náš COLAS
Časopis společností skupiny COLAS v České a Slovenské republice
Časopis spoločností skupiny COLAS v Slovenskej a Českej republike
Číslo 1
ročník 63
březen/marec 2014
Most pri Mníšku
Spojí ľudí i krajiny
obsah
str 3–5
str 6–11
editorial
téma
vodní slova vedení: generálního
Ú
ředitele COLASu pro střední Evropu,
regionálního ředitele COLASu pro ČR
a SR a generálního ředitele COLASu
na Slovensku.
Čermák a Hrachovec a.s. /
Spojí ľudí i krajiny
str 12–13
kaleidoskop
Čermák a Hrachovec a.s. při rekonstrukci kanalizace.
Hlavní články z obou republik:
o činnosti dceřiné společnosti COLAS CZ Čermák a Hrachovec a. s.
a o novém hraničním mostě a cestě mezi Slovenskem a Polskem
Výber niektorých významných akcií,
ktorými sa COLASáci môžu pochváliť.
Časopis Náš COLAS
Vydávají společnosti COLAS CZ, a.s., Čermák a Hrachovec a.s., SOMARO CZ, s.r.o.,
Inžinierske stavby, a. s. a CESTY NITRA, a.s.
Redakční tým: Markéta Altrichterová, Pavol
Kováčik, Kvetoslava Sarvašová, Pavol Peško.
Grafické zpracování, sazba a tisk: Agentura
Bravissimo, Znojmo.
Redaktoři: Jaroslav Šufajzl (Česko), Anton
Oberhauser, Communication House, s.r.o.
(Slovensko).
Časopis Náš COLAS je na Slovensku nasledovníkom Mostov východu Inžinierskych
stavieb, a. s. a Spravodaja CESTY NITRA, a.s.
www.colas.cz
www.iske.sk
www.cestynitra.sk
Kontaktní e-maily:
[email protected]
[email protected]
Foto na titulnej strane: rozostavaný most
na slovensko-poľskom pohraničí
(viac na strane 9-11)
str 20–21
servis / safety
attitude
Užitečné informace a rady pro každého,
a to nejen z pracovního života.
str 14–17
stavby
Aktuality z diania v našich spoločnostiach,
zaujímavé zákazky, nové prevádzky
i revolučné technológie.
Oprava trati Pečky–Kouřim /
Rekonstrukce silnice II/405 /
Atómová elektráreň Mochovce /
Národná ulica Žilina
str 18–19
lidé
COLASáci jak je možná neznáte aneb
Profily zajímavých lidí, kteří pracují
mezi námi.
Lukáš Jára a Pavla Richterová
/ Martin Šarocký
2 náš COLAS
Nový občanský zákoník /
Trendy pracovného práva /
Bezpečne každý deň
str 22–23
aktuální téma /
oddych
Co přineslo jaro
Trénink asfaltérů, obnova technologie
v kamenolomu a také pár rad, jak
na detoxikaci.
OPRAVA: V minulém čísle jsme zveřejnili
chybný údaj o typu zařízení v obalovně
v Bystřici nad Pernštejnem, správný typ je
MARINI Top Tower 3000 s kapacitou výroby
160 tun směsi za hodinu. Všem zainteresovaným se omlouváme a děkujeme těm, kteří
nás na chybu upozornili.
Náš COLAS
editorial
Ve střední a východní Evropě
má COLAS velká očekávání
Vážení kolegové v České a Slovenské
republice,
COLAS je ve střední a východní Evropě
tvořen devíti zeměmi – od severu k jihu
jsou to Polsko, Česká republika, Slovensko,
Maďarsko, Rakousko, Chorvatsko, Slovinsko,
Rumunsko a Turecko. Hlavní část naší práce
zde zahrnují silniční a inženýrské stavby.
Zároveň provozujeme čtyřicet lomů a navíc
se v Polsku, Maďarsku, Turecku a Rumunsku
věnujeme také výrobě emulzí.
Naše zdejší strategie je stejná jako
strategie COLASu, což znamená, že
se v každé zemi zaměřujeme na svůj
každodenní byznys a současně je naším
cílem všude získávat významné stavby, jako
je například D1 v České republice. Naším
třetím cílem bude, aby se naše společnosti
podílely na PPP projektech. To je bohužel
momentálně docela těžké z důvodu
nedostatku peněz na finančních trzích.
Ale je to náš cíl. Naším nejaktuálnějším
cílem ovšem je udržet ziskovost našeho
podnikání. Podle mého názoru to jde
ruku v ruce s důrazem na lidské zdroje –
mít správné lidi na správných místech.
A samozřejmě dále rozvíjet jejich
schopnosti a dovednosti. Není důležité
množství, ale kvalita zaměstnanců. To je
klíč k našemu úspěchu.
Je pravda, že z pohledu COLAS střední
a východní Evropa jsme v posledních dvou
třech letech ztratili dost peněz. Přispělo
k tomu samozřejmě ekonomické prostředí,
ale i některé chyby, které jsme udělali. Ale
ty udělali i ostatní. Já doufám, že v příštích
letech se region vrátí do černých čísel
a i střední a východní Evropa bude přispívat
k pozitivním výsledkům COLAS Group.
analyzujeme trh v Kazachstánu. A jsou
i další země, jako například Srbsko
a Makedonie na Balkánu, kde se
začínáme rozhlížet. Náš byznys ve střední
a východní Evropě vidím v každém případě
optimisticky.
Naše velká očekávání demonstrují
i aktivity pro další rozvoj účasti COLAS
Group v regionu. Momentálně například
Thierry Le Roch
Generální ředitel pro COLAS
ve střední Evropě
High expectations in COLAS
Central and Eastern Europe
Dear colleagues in the Czech Republic
and Slovakia,
COLAS in Central and Eastern Europe
is comprised of nine countries: Poland,
Czech Republic, Slovakia, Hungary, Austria,
Croatia, Slovenia, Romania and Turkey.
The majority of our work includes road
construction and civil works. However
at the same time, we also operate
40 quarries. In addition, we produce
emulsions in Poland, Austria, Hungary,
Turkey and Romania. Our local strategy
is the same as that of COLAS in general,
which means that in each country our
attention is given to COLAS´ everyday
business. At the same time in each
country, we strive to contract important
construction projects i.e. the D1 motorway
in the Czech Republic. Our third objective
is to take part in PPP projects, however,
it is quite hard at the moment due to
a lack of money on financial markets.
Nevertheless, this is our goal. Our most
recent target, however, is to sustain
the profitability of our business. In my
opinion, it goes hand in hand with the
emphasis on human resources – to have
the right people in the right positions.
And, of course, to further develop their
skills and abilities. It is crucial that we
not overstaff but that we have properly
trained staff. This is the key to our
success. Our high expectations are also
demonstrated by our activities concerning
further development of our participation
in this area. At the moment, we are
analysing the market in Kazakhstan. And
there are other countries, such as Serbia,
Macedonia and the Balkans where we
start to dip our toes. In any case, I foresee
our business in Central and Eastern
Europe in an optimistic way.
Thierry Le Roch
Managing Director, Central Europe
COLAS CED
náš COLAS 3
editorial
Pokračující vývoj
v České republice
Vážení kolegové,
i přes složitou ekonomickou situaci
v České republice si společnosti COLAS
CZ, a.s. i Čermák a Hrachovec a.s.
udržují své postavení na trhu. Rád bych
jmenoval některé z úspěchů loňského
roku: modernizaci D1, zvýšení prodeje
u závodu Lomy o 10 % oproti roku 2012,
posílení vlivu na západě republiky
akvizicí společnosti Silnice Horšovský
Týn a.s., na západě naší republiky,
pokračující rozvoj společnosti Čermák
a Hrachovec a.s. Nicméně musím zmínit
i nedostatky, např. nepřijatelné výsledky
v oblasti BOZP či nízkou čistou ziskovost
u divize Silniční stavitelství.
Po přezkoumání rozpočtu se zdá být rok
2014 optimistický. Ekonomická situace by
měla být lepší než se očekávala, s novými
možnostmi pro COLAS v České republice.
Nicméně stále máme před sebou výzvy,
jako např. D1, ale také reorganizaci
našeho managementu.
Od března 2014 nastoupil na pozici
generálního ředitele COLAS v České
republice pan Ondřej Komrska. Jsem si jist,
že s podporou týmu jak z České republiky,
tak i střední Evropy (CED) přinese tato
změna úspěch.
nehod? Je třeba mít neustále na mysli
bezpečnostní kampaň Safety Attitude.
Naše cíle pro rok 2014 jsou následující:
Bezpečnost práce – je jí třeba věnovat
velké úsilí všude, a to od nejnižších
pracovních pozic až po ty nejvyšší. Fyzické
zapojení našich zaměstnanců je nezbytné.
Jak je možné dopustit takové množství
Budoucnost COLASu v České republice je
ve vašich rukou.
Výroba – čistý zisk je stále u některých
aktivit nedostačující. Bez zisku není
možno investovat, ani se dále rozvíjet.
Naše produktivita se musí na stavbách
optimalizovat denně.
Obchod – hlavním předmětem podnikání
COLASu je každodenní byznys. Všichni
na jednotlivých úrovních jsou obchodními
články celého COLASu. Buďte většími
obchodníky na každé úrovni a posilte naši
pozici.
Eric Biguet
regionální ředitel COLASu
pro Českou a Slovenskou republiku
Ongoing development in the Czech Republic
Dear colleagues,
Despite a difficult economic situation in
the Czech Republic, COLAS CZ and Cermak
a Hrachovec maintain their position on the
market. Some success: D1 Modernization,
quarries, development in West with the
acquisition of Silnice Horsovsky Tyn a.s.,
a continuous development in Cermak
a Hrachovec. But also some difficulties:
unacceptable results in safety, poor net
result in Road Activities.
After the Budget Review, 2014 seems to
be on an optimistic way. The economic
situation should be better than expected
with new opportunities for COLAS in Czech
Republic.
4 náš COLAS
Some challenges are facing us like D1 of
course, but also some reorganisation in
our management. Ondrej KOMRSKA take
the position of General Manager for COLAS
in Czech Republic since March 2014. With
the support from the Czech Team and from
Central Europe Division, I’m confident that
he will bring COLAS to new success.
Our main goals for 2014 are:
Safety – a great effort has to be done
everywhere and from the bottom to
the top. The physical integrity of our
employees is essential. How is it possible
to admit such a number of accidents ? The
Safety Attitude must stay in your mind
every time.
Production – the Net Result is insufficient
in some activities. Without result,
no investment, no development. Our
productivity shall be optimized with daily
attention of our site.
Commercial – The COLAS core business is
daily business. Everybody at all level are
the commercial relay of COLAS. Be more
commercial at all level to strengthen our
position.
The future of COLAS in Czech Republic is in
your hands.
Eric BIGUET
Area Manager Czech Republic and Slovakia
editorial
Slovenský COLAS
v rozbehu
Neustále zdokonaľujeme metódy
využívania konta pracovného času.
Som presvedčený, že všetci zamestnanci
spoločností skupiny Colas na Slovensku
(ISK, IS-Lom, CESTY NITRA) majú snahu
a motiváciu pracovať tak, aby sme v roku
2014 dosiahli stanovené ciele, a to nulovú
nehodovosť a rentabilitu.
Napriek tomu, že finančná situácia je
v slovenskom stavebníctve naďalej
náročná, spoločnosti skupiny COLAS
na Slovensku zaznamenali skutočne
dynamický začiatok roku 2014 už
v mesiacoch január a február.
Spustili sme projekt výstavby rýchlostnej
cesty R2 Ruskovce–Pravotice pre
Národnú diaľničnú spoločnosť so
začiatkom činností 28. januára 2014
a trvaním 28 mesiacov. Pre potreby
tejto stavby mobilizujeme zdroje
v počte 30 TH zamestnancov a 250
robotníkov. Zintenzívňujeme hlavné práce
na rekonštrukcii linky v lome Maglovec
s cieľom obnovenia prevádzky na novej
výrobnej linke v mesiaci apríl.
V plnom prúde pokračujú práce
na projektoch Mochovce, Mníšek nad
Popradom, Zeelandia, Holcim a U. S. Steel.
Pripravujeme nové zákazky, prevzali sme
stavenisko a začíname realizovať výstavbu
splaškovej kanalizácie v obci Teriakovce pri
Prešove, podpísali sme zmluvu na výstavbu
terminálu multimodálnej prepravy v Žiline.
Súbežne vyvíjame aktívne úsilie
na zlepšovanie svojho know-how
a organizácie našej spoločnosti.
Otvorili sme sériu intenzívnych školení
pracovníkov výroby v oblasti bezpečnosti
práce a kvality. Začal sa nákup nových
OOPP pre všetkých zamestnancov.
Čoskoro nás opäť čaká veľmi náročná práca.
Rád by som vám preto pripomenul hlavné
priority našej každodennej práce:
Bezpečnosť práce – aby sme sa domov
vrátili každý deň v plnom zdraví
Kvalita – aby sme boli hrdí na svoju prácu
Riadenie nákladov – aby sme dosahovali
zisk
Obchodné aktivity – aby bolo dosť práce
pre všetkých
Vďaka patrí vám za vašu snahu a motiváciu,
za vašu vykonanú prácu a vďaka patrí aj
vašim rodinám za všetok čas, ktorý im
uberáte pre potreby práce pre COLAS!
Philippe CORBEL
Generálny riaditeľ pre COLAS na Slovensku
Slovak COLAS alive and running
Although the economical context for construction in Slovakia is still difficult,
January and February 2014 started on a very dynamic way for COLAS in Slovakia.
We have commenced the R2 Ruskovce–Pravotice project for NDS, which will last
28 months, starting as of 28 January 2014. The project will mobilize up to 30
administrative staff and 250 workers. Major reconstruction works at Maglovec
quarry are accelerating, in order to reopen the quarry in April with a new
technology line.
Full activity is going on in Mochovce, Mníšek nad Popradom, Zeelandia, Holcim
and U. S. Steel projects. We are preparing new contracts and have taken over
Teriakovce site (sewerage project near Presov) and finalizing the signing of
Multimodal terminal Project in Zilina.
In parallel, we are working in order to improve our know-how, our organization
and have started intensive safety and quality trainings for production teams,
purchase of new PPE for everybody.
The main guidelines for everyday are: Safety, Quality, Cost Control and
Commercial action.
Philippe CORBEL
General manager for Slovakia
náš COLAS 5
téma
Zcela novým typem zakázky jsou pro a. s. Čermák a Hrachovec kabelové tunely. Ten první
se buduje od léta v Motole (na snímku). Další roste v Uhříněvsi. Obě zakázky jsou pro
PREdistribuci, a.s. a celková hodnota obou zakázek se blíží 200 milionům korun.
Čermák a Hrachovec a.s.
pražská jednička v rekonstrukcích
vodovodů a kanalizací
V Praze a okolí je akciová společnost Čermák a Hrachovec dobře
známá. Jinde v republice se ví alespoň to, že k českým oporám skupiny
COLAS patří od roku 2006 a že se zabývá převážně zajišťováním
vodohospodářských staveb pro divizi Inženýrského stavitelství.
6 náš COLAS
téma
Z historie…
Základy společnosti byly položeny už v roce
1990, kdy vznikly dvě samostatné soukromé
firmy: Vlastimil Čermák – provádění
inženýrských staveb s.r.o. a Miloš
Hrachovec – provádění inženýrských
staveb s.r.o. Jejich zakladatelé se po třech
letech spojili, a tak vznikla Čermák
a Hrachovec s.r.o., která se pak v roce 2000
transformovala na akciovou společnost.
Za další dva roky už má firma přes 300
zaměstnanců a v oborové kategorii
stavebnictví je oceněna v prestižní anketě
„Českých 100 nejlepších“. A to pak zopakuje
ještě několikrát. Zlomovým rokem je 2006,
kdy se Čermák a Hrachovec stává členem
skupiny COLAS.
…do současnosti
A roky růstu a rozvoje pokračují. Obrat se
ze 730 milionů v roce 2006 vyšplhal až
na rekordní 1 miliardu korun v roce 2009.
Čermák a Hrachovec vyhrává opakovaně
soutěže na opravy vodovodních havárií
v Praze a její význam roste také na poli
kanalizací. Pokles stavební výroby vyvolaný
celosvětovou krizí ovlivnil sice výsledky
dalších tří let, ale už vloni se křivka
obrátila a firma hlásí meziroční růst obratu
(2012/2013) o celých čtyřicet procent.
Rok 2013 tak byl zakončen s 892 miliony
obratu a ziskem 35,4 milionu korun
před zdaněním. Velké naděje pro
letošek dává informace, která zazněla
v novoroční prezentaci vedení: ještě než
rok 2014 začal, měla společnost Čermák
a Hrachovec smluvně zajištěnou práci
v hodnotě 800 milionů korun. Přiblížit
se obratem k miliardového roku 2009
tak není úplně nereálné. Jako sympatický
symbol, který hovoří za vše, je možné chápat
skutečnost, že jeden z „otců zakladatelů“
Miloš Hrachovec zůstává ve vedení akciové
společnosti do dnešních dnů.
Aktuální dění
Momentální výkladní skříní firmy by mohla
být velká rekonstrukce kanalizačních
sběračů na Prosecké ulici v Praze 8. Veškeré
velmi náročné dění se zde však odehrává
hluboko pod zemským povrchem.
Proseckou ulicí procházejí dva kanalizační
sběrače 90/160 cm a 100/175 cm
v poměrně značném sklonu. Stará i novější
stoka byly ve špatném stavu, který se
výrazně zhoršil po přívalových deštích
v červnu 2013. Voda se dostala za stěnu
Nová kanalizace ve Zdicích již slouží
svému účelu. Zakázkou pro Mikroregion
Litávka se firma opět o trochu více
rozkročila mimo Prahu.
tunely, a pak je zděná stoka s čedičovým
žlábkem kompletně obnovena. Sbíječky,
lopaty a hlavně ruce zdejších chlapů jsou
vrcholem techniky, kterou tady lze použít.
K zajímavým stavbám patří také novinka –
kabelové tunely v Motole a Uhříněvsi.
Jde o zakázku pro Pražskou energetiku,
Na území Prahy řešila v roce 2013
společnost 1100 havárií vody
vyzdívky, vymlela kaverny a začalo docházet
k nebezpečným propadům silnice. Bylo
nutno přikročit k sanaci havarijního stavu
stoky 70/125 cm v prostoru křižovatky ulic
Prosecká a Na Vyhlídce. Práce probíhají
z těžních šachet. Mezi těmito šachtami
se po stávající havarované stoce razí
která do této podzemní infrastruktury
umísťuje své dálkové kabelové vedení. Ze
zajímavých staveb posledním měsíců stojí
za zmínku práce na výstavbě splaškové
a dešťové kanalizace v Řeporyjích,
na stavbě nové splaškové kanalizace
v Šáreckém údolí, v rámci rekonstrukce
ve Vinohradské a Nádražní ulici se
provádí injektáže za rubem ostění stok.
K zajímavým akcím dále patří spolupráce
na celkové rekonstrukci Moskevské ulice
a náměstí Svatopluka Čecha v Praze 10, kde
probíhá rekonstrukce vodovodních řadů
a kanalizace a následně komplexní oprava
komunikace včetně tramvajové trati. Mimo
Prahu byly v nedávné době dokončeny
práce na stavbách vodovodů a kanalizací
ve Starém Plzenci. Ke svému cíli dospěla
také výstavba kanalizace ve Zdicích.
Stačí se spustit šest metrů pod povrch pražské
Prosecké ulice a máte pocit, že jste se ocitli
v dole. Tak vypadá rekonstrukce zdejších
sběračů. Chlapská práce v náročném terénu.
náš COLAS 7
téma
UKONČENÉ STAVBY V ROCE 2013
104 916 336 Kč
10/10 až 09/13
Národní třída a okolí
61 730 137 Kč
06/10 až 05/13
PVS
Zdice – Chodouň
83 843 145 Kč
11/11 až 12/13
Mikroregion Litavka
A2 – Nad Teplárnou
OMI
Vždy o krok vpřed
Výčet služeb a technologií, kterými
Čermák a Hrachovec disponuje, přesahuje
rámec jednoho článku. Obecně lze říct, že
v oblasti vodovodů a kanalizací neexistuje
zakázka, se kterou by si firma neporadila.
Své výjimečné postavení na trhu si navíc
neustále vylepšuje zaváděním moderních
technologií. Naposledy jsme zde referovali
o bezvýkopových opravách potrubí
polyuretanovým nástřikem 3M. Z dalších
např. cracking pracuje s použitím rázů
vyvozovaných vzduchovým kladivem
a používá se k náhradě litinových řadů
potrubím z polyetylenu o větším průměru
než byl původní řad. Nebo naopak
grundoburst, což je způsob obnovy
dosloužilých řadů bez použití rázů. To jej
předurčuje k práci s plastovými, kovovými,
O tom, že společnost Čermák a Hrachovec patří v Praze a okolí k nejvýznamnějším dodavatelům
inženýrských staveb, svědčí tabulka s vybranými daty.
Vysvětlivky zkratek: OMI – Odbor městského investora Magistrátu hl. m. Prahy, PVS – Pražská
vodohospodářská společnost, TSK – Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Vůbec nejčastěji jsou stroje a vesty s logem
Čermák a Hrachovec vidět v ulicích Prahy. Zde
záběr z historického centra, když se v roce
2013 realizovala zakázka pro PVS na Národní
třídě a v jejím okolí.
betonovými nebo sklolaminátovými
troubami, které mohou být zatahovány
po jednotlivých kusech. Umožňuje rovněž
zvětšit původní profil a nahradit jej jiným
materiálem. Užitečným pomocníkem
je stále také ramovaný protlak. Zde je
zatlačováno ocelové potrubí, nejčastěji
chránička pro produktovody nebo kabely
pomocí ramovacích kladiv. Délka protlaku
závisí na geologii a průměru protlačované
trouby. Maximální průměr je 1200 mm.
Jedná se o jednu ze starších, neřiditelných
bezvýkopových technologií. Ale například
mikrotuneláž kanalizačních řadů do DIN
300 mm využívá řízení podle laserového
paprsku. Za samozřejmost se ve firmě
považuje fakt, že společně s výstavbou sítí
116 892 207 Kč
10/08 až 11/13
OMI
Charlese de Gaulla
26 907 175 Kč
12/11 až 11/13
TSK
Michelská – II. etapa
38 312 444 Kč
07/12 až 08/13
PVS
TV Řeporyje IV – Ořešská
ZÍSKANÉ STAVBY V ROCE 2013
73 894 017 Kč
01/13 až 08/14
OMI
KT Motol
119 782 273 Kč
07/13 až 10/14
PREdistribuce
TV Radotín – Jelenovská
106 524 806 Kč
08/13 až 05/15
OMI
Prosecké sběrače
228 875 105 Kč
10/13 až 10/14
PVS
Vinohradská
66 415 261 Kč
12/13 až 11/14
PVS
KT Uhříněves
79 538 026 Kč
12/13 až 06/15
PREdistribuce
A2 – Revoluce
Akvizice Prakanu dokončena
Významnou událostí loňského
roku bylo pro firmu Čermák
a Hrachovec dokončení dva
roky připravované akvizice
akciové společnosti Prakan.
Zavedená pražská firma (název skrývá akronym slovního
spojení PRAžské KANalizace)
s ročním obratem 80–90 milionů se zabývá opravami
8 náš COLAS
kanalizací, přípojek a řadů,
umí také šachty a tunely…
Hlavní objem prací získává
od Pražských vodovodů
a kanalizací, pro Technickou
správu komunikací provádí
čištění a opravy propustků
a uličních vpustí. Začleněním Prakanu do struktury
COLAS se navýší objem vý-
konů v kanalizacích přibližně
o 50 milionů korun. Čermák
a Hrachovec se tak ve svém
klíčovém oboru stává největším hráčem na pražském trhu.
Značka Prakan zůstane zachována, ale více než tři desítky
jejích zaměstnanců přecházejí
přímo do akciové společnosti
Čermák a Hrachovec.
nabízí rekonstrukce komunikací a kompletní
dodávky v oblasti pozemních komunikací.
Provádí tedy zemní práce, terénní úpravy,
stabilizované podklady, živičné asfaltové
vrstvy, lité asfalty, dlažby, i sadové úpravy.
Certifikáty
Společnost Čermák a Hrachovec a.s. je
držitelem certifikátů systému managementu
kvality podle normy ČSN EN ISO 9001,
systému enviromentálního managementu
podle normy ČSN EN ISO 14001 a systému
managementu bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci podle normy ČSN OHSAS 18001.
Dále je společnost držitelem oprávnění pro
činnost prováděnou hornickým způsobem
uděleného OBÚ v Kladně.
Čermák a Hrachovec a.s. – Prague’s No. 1
in the reconstruction of water mains and
sewages: Since 2006 when the company
became a part otf COLAS CZ, it continues
to both grow and develop. In 2013, the
company was engaged in 1100 water
mains bursts. This year looks optimistic as
well. Even before it started, the company
had contracted work in the amount of
800 MCZK. A significant event for the
company was last year´s acquisition of
Prakan a.s., the company specializing in
repairs of sewers, water lines and mains.
téma
Most v stave na začiatku roka 2014. Vpravo na poľskej strane vidno časť plochy pre podpornú konštrukciu.
Pôvodnú cestu do Krynice most skráti o takmer šesť kilometrov.
Spojí ľudí i krajiny
ISK stavajú na poľsko-slovenskej hranici
Divoká, hrdá príroda často vytvorila prirodzené hranice.
Na drsnom, krásnom goralskom pomedzí Poľska a Slovenska to nie je inak.
Vodiči prichádzajú popod majestátne zalesnené vrchy do Mníška
nad Popradom, kde sa krajina pri vstupe do Poľska otvorí.
náš COLAS 9
téma
Keď sa pred 10 rokmi otvorila aj Európa,
zreálnila sa myšlienka premostiť medzi
Mníškom a Piwnicznou rieku Poprad. Dielo
v réžii Inžinierskych stavieb (ISK) by malo
byť hotové v októbri.
Vyše roka čakania
Na začiatku stavby v marci 2012
sa predpokladalo ukončenie prác
do januára 2014. Na poľskej strane
však chýbalo zabezpečenie financií, čo
podľa tamojšieho zákona neumožňuje
odovzdať stavenisko. „Poliaci ho odovzdali
sme odovzdali koncom januára podľa
pôvodného plánu – preložky ciest I. a III.
triedy, chodníky pre peších a cyklistov
a cestnú kanalizáciu“ spresňuje V. Paľo.
Investor financuje aj časť mosta na poľskej
strane, čo im poľský správca ciest GDDKiA
refinancuje.
V týchto dňoch už naplno beží práca
na moste z poľskej strany. Celý bude
mať deväť polí a dĺžku 323,87 metrov.
Na poľskej polovici povedie v miernom
oblúku, premostí miestu komunikáciu,
železničnú trať a zregulovaný tok Popradu.
„Staviame na území dvoch štátov,
každý má svoje predpisy.“
až 6. 12. 2012 – ale aj s nepreloženými
inžinierskymi sieťami. Kým boli preložené,
uplynul ďalší polrok. My sme na pokyn
objednávateľa – Slovenskej správy ciest
(SSC) – robili, aby neprepadli peniaze
z EÚ. Ale v Poľsku sa reálne začalo
až 31. 5. 2013,“ sumarizuje časový
posun manažér projektu Vladimír Paľo
z mostného závodu ISK.
Čo sa dalo, stihli načas. Oneskorenie sa
však prejavilo. „Na most a súvisiace objekty
sme dostali termín na konci októbra 2014.
Ostatné objekty na slovenskej strane
Rozpočet samotnej stavby – 5,199 milióna
eur bez DPH – sa aj vzhľadom na použité
zmluvné podmienky (červený Fidic)
neupravoval. Počíta s 10% rezervou.
„Po uplynutí pôvodného zmluvného
termínu výstavby začínajú vznikať výdavky
navyše, ktoré každý mesiac vydokladujeme
investorovi – dopravné prostriedky,
telefóny, stráženia, nájmy, mzdy,“ avizuje
V. Paľo. Ďalšie náklady vznikajú napríklad
s nákupom betónu v zmysle poľských
špecifikácii. Aj o ich úhrade rokujeme
s objednávateľom.
vľavo – Zamestnanci závodu Cestné staviteľstvo Jozef Vasilišin a Vladimír Tomečko
zhotovujú zámkovú dlažbu na chodníku pre peších.
vpravo – Pohľad z rozostavaného mosta na obec Mníšek nad Popradom.
10 náš COLAS
Prečo poľský betón?
Staviame na území dvoch štátov, každý
má svoje predpisy. Okrem betónu majú
napríklad iné normy na zvodidlá. Takže ak
by sa použili poľské, nebudú certifikované
u nás a naopak. Jedna strana musí ustúpiť,
väčšinou je to naša.
Vladimír Paľo vysvetľuje špecifikum,
na ktoré na Slovensku ešte nie sme zvyknutí.
„Veľký dôraz kladú na ochranu životného
prostredia, každý deň ho monitorujú, chodia
kontroly z Varšavy, Krakova, veľmi veľké
slovo majú ochranári. Ku každému problému
sa vyjadrujú minimálne štyri organizácie.
Keď sa s jedným dohodnete, musíte ísť
za druhým, tretím, a každý sa bojí dať súhlas
ako prvý, lebo čo ak ten druhý ho nedá?“
naznačuje manažér.
Čo sa týka zvodidiel, Slováci budú žiadať
ministerstvo dopravy o výnimku, aby
boli na moste osadené také, ktoré nie
sú v súlade s našimi normami. Ďalšie
špeciálne riešenia súvisia s blízkosťou
elektrifikovanej železnice.
Celé roky spolu
Počas realizácie mali Prešovčania (pôvodne
z mostného závodu 06, dnes už včlenení
s bývalým závodom 02 do celku pod
názvom Mosty a špeciálny projekty)
veľkú výhodu – partiu tvoria dlhoroční
zamestnanci, kolegovia, priatelia. Dobre sa
poznajú, sú spoľahliví „Máme dva turnusy
po 20 ľudí. Cez zimu sme robili na týždňovky.
Od marca sa snažíme podľa počasia
naštartovať nepretržitú prevádzku – aj aby
téma
sme využili dni pracovného pokoja, a tým
znížili nájmy podporných konštrukcií. Lebo
je rozdiel, či pracujeme 20, alebo 30 dní
v mesiaci,“ vysvetľuje V. Paľo.
Podarilo sa dobehnúť nedostatok práce
z minulej zimy a mali ste dokonca aj
nadčasy? „Áno, takmer v každom jednom
prípade. Chlapi sa dočkali aj preplatenia
nadčasov.“
S dokončením projektu stúpa šanca,
že zlepšená infraštruktúra priláka aj
na slovenskú stranu turistov. „Spať
chodíme 15 kilometrov do Starej
Ľubovne, v dedinách nie je žiadne
ubytovanie. Donedávna tu bol aspoň
hotel pri lyžiarskom vleku, ale už nič
nefunguje. Poliaci majú v tomto regióne
lepšie vybudované turistické centrá, sem
nechodia...“ poukazuje manažér projektu
na veľké rezervy, ktoré Slovensko v turistike
ešte má. Obzvlášť v chudobnejších
regiónoch.
Práca na hranici dvoch štátov sa nezaobíde bez kompromisov, hovorí manažér projektu
Vladimír Paľo.
„Zozačiatku bola papierová agenda
náročnejšia, najprv sa robilo ručne, teraz cez
počítač, systém sa zdokonaľoval, opravovalo
sa, čo nešlo, ale zvykli si. Kedysi to majstrovi
trvalo aj hodinu-dve, dnes 10–15 minút.“
„Ku každému problému sa vyjadrujú
minimálne štyri poľské organizácie.“
Prijímajú zmeny
Ľudia zostávajú, veci sa menia. Ako vníma
manažér projektu, majstri či stavbyvedúci
Miroslav Staško systém denných hlásení,
ktoré COLAS prednedávnom zaviedol?
V denných hláseniach reportujú všetko, čo
sa v daný deň udeje: „Ľudí, čo tu boli, koľko
hodín pracovali, aké mali diéty, všetky
dopravné prostriedky, koľko odpracovali,
koľko minuli benzínu, materiál, ktorý
Odebňovanie čela mostnej konštrukcie. Most ponad Poprad je na slovenskej strane
zabetónovaný v troch etapách, na snímke pracovná špára medzi dvoma z nich.
prišiel na stavbu, koľko nás to stálo.
No a potom sú tam subdodávateľsky
realizované dodávky. Teda všetky výrobné
aj nevýrobné náklady – až po strážnu
službu či elektrickú energiu. Na konci
mesiaca uvidíme bilanciu, ale každý deň si
môžeme kontrolovať, koľko sme prestavali
nákladov.“
A ako sa stotožňujú s aktuálnymi
kampaňami k bezpečnosti? „Pocítili sme
ich. Určite sa pre bezpečnosť robí viac
ako v minulosti. Dnes sa na ňu, rovnako
ako na kvalitu, kladie rovnaký dôraz ako
na dodržiavanie termínov. Všetko musí byť
v poriadku. Návštevy, ktoré kontrolujú to či
ono, máme často,“ uzatvára V. Paľo.
Spolu s partiou verí, že aj pre túto
unikátnu stavbu bude po dokončení platiť:
Na hotové sa spomína v dobrom.
Bridging people and countries: ISK is
building a bridge over Poprad river on
Polish-Slovak border, in a project which
includes improvement of road infrastructure and new pavements and bike roads. Despite a delay on the Polish side,
the works now continue in full swing.
The completion of over €5M-worth
project is planned for October 2014.
The works are specifically challenging;
aligning Polish and Slovak regulations
is necessary on a daily basis. The bridge
will be almost 323 metres long.
náš COLAS 11
kaleidoskop
Kaleidoskop
1
4
I/20 Bečov – třípruh
Investor: ŘSD ČR, správa Karlovy Vary
Zhotovitel: divize Silniční stavitelství,
oblast Západ
Cena: 5,549 milionů Kč bez DPH
2
Silnice I/43 Svitavy–Moravský Lačnov
Investor: ŘSD ČR, správa Pardubice
Zhotovitel: Sdružení za účasti COLAS CZ,
a.s., divize Silniční stavitelství, oblast
Sever
Cena za COLAS CZ:
11,478 milionů Kč bez DPH
5
Liberec
Ústí nad Labem
Karlovy Vary
oblast Západ
Hradec Králové
1
oblast Sever
Pardubice
PRAHA
4
2
Plzeň
oblast Jih
Jihlava
3
České
Budějovice
Výměna třídiče v kamenolomu Svržno
Investor: závod Lomy
Cena investice: 1,670 milionů Kč bez DPH
3
Výměna technologie obalovny Rančířov
nová technologie Benninghoven TBA 240
Investor: závod Obalovny, doprava
a mechanizace
7
6
Opěrná gabionová zeď Volary
Objednatel: Edikt a.s.
Zhotovitel: Inženýrské stavitelství, oblast
Kolejové stavby
Cena: 3,3 milionů Kč bez DPH
Rýchlostná cesta R2 (obchvat Bánoviec
nad Bebravou) – dokončenie 2016
Obytný soubor Sadová – I. etapa
Investor: IMPERA ŽSD, uzavřený investiční
fond, a.s.
Zhotovitel: divize Silniční stavitelství,
oblast Jih
Cena: 16,990 milionů Kč bez DPH
12 náš COLAS
Objednávateľ: Národná diaľničná
spoločnosť
Zhotoviteľ: ISK
Cena: 88 miliónov € bez DPH
5
kaleidoskop
2
7
1
Prodloužená ul. Ruská
Skelet haly v priemyselnom parku
Záborské, Prešov
Investor: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: Sdružení za účasti COLAS CZ,
a.s., divize Silniční stavitelství, oblast
Východ
Cena za COLAS CZ:
56,528 milionů Kč bez DPH
Terminál intermodálnej prepravy (TIP)
Žilina – rozšírenie cestnej infraštruktúry
Vyšší objednávateľ: Železnice SR /
Subdodávka: OHL ŽS
Zhotoviteľ: CESTY NITRA, stredisko Trenčín
7
6
Cena: 108 tisíc € bez DPH
3
Cena: 1,3 milióna € bez DPH.
Ostrava
Olomouc
Objednávateľ: AHP Prešov
Zhotoviteľ: ISK, závod Mosty a špeciálne
projekty
oblast Východ
Zlín
Brno
1
Žilina
Prešov
2
3
7
Trenčín
5 4
Banská Bystrica
Košice
6
Trnava
Nitra
BRATISLAVA
Teriakovce – splašková kanalizácia
– dokončenie 2016
Objednávateľ: obec Teriakovce, okr. Prešov
Zhotoviteľ: ISK, závod Cestné staviteľstvo
Cena: 3,358 milióna € bez DPH
5
4
6
Administratívna budova, predajné
centrum Vakert-Hilti, Košice
Eliminácia bezpečnostných rizík
na cestách 1. triedy v Banskobystrickom
regióne
Objednávateľ: Slovenská správa ciest
Zhotoviteľ: CESTY NITRA, stredisko Nitra
Cena: 7,97 milióna € bez DPH
Objednávateľ: Vakert EU, predajca
záhradných strojov a techniky
Zhotoviteľ: ISK, závod Mosty a špeciálne
projekty
Cena: 744 tisíc € bez DPH
Administratívna budova a sklad,
Rozhanovce
Objednávateľ: Zeelandia, distribútor pekárenských a cukrárenských surovín a zmesí
Zhotoviteľ: ISK, závod Mosty a špeciálne
projekty
Cena: 1,259 milióna € bez DPH
náš COLAS 13
stavby
COLAS CZ získal první
větší stavbu na železnici
Oprava železniční trati Pečky–Kouřim bude
SŽDC s.o. stát 47,8 milionu korun bez DPH.
Dodavatelem stavby je COLAS CZ.
Ve všeobecném povědomí
české veřejnosti je COLAS
zatím vnímán převážně jako
zavedený dodavatel silničních
a inženýrských staveb.
To se má ale během krátké doby změnit.
Skupina se začíná výrazněji prosazovat
i na poli kolejových staveb. První
významnější zakázkou je oprava trati
Pečky–Kouřim, jejíž realizaci zahájil
COLAS CZ v únoru.
Při rozvodnění říčky Výrovky postihla
jednokolejnou lokální trať v loňském
roce záplava. Ke škodám velkého rozsahu
přispěla i voda z okolních polí. Následně
vyhlásilo pražské oblastní ředitelství
SŽDC, s.o. veřejnou soutěž, kterou
s nabídnutou cenou 47,8 milionu korun
bez DPH vyhrál COLAS CZ. Na technické
parametry stavby jsme se zeptali ředitele
oblasti Kolejové stavby Davida Michaličky:
„Jedná se o tři stavební objekty: vlastní
trať, zabezpečovací a signalizační zařízení
železniční stanice Plaňany a oprava mostků
a propustků v poničené trase. Ačkoliv se
jedná o regionální trať, která je v Kouřimi
dokonce slepá – zde je konečná, věřím, že
nám to umožní předvést, že COLAS dovede
nabídnout špičkovou práci i na kolejových
stavbách. Součástí zakázky je samozřejmě
výměna kolejnic v délce 1850 metrů,
betonové i dřevěné pražce a 14 menších
mostních objektů. Budeme realizovat tři
Jednokolejnou trať do Kouřimi rozbouřená Výrovka zcela zničila. V únoru COLAS zahájil odstraňování
poničeného kolejového svršku a první den letních prázdnin by měla být trať opět v plném provozu.
Ředitel oblasti Kolejové stavby David Michalička
vnímá získání zakázky na rekonstrukci tratě
Pečky – Kouřim jako zásadní průlom. Firma
ve výběrovém řízení porazila hlavní hráče
v oboru a je jisté, že po úspěšné realizaci začne
být zadavateli vnímána jako jeden z nich.
nové výhybky, tři přejezdy přes silnici
i nové nástupiště v Plaňanech. Vnímám
tuto zakázku jako další postupový krok při
průniku na relativně uzavřený trh českého
železničního stavitelství. O kvalitu práce,
ani termín dokončení obavy nemám,
protože samotnou stavbu má pod palcem
zkušený stavbyvedoucí Lukáš Staněk
(COLAS RAIL).“
COLAS CZ wins its’ first large-scale
railway project: Although COLAS CZ is
mainly considered as a well-established
supplier of road construction and civil
engineering work, the group has started
to expand and break into the field of
rail construction. The first important
project of this kind is “Railway tract
reconstruction Pečky – Kouřim” whose
work was initiated in February. COLAS
CZ was awarded the tender with the
winning bid of 47,8 MCZK.
14 náš COLAS
stavby
Rekonstrukce
silnice II/405
v rekordním
čase
COLAS v loňském roce výrazně
zapracoval na své reputaci
v kraji Vysočina. Zakázku při
rekonstrukci jedné z významných
silnic kraje se podařilo zvládnout
i přes „šibeniční“ termín. Je to
výborná reference pro další velké
zakázky, které zde bude veřejná
správa vypisovat.
Silnice mezi Jihlavou a Třebíčí patří
k důležitým komunikacím na Vysočině.
Rekonstrukci by si jistě zasloužila v celé
délce, kraj je ale rád, že se mu daří II/405
opravovat alespoň postupně. Čtvrtou etapu
rekonstrukce v loňském roce realizovala
Stavbyvedoucí Pavel Duba má důvod se usmívat.
V rozhovoru ale přiznává, že během stavby to bylo
horší. Kromě skvělé přípravy a dobré organizace
práce k výsledku přispělo i příznivé počasí.
společnost COLAS CZ, která se na této
silnici etablovala poprvé samostatně.
A hned nadmíru úspěšně – celý
dvoukilometrový úsek se podařilo opravit
v průběhu jednoho kalendářního roku.
Takovou rychlost zde žádný dodavatel
investorovi, kterým byl Kraj Vysočina,
nenabídl. Zásluhu na tom, že COLAS CZ
slib splnil, má i stavbyvedoucí Pavel Duba
z jihlavského střediska: „Nebyla to vůbec
taková selanka, jak by se při zpětném
pohledu mohlo zdát. Při rekonstrukci silnice
Okříšky–Zašovice jsme museli překonat
řadu komplikací. Ještě před zahájením
stavby jsme nad rámec původního zadání
opravovali komunikace na objízdných
trasách, které byly vedeny malými obcemi.
Navíc došlo hned v úvodu ke zdržení,
neboť nebyly včas hotovy přeložky všech
sítí. Ačkoliv jsme měli začít 1. dubna,
vlastní zemní práce začaly až 25. května.
Ani technicky to nebylo snadné. Čekal nás
sedm metrů hluboký skalní zářez, který
se naštěstí obešel bez odstřelu, zvládla to
bourací kladiva. Jedenáctimetrové násypové
zemní těleso s mostním objektem založené
na svažitém terénu, nepředvídatelné
výrony spodních vod v podloží, zajištění
stability strmých svahů systémem
Green Slope, nutnost zlepšovat zeminu
do násypových těles jak prosycháním, tak
V náročných podmínkách a pod tlakem
mimořádného termínu se podařilo
opravenou část II/405 zprovoznit
v polovině listopadu, tedy dva týdny
před řádným termínem.
Snímek zachycující práci finišeru
pochází z 31. října.
i příměsí pojiva… to byly další nástrahy.
Přiznám se ale, že nejvíc šedin mi přivodil
neustálý tlak na splnění termínu. Bylo
jasné, že jsme dostali šanci vybudovat
firmě výbornou reputaci, anebo naopak.
Velký nápor to byl i na všechny pracovníky.
Jakmile nám přálo počasí, museli na stavbě
trávit každou vhodnou chvíli.“
Dílo v hodnotě 108 milionů korun bez DPH
se podařilo. Poprvé se na silnici II/405
rekonstrukce nepřetáhla do následujícího
roku. Pro veřejnou dopravu byl úsek
otevřen už 16. listopadu, což veřejnou
pochvalou a svou osobní návštěvou těsně
před otevřením komunikace pro veřejnou
dopravu kvitoval i krajský radní a náměstek
hejtmana pro oblast dopravy a majetku kraje
Libor Joukl. V průběhu jara proběhne ještě
dokončení vodorovného dopravního značení.
V případě čtvrté etapy rekonstrukce
silnice II/405 se potvrdila ještě jedna
stavbařská moudrost: Rychlá stavba =
levná stavba. Investor byl zjevně spokojen
s konečnou cenou. Enormní nasazení
a preciznost při realizaci na druhé straně
zajistily dodavateli slušný hospodářský
výsledek z celé akce.
The fourth stage of the project “Reconstruction of the II/405 road” was managed in record
time: COLAS CZ significantly enhanced its reputation in the Vysočina region where the
company managed to complete the reconstruction of one of the important local roads despite
the breakneck deadline. It is an outstanding reference for future tenders by the same Investor.
náš COLAS 15
stavby
Mochovce:
Dvetisíc platní
za mesiac
Manažér projektu: V roku 2013 robilo na stavbe elektrárne takmer 600 zamestnancov
ISK. I tak je dnes náročné zohnať hlavne kvalifikovaných inžinierov.
Manažér projektu za ISK Gilles Guillier
hovorí o uplynulom roku na stavbe
z pohľadu spoločnosti zo skupiny COLAS.
Koľko zamestnancov ISK pracovalo vlani
v priemere každý mesiac na stavbe
elektrárne? Je to viac ako v minulosti?
Mali sme tu šiestich topmanažérov, 204
technicko-hospodárskych zamestnancov
a 378 robotníkov. Celkové číslo 588
je dosiaľ jednoznačne najvyššie.
Na porovnanie, v roku 2012 nás bolo
v priemere 347.
Koľko kolegov z ISK chodí na týždenné
turnusy do Mochoviec a teda prespávajú
v ubytovniach či prenajatých izbách?
Dva turnusy po približne 220 ľudí sa
striedajú. Pracujú 6 dní a nasledujúce štyri
dni majú voľno. Ľudia z oddelenia kvality,
ktorých je 12, majú zmeny päť dní za sebou
a dalších päť dní voľna. Ubytovanie
v prenajatých bytoch alebo ubytovniach
poskytujeme všetkým, ktorí to potrebujú –
Mochovce NPP: 2,000 plates a month:
For almost five years, ISK has been
participating in the works leading to
completion of nuclear power plant Units
3 and 4 in Mochovce, west Slovakia.
Manager of the project, Gilles Guillier,
highlights the recent good results of
ISK in the mammoth project, where we
currently give work to almost 600 people.
16 náš COLAS
Už takmer päť rokov sa Inžinierske stavby
podieľajú na dostavbe 3. a 4. bloku
rozširovanej atómovej elektrárne
v Mochovciach.
z Košického kraja ich je 65, z Prešovského
63, ale zabezpečujeme aj ubytovanie
pre kolegov od Trenčína (26), Žiliny (11),
Banskej Bystrice (21), ako i ďalších častí
Slovenska.
Dokážete nájsť kvalifikovaných ľudí
na voľné pracovné miesta v regióne?
Ktoré pozície bolo najťažšie obsadiť
v roku 2013?
Žiadne problémy nemáme s náborom
robotníkov. Po zaškolení dokážu
bez ťažkostí vykonávať požadovanú
prácu. Takto sme zamestnali
množstvo miestnych ľudí. Ťažšie je to
s kvalifikovanými THP zamestnancami. Tí
skúsení väčšinou nehovoria po anglicky
a ľudia s jazykom sú naopak málo skúsení.
Svoje tu zohráva aj fakt, že niektorým
uchádzačom zo vzdialenejších miest
nevyhovuje dochádzanie do práce
a nechcú to riešiť bývaním bližšie pri
Mochovciach.
Čo sa týka pozícií, najviac sme vlani
potrebovali vŕtačov, natieračov, majstrov,
stavbyvedúcich a kontrolórov kvality.
Na ktorých dôležitých stavebných
aktivitých sa ľudia z projektu Mochovce
v roku 2013 podieľali?
Všetky práce prebiehali na „jadrovom
ostrove”, teda prakticky v srdci budúcich
elektrárenských blokov. Naša robota
zahŕňa inštaláciu oceľových platní a ďalšie
stavebné práce.
Je náročné dodržať termíny?
Áno, ale snažíme sa o to. Aktuálne sa
pripravuje nový časový harmonogram
stavby.
Pôvodná zmluva medzi Slovenskými
elektrárňami a ISK z roku 2009 uvádzala
sumu 163 miliónov eur. Narástla odvtedy
rozpočtovaná suma?
Áno, momentálne je na úrovni 221 miliónov
eur.
Na stránkach nášho časopisu sme svojho
času predstavili ľudí v tíme ISK, ktorí si
pamätajú ešte úvod stavby 3. a 4. bloku
pred štvrťstoročím. Stále sú medzi vami?
Áno, stále máme medzi sebou aj takých.
Môžete spomenúť príklad pozitívnej
spätnej väzby na vašu adresu zo strany
investora?
Pochválili nás za splnený plán inštalovania
stanoveného množstva platní – 2000
za mesiac
Pán Guillier, inde vo svete sa COLAS
nešpecializuje na projekty podobného typu.
Preto na záver otázka: akou pracovnou
skúsenosťou sú pre vás Mochovce?
V rámci projektu dokončenia výstavby
atómovej elektrárne musíte rešpektovať
veľmi špecifické pravidlá. Všetky postupy
sú mimoriadne prísne a časovo náročné.
Pri plánovaní svojich aktivít s tým musíte
neustále počítať.
stavby
Brána do centra
Národná ulica je pre Žilinu tým, čím
pre Prahu ulica Na Příkopě či pre
Bratislavu Michalská. Prestížna pešia
zóna, opravovaná naposledy v roku
1992, sa v priebehu vlaňajška vynovila
vďaka zákazke za 632 500 eur, ktorú
CESTY NITRA získali od mesta Žilina
v elektronickej aukcii. Netradičným
riešením bolo 4500 m2 žulovej dlažby
v troch farbách, ktorú miestny dodávateľ
dováža z Číny. Neskoré spresnenie
farebnosti dlažby a dĺžka dodávky
spôsobili sklz v harmonograme prác.
„Cestári“ si tak museli posilniť svoj tím
(spolu až osem ukladacích čiat), aby stihli
požadovaný termín odovzdania stavby.
Pri výstavbe došlo k zmene pôvodného
technologického postupu. Vyrovnávací
Dow ntow n entr y: CE S T Y NIT R A
completed the reconstruction of Národná
Street in Žilina, north-west Slovakia,
wor th 632 500 euros. The works
included laying granite plates and unique
combination of draining solutions.
podkladný betón pod dlažbu nahradila
technologicky vhodnejšia vrstva asfaltovej
zmesi AC8 kladená finišérom. Aby sa žula
udržala čo najdlhšie v dobrom stave,
pri realizácii sme aplikovali priečne
diery v kanalizačných žľaboch pre lepší
odtok dažďovej vody. Investor súhlasil
aj s využitím jemného kameniva (frakcia
0–2), „rozpusteného“ do škárovacej hmoty
medzi jednotlivé žulové platne.
Súčasťou dodávky bol mobiliár (približne
20 % nákladov stavby) a aj nový návrh
osvetlenia, ktoré umožňuje smerové
nasvietenie fasád domov.
Národnú ulicu v Žiline zrekonštruovali
po 21 rokoch. Žulovú dlažbu v troch farbách
doviezol dodávateľ až z Číny.
Všetky CESTY do Trnavy
V septembri sa stali COLAS-áci (tím
CESTY NITRA) poddodávateľom
na zákazke v logisticko-dodávateľskom centre RWP-TMT pri
Trnave. Projekt mal hodnotu vyše
milióna eur, pričom 710 000 eur sa
prestavalo na ploche retailového
parku RWP a zvyšných 360 000
All roads to Trnava: Very
fast and focused was the
building of paved areas and
parking places, including
eight kilometres of curbs, on
the site of Retail Warehouse
Park – TMT in Trnava, west
Slovakia. The project carried
out by CESTY NITRA cost
over one million euros.
jekte outletu vo Voderadoch sa tu
ukázali ako neoceniteľné,“ hovorí
Ľubomír Rác, vedúci strediska
pre hypermarket Carrefour. CESTY komentuje Juraj Marko, riaditeľ Trnava. Na objekte Carrefour práce
NITRA zvládli zákazku vďaka sú- závodu Cestné staviteľstvo Západ. zastrešoval stavbyvedúci Peter
stredenej snahe kapacít za priam Za krátky čas sme osadili osem Galbavý, na RWP Jozef Jamnický.
rekordný čas. „Potrebovali sme kilometrov obrubníkov vráta- Maximálne sme využili všetku našu
len 8–10 týždňov na položenie ne záhonových. „Vyžadovalo si to dostupnú techniku zo strediska
40 000 m 2 spevnených plôch. naučiť ľudí klásť asi 400 metrov Trnava a Trenčín pod každodenným
Z toho 15 000 m2 zámkovej dlažby, denne. Samozrejme, v potrebnej vedením Milana Gabriša z trnavzvyšok tvorili asfaltové plochy,“ kvalite. Skúsenosti z práce na pro- skej Dopravy a mechanizácie.
Do trnavského retailového parku sústredili CESTY NITRA v poslednej štvrtine roka 2013 veľké
množstvo svojich ľudských i strojových kapacít.
náš COLAS 17
lidé
Západ uspěl už po prvním roce
Oblast Západ funguje v Karlových Varech
od ledna 2013 a už dnes je zde firma
pověstnou štikou v rybníce. „Založení
podniku tam, kde COLAS nikdy nepůsobil,
odpovídá strategii patřit všude v ČR
k předním hráčům,“ říká sympatický ředitel,
„ale žádné slavobrány nám tu nestavěli.
Pro mě bylo velkou výzvou založit firmu
na zelené louce, i když se zázemím mateřské
společnosti. Už v prvním roce jsme se
zařadili mezi top firmy, které dělají pro
správy silnic a ŘSD dotčených krajů. Máme
za sebou větší i menší rekonstrukce ulic,
rekonstrukce silnic prvních a druhých
tříd, opravy silnice R6. K největším akcí
manažer Pavel Pagáč, hlavní stavbyvedoucí
Petr Hudlický a Pavla Richterová. Základem
byla parta lidí, kteří se znají navzájem,
mají kontakty u konkurence a znají je
i zadavatelé. Pro náš start bylo důležité,
že se vědělo, kdo jsme, a navíc jsme měli
ve štítě prestižní značku COLAS.“ Chvílemi
mám z Lukáše Járy dojem, že v kanceláři
i přespává, záhy se dozvím, že práci sice
považuje za koníčka a hodiny nepočítá,
zbytek času se ale věnuje rodině, zejména
dětem ve věku 7 a 4,5 roku. Starší potomek
nastoupil do první třídy, a tak zodpovědný
táta pomáhá, jak může. Přiznává, že hlavní
tíha starostí o rodinu leží na manželce,
poznají ty, s nimiž trávíme celé dny v práci,“
vysvětluje. Přátelskou atmosféru potvrzuje
i Pavla Richterová. Náhodou mluvím
s každým z nich sám. Tím spíš vyniká, jak
jsou sehraní. Mladičká absolventka VOŠ
dopravního stavitelství líčí historii a úspěchy
oblasti Západ stejně nadšeně a podobnými
slovy jako její šéf. Když se ptám na obavy
přejít do nově vzniklé firmy, rozzáří se jí
oči: „Byla to výzva a možnost postupu.
S ředitelem se známe už minimálně osm
let, dělali jsme spolu a důvěřujeme si.
Přesvědčila mě jeho osobnost a obchodní
schopnosti. Navíc jsme zvyklí krýt si
vzájemně záda. Dělám přípravu staveb
a administrativu. Práce přibylo, ale
od začátku jsme si mohli nastavit svůj
systém. Se značkou COLAS v zádech to jde
dobře, první rok byl úspěšný a na letošek
už máme také naplněno.“ Splněný sen
za což jí je vděčný. I svoji práci přizpůsobila
manželově kariéře. „Když se ptáte, jak relaxuju, slečny Richterové je žít v Karlových Varech,
zvykl jsem si plavat - jednou až dvakrát týdně z toho plynou i její zájmy: „Jsem stejná
jako jiní mladí,“ směje se Pavla, “po práci
jsem první, kdo ráno vstupuje do bazénu.
nakoupit a uklidit, pak relax s přáteli, někdy
To jsou chvilky, které mám jen pro sebe.
na koncert nebo do kina, pravidelně cvičím.
Najdu si čas na fotbálek, a protože bydlíme
Víkendy patří rodině: Jezdím za sestrou, kde
na kopcích nad Vary, chodíme na dlouhé
procházky se psem,“ prozrazuje L. Jára střípky si užívám neteř a synovce. A nejkrásnější
jsou Vary během festivalu. Vše se úplně
ze soukromí.“ Sport je téma i v práci. To když
chystají některou ze stmelovacích akcí, které změní, užíváme si atmosféru, vysedáváme
na terasách, vymetáme promenádu. Však
tady berou jako součást budování týmu:
přijeďte…“ Co dodat? Když je dobrá parta,
„Někdy zajdeme na pivečko nebo bowling,
nadšení a správně nastavené podmínky,
jindy vezmeme celé rodiny na víkendovou
úspěch je na cestě.
lyžovačku. Je dobře, když naši partneři
Lukáš Jára a Pavla Richterová
patřila rekonstrukce šesti kilometrů
silnice Drmoul-Märing za 18 milionů pro
Krajskou správu a údržbu silnic.“ Zapálený
šéf prozrazuje mnohé o „své“ firmě, ale
jeho vyprávění hlavně potvrdilo to, co
zaznívá z vedení: úspěch je v tom najít
správné lidi na správné pozice. Lukáš Jára
začal od píky: mistroval na stavbě, zakládal
provoz a řediteloval sdružení. COLAS mu
dal příležitost, které se chopil. „Na začátku
bylo souznění duší a touha něco dokázat.
Připravili jsme projekt oblasti Západ
a postupně naše řady posílili kolegové,
které jsem znal z minula: obchodní
Seznamte se: ředitel oblasti Západ Lukáš
Jára a jeho kolegyně Pavla Richterová,
administrativně technický pracovník.
The employee profile – Lukáš Jára
and Pavla Richterová – the West
centre successful even after only its’
first year of its existence: Lukáš Jára
and Pavla Richterová worked together
before joining COLAS CZ, so they make
a perfect team. They both perceive
work in COLAS CZ as a challenge: the
more so because the new centre was
established from scratch.
18 náš COLAS
lidé
Priateľská tvár lomu
„Už dávno ho mali oceniť“, hovorí
o Martinovi Šarockom dlhoročná
kolegyňa Danka Ščavnická na okraj faktu,
že ho na sklonku minulého roka vybrali
medzi štyroch ocenených zamestnancov
Inžinierskych stavieb (ISK). A nie je sama,
čo tvrdí, že robí „veľa a dobre“. Josef
Lapšo, vrcholový manažér pre lomy
COLAS-u v Česku a na Slovensku, dodáva:
„Nejenom vykazuje stabilně velmi dobré
výsledky, ale v loňském roce zde bylo
spoustu věcí potřeba upravit, předělat
a to ve velmi krátkém čase a velmi
dobře – což se mu podařilo. Díky tomu
jsme udělali změny na báňském úřadu
nebo na stavebním úřadu.“
„Chlapec pre všetko“
Keď Martin Šarocký dostane otázku,
akú pracovnú pozíciu v lome Maglovec
(IS-Lom) pri Prešove oficiálne zastáva,
zamyslí sa. „Technik BOZP, vodohospodár,
životné prostredie, manažér kvality, technik
požiarnej ochrany, projektant pre banskú
činnosť, všetko v jednom. Vybavovanie
povolení, aj vízie do budúcnosti.“
poctivosťou si získal uznanie. Kameň,
lomy ho vždy lákali. „Po škole som rok
robil kamenára, prišla revolúcia, sľúbené
miesto v Maglovci padlo. Tak som robil
kamenárskeho majstra, potom v lomoch
Fintice, Hubošovce a od 98. roku predsa
Maglovec,“ dodáva Martin, ktorý kedysi
vlastnil aj licenciu strelmajstra na malé
odstrely.
Spätí s okolím
Maglovec sa už roky snaží o symbiózu
s obcou Vyšná Šebastová, do katastra ktorej
patrí. M. Šarocký vníma toto spolužitie
pozitívne. „Nedávno ISK podpísali
memorandum o porozumení na 10 rokov.
Obci prispievame, opravili sme chodníky,
cestu, pomohli po povodniach. Jasné, že
ľudia sa aj sťažujú, ale to je všade.“
A čo ochranári? Veď každý lom predstavuje
značný zásah do krajiny. Dlhoročný „lomár“
koriguje: „Príroda sa v takýchto lomoch
obnovuje sama. Typický miestny les
nezískava často nové druhy. Ale do lomov
prichádza výr skalný, žaby, jašterice, aj
nové rastliny.“ Okolie si teda lom akosi
„Za 15 rokov sa v našom lome
nestal nijaký vážny úraz.”
Je zrejmé, že „byrokracia“ mu hltá
množstvo pracovného času. „Odhadujem
to na 60–70 %. Každý úrad chce niečo
iné. A stáva sa, že aj keď je taký istý úrad
v Prešove aj v Nitre, každý pýta iné veci,“
naznačuje zložitejšiu stránku práce, ktorá
má často celoslovenský rozmer. Práve
Quarry’s friendly face: Martin Šarocký
from IS-Lom has been with the company
for 16 years. Currently responsible for
safety, environment, quality and other
issues, he was awarded as one of ISK
best employees in 2013.
osvojí. A to platí aj pre tie, kde sa stále ťaží.
„Zachytili sme aj vzácneho výra skalného
a ak sa mu priamo neodstrelí hniezdo,
banská činnosť mu nevadí.“
Ochranári ich pravidelne monitorujú.
„Vtáčiky si raz urobili hniezdo priamo
v lome, bager pri nich nakladal kameň.
Zvyknú si. Sám prikrmujem sýkorky z lomu.
Alebo srnky – majú radi čistinky a v lomoch
sa také vytvárajú.“
A ak sa zvieratko zatúla do miest
odstrelu? „Nie, lebo predtým dávame
zvukový signál a odbehnú. Rozostavujeme
hliadky, aby do zóny výbuchu nešli ani
ľudia, ani zvieratá. Počas prípravy odstrelu
Martin Šarocký z lomu Maglovec. Pracuje ako
technik BOZP, vodohospodár, referent pre životné
prostredie, manažér kvality, technik požiarnej
ochrany, projektant pre banskú činnosť.
Vybavuje i povolenia a pripravuje vízie.
plaché zvieratá ani neprídu. Len ak
na etáži nikto nie je.“
Doma pohoda
Dnes COLAS zdôrazňuje bezpečnosť.
V lome musela byť vždy prísna a tak je to
i dnes, hoci počet zamestnancov trebárs
v Maglovci klesol od roku 2009 zo 71
na 25. Martin potvrdzuje: „Za 15 rokov
sa nám nestal nijaký pracovný úraz
s vážnejšou ujmou na zdraví. Hoci vždy
spozorniem, keď mi večer zazvoní telefón.
Môže sa stať aj niečo nepredvídané,
napríklad trhlina v lomovej stene, ktorú
zvonku nevidno. Po odstrele môže stena
výnimočne spadnúť. Alebo niektorá nálož
„neodíde“, teda nevybuchne“.
Kým o lomárčine vie veľa, o sebe skromný
Martin Šarocký vraví, že nemá veľmi čo
povedať. Snáď len to, že desaťročná dcéra
chce maľovať obrazy. „Doma je pohoda. Ak
som nervózny, tak skôr v práci. Ale vždy sa
môžem oprieť o super kolektív,“ uzatvára
s úsmevom.
náš COLAS 19
servis
Revoluce v soukromém právu aneb
Co přináší nový občanský zákoník
kům. V budoucnu už tedy nebude
nutné převádět samostatně podíl
na přístupové cestě, který bude
převeden automaticky v případě
na své náklady vracet ani jej ni- po 1. lednu 2014 již povinnost prodeje pozemku, k němuž tato
jak vyrozumívat, ale naopak má svůj podíl nabídnout ke koupi cesta zajišťuje přístup.
právo s takovým zbožím nakládat ostatním spoluvlastníkům, má-li
jako vlastník.
v úmyslu svůj podíl na věci pro- Nájem bytu. Pravidla pro nájem
dat.
bytu budou podstatně volnější.
Nemovitosti. Stavby nadále budou
Nově bude například možné přesoučástí pozemku nikoli samo- Přídatné spoluvlastnictví. Jedná nechat byt do podnájmu i bez sou(pokračování z minulého čísla)
statnými nemovitostmi. Není však se o zdánlivě nový institut, který hlasu pronajímatele. Na druhou
důvod k panice, u staveb zapsa- však v praxi již existoval, pouze stranu posiluje i postavení pronaOchrana spotřebitele. Dochází ných do katastru nemovitostí před bylo nutné účelu dosáhnout jinými jímatele. K výpovědi z nájmu bytu
k zpřehlednění pravidel uzavírání účinností NOZ se toto pravidlo ne- právními nástroji. Jde o spoluvlast- už nadále nebude třeba přivolení
smluv mezi podnikateli a spotře- uplatní. Vlastník pozemku a stavby nictví, které je přímo spjato s vlast- soudu a rovněž je opuštěn koncept
bitelem a zvýšení úrovně ochrany budou mít předkupní právo pro nictvím nějaké jiné věci. Typicky se bytových náhrad.
spotřebitele. Spotřebitel např. případ, že by jeden z nich chtěl jedná např. o spoluvlastnictví pří- Eva Blažková,
nemusí při oprávněném odstou- svoji nemovitost prodat. Stavba by stupové cesty k několika pozem- vedoucí právního oddělení
pení od smlouvy uvádět důvod se tak stala součástí pozemku až
odstoupení a pro zachování lhůty v okamžiku, kdy bude jejich vlastWhat the new Civil Code brings: The new Civil Code, which is to
je dostačující, je-li projev odstou- ník totožný.
come into effect as of January 1st, 2014, has currently become
pení poslední den lhůty odeslán
the topic of discussion in respect to legal matters. Our Legal
nikoli i doručen. Je-li spotřebite- Spoluvlastnictví a zákonné předdepartment Manager explains what will change for ordinary
li doručeno neobjednané zboží, kupní právo. Spoluvlastník věci ať
people in specific situations – second part.
není povinen prodejci toto zboží už movité či nemovité nebude mít
Trendy pracovného práva
V novom Pracovnom poriadku Inžinierskych stavieb, ktorý sa
postupne implementuje aj do ďalších spoločností COLASu, sa objavilo
niekoľko noviniek a pravidiel. Ich dodržiavanie prispeje k šíreniu
dobrého mena spoločnosti a posilneniu lojality zamestnancov.
Vízia a hodnoty COLAS-u
Dokument nový zamestnanec dostáva a je
z neho preškolený v deň nástupu do práce.
Úvodná časť preto obsahuje doplnené
informácie o vízii a hlavných hodnotách
spoločnosti.
s predmetom činnosti zamestnávateľa bez
jeho písomného súhlasu. Medzi menej
závažné porušenia patrí nezaevidovanie
dochádzky, skresľovanie denných hlásení
či poškodenie pracovných prostriedkov
z nedbanlivosti.
Pracovná disciplína
Závažným porušením pracovnej disciplíny
je napríklad falšovanie a pozmeňovanie
písomností či poskytovanie dokumentácie
týkajúcej sa duševného vlastníctva
zamestnávateľa tretím stranám. Patrí sem
i zárobková činnosť, ktorej obsah je zhodný
Zásady odievania
Neodmysliteľnou súčasťou
reprezentatívneho správania na pracovisku
je odievanie, osobná hygiena a čistota.
U technicko-hospodárskych zamestnancov
to vylučuje krátke nohavice (aj v lete),
športové oblečenie, šľapky či sandále.
20 náš COLAS
Ženy by určite nemali do práce nosiť
ultrakrátke sukne a šaty, šortky, tričká
na ramienka, vyzývavé oblečenie, opätky nad
8 cm alebo veľmi výrazný mejkap.
Robotníci majú aj v lete nosiť dlhé nohavice
a tričko s dlhými rukávmi, čím sa chránia
aj pred spálením pokožky. Základnou
požiadavkou je čisté vypraté pracovné
oblečenie na začiatku týždňa alebo turnusu.
Poriadok na pracovisku
Od administratívy sa vyžaduje, aby pracovné
stoly, skrinky a spoločné priestory boli
vkusné a v poriadku. Pri odchode z práce
musia byť dokumenty či šanóny uložené
v skrinkách, zásuvkách a zabezpečené.
Labour Code: The new Labour Code
of Slovak COLAS includes, among
other things, updated regulation
on work discipline, dress code and
orderly arrangement on work site.
safety attitude
Bezpečne
každý deň
Vrátiť sa domov z práce zdravý. Na prvý
pohľad samozrejmosť, ale mnoho ľudí
zažilo pravý opak.
Aj preto COLAS odštartoval v roku 2013
globálnu kampaň zameranú na posilnenie
povedomia bezpečnosti u všetkých
zamestnancov skupiny. Svoj diel má
každý – od vrcholových manažérov
materskej spoločnosti, cez riadiacich
pracovníkov v oboch našich krajinách až
po všetkých zamestnancov na stavbách.
„Náš postoj k bezpečnosti musí byť
nekompromisný, inak by bol nedostatočný,“
komentuje bezpečnostná manažérka
Inžinierskych stavieb (ISK) Katarína
Hannelová. Preto v roku 2014 podpora
bezpečného správania pokračuje. Aj
na samotných stavbách, ale i pri cestách
dopravnými prostriedkami – veď mnohí
z nás strávia ročne za volantom tisícky
kilometrov. Užitočnosť tohto prístupu
sa z dlhodobého hľadiska určite prejaví.
„Samotná úrazovosť v roku 2013 nám
nestúpala, hoci o spokojnosti tiež nemôžeme
hovoriť,“ naznačuje K. Hannelová situáciu
v širších súvislostiach.
Samé horúce témy
Koncepcia senzibilizácie zamestnancov
počíta s priebežným pripomínaním
bezpečnostných tém po celý rok. Českí
„bezpečáci“ pripravili pred rokom v januári
pre zamestnancov „toolbox“ Minuty
bezpečnosti – zošit s dôležitými témami
spracovaný formou trhacieho bloku. V tomto
roku pokračujú. „Vypracován je zvláštní
blok pro lomařské práce a práce prováděné
hornickým způsobem a jiný blok pro ostatní
pracovní činnosti,“ hovorí bezpečnostná
manažérka COLAS CZ Olga Volfová.
Na zvýšenie efektivity týchto krátkych
školení český COLAS pripravil na začiatku
roka 14 metodických tréningov, na ktorých
sa školitelia naučili, ako viesť školenie,
zaujať poslucháčov a aktívne ich zapojiť.
Slovenská strana „zásobovala“ kolegov
každý mesiac dvoma námetmi. „Dvanásť
sme prevzali z aktuálneho kalendára
COLAS-u, ďalší tucet sme navrhli sami,“
rekapituluje K. Hannelová. V tomto roku sa
chcú zamerať opäť na tipy z korporatívneho
kalendára, pričom do hĺbky rozpracujú
ďalšie informácie. „Veľmi dôležitými
vecami sú viazacie prostriedky, kde sú naše
predpisy nad rámec slovenského práva,
a tiež tzv. pípače, teda zvuková signalizácia
pri cúvaní, ktorú máme nainštalovanú vo
všetkých mechanizmoch a aj osobných
autách,“ konkretizuje bezpečnostná
manažérka ISK.
Významnú podporu poskytuje aj oddelenie
Ľudských zdrojov – vlani aj začiatkom
tohto roka zorganizovalo množstvo školení.
Potvrdzujeme štatistiky
V roku 2014 pripravujú na Slovensku
vydanie nových osobných ochranných
a pracovných pomôcok či analýzu
Dôležitou bezpečnostnou
témou sú viazacie prostriedky.
Na snímke manipulácia s nosníkom
na frekventovanom moste
na Hlinkovej ulici na vonkajšom
okruhu Košíc.
nebezpečných udalostí s cieľom
predchádzať väčším problémom. Uvažuje sa
i o zavedení defibrilátorov na pracoviskách.
Celosvetový týždeň bezpečnosti je opäť
naplánovaný na jún.
Slovenský COLAS sa podľa slov
K. Hannelovej vôbec nevymyká národným
štatistikám úrazovosti. Mesiacmi s vyšším
výskytom úrazov sú aj u nás august (keď
poľavia horúčavy) a november (z dôvodu
stihnúť toho pred zimou čo najviac).
Na druhej strane má aj stavebníctvo svoje
špecifiká.
O tom, že boj s nebezpečenstvami
je neustály a tak skoro sa neskončí,
svedčia aj dve udalosti so smrteľnými
následkami, ktorých účastníkmi sa vlani
stali dodávatelia spoločnosti CESTY NITRA.
Pochybenie kohokoľvek z našich kolegov sa
nedokázalo. Je to však memento, ktoré len
podčiarkuje, aká je bezpečnosť dôležitá.
Pretože čím lepšie sa vyhneme nehodám
a úrazom, tým častejšie budeme všetci so
svojimi blízkymi doma zdraví.
Safety first – every day: The wide campaign Safety Attitude has touched each and
every COLAS employee in both Czech and Slovak republics. The companies plan to
continue reminding employees about everyday safety issues both on the work sites
and while driving. Critical months with higher occurrence of accidents are August
and November.
náš COLAS 21
aktuální téma
Kamenolom Svržno
třídí lépe
Velmi významnou roli ve struktuře COLAS CZ
hraje závod Lomy se sídlem v Jihlavě.
Nový třídič VP 3 v kamenolomu Svržno.
Výměna zlepšila nejen kvalitu třídění kameniva, ale také životní prostředí a pracovní
podmínky obsluhy.
Svržno screens better: A substitution
of 2 screens (SVT type) for a new one
(VP 3 type), which was executed in
Svržno quarry, enhanced not only
the screened aggregate quality but
also the environment and working
conditions of the operators.
Závod se svými dvanácti provozovnami
působí nejen na Moravě, kde je převážná
část lomů, ale i v okolí Prahy, v severních
Čechách a v části západních Čech.
Společnosti skupiny COLAS tak mají jistotu
dodávek kvalitní a ekonomicky výhodné
suroviny pro všechny druhy staveb
v jednotlivých regionech. V kamenolomu
Svržno, který leží v obci Hostouň
u Horšovského Týna na Domažlicku, se
vloni podařilo investovat 1 670 000 Kč
bez DPH do zlepšení technologie
třídění. Výrobní náměstek Karel Jonáš
vysvětluje: „Výměna dvou původních
třídičů typu SVT za jeden třídič
typu VP 3 (1,5 × 5 metrů) přinesla jak
zjednodušení technologie, tak zejména
zlepšení kvality tříděných konečných
frakcí 0/4, 4/8 a 8/11mm. Touto
investicí došlo ke snížení prašnosti
a hlučnosti s výsledkem nižší zátěže pro
životní prostředí. V našich lomech se
těží různé horniny, od žuly, ruly a čediče,
až po devonské pískovce v Tasovicích.
Ve všech je ale kladen stejný důraz
na základní hodnoty společnosti, kterou
zosobňuje slogan Cestou pokroku –
kvalitně, bezpečně a ohleduplně. I taková
výměna třídiče ve Svržnu dokazuje, že to
nejsou jen slova.
Tréning
o kladení asfaltov
Stavbyvedúci z našich cestných závodov na oboch stranách
Slovenska zamierili v polovici
februára do Košíc, kde sa konala
prvá etapa tréningu kvality v kladení asfaltových zmesí. „Náš akčný plán z vlaňajška sa zameral
na vylepšenie zloženia asfaltových zmesí a na zvýšenie kvality
samotného asfaltu. V tomto roku
ideme o krok ďalej – na metódy
a techniky kladenia zmesí,“ vraví
technologický riaditeľ COLASu
na Slovensku, Jean-Paul Dupuy.
Slovenský COLAS s týmto cieľom zorganizoval dvojstupňový
tréning. V tejto prvej etape sa
Kolegovia z oboch strán Slovenska využili dvojdňové stretnutie
stavbyvedúci a šéfovia stredísk
na plodnú výmenu skúseností a rozvoj priateľských vzťahov.
sústredili na rozbor hlavných
zásad a overených postupov.
V druhej fáze prebehne týždňové Školiteľom je skúsený lektor „Toto know-how, ‘savoir faire‘, očaškolenie asfaltových čiat priamo a odborník Gerard Bonneau, káva vysoký štandard od obana stavbách.
ktorý svoje vedomosti a skúse- ľovacích súprav a strojového
nosti odovzdáva na tréningoch vybavenia. Zároveň však počíta
vo viacerých jednotkách COLASu s praktickými zručnosťami a deQuality training in asphalt paving: The first stage of training
po celom svete. Počas dvoch tailmi, ktoré v konečnom dôsledfor site managers and profit centre managers, held in Kosice on
februárových dní viedol inte- ku rozhodujú, čo zákazník uvidí
February 13–14, focused on asphalt laying techniques – main
raktívne prednášky a pol dňa na ceste, na parkovisku,“ komentuprinciples and good practice. COLAS appointed the skilled and
sa venoval názorným ukážkam je J. P. Dupuy.
experienced trainer, Gerard Bonneau.
funkcií a nastavení finišéra.
22 náš COLAS
oddych
Jarní detox aneb Nalejme si čistou vodu
režimu, ne? Opravdu je ale znáte
a dodržujete? Je dobré vědět CO,
KOLIK, KDY a JAK pít. Do správného
pitného režimu patří pouze čistá
voda. Tím myslím vodu nesycenou, neochucenou a samozřejmě
neslazenou. Vše ostatní si naše
Stavby se na jaře probouzejí ze trávicí soustava stejně musí převést
zimního spánku. A přiznejme si, na H2O. V rozumné míře lze do pitže probudit a nakopnout potře- ného režimu zahrnout určitý podíl
bujeme i my, stavbaři. Média jsou minerálky, bylinkových čajů a vody
plná nejrůznějších detoxikačních s citronem. Co do množství je pitný
a očistných kúr, které mají jedno režim značně individuální: záleží
společné: jsou sice složité, dokážou na ročním období, fyzické aktivitě
zato podle jejich autorů zázraky. jedince i typu metabolismu. Přesto
Kdo chce, může tomu věřit. My se existují vzorečky, které vám dají
na věc podíváme praktickým pohle- vodítko. Ten nejjednodušší a oddem poradce pro výživu. Základní borníky nejhojněji používaný dodetoxikaci provádějí naše těla ne- poručuje 0,3 litru vody na každých
ustále a jejím základním nástrojem 10 kg hmotnosti. Sedmdesátikilový
je dostatek vody v organismu. Kdo člověk by tak měl za normálních
pije málo, snižuje svoji schopnost okolností vypít 2,1 litru vody
získávat ze stravy efektivním způ- denně. Vůbec nejlepší je odstartosobem živiny, a navíc blokuje odvá- vat vodou každý svůj den. Voda by
dění toxinů a zplodin z těla. Zkrátka totiž měla být to první, co člověk
zadělává si na problém. Znáte asi ráno polkne. Čtvrtlitrová sklenice
všechna ta zaklínadla o pitném doplní tekutinu, kterou jsme přes
noc vypotili, a zároveň nastartuje
trávící trakt na snídani, která je
rovněž předpokladem správného
fungování. Málo známé pravidlo
nabádá, abychom si hlídali rozložení pitného režimu během dne.
Ideální stav je vypít dvě třetiny
celkového množství vody do nějaké 15. hodiny a směrem k večeru
už pít méně. Pokud jde o způsob
pití, platí, že zanedbané pití se
nedá dohnat. Kdo si odpoledne
vzpomene, že od rána nepil, chová
se pošetile, když do sebe naleje litr
naráz. Naše ledviny dokážou nárazově zpracovat něco přes dvě deci,
a to je také správné množství, které
bychom měli popíjet průběžně
celý den. Když jsme u těch způ-
sobů, nedoporučuje se ani zapíjet
nadměrným množstvím vody jídlo.
Dochází k naředění trávicích šťáv
a metabolismus bude fungovat
hůře. Pít musíme především mezi
jednotlivými porcemi. A proč je to
tak důležité? Potkal jsem v praxi
až příliš mnoho unavených a nemocných lidí, kteří utráceli peníze
za detoxikační čaje, koktejly a tablety, které nefungovaly jen proto, že
dotyční nevypili víc než tři čtyři deci
vody denně. Až budete přemýšlet
o jarní únavě, nedostatku energie
nebo nadváze, zkuste si vzpomenout, že prvním krůčkem na cestě
k lepšímu životnímu stylu je vždy
správný pitný režim. A teprve pak
se ptejte, co dál.
OSEMSMEROVKA
Výhercovia osemsmerovky z minulého čísla: Monika Marcinčáková, závod Cestné staviteľstvo, ISK, Jarmila Vöröšová, stredisko
DaM, CESTY NITRA a Ing. Patrik Lörincz, stredisko Mochovce, ISK.
Výhercom gratulujeme a zašleme darčekové predmety.
Tajnička: COLAS – CESTA VPRED
Park pre „skejťákov“
Máme tu jar, čo pre mnohých z nás znamená viac príležitostí na pohybové aktivity.
Aj COLASáci vo Francúzsku vlani prispeli k ich rozšíreniu. Konkrétne, kolegovia zo závodu Saint-Gaudens (COLAS Juhozápad) postavili
skate-park v zóne Andromede v Blagnacu neďaleko mesta Toulouse. Práce im trvali tri mesiace. Dielo je ako stvorené pre vyznávačov
jazdy na skejtborde, nechýbajú v ňom zákruty a klopené úseky. Na svoje si v ňom prídu okrem „skejťákov“ aj korčuliari, adrenalínoví
cyklisti (BMX) i jazdci na skútroch či kolobežkách.
ROUTES, č. 31
náš COLAS 23
Skoro až uměleckým dojmem působí obklady v odlehčovací
komoře Maďarská na kmenové stoce C v Praze-Bubenči. Dílo
akciové společnosti Čermák a Hrachovec v březnu 2013 zvítězilo
v 9. ročníku soutěže Cena Inženýrské komory. Porota posuzovala
32 podaných přihlášek a ocenila zejména přínos životnímu
prostředí.
The tiling in the Maďarská floodwater chamber on the main
sewer C in Praha-Bubeneč gives almost artistic impression. In
March 2013, the project of Čermák a Hrachovec a.s. won the
9th annual Engineering Chamber Award. The jury assessed
32 submitted applications and particularly appreciated
contributions to the environment.
Download

2014-01 - COLAS CZ, a.s.