Národní akční plán CSR
12. listopadu 2013
CSR
MPO
Odbor podnikatelského prostředí
Evropské dokumenty (CSR)
Sdělení Komise - Balíček „Odpovědné podniky“ (dokument
Rady č. 16318/11, dále jen „Zastřešující sdělení“) – gesce MPO
Návrh revize účetních směrnic (čtvrtá směrnice Rady
č. 78/660/EHS, sedmá směrnice Rady č. 83/349/EHS) – gesce
MF
Návrh revize směrnice o transparentnosti – (dokument Rady
č. 16353/11) – gesce MF
Sdělení Komise – „Sociální odpovědnost podniků“(dokument
Rady č. 16606/11) – gesce MPO, spolugesce MPSV – (vytvoření
Národního akčního plánu „dále jen „NAP“)
Sdělení Komise – „Iniciativa pro sociální podnikání“ (dokument
Rady č. 16628/11) – gesce MPSV
CSR
MPO
Odbor podnikatelského prostředí
Aktuální evropské aktivity (HLG)
Projekt vzájemného učení „peer review“
Pro „peer review“ byly členské státy rozděleny do skupiny po
čtyřech zemích, z nichž jedna je vždy hostitelem
Členění do skupin je následující:
Itálie, Bulharsko, Německo, Malta
Švédsko, Kypr, Španělsko, Rumunsko
Velká Británie, Belgie, Estonsko, Polsko
Francie, Irsko, Lucembursko, Slovinsko
Finsko, Česká republika, Řecko, Portugalsko
Nizozemí, Maďarsko, Lotyšsko
CSR
MPO
Odbor podnikatelského prostředí
Pohled České republiky na CSR?
Chtěli bychom udržet „Společenskou odpovědnost podniků“
v rovině dobrovolnosti
Ministerstvo průmyslu a obchodu jako garant vytváří reporty
pro Evropskou komisi o tom, jakým směrem se podniky v České
republice ubírají
CSR
MPO
Odbor podnikatelského prostředí
Příprava dokumentů za ČR
Strategický dokument Národní akční plán společenské
odpovědnosti organizací v České republice (NAP) – tzv. návod
pro firmy k odpovědnému podnikání a následování již
existujících příkladů dobré praxe
Spolupráce s ostatními resorty: MD, MF, MMR, MPSV, MŠMT,
MV, MŽP, MZV, ÚV
Spolupráce s odbornou sekcí Rady kvality ČR pro společenskou
odpovědnost organizací
CSR
MPO
Odbor podnikatelského prostředí
Klíčové oblasti Národního akčního plánu
Propagace a podpora rozvoje konceptu CSR
Dialog a spolupráce mezi všemi zainteresovanými stranami
Samoregulace
Úloha veřejných orgánů, střešních organizací zaměstnavatelů a
podnikatelů a dalších zúčastněných stran
Šíření, implementace a dodržování mezinárodních standardů chování
Mezinárodní spolupráce
Dodržování lidských práv
Vzdělávání a výzkum v oblasti CSR
Uznávání a oceňování organizací za CSR
Ochrana zájmů spotřebitelů
CSR
MPO
Odbor podnikatelského prostředí
Mezinárodní spolupráce – strategické priority
Rozvíjet spolupráci s ostatními zeměmi Evropské unie s cílem
výměny zkušeností a koordinace nadnárodních aktivit
Iniciovat zapojení do významných mezinárodních projektů
Aktivity – zapojení do evropských projektů:
Peer review
EUROBAROMETR (názory veřejnosti na CSR)
European CSR Award
Enterprice 2020
CSR
MPO
Odbor podnikatelského prostředí
Ochrana zájmů spotřebitelů – strategické priority
Posilování pozice státního dozoru v oblasti ochrany
spotřebitelů, zejména v oblasti zneužívání značek kvality atd.
Podpora dialogu mezi zástupci podnikatelů a spotřebitelů
Vedle regulace bezpečnosti výrobků, je nutné věnovat
pozornost i bezpečnosti služeb
Vypracování spotřebitelské politiky do roku 2015
CSR
MPO
Odbor podnikatelského prostředí
Informace ke kulatému stolu na MPO
Dne 8. října 2013 se uskutečnil na Ministerstvu průmyslu a
obchodu kulatý stůl k Národnímu akčnímu plánu CSR v České
republice
Spolupracovali jsme s Radou kvality ČR, platformou Byznys pro
společnost a Business Leaders Forem
Cílem kulatého stolu bylo setkání vrcholových manažerů firem
k diskusi obsahu Národního akčního plánu CSR v České
republice
CSR
MPO
Odbor podnikatelského prostředí
Děkuji za pozornost
Kontakty:
Ing. Hana Šimková, email: [email protected]
Ing. Lucie Součková, email: [email protected]
CSR
MPO
Odbor podnikatelského prostředí
Download

EQW, Národní akční plán CSR, Hana Šimková a Lucie Součková