Seznam publikovaných textů
(a textů v tisku)
Mgr. Robert Pejša, PhD.
Pejša, Robert: Autonomie Podkarpatské Rusi jako politicko-právní problém
v prvních letech existence Československé republiky 1919-1921. In: International
conference: Podkarpatská Rus v československém státě (1918-1945), FF UK,
Prague, September 16, 2014 (Conference papers in press).
Pejša, Robert: Milan Hodža mezi Budapeští a Prahou, mezi maďarskou a českou
politikou (1918-1919). Milan Hodza between Budapešť and Prague, between
Hungarian and Czech policy (1918-1919). In: International conference: Milan
Hodža in the international relations, Slovak Academy of Science and Slovak National
Library, Martin, June 26., 2014 (Conference papers in press).
Pejša, Robert: Vnímání a postavení národnostních menšin na Slovensku po roce
1993 (The perception and actuall situation of national minorities in the Slovak
Republic after 1993 (with special focus on Hungarian minority). In: International
conference: Czechoslovakia, 20 years after the split, Metropolitan University in
Prague, November 22, 2013 (Conference papers in press).
Pejša, Robert: Středoevropská studia na FF UK v Praze 2007-2013 - reflexe a
zhodnocení fungování středoevropských areálových studií v letech 2007-2013 na FF
UK v Praze. Výsledky, možnosti a limity rozvoje areálových studií (Possibilities of
development of Central European Studies (Area Studies) in the Charles
University during the years 2007-2013). ). In: International conference: Slavonic
Studies - Central European Studies, University of Prešov, Institute of Slavonic
Studies and Department of Central European Studies, October 4, 2013, (Conference
papers in press).
Pejša, Robert: Možnosti rozvoje hungarologie / maďarských studií v
českém prostředí, nejen univerzitním (Possibilities of development of Hungarian
Studies in Czech university environment (but not only in the university
environment). In: International conference: 160 anniversary of Hungarian Studies,
Prague, November 26, 2013, Hungarian Cultural Institute in Prague. (Conference
papers in press).
Pejša, Robert: Maďarská menšina v meziválečném Československu: stereotypní
obrazy a limity spolupráce (1918-1938) (Hungarian Minority in Interwar
Czechoslovakia: Stereotypes and Limits of Cooperation 1918-1938). In: Etnické
komunity (Ethnical Minorities), FHS UK, Praha, 2012, s. (old.) 253-282.
(http://www.obalkyknih.cz/file/toc/70754/pdf)
Pejša, Robert : Autonomie Podkarpatské Rusi v průsečíku česko-slovenského
sjednocení a československo-maďarských vztahů v meziválečném období.
(Autonomy of Sub-Carpathian Ruthenia on the background of Czech-Slovak
union and Czechoslovak-Hungarian relations between world wars). In: Česko-
1
slovenská historická ročenka 2009, MU-Masarykova univerzita, Brno, s. (old.) 233258. (http://biblio.hiu.cas.cz/documents/163516)
Pejša, Robert: K problematice československo-maďarských kulturně-společenských
vztahů ve dvacátých letech 20. století. Na příkladu aktivit maďarského spolku MAKK.
(Czechoslovakian-Hungarian cultural and social relations in 1920s. Example of
MAKK Hungarian society activities). In: Z dějin visegrádského prostoru. Richardu
Pražákovi k pětasedmdesátinám / Brno : Masarykova univerzita, Brno, 2006 s. (old.)
159-181. (http://biblio.hiu.cas.cz/documents/100603)
Pejša, Robert: Autonomie Podkarpatské Rusi jako politicko-právní problém v prvních
letech existence Československé republiky 1919-1921 (Autonomie der KarpatoUkraine als politisch-rechtliches Problem in den ersten Jahren der
Tschechoslowakischen Republik 1919-1921). In: Moderní dějiny, HÚ AVČR, č.
(Sz.) 14, 2006, s. (old.) 125-178. (http://biblio.hiu.cas.cz/documents/106705)
Pejša, Robert: Teleki Pál (Teleki Pál). In: Slovanský přehled, Historická revue pro
dějiny střední, východní a jihovýchodní Evropy (Slavonic Review - Review for the
History of Central, Eastern and Southeastern Europe), 2006, roč. 92, č. (Sz.) 10,
s. (Old.) 110-119. ISSN 0037-6922.
Pejša, Robert: Materiály – studie – dokumenty výzkumného projektu Česká
společnost v období normalizace a revoluce 1969-1989 (Materials - studies documents a research project Czech society in the period of normalization and
Revolution
1969-1989).
ÚSD
AVČR,
Praha,
1995,
29
s.
(Old.)
(http://biblio.hiu.cas.cz/documents/32459)
Pejša, Robert: Teleki Pál. In: Evropa, The Polish Institute of International Affairs
(PISM), Warsaw, 2006, (http://www.pism.pl/czasopisma_content/id/90)
Pejša, Robert: Trianonská mierová zmluva (Trianoni békeszerződés) In: OS Fórum občianskej spolořčnosti (OS - Forum for Civil Society), č. (sz.) 9-10, s. (old.)
209-215. Kalligram, Bratislava 2007
Pejša, Robert: Maďarsko a maďarská menšina ve střední Evropě (Hungary and
Hungarian minority in Central Europe) In: Mezinárodní politika (Foreign Policy),
Ústav mezinárodních vztahů (Institute of International Relations), Praha (Prague)
2006, č. (Sz.) 5, s. (old.) 10-12. ISSN 0543-7962
Pejša, Robert: Maďarsko na cestě reforem? (Hungary on the road of reforms?).
In: Mezinárodní politika (Foreign Policy), Ústav mezinárodních vztahů (Institute of
International Relations), Praha (Prague) , 2006, č. (Sz.) 9, s. (Old.) 12-14. ISSN
0543-7962
Pejša, Robert: Výjimečná konfrontace (Exceptional confrontation); In: OS - Fórum
občianskej spoločnosti (OS - Forum for Civil Society), 2006, č. (Sz.) 9-10, s. (Old.)
209-214. ISSN 1335-2296
2
Pejša, Robert: Ludvík Patera a konstituování oboru slovakistika na FF UK v Praze
(Slovak Studies in the Charles University). In: Zrkadlenie - Zrcadlení, Praha, 2005,
s. (Old.)17-20.
Pejša, Robert: Deset let oboru slovakistika na Filozofické fakultě Karlovy univerzity
(Perspectives of Slovak Studies on the Charles University). In:Česko-slovenská
historická ročenka (Czech-slovak historical review), Brno, Masarykova Univerzita,
2004, s. (Old.) 440-445. (http://biblio.hiu.cas.cz/documents/92242)
Pejša, Robert: Středoevropská spolupráce z perspektivy minulosti a přítomnosti
(Central European cooperation, the past and perspectives). In: OS – Fórum
občianskej spoločnosti, č. (Sz.) 1-2, Bratislava, 2004, s. (Old.) 132-134.
(http://www.robertpejsa.cz/data/image/CLANKY/PavolLukac-OS-1.pdf)
Pejša, Robert: Nekončící spory na Dunaji (Endless disputes on Danube, actual
development in Slovak-Hungarian relations ), In: Babylon, č. 1, roč. XIX, Praha,
2009 (http://ibabylon.cz/nekoncici-spory-na-dunaji)
Pejša, Robert: Sváry na Dunaji (Disputes on Danube). In: Mladá fronta DNES, 7.9.
2009, Praha
Pejša, Robert: Slovák nemůže být Maďar (Slovak, can not be Hungarian). In:
Euro, č. 22, 31.5. 2010, s. 17. (http://euro.e15.cz/archiv/slovak-nemuze-byt-madar820700)
================================================================
Výběr televizních analýz situace v Maďarsku (2006-2013)
Selection of television and radio analysis concerning Hungary:
http://www.robertpejsa.cz/moje-vystupy-v-mediich/
----------------------------------Mgr. Robert Pejša, PhD.
V Roztokách dne 26.8.2014
3
Download

Publikační činnost