Koncepce rozvoje Katedry institucionální ekonomie 2013 až 2016
Ing. Mgr. Miroslav Zajíček, MA, PhD
Vedoucí Katedry institucionální ekonomie
Tato koncepce slouží pro účely prezentace před Vědeckou radou NF VŠE. Katedra institucionální ekonomie (KIE), jak jsem jí poznal jako osoba pověřená jejím vedením od počátku července 2012, je pracovištěm, které se zcela vymklo jakékoliv kontrole a to, co na ní bylo možné, přesahuje veškerou možnost rozumného chápání pracovně právních vztahů či dokonce mezí obyčejné lidské slušnosti. KIE a její členové se chovali a v mnohém ještě chovají tak, jako kdyby neplatila vůbec žádná pravidla kromě povinného obdivu k jejím členům a zejména jejímu „zakladateli“, který ji zjevně doposud považuje za své vlastnictví.
Ukázky toho, co bylo na KIE možné:
Absolutní nedostatek subordinace ke komukoliv včetně děkana fakulty, o celoškolských funkcionářích nemluvě. Jednání v přímém rozporu s dobrými mravy, příkazy nadřízených a pracovně-právními předpisy.
Zaměstnanci nepovažují za nutné jakkoliv byť i jen hlásit nepřítomnost na pracovišti a to se týká i mnoha týdenních výjezdů, o vypsání dovolené ani nemluvě.
Neplnění pracovních povinností či příkazů nadřízených.
Dlouhodobá nepřítomnost na VŠE bez jakéhokoliv právního důvodu.
Vedení jednání zavazujících fakultu a VŠE za zády nadřízených.
Zcela běžné bylo jednání poškozující jméno NF i VŠE jak v ČR, tak i v zahraničí a to s cílem tak činit.
Ze situace, ve které se nyní KIE nachází, je nutné vyvodit důsledky a postavit program
v podstatě kompletní obnovy celé katedry na zcela nových základech. Program rozvoje
Katedry institucionální ekonomie pro roky 2013 až 2016 je tak de facto programem obnovy KIE jako fungující katedry, která bude integrální součástí jak výukového tak výzkumného programu celé NF VŠE.
Hlavní oblasti koncepce rozvoje
Personální záležitosti (hodnocení, kariérní řád, odměňování atd.)
Výuka, hlavní a vedlejší specializace
Výzkum
Financování
Mezinárodní spolupráce
1
Personální záležitosti
V současné době je složení KIE velmi neorganické a spíše než výsledek jakékoliv koncepční práce připomíná její skladba náhodnou směsku lidí, kteří „byli zrovna po ruce“ (byť lze připustit, že jistá míra přístupu „kdo-se-namane“, nebo „kdo-je-zrovna-na-trhu“ je také zdravá a není nutné se o ni připravit). Část stávajícího osazenstva KIE oznámila odchod z NF (nemá zájem o prodloužení stávajících smluv či nemá zájem na pokračování činnosti1) a očividně nerespektuje vedení ani KIE ani NF (v této koncepci odhlédněme od toho, že přes veškerá veřejná či semiveřejná prohlášení nikdo ze zaměstnanců KIE o ukončení pracovního poměru nepožádal, ani nepodal výpověď)2. S touto částí katedry se bude nutné rozloučit, neboť není možné stavět na těch, kteří nemají zájem pracovat a KIE dále rozvíjet. Navíc pro většinu členů KIE je činnost na KIE jen vedlejší aktivitou. Významným problémem je neodiskutovatelný fakt, že velká část katedry je složena z absolventů doktorského studia na VŠE, resp. NF, kteří přímo z doktorského studia pokračují v pracovní kariéře na VŠE nebo přímo KIE. Toto uspořádání není zdravé – ani pro KIE a její seniorní zaměstnance, ani pro doktorandy-mladé vědecké pracovníky. Vede k intelektuálnímu ustrnutí, zapouzdření skupiny a zejména k tzv. groupthink. Chybí nové myšlenky, nové kontakty a celá katedra se postupně mění na polozavřenou sektu svého druhu.
Stávající obsazení je navíc z hlediska ekonomického dlouhodobě neudržitelné – na velikost
KIE (tedy na počet přepočtených plných úvazků) generuje tato katedra jen malé výkony. KIE
se musí postupně zmenšit, aby začala odpovídat svými výkony své velikosti. Rozhodně tedy nebude KIE obnovována ve stejné velikosti, v jaké se nyní nachází.
Základním zdrojem na doplnění řad členů katedry budou lidé, kteří se nacházejí tzv. na job market. V současné době je na trhu dostatečné množství zajímavých osobností, které mají zájem působit na NF VŠE potažmo na KIE. Již jen zájem o proběhlé výběrové řízení (v LS
2012/2013) na členy KIE ukázal, že kvalitních zájemců je mnohem více než vypsaných míst.
Výsledný stav počtu lidí na KIE bude dán velikostí rozpočtu, což vzhledem k systému financování znamená zejména velikostí výuky. 1
2
Slovy prohlášení z října 2012 „nevidí na nové KIE svoji budoucnost“. Výjimkou byl odchod externisty Petra Kuhna, který působil na KIE s úvazkem 0,2. Hodnocení
Pracovní náplň na plný úvazek bude možné se stavit individuálně a to na základě bodového systému. Následuje prvotní návrh toho, jak by bodový systém mohl vypadat (detaily mohou být postupně měněny) – jedná se o požadavky na plný pracovní úvazek za jeden semestr.
Počet bodů by měl být dosahován alespoň v průměru za dva semestry (ne nutně tedy každý semestr individuálně). Počet povinných bodů ročně
Jeden kurz
Jeden kurz v ENG
BA Thesis supervision
MA Thesis supervision
PhD candidate supervision
Thesis opposition
Seminar organization
Administrative duties
12 (seniorní) / 15 (juniorní)
2,6
3
0,25
0,35
0,75
0,1
0,5
2
Za práci nad stanovený rámec budou vypláceny odměny. V případě, že seniorní pracovník nebude činný v publikační oblasti, bude požadavek na jeho činnost zvýšen na úroveň juniorního pracovníka. V případě, že zaměstnanec nebude plnit stanovený počet bodů alespoň v průměru za dva po sobě jdoucí semestry, bude tato nečinnost charakterizována jako porušování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci
a důvodem k výtce a oznámení o možnosti výpovědi.
Odměňování Základem odměňování je plnění pracovních úkolů podle výše popsaného systému a výsledky vědecké činnosti. Každý zaměstnanec KIE bude mít nárok na 50 % prostředků získaných formou tzv. institucionální podpory (IP) na KIE, který připlyne z jeho vědecké činnosti (bez ohledu na to, jak systém rozpočítávání IP bude na celorepublikové úrovni vypadat v budoucnu). Dalších 10 % z těchto prostředků bude mít daný pracovník k volné dispozici na výdaje související s vědeckou činností (výjezdy na konference, pořádání seminářů atd.). 20 % všech prostředků IP připadajících na KIE bude užito na vědecké aktivity KIE, podporu research seminar series
a podporu mladých vědeckých pracovníků (nebo nově příchozích), kteří zatím nemohli sami generovat příjmy v rámci KIE a pro KIE (zejména z důvodů významného časového posunu mezi realizací a oceněním publikačních výstupů v rámci systému RIV). Zbývajících 20 % prostředků bude vyčleněno na vnitrokatedrální ohodnocení významných vědeckých výstupů
s IF nad rámec generovaných RIV bodů.
Kariérní řád
Obecně bude platit, že absolvent doktorského studia na KIE (a obecně na VŠE) nebude
dostávat automaticky pracovní kontrakt okamžitě po absolutoriu studia na KIE (a obecně na VŠE). Toto pravidlo je možné neaplikovat jen za zcela výjimečných okolností. Zásadním preferencí bude odchod absolventů doktorského studia „do světa“ tedy na „job market“. Toto
uspořádání omezí vytváření sektářského prostředí a systému závislosti ve směru školiteldoktorand a zároveň automaticky vytvoří tlak na to, aby doktorandi nejenom publikovali, ale aby jejich doktorské práce byly kvalitní, neboť z větší části by měly složit jako tzv. „job market paper“. Pokud totiž není nutné obhajovat svoji doktorskou práci „na trhu“, pak neexistuje žádný velký tlak na její kvalitu. K obhájení pak stačí nabídnout to, co lidé na katedře „chtějí slyšet“. S tím souvisí také rozšíření role externích oponentů disertačních prací. Pro malé obhajoby budou existovat minimálně dva externí oponenti. Noví zaměstnanci budou na juniorní pozice (tedy na pozice, na které nastupují ihned po
absolutoriu doktorského studia) získáváni formou výběrových řízení z osob, které jsou na trhu k dispozici. V současné době je z tohoto hlediska situace na trhu velmi dobrá. Každý nový juniorní zaměstnanec bude muset projít sérií tří po sobě jdoucích termínových pracovních smluv o délkách jeden, dva a čtyři roky. V posledním roce čtyřleté smlouvy bude vedením katedry ve spolupráci s vedením fakulty rozhodnuto o uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou. Jedním z významných předpokladů uzavření této smlouvy bude dosažení docentského titulu, resp. důvodná důvěra v tom, že bude pozice doc. Dosaženo v blízké budoucnosti, a prokázání schopnosti publikovat vědecké práce v časopisech s IF. Pokud
někomu nebude nabídnuta smlouva na dobu neurčitou, pak může nadále v případě zájmu působit na KIE jen formou DPP. (To samé platí o bezprostředních absolventech doktorského studia, u nichž je možné, aby formou DPP dodávali KIE omezený počet předmětů).
Na seniorní pozice budou buď postupovat lidé z juniorských pozic (procesem pospaným výše), nebo budou získáváni lidé z pracovního trhu formou výběrových řízení.
Lidé s neurčitým kontraktem mají právo na jeden „sabatical year“ za sedm let.
Součástí personálního managementu bude i reorganizace usazení lidí v rámci kanceláří, které má KIE k dispozici (částečně již proběhlo s tím, že hlavním principem bylo rozdělení seniorních pracovníků do kanceláří a sdílení této kanceláře se svými doktorandy). Stávající počet kanceláří považuji za dostatečný. 2
Výuka
Je nutné udržet (případně po dohodě s ostatními fakultami a vedením) profilové předměty KIE v celofakultním základu – tedy zejména Úvod do ekonomie a práva, podíl na Ekonomické propedeutice (případně ekvivalentní náhradu) – a předměty ve skupině povinně
volitelných. Stejně tak je nutné zachovat povinné předměty v rámci jednotlivých hlavních specializací. Jinými slovy, je nutné udržet (ideálně rozšířit) ekonomickou základnu KIE. Stejně tak je nutné snížit počet vyučovaných předmětů. Variabilita je sama o sobě dobrá, ale nesmí být na úkor ekonomické smysluplnosti provozování těchto předmětů.
Z logiky bodového systému (viz výše) vyplývá, že pracovník na plný úvazek by měl učit 3 jednotky (tedy „dvouhodiny“) za semestr. V jejich rámci by měly být vždy dodržena sledující struktura – jeden „velký“ předmět (typicky celofakultně povinný), jeden „profilový“ předmět (typicky povinný v hlavní specializaci nebo alespoň základní pro vedlejší specializaci) a pak jeden „specializovaný“ předmět.
Není dobré vytvářet přehršel vedlejších specializací. Výhledově vidím na KIE prostor pro
existenci pouze tří vedlejších specializací: Experimentální a behaviorální ekonomie;
Státní správa a neziskový sektor;;
Ekonomická analýza práva / Law and Economics.
Dvě ze stávajících tří specializací nabízených ze strany KIE (Ekonomie a psychologie,
Ekonomie a právo) budou postupně transformovány na výše uvedené. Podrobný plán transformace je nyní rozpracováván. V případě VS Experimentální a behaviorální ekonomie bude úzce spolupracováno s Laboratoří experimentální ekonomie a lidmi ze CERGE-EI, v případě Ekonomická analýza práva / Law and Economics pak s katedrou práva (zejména v oblasti nabídky kurzů platného pozitivního práva).
Hlavní specializace prozatím otevírána nebude (za předpokladu, že prostor KIE na jiných hlavních specializacích zůstane přinejmenším zachován). Otázku hlavních specializací je nutné řešit v rámci celkové koncepce výuky na NF VŠE.
3
Oblast výzkumu V současné době existuje zásadní problém v oblasti výzkumu v následujících oblastech:
(ne)úspěšnost grantových přihlášek;
publikační činnost v dobrých časopisech s IF;
neexistující research seminář.
KIE je fakticky absolutně neúspěšná při získávání grantů z GAČR nebo TAČR. V omezené míře je úspěšná při získávání podpory z FRVŠ. Ostatní grantová schémata nejsou zastoupena vůbec (zde nepočítám vnitřní grantové schéma IGA). Ovšem podpora z FRVŠ většinou slouží k „rozvoji předmětu“ či „rozvoji specializace“. Je celkem bez vlivu na schopnost publikovat. Obecně grantová podpora „inovací sylabu“, „inovace výuky“ atd. je z hlediska výzkumu a publikací prakticky bezcenná.
KIE je v „začarovaném kruhu“ – neprodukuje dobré publikace, proto nedostává výzkumnou grantovou podporu, a proto neprodukuje dobré publikace. Jelikož neprodukuje dobré publikace, nejsou zastoupeni lidé z KIE v žádných orgánech rozhodujících o grantových podporách atd. Tento kruh je třeba zlomit. K tomu je třeba provést následující kroky:
Získat na trhu nové seniorní zaměstnance s již prověřenou schopností psát dobré články v žurnálech z IF a se schopností získávat granty (částečně provedeno, neboť dva nově příchozí toto kritérium splňují);;
Propojit stávající osazenstvo KIE s nově příchozími, neboť nejlepší cestou, jak se naučit psát papery, které mají schopnost se umístit v dobrých žurnálech, je psát s někým, kdo tuto schopnost již prokázal;;
Motivovat (finančně) zaměstnance k tomu, aby podávaly grantové přihlášky a publikovali v dobrých žurnálech s IF (viz výše popis odměňování za publikační činnost).
Bez dobrých publikací nebude možné nadále získávat žádnou grantovou a institucionální podporu prakticky z žádného zdroje, který přichází v úvahu. V této oblasti ovšem KIE není na NF VŠE či obecně na VŠE jakkoliv výjimečná. Naopak, jedná se o problém celé fakulty, potažmo celé školy.
Co na KIE a NF VŠE zcela chybí je research seminar series, na který by byly zváni výzkumníci z jiných škol prezentovat své papery, resp. work in progress (nikoliv tedy
research seminář pro doktorandy). KIE má potenciál i ambici tento research seminář začít pro NF VŠE organizovat.
KIE bude podporovat výjezdy svých zaměstnanců na konference – ale nikoliv pasivní účast, nýbrž pouze účast aktivní, tedy prezentaci paperů. Pasivní účast je akceptovatelná pouze na dobrých konferencích a pouze v případě doktorandů (výjimečně mladých vědeckých pracovníků).
Součástí podpory výzkumu na KIE bude i změna v prezentaci výzkumu na webu (postupně již probíhá) a zejména zajištění dvojjazyčnosti webu – před převzetím KIE anglická verze webové stránky byla zoufale nedostatečná a svojí zastaralostí až trapná (změna postupně již probíhá).
4 Oblast financí Základem financování KIE by v budoucnu měly být čtyři zdroje:
Výuka;
Výzkum / institucionální podpora;
Endowment chaos;
Evropské granty.
Výuka a příjmy z IP jsou dnes prakticky výlučným zdroje financí pro činnost KIE. Instituce
Endowment chairs není vůbec využívána, byť v ČR existují instituce, které tento zdroj financování využívají – např. IES FSV UK / určité pokusy existovaly i na VŠE ovšem s neurčitými výsledky.
Evropské granty jsou v současné době asi největší příležitostí, jak získat dodatečné zdroje financování, ovšem nikoliv granty, jejichž předmětem je „rozvoj oboru“ či „návštěvy zahraničních profesorů“. KIE by se měla zaměřovat na získávání výzkumných grantů – čímž jsme zpět u problému výzkumu a jeho nedostatečnosti v současné činnosti KIE a k potřebě získat nové členy z trhu.
5 Mezinárodní spolupráce
Základem dobře fungující katedry (a fakulty) je mezinárodní spolupráce. Klíčové aktivity v oblasti mezinárodní spolupráce z hlediska KIE jsou:
Fungující research seminar series (viz výše);
Propojení KIE (obecně NF VŠE) v rámci společných výukových a doktorských
programů;;
Mobilita resp. academic exchange (ať už v jakékoliv formě ovšem s tím, že academic exchange se nesmí stát cestovní kanceláří či způsobem, jak trávit dovolenou v ČR ze strany zahraničních pracovníků a naopak);;
Spolupráce v oblasti autorství academic papers.
Klíčovým aktivem pro další rozvoj oblasti law and economics je členství v programu IEL
(Institutions, Economics and Law). Členství v IEL je tím nejpozitivnějším dědictvím, které převzalo stávající vedení KIE, resp. NF VŠE z minula. Je třeba rozšířit spolupráci v rámci IEL a zejména ji celou více zformalizovat a postavit na pevnějším základě. KIE nabízí svůj potenciál stát se katedrou zastupující zájmy a činnost NF VŠE v rámci IEL.
Výhledově se chce KIE stát součástí programu European Master in Law and Economics.
Download

zde - Katedra institucionální ekonomie