Školní vzdělávací
program
MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU
školní rok 2014/2015
"Hrajeme si v pohybu"
Motto :
Dobré ráno, dobrý den,
celý rok si zahrajem,
zacvičíme, protáhneme tělo,
aby nás nic nebolelo.
Záměr MŠ :
Ve škole musí být vytvořeno prostředí
duševní pohody pro všechny zúčastněné,
ve škole nesmí být prostor pro strach a stres !
SPOKOJENÁ UČITELKA - SPOKOJENÉ DÍTĚ - SPOKOJENÁ RODINA !
OBSAH ŠVP:
1.Identifikační údaje o MŠ
2.Charakteristika školy
3.Podmínky vzdělávání
4.Charakteristika vzdělávacího programu
5.Vzdělávací obsah
6.Evaluační systém
1. Identifikační údaje o MŠ:
Název školy:
Mateřská škola Boršov nad Vltavou, Mateřská škola Boršov
nad Vltavou, odloučené pracoviště Vrábče
Zřizovatel:
Obec Boršov nad Vltavou
Adresa:
Ke Školce 30, Boršov nad Vltavou, 373 82
Ke Školce 230, Ves-Vrábče, 370 01
Telefon MŠ:
MŠ Boršov nad Vltavou 387 001 220, mobil – 739 694 605
MŠ Vrábče 739 025 698
Telefon ŠJ:
387 001 222
E-mail:
MŠ Boršov nad Vltavou: [email protected]
MŠ Vrábče: [email protected]
Webové stránky:
www.msborsov.cz
Provoz školy:
MŠ Boršov nad Vltavou - 6.00 hod - 16.30 hod
MŠ Vrábče – 6.30 – 16.30 hod
Ředitelka MŠ:
Kubáňová Alena
Název ŠVP:
„Hrajeme si v pohybu“
vypracovala A. Kubáňová s kolektivem pg. pracovníků
schváleno na pg. poradě dne: 28. 8. 2014
2. Charakteristika školy:
Mateřská škola Boršov nad Vltavou se od 1.1. 2008 stala právním subjektem a
hned v tomto roce jsme zahájili rekonstrukci a modernizaci mateřské školy. Byla
rozdělena do tří etap. První jsme zahájili 12. května 2008, druhou v březnu 2009, třetí
červen 2011. V listopadu 2011 byla navýšena kapacita MŠ na 112 dětí, kapacita jídelny
byla v listopadu 2012 navýšena na 230 dětí. Protože ZŠ Boršov nad Vltavou navyšuje
každým rokem kapacitu žáků a tím i počet strávníků, bylo nutné navýšit kapacitu ŠJ
z 230ti na 255 (toto proběhlo v červenci 2014 s platností od 1.9. 2014). Od září 2013 má
MŠ Boršov nad Vltavou odloučené pracoviště MŠ Vrábče.
Od září 2013 má MŠ Boršov nad Vltavou odloučené pracoviště MŠ Vrábče.
Mateřská škola Vrábče byla zkolaudována 27. července 2013 a je odloučeným
pracovištěm MŠ Boršov nad Vltavou. Oficiální otevření mateřské školy bylo od 1. září
2013. Mateřská škola se nachází v bývalém objektu Zemědělského družstva Vrábče.
MŠ je jednopodlažní. Třída je rozdělena na dvě části. V jedné části mají děti možnost
využití herny s kobercem a druhá polovina se využívá jako pracovní část se stolečky,
pro kreativní tvoření. Třída má i svoji šatnu a umývárnu. Pro pedagogický a provozní
personál je zde vytvořeno zázemí.
Mateřská škola je obklopena prostornou zahradou, kde jsou nově osazeny
lavičky, houpačky, prolézačky a nové pískoviště. Dále je zde možnost využití letní
umývárny a skladu hraček pro venkovní použití. Na jaře 2014 proběhla výstavba
jednoduchého (formou asfaltových cestiček) „dopravního hřiště“, kde děti mohou jezdit
na tříkolkách koloběžkách, odrážedlech.
V prostoru MŠ je k dispozici nová výdejna s myčkou nádobí a novou moderní
varnou technologií, vše v nerezovém provedení, včetně prostor pro ukládání a mytí
thermoportů.
Mateřská škola Boršov nad Vltavou je pavilónového typu, která byla uvedena do
provozu v roce 1983. Třídy na pavilonech jsou rozděleny na „mladší“ (žlutý pavilon) a
„starší“ (oranžový a zelený pavilon). Třídy jsou „částečně“ heterogenní. Oranžový
pavilon je přízemní s třídou Smajlíků, 4,5 - 7 letých dětí. Patrový pavilon, žlutý, má dvě
třídy, třídu Kytiček a Sluníček, kde jsou děti 3 – 5 leté (v individuálních případech již děti
od cca 2,5 let). V poslední 4té třídě Hvězdiček, která má po rekonstrukci novou třídu i
hernu, jsou také děti – 4,5 – 7 leté.
V dalším přízemním pavilonu, tzv. hospodářském pavilonu propojeným s
ostatními pavilony spojovací chodbou, je kuchyně, školní jídelna, kancelář vedoucí ŠJ,
sklad prádla a čistících prostředků. Vybavení školní jídelny bylo v roce 2008
modernizováno a v roce 2011 zde proběhla celková rekonstrukce V nově
zrekonstruovaném hospodářském pavilonu vznikla velká prostorná jídelna, kde svačí
třídy Smajlíků a Hvězdiček a obědvají zde všechny 4 třídy. Dále je zde k dispozici nová
výdejna s myčkou nádobí, nově zařízená kuchyně s novými nerezovými prvky, prostor
pro ukládání a mytí therrmoportů, zázemí pro kuchařky, nová kancelář vedoucí ŠJ,
hygienické zázemí, jak pro kuchařky, tak i pro děti.
Každá třída má svoji šatnu. Plochy tříd Sluníček a Kytiček jsou rozděleny na tři
části: pracovní se stolečky, herní s kobercem a na ložnici. Tyto třídy zde i svačí. Třída
Smajlíků má tři samostatné herny, vzájemně propojené: výtvarnou učebnu, hernu a
tělocvičnu. Nově postavená a částečně zrekonstruovaná třída Hvězdiček má dvě
propojené herny. Jedna je využívaná také jako ložnice, druhá, větší, je se stolečky a
interaktivní tabulí, ve které děti provozují veškeré denní činnosti. Třída Hvězdiček také
často využívá tělocvičnu, která je situovaná hned vedle.
U každé třídy je umývárna s WC. Třídy Sluníček a Kytiček mají k dispozici
kuchyňku pro výdej jídla.(dopoledních a odpoledních svačin).
Mateřská škola je obklopena prostornou zahradou. V minulém školním roce, po
III. etapě rekonstrukce a modernizace, se podařilo školní zahradu vybavit novým,
moderním, dřevěným nářadím pro všechny třídy. Zahrada má umělý svah (v přední
části, u třídy Hvězdiček), aby nabízela využití pobytu dětí ve všech čtyřech ročních
obdobích. Na školní zahradě se vysázelo týpí z vrbiček a dodělala výsadba okrasných
dřevin. Na podzim 2014 zvažujeme vypracování projektu na tvorbu přírodní zahrady a
následně se přihlásit o finanční dotaci z ROPu (?? možné vyhlášení podzim 2014 ??).
proto jsme pozastavili veškeré aktivity na školní zahradě. Pouze jsme zadali výrobu a
postavení zahradního domku – realizace červenec 2014.
Ve škole pracujeme podle nového Rámcového programu předškolního
vzdělávání, nabízíme kvalitní standardní a širokou nadstandardní péči o všechny děti
naší školy (zájmové kroužky, plavecký výcvik, sportovní i kulturní akce, akce pro rodiče
a děti, výlety, Školu v přírodě, apod.). Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení
smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání. Denně
zařazujeme přirozený, spontánní tělesný pohyb dětí, formou ranních cvičení, kroužku
TV, pohybových chvilek a tím rozvíjíme u dětí samostatnost, fyzickou a psychickou
zralost a v neposlední řadě i jazykový projev dětí. Toto nám usnadňuje tělocvična,
kterou využívají všechny děti v MŠ. Veškeré snažení zaměstnanců školy směřuje k
tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené.
A. Koncepce a cíle školy: „ Hrajeme si v pohybu “
Prostřednictvím vztahu dětí k přirozenému pohybu, k přírodě a využití
prostředí školní tělocvičny i školní zahrady, chceme působit na vytváření
podmínek pro rozvoj osobnosti a lidské jedinečnosti každého dítěte. Pravidelně
zařazovat pohybové aktivity (celoroční využití tělocvičny i školní zahrady), které
vycházejí z potřeb dětí a respektovat jejich rozvoj a vývoj v oblasti psychické,
fyzické a sociální.
Dbát na to, aby byl poměr spontánních a řízených aktivit vyvážený.
Idea MŠ:
Zdravě a radostně získávat návyky, způsoby chování, základy zdravého životního
stylu. Respektovat práva a potřeby každého jednotlivce, podporovat osobnostní
růst dítěte, umožnit mu porozumět okolnímu světu, probouzet v dítěti chuť
poznávat, tvořit a být samo sebou. Na základě přirozeného, spontánního
tělesného pohybu rozvíjet u dětí samostatnost, fyzickou a psychickou zralost i
jazykový projev dětí.
Rámcové cíle MŠ:
1. Tvorba podmínek pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu dítěte, rozvoj
dítěte v oblasti učení a poznání.
2. Prosociální chování dětí i dospělých.
3. Rozvoj aktivního vztahu k přírodě a k péči o životní prostředí
(využití „vesnického prostředí“ MŠ).
4. Zabezpečení a nabídka mimoškolní činnosti, kroužků.
5. Dodržovat optimální denní režim s dostatkem pohybu.
6. Podporovat u dětí zvídavost, zdravé sebevědomí, usilovat o osobnostní rozvoj
každého jedince s ohledem na jeho možnosti, zájmy, potřeby.
7. Upřednostňovat smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného
poznávání, maximálně podporovat rozvoj komunikativních dovedností
B. Zaměstnanci školy:
Ředitelka školy:
Učitelky:
Kubáňová Alena, SPgŠ, Kvalifikační studium pro ředitele škol
a školských zařízení (2008-2009), NIDV – Jak úspěšně
komunikovat – nejen s rodiči (5.11.2009), CCV – zařízení pro
DVPP (2.6. – 4.6.2010), NIDV – Řízení MŠ v kostce
(21.4.2010), NIDV – Podpora pedagogů při realizaci školních
vzdělávacích programů v MŠ (18.5.2010), Internationalen
tagung „kinder & garten“ (8.-9.10. 2010), ZŘETEL – Dítě se
syndromem hyperaktivity v MŠ (5.2.2013), NIDV- Jak vhodně
uplatnit právní předpisy ve šk. prostředí (29.11.2013),
Krajský úřad Č.B. – Nový občanský zákoník ve školské praxi
(9.1.2014)
Kabelová Eva, SPgŠ, DVPP – Dívej se, tvoř a povídej –
(4.5. 2011)
Šilhanová Dana, SPgŠ
Kristýna Staňková, SPgŠ – DVPP – Regionální setkání
Mrkvička k ekologické výchově v MŠ (12.10.2010), NIDV –
Jazyk a řeč – jazykové chvilky v MŠ (12.5. 2011), NIDV – Už
půjdu do školy? Školní zralost dítěte (21.3.2012), NIDV –
Správná řeč – předpoklad úspěšného školáka (11.5.2012),
Cassiopeia – Jedlá školní zahrada (10.10.2013)
Pavla Martínková, SPgŠ – obor vychovatelství (6. června
2013 ukončeno doplňkové studium – maturita z pedagogiky
PV)
Brodská Jana, SpgŠ, NIDV – Interaktivní tabule v MŠ
(5.2.2014), Asteria – Dítě se syndromem hyperaktivity
(21.2.2014), Asteria – Jóga pro malé II. (19.3.2014)
Bc.Šubardová Gabriela, SpgŠ, PF JČU České Budějovice,
NIDV – Podpora logopedické prevence v předškolním
vzdělávání (80 vyučovacích hodin 09. – 11. 2013)
Eva Šanderová – SPgŠ Prachatice
Mgr. Hrdličková Lucie, SPgŠ, PF JČU České Budějovice
Bc. Šanderová Romana, SPgŠ, PF JČU České Budějovice,
NIDV – Interaktivní tabule v MŠ (5.2.2014)
Hospodářka:
Vedoucí ŠJ:
Školnice:
Uklízečky:
Kuchařky:
Pom. kuchařka:
Účetní:
Mlezivová Šárka, SPŠ s maturitou
Maříková Radka, SOU s maturitou
Brtnová Helena, odloučené pracoviště MŠ Vrábče
Perníková Alena
Baboučková Jana
Egnerová Markéta
Carhounová Iveta
Dvořáčková Renata
Mikolášová Miroslava, SEŠ
C. Rozdělení tříd a dislokace učitelek, uklízeček:
SLUNÍČKA
KYTIČKY
Dana Šilhanová
Eva Šanderová
ukl. Baboučková J.
Kristýna Staňková
Pavla Martínková
ukl. Baboučková J.
SMAJLÍCI
Alena Kubáňová
Bc. Gabriela Šubardová
ukl. Perníková A.
HVĚZDIČKY
Eva Kabelová
Jana Brodská
ukl. Perníková A.
VRABČÁČCI
Bc. Romana Šanderová
Mgr. Lucie Hrdličková
ukl. Brtnová H.
D. Informační a komunikační systém školy:
1. vnitřní
- základní informace o škole, viz. organizační řád školy
- zpřístupnění ŠVP na nástěnkách
- kontakt s rodiči při předávání dětí – kdykoliv možno nahlédnout do tříd
- schůzky s rodiči během šk. roku
- zapojení rodičů do akcí školy
- pořádání dnů otevřených dveří
2.
-
vnější
studium odborné literatury, časopisů
získávání informací prostřednictvím internetu
spolupráce se ZŠ, ostatními MŠ
spolupráce se OÚ Boršov nad Vltavou
semináře, školení NIDV
3. Podmínky vzdělávání :
A.
B.
C.
D.
E.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Materiální vybavení
Životospráva
Psychosociální podmínky
Organizace a řízení mš
Spolupráce s rodiči
A. Materiální podmínky :
+ pozitiva
- negativa
estetika prostředí, výzdoba dětskými pracemi
dostatek prostoru i vybavení pro rozvinutí her
rolety ve všech třídách
dovybavení školní zahrady – reklamace vyřízena, výsadba vrbičkového týpí, okrasné
dřeviny (podzim 2013), výstavba zahradního domku (červenec 2014).
spojovací chodba oživena dětskými pracemi – každá třída má svou síť, nástěnkami
umístit vitríny na budovy (1 na budovu Hvězdiček, 1 na budovu Smajlíků) na fotky,
tabla, aj.
dobrá vybavenost výpočetní technikou, ICT ve třídě Smajlíků i ve třídě Hvězdiček,
internet v každé třídě + tiskárna, kopírka
hračky, doplňky jsou umístěny tak, aby je děti viděly a mohly si je samostatně brát
výukové programy pro předškolní děti (programy na ICT - Kamínky)
dostatečná tepelná pohoda v zimních měsících po rekonstrukci a modernizaci – již vhodné kryty na topení, cirkulace
vzduchu, zateplení budovy
výměna dětského nábytku, který již vyhovuje antropometrickým
požadavkům (stoly, židle) – září 2008
děti ve všech třídách již mají dostatek osobního soukromí při hře
sortiment hraček je již moderní, inovace metodického materiálu – sledovat novinky,
průběžně doplňovat
v rámci II. etapy rekonstrukce a modernizace – ve třídě Sluníček a Kytiček výměna
vodovodních baterií – čipové
samostatná jídelna určená výhradně ke stravování dětí
Dlouhodobé cíle materiálního zabezpečení:
Na mateřské škole, po všech třech rekonstrukcích (závěrečná slavnostní
kolaudace proběhla v měsíci září 2012), jsou již vyhovující podmínky pro výuku, hry dětí.
Školní zahrada – postupně se dovybavuje herními prvky, okrasnou výsadbou, týpí
z vrbiček. Na podzim 2014 zvažujeme vypracování projektu na tvorbu přírodní zahrady
a následně se přihlásit o finanční dotaci z ROPu (?? možné vyhlášení podzim 2014 ??).
Proto jsme pozastavili veškeré aktivity na školní zahradě. Pouze jsme zadali výrobu a
postavení zahradního domku – realizace červenec 2014.
B. Životospráva:
+ zajištění pitného režimu dětí v průběhu celého dne, děti mají možnost se obsluhovat
samy
+ plnohodnotná strava s dostatkem nabídky více druhů ovoce, zeleniny (u některých
dětí nedostatečná konzumace – osvěta, spolupráce s rodiči)
+ děti nikdy nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby alespoň ochutnaly a naučily se tak
zdravému stravování (včetně pečiva s pomazánkou!!!)
+ v srpnu 08 proběhla v kuchyni modernizace zařízení – koupil se konvektomat a nový
nerezový kotel, tímto krokem se zajistila zdravější příprava pokrmů (v páře), ve
spolupráci s vedoucí ŠJ se již povedlo zařazovat do jídelníčku tzv. „zelený program“
stále platí - zařazovat nové inovující receptury (získávat je na školeních, výměnou a
spoluprací s jinými MŠ a ŠJ, internetu, z odborného tisku „Výživa“, účast na
republikové konferenci o školním stravování atd.),
+ zaměstnanci školní jídelny úzce spolupracují s pedagogickým personálem, proto
mohou vznikat tzv. „čarodějnické“, „vánoční“, „čertovské“ jídelníčky
+ dbát na to, aby poměr spontánních a řízených aktivit byl vyvážený
+ pravidelný každodenní pobyt venku, každodenní začleňování tělovýchovných chvilek,
respektovat přirozený pohyb dítěte
- více využívat tělocvičnu pro pohybové vyžití dětí – především třídy Sluníček a
Kytiček, ale v tomto roce i třída Hvězdiček!
+ rytmické střídání dne - mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly
+ postupně respektovat individuální potřeby aktivity, spánku a odpočinku – ve třídě
Smajlíků a Hvězdiček je zkrácen klid na lůžku a zařazena „příprava na školu“, což se
osvědčuje
+ zařazení Školy v přírodě pro nejstarší děti (duben 2015)
Do mateřské školy přijímáme děti zdravé, bez zjevné známky onemocnění. Učitelky
nesmí podávat dětem jakékoliv léky, pouze ve výjimečných případech, a to po
konzultaci s ředitelkou školy a dětským lékařem (viz Školní řád). V rámci podpory
prevence zubního kazu se v naší školce děti seznamují se správnou technikou čištění
zubů, všechny děti si čistí zuby po obědě.
C. Psychosociální podmínky:
+ zařazení předadaptačního období pro budoucí rodiče dětí MŠ - pobyt na školní
zahradě, účast na kultur. i společenských akcích školy
+ individuální adaptační režim pro nově příchozí děti, dle požadavku rodičů
+ vytváření takových podmínek, aby se děti cítily spokojeně, jistě a bezpečně (jednotné
působení všech dospělých), partnerský přístup
+ všechny děti mají ve škole rovnocenné postavení (děti z DD) - zamezit nezdravé
soutěživosti dětí
+ převaha pozitivního hodnocení, pochvaly
+ vymezení jasných pravidel chování (spoluúčast dětí) - dobrý kolektiv kamarádů ve
třídě, učíme děti pracovat samostatně i ve skupině
+ kolektivní oslavy narozenin dětí (označit oslavence, obdarování dárkem)
+ důsledné a spravedlivé vyhodnocování chování dětí - všechny děti jsou si rovny
D. Organizace a řízení mš :
Organizace chodu mateřské školy se řídí směrnicemi ředitele školy, Školním
řádem, provozním řádem školy a dalšími právními předpisy. Provoz školy - je od 6.00
hod do 16.30 hod. Třídy jsou částečně heterogenní (dvě třídy 3 – 4,5 let, dvě třídy 4 –
6,7 let), děti jsou zařazovány do tříd podle věku, jejich schopností, ale i dle požadavku
rodičů. V MŠ Vrábče je provozní doba od 6.30 – 16.30 hod s jednou heterogenní třídou.
Naším zájmem je především spokojené dítě.Vzdělávací nabídka pro každý den je
připravena tak, aby poměr mezi řízenými a spontánními činnostmi byl vyvážený. Časové
rozvržení denního režimu je předmětem každé třídy, dle jejich specifik a je zpracováno v
TVP.
Doplňkové aktivity jsou plánované na dopoledne, ale i odpoledne, dle zájmu rodičů.
V případě výletů, návštěvy divadelních představení, výstav je organizace přizpůsobena
daným potřebám a rodiče jsou o tom včas informováni. Po zkušenostech z loňského
školního roku, nebudeme spolupracovat se společností Rytmik, která u nás provozovala
zájmový kroužek keramiky (za rok se zde vystřídaly 3 lektorky, nespolehlivost docházky,
rozbité výrobky, ….).
Řízení školy:
Ředitelce podléhají zaměstnanci v přímé linii, kteří jsou pak zodpovědní za své
podřízené na jednotlivých úsecích.
Provozní porady všech zaměstnanců se budou konat cca 3x za rok dle provozu, dle
potřeb.
Pedagogické rady budou probíhat dle potřeb, minimálně však 4x do roka.
viz příloha č. 1 - Schéma řízení podle pracovního zařazení
Režim dne:
časy jsou pouze orientační, zpracováno dle specifik každé třídy do TVP
6.00
8.30
8.45
9.00
-
8.30
8.45
9.00
9.30
9.45 - 11.15
11.30 - 12.00
12.00 - 14.00
13.20 – 14.00
14.15 - 14.30
14.30 - 16.30
scházení dětí, ranní hry dle volby dětí
ranní cvičení
hygiena, svačina
řízené činnosti - ve skupinách, individuální dle TVP
(Smajlíci, Hvězdičky – do 9.45)
pobyt venku (Smajlíci, Hvězdičky – do 11.45)
hygiena, oběd
četba, vyprávění pohádek, poslech relaxační hudby,
odpočinek
nejstarší děti – třída Smajlíků a Hvězdiček – příprava na
školu, klidové činnosti, logopedická cvičení - diagnostika
hygiena, svačina (Smajlíci, Hvězdičky – 14.20 – 14.40)
odpolední zájmové činnosti dětí (individuální práce s dětmi), za
příznivého počasí pobyt na školní zahradě
+ uspořádání dne se operativně mění a přizpůsobuje dětem i plánovaným činnostem
(divadlo, výlety, atd.)
+ zařazení činností pro rozvoj talentu a znalostí dětí: hudební kroužek, anglický
kroužek, plavecký výcvik, pohybová průprava děvčat, sportovní cvičení chlapců
- překračování doporučovaných počtů dětí ve třídě (max. do 24 dětí na tř.)
Akce školy:
viz příloha č. 2 – „Kulturní kalendář pro školní rok 2014/15“
Celoroční spolupráce s OÚ Boršov n/Vlt., Myslivci, HZS Boršov n. Vlt.
Celoroční spolupráce se ZŠ.
Nad rámec ŠVP je zařazováno každý měsíc divadelní představení - v MŠ nebo
návštěva MD, výstav v Č.B, aj.
E. Spolupráce s rodiči :
- zlepšit vztahy mezi rodiči a pedagogy, více empatie ze strany pedagogů,
aby panovala oboustranná důvěra a otevřenost
+ k prohloubení těchto vztahů již více využíváme společných akcí s rodiči,
pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých rodin, snaží se jim vyhovět – akce
„Čarodějnice“, závěr šk. roku – posezení u ohně, akce s rodiči na jednotlivých třídách
+ zlepšila se včasná informovanost rodičů o změnách a uzavírce školy
(minimálně 14 dní dopředu, o uzavírce MŠ 2 měsíce dopředu – dané
vyhláškou)
+ pedagogové průběžně informují rodiče o prospívání jejich dítěte na škole
+ pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají mlčenlivost
+ jednají s rodiči ohleduplně, taktně a diskrétně, nezasahují do života a soukromí rodiny
+ MŠ podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům profesionální radou, tipem či
vhodnou osvětovou aktivitou
4. Charakteristika vzdělávacího programu :
A. CÍL PROJEKTU
B. VZDĚLÁVACÍ OBSAH
C. INTEGROVANÉ BLOKY
- očekávané cíle
- očekávané výstupy
D. FORMY VZDĚLÁVÁNÍ
A. Cíl projektu :
•
•
•
•
•
sounáležitost s přírodou
podporovat spontánní prožitkové učení ve hře
podpora podmínek pro tělesnou, duševní a společenskou
pohodu dítěte po dobu pobytu v MŠ (s využitím zájmových kroužků)
odolnost vůči stresům a zdraví škodícím vlivům
ochraňovat a posilovat organismus dítěte, podporovat zdravý růst a
•
•
vývoj dítěte (dostatečné pohybové vyžití a celoroční využití školní
zahrady)
vytvářet sociální klima na základě vztahů důvěry, úcty a empatie,
spolupráce mezi všemi lidmi v MŠ, být pro něj správným příkladem
navázat co nejbližší spolupráci s rodiči, usilovat o jednotné působení
rodiny a školy
B. Vzdělávací obsah:
Celoroční ústřední téma: „Hrajeme si v pohybu.“
Název jsme zvolili proto, jelikož naše mateřská škola se zaměřuje na pohyb.
Pohyb je nám vlastní nejen v mateřské škole, ale i v životě. Není tím myšleno jen to, že
v MŠ máme zařazen kroužek TV, kterého se účastní na 70% dětí, ale především to, že
jsme ŠKOLA V POHYBU. „Pohybem“ myslíme pružnost a kreativitu učitelek, aktivní
přístup k našim nejmenším, ale i k široké rodičovské veřejnosti. Pohyb je obsažen i ve
výtvarných činnostech – vždyť co je to jiného, než „pohyb“ ruky přenesený na papír. A v
neposlední řadě pozorujeme pohyb i v jazykových dovednostech – pohyb rtů, jazyka,
hlasivek. V pohybu jsme nejenom my, ale i příroda kolem nás, kterou se učíme chápat a
poznávat. Myslíme tím, že nejlehčí je vždy říct, že něco nejde. U nás se snažíme vše
řešit s empatií, aby zde děti měly pocit bezpečí a důvěry, ale i přátelství duševní pohody
a optimismu.
Přebíráme na sebe, jakým směrem se vydají předškolní děti, jaké základy jim v
mateřské škole dáme a jaké podmínky dětem vytvoříme. Škola by měla pomáhat
pěstovat potřebu celoživotního pohybu. Pohyb by se měl vrátit do života dětí a s tím i
radostné prožívání pohybových aktivit. Pohybové hry by se měly uplatňovat jako vnitřně
odměňující činnosti a tím i sebedůvěry ve vlastní výkon.
Nejvhodnějším a nejzdravějším vyplněním volného času dětí je zdravý pohyb a
cvičení. Pro děti je to navíc podmínka pro zdravý růst a vývoj.
POHYB JE MOTOREM RŮSTU!!!
Ústřední téma je dále rozpracováno do 5 společných integrovaných bloků, které si
jednotlivé třídy časově rozvrhnou do celého roku a jsou upraveny
v TVP dle věkových zvláštností konkrétní třídy a realizují se prostřednictvím
témat, příp. podtémat. Příklady témat, podtémat jsou zde také uvedeny a tyto se mohou,
ale i nemusí konkrétně v TVP objevit. Tímto jsou realizovány obsahy vzdělávání i vlastní
činnosti vedoucí k naplňování cílů.
Jednotlivé cíle a výstupy jsou barevně rozlišené a každá barva určuje vzdělávací oblasti:
1.
2.
3.
4.
5.
Dítě a jeho tělo – biologická oblast
Dítě a jeho psychika – psychologická oblast
Dítě a ten druhý – interpersonální oblast
Dítě a společnost – sociálně-kulturní oblast
Dítě a svět – environmentální oblast
C. Integrované bloky:
1. Pohyb i hra nás baví
2. Příroda čaruje
3. Na světě nejsem sám
4. Zdraví nás baví
5. Pohyb je život x Svět v pohybu
1. I.B. Pohyb i hra nás baví:
Téma: Podzim plný kamarádů – podtémata:
- Já a moji kamarádi
- Já v mateřské škole
Charakteristika tématického bloku: děti se navzájem poznávají, seznamují se. Je to krok
socializace dítěte předškolního věku. U těch nejmenších je to otázka adaptačního
procesu v ryze individuální míře. Pro děti, které přechází z jedné třídy do druhé, je
proces méně náročný. I tak je potřeba vytvořit takové podmínky, aby se děti cítily
bezpečně a jistě, aby získaly důvěru v učitelku i ostatní personál školy.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poznávám sám sebe, svou identitu a osobní roli
Znát své jméno, jména svých kamarádů
Pěstovat kamarádské vztahy
Orientace ve své třídě i ve škole, poznávat okolí MŠ
Utvořit si s dětmi pravidla soužití ve třídě – při hře, řízených činnostech, při
hygieně, odpočinku i při pobytu na zahradě
Učit se sebeobslužným dovednostem
Podporovat rozvoj pohybových a manipulačních dovedností dítěte
Zařazovat pohybové hry, učit děti, že je pohyb každodenní činnost, která stmeluje
kolektiv, posiluje kamarádské vztahy
PD – učíme se pracovat na interaktivní tabuli
Časový rozsah: cca 4 týdny
Očekávané cíle:
•
adaptace na MŠ, osvojování si společných pravidel
•
seznamování se s učitelkou, s kamarády, se značkou, místem na ukládání věcí,
s prostorami MŠ, posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem
•
učíme se respektovat dospělého, ostatní děti, uvědomovat si svou vlastní identitu,
svou roli, poznávání sebe sama
•
získání relativní citové samostatnosti
•
seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, vytváření pozitivního
vztahu k němu
•
poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření, porozumění základním neverbálním projevům
•
rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
•
struktura rodiny, dům, ve kterém bydlím
Očekávané výstupy:
•
navazovat kontakty s učitelkami, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho
•
porozumět běžným projevům emocí, přirozeně a bez zábran komunikovat s
druhým dítětem, kamarádem, navazovat dětská přátelství
•
zaujmout místo v daném útvaru, zvládnout základní pohybové dovednosti a
prostorovou orientaci, v řadě, v kruhu, radost z pohybu
•
zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět
stolovat, oblékat se, svlékat, obouvat, …)
•
odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory
•
uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat
je
•
spolupráce ve skupině, porozumět neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých
•
vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, přijímat autoritu
•
orientovat se bezpečně v mateřské škole, v blízkém okolí
•
zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené (které se v MŠ opakují),
chovat se přiměřeně a bezpečně (ve třídě, na zahradě, na ulici, ...)
2. I.B. Příroda čaruje:
Téma : Jsme kamarádi i s přírodou – podtémata:
- My jsme malí zahradníci (květiny,ovoce, zelenina)
- Malované počasí
- U zvířátek mají podzim
- Pohádkový les
- Hallowen, kde pracují rodiče?
Charakteristika tématického bloku: tento blok se snaží dětem přiblížit změny v přírodě
související s příchodem podzimu. I příroda je v pohybu – 4. roční období, pojmy - rok, 12
měsíců, týden, dny v týdnu, hodiny, minuty. Zařazujeme činnosti související s
podzimem, přírodou, pohybem a zdravím, ale i výlety do přírody, sbírání i pozorování
všech plodů podzimu. Důležitou součástí bude i pokračování v adaptačním procesu,
především u nejmladších dětí. Společně s dětmi si vyzdobíme naši mateřskou školu.
•
•
•
•
Seznamovat děti s názvy různých druhů ovoce a zeleniny, prožitkové učení, jejich
význam pro lidské zdraví, smyslové vnímání
Seznamovat děti s rozdílným počasím, s ročními dobami
Poznávat a rozdělovat stromy na jehličnaté, listnaté, jejich listy, plody, užitek
Seznamovat a pěstovat u dětí základy ekologického chování
•
•
•
•
•
•
Seznamujeme se a poznáváme barvy, ve výtvarných činnostech různé přírodní
materiály, práce s nimi, základy ekologické výchovy, chování
Seznamovat se stěhovavými ptáky, zvířaty v lese, příprava zvířat na zimu
Zařadit se aktivně do různých zájmových kroužků, dle volby a zaměření dítěte
Prohlubovat jazykové dovednosti receptivních (vnímání, naslouchání) i
produktivních (výslovnost, vyjadřování),učíme se správně mluvit, cvičíme„jazýčky“
Zařazovat hry se slovy, hádanky, rytmizaci říkadel, nácvik básní, písní.
Seznamujeme se s hudebními nástroji.
Posloucháme a čteme pohádky.
Časový rozsah: cca 8 týdnů
Očekávané cíle:
•
rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, prohloubení znalostí o
ročním období, znalost stromů a plodů, ovoce i zeleninu
•
vnímání změn počasí, vytváření elementárního povědomí o širším přírodním
prostředí, o jejich rozmanitosti
•
rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí-spolupracovat, spolupodílet se
•
rozvoj řečových schopností – vytleskávání slov, sluchově vnímat hlásku na začátku slova (říkadla a pohádky o zvířátkách)
•
rozvoj pohybových aktivit – koordinace a rozsah pohybu
•
rozvoj kooperativních dovedností - vytrhávání, stříhání papíru, správné držení
štětce, správná technika lepení, rozvoj grafomotoriky - modelování
•
osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech, orientace v číselné
řadě do 5, více x méně
•
rozvoj hudebních schopností a dovedností, učíme se pohybem vyjádřit postup
melodie, stoupání a klesání s využitím písně, recitace říkadel (při hrách, chůzi,
běhu)
•
rozvoj a užívání všech smyslů - procvičování: koulení míče v kruhu i ve dvojicích,
reakce na pohybující se míč, házení lehkými předměty, míčem
•
rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách - pozorování zvířátek v přírodě, rozlišování zvířat volně žijících, domácích, v ZOO
•
rozvoj tvořivého myšlení, řešení problémů - třídění předmětů podle určité
vlastnosti
•
seznamování se světem lidí, kultury a umění – Hallowen
Očekávané výstupy:
•
vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si změn
•
porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé – všechno kolem se mění, vyvíjí, přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole
•
uplatňovat návyky v základních formách společenského chování – zdravit známé
děti i dospělé, poprosit, poděkovat, požádat o pomoc, uposlechnout pokyn apod.)
•
správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
•
porozumět slyšenému – zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách, vyprávět pohádku
•
sluchově rozlišovat slabiky ve slově
•
zachovávat správné držení těla, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na
sněhu, ledu
•
spolupracovat s ostatními, rozdělit si úkol s jiným dítětem
•
chápat základní číselné a matematické pojmy, třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do 6ti, u předškoláků do
10ti, chápat číselnou řadu, porovnávat, uspořádávat
•
prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
•
zachytit a vyjádřit své prožitky pomocí hudby, výtvarně, hudebně pohybovou
improvizací
•
zvládat jednoduché pracovní úkony – úklid hraček, své místo, ůklid po svačině
obědě, udržovat pořádek
•
házet a chytat míč
•
mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomovat si vlivu
člověka na přírodu a její zpětné vazby, chránit přírodu, starat se o živé tvory - krmítko, krmelec, aj.
•
dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě
•
zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik ( kreslit, používat barvy, modelovat, tvořit
z papíru, přírodnin, …)
3. I.B. Na světě nejsem sám:
Téma : Kouzelná zima - podtémata:
- Zimu máme taky rádi – Čert, Anděl, Mikuláš
- Těšíme se na Ježíška
- Rolničky, rolničky, …
- Tři Králové
Téma : Hra na školu - podtémata:
- Jdeme k zápisu
- Kde bydlím, žiju
- Planeta Země, ekologie
- Stavíme ze sněhu
Téma : Vítej, vítej karnevale - podtéma:
- Masopust
Charakteristika tématického bloku: sledujeme změny v přírodě, příchod zimního období,
sníh a jeho vlastnosti, stavba sněhuláků. Cílem tohoto bloku je přiblížit dětem domov,
posilujeme jak rodinné vztahy, tak i mezilidské. Seznamujeme děti s tradicemi
předvánočních i vánočních svátků. Učíme se, že na světě nejsme sami, učíme se
projevovat city i k ostatním – rodiče, kamarádi ve třídě, sourozenci, ale i k učitelce,
personálu ve školce. S nejstaršími se už těšíme na zápis do ZŠ, návštěva školy za
našimi kamarády. Užijeme si opět i s rodiči Masopust.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Seznamovat děti se svátkem sv. Mikuláše, s tradicemi Vánoc
Vytvářet povědomí o existenci ostatních kultur a národností (u nás Ježíšek, v
USA Santa Klaus, Rusko Dědeček Mráz,...)
Upevňovat vztahy v rodině, ale i mezi kamarády ve třídě
Vyrábíme dárečky pro nejbližší i pro kamarády ze ZŠ, pracujeme s papírem –
černý, hnědý, modrý, červený
Zdokonalovat dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
Nacvičit pro své nejbližší pohybové vystoupení s tématikou zimy, Vánoc a
dokázat ho předvést.
Učit se správně ovládat nůžky, trhat papír, lepit.
Seznámit děti s některými historickými budovami v obci – kostel, fara atd.
Vánoční výzdoba v obci i ve městě.
Výlet do Českých Budějovic – vánoční trh, výzdoba. Užít si vánoční atmosféru.
PD - osvojit si poznatky a dovednosti, které předcházejí psaní, čtení, znakové
systémy (čísla, písmena) rozvoj zájmu o ZŠ – zápis dětí do ZŠ
PD – orientovat se a samostatně pracovat na interaktavní tabuli
Seznamovat děti s charakteristickými znaky zimy, skupenství vody
Seznamovat děti s lidovými tradicemi – Masopust
Poznávat i jiné kultury, že svět je tvořen z lidí různých barev pleti
Časový rozsah: cca 10 týdnů
Očekávané cíle:
•
rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu
•
rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city prožívat
•
vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
•
vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí - naše planeta Země ve Sluneční soustavě, a kdo na ní žije - IT
•
rozvoj jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání) i produktivních
(výslovnosti, mluvený projev, vyjadřování)
•
osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
•
vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení (předškolní děti – zápis do ZŠ)
•
vytváření prosociálních postojů – rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti, apod.
•
vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře, umění - mikulášská nadílka, zvyky a tradice, příprava na vánoční besídku
s rodiči
•
vést děti k rozhovoru o charakteristických vlastnostech vnímaných předmětů a
jevů
•
procvičování: chůze po zvýšené rovině, šikmé rovině, překračování překážek
v chůzi i běhu - proudové cvičení
•
koordinace ruky a oka - práce s papírem, lepidlem, modelínou, nůžkami - výroba
vánočních ozdob
•
přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému, rozvoj
paměti a pozornosti
•
procvičování znalosti geometrických tvarů - IT
•
seznamování se s tradicemi Masopustu
Očekávané výstupy:
•
naučit se zpaměti krátké texty – reprodukovat říkanky, písně, básničky, zvládnout
jednoduchou dramatickou úlohu apod.
•
ve známých i opakujících se situacích, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své
chování, přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch (vystoupení pro rodiče)
•
vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení, hodnotit svoje zážitky
•
vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečný a různorodý – jak svět přírody, tak svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, o planetě Zemi, vesmíru apod.)
•
vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, úsudky ve vhodně
zformulovaných větách
•
koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou, vědomě napodobit jednoduchý pohyb
•
vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení
•
chápat, že všichni lidé – děti – mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný,
osobnostní odlišnosti jsou přirozené
•
dodržovat dohodnutá pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské
škole, dodržovat herní pravidla
•
začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné
vlastnosti, schopnosti, dovednosti
•
vést rozhovor, naslouchat druhým, sledovat aktivně řečníka
•
ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku – stříhání, lepení, práce
s papírem, apod.
•
záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost, poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno, umět pojmenovat základní geometrické tvary
•
při cvičení ovládat dechové svalstvo, zvládat překážky při tv. cvičení
•
zvládnout základní pohybové dovednosti na sněhu, ledu
•
poznat některá písmena a číslice, poznat napsané své jméno
•
mít povědomí o širším společenském, kulturním prostředí i jeho dění v okolí dítěte – Masopust – akce ve spolupráci s Obcí – s rodiči
4. I.B. Zdraví nás baví:
Téma : Poznávám tělo své i svého kamaráda – podtémata:
- Moje tělo a zdraví
- Poznávám své smysly
- Co umí vítr déšť
Téma : Dopravní školička – podtéma:
- Dopravní školička
Charakteristika tématického bloku: v tomto bloku se především zaměříme na osvojení si
poznatků těle a jeho zdraví, jak se chránit před úrazy, učit se dát jednoduchou první
pomoc. Seznamovat se složkami integrovaného záchranného systému. Spolupracovat
chceme s hasiči, policejními složkami. Zorganizujeme příjezd těchto složek přímo do
školky s předvedením jejich práce. Zařadíme hry s dopravní tématikou. Budeme se
zaměřovat na správnou životosprávu, vitamíny. Podporovat zdravý životní styl –
pohybové aktivity. Nebudou chybět ani společné výlety, aktivity s rodiči.
•
•
•
•
•
•
•
•
Umět pečovat o své zdraví, uvědomění si vlastního těla, zlepšovat tělesnou
zdatnost, pohybovou i zdravotní kulturu
Stimulovat a podporovat biologický růst a neurosvalový vývoj dítěte
Mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka – jak se chováme my k
Zemi, tak se bude chovat ona k nám
Seznamovat se s různými povoláními, poznat je, orientovat se v nich
Rozlišovat některé obrazné symboly - piktogramy, orientační a dopravní značky,
semafor a porozumět jejich významu
Uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může dítě setkat ve svém okolí, jak se
chránit, příp. kam se obrátit
Dodržovat pravidla her, jednat spravedlivě, dokázat se přiznat, mluvit pravdu
Chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi, v případě potřeby požádat
druhého o pomoc
Časový rozsah: cca 6 týdnů
Očekávané cíle:
•
osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
•
rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
•
osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní
pohody i pohody prostředí
•
rozvoj koordinace ruky a oka
•
osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní
•
vytváření základů pro práci s informacemi (IZS), získání schopnosti záměrně řídit
svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
•
ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s dětmi i dospělými
•
vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
•
pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a
zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
•
procvičování her na sněhu, stavby ze sněhu, sáňkování, koulování
•
poznávání účelnosti jednotlivých dopravních prostředků, barevná signalizace
v dopravě, semafor, dopravní značky
•
soustředění při práci s papírem - překládání
•
rozlišování hlásek na začátku a na konci slova, analyticko-syntetické činnosti
Očekávané výstupy:
•
zvládnout samostatně sebeobsluhu, uplatňovat zdravotně preventivní návyky –
čištění zubů po obědě
•
pojmenovávat části těla, některé orgány, znát jejich funkce, mít povědomí o těle a
jeho vývoji, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím
•
všímat si změn a dění v nejbližším okolí, uvědomovat si nebezpečí, se kterým se
může ve svém okolí setkat, mít povědomí o tom, jak se chránit
•
rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí, chovat se bezpečně
•
poznat některá písmena, číslice, poznat své jméno, sledovat očima zleva doprava
•
projevovat zájem o knížky, encyklopedie
•
chápat prostorové pojmy – vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, vedle, pod,
atd.
•
vyjádřit v nebezpečných situacích nesouhlas, odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech
•
chovat se zdvořile, s úctou, vážit si práce druhých lidí, odmítat společensky nežádoucí chování
•
pomáhat pečovat o okolní životní prostředí, rozlišovat aktivity, které mohou zdraví
okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat
•
chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi, požádat druhého o pomoc
•
sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově tvary předmětů, rozlišovat vůně, chutě
•
porozumět, že změny v přírodě jsou přirozené – střídání ročního období
•
uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, jak se prakticky chránit, příp. kam se obrátit (IZS)
•
rozlišovat některé obrazné symboly – dopravní značky, piktogramy, atd.
5. I.B. Pohyb je život:
Téma : Vítáme jaro – podtémata:
- Probouzíme jaro
- Z pohádky do pohádky - moje knihy i mých kamarádů
- My jsme malí řemeslníci
- Tradice - Pálení čarodějnic, Velikonoce
- Moje milá maminka
Téma : Příroda plná květů – podtémata:
- Když všechno kvete
- Život v trávě
Téma : Kamarádi se mají rádi – podtémata:
- Sluníčka, Kytičky, Hvězdičky, Smajlíci sportují
- Jsme rádi na světě
- Těšíme se na prázdniny- loučíme se s kamarády
Charakteristika tématického bloku: … a kruh se nám uzavírá. Jsme opět v pohybu, jako
přes celý školní rok. Země se nám pootočila a je tady jaro. V tomto tématickém bloku se
zaměříme na probouzení přírody. Sama příroda přichystá plno témat k rozmanitým
činnostem, jako jsou výtvarné i pracovní činnosti, práce s přírodninami, růz. druhy
materiálu. Hodně činností se přesune ven, na školní zahradu, do přírody (výlety do lesa,
do okolních obcí, …). Oslavíme společně s dětmi velikonoční svátky, Svátek matek,
Čarodějnice, MDD. Budeme pozorovat živou i neživou přírodu. A samozřejmě nebudou
chybět pohybové aktivity v podobě vystoupení pro rodiče – zatancujeme si a pohybově
se vyžijeme při Čarodějnicích, při nácviku hezké chvilky pro maminky k jejich svátku,
tradičně při Sportovní akademií, a taktéž při oslavě MDD.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Přiblížit pojmy - hvězdy, vesmír, planeta Země. Návštěva Planetária v Č.B.
Učit děti chápat význam Slunce při střídání ročních období
Osvojit si poznatky o konkrétním ročním období
Zachytit a vyjádřit své prožitky - slovně, výtvarně, dramatickou i hudebně
pohybovou improvizací, apod.
Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení
Rozvíjet jazykový projev dětí, procvičování výslovnosti, hovořit souvisle v delších
celcích
Seznámit děti se zvířaty, jejich mláďaty
Seznámit se s některými rostlinami, květinami – jarní, letní
Vytvářet pozitivní vztah k přírodě – spoluúčast pří práci na školní zahradě
Posilovat prosociální chování dítěte, citový vztah k rodině, k mamince –
Velikonoce, Den Matek, MDD
Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách – lidé, zvířata, hmyz, rostliny, atd.
PD – vytvářet osobní předpoklady pro radostný vstup do základní školy, plnit
zadané úkoly na interaktivní tabuli
Časový rozsah: cca 10 týdnů
Očekávané cíle:
•
rozvoj tvořivosti, tvořivého myšlení, tvořivého sebevyjádření
•
získané dojmy a prožitky ztvárnit, vyjádřit - z poslechu pohádek - kreslení,
malování, modelování
•
rozvoj fyzické i psychické zdatnosti – jarní pobyt v přírodě
•
vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního
stylu
•
rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka
•
posilování přirozených poznávacích citů – zvídavost, radost z objevování (pozorování mikroskopem, lupou, prohlížení knih, encyklopedií, apod.)
•
rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností – verbálních i neverbálních
•
osvojení si elementárních poznatků a dovedností důležitých pro navazování
vztahu k druhým lidem
•
rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností,
projevovat se a chovat autonomně, prosociálně
•
osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých
činností
•
rozlišování dobrých a zlých postav/zvířátek v pohádkách
•
učíme se všímat si změn v přírodě, vyprávění nad obrázky s jarní tématikou prohlubování znalosti barev základních, doplňkových
•
učíme se vyjádřit myšlenky pomocí jednoduché věty, vyprávění vyslechnuté pohádky
•
udržování tempa hudby při chůzi a běhu, procvičení tanečního kroku
•
vytvoříme si vztah ke knize, zaměříme se na cítění spravedlnosti, posouzení dobra a zla v pohádkách; toto převedeme i do běžných denních situací
•
seznamování s tradicemi Velikonoc, velikonočními zvyky, Čarodějnice- zapojování dětí do výzdoby, akce pálení čarodějnic – s rodiči
•
řešení labyrintů, krátké a dlouhé cesty
•
pojmenování některých zahradních a lučních květin
•
procvičování: skok přes švihadlo, “guma”, hry na zahradě – využití herních prvků
k procvičování obratnosti (skluzavky, průlezky,...)
•
seznamování se s charakteristickými znaky léta, s počasím a vlivem tohoto období na člověka
•
procvičování: chůze v přírodních podmínkách, závodivé hry
•
rozvíjení fantazie a zručnosti při práci s pískem - používání motyček, hrabiček,
lopatek, bábovek
Očekávané výstupy:
•
postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí (dramatizace pohádky)
•
řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“
•
vyjadřovat svou představivost a fantazií v tvořivých činnostech – konstruktivních,
výtvarných, hudebních, pohybových,či dramatických, i slovně
•
přemýšlet, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit - sluchově rozlišovat začáteční
a koncové hlásky, slabiky
•
zvládnout pohybové dovednosti na průlezkách, houpačkách, tvořit z písku, chytat
míč, užívat různé náčiní
•
mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a
zdravé výživy
•
těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání
se s uměním
•
odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu, rozdíl
•
odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná, uvědomovat si svá práva, přiznávat je i druhým, respektovat je, řešit konflikt dohodou
•
vnímat, co si druhý přeje, vycházet mu vstříc, chovat se citlivě, ohleduplně
k slabšímu, mladšímu, mít ohled na druhého, pomoci mu, bránit se násilí, ponižování
•
pochopit, že každý má ve společenství, rodině, ve třídě svou roli, chovat a jednat
dle vlastních pohnutek, ale zároveň s ohledem na druhé
•
vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení
•
popsat situaci dle obrázku, chápat slovní vtip, humor, formulovat otázky, odpovědi, slovně reagovat, učit se nová slova a aktivně je používat
•
osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou pro dítě blízké, pochopitelné, přínosné
•
mít povědomí a širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém
prostředí i jeho dění – praktické ukázky (planetárium, návštěvy výstav, exkurze,
divadla, atd.)
•
sluchově rozlišovat začáteční a koncové hlásky, slabiky, utvořit jednoduchý rým,
poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma, antonyma
•
vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení,
zacházet šetrně s penězi, s hračkami, pomůckami, s knížkami, apod.
•
zvládat základní hudební, vokální i instrumentální dovednosti – zazpívat píseň,
zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus
•
být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem, uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky
C. Formy vzdělávání:
•
•
•
•
Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se
v průběhu dne vyskytnou vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit
Didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní
vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení – aktivní účast dítěte,
založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení
Nadstandardní aktivity – společné akce s rodiči, plavecký výcvik, návštěvy
divadla, Planetária, interaktivních výstav, Škola v přírodě, výlety, apod.
Příprava na školu pro předškolní děti – děti vstávají dříve a plní individuálně
úkoly, které směřují k připravenosti dětí na ZŠ – pracovní listy, grafomotorické
cviky, práce na ICT, individuální logopedická cvičení – diagnostika, apod.
5. Evaluační systém
1. Předmět evaluace :
Evaluace je zaměřena směrem : a) k dítěti
b) k pedagogovi
c) ke škole
Podmínky vzdělávání : zhodnoceno v ŠVP, viz bod 3.
2. Metody evaluace :
a) k dítěti
• pedagog bude průběžně sledovat a vyhodnocovat individuální rozvoj a
učební pokroky každého jednotlivého dítěte do portfólia dítěte (forma dle
výběru uč.)
• hodnocení 5. témat na úrovni jednotlivých tříd : pozorování dětí, rozhovory
s dětmi, s rodiči, analýza prací, zájmu dětí o dané téma, aktivita dětí,
výstupy příp. klíčové kompetence z daného tématu
b) k pedagogovi - autoevaluace
•
hospitace ředitelky školy, pověřené učitelky (viz plán kontrolní a hospitační
činnosti)
•
vzájemná spolupráce a konzultace učitelek na třídách - průběžně
•
předávání zkušeností na pedagogických poradách (4x do roka)
c) ke škole
▪ evaluace ŠVP – sledování a vyhodnocování funkčnosti ŠVP vzhledem k
plnění záměrů školy a vyhodnocování zpracování TVP (TVP k ŠVP, ŠVP k
RVP)
▪ anonymní anketa pro rodiče – dle potřeby
▪ hodnocení TVP – učitelky na třídách – 1x ročně
▪ hodnocení školy – ředitelka školy – 1x za 3 roky
Na základě tohoto hodnocení – úpravy, doplnění ŠVP.
Download

Školní vzdělávací program - Mateřská školka Boršov nad Vltavou