UMĚNÍ STAROVĚKÉHO ŘÍMA
753 př n l legendární založení Říma dvěma bratry Romulem a Rémem, 7 pahorků
Jisté a doložené osídlení u řeky Tiber, kde je brod, už 1600 – 1000 př n l
Oblast okolo: Latinum
Římská republika, zal. 509 př n l svržením posledního ze 7 králů
- každý rok voleni zastupitelé a dva konzulové s výkonnou a vojenskou mocí
- podřízeni senátu
Pol. 1. st př n l: tajné společenství: Caesar, Pompeius Crassus, 1. triumvirát, měl kontrolovat
fungování republiky, neshody, občanská válka
- vyhrál Caesar, jmenován diktátorem, 44 př nl zavražděn senátory a návrat ke starému zřízení
nový triumvirát Oktavián, Markus Antonius, Lepidus,
Oktavián: císařem titul Augustus
Řím císařstvím: císaři: Nero, Caligula
neomezená moc, korupce
rozkvět a dobývání: Trajanus, Hadrianus
Diokleciánus rozdělil Římskou říši na západní a východní 395
Západaořímská říše čelí neustálým nájezdům barbarských kmenů Hunů, Vizigotů Vandalů Germánů
Kultura Říma skončila zánikem Západořímské říše 476
Když Germán Odoacer donutil posledního římského císaře Romula Augusta k abdikaci
římské umění znovuzrozeno v renesanci
Východořímská říše je základ Byzantské říše
Řím
1 -Circus Maximus
6- Akvadukt Klaudia
C- Pahorek Palatinum- Královské paláce
a- Chrám Klaudia
2- Kolosseum
b- Oblouk Konstantina
8- Římská chrám Venuše
9- Maxentiova bazilika
d- Římský senát – Forum Romanum
7-Trajanovo forum
4- Kapitolský pahorek s chrámem Jupitera
e- Marcellovo divadlo
ARCHITEKTURA
-vliv etruský a řecký
charakteristické prvky římské architektury:
kulatý oblouk, kupolovitá klenba (díky objevu betonu)
konstrukce baziliky!
různé druhy materiálu: travertin, mramor, pálené cihly, beton(cement s pískem a kamenná drť)= římský vynález
od Řeků převzali stavební řády, od Etrusků toskánský typ sloupu: Římský sloup : kompozitní je spojení hlavice
jónské a korintské
URBANISMUS: ZAKLÁDÁNÍ MĚST:
jasné plánování
organizované čtvrti, vilové části pro bohaté, domy pro chudinu, pět pater
středem římského města bylo forum, centrum společenského a náboženského kulturního života, zdobené bylo
sochami, vítěznými oblouky
lázně s mozaikami
- vodovodní systém, akvadukty
Pont du Gard, u Nimes, který převáděl vodu ze vzdálenosti 30 mil
Cardo SJ a Decumanos VZ (od Etrusků)
Stavební druhy a typy
l 
l 
Chrám
Světské stavby
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
Monumentální veřejné budovy
Baziliky
Termy
Amfiteátry
Divadla
Paláce
Vily
Vítězné oblouky a sloupy
Mauzolea
Veřejné stavby: akvadukty, silnice...
Panteon – (zasvěcený všem bohům, později katolizován a zasvěcen Marii
postavil Marcus Vispasianus Agrippa, nejbližší spolupracovník císaře Augusta
27 př n l, dn. Podoba až za Hadriána, 123 n l
klenba – první použití betonu, portikus – vstup- žulové sloupy, korintské hlavice
Panteon_ řez, foto interiér a půdorys
Řím
Antonia Pia a Faustiny 141 n l
Chrám Portuna 80-70 pr n l
Maxentiova bazilika, budova na Foru Romanu, (Constantinova), začal stavět
Maxentius
sloužila jako tržnice, soudní síň, obdélníkový půdorys, apsidy
ŘÍMSKÁ BAZILIKA
- světská funkce, obchodní a soudní budova, pravoúhlá, lichý počet lodí, pilíře,
střední loď vyšší, okna
MAXENTIOVA BAZILIKA NA FORU ROMANU, (nová bazilika, Konstantinova,
308 nl - zadal Maxentius, ale pojmenována podle následovníka Konstantina)
CONSTANTINUS I, VELIKÝ, 313 Vydal Edikt milánský, čímž skončil
pronásledování křesťanů
2 st př n l
Konstantinova bazilika 4 st. n. l trojlodí, sřední loď s křížovou klenbou
TERMY: nejmohutnější římské stavby, lázeňské místnosti, čítárny, knihovna, tělocvičny,
ochodní sánky, fresky mozaiky
(Dioklecianovy lázně)
Caracalovy lázně 215, část: fridarium, tepidarium, caldarium, 2 palaestras
byla zde i knihovna
AMFITEÁTRY: gladiátorské hry, štvanice
zvířat, artistické produkce, Naumachie
(námořní bitvy)
Pompeje, Veroně, Nimes, Arles:
elipsovitá půdorys
Colosseum (Amfitheatrum Flavium),
70-80 n l: Řím, plné chodeb, složité
konstrukce, 76 vchodů, 70.000 diváků,
plachta na kůlech, základy z betonu
Použití oblouku, a kruhového půdorysu:Koloseum
a Panteon
CIRKY - půdorys protáhlého obdélníku s jednou stranou půlkruhově uzavřenou,
pro jízdní závody, koňské dostihy, sportovní hry, triumfální slavnosti, uprostřed
spina se sochami a obelisky
Circus Maximus
6. století př n l
Circus maximus: 621 m, délka, 150 000 diváků
DIVADLO:
sceane : obdélná patrová budova v pozadí jeviště, sloupy, výklenky
proscaenium: jevště
orchestra - vznešené diváky
Marcellovo divadlo, Divadlo v Orange:1. st. Př n. l., Ideální řez divadlem
Pompeje
Císařské paláce a vily
l 
l 
Paláce na Palatinu (odtud slovo
palác)/Flaviuv palác na Palatinu
a v dalších centrech říše /
Diokleciánův palác ve Splitu
Vily: /Hadrianova vila v Tivoli
Části divadla: hlediště, cavea, orchestra pro senátory,
proscaenium, scaena (skéna.jeviště)
- Jordánsko Amman, divadlo, 2 st n l .6000 lidí
VÍTĚZNÉ OBLOUKY A SLOUPY
- brána s jedním nebo třema průjezdy
nápisy o vítězství, reliéfy s válečnými výjevy
Konstantinův oblouk 312 nl
Trajanův sloup 113 n l, uvnitř schodiště)
Silnice a mosty – priorita, kvůli armádě, logistice
80.000 – 15000 km silnic, pro přesun legií, spojení, správa
říše, podpora obchodu, milníky udávaly vzdálenost od starého
milníku na foru v Římě (silnice v Pompejích, most ve Veroně)
Římská fora
Forum Traiana
Římské sochařství – složitější, jde o velkou produkci kopií řeckých
a helénských soch.
- významný přínos: portrétní tvorba – vychází ze silné tradice
uctívání předků, v atriu římských vil a domů, galerie předků – busty,
nejvíce pak v císařském prostředí
Hadrian 117, Domitia Longina 1.st
Livia, Augustus, 1 st n l
Busta Agrippy a patricie 1. st. př n l
Jezdecký pomník Marca Aurelia 161, Augustus Octavianus, 20 n l
Reliéfní tvorba
– triumfální sloupy: Traianuv sloup 2 st nl
- Ara pacis augustae (zadal římský senát 1 st př n l, oslava řím. Císaře Augusta)
Reliéfní tvorba
– triumfální sloupy: Traianuv sloup 2 st nl
- Ara pacis augustae (zadal římský senát 1 st př n l, oslava řím. Císaře Augusta)
Římské malířství
Starověké římské malířství
- výmalba interiéry a exteriéry mnoha římských soukromých, veřejných, náboženských
či funerálních staveb.
Významné byly triumfální nástěnné malby oslavující vítězství římského vojska.
- privátních portrétů, obvykle malovaných na dřevěné desce
Vliv řeckého, etruského a helénského malířství, později vliv Egypta
- POMPEJE (79 n l výbuch Vesuvu)
- ŘÍM
-HERKULANEUM
----Pompeje: 4 styly:
I:strukturální (2. st -do 80 př nl) – fresky napodobují kvádry, dřevěné rámy
II: Architektonický: poč. 1 př nl (cca.100- 20 př n l) perspektivní iluze, architektura,
mytologie, divadla, optické zvětšení
III: ornamentální styl 20 př nl – 50 nl,: orámované fig. Výjevy, motivy zvířat, rostlin
IV: fantaskní do kol 60 n l Kombinace iluzivních a architektonických prvků, ornamenty,
perspektiva, kompozice, iluze oken, balkonů, zátiší
1. styl Herculaneum, pozdní 2. st. pr n l
2. styl Pompeje Vila mystérií, Scény z iniciace žen do mysterijního
kultu boha Dionýsa, 60 pr l
Vila u Pompeí, 1 st př n l (perspektiva)
malba zahrady ve vile Livie v Primaportě (předměstí Říma), 20 př n l
(odpovídá II. Stylu, ale není v Pompejích)
III. Styl
III. Styl villa Agreppa postumus 10 př n. L
IV styl Dům v Pompejích
Pompeje, freska domu, 1 st př n l
Pompeje Dům Gavia Rufa, pol 1 st n l
Zátiší, Herkulaneum 50 n l
Download

UMĚNÍ STAROVĚKÉHO ŘÍMA