Postpartum Dönemde Venöz
Tromboemboli Profilaksisi
Doç.Dr. Selda DEMİRCAN SEZER
Adnan Menderes Üniversitesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı
Venöz Tromboembolik Hastalıklar
(VTE)
Derin Ven Trombozu
(DVT)
Pulmoner Emboli
(PE)
Gebeliğe bağlı Venöz Tromboembolizm (VTE)
Gebelik, DVT ve PE için bağımsız bir risk faktörü
Gebe olmayanlara göre risk 4-6x daha fazla
Sezaryenla doğumda risk normal doğuma göre 2-4x fazla
(Acil sezaryende 4x, elektif sezaryende 2x)
DVT; 75-80%, PE; 20-25%
Gebeliğe Bağlı Değişiklikler ve Venöz
Tromboembolizm
Gebelikte meydana gelen fizyolojik ve anatomik
değişiklikler tromboembolizm riskini artırmakta;
Hiperkoagulabilite
Venöz stazın artması
-Venöz dönüşümün azalması
Virchow Triadı
-Azalmış mobilite
Vasküler damar hasarı
- Doğum veya sezaryen
- Gebelik endotel hücrelerini aktive eden proenflamatuvar
bir durum
Koagulasyon Faktörleri
Gebelikteki Değişim
Prokoagulanlar
Gebelikteki Koagulasyon
Sistemindeki Değişiklikler
Fibrinojen
Artar
Faktör VII
Artar
Faktör VIII
Artar
Faktör X
Artar
Von Willebrand faktör
Artar
Plasminojen aktivator
inhibitor-1
Artar
Plasminojen aktivator
inhibitor-2
Artar
Faktör II
Değişmez
Faktör V
Değişmez
Faktör IX
Değişmez
Antikoagulanlar
Free Protein S
Azalır
Protein C
Değişmez
Antithrombin III
Değişmez
Gebeliğe bağlı Venöz Tromboembolizm (VTE)
İnsidans: 1-2/1000 doğum
McLintock C. Best Practise, 2014
Gebelikte VTE Ortaya Çıkış Zamanı
İlk meta-analizlerde VTE her trimesterde eşit dağılımda (Ray
JG, 1999)
Son çalışmalarda 3. trimesterde daha fazla (%10’a karşın
%28) (Jacobsen AF, 2008)
1. trimesterden 40. haftaya absolute risk 4,1/10.000/yıl’ dan 59’a
yükselmiş (Vircus RA, 2011)
Postpartum dönemde antepartum döneme göre 5 kat daha fazla,
ilk 3 haftada risk daha fazla (RCOG, 2015)
Gebelikte VTE Ortaya Çıkış Zamanı
McLintock C. Best Practise, 2014
16 çalışma, 2592 kadın
Gebelikte ve erken postnatal dönemde
tromboprofilaksi önerisi için yeterli delil yok
Mevcut tedavilerle ilgili geniş çaplı randomize
çalışmalar planlanmalı
Gebeliğe bağlı Venöz Tromboembolizm (VTE)
Önlenebilir maternal mortalite ve morbidite nedeni
Riskli hastalarda profilaksi kullanılmakta:
1- Kendilerinde veya ailesinde VTE öyküsü olanlar,
2- Kalıtsal veya kazanılmış trombofilisi olanlar,
3- Sezaryen olan kadınlar
Profilaksi için kullanılan birçok ilaç yan etki riski
taşımakta
Mevcut öneriler uzman görüşüne ve rehberlere dayalı
“eminence based” rather than “evidence based”*
*Mclintock C, Best Practise, 2014
Venöz Tromboembolizm (VTE) ve Tedavi
Düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH):
VTE riskini medikal ve cerrahi hastalarda % 60-70
azaltıyor (NICE, 2010)
Tek VTE epizodu geçiren obstetrik hastalarda DMAH ile
VTE rölatif riskinde %88 azalma saptanmış (Lindqvit PG;
2011)
VTE Risk Değerlendirmesi
(RCOG Green-top Guideline No. 37a, 2015)
Bütün kadınlar için gebelik öncesi ve gebeliğin erken
döneminde VTE için risk faktörlerinin değerlendirilmesi
yapılmalıdır
Risk değerlendirmesi herhangi bir nedenle hastaneye
yattığında tekrarlanmalıdır
İntrapartum ve postpartum tekrar risk değerlendirilmesi
yapılmalıdır
Risk
Faktörleri
(RCOG, 2015)
Gebelikte VTE İçin Risk Faktörleri
McLintock C. Best Practise, 2014
Gebelikte Risk Değerlendirmesi
(RCOG Green-top Guideline No. 37a, 2015)
≥4 risk faktörü bulunan kadınlar (VTE öyküsü ve trombofili
dışında) antenatal ve postpartum 6 hafta profilaktik
DMAH almalı (Yeni, 2015)
3 risk faktörü bulunan kadınlar (VTE öyküsü ve trombofili
dışında) 28. haftadan itibaren ve postpartum 6 hafta
profilaktik DMAH almalı (Yeni, 2015)
2 risk faktörü bulunan kadınlar (VTE öyküsü ve trombofili
dışında) postpartum 10 gün profilaktik DMAH almalı
(Yeni, 2015)
Hiperemezis veya OHSS gibi nedenlerle hastaneye yatanlara
tromboprofilaksi aktif kanama veya doğum olmadığı sürece
önerilmeli (Yeni, 2015)
Postpartum Tromboprofilaksi İçin Risk
Değerlendirmesi ve Tedavisi
(RCOG Green-top Guideline No. 37a,2015)
- Daha önce VTE öyküsü
- Herhangi bir nedenle
antenatal DMAH kullanımı
- Yüksek risk trombofili
- Düşük risk trombofili + aile
öyküsü
YÜKSEK RİSK
En az 6 hafta postpartum
profilaktik DMAH
Postpartum Tromboprofilaksi İçin Risk
Değerlendirmesi ve Tedavisi
- Doğumda sezaryen ihtiyacı
(acil)
- Obezite (BMI>40 kg/m²)
- Postpartum uzun süre (>3
gün) hastanede yatış veya
tekrar başvuru
- Postpartum herhangi bir
cerrahi işlem
- Eşlik eden tıbbi hastalıklar
(kalp yetmezliği,aktif SLE,
kanser, inflamatuar
bağırsak hastalığı veya
inflamatuar poliartropati,
nefrotik sendrom, nefropatili
Tip I DM, orak hücreli
ORTA RİSK
En az 10 gün postpartum
profilaktik DMAH
Eğer devam eden veya >3
risk faktörü varsa uzun süreli
DMAH ile tromboprofilaksiyi
düşün
Postpartum Tromboprofilaksi İçin Risk
Değerlendirmesi ve Tedavisi
- 35 yaş üstü
- Obezite (BMI>30kg/m²)
-Parite ≥3
-Sigara kullanımı
-Elektif sezaryen
-Ailede VTE öyküsü
-Düşük risk trombofili
-Belirgin variköz venler
-Sistemik enfeksiyon
-İmmobilizasyon (parapleji, uzun
mesafeli yolculuk,)
-Preeeklampsi
-Çoğul gebelik
-Erken doğum, bu gebelikte
-Ölü doğum, bu gebelikte
-Operatif doğum
-Uzamış doğum (>24 saat)
-Postpartum kanama (>1litre)
ORTA RİSK
En az 10 gün postpartum
profilaktik DMAH
Eğer devam eden veya >3
risk faktörü varsa uzun süreli
DMAH ile tromboprofilaksiyi
düşün
≥ 2 risk faktör
< 2 risk faktör
DÜŞÜK RİSK
Erken mobilize et ve
dehidratasyondan
kaçın
Kalıtsal Trombofili ve VTE Riski
(ACOG Practise Bulltein, ≠ 138. Tromboembolizm in pregnancy. 2013)
VTE ve kalıtsal trombofili birlikteliği %20-50
Kalıtsal Trombofili
(ACOG Practise Bulltein, ≠ 138. Tromboembolizm in pregnancy. 2013)

Düşük Risk
Trombofili

Yüksek Risk
Trombofili
• Faktor V Leiden heterozigot
• Protrombin G20210A heterozigot
• Protein C veya S eksikliği?
Kalıtsal Trombofili
(ACOG Practise Bulltein, ≠ 138. Tromboembolizm in pregnancy. 2013)


Düşük Risk
Trombofili
Yüksek Risk
Trombofili
• Antitrombin eksikliği
• Protrombin G20210A
heterozigot + Faktor V Leiden
heterozigot birlikteliği
• Protrombin G20210A
homozigot
• Faktor V Leiden homozigot
•Protein C veya S eksikliği?
VTE Öyküsü ve/veya Kalıtsal
Trombofilili Gebelerde Tromboprofilaksi;
(ACOG Practise Bulltein, ≠ 138. Tromboembolizm in
pregnancy. 2013)
Klinik senaryo
Antepartum tedavi
Postpartum tedavi
Düşük risk trombofili, VTE
yok
İzlem
Ek risk faktörü varsa
postpartum antikoagulan
tedavi
Düşük risk trombofili+ailede
VTE öyküsü (1.derece
akrabada)
İzlem
Postpartum antikoagulan
tedavi veya orta doz
DMAH/UFH
Düşük risk trombofili+uzun
süreli antikoagulan ihtiyacı
olmayan tek VTE öyküsü
Profilaktik veya orta doz
DMAH/UFH veya
antikoagulansız izlem
Postpartum antikoagulan
tedavi veya orta doz
DMAH/UFH
Yüksek risk trombofili+VTE
öyküsü olmayan
İzlem/ profilaktik
DMAH/UFH
Postpartum antikoagulan
tedavi
Yüksek risk trombofili+tek
VTE öyküsü olan veya 1.
derece aile öyküsü olan,
uzun süreli antikoagulan
tedavi almayan
Profilaktik/orta doz veya
Postpartum antikoagulan
ayarlanmış doz DMAH/UFH tedavi veya orta veya
ayarlanmış doz DMAH/UFH
6 hafta
ACOG Tromboprofilaksi Önerileri (2013)
Klinik senaryo
Antepartum tedavi
Postpartum tedavi
Trombofilisi olmayan, uzun
sürmeyen geçici risk
faktörlerine bağlı tek epizod
VTE geçiren (gebelik veya
estrojene bağlı risk faktörleri
dışında)
İzlem
Postpartum antikoagulan
tedavi /İzlem
Trombofilisi olmayan gebelik
veya estrojene bağlı geçici
risk faktörlerine bağlı tek
epizod VTE geçiren
Profilaktik doz DMAH/UFH /
İzlem
Postpartum antikoagulan
tedavi
Trombofilisi olmayan
idiyopatik nedenle tek
epizod VTE epizodu, uzun
süreli antikoagulan tedavi
almayan
Profilaktik doz DMAH/UFH/
İzlem
Postpartum antikoagulan
tedavi
Trombofili veya trombofilisi
olmayan ≥2 VTE epizodu,
uzun süreli antikoagulan
tedavi almayan
Profilaktik / terapotik doz
DMAH/UFH
Postpartum antikoagulan
tedavi veya 6 hafta terapotik
doz DMAH/UFH
Trombofili veya trombofilisi
olmayan ≥2 VTE epizodu,
uzun süreli antikoagulan
tedavi alan
Terapoik doz DMAH/UFH
Yeniden uzun süreli
antikoagulan tedavi
VTE Öyküsü ve/veya Trombofilisi Olan
Hastalarda Tromboprofilaksi
(RCOG Green-top Guideline No. 37a, 2015)

Çok Yüksek
Risk
•Uzun süre antikoagulan
gerektiren VTE öyküsü
•Antitrombin eksikliği

Yüksek Risk

Orta Risk
•Antifosfolipid
sendromu ile birlikte
VTE öyküsü
VTE Öyküsü ve/veya Trombofilisi Olan
Hastalarda Tromboprofilaksi
(RCOG Green-top Guideline No. 37a, 2015)



Çok Yüksek
Risk
•Antenatal
•Postpartum
Yüksek Risk
Orta Risk
•Yüksek doz DMAH
VTE Öyküsü ve/veya Trombofilisi Olan
Hastalarda Tromboprofilaksi
(RCOG Green-top Guideline No. 37a, 2015)



Çok Yüksek
Risk
•Antenatal
•Postpartum
Yüksek Risk
Orta Risk
• En az 6 hafta yüksek doz
DMAH veya
• Oral antikoagulan tedaviye
geçinceye kadar DMAH
VTE Öyküsü ve/veya Trombofilisi Olan
Hastalarda Tromboprofilaksi
(RCOG Green-top Guideline No. 37a, 2015)

Çok Yüksek
Risk

Yüksek Risk

Orta Risk
•Herhangi bir VTE öyküsü
(Major cerrahiye bağlı tek
VTE dışında)
VTE Öyküsü ve/veya Trombofilisi Olan
Hastalarda Tromboprofilaksi
(RCOG Green-top Guideline No. 37a, 2015)

Çok Yüksek
Risk

Yüksek Risk

Orta Risk
•Antenatal
•Postpartum
•Profilaktik DMAH
VTE Öyküsü ve/veya Trombofilisi Olan
Hastalarda Tromboprofilaksi
(RCOG Green-top Guideline No. 37a, 2015)

Çok Yüksek
Risk

Yüksek Risk

Orta Risk
•Antenatal
•Postpartum
•6 hafta postpartum profilaktik
DMAH
VTE Öyküsü ve/veya Trombofilisi Olan
Hastalarda Tromboprofilaksi
(RCOG Green-top Guideline No. 37a, 2015)

Çok Yüksek
Risk

Yüksek Risk
•Asemptomatik yüksek risk
trombofili

Orta Risk
•Homozigot Faktör V Leiden /
heterozigot birlikteliği
•Protein C ve ya S eksikliği
VTE Öyküsü ve/veya Trombofilisi Olan
Hastalarda Tromboprofilaksi
(RCOG Green-top Guideline No. 37a, 2015)

Çok Yüksek
Risk

Yüksek Risk

Orta Risk
•Antenatal profilaktik DMAH
•Antenatal
•Postpartum
VTE Öyküsü ve/veya Trombofilisi Olan
Hastalarda Tromboprofilaksi
(RCOG Green-top Guideline No. 37a, 2015)

Çok Yüksek
Risk
•6 hafta postpartum profilaktik
DMAH

Yüksek Risk

Orta Risk
•Antenatal
•Postpartum
VTE Öyküsü ve/veya Trombofilisi Olan
Hastalarda Tromboprofilaksi
(RCOG Green-top Guideline No. 37a, 2015)

Çok Yüksek
Risk

Yüksek Risk

Orta Risk
• Major cerrahiye bağlı tek
VTE öyküsü
(Trombofili, aile öyküsü veya
diğer risk faktörleri olmadan)
VTE Öyküsü ve/veya Trombofilisi Olan
Hastalarda Tromboprofilaksi
(RCOG Green-top Guideline No. 37a, 2015)

Çok Yüksek
Risk

Yüksek Risk

Orta Risk
•Antenatal DMAH rutin olarak
önerilmiyor
•28. haftadan itibaren profilaktik
DMAH öner
•Antenatal
•Postpartum
VTE Öyküsü ve/veya Trombofilisi Olan
Hastalarda Tromboprofilaksi
(RCOG Green-top Guideline No. 37a, 2015)

Çok Yüksek
Risk
•6 hafta postpartum profilaktik
DMAH

Yüksek Risk

Orta Risk
•Antenatal
•Postpartum
VTE Öyküsü ve/veya Trombofilisi Olan
Hastalarda Tromboprofilaksi
(RCOG Green-top Guideline No. 37a, 2015)
•Asemptomatik düşük risk
trombofili

Düşük Risk
(Protrombin/Faktör V
Leiden mutasyonu)
VTE Öyküsü ve/veya Trombofilisi Olan
Hastalarda Tromboprofilaksi
(RCOG Green-top Guideline No. 37a, 2015)
•Risk faktörlerini
değerlendir ve skorla

Düşük Risk
•Diğer risk faktörleri varsa
postpartum 10 gün profilaktik
DMAH
•Aile öyküsü varsa 6 hafta
profilaktik DMAH
Tedavi Yöntemleri

Farmakolojik
Yöntemler

Non
farmakolojik
yöntemler
• Düşük molekül ağırlıklı
heparin (DMAH)
•Unfraksiyone heparin (UFH)
• Warfarin
Tedavi Yöntemleri


Farmakolojik
Yöntemler
Non
farmakolojik
yöntemler
• Erken mobilizasyon
• Gradual kompresyon
çorapları
• İntermitan pnömotik
kompresyon
Tromboprofilaksi İçin Kullanılan İlaçlar
Doğum öncesi ve doğum sonrası dönemde kullanılan ilaçlar:
DMAH
Unfraksiyone heparin (UFH)
Warfarin
•Doğum öncesi ve sonrası için birinci seçenek
•Plasentayı geçmez
•Fraksiyone olmayan heparin kadar etkili ve ondan daha
güvenilir
•Uygulaması kolay, rutin izlem gerekmiyor
•Emziren annelerde de kullanımı güvenli
Tromboprofilaksi İçin Kullanılan İlaçlar
Doğum öncesi ve doğum sonrası dönemde kullanılan ilaçlar:
DMAH
Unfraksiyone Heparin (UFH)
Warfarin
• DMAH’a göre daha kısa yarılanma ömrü
• Protamin sülfat ile etkisi tamamen nötralize edilebilir
• Plasentayı geçmez
• Tromboz riski çok yüksek olan veya kanama riski altında olan gebelerde
doğum eyleminde kullanılabilir
• Ciddi renal yetmezlikte (kreatinin kleransı <30mL/dk) tercih edilir
• Heparine bağlı trombositopeni riskini artırır
• Emziren annelerde kullanımı güvenli
Tromboprofilaksi İçin Kullanılan İlaçlar
Doğum öncesi ve doğum sonrası dönemde kullanılan ilaçlar:
DMAH
Unfraksiyone heparin (UFH)
Warfarin
• Gebelikte kullanımı, heparin kullanımının uygun olmadığı durumlarla
sınırlı (mekanik kalp kapak hastalarında)
• Plasentayı geçmesi nedeniyle konjenital anomali riski yüksek
• Gebeliğin 6-12. haftaları arasında %5 warfarin embriyopatisi gözlenir
• Doza bağımlı (>5 mg/gün dozda görülme olasılığı daha yüksek)
• Gebeliğin her döneminde fetal (intrakranial) kanama riski
•Emziren annelerde güvenli
Laboratuvar Testler
DMAH:
Anti-Xa düzeyi izlemi gerekmiyor
Serum kreatinin düzeyi bakılmalı
(Böbrek fonksiyon bozukluğunda dozu azaltılmalı)
Önceden UFH alanlarda trombosit sayısı önemli
UFH:
4-14. günler arası veya heparin stoplanana kadar her 2-3 günde
bir trombosit sayımı önemli
(Heparine bağlı trombositopeni için)
DMAH Kontrendikasyonları
Bilinen kanama bozuklukları (Hemofili, von Willebrand hastalığı veya edinilmiş
koagülopati)
Aktif doğum öncesi veya doğum sonrası kanama
DMAH’a karşı allerjik reaksiyonlar
Şiddetli kanama riski olan kadınlar (plasenta previa)
Trombositopeni (Trombosit<75.000)
Son 4 hafta içerisinde akut inme
Ciddi böbrek hastalığı (GFR<30 ml/dk/1.73m²)
Ciddi karaciğer hastalığı (Protrombin zamanı normal sınırların üstünde, bilinen
varisler)
Kontrolsüz hipertansiyon (Sistolik kan basıncı ≥200mmHg veya diastolik kan basıncı
≥120mmHg)
DMAH İçin Önerilen Dozlar
(RCOG Green-top Guideline No. 37a)
Ağırlık (kg)
Enoxaparin
Dalteparin
Tinzaparin
< 50
20 mg/gün
2500 u/gün
3500 u/gün
50–90
40 mg/gün
5000 u/ gün
4500 u/gün
91–130
60 mg/gün *
7500 u/gün
7000 u/gün *
131–170
80 mg/gün *
10 000 u/ gün
9000 u/gün *
> 170
0.6 mg/kg/gün *
75 u/kg/gün
75 u/kg/gün*
40 mg 12 saatlik
5000 u 12 saatlik
4500 u 12 saatlik
Antenatal
1 mg/kg/12 saat
100 u/kg/12 saat
175 u/kg/gün
Postnatal
1.5 mg/kg/gün
200 u/kg/gün
175 u/kg/gün
Yüksek profilaktik doz
50-90 kg
Tedavi dozu
* Bölünmüş iki doz halinde verilebilir
Antikoagulan Rejimler
(ACOG Practise Bulltein, ≠ 138. 2013)
Diğer Farmakolojik İlaçlar
Danaparoid
Heparinoid
Heparine intolerans varsa hematoloji konsultasyonu ile
kullanılabilir
Yarılanma ömrü uzun (24 saat), emzirmede güvenli
Fondaparinux;
Sentetik pentasakkarit, selektif aktif Faktör X inhibitörü
UK’da gebelik dışında VTE tedavisi için lisans almış
Yarılanma ömrü uzun (18 saat), rejyonel anestezi için 36-42 saat
beklemeli
Heparine intolerans varsa hematoloji konsultasyonu ile
kullanılabilir
Elastik Kompresyon Çorapları
Kullanımını destekleyen çalışmalar sınırlı
Hastaneye yatışı yapılan ve antikoagulan tedavinin kontrendike
olduğu gebe/lohusalar
Sezaryen sonrası hastanede yatan (DMAH/UFH tedavisine
ilave)
VTE için yüksek risk grubunda olduğu düşünülen (geçirilmiş
VTE öyküsü olan, >4 antenatal veya >2 postnatal risk
faktörü bulunan) gebe/lohusalar
4 saatten uzun yolculuk yapacak gebe/lohusalar
Doğumda Tromboprofilaksi
(RCOG Green-top Guideline No. 37a, 2015)
Doğum öncesi tromboprofilaktik DMAH dozu:
Bölgesel analjezi;
Profilaktik DMAH dozundan 12 saat sonra
Teropatik dozdan 24 saat sonra yapılmalı
Doğum öncesi DMAH alan ve elektif sezaryen olanlarda son
profilaktik doz 1 gün önce yapılmalı
Doğumda Tromboprofilaksi
Doğum öncesi tromboprofilaktik UFH
Profilaktik, orta veya terapotik dozlarda DMAH alan hastaya
doğum sırasında nöroaksiyel anestezi indüksiyonuna izin için
gebeliğin 36. haftasında UFH’ya geçilmelidir (ACOG, 2013)
DMAH alan hastalarda doğum gecikirse profilaktik doz UFH
(5000 u) sc 12 saatte bir yapılabilir (RCOG, 2015)
UFH uygulamasından 4 saat sonra rejyonel anestezi
yapılabilir (APTT normal olmalı) (RCOG, 2015)
Postpartum Tromboprofilaksi
(RCOG Green-top Guideline No. 37a, 2015)
İlk tromboprofilaktik DMAH dozu:
Doğum sonrası kanamanın olmadığı ve bölgesel analjezinin
uygulanmadığı en kısa sürede
Doğum öncesi DMAH alan ve sezaryen olanlarda postoperatif/epidural kateter uygulanmasından 4 saat sonra
Epidural kateter doğumdan sonra yerinde bırakılacaksa;
Kateter DMAH dozunun uygulanmasından 12 saat sonra
çıkarılmalı
Çıkarıldıktan sonra en az 4 saat DMAH dozu verilmemeli
Postpartum Tromboprofilaksi
(RCOG Green-top Guideline No. 37a, 2015)
Örnek (Elektif sezaryen ve profilaktik doz için);
Akşam 18:00’de DMAH son dozu yapılır
Sabah sezaryen olabilir
14:00’den önce epidural kateter çekilir
Akşam 18:00’de tekrar DMAH yapılır
Postpartum Tromboprofilaksi
Doğum sonrası tromboprofilaksi:
Son profilaktik dozdan 4 saat sonra vajinal yada sezaryen
doğum olursa hasta hemoraji komplikasyonu açısından önemli
risk altında değildir (ACOG, 2013)
Postpartum DMAH/UFH vajinal doğumdan 4-6 saat sonra,
sezaryenden 6-12 saat sonra tekrar başlanabilir (ACOG,
2013)
Postpartum Tromboprofilaksi
(RCOG Green-top Guideline No. 37a, 2015)
Tromboprofilaksi ne kadar devam etmeli?
Yüksek risk grubunda en az 6 hafta
Orta risk grubunda 10 gün devam etmeli (Yeni, 2015)
Ek risk faktörü bulunan kadınlarda (yara yeri enfeksiyonu,
cerrahi, uzun süre yatmayı gerektiren durumlar) 6 haftaya
uzaltılmalı
Eve Götürülecek Mesajlar
(Gebelikte Risk Değerlendirmesi Özet)
≥4 risk faktörü bulunan kadınlar (VTE öyküsü ve trombofili
dışında) antenatal ve postpartum 6 hafta profilaktik
DMAH almalı
3 risk faktörü bulunan kadınlar (VTE öyküsü ve trombofili
dışında) 28. haftadan itibaren ve postpartum 6 hafta
profilaktik DMAH almalı
2 risk faktörü bulunan kadınlar (VTE öyküsü ve trombofili
dışında) postpartum 10 gün profilaktik DMAH almalı
Hiperemezis veya OHSS gibi nedenlerle hastaneye yatanlara
tromboprofilaksi önerilmeli
Eve Götürülecek Mesajlar
(Postpartum Risk Değerlendirmesi Özet)
Sınıf 3 obez (≥40 kg/m² ) olanlar doğum sonrası 10 gün
kilolarına uygun olarak profilaktik doz DMAH almalıdır
Devam eden ≥ 2 risk faktörü bulunanlar doğum sonrası 10
gün kilolarına uygun olarak profilaktik doz DMAH almalıdır
VTE öyküsü olan bütün kadınlar doğum şekli ne olursa olsun
postpartum en az 6 hafta DMAH veya sonrasında warfarin
almalıdır
Ailede VTE öyküsü ve tanımlanmış trombofili olanlar
postpartum 6 hafta tromboprofilaksi almalıdır
Acil sezaryen olanlar postpartum 10 gün, elektif sezaryen
olanlar ek risk faktörü varsa postpartum 10 gün
tromboprofilaksi almalıdır
Eve Götürülecek Mesajlar
Warfarin, DMAH, UFH süt veren kadınlarda kullanılabilir
Bölgesel analjezi profilaktik DMAH dozundan 12 saat
sonra, teropatik dozdan 24 saat sonra yapılmalı
Postpartum DMAH/UFH vajinal doğumdan 4-6 saat sonra,
sezaryenden 6-12 saat sonra tekrar başlanabilir
Kateter DMAH dozunun uygulanmasından 12 saat sonra
çıkarılmalı, çıkarıldıktan sonra en az 4 saat DMAH dozu
verilmemeli
TEŞEKKÜRLER
Download

yüksek risk