto nese jeho jméno.
Dne 27. března 2014 se z rukou pí. ředitelky CSP
Vodňany Mgr. Bc. Daniely Davidové předávala „Ocenění
Jacoba Jacebela“, která jsou cenou pro obyčejné lidi,
kteří pro nás dělají neobyčejné věci. Cílem této akce
bylo poděkování za jejich dobrovolnickou činnost a prakticky tím podpořit i dobrovolnické aktivity. Ten den mohli
senioři domova ve skutečnosti, vidět naše dobrovolníky
pěkně pohromadě. Sváteční odpoledne nám také umocnila nádherná hudba Klarinetového souboru z Prachatic.
Protože spolupracujeme i s Dobrovolnickým centrem
ADRA z Č. Budějovic, byla také pozvána vedoucí této
organizace, pí. Bc. Jitka Chánová, která za svoji organizaci předávala trička s logem organizace. S touto organizací spolupracujeme teprve od 1. 1. 2013, a od tohoto
dne se nám povedlo rozšířit množství dobrovolníků na
úžasný počet osmi dobrovolníků. Celým odpolednem
provázela koordinátorka dobrovolníků paní Bc. Petra Trnková, DiS.
Sváteční nádech této akce, předaná Ocenění Jacoba Jacebela společně s dárky v podobě hrnečku
s logem města Vodňan a propagačního poznámkového
bloku přivedla nejednoho dobrovolníka, ale i seniora až
k slzám štěstí a pocitu překvapení, ale i naplnění
z dobře vykonaného díla.
Za CSP Vodňany ředitelka
Mgr. Bc. Daniela Davidová
KVĚTEN 2014
V pondělí 12. května ve 14.00 h
Svátek matek
Společenské posezení v rámci
Svátku matek, hra na harmoniku
s Václavem
V „zimní zahradě“ Domova
pro seniory
V pondělí 19. května ve 14, 00 hodin
Cestopisné povídání o putování
po USA
Beseda s pí. Havlínovou
V „jídelně“ Domova pro seniory
Horní řada zleva: dobrovolníci Monika Sajtlová, Ing. Marie Jůnová, ředitelka CSP Vodňany
Mgr. Bc. Daniela Davidová, Květoslava Čížková, vedoucí dobrovolnického centra ADRA Bc. Jitka
Chánová , Martin Hamáček, a koordinátorka Petra Trnková z CSP Vodňany.
Dolní řada: Klarinetový kvartet Prachatice
Foto: Václav Viktora
PROJEKT „SPOLEČNÁ SETKÁNÍ
V CSP VODŇANY“
Naší organizaci byl schválen projekt pod názvem
„Společná setkání v CSP Vodňany“, který bude realizován v období březen - říjen 2014. Během tohoto
projektu se uskuteční několik kulturních a společenských aktivit, které se budou konat ve dvoře domova
pro seniory.
Cílem projektu je navázání nových přátelských
vazeb a zvýšení zájmu veřejnosti o kulturní dění
v našem domově pro seniory. Do projektu budou
zapojeny různé zájmové skupiny od nejmenších dětí
z mateřských školek až po studenty středních škol.
Tímto bychom rádi povzbudili ostatní občany k vlastní
aktivitě za účelem zlepšení mezilidských vztahů a života seniorů v naší uzavřené komunitě.
V březnu bylo díky tomuto projektu také zakoupeno 6 ks venkovních laviček, které nám pomohou
nainstalovat mladí lidé z místní Římskokatolické farnosti. Tyto lavičky se zabudují do dvora domova pro
V úterý 27. května ve 14,00 hodin
Koncert Základní umělecké školy
Vodňany
V „zimní zahradě“ Domova
pro seniory
seniory, kde budou k dispozici pro všechny účastníky jednotlivých akcí.
První akce pod názvem „Vítání jara“ proběhla 15.
dubna 2014. Na této akci vystoupily děti ze ZŠ Alešova a proběhlo tradiční vítání jara. Výměnou zkušeností
o zvycích, které se konaly či konají na jaře, tak došlo
k propojení zkušeností seniorů a žáků. Předmětem
akce byla ukázka tradičních jarních oslav a rituálů.
V květnu proběhne další akce pod názvem
„V CSP to žije“, kde vystoupí děti z MŠ Smetanova –
podrobné informace budou uvedeny na plakátech.
Akce je určena seniorům a osobám se zdravotním postižením z Vodňan a okolí. Bližší informace
získáte na tel. č. 383 382 625 nebo osobně v Centru sociální pomoci Vodňany, Žižkovo nám. 21, Vodňany, kancelář sociálních pracovnic.
Projekt je realizován s finanční podporou
Jihočeského kraje.
DNE 18.4. 2014 OSLAVÍ NAŠE PRABABIČKA ANNA
HAZUKOVÁ S PRADĚDEČKEM VÁCLAVEM
HAZUKOU Z VODŇAN 55. VÝROČÍ SVATBY
- TZV. SMARAGDOVOU SVATBU.
Chtěli bychom jim touto cestou popřát ještě
další společná léta plná radosti! To vám k vašemu
úctyhodnému a krásnému výročí přeje celá vaše rodina
Termín bude upřesněn
Vystoupení MŠ Smetanova - „Vítání
jara“
v rámci projektu „Společná setkání
v CSP Vodňany“
Ve „dvoře“ Domova pro seniory
- bližší informace budou zveřejněny
na plakátech
„To je malé přání
pro dědu a babi.
A co že to dnes slaví?
Že je život baví.
Že je baví spolu
u jednoho stolu.
12
Co se vzali - jak to letí,
dospělé jsou (nejen)
jejich děti.
A než se člověk otočí,
mají 55.výročí.“
Mateřské
centrum
DUHA
PROGRAM KVĚTEN 2014
PONDĚLÍ
08.00 – 11.30 Klub maminek a dětí od půl roku do 2 let
09.30 - 10.30 Říkanky, písničky, hra na klávesy
14.00 – 16.00 Volná herna pro maminky a děti
AKCE
ÚTERÝ
08.00 – 11.30 Klub maminek a dětí
09.30 – 10.30 Skopičiny oslíka Matěje – říkanky, skákanky
a jiné osloviny vede pí. Bednaříková
14.00 – 16.00 Sportovní odpoledne pro děti a maminky
STŘEDA
08.00 – 11.30 Klub maminek a dětí od 1 roku do 3 let
09.30 – 10.30 Říkanky, písničky, cvičení, tvoření
14.00 – 16.00 Kreativní odpoledne pro maminky a děti
tvůrčí činnosti - malujeme, lepíme, stříháme,
modelujeme
STŘEDA 14. 5.
SPOLEČNÉ VÝTVARNÉ DÍLO
LEKTORKA P. KRAUSEOVÁ
OD 9.30 V MC DUHA
STŘEDA 21. 5.
JAK VYBRAT SPRÁVNĚ BOTY
PRO DĚTI ANEB OBUVNICKÉ
MINIMUM
LEKTORKA P. TOPKOVÁ
OD 9:30 HODIN V MC DUHA
ČTVRTEK 29. 5.
JEDEME VLAKEM DO BAVOROVA
BUDEME HLEDAT POKLAD
ČTVRTEK
08.00 – 11.30 Klub maminek a dětí do 4 let
15.00 – 17.00 Kurz anglického jazyka pro maminky
- pokročilé
PÁTEK
08.00 - 11.30 Klub maminek a dětí - volná herna
13.00 - 14.00 Zábavné odpoledne pro maminky a děti
PO CELÝ ŠKOLNÍ ROK 2014 – 2015 BUDE PROBÍHAT KONVERZAČNÍ KURZ ANGLICKÉHO
JAZYKA
KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA PRO MAMINKY
Informace: MC DUHA při MěKS Vodňany: Tel.: 383 383 107, E-mail: [email protected]
Možnost hlídání dětí v MC DUHA při potřebě matky (případně i s dalším dítětem) odejít
k lékaři, nebo na úřady města. (Nutno doložit)
PODĚKOVÁNÍ
ZAMĚSTNANCŮM MaG
VODŇANY
Na dobré se rychle zvykne. My ve škole jsme si
zvykli, že kdykoli potřebujeme nějak pomoci, zejména co se týká informací o regionálních dějinách,
o slavných osobnostech našeho města, o význačných památkách a podobně, máme po ruce instituci vždy ochotnou pomáhat. Je to naše vodňanské
Městské muzeum a galerie pod vedením Mgr. Jitky
Velkové.
Naposledy všechny třídy našeho 2.stupně okusily pohostinství galerie letos v březnu, kdy jsme
využili nabídky navštívit výstavu o první světové válce,
spojenou s průvodním slovem J.Velkové, s promítáním dokumentů a s vypracováním pracovních listů.
Za to vše dohromady děti zaplatily ohromujících
5 korun českých, tedy částku, za kterou jinak pořídíte maximálně tu tužku, kterou jsme tam psali.
Je jasné, že šesťáci nemají takový rozhled jako
deváťáci. Galerie pro ně tudíž pracovní listy upravila.
Nebo by se nám hodilo přijít během polední pauzy?
Galerie nám vyšla vstříc. Což takhle návštěva v pondělí, kdy mají takovéto instituce už z principu zavřeno? Žádný problém, jen přijďte...
Celý program byl perfektně připraven. Kdybychom měli třeba pět hodin času, mohli jsme je strávit zajímavě a smysluplně. Dostalo se na každý dotaz, každému nesmělému připodotknutí či jen výrazu nepochopení byla věnována pozornost.
Program působil i na citovou stránku. Děti viděly jména svých příbuzných na náhrobcích rozsetých po širokém okolí Vodňan. Prohlížely si fotografie, pokoušely se číst vystavené dopisy. J.Velková
jim názorně ukázala, jak si díky internetu mohou
přiblížit místa bojů či hřbitovy padlých.
Pro ty starší z nich byla asi největší peckou
úvodní věta: „Kdybyste tady ve vašem věku seděli
na počátku války, do jejího konce byste už stihli
narukovat...“
Přiznám se, i pro mne byla návštěva výstavy
silným zážitkem, stejně tak pro mé kolegyně. Děkujeme za profesionální přípravu programu, za vstřícnost a nekonečnou trpělivost.
Dagmar Šmídová, ZŠ Bavorovská
Střední odborné učiliště
služeb Vodňany
Program pro mateřská centra
Zeyerovy sady 43/II,
389 01 Vodňany
tel: 383 390 516
e-mail:
[email protected]
www.sousvodnany.cz
Střední odborné učiliště služeb Vodňany nabízí na školní rok 2014/2015 místa v tříletých učebních oborech s výučním listem.
Pro žáky učebních oborů Strojní mechanik - Zámečník a Zahradník vyhlásilo
Město Vodňany stipendijní program.
23-5
1-H/0
1 Strojní mechanik
23-51-H/0
1-H/01
- ŠVP Zámečník
41-52-H/0
1 Zahradník, zahradnice
1-52-H/01
29-54-H/01 Cukr
ář
ářk
Cukrář
ář,, cukr
cukrářk
ářkaa
65-5
1-H/0
1 Kuchař-číšník,
65-51-H/0
1-H/01
kuchařka-servírka
65-5
1-E/0
1 Stravovací a ubytovací služby
65-51-E/0
1-E/01
– ŠVP Kuchařské práce
Zájemce o uvedené obory zveme k návštěvě, návštěva je možná též po telefonické
domluvě na č: tel. 383 390 516.
8. výročí svého trvání oslavil Mateřské centrum Duha při MěKS Vodňany.
Foto: Olinka Nováková
13
AMERIČANÉ NA TRIVISU
14. březen, den, kterého jsme se už dlouho
nemohli dočkat. Nebo alespoň ti odvážlivci, kteří se
zapojili do zajímavého projektu, který zorganizovala
a domluvila naše angličtinářka, paní učitelka Martinovičová. Jednalo se o výměnný víkend s americkými
studenty. Jak to celé probíhalo?
Nastal pátek dopoledne a studenti čtvrtého ročníku šli vyzvednout na nádraží své americké kolegy.
Honza, jakožto rodilý Vodňaňan a dobrý angličtinář,
provedl celou výpravu po městě, které všem náležitě
představil. Poté jsme se šli podívat na hodinu sebeobrany. Američtí studenti valili bulvy. Budoucí maturanti je následně provedli po celé škole, každý řekl
něco o akcích, které Trivis pořádá, představili jsme
jim, co všechno se školou děláme a podnikáme.
Nejvíce se jim líbila střelba z laserové zbraně, kterou
si vyzkoušeli na vlastní kůži. Po té jsme jim ukázali
naše interaktivní učebny a usídlili se v angličtině.
Tam jsme se navzájem představili, řekli jsme si, co
kdo studuje, jaké má koníčky a odkud pochází. Dále
probíhala živá diskuze ve smyslu porovnání života
u nás a v Americe. To vše samozřejmě v anglickém
jazyce.
Američtí studenti se zúčastnili vyučování druhého a třetího ročníku, a to hodiny angličtiny. Tam probíhaly dialogy ve dvojicích, vždy Angličan a Čech.
Mohli jsme si tak vyzkoušet, jak se domluvíme
s rodilými mluvčími, kteří nerozumí česky. Teď už
doopravdy víme, na jaké úrovni naše angličtina je.
Určitě nás to motivuje k dalšímu studiu, abychom se
příště domluvili ještě lépe!
Odpoledne se Američané seznámili se studenty, u kterých měli o víkendu bydlet. Společně jsme
pak všichni šli na oběd k Soudku, kde všem chutnaly hlavně rybí speciality. Potom jsme se odebrali do
výzkumného rybářského ústavu, kde jsme si vyslechli
zajímavou přednášku v angličtině. To bylo poučné
nejen pro naše cizince, ale i pro nás samotné. Navíc
jsme si zase o něco rozšířili naši slovní zásobu.
Odpoledne jsme se za krásného počasí prošli
okolo vodňanských rybníků. Během procházky se
třeťáci blíže seznámili se svými novými kamarády, povídali si o životě mládeže v USA i u nás, a zjišťovali tak,
s kým budou vlastně trávit celý víkend. To už však tak
trochu tušili, protože se už týden předem seznamovali prostřednictvím e-mailů. Teď se ale všichni konečně poznali osobně a padli si do noty. Mezi americkými studenty byli lidé z celých USA, z Kalifornie,
Ohia, Texasu…
Na večer jsme se vydali do restaurace Na Radosti, kde jsme měli připravené oslavy masopustu, což
mělo být hlavní téma celého víkendu. Na to se Američané těšili nejvíce! Na seznámení s našimi tradice-
mi. Holky ze třídy přinesly domácí bábovky, buchty
a zelňáky, paní učitelka Martinovičová zase zabijačkové dobroty a napečené koblihy, a mohli jsme se
pustit do velkolepé masopustní hostiny. Američané
byli nadšeni. Paní učitelka měla pro všechny připravené bílé škrabošky, abychom si mohli namalovat
a nazdobit karnevalové masky podle svých představ. Tak jsme si malovali, anglicky si povídali nejen
o českých masopustních tradicích a celý večer
jsme se všichni krásně bavili. Porovnávali jsme tradice a zvyky u nás a v Americe, ale i v samotných
rodinách.
Nakonec si každý odvezl domů svého Amíka,
ukázal mu pokojíček a ubytoval ho na víkend. Náhradních domovů si ale stejně nikdo moc neužil,
protože jsme všichni měli připravený bohatý program na sobotu. Budějovická skupinka ukázala
Amíkům Holašovice, Český Krumlov s prohlídkou
zámku a Zlatou korunu, kde probíhaly masopustní
průvody. Americká návštěva byla jako VIP hosté.
Domácké masky je hostily českými specialitkami
a naši cizinci si to užívali a byli nadšeni českou
pohostinností. Dokonce využili i své masky, které si
vyrobili v pátek, a náležitě se jimi vymódili.
Písecká skupinka zase jela na Hlubokou, navštívila ZOO a prohlédla tam zámek. Někteří dali přednost modernější zábavě, vyrazili na laser game v Písku a pak i na místní masopustní průvod. Neminula je
ani vycházka do okolí Písku a na vyhlídku Jarník.
Večer se Písečáci sešli v oblíbeném trivisáckém baru
i s dalšími studenty naší školy napříč všemi ročníky.
Tam jsme ukázali Amíkům, jak se tady bavíme, jak se
u nás paří. Americké studentky se staly středem
pozornosti a nejen ony si večer skvěle užily.
V neděli v devět ráno byl společný přejezd
vlakem do Budějovic. Nejdříve jsme vyrazili na Budějovické náměstí, kde paní učitelka řekla „našim“
Amíkům něco o historii a architektuře Českých Budějovic. Pak jsme prošli nejzajímavější místa v okolí
náměstí včetně Piaristického náměstí. Paní učitelka
nám vyprávěla o tajemných pověstech a mýtech
týkajících se dávné historie a nejstarších budov
v ČB. Byly to zajímavé informace jak pro Američany,
tak i pro nás, české studenty. Nové bylo i to, že
jsme vše slyšeli v angličtině.
Na oběd jsme zašli do Mastných krámů na svíčkovou, kterou si u nás už Američané stihli zamilovat.
Během oběda naše návštěva hodnotila, jak jim české rodiny dobře vařily a jak mohli ochutnat spoustu
skvělých typických českých jídel. Poté následovala
prohlídka pivovaru Budvar, kde jsme nepřišli ani
o ochutnávku piva. Všichni jsme byli nadšeni. Pak
už následovalo jenom loučení a naše milá návštěva
odjela do Prahy. Ještě před jejich odjezdem jsme si
stihli vyměnit e-maily, abychom se mohli domluvit na
další setkání. To proběhlo hned za tři dny, když
jsme jeli s paní učitelkou Martinovičovou do Prahy
na anglické divadlo. Tím to ale neskončilo! I nadále
si s našimi novými kamarády píšeme na Facebooku
a těšíme se, že se zase brzy potkáme.
Adriana Martinovičová,
foto Ing. Jitka Hamáčková
STUDENTI TRIVISU
VODŇANY, s. r. o. NA 2.
MÍSTĚ V REPUBLICE
V prosinci minulého roku z iniciativy Střední
školy diplomacie a veřejné správy s.r.o. v Mostě se
uskutečnila celostátní dvoukolová soutěž středních
škol se zaměřením na bezpečnostně právní činnost
pod názvem „Právní minimum“, do které se zapojilo celkem 14 škol. Soutěž probíhala v rámci systému Moodle jako konstruktivistického přístupu ke vzdělávání.
Z jednotlivých ročníků středních škol uvedeného směru byla vybrána tříčlenná družstva, která
v prvním kole odpovídala na otázky týkající se všeobecné právní teorie a zejména správního práva.
Do druhého kola, které se konalo ve dnech 20.
– 25. ledna 2014, postoupilo z každé školy vybrané
tříčlenné družstvo, jehož úkolem byla kompletní analýza konkrétního zadaného trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb. (trestní zákon) a zákona č. 41/
2009 Sb. (trestní řád). Praktický úkol byl poměrně
náročný a spočíval v rozboru skutkové podstaty trestpokračování na 15. stránce
14
ného činu, tedy objektu jako chráněného společenského zájmu, samotným jednáním pachatele jako
objektivní stránky, subjektu – pachatele trestného
činu a stránky psychické, tedy subjektivní, což může
být jednání úmyslné (dolózní) nebo neúmyslné
(culpózní). Úkolem bylo rovněž vyhodnocení případné návaznosti na další trestnou činnost pachatele
s odkazem na využití poznatků právní logiky a kriminalistické taktiky.
Vyhodnocení soutěže v rámci republiky bylo
provedeno nezávislou komisí, jejímiž členy byli mimo
dalších i advokáti s praxí v trestním právu. Studenti
4. ročníku TRIVIS Vodňany, s. r. o.
Jan JÍROVEC, Martin KUKRÁL, Michal KUDA,
se umístili celkově na 2. místě, tak ještě zvládnout
úspěšně maturitu a šťastný krok do života…
Pro informaci je uvedeno pořadí 1- 3.
I. místo - Střední policejní škola ministerstva vnitra,
Holešov,
II. místo - TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní
Vodňany, s. r. o.,
III. místo - Střední škola diplomacie a veřejné správy
s.r.o., Most, TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní
Ústí nad Labem, s. r. o.
JUDr. Miloš Hamáček
Foto: Ing. Marie Veselá
DÁNSKO? TAK TAM JSME TAKÉ BYLI!
Z bohaté nabídky evropských zemí, které mají studenti Gymnázia Vodňany možnost navštívit v rámci
programu Comenius, padla tentokrát volba na zemi s bohatou vikingskou historií, s nejstarší vlajkou na
světě a s velmi rozvětvenou královskou rodinou v čele s královnou Margrethe II. – Dánsko. Toto nevelké
království rozkládající se na Jutském poloostrově a 443 ostrovech nás přivítalo počasím poněkud větrným,
nicméně na tuto roční dobu neobvykle teplým.
Výměnný pobyt se uskutečnil v době od 1. – 8. 3. 2014 na základní škole Ostbirk Skole, v nevelkém
městečku Ostbirk, vzdáleném asi 40 km od druhého největšího města Dánska – Aarhusu. Tématem
projektu je již druhým rokem jídlo, a proto i týden strávený v této severské zemi se nesl v duchu chutí,
dánských lahůdek, místních specialit a způsobu stolování, které jsou odlišné od těch, co známe z České
republiky. Pro žáky a studenty ve věku 13 – 17 let byl připraven vskutku bohatý týdenní program.
VÝSTAVA TOMÁŠ GARRYGUE
MASARYK A ARMÁDA
U příležitosti 100. výročí začátku první světové
války proběhla na Gymnáziu Vodňany ve dnech
19. - 21. března 2014 výstava Tomáš Garrygue
Masaryk a armáda. Putovní výstava, které prochází
naší republikou, se zabývala legiemi, československou armádou a jejich úloze při vzniku Československa. Díky výstavě měli žáci možnost blíže poznat osobu našeho prvního prezidenta Tomáše
G. Masaryka. Výstava proběhla díky podpoře Československé obce legionářské a pana Jaroslava
Pospíšila z Písku.
Mgr. Michael Sekyrka
VÝJIMEČNÝ
VŠESTRANNÝ TALENT
První den byli velmi vřele přivítáni ve škole a v úvodní prezentaci se dověděli spoustu zajímavých
informací o Dánsku i o městě, které se stalo na týden jejich druhým domovem. V následujících dnech se
například stali filmaři a „natočili“ krátký film o celosvětovém plýtvání jídlem nebo měli na vlastní kůži možnost
využít své teoretické kuchařské znalosti a ve velmi dobře vybavené školní kuchyni se proměnili v kuchaře
a navařili jídla typická pro dánskou kuchyni. A co si navařili, to si i snědli. Všichni si vedli opravdu velmi dobře
a jídla, která byla servírována, byla velmi chutná .
Ale nebyla to pořád jenom práce. Žáci z Ostbirku si pro naše studenty připravili i sportovní aktivity –
miniturnaje ve vybíjené a v kopané. A jako třešnička na dortu se uskutečnily dva výlety. První byl tematicky
spojen s motivem projektu – navštívili jsme nejmodernější, v Evropě největší , nejproduktivnější, nejvíce
prosperující a světově proslulý koncern na zpracování vepřového masa – Danish Crown. Studenti měli
možnost projít tento kolos, nahlédnout pod pokličku různých oddělení a výrobních linek a vidět celý
zpracovatelský proces na vlastní oči, což byl pro některé zážitek na celý život.
Na závěr týdne nás naši dánští partneři pozvali do druhého největšího města Dánska – do Aarhusu.
Milovníkům fotbalu není toto jméno neznámé , nicméně na své si zde přijdou obdivovatelé moderní
architektury , ale i dávné historie. Součástí tohoto 400 tisícového města je tzv. Old Town, který jsme
nemohli nenavštívit. Je to malá historická čtvrť, kde se vlastně zastavil čas. Domky zde jsou z různých
období a jsou svezeny z celé země. Můžete zde potkat historicky oblečené muže, ženy i děti, kteří s vámi
rádi prohodí pár slov a povypráví o starých časech.
pokračování na 16. stránce
Vanda Piačková, studentka čtvrtého ročníku nižšího stupně Gymnázia Vodňany vyhrála v letošním
školním roce okresní kolo olympiády z českého
jazyka a zároveň obsadila i druhé místo v olympiádě
z matematiky. Úspěch v takto odlišných předmětových olympiádách, tj. propojení humanitního talentu s talentem přírodovědným, je přitom naprosto
ojedinělou skutečností. Okresní kolo olympiády
z českého jazyka a literatury vyhrála Vanda navíc
ziskem plného počtu bodů, což představuje znovu
zcela mimořádný počin. V posledních pěti ročnících se to ještě nikomu nepovedlo. Všestrannost
talentu Vandy Piačkové a její mimořádné studijní
předpoklady jsou proto obdivuhodné.
PhDr. Martin Schacherl, Ph.D.,
ředitel školy, foto Mgr. Luděk Polák
15
Poté, co jsme se vrátili do současnosti, vyrazili jsme směrem k muzeu moderního umění Aros. Každý
si mohl udělat vlastní názor na různé druhy moderního umění, nicméně všichni se shodli, že tzv. Rainbow
Panorama, což byla duhová vyhlídka na střeše muzea, byla jedinečná a výhled na město byl úchvatný.
Poslední den našeho pobytu se nesl v duchu webových stránek a počítačů. Studenti spolu se svými
dánskými kolegy dávali své prezentace, recepty a poděkování na webové stránky, aby nám zbyla nějaká
památka po návratu domů.
Když jsme do Dánska přijeli, naši studenti vystupovali z autobusu velmi pomalu, svázáni studem
a obavami, co je v dánských rodinách čeká. Stud a obavy se brzy rozplynuly a naopak při odjezdu do ČR
nechtěli do autobusu nastoupit, neboť nechtěli své nové kamarády opustit. Odloučení však nepotrvá
příliš dlouho, protože už na začátku dubna přivítáme dánské žáky u nás, v naší škole, na Gymnáziu
Vodňany.
We are looking forward to you
Mgr. Milena Čejková, Mgr. Andrea Randáková
Foto: Martin Kofl a Mgr. Andrea Randáková
PANE ŘEHOŘI,
VY TO VIDÍTE...
Byl vodňanským rodákem a celý život zasvětil,
kromě svého holičského řemesla, práci s lidmi
a hlavně pro ně.
Mohli jsme ho vídat u jakékoliv kulturní akce,
sám hrál ochotnické divadlo, organizoval plesy, soutěže účesů, pracoval ve výboru fotbalového klubu,
připravoval setkání abiturientů, rodinné oslavy. Měl
rád, když se lidé kolem něho bavili a smáli.
GYMNÁZIUM VODŇANY SE ZAPOJILO DO
PROJEKTU EUREGIO.
14. 3. 2014 proběhlo v německém Freyungu setkání zástupců bavorských, západočeských a jihočeských
gymnázií, jehož náplní bylo společné plánování nového školního roku. Gymnázium Vodňany zastupovala
Mgr. Marie Karfíková. Díky programu Euregio dostane v příštím školním roce 22 českých studentů možnost
studovat na bavorských školách. Jedním z nich je také Antonín Trojan, žák současné sexty, který bude od
září studovat na partnerském Gymnáziu ve Zwieselu.
Marie Karfíková, foto: Lucie Dreher
Ano, řeč je o Karlu Řehořovi, který tento svět
před deseti lety opustil.
Neuvěřitelné na tom je, že jablko tentokrát
opravdu nepadlo daleko od stromu a v jeho šlépějích jdou i jeho dcery Petra a Martina, i vnuci Michal
a Daniel.
Pane Řehoři, Vy to sledujete...
Určitě ano. A daří se. Svědčí o tom akce jako
módní show účesů, představení Jakobydivadlo další generace vodňanských ochotníků, organizace
3. charitativního plesu Města Vodňany, vystupování
s pěveckým sborem Regina, pořádané akce sdružení Vodňany žijou a další a další.
Někdy se to tak povede a dobré vlastnosti předků
se dědí a naplňují. Myšlenka „nezištně tvořit pro lidi
a bavit je“ žije dál.
Pane Řehoři (taťko), děkujeme...
S láskou a úctou vzpomínají dcery s rodinami
MASÁŽE V ULIČCE
Dům dětí a mládeže
Strakonice,
Na Ohradě 417
386 01 Strakonice
Pobočk
ODŇANY
odádk
43/II, 389 001
1 VVodňan
odňan
obočkaa VVODŇANY
ODŇANY,, KKodádk
odádkoova 5543/II,
odňanyy
DDM zve opět všechny nejmenší a jejich rodiče na:
MIMIKLUB
Dopolední aktivní program pro nejmenší a jejich rodiče, plný hudby
pohybu, tvoření a společných aktivit…spojeno s návštěvou naší
minizoo
začínáme 16.4.2014 v DDM Vodňany
vždy ve středa 9:30 – 11:00 hodin
Cena: 30Kč
Tel: 383 382 372, [email protected]
16
Srdečně Vás zveme do nově
otevřeného masážního salonu
V Uličce 73, ve Vodňanech.
Otevíráme 7. května 2014
Přijďte si odpočinout, načerpat novou
energii, zažít pocit uvolnění a relaxace, vybírat můžete z těchto druhů masáží: klasické,
masáž lávovými kameny, horkými mušlemi,
havajskou masáž Lomi Lomi, relaxační
levandulovou masáž.
V květnu a červnu výhodná zaváděcí akce:
Při koupi dvou masáží jednoho druhu
dostanete třetí ve stejné hodnotě ZDARMA.
Zvýhodněné předplatné:
Kredit v hodnotě 2.000 Kč 10% sleva
Kredit v hodnotě 5.000 Kč 20% sleva
Kredit v hodnotě 7.000 Kč 30% sleva
(Kredit je přenosný, může ho využívat celá
rodina, platnost do konce roku 2014)
Otevírací doba: středa – neděle
8 – 20 hodin dle předchozích
objednávek.
Objednávky a bližší informace
na tel. 773 771 110 nebo na e-mail:
[email protected]
PODĚKOVÁNÍ
Vážení čtenáři,dne 15. 3. 2014 byly ve víceúčelové hale města pořádány dvě akce. Od 09.00
do 12.30 hod. proběhlo dětské sportovní dopoledne. Cílem byla, jako předešlé roky, prezentace sportovních klubů a neziskových organizací v našem
městě a v jeho místních částí široké veřejnosti.
Přítomní diváci se mohli seznámit s činností sportovních klubů i organizací, a děti si na vlastní kůži
vyzkoušely náročnost jednotlivých činností.
Dovolte mi velmi poděkovat všem přítomným sportovním klubům, neziskovým organizacím, vystupujícím a spolupořadatelům sportovního dopoledne
za velmi dobrou prezentaci svých klubů, oddílů
a pořadatelskou činnost. Příprava dětského sportovního dopoledne je pro všechny zúčastněné tak
trochu práce navíc. To si uvědomuji a ještě jednou
vám velmi děkuji.
Garantem dětského sportovního dopoledne
bylo město Vodňany. Snad se vám líbilo a užili jste si
příjemné dopoledne.
Druhou akcí bylo pořádání 3. Městského charitativního plesu. Zda se zdařil více či méně, posoudí nejlépe ti z vás, jenž se zúčastnili. Cílem pořádání této společenské akce je především prožít příjemný večer s přáteli. K tomuto plesu patří také
ocenění vybraných osobností z oblasti sportu
a kultury, které vrcholí předáním „ Ceny starosty
města “ starostou města. V letošním roce byli v kategorii Vodňanská naděje do 15 let v oblasti sportu dva ocenění sportovci - Jan Hoffman za TJ karate Vodňany a Richard Šimoník, úspěšný badmintonista Sokola Vodňany. Cenu Vodňanská naděje
15 – 21 let v oblasti kultury získal Jan Vavruška.
Kolektivem v oblasti sportu za rok 2013 se staly
reprezentantky ČR v metané Alena Kuzdřálová,
Markéta Lederhoferová a Ivana Pártlová. Kolektivem v oblasti kultury se stal divadelní soubor
Divadlo pod Plachtou. Jmenovitě Vladislav Klíma,
Karel Kříž, Jiří Líkař, Zdeněk Plachta, Jakub Plachta,
Zuzana Plachtová, Dušan Pouzar, Vratislav Tondr
a Martina Veselá. Osobností vodňanského sportu
se stala Markéta Lederhoferová, která byla také
ve Strakonicích oceněna za své sportovní výsledky
na slavnostním vyhlášení nejlepších sportovců Strakonického okresu.
Do síně slávy v oblasti kultury byl v letošním
roce uveden první starosta města po sametové revoluci v roce 1989, divadelník, pedagog a spisovatel pan PaedDr. František Zborník.
Dalším z cílů pořadatelů je podpořit z výtěžku
plesu vybraný záměr. Předloni šlo o oplocení dětského hřiště za kulturním domem. V loňském roce
byly finanční prostředky použity na zakoupení elektrického invalidního vozíku pro spoluobčana z Vodňan, který je po amputaci dolních končetin. V letošním roce bude finanční částka 48 500,- Kč
věnována na podporu rekonstrukce sportovní palubové podlahy ve víceúčelové hale. A věřte, že to
potřebuje. Hala je využívána na sport, kulturu i další
akce. Tedy slouží nám všem. Jsme si vědomi, že
finanční částka získaná pořádáním plesu, nezaplatí
celou opravu, ale jsme rádi, že můžeme prostou
prací přispět dobré věci.
Veškeré finanční prostředky na pořádání
3. Městského charitativního plesu byly získány od
sponzorů, přátel a kamarádů. Finanční zatížení městského rozpočtu na pořádání této kulturní akce bylo
0,- Kč.
Dovolím si opravdu velmi poděkovat spolupořadatelům dětského sportovního dopoledne
a 3. Městského charitativního plesu. Nedokáži zmínit jména všech, kteří pomohli při přípravě těchto
dvou akcí. Tedy jen krátce:
Děkuji volejbalovému oddílu žen pod vedením
Martiny Veselé, které si vzaly s kamarádkami na
bedra mnohé starosti, například ceny pro účastníky plesu, výzdobu sálu, předsálí atd., Ing. Michalu
Madarovi, řediteli Městského kulturního střediska,
Petru Novákovi z neziskové organizace Pavučina,
Tomáši Veselému za velmi výraznou pomoc s programem plesu, moderátorce dětského sportovního
dopoledne Mgr.Lence Grüntálové a Standovi Kortánovi.
Ludmile Plachtové velmi děkuji za předprodej
vstupenek, Aleši Dvořákovi za výraznou pomoc
s bannerem a tiskem, Gabriele Valentové za výrobu
„modrého z nebe“ pro sponzory plesu, Standovi
Chytilovi za přípravu občerstvení pro účastníky plesu, Bc. Evě Klucké a její dceři za pořadatelskou
činnost, osvětlovači Milanu Šílenému a zvukaři Miloši Kohoutovi za dobře odvedenou práci, Liboru
Zezulovi z firmy PTS Vodňany za přípravu materiálu
do tisku a mé ženě, jakožto i ostatním manželkám
a manželům pořadatelů, že nám to celé láskyplně
trpí.
Velké poděkování patří sponzorům plesu:
Generálním sponzorem plesu je tradičně firma
Čevak s.r.o.
Dalšími sponzory, kterým patří velké poděkování, jsou Protivínský pivovar Platan, expediční firma
CN Cargo s.r.o., Městské hospodářství Vodňany,
Prompt2servis v.o.s., Laminarmedica s.r.o., kadeřnictví K&M Řehoř, Fyzioterapie Jana Němečková,
Ekohron s.r.o. poradenství v oblasti účetní a daňové, Restaurace na Bavorovské pana Stanislava Chytila a také pan Zdeněk Hanus, nabídka teplých jídel
pro veřejnost. Mediálním partnerem 3. Městského
charitativního plesu bylo rádio KISS a Město Vodňany.
Na závěr si dovolím poděkovat všem účinkujícím, moderátoru plesu z rádia KISS a zvlášť velmi
děkuji dárcům cen pro účastníky plesu.
Přeji vám zdraví a pěkné dny.
Milan Němeček
Do síně slávy vstoupil PaedDr. František Zborník. Foto: Karel Burda
Dům dětí a mládeže
Strakonice,
Na Ohradě 417
386 01 Strakonice
Pobočk
ODŇANY
odádk
43/II, 389 001
1 VVodňan
odňan
obočkaa VVODŇANY
ODŇANY,, KKodádk
odádkoova 5543/II,
odňanyy
Zve všechny děti i rodiče na:
BAREVNÝ DEN DĚTÍ
PROGRAM: v rytmu barev budete moci procházet několik stanovišť a tvořit
barevné doplňky.
Po úspěšném splnění úkolů si sami vyberete odměnu.
PÁTEK 30.5.2014 na zahradě DDM Vodňany
od 14:00 – 17:00
HRACÍ KARTA: 20 Kč
AKCE JE FINANČNĚ PODPOŘENA MĚSTEM VODŇANY!
17
Koupím různé staré věci.
Drobnosti i hodnotné
starožitnosti,
pozůstalosti nebo sbírky.
Nabídněte – platba
okamžitě. Tel: 722 777 672
Středisko MEVPIS FROV JU
si pro širokou veřejnost
připravilo další sérii úspěšných
jazykových kurzů, tentokrát se
jedná o Letní intenzivní
jazykové kurzy angličtiny!
VÍce informací: www.mevpis.cz,
www.facebook.com/mevpis,
[email protected]
VODŇANSKÉ RYBÁŘSKÉ DNY 2014 NA FAKULTĚ RYBÁŘSTVÍ A OCHRANY VOD JU
Květen je každoročně měsícem Vodňanských
rybářských dnů. Nejinak tomu bude i v letošním roce,
kdy Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, jako jeden z pořadatelů
akce, nabízí zajímavý program nejen pro odborníky
z řad rybářů, ale i pro laickou veřejnost, zejména pro
rodiny s dětmi. Zázemí nově zrekonstruovaného Broků mlýna, ve kterém nyní sídlí Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany (MEVPIS), připravilo interaktivní program pro všechny generace.
V sobotu 17. května 2014 proběhne na všech
objektech fakulty ve Vodňanech Den otevřených dveří
(8 – 14 hodin). MEVPIS si pro zájemce připravil bohatý
program, při kterém mimo jiné bude možnost zažít
RoadShow na vlastní kůži, tedy seznámit se s vědou
zábavnou formou, dále provádět terénní testování vody,
zhlédnout preparované exponáty ryb a dalších živoči-
chů žijících v okolí vody, pro návštěvníky je připraveno
i několik krátkých filmů o přírodě. Ve 14:00 hodin pak
začne autorské čtení oblíbené dobrodružné knihy
pro děti „Kapřík Metlík“, jejímž autem je student FROV
JU Jan Opatřil. Najdete nás na adrese Na Valše 207,
Vodňany, vjezd a parkoviště jsou v ulici Říční, program
MEVPIS bude probíhat od 9 do 15 hodin.
Stejně jako v předchozích letech budete moci v
rámci Dne otevřených dveří navštívit i další pracoviště
Fakulty rybářství a ochrany vod JU, Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického, která jsou unikátní svým zaměřením a rozsahem nejen v České republice, ale i v celé střední Evropě. Návštěvníci budou mít
možnost prohlédnout si různé druhy ryb a raků, seznámit se s jesetery a dokonce navštívit moderně
vybavené laboratoře.
Pro letošní rok je, kromě tradičního stánku na
sobotním jarmarku, pro zájemce z řad odborných
i laických rybářů připraven seminář se zaměřením na
„Dravé druhy ryb“, který se koná ve velké zasedací
místnosti Městského úřadu ve Vodňanech od
15. do 16. května 2014. Srdečně zveme všechny
k účasti, v případě zájmu prosím kontaktujte Ing. Blanku
Vykusovou, CSc., [email protected]; +420 724 504 922.
Věříme, že Vás náš program zaujal a již teď se
těšíme na setkání s Vámi.
Adresy pracovišť FROV JU:
Děkanát FROV JU, ředitelství VÚRH – Zátiší 728/II,
Vodňany
Experimentální rybochovné pracoviště a pokusnictví Na Rechlích 1336, Vodňany
Genetické rybářské centrum - Nad Velkou Podvinicí
1337, Vodňany
MEVPIS FROV JU – Na Valše 207, Vodňany
Autorka článku: Klára Kovaříková
NAVRACET ZELEŇ KRAJINĚ
Zásahy cestářů do stromových alejí nebývají
vždy citlivé, někdy dokonce sporné. Jen při letošní
zimní sezóně byla při jejich údržbě podél cest vykácena řada pěkných stromů, někdy celých stromořadí, kdy mnoho poražených stromů bylo zcela zdravých. O tom svědčí pahýly pařezů – krásného svěžího zdravého dřeva. Výsadba nových dřevin, které
odedávna zdobily a chránily okolní cesty, není zdaleka tak intenzívní...
Jsme rádi, že můžeme navracet trochu zeleně
naší vodňanské krajině. Členové spolku KRAJINA
zahájili letošní činnost výsadbou mladých stromů
za městem. Sešli se o dvou březnových sobotách
po sobě. Podařilo se jich vysadit 149. Zejména javorů, ale i dubů a lip. Kéž se jim daří a přinášejí nám
všem radost a užitek.
Ani na Den Země nehodláme zahálet. V sobotu 26.4. v 17:00 se sejdeme k tradiční výsadbě
soliterního stromu, tentokrát u MEVPISu (Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany), tj. u bývalého Wolflů/Broků mlýna. Přijďte také!
Text a foto Robert Huneš
MALÍŘ JOSEF JAKŠÍ SE VYDAL OPĚT NA CESTU
V roce 2005 se podařilo zrestaurovat mimořádné dílo bavorovského rodáka Josefa Jakšího (1874 – 1908) obraz Stětí sv. Jana Křtitele ze sbírky Městského muzea a galerie Vodňany. Jedná se o rozměrnou malbu na plátně
- výrazné dílo českého symbolismu. Náročné restaurátorské práce provedli akademická malířka Jana Záhořová
a akademický malíř Tomáš Záhoř, manželé z Prahy. Malbu bylo potřeba nejen vyčistit, její defekty vytmelit a retušovat, ale především nejdříve postupně napařit a vyrovnat ji žehlením. Trhliny byly za tepla záplatovány. Čas ukázal, že
se vyplatilo vložit prostředky a práci do záchrany obrazu. Obdivoval ho při své návštěvě galerie již Mons. Prof. PhDr.
Tomáš Halík, Th.D., a předpovídal mu budoucnost v prezentaci českého umění. Mgr. Roman Musil, ředitel Západočeské galerie v Plzni, vybral toto dílo do souboru výtvarných prací pro putovní výstavu sakrálního umění s názvem
Neklidem k Bohu, která byla postupně uspořádána v Arcidiecézním muzeu v Olomouci (2006), v Západočeské
galerii v Plzni (2007) a v Galerii moderního umění v Hradci Králové (2012). Obraz z Vodňan byl pro pořadatele
i návštěvníky překvapením a v každé recenzi k výstavě mu byla věnována pozornost. Na základě tohoto úspěchu byl
zařazen také do výtvarného souboru českého umění pro výstavu Dekadence v českých zemích 1880 – 1914 v Belgii a tak v roce 2009 vystaven v Bruselu. V úterý 4. března t. r., v den 140. výročí narození autora Josefa
Jakšího, opět opustil svůj „domov“ a bude vystaven v Mezinárodním centru kultury v polském Krakově. Výstava
Symbolismus v českých zemích 1880 – 1914 se zde bude konat od 6. května do 7. září 2014. Následně bude
převezena do Olomouce a zájemci si ji budou moci prohlédnout v Muzeu umění v Olomouci od 5. listopadu 2014
do 22. února 2015. Obraz Stětí sv. Jana Křtitele sice patří mezi ozdoby vodňanské obrazárny, ale ani v roce 2015
si ho zde dlouho prohlížet nebudeme. V závěru toho roku se připravuje rozsáhlá výstava obrazů Josefa Jakšího
v galerii Dolní brána v Prachaticích, kam budou zapůjčeny obrazy bavorovského malíře také z Vodňan. Jeho dosud
víceméně opomíjené dílo si naší pozornost jistě zaslouží.
J. Velková
18
VÝSTAVA OBRAZŮ JOZEF VRÁBLA VE ZLATÉM SOUDKU
Od poloviny dubna nabízí své obrazy v restauraci Zlatý soudek ve Vodňanech slovenský výtvarník
Jozef Vrábel.
Jeho umělecké formování bylo v době dospívání nejvýrazněji ovlivněno učiteli na Střední lesnické škole
v Banské Štiavnici. Pro Jozefa Vrábla to byla zároveň doba intenzivního poznávání děl autorů jako Martin Benka,
Mirko Hanák či Vincent van Gogh. Jeho příští tvorbu však snad nejvíce „poznamenal“ Jan Hála, rodák z Blatné,
jehož vliv je patrný ve všech Vráblových olejomalbách z vesnického prostředí.
Období studia na lesnické fakultě Vysoké školy lesnické a dřevařské ve Zvolenu na přelomu 70. a 80. let
minulého století bylo vyplněno hledáním vlastního stylu, kdy Vrábel upouští od „hálovského“ popisného výtvarného vyjadřování, začíná experimentovat, do jeho děl proniká více volnosti a náladovosti.
V tvorbě Jozefa Vrábla sice převládají myslivecké motivy, jeho působení ve folklorních souborech je mu však
inspirací pro motivy folklorní a etnografické. Postupně v jeho tvorbě získává stabilní místo námět lidového tance,
věnuje se však také námětům z myslivosti prokládaným krajinou a zátiším. Profesionální dráhu nastoupil v rezortu
lesního hospodářství, a tak se jeho výtvarná činnost odehrává v tzv. neprofesionální sféře – je aktivním členem
Studia neprofesionálních výtvarníků při Kysuckém kulturním středisku v Čadci. Současně působí jako tanečník
a taneční pedagog ve Folklorním souboru Kysučan, je jeho choreografem a uměleckým vedoucím.
Jozef Vrábel se účastní regionálních, krajských i celoslovenských soutěží, na kterých získal mnohá ocenění. Sám se aktivně účastní organizování různých akcí a jeho výtvarná tvorba byla prezentována v regionu Kysuc,
na ostatním území Slovenska i v zahraničí.
Žije a tvoří v obci Podvysoká, na pomezí slovenských Kysuc a moravského Valašska.
Andrej Rády
18. ROČNÍK ZEYEROVÝCH VODŇAN
Již tradičně v dubnu, tentokrát ve středu
9. dubna 2014, se konal v našem městě již 18.
ročník Zeyerových Bosňan, který pořádá společně
Jihočeský klub Obce spisovatelů, Městská knihovna Vodňany, Městské muzeum a galerie Vodňany
a Město Vodňany.
Kolem deváté hodiny dopoledne se začali sjíždět do městské knihovny spisovatelé, kteé přivítala
ředitelka knihovny Eva Laudová a místostarosta Vodňan Pavel Janšta. Kolem desáté hodiny se rozcházeli všichni, společně se svými průvodci z řad
knihovny i galerie, na besedy do vodňanských škol,
ZŠ v Bavorově a besedu pro veřejnost v kavárně
Colombina v kulturním domě.
Po několika letech se podíval na besedu ve
Střední rybářské škole spisovatel, který stál také
u prvních krůčků Zeyerových Vodňan, Miroslav
Hule. Na gymnáziu přivítali studenti dvě nové tváře,
Kamila Maříka a Olgu Nytrovou. Základní školu
v Bavorovské ulici navštívili hned tři spisovatelé. Národku Jaroslava Pechová, 8. třídu pražská spisovatelka historických románů Zuzana Koubková
a 9. třídu českobudějovický František Niedl. Známý
pražský básník Jaroslav Holoubek a Hanka Hosnedlová, novinářka z Českých Budějovic, besedovali
v základní škole Alešova. Pravidelní účastníci - Jan
Bauer a Hynek Klimek - zavítali na střední školu TRIVIS a střední odborné učiliště. Ředitel bavorovské
základní škole si odvezl za žáky Ing. Jaroslava Čejku.
Novinkou letošního ročníku byla beseda pro
veřejnost v dopoledních hodinách. Uspořádali jsme
ji ve spolupráci s místní organizací Svazu tělesně
postižených. Všem přítomným se velmi líbila. Od
píseckého spisovatele detektivních příběhů a bývalého kriminalistu Ladislava Berana, se dověděli mnoho
zajímavého.
Po obědě jsme měli naplánovaný výlet do Plástovic, kde jsme se podívali na krásné štíty chalup
a pomník Jakuba Kubaty a viděli jsme se keramickou dílnu a na zpáteční cestě další krásné zbudovské štíty chalup, včetně statku Jakuba Kubaty.
Poslední bodem programu bylo večerní autorské čtení a předání literární ceny Zeyerův hrnek
třem odměněným. Program zpestřili žáci ZUŠ od
Evy Matouškové hrou na klavír – Nikol Krakovičová,
Alžběta a Markéta Tlapovy, Michaela Malá a František Mrvík a trio zobcových fléten Tereza Froydová,
Barbora Jandová a František Mrvík.
Zeyerův hrnek obdrželi Miroslav Hule za knihu
Povídky o rybách a lidech, Alena Schelová za knihu
Návraty do Bretaně a Jiří Hovorka za knihu Máš
cigáro?.
Ukázky ze svých děl přečetli Zuzana Koubková,
Miroslav Hule, Alena Schelová, Jiří Hovorka, Hynek
Klimek, Ladislav Beran a jako poslední vodňanský
Jan Bauer, který celé autorské čtení moderoval.
V roce 2214 jsme tedy přivítali v našem městě
14 spisovatelů, uskutečnili 12 besed a poslechli si
7 ukázek z děl autorů. Přijelo celkem 6 pražských
spisovatelů a 8 jihočeských autorů, 6 tváří bylo pro
Vodňany zcela cizích.
Libuše Petrášková
NOVĚ
Citlivě přizpůsobený funkční trénink.
Zdraví prospěšný způsob
harmonického rozvoje kondice a síly
vhodný od útlého věku dětí.
Zábavná a hravá forma cvičení,
hopsání a her na patentovaných
trampolínách, pod vedením školené
instruktorky (kategorie 5-7 a 8-12)
Pražská spisovatelka historických románů Zuzana Koubková.
Foto: Libuše Petrášková
19
www.gfit.cz O.D. KORUNA VODŇANY
“ SRDCEM K SRDCÍM “
CVIČENÍ PRO BÁTOLÁTKA
WWW.GFIT.CZ
PASÁŽ KORUNA VODŇANY 1. PATRO
S KAPREM JAKUBEM
KOLEM RYBNÍKŮ
Vodňanské hrátky pro malé i velké
Kdy: čtvrtek 1. května 2014, start
průběžně od 14 do 15 hodin, předpokládané ukončení celé akce do 17 hodin
Kde: start a cíl na základně na Rechlích
(bývalá plovárna)
Program: procházková trasa vede kolem
rybníků a je určena hlavně pro předškoláky v doprovodu rodičů nebo prarodičů
a pro mladší školáky, třídy, oddíly.
Na jednotlivých stanovištích budou děti
plnit jednoduché úkoly, za jejich splnění
dostanou v cíli drobné odměny.
Pořadatelé
Vodňanských hrátek pro malé i velké
(KLUB PAVUČINA, Infocentrum Vodňany,
Městské kulturní středisko Vodňany,
se těší na vaši účast!
www.vodnanskehratky.cz
Akce je finančně podporována grantem
města Vodňany
Na stole mi leží rozpis měsíčních plateb, z nichž by
neměl žádnou radost ani velmi dobře situovaný manažer
disponující finančními příjmy velmi štědře nad 50.000,Kč měsíčně. Hned opodál se na mne usmívá zamítavé
stanovisko finančního příspěvku jedné nejmenované instituce. Čeká mne ještě řada nelehkých úkolů a náš celý
tým kvalifikovaných instruktorů mnoho píle a práce,
abych směl říci, že náš sen je opravdu setrvale silnou
budoucností v podpoře zdraví a sportu pro každého.
Přesto však vím, že jsme opravdu na dobré cestě
a cítím silný pocit štěstí, radosti a hrdé pýchy, že jsem
společně s mojí manželkou učinil své rozhodnutí a přišel
Vám tento náš sen představit jako dvě zaklíněná G. Pro
mnohé z Vás již známé jako Double G FITNESS. Při
zhodnocení našeho rozjezdového období mohu s naprostou jistotou konstatovat, že je zde v širém okolí mnoho
báječných lidí! Hlavně těch, kteří dovedou projevit svůj
názor a kuráž. Nesedí doma, kde by jen nad něčím či
někým lamentovali, či si stěžovali a upadali v beznaděj.
Myslím takové super kluky a holky a bezvadné muže
a ženy, kteří se k nám přes veškeré své denní starosti
s úsměvy na rtech denně vracejí. Ti, jenž vědomě
a účinně pečují o své zdraví a kondici mnohdy i pokročilém věku. Nebo také ti, co přichází pravidelně prostě
tam, kde je to baví, cítí se tam fajn a nestydí se o svůj
dojem příjemně podělit. Za asi půl roku práce našeho
týmu registrujeme přes 400 klientů,z nichž se nejméně
dvě třetiny pravidelně a to s návštěvností mezi 40 - 50
klienty denně účastní různých lekcí v našem pestrém
programu. Chtěl-li bych dále pokračovat v nějaké silné
a líbivé reklamě, mohl bych právem použít i jiné pravdivé
pádné a optimistické údaje. Však neučiním tak. Ani
sebelépe promyšlený marketing nedokáže to, co učiní
Vaše vlastní srdce.
V dnešní době je nelehké podnikat a dá se říci, že
se jak já tak i má manželka řídíme v podstatě převážně
svým vlastním srdcem. Vím, že to může někomu znít
směšně, ale ony jakékoliv studie, nebo byznys plány
jsou v dnešní době o to více směšné a stejně jen v rovině hypotéz. Snad právě proto, že tomu věříme a Vy
nás často ze svých “ rozbušených srdcí “ denně zásobujete energií, jdeme pořád dopředu a jen tak se
nezastavíme !
Bylo by na od nás nejvýš hloupé počínat si
jakkoliv vypočítavě a krátkozrace, abychom od Vás
utržené finanční částky využívali sebestředně jen
a jen pro svou osobní soukromou potřebu, jak
tomu často v případech různých dosti neseriózních forem “melouchaření“ v tomto fitness světě
bývá. Tam totiž ve formě takovéhoto parazitizmu
nemohou a ani nechtějí investovat do jakéhokoliv
rozvoje a perspektivy. A to opravdu nemusíme
chodit daleko. Mojí vůlí, přáním i povinností zároveň je
vést náš tým k vytvoření setrvalého centra a klubu
fitness s veškerým náležitým servisem všem věkovým
kategoriím. Centra obsahujícího účinné kolektivní tréninky s odborným vedením. Na druhé straně také místa
dostupného individuálního trenérství našich mladých sportovních nadějí. Studia, které bude například kromě výživové a trenérské poradny vždy a nadále explozivně motivačním místem zábavy, odreagování a sportu. Také
však místem aktivit k posilování vůle jako dle mého
názoru nezbytného boje proti všem ostatním vlivům toto
veškeré negující. Přál bych si,aby tato má slova vzal
naprosto vážně docela každý! V případě, že se tak
nebude dít, pak máte právo přijít a vyčinit mi.
Když jsme spolu s manželkou zvažovali a naplňovali naše fitness vhodnými instruktory kladli jsme si jistě
nemalé požadavky. Hledali jsme do našeho týmu především jen takové, kteří umí a chtějí své lekce vést celým
svým srdcem, a svou práci vnímají jako radost, jako poslání. Ani to nebylo lehké a museli jsme skutečně silně
zatřást sítem, abychom oddělili takříkajíc zrno od plev.
Jako hl. trenér Double G FITNESS mající zodpovědnost
za celý tým Vám však mohu s potěchou garantovat, že
všichni naši současní instruktoři mají právě toto společné
a že ona zaklíněná G netolerují sebemenší odchylky od
naší filozofie. Snad právě proto jsem plný radosti, když
vidím, jak důležité je vždy ono vlastní podání a jak silný má
význam. Víte nemáme drahou a luxusní sportovní fitness
podlahu za statisíce, ale každý z našeho týmu má
každý den obrovskou chuť Vás potěšit a dát Vám pocit, že
jste skvělí! Šidíme Vás trochu na sprchách, jejichž výstavbu jsme byli nuceni odložit. Však nikdo z Vás ze žádné
sportovní lekce jistě neodejde suchý. V lekcích maminek
a jejich ratolestí Vám nedopřejeme vyhřívání od nožiček.
Ale docela jistě Vám naše instruktorka rozehřeje srdíčko
a mnohdy i to malinké, co ve Vás ještě také bije. Nehodláme Vám nikdy činit plané a falešné komplimenty, které
budou zásluhou Vašich dobře padnoucích drahých sportovních či konfekčních souprav. Hodláme však nahlas
chválit a všemi svými znalostmi a schopnostmi podporovat Vaše úsilí a skutečné změny! Tu a tam nám naši
rozesmátí klienti srdečně odpouštějí drobné chyby ve vedení či různorodých choreografiích. My zase na oplátku
ještě více srdečně nikdy nic neodpouštíme jim, protože
jedině překonávání je cestou k pokroku!
V poslední době mi jako trenérovi činí asi největší
radost, že mne nedávno oslovili rodiče jedné mladé talentované hráčky tenisu s tím, abych jí poskytl intenzivní
individuální trénink pro rozvoj rychlosti, síly a dalších
aspektů důležitých pro její zlepšování. Taková práce je
v první řadě velmi zodpovědná, ale také strašně silně
motivující v mém osobním růstu a zdokonalování mne
i našeho celého centra jako takového. Tedy díky za takové klienty a takové rodiče.
Nyní Double G FITNESS cílí a chce se i nadále
zaměřovat na děti a mládež. Těmto jsme se snažili vytvořit opravdu promyšlené a citlivě přizpůsobené funkčních
tréninky (Double G Trénink děti). Takové tréninky mají
šetrným, avšak velmi účinným způsobem, posílit tělesný
skelet dětí, zlepšovat jejich kondici a samozřejmě především jejich zdraví. Jde o naši vlastní tvorbu, kdy se snažíme využít zábavných prvků, v nichž děti provádějí běžné přirozené pohyby a cviky v určitých posloupnostech
a opakováních tak, aby byla dětská tělíčka zatížena
pouze v míře nutné pro přirozený a zdravý rozvoj jejich
konstituce a kardiovaskulárního systému. U starších
dětí chceme trochu přitvrdit, neboť takové potřebují větší
zatížení, a těmto chceme poskytnout v současnosti
nejúčinnější způsoby a formy vytrénování fyzičky tak, aby
byly schopné čelit jakékoliv výzvě a požadavkům v dalších etapách svého života, a to ať na poli sportovním, či
profesním. Pro malé neposedné “hopsálky“ jsme začlenili také Jumping Kids a Junior. Aby se zdravým a hravým
způsobem vydováděli chvíli jinde než doma?
Musím dát mé ženě zapravdu, když říká, že je zde ve
Vodňanech vskutku dobrá voda?, neboť na Vodňanské
rybářské dny konané v květnu letošního roku nás požádali měští zastupitelé o spolupráci při pořádání a tvorbě
programu. Tedy se již na Vás na všechny velmi za celý
náš tým těším.
S poděkováním všem našim klientům a čtenářům
Václav GEIER, hl. trenér Double G FITNESS, trenér kulturistiky, instruktor fitness a trenér osobního kondičního
posilování s mezinárodním osvědčením
Jsi společenský? Jsi hravý? Umíš to? Jsi zábavný? Baví tě to?
Jsi vůdčí osobnost? Tančíš rád? Chceš to předat dál?
DIVADLO DESKOVÉ HRY MODELÁŘ ŽONGLOVÁNÍ STOLNÍ TENIS
ŠACHY TANEC JAZYKY SPOLEČENSKÝ TANEC ????
- zda dobře ovládáš některou z těchto aktivit nebo můžeš nabídnout jinou pro děti,
mládež i dospělé, přijď za námi do DDM Vodňany
-máš možnost stát se vedoucím některého z těchto kroužků (finančně ohodnoceno)
Tel: 724 121 805, [email protected], [email protected]
20
PANU UČITELI S LÁSKOU A ÚCTOU
V sobotu 29. března 2014 nás opustil pan učitel
Mgr. Milan Chotaš ve věku 75 let. Odešel člověk, jehož
dlouholeté působení na základní škole v Alešově ulici
ovlivnilo výchovu několika generací žáků a které se jistě
do paměti těchto žáků vrylo nesmazatelně. Pan učitel
Chotaš, vyučující matematiku a fysiku, byl výraznou osobností této školy a s jeho odchodem jako by skončilo
jedno velké období. Byl jistotou tohoto ústavu, nezpochybnitelnou zárukou kvality výuky ve svých předmětech
a doslova živoucí legendou. Jeho majestátní postava,
nejčastěji v bílém plášti nebo stylovém svetru na knoflíky, byla nepřehlédnutelná. Když měl na starosti dozor
o přestávkách, plul v mírném předklonu chodbou, zdánlivě zamyšlen a zahloubán. Byl to ale pouze první dojem.
Dovedl mistrně klamat tělem. Svou pomalou, rozvážnou
chůzi dokázal náhle zrychlit, až nám zraky přecházely. Při
zkoušení opřen o židli s hlavou nakloněnou směrem k žákovi, působil, jako by zkoušení pro něj bylo nezáživným
zdržováním a slova žáků jako by pouštěl druhým uchem
ven. Byly to ale opět mimikry, úsporná mimika, jíž
v hodinách často užíval. Ale když se usmál, byl to nádherný úsměv. Jeho oči působící někdy unaveně nebo
lhostejně, se v mžiku dokázaly proměnit a šibalský záblesk naznačoval, že pan učitel chystá nějakou legrácku. Právě při zkoušení se tyto oči proměnily v rentgeny,
které zkoušeného zcela prosvítily (aniž by si toho dotyčný
všiml) a vždy naprosto bezchybně a neomylně rozpoznaly, kdy žák znalosti jen předstírá, kdy vaří z vody a kdy
skutečně látce rozumí. A obalamutit pana učitele nešlo.
Jeho vystupování samo o sobě budilo respekt. Při
hodinách si dovedl získat i zjednat pozornost žáků. Uměl
odměřovat. Věděl, kdy zvýšit hlas, kdy důležitou část
zopakovat, měl velice specifický smysl pro humor a jeho
žertíky, jimiž své hodiny kořenil, byly nádherné. Dovedl
žáky zničehonic překvapit. Výrokem, gestem, komickým
pohledem. Vymýšlel komická (a někdy až absurdně komická) zadání příkladů a úloh, nebo naopak suché příklady vysvětloval různými šprýmy a legráckami.
Pan učitel Chotaš měl své království ve Fysikálním
kabinetě a Učebně fysiky. Tam kromě různých obrazů a
podobizen géniů přírodních věd, stohů žákovských sešitů a opravovaných písemek, byla jeho početná knihovna,
v níž nebyly vyskládány jen staré učebnice a sbírky úloh
z matematiky a fysiky, z nichž sbíral inspiraci pro výuku,
ale i spousta titulů z oblasti jiných věd, o přírodě, ale
i o historii. Pan učitel Chotaš byl velmi sečtělý a šíře jeho
zájmů byla nepřehlédnutelná a záviděníhodná. Jeho schopnost orientovat se např. v historické problematice
a reagovat na řadu subtilních otázek historické vědy,
s nimiž mají sami historikové nemalé potíže, byla obdivuhodná. Nebyl tak jen výtečným fysikem a matematikem, ale skutečným učencem neztrácejícím schopnost
kritického pohledu i v jiném oboru.
Jeho fysikální království bylo křehké a pohádkové
zároveň. Učebnu fysiky opatroval úzkostlivě, osobně
opravoval poškozená zařízení, ovládal všechna tlačítka,
páčky a panely, kterými byla učebna poseta. Nejcennější
(pro nás) byl zadní sklad učebních pomůcek, jenž spravoval a z něhož vybíral ty pomůcky, které nám při hodině
předvede. Svým bílým pláštěm tak připomínal nejen vědce, který si odskočil z vědeckého ústavu učit děti fysice, ale i jakéhosi kustoda či kurátora „malého“ technického musea. Tyto okamžiky, kdy zaplul do skladu a zase
se vynořil, aby nám předváděl historické učební pomůcky, byly z jeho hodin ty nejkrásnější.
Měl velmi specifický styl výuky, dosti odlišný od
svých kolegů. Myslím, že už tím sledoval cíl, který si
zjevně ve výuce vytkl. Při všech hodinách, se snažil o to,
abychom se především naučili myslet. Věděl, že stejně
jako se setkáváme s přírodními zákony a poučkami, tak
se budeme v životě setkávat s jinými zákonitostmi. Chtěl
proto, abychom se naučili je chápat, rozebírat a zkoumat,
abychom jim porozuměli a naučili se je používat. Zcela
zásadně odmítal jakýkoliv automatismus a otevřeně pohrdal „šprkouny“, jak jim sám říkal. Vyžadoval od žáků znalost učiva, nikoliv pasivní, deklarativní, ale zcela praktickou. Zkoumal, zdali jsme učivo pochopili, a pokud ne, ptal
se proč. Nutil nás, abychom se zamýšleli, zda to, co se
učíme, má logiku, nebo nemá. A abychom si tento kritický
přístup přenesli do dalšího života. Neměl rád „prosté vegetování“ žáků, neměl rád duševní lenost, dovedl pochopit
limity jednotlivců, ale duševní lenost neodpouštěl. Byl přísným pedagogem, ale spravedlivým. Stejně jako „šprkouny“ opovrhoval primadonami a mazánky, kterým vždy od
plic vyjevil svůj názor na ně. Vyžadoval a zjednával si respekt, ale odmítal jakoukoliv servilitu nebo strojenost.
Úvodní pozdrav odbýval lhostejným: „Sedni.“ (Vždy v jednotném čísle.) Stejně lhostejným, jak lhostejně stáli
a tvářili se žáci, chápající úvodní povstání jako zbytečnou
formalitu a ne jako úctu vyučujícímu.
Zkoušel-li, vždy rozdělil zkoušení na dvě části,
v první se ptal, ve druhé dával prostor žákovi, který si
měl připravit nějakou pasáž z učebnice. Tím se jednak učebnice alespoň trochu upotřebila, jednak si
ověřil, jak žák čte a chápe text a jak nad ním přemýšlí.
Na samý závěr zkoušení, a to byla páně učitelova
libůstka, řekl: „Stačí.“ A hned řekl „známku“, vesměs
kolem čtyřky nebo pětky, i když byl výkon třeba na
jedničku. Žáka se zeptal, zdali má pocit, že to bylo
lepší. Chtěl, abychom se uměli sami ocenit, ne přeceňovat, abychom se naučili sami znát svou cenu. Pokud žák nesouhlasil, měl vysvětlit proč. Jestliže žák
mlčel, dal mu pan učitel otevřeně najevo, že jeho
nezájem se může v životě obrátit proti němu a oznámil konečný výsledek.
Jeho posice nebyla jednoduchá, neboť v době, kdy
nás měl na starosti, nebyla ve školství situace zrovna
růžová. Z učebnic mizely praktické příklady, učebnice
fysiky se proměnily spíš na knížky pohádek a vyprávěnek, které jen sem tam doprovázel nějaký ten vzoreček,
bez žádoucího vysvětlení. A tak musel pan učitel Chotaš
doslova suplovat učebnici fysiky, která se pro potřeby
PAMÁTKA NA VELKOU VÁLKU
Ministerstvo obrany ČR usiluje dle zákona
o válečných hrobech a pietních místech
č. 122/2004 Sb. prostřednictvím obcí, v jejichž správním obvodu se válečné památky nacházejí, především o zachování důstojného
vzhledu všech vojenských památek. V současnosti se vzhledem k blížícímu 100. výročí
od vypuknutí 1. světové války věnuje zejména
pozornost hrobům a památníkům, které připomínají padlé vojáky právě z této války. Na Vodňansku je nyní evidováno takových hrobů
a míst celkem 22. Najdete je v Bavorově, Bílsku, Číčenicích, Čichticích, Drahonicích, Hvožďanech, Chelčicích, Krajníčku, Křtěticích, Libějovicích, Nestánicích, Pražáku, Radičicích,
Skočicích, Stožicích, Strpí, Truskovicích,
Újezdci, Újezdě a také ve Vodňanech. Návštěvníci nedávné výstavy si je mohli prohlédnout na
fotografiích v městské galerii. Během výstavy
se podařilo zjistit, že jedno pietní místo nebylo
doposud do evidence zařazeno. Nápis na kamenném kříži mezi dvěma lípami u cesty z Vodňan do Radomilic uchovává smutný válečný
příběh: „Na trvalou památku syna svého Antonína Křenka, desátníka dragounského pluku,
který 19. června 1918 na italském bojišti mladý život za vlast položil, kříž tento postavili rodiče Matěj a Marie Křenkovi z Oujezda.“ Jméno Antonína Křenka můžete najít také na památníku v jeho domovské obci Újezdě, který
byl v letošním roce opraven Městem Vodňany
za podpory Jihočeského kraje. Ochranu a péči
si nyní zaslouží také kříž při radomilické silnici
včetně obou stromů, které zde s velkou pravděpodobností rostou již téměř 100 let.
J. Velková, foto: Miloslav Vaněček
21
výuky ukázala zcela nevhodnou. Sestavoval celé balíky
příkladů, které sepsal svým drobným úhledným písmem
a vystavil na nástěnky kolem Učebny fysiky a Fysikálního kabinetu. Tyto úlohy jsme pak postupně řešili – pan
učitel věděl, že schopnosti se dostavují s pravidelným
cvičením.
Tempo jeho výkladu bylo proměnlivé, jistě také záměrně. Střídal učivo s apely na naše mozkovny, varoval
nás před rozumovou prázdnotou, někdy přidal i své zážitky z učitelské praxe nebo i ze svého dětství. (Pamatuji
si, že jako dítě neměl rád vajíčka a odmítal je, ač byla
doba přídělového hospodářství.) Při těchto příležitostech
se opřel o skříňky u pravé zdi učebny, v proluce mezi
vitrínami, nebo na protější straně u oken. Střídal místa
v učebně, dovedl si poradit s jejím prostorem jako
režisér s velkým jevištěm. Odtud se k nám nesly jeho
apely. Apely bez frází a bez pathosu. Je třeba učit se
každý problém pečlivě analysovat, rozlišit podstatné
a nepodstatné a především, nenechat si cokoliv nalhat.
Ptát se, zkoumat, vzdělávat se. I v tom je vidět jeho
zanícení fysikou, vědou přírodních zákonů, kterou žádná
politika a propaganda nepředělá, ať se snaží, jak chce.
Chtěl v nás tak vypěstovat schopnost obrany proti jakékoliv propagandě.
Nevím, zdali se mu to vždy podařilo. Nevím, kolikrát
měl možnost setkat se s žákem, který by mu poděkoval
za jeho péči a nebyl ještě příliš vzdálen době školní
docházky. Pevně věřím, že potkával spoustu svých bývalých žáků, kteří na něj vzpomínali jako na sice přísného
a náročného učitele, ale zcela určitě i na výtečného
odborníka a zajímavého člověka s velkým osobním kouzlem; tito žáci mu jistě s odstupem vyjadřovali své díky,
protože se již dostali do situace, kdy mohli zúročit to, co
v nich z jeho výchovného působení zůstalo.
Poslední léta jeho učitelské praxe asi nebyla nejradostnější, vždyť předmět, který vyučoval, byl neustále
příkazy shora osekáván, logika vyžadovaného postupu
při výkladu se vytrácela, pensum vědomostí a schopností, které má mít absolvent základního vzdělání, se povážlivě zužovalo. Stejně povážlivě klesala kázeň jeho posluchačů a jejich ochota respektovat jej co pedagoga. Zhoršující se situace českého školství, jej jistě nemohla nechat chladným.
Stupidní byrokratické zásahy, absence zdravého rozumu, tupost, utajené podvody a ohlupování, jakož i další
nešvary, za které nechce nikdo převzít veřejnou odpovědnost a proti kterým se snažil při výchově žactva prakticky
bojovat (narozdíl od celé řady křiklounů a deklamátorů,
kteří sestavují nejrůznější dokumenty a manifesty, ale dál
jejich snaha nejde), se bohužel staly příčinou tragické
osobní ztráty, která jej a jeho blízké postihla, a stala se
zcela nepochybnou příčinou jeho předčasného odchodu.
Snad někdy nadejde čas, který zavolá k zodpovědnosti
všechny ty, kteří způsobili toto neštěstí a jejichž zvůlí jsme
byli ochuzeni o výraznou osobnost našeho města a našeho školství. Kdybychom měli takových v naší zemi více,
nemuseli bychom se bát o svou budoucnost.
Za všechny Vaše žáky Vám, pane učiteli, ze srdce
děkuji za to, co jste pro nás udělal…
Josef Nožička
22
Z VÍTĚZSTVÍ V JUBILEJNÍM 20. ROČNÍKU VODŇANSKÉ LIGY
SE RADOVALI HRÁČI DG303
Tento rok proběhl již 20. ročník tradiční Vodňanské ligy, jejímž dlouholetým partnerem je také
město Vodňany. Při účasti 10 týmů se letos nehrálo zavedeným systémem playoff, ale nově o vítězi
rozhodoval model FINAL4, ve kterém je do vyřazovací části místo pouze pro 4 nejlepší týmy ligy.
Nový systém zatraktivnil už zápasy v základní
části, protože každé zaváhání bylo znát a s tímto
se nedokázalo vypořádat hned několik tradičních
favoritů ligy; loňský vítěz Otroci ohnivé vody se
museli spokojit s konečným 6. místem, osminásobný finalista Vodňanská drůbež pak s místem
5. a loňský čený kůň soutěže Chill dokonce až
s místem 7.
Naopak mezi elitu ligy se letos poprvé probojovalo FC Mexico, po několikaleté pauze také FC
Kapr a Sokolská louka. Ta to letos dotáhla dokonce až do finále, kde byl ale nad její síly jediný tým,
který dokázal obhájit své postavení v elitní čtyřce
loňského ročníku – DG303 si letos připsalo už
svůj 5. titul mistra Vodňanské ligy. V jubilejním 20.
roce existence klubu navíc jeho hráči dokonali
ceněný treble, když se stali nejen celkovými mistry Vodňanské ligy, ale také vítězi základní části
a samostatné soutěže Penaltový rozstřel.
Všechny detaily i tradiční ročenku Vodňanské ligy najdete na www.vodnanskaliga.cz
Za pořadatele Rostislav Bakula
foto: Jan Škrle
SPORTOVNÍ KLUB, VOLEJBALOVÝ ODDÍL ŽEN ZVE
SPORTOVNÍ PŘÍZNIVCE NA UTKÁNÍ KRAJSKÉHO
PŘEBORU VE STŘEDU 7. KVĚTNA V 17.30 HODIN
A VE STŘEDU 11. ČERVNA V 17.30 HODIN NA HŘIŠTI
SPORTOVNÍHO AREÁLU BLANICE.
SPORTU ZDAR!
FK VODŇANY –
VÝSLEDKOVÝ SERVIS
PŘÍPRAVKA STARŠÍ
FK Vodňany – Volenice 5:6 Buchtele 3, R.Samko,
Nouzecký
soupiska: Samko A. Samko R. Perner, Šoul, Buchtele, Nouzecký, Pekař, Schwarz T., Pikl, Hezoun,
Malkus,
Blatná B - FK Vodňany 9:4 Schwarz 3, A.Samko
soupiska: Nouzecký, Perner, Schwarz, A.Samko,
R.Samko, Pekař, Šoul, M.Malkus
ŽÁCI
FK Vodňany - Čimelice/Mirovice
st. 2:2 (1:0) Hoffman, Polanský na PK: 2:4 Polanský, Žlábek
soupiska: Boška, Hubáček, Čuta, Brousil, Fodor,
Žlábek, Polanský, Šabršula, Schwarz,Vondrášek,
Želízko, Bašar, Hoffman, Kubička
ml. 12:1 Linhart 4, Bečvář 4, Pikl 2, Bína, Šimoníksoupiska: Mach Radim, Pikl Tomáš, Malkus Petr,
Bár Ondřej, Vacikar Ondřej, Handšuh Karel, Linhart
Dominik, Daniel Jakub, Buchtele Alan, Bína Filip,
Šimoník Richard, Bečvář Daniel Vimperk - FK Vodňany st. 1:0 (0:0) ml.9:0
st. soupiska: Želízko, Hubáček, Handšuch, Brousil, Fodor, Žlábek, Polanský, Šabršula, Daniel, Bašar, Hoffman, Kubička
DOROST
FK Vodňany - Strunkovice/Bavorov 5:1 (2:1)
Stojící zleva: Zuzana Krakovičová, Evža Borovková (kouč), Petra Louženská, Romana Jíchová, Kateřina
Kubelková, Eva Kolářová, Jana Klicnarová
Vpředu zleva: Romana Kalčíková, Zdeňka Sosnová, Lucie Kopencová, Magda Zíková, Martina Veselá
(kapitánka), Jitka Velková, chybí Zuzana Caltová, Jindřiška Kormanová.
Foto: Pavel Kalčík
23
Sedlice - FK Vodňany 0:7 (0:2) Varyš 3 (1x pk),
Färber 3, Malík
soupiska: Dušek, Marek, Benedikt, Chalupecký, Malík, Rusín, Špatný, Varyš, Färber, Lexa, Jirouš, Dvořák
pokračování na 24. stránce
TJ SOKOL VODŇANY – VODŇANSKÝ BADMINTON:
DRUŽSTVO ŽÁKŮ ŠESTÉ V KRAJSKÉM PŘEBORU
V neděli 16. 3. 2014 hrálo v Českém Krumlově družstvo žáků závěrečné kolo Krajského přeboru
smíšených družstev žáků II. třídy.
Třetí kolo bylo rozděleno na dvě skupiny po pěti družstvech dle výsledků po dvou odehraných
kolech. Naše družstvo hrálo ve skupině o šesté až desáté místo.
Tuto skupinu jsme s přehledem bez porážky vyhráli a i po třetím kole jsme s přehledem udrželi
šesté místo.
Sestava družstva: Katka Hazuková, Martina Hortová, Fanda Mrvík a Kuba Hazuka.
Krajský přebor je určen pro patnáctileté hráče přesto naše družstvo získalo skvělé umístnění
v nově složené sestavě družstva, kde Alan Buchtele, který odehrál dvě kola a pro zranění nemohl hrát
třetí kolo, patří věkově mezi hráče přípravky, to samé platí o Jakubovi Hazuků, který hrál ve třetím
kole.
Body pro naše družstvo získávali především Katka a Martina a stále se zlepšující Fanda.
Do posledního kola jsme museli změnit, pro zranění Alana, hráče do smíšené čtyřhry a nutno
dodat že po přípravě v tréninku, Katka s Fandou hráli opravdu skvěle a soupeři neměli šanci.
Konečné pořadí KPDŽ II. třídy v sezóně 2013-2014:
1. SKB Český Krumlov „B“
2. SKB Český Krumlov „C“
3. Sokol Štěpánovice „A“
4. SKB Český Krumlov „D“
5. Sokol Štěpánovice „B“
6. Sokol Vodňany
7. Sokol České Budějovice „B“
8. Sokol Křemže „B“
9. SK Badminton Tábor „A“
10. SK Badminton Tábor „B“
FK VODŇANY B
CT Rovná - FK Vodňany B 1:0 (1:0)
FK Vodňany B – Doubravice 2:3 (0:2) Zlatohlávek,
Filip
Novák - Jirouš, Filip, Färber, Benedikt - Štěch, Staněk T., Zlatohlávek, Staněk J. - Brůžek, Dvořák
střídali: 13. Šmíd, 70. Jaroš, 80 Kalianko, 80 Víšek
FK VODŇANY A
FK Vodňany - Sokol Sezimovo Ústí 4:0 (2:0) 39.Konvička, 40.Bače, 75.Volmut, 77.T.Vokatý
sestava: Jan Chalupský - Janda, M.Vokatý, Konvička, Kapusta - Bače, Jao.Chalupský, Volmut, T.Vokatý
(79.Kouba) - Kvěch (64.Hrachovec) , Hajný (85.Veselý)
Milevsko B - FK Vodňany 2:1 (1:1) Volmut
Komentáře, fotografie a rozpis zápasů jaro 2014
na www.fkvodnany.wz.cz
Výsledky jednotlivých utkání:
ČZ Strakonice - Sokol České Budějovice C 4 : 3
SK Badminton Tábor - Sokol Vodňany 1 : 6
Sokol České Budějovice C- SK Badminton Tábor 2 : 5
Sokol Křemže B - ČZ Strakonice 5 : 2
SK Badminton Tábor - Sokol Křemže B 1 : 6
Sokol Vodňany - Sokol České Budějovice C 6 : 1
Sokol Křemže B - Sokol Vodňany 2 : 5
ČZ Strakonice - SK Badminton Tábor 4 : 3
Sokol Vodňany - ČZ Strakonice 3 : 4
Sokol České Budějovice C - Sokol Křemže B 2 : 5
Celkové pořadí přeboru po 3. kole:
1. ČZ Strakonice
30 bodů
2. Sokol Křemže B
28 bodů
3. Sokol Vodňany
26 bodů
4. Sokol Č. Budějovice C
20 bodů
5. SK Badminton Tábor16 bodů
Družstvo Sokola Vodňany: zleva František Mrvík, Jakub Hazuka, Kateřina Hazuková, Martina
Hortová.
Foto: Pavel Votava
Pavel Votava – hlavní trenér
badmintonového oddílu TJ Sokol Vodňany
DRUŽSTVO DOSPĚLÝCH BRONZOVÉ
V neděli 16. 3. 2014 hostila městská hala ve Vodňanech závěrečné třetí kolo Krajského přeboru
smíšených družstev dospělých II. třídy.
Po prvních dvou kolech byla soutěž rozehrána tak, že na celkové prvenství mohla dosáhnout
hned 3 družstva. Průběžně vedoucí ČZ Strakonice, druhý Sokol Křemže B a také třetí domácí Sokol
Vodňany. Drama až do konce. Tato družstva se však navzájem porazila a tak zůstalo pořadí na
prvních třech místech stejné jako po druhém kole. ČZ Strakonice tak obhájilo titul z loňské sezóny.
Sokol Křemže skončil druhý. Domácímu Sokolu Vodňany první místo ve 3. kole k posunu nestačilo
a skončilo na 3. místě. Naše družstvo mělo nejlepší statistiky. Vyhráli jsme nejvíc zápasů, nejméně
jsme jich prohráli. Vyhráli jsme nejvíc setů, nejvíc míčů. Přesto jsme skončili třetí. Důvodem je to, že
jsme nedokázali dotáhnout k vítězství klíčová utkání s ČZ Strakonice. Ze třech možností ani jednou.
Vždy 3:4, všechny zápasy byly velmi vyrovnané (12 z 21 zápasů bylo na 3 sety). Nevyšly nám zde
koncovky několika zápasů. Družstvo nastoupilo v sestavě: Michal Vojta, Pavel Nečas, Michael
Pavlis, Lukáš Plachta, Hana Čadková, Eva Kolářová, Bára Šimoníková.
24
Třetí místo v krajském přeboru smíšených družstev dospělých II. tř. vybojovalo družstvo Sokola
Vodňany. Zleva: Hana Čadková, Lukáš Plachta,
Michal Vojta, Bára Šimoníková, Michael Pavlis,
Eva Kolářová, Pavel Nečas.
Foto: Vladimír Marek
PŘEBORNÍKEM VODŇAN JE DRUŽSTVO
TEAM
Soutěž Vodňanský přebor smíšených družstev založil badmintonový oddíl ke 140. výročí
Sokola ve Vodňanech. Letos se hrál již 5. ročník
a ve druhém kole, které se hrálo 29. 3. 2014,
se rozhodlo o konečném pořadí.
Titul „Přeborník města Vodňany“ v badmintonu - pro rok 2014 získalo družstvo Team.
Družstvo v sestavě Miloš Pavlis, Josef Petrův,
pokračování na 25. stránce
Eva Kolářová podalo v obou kolech nejvyrovnanější výkony. Druhá místa v obou kolech družstvu
vynesla zasloužené konečné prvenství. Získalo tak
na rok do držení putovní pohár pro vítěze přeboru.
Gratulujeme.
Druhé místo získalo družstvo Indiáni v sestavě
Miroslav Klucký, Vojtěch Koblenc, Hana Čadková. Vítěz prvního kola skončil ve druhém kole třetí
a první pozici neudržel. Třetí místo obsadilo družstvo Nemehla v sestavě Michal Vojta, Milan Topor, Vladimír Marek st., Jindřiška Hazuková st.,
Kateřina Hazuková. Družstvo vyhrálo 2. kolo, ale
díky ztrátě z prvního kola to stačilo jen na 3. místo.
Další pořadí – 4. STS, 5 Pepíci, 6. Nevíme,
7. Mehla.
RÍŠA ŠIMONÍK PŘEBORNÍKEM VE
ČTYŘHŘE
V Českých Budějovicích se 29. 3. 2014 hrál
krajský přebor mladších žáků U13. Richard Šimoník, hráč Sokola Vodňany, na něm získal hned 2
medaile. Ve dvouhře získal bronz a ve čtyřhře
s Janem Janoštíkem ze Sokola České Budějovice
vybojovali zlato a titul krajského přeborníka. Gratulujeme a držíme palce na květnovém mistrovství ČR
v Liberci.
Ing. Vladimír Marek - předseda
badmintonového oddílu TJ Sokol Vodňany
Putovní pohár pro vítězné družstvo.
Foto: Vladimír Marek
Zveme rodiče s dětmi
do Kulturního domu
ve Vodňanech
na pohádku
MATYLDA
ZASAHUJE
aneb
POVÍDAČKY
NAŠÍ KAČKY
Uvádí Divadelní agentura
Praha, jejíž herci
sáhli tentokrát do světa
zvířat.
Inspirací pro ně byly
oblíbené večerníčky
Hany Lamkové
o neuvěřitelných
příhodách
kachny Matyldy, kterým
propůjčila hlas
skvělá Stela Zázvorková
v úterý 6. května 2014
od 10 hodin
Vstupné 40 Kč
25
Přeborník města Vodňany pro rok 2014 družstvo Team. Zleva: Josef Petrův, Eva Kolářová,
Miloš Pavis.
Foto: Pavel Votava
26
X. MUZEJNÍ NOC v synagoze
& V. NOC KOSTELŮ
v chrámu Narození Panny Marie
ve Vodňanech
v pátek 23. května 2014 17.00 – 22.00 hodin
Program:
17.00 hodin – komentovaná prohlídka kostela – historie, význam vybavení, symbolika
17.30 hodin – klidné posezení s poslechem klasických varhanních skladeb a improvizací
18.15 – 18.45 hodin – bohoslužba slova – zamyšlení nad biblickými úryvky, společná modlitba
19.00 – 20.30 zahraje v synagoze SAXBAND Prachatice pod vedením Pavla
Pavelky, a to upravené swingové a dixielandové hity evokující atmosféru „starých
dobrých časů“, koncertem provede Roman Kozák, známý výpravčí a spisovatel
z Volar, vystoupí žákyně a žáci Miluše Šindlerová, taneční obor ZUŠ Vodňany
20,30 hodin – v kostele tiché modlitební písně a četba k zamyšlení
21,15 hodin – odborně komentovaná prohlídka kostela s různými způsoby osvětlení
a z různých pohledů
Srdečně zveme!
27
NÁVRATY DO BRETANĚ
„Žiju jako ve snu, něco tak krásného jako
Bretaň si nikdo nemůže vymyslit, kdo tu zemi
druidů a dubů, skřítků a menhirů vlastníma očima nespatřil“, napsal v roce 1889 Julius Zeyer.
Jeho slovy uvádí svou mimořádnou knihu o Bretani vynikající český spisovatel František Kožík. Jeho
putování přímořskými kamennými městy a hledání
stop po dalších českých umělcích, kteří zde pobývali, inspirovalo k cestě do země nám blízké
zejména svou keltskou minulostí řadu Čechů. Výtvarníci Komorní galerie U Schelů v Českých Budějovicích před téměř10 lety netušili, jakou silou
si je k sobě Bretaň připoutá. Letos se tam společně vydají již pojednácté! Před tím si však udělali
zastávku ve vodňanské galerii, aby poznali také
město, kde Zeyer psal a další milovník Bretaně
Jan Zrzavý maloval. Prohlédnout si můžete jejich
„bretonská“ díla – obrazy ak. mal. Renaty Štolbové, Jany Peškové, ak. mal. Miroslava Konráda, ak.
mal. Josefa Velčovského a Josefa Synka, fotografie Růženy Švecové, Dagmar Cepkové a Jiřího Tillera, poetickou volnou tvorbu Štěpána Mareše,
sochy Petra Schela a skleněné šperky manželů
Marie a Ladislava Olivových. Nejmenší kout s dvěma obrazy představuje malířskou tvorbu paní Aleny
Schelové, galeristky, především však organizátorky výstavy a také držitelky literární ceny Zeyerů
v hrnek 2014 za půvabnou knížku „Návraty do Bretaně“ s ilustracemi Josefa Velčovského. Výtvarníci,
aby mohli v Bretani nejen malovat, ale také tam
vystavovat, založili občanské sdružení Hortensia.
Každý z nich je jistě svébytnou osobností ve výtvarném umění. Bretaň je jejich společný přístav, ke
kterému patří vyznání malíře Jana Zrzavého: „Když
jsem poprvé vkročil do Bretaně, bylo to, jako by se
mi krásný sen náhle uskutečnil… jako bych po dlouhé a trapné pouti zakotvil konečně u cíle svých
tužeb, našel jsem konečně to, po čem jsem celý
život toužil a co jsem miloval“. Nenechte si ujít setkání s tak mimořádným vztahem ke „vzdálené“ zemi.
Výstava potrvá do 25. května 2014.
J. Velková
PŘIJĎTE SI S NÁMI ZAHRÁT!
Dechový orchestr Prachatice hledá
nové hráče (věk neomezen).
V případě zájmu volejte Milanu Stehlíkovi,
+420 602 146 586.
NABÍZÍME VÁM MOŽNOST
INZERCE
VE VODŇANSKÉM
ZPRAVODAJI.
• Cena 20 Kč za 1 centimetr
čtverečný.
• Uzávěrka je vždy 10. toho kterého měsíce.
• Text můžete poslat e-mailem,
pokud máte inzerát graficky zpracovaný, počítejte, prosím, se
zmenšením nebo zvětšením do
daných rozměrů stránky (3 sloupce po 6 cm).
• Zpravodaj vychází vždy koncem
měsíce nákladem 2.900 ks, Česká pošta zajišťuje roznos do každé schránky ve Vodňanech a do
přilehlých obcí.
Výstavu Návraty do Bretaně uvedla paní Alena Kožíková, dcera známého spisovatele Františka Kožíka,
milovníka magické země.
Foto Petr Totín
V případě nejasností volejte
383 383 075.
Těšíme se na spolupráci s Vámi!
28
VODŇANY VČERA A DNES
Průchod do vnitřního města současnou ulicí Čs. armády byl povolen roku 1678. Jeho řešení tradiční fortifikační stavbou – tj. branou, odpovídalo tehdejšímu
dobovému myšlení. „Nová brána“ byla postavena za 6 týdnů a dala po určitý čas i jméno přístupové ulici – Novobranská. Nebyla však již vybavena obydlím pro
branného, jako tomu bylo u stávajících bran. Přibližně o 160 let později byla zbořena podobně jako ostatní vodňanské brány – Bavorovská, Budějovická (Týnská)
a Písecká. V její blízkosti se nalézala městská šatlava, která možná byla zřízena z někdejší lázně (nyní v prostoru vjezdu na dvůr polikliniky).
Historické foto: archiv MaG Vodňany, Současné foto: Karel Burda
29
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO VODŇANY
UVÁDÍ V KVĚTNU 2014
pondělí 5. května v 19.30 hodin
Velká Británie
VÁŠEŇ MEZI ŘÁDKY
Film Vášeň mezi řádky nám představuje skutečného Charlese Dickense. Charismatického muže plného energie, který, kromě toho, že měl manželku
a deset dětí a psal své tlusté romány, zvládal být
i novinářem, divadelníkem, společenským aktivistou, celebritou a vášnivým milencem.
Vstupné 100 Kč, 111 minut, české titulky, mládeži
přístupný od 12 let
úterý 6. května v 10 hodin
MATYLDA ZASAHUJE aneb POVÍDAČKY
NAŠÍ KAČKY
Inspirací pro pohádku se staly oblíbené večerníčky
Hany Lamové o neuvěřitelných příhodách kachny
Matyldy, jíž propůjčila hlas skvělá Stela Zázvorková.
Uvádí DAP Praha.
Vstupné 40 Kč, 60 minut, pro MŠ a I. st. ZŠ
středa 7. května v 19.30 hodin
ČR
LÁSKA, SOUDRUHU!
Opona je železná a pevná, a v roce 1962 přijíždí do
Finska na hudební mezinárodní festival mládeže
československá jazzová kapela. Jan (Miroslav Etzler)
se potkává se svou dávnou láskou, zatímco jeho
uvědomělý spoluhráč konečně zjišťuje, kdo je Elvis
Presley.
Vstupné 100 Kč, 105 minut, mládeži přístupný od
12 let
neděle 11. května v 16.30 hodin
Francie
KRÁSKA A ZVÍŘE
Bylo, nebylo… Žil kdysi jeden kupec, jehož nejmilejší dcera se jmenovala Kráska. Kupec přišel o vše
během strašlivé bouře a jeho rodina byla zruinována. Jednoho dne ztracen uprostřed lesa objevil
něco úžasného, hrad plný bohatství. Za utrženou
růži pro Krásku, však obludné Zvíře požadovalo jeho
smrt. Kráska se obviňuje za jejich strašlivé rodinné
neštěstí a rozhodne se obětovat místo milovaného
otce...
Vstupné 90 Kč, 112 minut, český dabing, mládeži
přístupný
pondělí 12. května v 19.30 hodin
USA
THE AMAZING SPIDER MAN 2
3D
Být Spider-Manem je skvělé. Být Spider-Manem
ale má také svou cenu. Když se na scéně objevuje
Electro, je Peter nucen čelit nepříteli, který je mnohem silnější než on sám.
Vstupné 155 a 135 Kč, 142 minut, český dabing,
mládeži přístupný od 12 let
středa 13. května v 18.00 hodin
ZUŠ Vodňany
POJĎME SI HRÁT
Vystoupení přípravného pěveckého sboru a tanečního oboru ZUŠ Vodňany.
Vstupné dobrovolné
středa 14. května v 19.30 hodin
NA RYBÁCH S ... PAVLEM STRAKOU
Komponovaný pořad se známým rybářem, který se
zabývá rybolovem trofejních ryb
na řece Rio Ebro ve Španělsku. Hlavním tématem
budou metody lovu sumců.
Vstupné 40 Kč, děti a studenti 20 Kč
pátek 16. května v 19.00 hodin
KULTURNÍ VEČER PŘÁTELSTVÍ
Vystoupení souborů z partnerských měst Rakouska, Slovenska a Švýcarska.
O přestávce ochutnávka pokrmů z ryb připravených studenty SOUs Vodňany.
Vstupné 30 Kč
MĚSTSKÁ GALERIE A MUZEUM VODŇANY VÁS ZVE
Mezinárodní den muzeí
v neděli 18. května 2014
v muzeu a v galerii vstup zdarma
NA VÝSTAVU V GALERII
Návraty do Bretaně
obrazy, fotografie a sochy
výstava děl členů občanského sdružení Hortensia Č. Budějovice - Štěpán Mareš, Josef Synek,
Alena Schelová, Jiří Tiller, ak. mal. Miroslav Konrád,
ak. mal. Josef Velčovský, ak. mal. Renata Štolbová, Růžena Švecová, Jana Pešková, Dagmar Cepková, Petr Schel, skláři Marie a Ladislav Olivovi
výstava potrvá do 25. května 2014
UPOZORNĚNÍ: v sobotu 17. května 2014 bude
galerie uzavřena
NA VÝSTAVU V MUZEU
RYBY pro Vodňany
výstava vybraných soutěžních prací žáků vodňanských škol
vernisáž ve středu 30. dubna 2014 v 17,00
hodin
úvodní slovo Mgr. Pavel Janšta
v kulturním programu vystoupí žáci Pavly Žílové,
ZUŠ Vodňany
výstava potrvá do 1. června 2014
X. muzejní noc
v pátek 23. května 2014 od 19,00 hodin
v městském muzeu
vystoupí hudební soubor SAXBAND ZUŠ Prachatice pod vedením Pavla Pavelky
zatančí žákyně a žáci Miluše Šindlerové, ZUŠ
Vodňany
večerem bude provázet Roman Kozák, známý
výpravčí a spisovatel z Volar
NA VÝSTAVU V INFOCENTRU
Nadace města Vodňan
15 let žákovské a studentské odborné činnosti
výstava potrvá do 29. června 2014
PŘIPRAVUJEME PRO DĚTI
ve spolupráci s Klubem PAVUČINA
Vodňanské hrátky pro malé a velké
POCHOD s kaprem JAKUBEM
start ve čtvrtek 1. května 2014 od 14,00 do
15,00 hodin
základna Rechle
a ve spolupráci s Klubem PAVUČINA & MěKS
Vodňany
Vodňanské hrátky pro malé a velké
DĚTSKÝ DEN
v sobotu 31. května 2014 od 14,00 hodin
v parku u Kulturního domu
NA KONCERTY
INFORMACE
hudebního souboru CINK při SPgŠ Prachatice
pod vedením Jiřího Vopálky
ve čtvrtek 16. května 2014 v 18,30 hodin
v městské galerii
tel.: 383 384 934 (infocentrum)
www.infocentrumvodnany.cz, otevřeno každý
den 9 – 12, 13 – 17 hodin
NEZAPOMEŇTE NAVŠTÍVIT
VODŇANSKÉ RYBÁŘSKÉ DNY!
14 - 17. května 2014
Více na letácích uvnitř listu a na plakátech
pondělí 19. května v 19,30 hodin
USA
NEKONEČNÁ LÁSKA
První láska je nezapomenutelná. Připomíná jízdu na
horské dráze, kdy člověka ovládají síly, proti nimž je
bezmocný. Davidovi a Jade se právě tohle přihodilo. Podle slavného stejnojmenného románu Scotta
Spencera vznikla plnokrevná romance, která vám
připomene nebo ukáže, jak mocné a magické je
období první zamilovanosti.
Vstupné 110 Kč, 104 minut, české titulky, mládeži
přístupný od 12 let
úterý 20. května v 19.30 hodin
ČR
TRABANTEM NA KONEC SVĚTA
Cestovateli Danu Přibáňovi a jeho partě nestačilo,
že dokázali nemožné, když přejeli Trabantem Afriku. Rozhodli se vypravit na ještě náročnější cestu.
21 124 kilometrů napříč Jižní Amerikou až na konec
světa. A aby to nebylo moc jednoduché, tentokrát
nepojedou jen trabantem. Mezinárodní tým Čechů,
Poláků a Slováků, dva trabanty, polský fiátek a Jawa
250 z roku 1957 se vydává vstříc tomu nejnáročnějšímu, co se dá v Jižní Americe najít.
Vstupné 80 Kč, 98 minut, mládeži přístupný
středa 21. května v 19.30 hodin
USA
GODZILA
3D
Nejznámější impozantní monstrum na světě se ve
filmu postaví proti zlým nestvůrám, ohrožujícím sa-
mou existenci lidstva, kterým vdechla život vědecká arogance lidí.
Vstupné 130 Kč, 119 minut, české titulky, mládeži
přístupný od 12 let
pondělí 26. května v 19.30 hodin
USA
DIVERGENCE
Ve futuristickém Chicagu jsou lidé rozdělení do 5
frakcí - Mírumilovnosti, Upřímnosti, Odevzdanosti,
Sečtělosti a Neohroženosti. Beatrice si stejně jako
všichni 16letí musí vybrat svou frakci. Půjde pryč ze
své rodné frakce a smíří se s tím, že svou rodinu už
nikdy neuvidí? A je vůbec společnost, jež se jeví
jako skvěle zařízená, tak úžasná?
Vstupné 100 Kč, 139 minut, české titulky, mládeži
přístupný od 15 let
středa 28. května v 19.30 hodin
USA
JEDNA ZA VŠECHNY
Carly (Cameron Diaz) zjistí, že ji její nový přítel Mark
podvádí, a vlastně je to ještě horší – praskne to na
něj tím, že se náhodou potká s jeho manželkou
Kate. Carly se najednou ocitá v situaci, kdy musí
Kate utěšovat. Jejich dost neočekávané přátelství
pak upevní další nové odhalení, Mark je obě podvádí s další ženou, Amber. A tak tyto tři hrdinky spojí
své síly a zosnují děsivý plán, jak se mu pomstít.
Vstupné 110 Kč, 109 minut, české titulky, mládeži
do 12 let nevhodný
ZPRAVODAJ MĚSTA VODŇANY - měsíčník. Vydává Městské kulturní středisko, Zeyerovy sady 963, 389 01 Vodňany, IČO 367 885. Náklad 2 900 ks. Zdarma.
Telefon 383 382 626, 383 383 075, e-mail: [email protected], [email protected], www.vodnany.eu
Sazba a tisk Antonín Popadič AP tiskárna Písek. Distribuce – Česká pošta. Registrováno u MK pod číslem E 12999.
30
Download

Zpravodaj duben 2014