ZPRAVODAJ MĚSTYSE
STRUNKOVICE NAD BLANICÍ
Duben 2013
Hradní střídání...
partají nestála o to, aby ze skříní vypadávali nějací kostlivci.
Když se náhodou nějaká nepříjemná kauza objevila, byla
rychle společnými silami zametena pod koberec. Korupce
jako by neexistovala a peníze z předražených státních
zakázek plynuly přes firmy z Kajmanských ostrovů na
účty politiků a jejich kamarádů. Byla to ukázka fungování
pražského magistrátu na celostátní úrovni.
Náš nový pan prezident je na tom dobře, co se zdraví
týče, i se žaludkem. Nemám teď na mysli jeho všeobecně
známou preferenci tlačenky a ovaru před brokolicí. Jen
jsem si vzpomněl, jak v rámci předvolebního boje škemral
o hlasy komunistů a o pár týdnů později bez uzardění žádá
o pomoc samotného Boha. Na to musí mít jeden opravdu
silný žaludek.
Ing. Karel Matějka, starosta
Den před koncem prezidentského funkčního období si
Václav Klaus zajel do Brna na sběratelskou burzu, kde
vyměnil s jistým slovenským občanem Řád bílého lva
za Řád bílého dvojkříže. A zatímco si takto kompletoval
ocenění a vyznamenání, Miloš Zeman piloval inaugurační
projev.
Nastupující prezident nás v něm chtěl, kromě jiného,
informovat o svém zdraví. Zhruba patnáctiminutový projev
přednesl z patra, čímž chtěl dozajista ukázat sílu své paměti.
Ani moje paměť na tom není až tak špatně, a tak si na rozdíl
od pana prezidenta pamatuji, že koaliční smlouva opěvovaná
v inauguračním projevu měla řadu vad na kráse. Období
společné vlády ČSSD a ODS umožnilo především klidné
a tiché rozdělení politických funkcí a postů v dozorčích
radách státních či polostátních podniků. Žádná z obou
Informace ÚM
• Schválilo členy výběrové komise pro akci „Oprava
objektu ZŠ I. stupeň“.
• Schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemků KN 1347/
13 (8m2) a KN 1347/14 (3m2) v k.ú. Strunkovice nad
Blanicí za celkovou cenu 935,- Kč.
• Schválilo poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši
170 000,- Kč TJ Sokol Strunkovice nad Blanicí.
• Schválilo poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši
100 000,- Kč SDH Šipoun.
• Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovic nad Blanicí
se uskuteční ve středu 24. dubna 2013 od 19:30 hodin
v budově Úřadu městyse Strunkovic nad Blanicí.
• Připomínáme občanům, že splatnost poplatku za psa byla
již k 15. únoru 2013. Žádáme ty, kteří nemají poplatek
za psa uhrazen, aby tak neprodleně učinili (složenky se
neposílají). Splatnost poplatku za komunální odpad je
k 30. dubnu 2013.
• Příspěvky do květnového čísla Zpravodaje můžete
odevzdat na Úřad městyse Strunkovic nad Blanicí nebo
zaslat e-mailem (adresa je v tiráži na poslední straně),
a to nejdéle do pátku 19. dubna.
•
•
•
•
•
Celý zápis ze zasedání zastupitelstva včetně jmenovitého
hlasování zastupitelů je k nahlédnutí na internetových
stránkách městyse (úřad městyse /zápisy ze zastupitelstev)
http://www.strunkovicenadblanici.cz/um_zzz.htm.
Ze zápisu ze zasedání
Zastupitelstva městyse Strunkovic nad Blanicí
ze dne 20.3.2013
Kultura v dubnu
Zastupitelstvo po projednání a hlasování:
Schválilo závěrečný účet Městyse Strunkovice nad • Občanské sdružení Sport pro všechny zve na VII. ročník
turnaje ve stolním tenisu „Mexiko open“, který se
Blanicí a zprávu o hospodaření městyse za rok 2012.
uskuteční v sobotu 6. dubna 2013 v KD Strunkovice nad
Schválilo prodej pozemku KN 211/6 v k.ú. Protivec.
Blanicí. Začátek turnaje je ve 13:00 hodin. Po ukončení
Schválilo uvolnění částky 60 000,- Kč na rekonstrukci
sportovní části následuje část společenská s kapelou
elektroinstalace v KD Svojnice z rezervy rozpočtu
„PŘÍMÝ PŘENOS“. Startovné 200 Kč (sportovní část
městyse pro rok 2013.
100 Kč, společenská část 100 Kč). Přihlášky do 4.4.2013
Schválilo účast Městyse Strunkovice nad Blanicí v soutěži
u pana Mareše tel.: 724 508 407.
Vesnice roku 2013.
Vzalo na vědomí informaci o poskytnutí finanční pomoci • TJ Sokol Strunkovice zve v pondělí 8. dubna na
Cestovatelskou besedu s promítáním filmu „Gruzie ve výši 10 000,- Kč pro MÚ Frenštát pod Radhoštěm
síla země“. Do Gruzie a pohoří Kavkaz vás zavede Karel
na odstraňování následků katastrofy a obětem neštěstí
Matějka. Začátek v 19:00 hodin v kině ve Strunkovicích
z domu č.p. 39.
nad Blanicí. Vstupné dobrovolné.
1
• Kulturní komise městyse zve na divadelní komedii „Na
správné adrese“, kterou sehrají členové ochotnického
souboru Kulturního Okrašlovacího Spolku ze Čkyně
v sobotu 13. dubna v kině ve Strunkovicích. Začátek ve
20:00 hodin. Vstupné 50,-Kč.
• Myslivecký čtyřboj - mistrovství republiky ve střelbě
z malorážky (střelnice Strunkovice, 20.4.).
• Stavění máje ve Strunkovicích a osadách (30. dubna).
Ve Strunkovicích na hřišti bude pak večer májová
tancovačka.
05. dubna • 19:00 hod. • 60,-Kč
Argo
USA, Ben Affleck, thriller, české titulky
Připravujeme na květen 2013:
• Okrsková hasičská soutěž (hřiště Strunkovice, 4.5.).
• Den matek (KD Strunkovice n. Bl., 12.5.) .
• Střelecké závody (Střelnice Strunkovice n. Bl., 18.5.).
• VIII. ročník soutěže v gymnastice (KD Strunkovice n. Bl,
18.5.).
• Strunkovice versus Strunkovice - sportovní klání
(sportovní areál Strunkovice nad Volyňkou, 25.5.)
12. dubna • 19:00 hod. • 60,-Kč
Bídníci
USA, Tom Hooper, muzikál, české titulky
19. dubna • 17:00 hod. a 19:00 hod. • 60,-Kč
Snížek, bílý kožíšek
USA, A. G. Schaer, rodinný animák, český dabing
26. dubna • 19:00 hod. • 60,-Kč
Lincoln
USA, Steven Spielberg, životopisný, české titulky
Opravy KD Svojnice
Od poloviny února probíhají další práce na opravách
a rekonstrukci kulturního domu ve Svojnicích. Navazují
tak na předchozí rekonstrukci střechy, zateplení stropu,
zbudování sádrokartonového stropu na sále a rekonstrukci
elektroinstalace a osvětlení sálu KD. V letošním roce
došlo k provedení vodorovné hydroizolace zdiva metodou
podřezání a vložení PE izolace. V současné době
probíhá oklepávání části vnitřních a vnějších omítek. Po
několikaměsíčním vysychání pak dojde koncem prázdnin či
v průběhu září k nahození oklepaných zdí. Rovněž se ještě
letos předpokládá rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení
ve zbytku objektu a oprava komína. Do budoucna nás čeká
rekonstrukce podlah včetně jeviště či další „drobnosti“.
Rudolf Toušek, místostarosta
Digitální kino Strunkovice nad Blanicí provozuje
Městys Strunkovice nad Blanicí.
Ceny zde uvedené jsou sníženy o finanční příspěvek,
který na každou vstupenku poskytuje
Městys Strunkovice nad Blanicí.
V předsálí kina Strunkovice mohou návštěvníci
zhlédnout výstavu fotografií Evy Matysové.
Prachatická fotografka vám na svých fotografiích přiblíží
život v Moldávii a Rumunsku.
a Velkého Boru, Protivce, Svojnic, Šipouna a Vitějovic.
Starosti a úspěchy v uplynulém roce podrobně zhodnotil
předseda základní organizace p. Bohumil Bláha.
Minulý rok nebyl pro chov včel příznivý, zvláště pro
včelaře s menším počtem včelstev. Dobrá snůška byla
jenom u řepkového medu. Hlavní snůška skončila vlivem
deštivého počasí velmi brzy, medu bylo málo a byl proti
minulým rokům méně kvalitní. Včelaři s větším počtem
včelstev horší snůšku tolik nepocítili, protože výkupny
nabídly podstatně vyšší cenu než v roce předešlém a med
se dobře prodal.
Včelařům základní organizace se daří bojovat se včelími
nemocemi, především s varroázou způsobenou škodlivým
roztočem Varroa destructor. Součástí trvalého tlumení této
nemoci je kromě letního léčení rovněž podzimní léčení
včel léčivem rozptýleným v úlech pomocí aerosolu. Účinek
léčení se kontroluje rozborem zimní měli zachycené na
podložkách na dně úlu na přítomnost roztočů. Měl jsou
drobné kousky vosku z víček, která uzavírají buňky
s cukernými zásobami ve včelím díle. Rozbor měli provádí
veterinární správa.
Při rozboru zimní měli se letos jenom u menšiny včelařů
nalezly v průměru více než 3 samičky škodlivého roztoče
Nové vybavení do školní kuchyně
Městys Strunkovice nad Blanicí byl úspěšný při podání
žádosti o dotaci v 8. výzvě Leader vyhlášené MAS
„CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP“.
Získal tak dotaci 193 tis. Kč na nákup konvektomatu
do školní kuchyně. Dotace byla schválená valnou
hromadou MAS. Nyní je projekt na kontrole na SZIF
v Č. Budějovicích. Předpoklad podepsání smlouvy se SZIF
je červen 2013. Realizace by měla proběhnout od podpisu
smlouvy do konce srpna 2013.
Ing.Karel Matějka, starosta
Včelaři hodnotili svoji práci v loňském roce
Členové základní organizace Českého
svazu včelařů Strunkovice nad Blanicí se
sešli v sobotu 9. března ve společenské
místnosti v Protivci na výroční členské
schůzi. Členy organizace jsou včelaři ze
Strunkovic, Hracholusk, Dvorce, Malého
2
vosku. Investice však musí přesáhnout 20 000 Kč, dotace
se obvykle blíží 50 % hodnoty investice. Většina včelařů
základní organizace tuto dotaci zatím nevyužila.
Jihočeský kraj vypisuje dotace na pořízení včelařského
vybavení pro začínající včelaře. Dotace se poskytuje na
pořízení úlů, drobné vybavení a také na pořízení oddělků
včelstev. Dotace umožní začít včelařit bez vlastního
významného finančního vkladu.
Asi každý včelař si přeje, aby měl svého nástupce. Mladé
lidi ale nejspíše nezískáme pro včelaření ve starých
úlech s pracnou obsluhou, pro vytáčení medu ve starých
medometech na kliku. Proto je potřeba, aby včelaři
využili dotací pro získání moderních nástavkových
úlů a nerezových automatických medometů řízených
počítačem. Musíme se naučit včelařit jinak, než včelařili
naši otcové. Základní organizace uskuteční v letošním roce
dvě přednášky o moderním včelaření.
Včelí med se může dovézt za poměrně příznivé ceny,
nicméně s méně příznivou kvalitou. Opylovací činnost včel
ale není v naší přírodě ničím nahraditelná. Stavy včel by
proto už neměly klesat.
V sobotu 23. února uspořádali včelaři ve společenském sále
kulturního domu ve Strunkovicích úspěšný ples. Včelaři
děkují sponzorům a všem, kteří si přišli na ples zatančit,
a zvou na ples příští.
Jan Beránek, ZO ČSV
Varroa destructor na jedno včelstvo. Tito včelaři musí na
jaře provést tak zvané přeléčení proti varroáze nátěrem
zavíčkovaného plodu včel příslušným přípravkem.
Předseda základní organizace uvedl postup, kterým si může
každý včelař třeba právě teď na jaře sám znovu zkontrolovat
napadení varroázou, které lze očekávat hlavně u slabého
včelstva. Odebere se vzorek měli a po řádném vyschnutí
se vzorek nasype do kelímku s lihem. Měl spadne ke dnu
a roztoče lze spočítat na hladině.
Zdravotní stav včelstva lze ověřit rovněž při kvalitní jarní
prohlídce včel. Pokud je včelstvo silné již brzy na jaře
a přímo na včelách není vidět žádný roztoč, není třeba se
u takového včelstva obávat varroázy. Při hledání roztočů je
ovšem nezbytný dobrý zrak.
Velmi nebezpečnou a zákeřnou nemocí je mor včelího
plodu. Spory této nemoci přežívají mnoho let. Při zjištění
moru se musí spálit všechna včelstva včetně veškerého
vybavení na stanovišti, kde byla nemoc zjištěna. V okrese
Prachatice mor včelího plodu v současné době není a na
území okresu nezasahují ochranná pásma kvůli případné
nemoci v sousedních okresech, která se při výskytu moru
vyhlašují. Tato zákeřná nemoc se nesmí podceňovat a je
třeba proti ní bojovat preventivně úplnou obměnou včelího
díla nejdéle do dvou let. Včelí vosk vyvařený ze starých
souší (prázdných mezistěn) se dobře prodá. Jeho výkupní
cena se v minulém roce trochu zvýšila.
Stát poskytuje včelařům dotace na technickou pomoc,
kterou lze využít na zařízení k vytáčení medu a zpracování
Z činnosti TJ BLANÍK
V místním fotbalovém klubu TJ Blaník
byla dokončena registrace členů do
celorepublikové databáze fotbalového
svazu a následná výměna registračních
průkazů. Akce to byla náročná pro
funkcionáře ve všech oddílech a nezbývá než věřit, že
se vynaložené prostředky v brzké budoucnosti začnou
vracet. Tento projekt fotbalového svazu (ČMFS) je kladně
hodnocen i v Evropě. Měl by registrovaným členům přinášet
i různé výhody, o kterých se doposud jedná (vydání členské
karty, která opravňuje držitele využívat slevy na nákup
zboží či slevy na vstupném apod.). Tato databáze členů je
zpřístupněna na internetu a lze ji využívat i při psaní zápisů
k mistrovským utkáním.
Po dlouhé zimní přestávce a ne příliš vydařené zimní
přípravě našich týmů se fotbalisté Blaníku těší na své
mistrovské zápasy a dovolují si tímto pozvat fanoušky na
měsíc duben:
Velikonoční prodejní výstava
V pátek 15. března a v sobotu 16. března pořádal Klub
dovedných rukou Velikonoční prodejní výstavu. Kdo
navštívil předsálí kina ve Strunkovicích, jistě nelitoval.
K vidění i ke koupi tu byly překrásné ruční výrobky,
zejména s jarní a velikonoční tématikou. Narazit jste zde
mohli na bižuterii, keramiku, výrobky z ovčího rouna či
perníky. Samozřejmě, že nemohly chybět velikonoční
kraslice zdobené řadou rozličných technik. Kdo přišel,
nelitoval a našel zde za příznivé ceny překrásné předměty
k velikonoční výzdobě domu či bytu. Kdo nenakupoval,
mohl zde najít inspiraci pro vlastní velikonoční tvorbu.
Karel Matějka
So
So
So
So
Ne
So
So
Ne
Ne
3
30.03.
06.04.
06.04.
06.04.
07.04.
13.04.
13.04.
14.04.
14.04.
15:00 muži Blaník - Loučovice
16:30 muži Lhenice - Blaník
10:00 přípr. Blaník - Čkyně
10:30 žáci Šumavské Hoštice - Blaník
14:00 dorost Blaník - Volary
16:30 muži Blaník - Netolice
16:30 dorost Hradiště - Blaník
10:00 žáci Blaník - Lhenice
11:00 přípr. Volary - Blaník
So 20.04. 17:00
So 20.04. 10:00
So 20.04. 10:00
muži Chelčice - Blaník
přípr. Blaník - Netolice
žáci Lažiště - Blaník
(na hřišti v Nebahovech)
Ne 21.04. 14:00 dorost Blaník - Králova Lhota
So 27.04. 17:00 muži Blaník - Stachy
So 27.04. 10:00 přípr. Vacov - Blaník
Ne 28.04. 14:00 dorost Bělčice - Blaník
Ne 28.04. 10:00 žáci Blaník - Svatá Maří
Zápasy se hrají v sobotu a v neděli a jako první je vždy
uveden domácí celek.
Ve středu 1. května 2013 se přípravka zúčastní populárního
turnaje E.ON Cup v Hluboké nad Vltavou a rozpis celého
jarního programu naleznete ve vitríně na staré poště.
M. Mottl, předsedaTJ Blaník
Oddíl volejbalu
Vítání jara
V sobotu 23. března uspořádal oddíl volejbalu při TJ Sokol
Strunkovice nad Blanicí amatérský turnaj ve volejbale
smíšených družstev „Mexickej bagr“. Turnaj se konal
v tělocvičně KD ve Strunkovicích. Soutěž probíhala od
rána až do pozdního odpoledne a účastnilo se jí pět družstev.
Výsledky turnaje: 1. místo Klima Prachatice, 2. Strunkovice
„A“, 3. Strunkovice „B“, na 4. místě Bavorov „A“ a první od
konce skončilo družstvo Bavorov „B“. Velké poděkování
patří všem organizátorům, kteří se podíleli na přípravě
turnaje a zajištění občerstvení, všem sportovcům za
sportovní výkony a fanouškům za vytvoření té správné
atmosféry. Turnaj se vydařil, a tak se již nyní můžeme těšit
na další ročník.
Za TJ Sokol Jan Starý
Sotva v sobotu 23. března opustili sál KD ve Strunkovicích
sportovci, začali strunkovičtí sokolové s přípravou již
sedmého ročníku Vítání jara. I když venku panovala zima,
jaro dorazilo do příjemně vytopeného sálu chvilku po
dvacáté hodině. Úvodní scénka včetně příjezdu a přivítání
jara byla v režii Strunkovického ochotnického spolku.
Jak se jim to povedlo, můžete posoudit na videu na www
stránkách městyse. S jarem se oteplilo, přilétli ptáci a zpod
kamenů začali vylézat brouci. A tak není divu, že jedna
taková partička s názvem „Mrtvej brouk“ obsadila pódium
a písničkami The Beatles bavila přítomné až do jedné po
půlnoci. I když venku to vypadá spíše zimně, jaro jsme
přivítali důstojně a doufám, že na to skutečné nebudeme
dlouho čekat.
Strunkovický ochotnický spolek, Karel Matějka
4
Z činnosti TJ SOKOL
Oddíl gymnastiky
Děvčata a chlapci z oddílu sportovní
gymnastiky se v uplynulých dvou měsících
zúčastnili několika veřejných vystoupení,
kde se vždy setkali s velkým obdivem
a bouřlivým potleskem.
Prvé veřejné vystoupení proběhlo již
v lednu na tradičním Sokolském bále.
Další ukázky předvedli naši gymnasté 9. února na dětském
Maškarním bále ve Strunkovicích. Následovala vystoupení:
8. března v Hracholuskách při příležitosti oslavy MDŽ,
15. března v Bavorově na Setkání členek hasičských sborů
z okresu Strakonice a Písek a 16. března opět v Bavorově
na Sportovním plese.
Všem vystupujícím děkuji za předvedené výkony a rodičům
za ochotu a pomoc s dopravou !!!
Iveta Milerová, vedoucí oddílu
Omluva aneb tiskařský šotek si zařádil
Jenomže jak to měl čtenář tušit? No a pro ty, kteří na šotka
nevěří to napíši jinak.
Prostě jsem název výstavy chtěl zvýraznit a ani nevím jak,
místo toho zmizel v digitální černé díře. Mrzí mne to o to
víc, že vím, jaké úsilí paní Terezie Holátová výstavě věnuje.
Touto cestou se jí a všem vystavujícím omlouvám a doufám,
že v dohledné době se mi nic podobného nestane. Ačkoliv...
on ten šotek existuje (viz unikátní foto vlevo)... a kdo v něj
nevěří, bývá navštíven. A to Vám nepřeji.
Bohumír Džubej
Na jaro to sice venku opravdu nevypadá,
ale asi už je na spadnutí. Probudil se totiž
tiskařský šotek. Je to takový neposedný
skřítek, který je po zimě hladový
a nejvíc mu chutnají písmenka. Takže
v minulém čísle zbaštil zcela nenápadně
část informací. Dozvěděli jste se tedy,
že: „Klub dovedných rukou zve srdečně
občany Strunkovic a okolí na“, ale na
co, to už tam chybělo. Šlo o Velikonoční prodejní výstavu.
Dotace na stan
V 8. výzvě Leader vyhlášené MAS „CHANCE IN
NATURE - LOCAL ACTION GROUP“ Leader žádala
o dotaci na nákup velkoprostorového stanu, stolů a lavic TJ
Sokol Strunkovice. Sokolům se podařilo na pořízení tohoto
vybavení pro pořádání venkovních akcí získat dotaci ve výši
193 tis. Kč. Rádi bychom celou akci zrealizovali co nejdříve,
abychom stan s příslušenstvím mohli využít již začátkem
června na 13. ročníku Fota na provázku a dalších letních
akcích pořádaných nejen oddíly TJ Sokol, ale i ostatními
spolky či městysem.
Karel Matějka, TJ Sokol
5
Oznámení
vezměte hrábě, košťata, kolečka, vuřty na opékání
• Sauna Strunkovice bude v provozu do konce dubna. Po
a dobrou náladu.
přestávce bude opět pokračovat v provozu od začátku
října. Provozní doba (Út, Stř, Pá, So) od 17:00 do 20:00 • E.ON. Distribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných
prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena
hodin. Vstupné 60,-Kč/hod. pro děti nad 12 let a dospělé.
dodávka elektrické energie dne:
Děti do 12 let v doprovodu rodičů zdarma. Vzhledem
18.4.2013 od 08:00 do 17:00 hodin
k omezené kapacitě je vhodné návštěvu zarezervovat
Strunkovice nad Blanicí, ul. Větrná, Nová, Dlouhá,
telefonicky u paní Švecové na tel.: 731 021 827.
Zahradní, Protivecká, Družstevní a areál ACHP.
• Program Klubu dovedných rukou:
19.4.2013 od 08:00 do 14:00 hodin
10.04.2013 – Keramika
Celá obec Svojnice.
24.04.2013 – Práce s ovčím rounem
• Svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu z osad
15.05.2013 – Výroba šperků z fima
proběhne dle rozpisu:
29.05.2013 – Ubrousková technika na textil, květináče,
Žíchovec • náves zastávka • 17.4. • 9:00 - 9:30
kameny atd.
Svojnice • náves zastávka • 17.4. • 10:30 - 11:00
12.06.2013 – Posezení s M. Matějkovou – příprava další
Velký Bor • náves (mlékárna) • 18.4. • 9:00 - 9:30
činnosti
Malý Bor • náves (u kapličky) • 18.4. • 9:45 - 10:00
Za klub dovedných rukou Terezie Holátová
Protivec • u bývalého kontejneru • 18.4. • 10:15 - 10:30
• Městys Strunkovice nad Blanicí se dne 10. března 2013
Šipoun • u autobus. čekárny • 18.4. • 13:00 - 13:15
připojil již po osmé k mezinárodní kampani „Vlajka
Blanička • u kapličky • 18.4. • 13:30 - 13:45
pro Tibet“. Vyvěšením tibetské vlajky na budově Úřadu
Žádáme občany, aby zde jiný odpad nehromadili!!!
městyse jsme si připomněli 54. výročí povstání Tibeťanů
Sběr je určen pro občany, ne pro podniky a živnostníky.
proti čínské okupaci Tibetu.
Občané i živnostníci mohou odevzdat výše uvedený
• Místní organizace KDU-ČSL a Římskokatolická farnost
odpad v průběhu celého roku ve sběrném dvoře ve
Strunkovice nad Blanicí pořádá v neděli 21.4.2013 farní
Strunkovicích. Provozní doba sběrného dvora je: Po 9:00
vycházku ke sv. Jiří do okolí Bavorovských Svobodných
- 11:00 hod., Stř 16:00 - 18:00 hod., Pá 12:00 - 14:00 hod.
Hor. Sraz je ve Strunkovicích u kostela sv. Dominika ve
13:30 hodin. Doprava na místo zajištěna. Předpokládaný
návrat kolem 17:00 hodin. Vycházka je určena pro
všechny věkové kategorie.
Inzerce
• Žádáme občany, aby neparkovali automobily na
chodnících. Brání tak průchodu a zvyšují nebezpečí Prodám byt v osobním vlastnictví 3+1 v bytovce ve
úrazu zejména u dětí a seniorů, kteří musí takováto místa Strunkovicích nad Blanicí, Družstevní čp.260, (Kašpar,
tel.: 603921745)
obcházet po silnici.
Psali jsme o tom již v minulém Zpravodaji a je to marné,
je to marné, je to marné.
• Změna v třídění odpadů. Nově můžete do kontejnerů
Blahopřejeme jubilantům
na pet láhve, igelity a obaly od tekutého mýdla, šamponů
apod. ukládat i tetrapaky (obaly od krabicového mléka, Jana Tabarová • Strunkovice nad Blanicí
vína, džusů...). Do kontejneru nepatří kelímky od ramy, Julie Gocalová • Strunkovice nad Blanicí
jogurtů a pod. Tyto musíme pracně třídit a vyhazovat Jan Soukup • Žíchovec
do normálního domovního odpadu. Pokud máte větší Jaroslava Pešková • Strunkovice nad Blanicí
množství pet lahví či igelitů, odevzdejte je přímo do Libuše Bártlová • Strunkovice nad Blanicí
Jiřina Pořádková • Svojnice
sběrného dvora. Děkujeme za pochopení.
• Zápis dětí do MŠ na školní rok 2013/2014 se uskuteční Zdeňka Pivoňková • Strunkovice nad Blanicí
v úterý 23. dubna 2013 od 9:30 do 11:30 hodin v kanceláři Marie Beránková • Svojnice
Marie Říhová • Strunkovice nad Blanicí
MŠ ve Strunkovicích. S sebou vezměte rodné listy dětí.
• V sobotu 6. dubna 2013 se uskuteční v obřadní síni Úřadu Ing. Jaroslav Váňa • Strunkovice nad Blanicí
městyse Strunkovic nad Blanicí od 10:00 hodin vítání Marie Študlarová • Svojnice
občánků.
• TJ Sokol Strunkovice zve své členy a příznivce na jarní
Do života vítáme
úklid areálu na Sokolské louce (sportovní areál), který
se uskuteční v sobotu 27. dubna od 9:30 hodin. S sebou Ester Podlešáková • Strunkovice nad Blanicí
Zpravodaj městyse Strunkovice nad Blanicí, vydává Městys Strunkovice nad Blanicí jako měsíčník.
Adresa redakce: 384 26 Strunkovice nad Blanicí 86, e-mail: [email protected]
Registrační číslo: MK ČR E 15135 • Cena: zdarma.
Jazyková korektura: Mgr. H.Pártlová. Odpovědný redaktor: Bohumír Džubej ([email protected], tel.: 777 22 92 73).
Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři.
Sazba: DTP studio BoD - Blanička, e-mail: [email protected], tel.: 777 22 92 73
6
ROČENKA MĚSTYSE
STRUNKOVICE NAD BLANICÍ
Rok 2012
Rádi bychom Vám ve zkratce připomněli, co vše se v loňském roce událo v městysi Strunkovice nad Blanicí a jeho
sedmi místních částech - Blaničce, Malém Boru, Protivci, Svojnicích, Šipouně, Velkém Boru a Žíchovci.
Kulturní, společenské a sportovní akce
Ze stručného přehledu se dozvíte nejen, o jakou akci se jednalo, ale i kde se konala a kdo ji pořádal.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
LEDEN
Druhý taneční ples (KD Strunkovice, Demdaal o.s.).
Sokolský ples (KD Strunkovice, TJ Sokol).
Ozvěny ekofilmu (kino Strunkovice, Demdaal o.s.).
Koncert V. Veita a amatérů ze Strunkovic a okolí (kino
Strunkovice, TJ Sokol).
ÚNOR
Co nebylo v dějepise o našich prezidentech - přednáška
Ing. Kalbáče (kino Strunkovice, městys).
Zásady správného poskytování první pomoci - přednáška
(kino Strunkovice, Sport pro všechny).
XXXIII. Včelařský ples (KD Strunkovice, ČSV
Strunkovice).
VI. Ples městyse (KD Strunkovice, městys).
Dětský maškarní bál (KD Strunkovice, TJ Sokol).
BŘEZEN
Expediční kamera - filmový festival (Kino Strunkovice,
městys).
Jak čert vyletěl z kůže - divadelní představení ražických
ochotníků (kino Strunkovice, městys).
Od soch k literatuře - přednáška F. Postla (Knihovna
Strunkovice, městys).
Srnčí zvěř - odborný seminář (kino Strunkovice, OMS
Prachatice).
Maškarní ples (KD Strunkovice, TJ Blaník).
Vítání jara - koncert L. Pospíšila (KD Svojnice, TJ
Sokol).
Tvořivá velikonoční dílna (KD Svojnice, Demdaal, o.s.).
Maškarní bál pro děti - (budova osadního výboru
Velký Bor, SDH Velký Bor).
Taneční večer - (budova osadního výboru Velký Bor,
SDH Velký Bor).
Slavnostní otevření křížové cesty a koncert skupiny
Oboroh (kostel sv. Dominika Strunkovice, Demdaal, o.s.).
Mexiko open 2012 - VI. ročník turnaje ve stolním tenise
(KD Strunkovice, Sport pro všechny).
Velikonoční výstava prací školních dětí (kino
Strunkovice, ZŠ a MŠ Strunkovice).
DUBEN
Velkopáteční slavnost křížové cesty (kostel sv. Dominika,
Demdaal, o.s.).
• Velikonoční bohoslužby s doprovodem Chrámového
pěveckého sboru a orchestru sv.Dominika (kostel
sv. Dominika Strunkovice, Římskokatolická farnost
Strunkovice).
• Zailijskij Alatau - cestovatelská beseda s promítáním
(Kino Strunkovice, TJ Sokol).
• Koncert Pěveckého sboru jihočeských učitelek (kostel
sv. Dominika Strunkovice, městys, Římskokatolická
farnost).
• Jarní vlaštovkování - IV. ročník soutěže pro děti (KD
Strunkovice, Sport pro všechny).
• Stavění máje ve Strunkovicích (májová tancovačka) a ve
všech okolních osadách.
• Vítání občánků - 6 dětí (obřadní síň Úřadu městyse,
městys).
KVĚTEN
• Slavnost u příležitosti svěcení nové hasičské stříkačky
(Velký Bor, SDH Velký Bor).
• Okrsková hasičská soutěž (sportovní areál Strunkovice,
okrsek SDH Strunkovice).
• Strunkovice versus Strunkovice - sportovní klání dvou
obcí (Strunkovice nad Blanicí, městys a TJ Sokol).
• Oslava dne Svátku matek (KD Strunkovice, ČSŽ, ČČK,
městys, ZŠ a MŠ Strunkovice).
• VII. ročník soutěže v gymnastice (KD Strunkovice, TJ
Sokol).
• Humor v písni - vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Strunkovice
a pěveckého sboru Česká píseň Prachatice (kino
Strunkovice, městys a ZŠ a MŠ Strunkovice).
ČERVEN
• XII. ročník fotografické výstavy Foto na provázku (KD
Strunkovice, TJ Sokol).
• Konference Jihočeský venkov (sport. areál Strunkovice,
městys).
• Dětský den (sport. areál Strunkovice, Demdaal o.s.)
• Velkoborská pouť(3.6.) na slavnost Nejsvětější Trojice
(Velký Bor).
• Přednáška o stravování (školní jídelna, Klub dovedných
rukou).
• Sportovní den (sport. areál Strunkovice, Sport pro
všechny).
1
• Absolventský koncert žáků Základní umělecké školy
(ZŠ Strunkovice, ZUMŠ Vlachovo Březí - pobočka
Strunkovice).
ČERVENEC
• Tancovačka na návsi (Protivec, SDH Protivec).
• Setkání legend - fotbalová exhibice reprezentace
a umělců versus TJ Blaník (sportovní areál Strunkovice,
TJ Blaník).
SRPEN
• Pouť sv. Dominika ve Strunkovicích a doprovodný
kulturní program po celý víkend (Strunkovice).
• Loučení s prázdninami (Velký Bor, SDH Velký Bor).
ZÁŘÍ
• Dožínky a oslavy 75 let založení SDH Svojnice
(KD Svojnice, Osadní výbor a SDH Svojnice).
• Hry bez hranic - VI. ročník sportovního klání
(Dobrochov, TJ Sokol a městyse).
• Přednáška o Peru a alternativní medicíně a stravování
(školní jídelna, Klub dovedných rukou).
• Soutěž ve střelbě ze vzduchovky (Velký Bor,
SDH Velký Bor).
• Jízda parního vlaku přes Strunkovice , vystoupení
divadelních ochotníků ze Strunkovic (nádraží
Strunkovice, TJ Sokol).
• Memoriál A. Brosze - střelecké závody (střelnice
Strunkovice, SSAŠ Stunkovice).
• Vítání občánků - 7 dětí (obřadní síň Úřadu městyse,
městys).
ŘÍJEN
• Setkání seniorů s kulturním programem a občerstvením
(KD Strunkovice, městyse).
• Rockový koncert Jimi Hendrix Revival a Janis Joplin
Revival (KD Svojnice, TJ Sokol).
• Drakiáda na letišti (Letiště Strunkovice, Aeroklub
Prachatice).
• Poslední láska Petra Voka - divadelní představení (kino
Strunkovice, městys).
• Taneční - zahájení tanečního kurzu (KD Strunkovice,
Demdaal, o.s.).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
LISTOPAD
Hubertská taneční zábava (KD Strunkovice,
MS Strunkovice)
Sportovní den (KD Strunkovice, Sport pro všechny)
Filmový festival zimních sportů (kino Strunkovice,
městys)
Co nebylo v dějepise o našich prezidentech - přednáška
Ing. Kalbáče (kino Strunkovice, městys)
Setkání sátníků - posezení s hudbou (Velký Bor, SDH
Velký Bor)
Slávek Klecandr - koncert (kostel sv. Dominika,
Římskokatolická farnost)
Prodejní adventní výstava (KD Strunkovice, Klub
dovedných rukou)
PROSINEC
Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu (náměstí
Strunkovice, Římskokatolická farnost,TJ Sokol
a městys).
Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu ve Svojnicích
(Svojnice, osadní výbor a SDH Svojnice).
Vánoční příběh... divadelní představení divadla Já to
jsem (KD Strunkovice, městys).
Setkání s anděly, čerty a Mikulášem (Velký Bor, SDH
Velký Bor).
Strunkovicemi chodí Mikuláš… - návštěva Mikuláše,
andělů a čertů v rodinách (Strunkovice, TJ Sokol).
Česká píseň Prachatice a děti z MŠ Strunkovice vánoční koncert (kino Strunkovice, městys a ZŠ a MŠ
Strunkovice).
Adventní koncert žáků Základní umělecké školy
(ZŠ Strunkovice, ZUMŠ Vlachovo Březí - pobočka
Strunkovice).
Půlnoční mše na Štědrý den s orchestrem sv. Dominika
(kostel sv. Dominika Strunkovice, Římskokatolická
farnost Strunkovice) .
Turnaj v nohejbale (KD Strunkovice, TJ Sokol)
Rockový silvestr Svojnice (KD Svojnice, soukromý
organizátor).
Knihovna Strunkovice nad Blanicí
Výpůjční doba je 2 x týdně v Po a Čt (14:00 - 17:00).
Knihovna má 183 registrovaných čtenářů, z toho 82 dětí do
15 let. Internet v knihovně (zdarma) navštívilo 150 zájemců.
Knižní fond obsahuje 2551 knih (naučná literatura čítá 541
knih, krásná literatura obsahuje 2010 svazků). V roce 2012
navštívilo knihovnu 919 lidí, kulturních akcí se účastnilo
105 občanů. Celkem se vypůjčilo 1082 knih. Kromě
knih z vlastního fondu čtenáři využili výměnné soubory
z prachatické knihovny. Knihovna odebírá dvě periodika
(Vlasta a Květy). Z kulturních akcí se již třetím rokem
uskutečnila čtenářská akce „Čteme od malých po velké“,
kde se v knihovně scházejí postupně všechny ročníky žáků
naší školy a každý přečte úryvek ze své rozečtené knihy.
Kino Strunkovice nad Blanicí
Uskutečnilo se 44 pravidelných pátečních filmových
představení, která navštívilo 1474 diváků. Z toho bylo
promítnuto 21 českých filmů. Dětských představení bylo 10.
Průměrný počet diváků na jedno představení byl 31 (o rok
dříve 32). V polovině roku proběhla digitalizace kina včetně
výměny plátna a ozvučení. Digitálně začalo kino promítat
od měsíce října. Vstupné 40,- Kč se tak od října zvýšilo
na 60,- Kč pro 2D filmy a nově 110,- Kč pro 3D filmy.
2
Ceny vstupenek digitálního kina jsou dotované městysem.
Po zahájení digitálního promítání (říjen - listopad 2012)
vzrostl průměr návštěvníků kina na 59 na jedno představení.
Od října začalo kino promítat filmy pro děti a mládež ve
dvou časech (od 17:00 a 19:00 hodin). Roční příjem činil
97 612,- Kč (o rok dříve 52 884,- Kč). Roční náklady na
provoz kina byly 270 214,- Kč (o rok dříve 259 395,- Kč).
Provoz kina zajišťovaly 2 osoby. Nejúspěšnějším filmem se
stala animovaná komedie „Doba ledová 4“ (221 diváků).
Z českých filmů pak nejvíce u diváků bodovala romantická
komedie Marie Poledňákové „Líbáš jako ďábel“, kterou
zhlédlo 95 návštěvníků.
Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí
Školní rok: 2011/2012
konkurenceschopnost, který potrvá do roku 2015 a škola
Počet dětí: v základní škole 96, v mateřské škole - 39, ve postupně získá 712 503 Kč.
školní družině - 25, ve školní jídelně - 39 z MŠ a 59 z ZŠ.
Akce MŠ: mikulášská a vánoční besídka, karneval, slet
Kroužky ve škole: nepovinný předmět náboženství čarodějnic, návštěva hasičů v Prachaticích, opékání vuřtů,
(11dětí), anglický jazyk pro děti z 1. a 2. třídy (16 dětí), návštěva místní knihovny, poslech pohádek a kreslení
vaření (10 žáků), zdravotnický (10 žáků). V MŠ kroužek pohádkových postav, výlety za pohádkou a do ZOO
angličtiny (8 dětí).
v Hluboké nad Vltavou, oslava Dne dětí, rozloučení
Akce: plavecký kurz pro děti z MŠ, den čtení v knihovně s předškoláky, vystoupení dětí společně s pěveckým sborem
- Čteme od malých po velké, výuka v ekologickém centru Česká píseň z Prachatic.
Dřípatka, účast ve Vodňanském vědomostním víceboji Účast v soutěžích: olympiáda v českém jazyce školní
(5. třída - 13. místo, 9. třída 8. místo), kulturní pásmo při i okresní kolo, rybářská olympiáda, matematický
rozsvěcení vánočního stromu, návštěva seniorů, charitativní a přírodovědný Klokan, výtvarné a sportovní soutěže.
sbírky, prodejní velikonoční výstava, vystoupení na Pokračuje vydávání školního časopisu Termit a Termitík.
veřejnosti - Setkání se seniory, oslava Dne matek.
Škola zapojena do akce Školní mléko.
Úspěchy: otevření tří tříd v mateřské škole, skončil Přijímací řízení: z 9. ročníku odešlo 5 žáků na střední školy
projekt Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Strunkovice a 8 žáků na učiliště. Na osmiletá gymnázia odešly 2 dívky
nad Blanicí, v únoru 2012 začal projekt Moderní škola pro - 1 do Vodňan a 1 do Prachatic.
ZUMŠ Vlachovo Březí - Pobočka ZUŠ ve Strunkovicích nad Blanicí
uč. Bohumil Tetour - zobcová flétna, klavír, čtyřruční hra
uč. Mgr. Milan Zíka - kytara, housle, komorní hra, hudební
nauka.
Výuka na pobočce probíhala kromě středy každý den
v týdnu ve vyhrazených učebnách ZŠ na I. st.
Vedoucím pobočky je ředitelkou ZUMŠ již od r. 1998
jmenován uč. Bohumil Tetour.
V r. 2012 se na pobočce ZUŠ ve Strunkovicích nad Blanicí
uskutečnilo celkem 6 veřejných žákovských koncertů pro
rodiče a veřejnost :
leden 2012 - pololetní žákovský koncert ZUŠ
duben 2012 - čtvrtletní (jarní) žákovský koncert ZUŠ
červen 2012 - klavírní recitál žáků - absolventů
červen 2012 - závěrečný koncert ZUŠ
listopad 2012 - čtvrtletní (podzimní) žák. koncert ZUŠ
prosinec 2012 - adventní (vánoční) koncert žáků ZUŠ
V r. 2012 navštěvovalo pobočku ZUŠ ve Strunkovicích nad
Blanicí celkem 21 žáků + 3 žáci dojížděli za výukou do
Vlachova Březí (VB) z důvodů kombinovaného studia či
nástrojového oboru, který není na pobočce vyučován.
Jmenovaných 24 žáků bylo zařazeno do těchto nástrojových
oborů (vč. 3 žáků s výukou ve Vlachovo Březí):
klavír - 5 žáků, kytara - 9 žáků, zobcová flétna - 5 žáků,
violoncello - 1 žák, housle - 1 žák, příčná flétna - 1 žák (ve
VB), akordeon - 2 žáci (ve VB).
Na pobočce Strunkovice nad Blanicí se dále vyučovala
tzv. komorní hra kytar a čtyřruční hra na klavír. Pro
žáky od přípravného ročníku do 5. ročníku včetně byla
vyučována jako povinný předmět také hudební nauka
včetně přípravné hudební výchovy.
Na pobočce v r. 2012 vyučovali celkem 4 pedagogové:
uč. Martina Spišská - kytara, violoncello, PHV a hudební
nauka (po dobu její nemoci zastupoval uč. František
Procházka)
Spolková činnost
Okrsek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Strunkovice nad Blanicí
Okrsek tvoří 18 členný výbor a 3 čestní členové s hlasem
poradním. Starostou okrsku je Jaroslav Chán.
Okrsek se skládá ze šesti sborů dobrovolných hasičů:
Strunkovice nad Blanicí, Svojnice, Protivec, Šipoun, Velký
Bor a Dub.
Dne 4.5.2012 se uskutečnilo na fotbalovém hřišti TJ Blaník
ve Strunkovicích okrskové kolo soutěže v požárním sportu,
kterou pořádal okrsek Sdružení hasičů Čech, Moravy
3
SDH Šipoun
Jedno dětské družstvo s počtem členů 5. Dorostenců 8.
Dospělých hasičů 22. Jedna zásahová jednotka. Odpracované
brigádnické hodiny: na přípravě nového tréninkového hřiště
(98), oprava stříkačky (7), údržba výzbroje a výstroje (25)
a ostatní brigádnické hodiny (65). Tři členové absolvovali
školení vedoucích mládeže a další 4 proškoleni jako
rozhodčí pro kategorii dospělých. Zorganizováno bylo
několik společných akcí pro děti. Účast v soutěži pro mladé
hasiče Plamen. Dorostenci v kategorii Dorostu družstev1x
první místo v okresním kole.
Muži se zúčastnili pohárových soutěží nejen v Prachatické
lize. Celkem 38 startů dvou družstev (8x první místo, 5x
druhé místo) a okrskové soutěže. Vítězství v okrskovém
kole. V kategorii Muži II. první místo v okresním kole.
Účast v Prachatické lize a celkové první místo. Na
Šumavské hasičské lize družstvo mladších mužů na své
úspěchy teprve čeká.
SDH Velký Bor
Sbor má 29 členů, 1 zásahovou jednotku (6 členů).
V průběhu roku se místní hasiči podíleli na opravách
a údržbě hasičské techniky, brigádách na úklidu veřejných
prostranství a stok kolem místních komunikací. Hasiči se
účastnili okrskové hasičské soutěže a následně okresního
kola soutěže v požárním sportu v Budilově. Z kulturních
a společenských akcí SDH uspořádal: Maškarní zábavu pro
děti a následně pro dospělé, loučení s prázdninami, soutěž ve
střelbě ze vzduchové pušky, Setkání s Mikulášem, andělem
a čerty. Hasiči se podíleli tradičně na přípravě velkoborské
pouti a stavění máje. V květnu uspořádali hasiči oslavu, na
které požehnal nové hasičské stříkačce Jeho Milost Michael
Josef Pojezdný, O. Praem, opat strahovský. Jako dar od
ČEZ, a.s., obdrželi hasiči plovoucí čerpadlo.
a Slezska Strunkovice nad Blanicí. Soutěže se zúčastnilo
12 družstev z 5 sborů (Strunkovice nad Blanicí, Protivec,
Šipoun, Velký Bor a Svojnice). Soutěž byla rozdělena do
dvou kategorií.
Muži I. (do 35 let) a muži II. (nad 35 let). Muži I. provádí
požární útok, štafetu 4 x 100m a 100m jednotlivci. Muží II.
jen požární útok.
Výsledky v kategorii muži I: 1. Šipoun - B, 2. Šipoun - A,
3. Strunkovice - B, 4. Strunkovice - A, 5. Svojnice, 6. Velký
Bor.
Výsledky v kategorii muži II: 1. Šipoun, 2. Velký Bor,
3. Protivec, 4. Strunkovice.
V kategorii jednotlivců zvítězil Petr Vozandych (Šipoun).
Konání štafet 4 x 100m a 100m jednotlivců rozhodčí zrušili
z důvodu deště a nebezpečí možného zranění.
SDH Protivec
44 členů, 1 zásahová jednotka. Členové SDH se účastnili
okrskové soutěže. Protivečtí hasiči uskutečnili sběr
kovového šrotu, jarní úklid okolo místní komunikace.
Nacvičovali na okrskovou soutěž. Uspořádali tradiční
zábavu na návsi, podíleli se na přípravě a rozsvěcení
vánočního stromu, stavěli máj a v neposlední řadě se
podíleli na údržbě techniky a výstroje. Jednou ze stěžejních
akcí roku 2012 byla výstavba pergoly na návsi a zajištění
podkladů a historických materiálů pro přípravu publikace
ke 100. výročí založení SDH Protivec.
SDH Strunkovice
SDH má 49 členů, 2 sedmičlenné zásahové jednotky.
V průběhu roku měla jednotka celkem 8 zásahů. Jednalo
se o šest požárů (2.1.2012 - statek Vitějovice, 17.1.2012
- sklad slámy Dubská Lhota, 9.3.2012 sláma na letišti
Strunkovice, 2.5.2012 požár lesa Volovice - první zkušenost
s leteckým hašením, jednotka doplňovala vodu v požárním
letadle, 10.8.2012 truhlárna Prachatice, 15.9.2012 - porucha
na EPS Strunkovice) a dvakrát poskytnutí technické
pomoci při likvidaci spadlých stromů (4.8.2012 - Bavorov
- Helfenburk, 4.10.2012 - Protivec).
V květnu se hasiči účastnili se 2 družstvy okrskové soutěže
v požárním sportu.Tento rok jsme zakončili školení dýchací
techniky (5 členů). V září proběhlo ve Svaté Maří školení
velitelů a strojníků. Bylo odpracováno 45 brigádnických
hodin na technice a 45 hodin na opravě a úklidu zbrojnice
a okolí.
Byly zakoupeny čtyři vycházkové uniformy, helmy, kukly,
rukavice, boty, svítilny a PSII.
5.8.2012 na pouť svatého Dominika ve Strunkovicích nad
Blanicí byl při mši svaté vysvěcen nový hasičský prapor,
který byl zároveň poprvé představen našim spoluobčanům.
SDH Svojnice
Má 22 aktivních členů, 6 členů zásahové jednotky. Členové
SDH se kromě brigád na údržbu techniky a výstroje
účastnili školení velitelů a strojníků pořádaným okresním
sdružením hasičů v Prachaticích, brigády na úklidu návsi,
sběru odpadků okolo cest a okrskové soutěže. Podíleli se
na organizování řady kulturních a společenských akcí, mezi
které patří např.: dožínková slavnost, taneční zábava, dětský
den, stavění máje, zdobení a rozsvěcování vánočního
stromu.
TJ Blaník
Fotbalový klub Blaník Strunkovice sdružuje 164 členů
(107 dospělých, 57 mládež), z čehož je 90 aktivních
členů. V r. 2012 hrála mužstva přípravky, žáků a dorostu
v okresních soutěžích, muži v krajské soutěži (I.B třída).
U všech týmů pracují vyškolení trenéři.
Výsledky v polovině soutěží sezony 2012/2013:
Oddíl přípravky pod vedením St. Pravdy, H. Pospíšilové
a L. Plevkové je zatím na 7. místě s 19 body, žáci vedení
J. Šabršulou a J. Wágnerem na 2. místě s 22 body, dorost
vedený V. Petrlíkem a P. Doležalem na 1. místě s 24 body
a nakonec muži v I.B třídě, které vede J. Hule a M. Valenta,
prozatím na 7. místě s 19 body.
Většinou exhibiční zápasy hraje též stará garda a družstvo
žen, které se taktéž věnují cvičení Zumba tance. Vedle
pravidelných soutěží jsme pořádali v r. 2012 několik
úspěšných akcí: zimní turnaj dorostu v kopané, již 4. setkání
legend ČS fotbalu a pouťový turnaj v kopané mužů.
Výkonný výbor TJ Blaník pracuje v sedmi členech. Naše
vcelku úspěšné působení bylo po celý rok prezentováno
v médiích, a to jak tištěných, tak i elektronických, včetně
fotodokumentace.
4
TJ SOKOL
Sokolská jednota měla 123 členů (57 dospělých,
5 dorostenců, 61 žactva) pracujících v 10 oddílech
(nohejbal, sokolská všestrannost ženy, florbal muži,
florbal žáci, horolezecký oddíl, volejbal ženy a volejbal
mix., 2 oddíly gymnastiky, aerobic). Oddíl gymnastiky
se koncem roku rozšířil o přípravku. V květnu uspořádal
VII. ročník v gymnastickém trojboji s účastí 92 dětí z Písku,
Vimperka, Zdíkova, Boršova, Prachatic a Strunkovic.
Také oddíl nohejbalu pořádal tradiční svatoštěpánský
nohejbalový turnaj dvojic, kterého se účastnilo 10 družstev.
Oddíl mužů ve florbale byl po 10 odehraných zápasech
v Jihočeském přeboru na 5. místě. Oddíl žen vystoupil se
dvěma skladbami na Župním sletu v Českých Budějovicích
a na XV. všesokolském sletu v Praze. Oddíl volejbalu se
účastnil turnaje v Křemži a Bavorově. Horolezecký oddíl
trénuje na umělé stěně v místním KD.
Strunkovický ochotnický spolek působící při TJ Sokol
odehrál v průběhu roku 13 vystoupení s pohádkou Kuba
a loupežníci.
Členové TJ zorganizovali či se spolupodíleli na řadě
akcí např.: „Hry bez hranic“ v moravském Dobrochově
v regionu Předina, sportovní klání „Strunkovice versus
Strunkovice“. Zorganizovali 11. sokolský ples, XII. ročník
výstavy Foto na provázku s bohatým doprovodným
programem, Dětský maškarní bál, realizovali hudební
akce (Jimi Handrix Revival, Janis Joplin Revival, Luboš
Pospíšil a 5P aj.), několik besed s promítáním (Kazachstán,
Parky USA, Cáry starejch filmů...). Uskutečnilo se 6. vítání
jara v KD ve Svojnicích, stavění máje na Sokolské louce,
svěcení adventního věnce, návštěvy Mikuláše s anděly
a čerty v rodinách a dvě brigády v areálu Sokolské louky.
Sport pro všechny
Sport pro všechny Strunkovice nad Blanicí je sdružením
občanů se zaměřením na sportovní a kulturní činnost.
Základním posláním organizace založené a registrované
v roce 2009 je umožnit tělovýchovné a sportovní vyžití
všem občanům bez ohledu na jejich schopnosti, věk
a sociální postavení a tím přispívat k jejich všestrannému
rozvoji. K 31.12.2012 mělo sdružení registrováno 35
členů. Občanské sdružení uspořádalo v roce 2012 tyto
akce: Vzdělávací přednáška na téma „Správné zásady
poskytování první pomoci“, VI. ročník turnaje ve
stolním tenisu jednotlivců „Mexiko open“, IV. ročník
akce „Jarní vlaštovkování“, III. ročník závodů na in-line
bruslích „Strunkovické kolečko“, III. ročník turnaje
dvojic v pétanque „Mexický pétanque“, II. ročník turnaje
v líném tenisu „O pohár SpV“ a II. ročník turnaje mládeže
ve stolním tenisu „Junior cup“. Ve Zpravodaji městyse
pravidelně informujeme strunkovickou veřejnost o akcích
pořádaných naším občanským sdružením.
Občanské sdružení Demdaal
Sdružení má 6 členů a 30 spolupracujících dobrovolníků,
působí v regionu Prachaticka, Strunkovicka a Netolicka.
V průběhu roku 2012 byly zorganizovány aktivity pro zájemce
různých věkových skupin i zaměření, zejména však pro děti
a mládež. Za již tradiční akci lze označit dvanáctidenní Letní
setkání dětí a mládeže s duchovně-herním programem pro
více jak stovku účastníků. Setkání podpořila prostřednictvím
Českobudějovického biskupství Nadace Renovabis. Za
veliký přínos pokládáme společný komunitní projekt
„Křížení, aneb zachraňte pamětní kříže“, na nějž se podařilo
získat grant z Nadace VIA a jehož cílem bylo důstojně
upravit poničené litěné kříže do kompozice křížové cesty na
kostelní zahradě ve Strunkovicích nad Blanicí.
Lukostřelecký klub DEMDAAL, o.s. zorganizoval kromě
celorepublikového prestižního lukostřeleckého turnaje
GENIUS LOCI také lukostřelecký turnaj pro širokou
veřejnost včetně handicapovaných účastníků. V rámci
kulturního klubu se uskutečnilo několik poznávacích
výletů.
Ve strunkovickém kině pokračovala filmová projekce
Ozvěny Ekofilmu a v kulturním domě probíhal taneční
kurz pro pokročilé, na jehož závěr se konal společenský
ples. Dále byla zorganizována oslava dětského dne ve
Strunkovicích nad Blanicí, dětská pouť v Prachaticích
a tvořivé velikonoční a předvánoční dílny.
Sdružení sportovních aktivit Šumava (SSAŠ)
Střelecký oddíl navázal na svou činnost před rokem 2002,
kdy přišel v důsledku povodní o sportovní střelnici. Tu se
podařilo na původním místě vystavět novou až koncem
roku 2011. Oddíl má 43 členů. V průběhu roku členové
odpracovali v areálu střelnice desítky brigádnických hodin.
Zhotovili stavy pro terče na pušku a pistoli, dva stožáry na
vlajky, lávku přes odvodňovací strouhu, vyčistili lesní stráň
a vysázeli zde 450 smrků, zakoupili křovinořez a v průběhu
roku se starali o sečení a údržbu areálu střelnice. Rovněž
dovybavili kuchyňku a sociální zařízení. Sportovní střelci se
účastnili 5 střeleckých závodů v Prachaticích a navštěvovali
střelnice v Písku a Lišově. Uspořádali 1. ročník Memoriálu
Andreje Brosze st., závod ve střelbě vojenskou puškou
a střelecké soutěže pro děti.
5
Myslivecké sdružení Strunkovice nad Blanicí
Velikost honitby 1819 ha. Počet členů 30. Uskutečněné
brigády na sběr kamene, obdělání políček pro zvěř a sázení
stromků. Zakrmování zvěře a při sklizni pícnin její ochrana
před zasečením pomocí akustických plašičů. Plošné
odčervování spárkaté zvěře. Spolupráce se základní školou
a Environmentálním centrem v Šipouně při konání besed.
Pořádání kynologických akcí - zkoušky vloh a norování
nováčků. Provozování a doplňování pachového ohradníku
pro minimalizaci střetů aut se zvěří. První sobotu po třetím
listopadu MS uskutečnilo již tradiční Hubertskou zábavu.
Uloveno bylo 400 kachen z umělého chovu, 36 ks srnčí
zvěře a 56 ks černé. Ze zvěře myslivosti škodící pak 94
lišek a 24 kun skalních. Nahlášený úhyn činil 24 ks srnčí
a 13 ks zaječí zvěře. Odchovaná a vypuštěná zvěř: kachna
březňačka 500 ks, bažantí kuřata 40 ks.
Český svaz včelařů Strunkovice nad Blanicí
ZO ČSV Strunkovice nad Blanicí sdružuje včelaře z obce
Strunkovice nad Blanicí - 22 (z toho Svojnice - 4, Protivec
- 2, Malý Bor - 2, Velký Bor - 2, Šipoun - 1), Hracholusky
- 4, Vitějovice - 14, Dvorec - 1. Ke konci roku 2012 zde
bylo registrováno 41 včelařů, kteří se starají zhruba o 480
včelstev.
Z činnosti: V únoru bylo prováděno vyšetření včelstev
na včelího parazita roztoče Varroa i další včelí nemoci
a jejich následné léčení pomocí kompresorů a aerosolových
vyvíječů. 11. února se uskutečnil v sále KD ve Strunkovicích
XXXIII. Včelařský ples s tombolou (308 cen). Hudba
PULSE, přítomno 88 platících návštěvníků. 15. března
proběhla v Hasičském domě v Protivci výroční členská
schůze.
V květnu se uskutečnil spolu s ZO ČSV Vlachovo Březí
zájezd do Lysé nad Labem spojený s exkurzí do odchovny
včelích matek. V září a říjnu jsme vyřizovali dotace na
zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných
plodin. Koncem září byly zakoupeny dva refraktometry pro
kontrolu kvality medu.
V říjnu a listopadu proběhla preventivní léčba včelstev
aerosolovými vyvíječi proti roztoči Varroa u všech včelstev
chovaných v obvodu působnosti naší ZO.
Český červený kříž Strunkovice nad Blanicí
Chrámový pěvecký sbor a Orchestr sv. Dominika
Organizace má 27 členů, z toho 16 členů v aktivním věku
a 11 důchodců. Předsedkyní místní organizace je paní
L. Hronová, jednatelkou je paní L. Fialová, pokladní je
E. Sahulová a revizi má na starosti paní Mgr. H. Pártlová.
Jednou měsíčně se setkávají naše členky v budově
Městyse Strunkovice nad Blanicí. Některé členky se starají
o opuštěné hroby. Ve spolupráci s Městysem Strunkovice
nad Blanicí pořádá naše organizace květnový Den matek.
Působí při farním kostele sv. Dominika ve Strunkovicích.
Od r. 1993 jako každým rokem také v r. 2011 zajišťoval
hudební doprovod svátečních bohoslužeb v obci - především
o Vánocích, Velikonocích a o strunkovické pouti. Pěvecký
sbor též zajišťuje doprovod křtin a smutečních obřadů při
rozloučení se svými spoluobčany. Smíšený pěvecký sbor
má 12 zpěváků a orchestr 8 hudebníků, regenschorim je
Bohumila Podlešáková.
Klub dovedných rukou
Je volné sdružení zájemců o ruční práce a řemeslnou
výrobu. Klub uskutečnil v průběhu roku 22 tématických
schůzek, na kterých se scházelo v průměru okolo 9 zájemců
o ruční práce. Z činnosti klubu uveďme: malování na sklo,
mandaly z vitráže, bižuterie z korálků, výrobky z ovčího
rouna, batikování, keramika, malované šperky, zdobení
svíček, odlévání do pryskyřice, výrobky z fima a pedigu.
Začátkem září klub uspořádal přednášku Kamila Holáta
o životě v Peru. V prosinci pak uskutečnili Prodejní
adventní výstavu. Klub je financován z vlastních prostředků
získaných prodejem vlastnoručně vyráběných ozdob
a předmětů a ze vstupného na pořádaných výstavách.
Český svaz žen Strunkovice nad Blanicí
V roce 2012 ČSŽ uspořádal a spolupodílel se na konání
oslav Dne matek, akci „květinový den“ ligy proti rakovině
a oslavách MDŽ. Základní organizace ČSŽ ve Strunkovicích
ukončila k 31. červenci 2012 svou činnost.
6
Městys Strunkovice nad Blanicí
Kromě údržby a drobnějších oprav na majetku městyse
byly v průběhu roku 2012 zrealizované níže uvedené
akce. Většina z nich byla financována za pomoci dotací.
• Digitalizace kina ve Strunkovicích.
• Oprava trojboké kaple u letiště.
• Oprava chodníku a kanalizace u budovy II. stupně ZŠ
Strunkovice.
• Instalace ukazatele rychlosti ve Svojnicích.
• Úprava a osázení stráně u hřbitova ve Strunkovicích.
• Odvodnění a chodník na hřbitově ve Strunkovicích.
• Rekonstrukce a opravy KD Strunkovice (oprava podlahy
sálu, rekonstrukce jeviště včetně osvětlení, podlahy,
opony...).
• Rekonstrukce a opravy KD Svojnice (sádrokartonový
strop sálu, elektroinstalace a osvětlení sálu).
• Nákup nábytku do mateřské školy.
• Rekonstrukce části oplocení zahrady mateřské školy.
• Rekonstrukce oplocení hřiště za KD ve Strunkovicích.
• Zpevněná plocha pro umístění kontejnerů na tříděný
odpad v Šipouně.
• Oprava části odtokového žlabu v ul. Protivecká,
Strunkovice.
• Oprava části odtokového žlabu ve Svojnicích.
Internetové stránky městyse strunkovicenadblanici.cz
navštívilo 23154 lidí, což je téměř 20% nárůst. Tito
návštěvníci si v součtu prohlédli 52807 našich stránek.
Denně naše stránky navštívilo v průměru 63 návštěvníků
a denně tedy v průměru navštivili 144 našich stránek.
V roce 2012 hospodařil městys s příjmy ve výši
21,509 mil. Kč a výdaji ve výši 18,099 mil. Kč.
V průběhu roku se uskutečnilo 10 zasedání Zastupitelstva
městyse.
V roce 2012 se narodilo 18 dětí, z toho 6 děvčat a 12 chlapců.
Úřad městyse provedl v průběhu roku 11 svateb (1x letiště,
1x hřiště Strunkovice, 1x Protivec, 8x zámek Dub).
Proběhlo 2x vítání občánků. Zemřelo 15 občanů (8 žen a 7
mužů). Celkový počet trvale hlášených občanů byl ke konci
roku 1217, z toho Blanička (24), Protivec (43), Strunkovice
(913), Svojnice (75), Šipoun (29), Žíchovec (16), Malý Bor
(27) a Velký Bor (90).
Další události
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
LEDEN
Byla v KD Strunkovice otevřena posilovna.
První sníh napadl 13. ledna (5 cm).
Pod záštitou České katolické charity se ve Strunkovicích
a osadách uskutečnila Tříkrálová sbírka, na které se
vybralo 18 310,- Kč.
ÚNOR
Proběhl zápis dětí do 1. třídy - dostavilo se 12 dětí, pro
2 děti žádali rodiče odklad školní docházky. V první třídě
je od školního roku 2012/2013 10 žáků.
Nejnižší teplota byla ve Strunkovicích naměřena
12. února (-20°C).
BŘEZEN
10. března se městys Strunkovice připojil vyvěšením
tibetské vlajky na budově Úřadu městyse k mezinárodní
akci „Vlajka pro Tibet“.
Slavnostní završení projektu o.s. Demdaal „Křížení“
vysvěcením křížové cesty na zahradě kostela
sv. Dominika ve Strunkovicích.
DUBEN
Uskutečnil se svoz nebezpečného odpadu ze všech
7 osad (místních částí městyse).
Členové SDH Protivec, Strunkovice, Svojnice, Šipoun
a Velký Bor v rámci „Dne Země“ uklidili odpadky kolem
cest a místních komunikací.
Strunkovičtí ochotníci vyrazili do družební obce
Vřesovice, kde sehráli pohádku Kuba a loupežníci.
Uskutečnil se zápis do MŠ, bylo přijato 11 dětí.
Uskutečnil se svoz nebezpečného odpadu
a elektroodpadu ze všech místních částí Strunkovic
(osad).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7
KVĚTEN
Ve Strunkovicích nad Blanicí se uskutečnilo další
sportovní klání „Strunkovice versus Strunkovice“ mezi
družstvy ze Strunkovic nad Blanicí a Strunkovic nad
Volyňkou.
Žáci II. stupně ZŠ Strunkovice se v Prachaticích účastnili
atletické soutěže „Pohár rozhlasu“.
2. a 11. května se denní teploty vyšplhaly až k 30°C.
ČERVEN
V 1. třídě naší ZŠ proběhlo „pasování prvňáčků na
čtenáře“.
Žáci II. stupně ZŠ Strunkovice se v Prachaticích účastnili
olympiády v lehké atletice.
Ve sportovním areálu ve Strunkovicích se uskutečnila
konference Jihočeský venkov pořádaná Krajskou sítí
místních akčních skupin v Jihočeském kraji.
18. června byla zaznamenána první bouřka s vydatným
deštěm.
ČERVENEC
Došlo ve Strunkovicích k otevření nové prodejny COOP.
SRPEN
Nejvyšší teplota (35°C) byla ve Strunkovicích naměřena
20. srpna.
Ve Strunkovicích se uskutečnila pouť sv. Dominika.
V soutěži Vesnice roku 2012 obdržel Městys Strunkovice
nad Blanicí diplom za péči o kulturní dědictví.
ZÁŘÍ
Zástupci městyse Strunkovice se na VI. ročníku Her
bez hranic v Dobrochově na Hané umístili na 6. místě
z 12 družstev.
Ve Svojnicích se uskutečnily dožínky.
• Ve spolupráci s občanským sdružením Diakonie
Broumov se uskutečnila sbírka použitého ošacení.
• Proběhla podzimní brigáda TJ Sokol ve sportovním
areálu na Sokolské louce.
• Uplynulo 135 let od úmrtí spisovatele Bohumila Havlasy.
• Den veteránů byl uctěn položením kytice k památníkům
obětem I. světové války ve Strunkovicích, Protivci,
Šipouně a Velkém Boru.
PROSINEC
• Provozování pečovatelské služby pro občany Strunkovic
a okolních obcí nadále zajišťovala obecně prospěšná
společnost Ledax.
• Schváleny Územní studie pro ZTV Hořice a ZTV
Hrabačín.
• V průběhu roku probíhala komplexní pozemková úprava
v k.ú. Strunkovice a Svojnice.
• Pro příjem bezdrátového internetu ve Velkém Boru byla
na budově bývalé školy nainstalována anténa.
• První sníh se objevil 3. prosince.
• Uskutečnila se nostalgická jízda parních vlaků z Písku do
Prachatic. Na strunkovickém nádraží byl vlak přepaden
bandou ozbrojených Mexičanů. Celý incident měli na
svědomí místní divadelní ochotníci.
• Zahájen nový školní rok. Ve škole je celkem 93 žáků.
Do mateřské školy je zapsáno celkem 48 dětí. Do školní
družiny dochází 25 dětí.
• V opravené klubovně KD Strunkovice začaly děti
pracovat v koužku ručních prací „Tvořeníčko“.
ŘÍJEN
• Uskutečnily se volby do zastupitelstva kraje. Volební
účast byla 45,77%.
• Proběhla vakcinace psů ve Strunkovicích a okolních
osadách.
• Po letní pauze opět zahájen provoz sauny v KD
Strunkovice.
LISTOPAD
• Ve spolupráci s Diakonií Broumov se uskutečnila sbírka
ošacení.
B V roce 2012 proběhla digitalizace našeho kina. Kino máme nyní
vybaveno nejmodernější digitální technikou, možnost promítat 35
mm filmy však také zůstala zachována.
G XII. ročník FOTO NA PROVÁZKU měl, jako tradičně, bohatou účast.
Ročenka městyse Strunkovice nad Blanicí 2011, vydává Městys Strunkovice nad Blanicí jako přílohu Zpravodaje č. 4/2012 městyse Strunkovice nad Blanicí.
Adresa redakce: 384 26 Strunkovice nad Blanicí 86, e-mail: [email protected]
Registrační číslo: MK ČR E 15135 • Cena: zdarma.
Jazyková korektura: Mgr. H.Pártlová. Odpovědný redaktor: Bohumír Džubej ([email protected], tel.: 777 22 92 73).
Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři.
Sazba: DTP studio BoD - Blanička, e-mail: [email protected], tel.: 777 22 92 73
8
Download

Zpravodaji (PDF)