ÖZGEÇMİŞ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMİRBİLEK
Yazışma
Adresi:
Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Maden Yatakları-Jeokimya Anabilim Dalı. Tavşanlı
Yolu 10. Kilometre, Kütahya
Telefon:
274-2652031/4174
Faks:
274-2652066
e-posta:
[email protected], [email protected]
EĞİTİM
Mezuniyet
Yılı
Üniversite
Derece
Öğrenim Alanı
Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
Maden Yatakları-Jeokimya Anabilim Dalı
Jeoloji
Mühendisliği
2006-2012
Doktora
2002-2005
Yük. Lisans Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Jeoloji
Mühendisliği
1998-2002
Lisans
Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği
Jeoloji
Mühendisliği
AKADEMİK-MESLEKTE DENEYİM
Görev Dönemi
Görev Türü
Kuruluş
2003-2007
Araş. Görevlisi
Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden
Mühendisliği Bölümü, Jeoloji Anabilim Dalı
2007-2009
Araş. Görevlisi
Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji
Mühendisliği Bölümü, Maden Yatakları-Jeokimya
Anabilim Dalı
2009-2013
Araş. Görevlisi
Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,
Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Maden Yatakları-Jeokimya
Anabilim Dalı
2013-2013
Araş. Gör. Dr.
Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji
Mühendisliği Bölümü, Maden Yatakları-Jeokimya
Anabilim Dalı
2013-
Yrd. Doç. Dr.
Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji
Mühendisliği Bölümü, Maden Yatakları-Jeokimya
Anabilim Dalı
Doktora Çalışma Konusu: Günyüzü, Sivrihisar ve Kaymaz Bölgelerindeki (Eskişehir)
Sokulum Kayaçlarının Oluşumuna Yönelik Jeokimyasal, Jeokronolojik ve İzotopik Bulgular,
2012, 352 sayfa, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Danışman: Prof.
Dr. Halim MUTLU
Yüksek Lisans Çalışma Konusu: Ilıca-Sobran (Kütahya) Bölgesinin Jeolojisi ve
Tektoniğinin İncelenmesi, 2005, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Danışman:
Prof. Dr. Yüksel AYDIN
SCI-Expanded (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index) ve AHCI
(Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanmış tam
makale
Black K.N., Elizabeth, J.C., Oyman, T., Demirbilek, M., 2013. “Timing Aegean extension:
Evidence from in situ U–Pb geochronology and cathodoluminescence imaging of granitoids
from NW Turkey.”, Lithos, Volumes 180-181, 92-108.
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda
sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bağcı, M., İlbeyli, N., Kibici, Y., Demirbilek, M., Yıldız, A., 2012. Geochemical and
Geochronology (Rb/Sr) Properties of the Günyüzü Granitoid (Sivrihisar, Eskişehir),
International Multidisciplinary 12 th. Scientific GeoConference, SGEM 17-23 June 2012,
Varna, Bulgaria, Volume I, 47-55. (Web of science).
Yıldız, A., Bağcı, M., Demirbilek, M., Dumlupunar, İ., Kibici, Y., Gürcan, S., İlbeyli, N.,
2012. The Investigation of Alteration in Günyüzü (Eskişehir, Turkey) Granite Using
Mineralogical-Petrographical
and
Physique-Mechanical
Methods.
International
Multidisciplinary 12 th. Scientific GeoConference, SGEM 17-23 June 2012, Varna, Bulgaria,
Volume II, 303-312. (Web of science).
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda
sözlü sunum, özet metin olarak yayınlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Orhan, A., Demirbilek, M., Mutlu, H. 2014. Mineral and Whole-Rock Geochemistry of the
Topuk Granitoid (Bursa, Western Anatolia, Turkey), European Geosciences Union General
Assembly 2014, 27 April-02 May 2014, Vienna, Austria.
İlbeyli, N., Kibici, Y., Yıldız, A., Bağcı, M., Demirbilek, M., 2012. Petrology and
geochemistry of the Late Paleozoic granites in the central Sakarya Zone. International Earth
Science Colloquium on the Aegean Region (IESCA-2012), 198, 1-5 October 2012, İzmir,
Turkey. (Oral presentation)
Demirbilek, M., and Mutlu, H., 2012. Geochemical, geochronologic and Sr/Nd isotopic
characteristics of the late Paleocene-Middle Eocene granitoids in the Tavşanlı zone, NW
Turkey. International Earth Science Colloquium on the Aegean Region (IESCA-2012), 210,
1-5 October 2012, İzmir, Turkey. (Poster presentation)
Mutlu, H. and Demirbilek, M., 2012. Origin of post-collisional magmatism in the Tavşanlı
Zone, central Turkey: Constraints from geochemistry, geochronology, Nd-Sr and oxygen
isotopes: EGU General Assembly 2012, Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, EGU2012200-2, 23-27 April 2012, Vienna, Austria. (Poster presentation)
Black, K. N., Catlos, E. J., Oyman,T. and Demirbilek, M., 2012. Relationships between
subduction and extension in the Aegean region: evidence from granite plutons of the Biga
Peninsula, NW Turkey: EGU General Assembly 2012, Geophysical Research Abstracts, Vol.
14, EGU2012-814, 23-27 April 2012, Vienna, Austria. (Poster presentation)
Yıldız, A., Bağcı, M., Demirbilek, M., Dumlupunar, İ., Kibici, Y., İlbeyli, N., Gürcan,
S.,2011. The investigation of mineralogical and chemical alteration indices in Karacaören
(Sivrihisar, Eskişehir) granites. European Clay Conference, EUROCLAY 2011, 259, 26 June01 July 2011, Antalya-TURKEY. (Poster presentation)
ULUSAL MAKALELER
Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale
Nuhoğlu, İ., Aydın, A., Çınar, M., Demirbilek, M., 2008. “Rahmanlar Köyü (SelendiManisa) Cu-Pb-Zn Cevherleşmesi ve Flotasyon ile Zenginleştirilmesi”, Dumlupınar
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Sayı 17, 73-90, 2008.
Demirbilek, M., Topal, İ., Akçakoca, H., Uz, V., Işık, İ., 2006. "Kütahya-Ilıca Bölgesi
Ratyolarit Kayacının Doğaltaş Sektöründe Kullanılabilirliği", Dumlupınar Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Sayı 11, 115-131, 2006.
Uz, V., Işık, İ., Özdağ, H., Demirbilek, F., Demirbilek, M., 2006. "Tuğla Kiremit Üretiminde
Vakumlu Şekillendirmenin Kilin Plastiklik ve Kurutma Davranışlarına Etkisinin Ön
Araştırması", Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Sayı 12, 105-116,
2006.
ULUSAL BİLDİRİLER
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü
sunum, özet metin olarak yayınlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
İlbeyli, N., Demirbilek, M., Kibici, Y. 2014. Geç Paleozoyik Yaşlı Söğüt Plütonunun
Petrojenezi (Bilecik-Eskişehir): Paleozoik Granitlerin Kökeni İçin İmplikasyonlar. VI. Ulusal
Jeokimya Sempozyumu, , 14-17 Mayıs 2014, Mersin.
Toygar, Ö., Demirbilek, M., Sendir, H., Mutlu, H. 2014. Kaymaz (Eskişehir) Altın Yatağının
Jeokimyası. VI. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, , 14-17 Mayıs 2014, Mersin.
Demirbilek, M., Mutlu, H., Sarıiz, K. ve Kibici, Y. 2014. Günyüzü, Sivrihisar, Kaymaz,
Topkaya ve Yürükkaracaören (Tavşanlı Zonu, KB Anadolu) Bölgelerindeki Erken-Orta
Eosen Yaşlı Granitik Kütlelerin Mineral ve Tüm Kayaç Jeokimyası, VI. Ulusal Jeokimya
Sempozyumu, ,14-17 Mayıs 2014, Mersin.
Orhan, A., Mutlu, H., Demirbilek, M. 2014. Kozbudaklar Şeelit Skarn Plütonunun
Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri (Bursa, Batı Anadolu) ve Dünyadaki Sakarn Plütonları
İle Karşılaştırılması, VI. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, ,14-17 Mayıs 2014, Mersin.
Toygar, Ö., Demirbilek, M., Sendir, H., Mutlu, H. 2014. Kaymaz Altın Yatağının (Eskişehir)
Jeokimyası: İlk Bulgular, 67. Jeoloji Kurultayı, , 14-18 Nisan 2014, Ankara. (Poster)
Orhan, A., Demirbilek, M., Mutlu, H. 2014. Kozbudaklar (Bursa, Batı Anadolu) Şeelit Skarn
Yatağının Mineralojik ve Jeokimyasal Karakteristikleri, 67. Jeoloji Kurultayı, , 14-18 Nisan
2014, Ankara.
İlbeyli, N., Kibici, Y., Demirbilek, M., 2013. Orta, Batı ve Kuzey Anadolu’da Bulunan
Granitik Kayaçlardaki Radyoaktif Element İçeriklerinin (ICP-MS) Karşılaştırılması: 2. Tıbbı
Jeoloji Çalıştayı, Bildiriler Kitabı, 337-338, 4-6 Aralık 2013, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
(Poster)
Demirbilek, M. ve Mutlu, H., 2012. Tavşanlı zonu granitoyidlerinin radyometrik ve duraylı
izotop jeokimyası: V. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, 9-10, 23-25 Mayıs 2012, Denizli.
(Sözlü sunum)
Bağcı, M., Kibici, Y., Demirbilek, M., İlbeyli, N. ve Yıldız, A., 2012. Günyüzü
granitoyidinin petrografik, jeokimyasal ve jeokronolojik (Rb/Sr) özellikleri (Sivrihisar,
Eskişehir): V. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, 17-18, 23-25 Mayıs 2012, Denizli. (Sözlü
sunum)
Demirbilek, M. ve Mutlu, H., 2012. Tavşanlı zonu Eosen granitoyidleri ile ilişkili
mafik/felsik magmatik anklavların (Mma) mineraloji, petrografi ve tüm-kayaç jeokimyası: 65.
Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı, 364-365, 02-06 Nisan 2012, MTA Genel
Müdürlüğü, Kültür Sitesi, Ankara. (Sözlü sunum)
Demirbilek, M. ve Mutlu, H., 2011. Tavşanlı zonu (Günyüzü, Sivrihisar, Kaymaz)
granitoyidlerinin mineralojik ve jeokimyasal özellikleri: Bildiri özleri kitabı, 64. Türkiye
Jeoloji Kurultayı, 146, 25-29 Nisan 2011, Ankara. (Sözlü sumum)
Bağcı, M., Yıldız, A., Kibici, Y., İlbeyli, N., Demirbilek, M., Gürcan, S. ve Dumlupunar, İ.,
2011. Günyüzü (Sivrihisar, Eskişehir) granitlerinin petrografisi ve fiziko-mekanik
özelliklerinin incelenmesi: Bildiri özleri kitabı, 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 248, 25-29
Nisan 2011, Ankara. (Sözlü sunum)
Demirbilek, M., Aydın, Y., Kibici, Y., 2010. "Ilıca-Beşçam (Kütahya) Bölgesi Manyezit
Cevherleşmesi ve Jeolojisi", 35. Yıl Jeoloji Sempozyumu (35th Anniversary Geology
Symposium), 96-97, 4-7 Ekim 2010, KONYA. (Sözlü sumum)
Güngör, C., Ulukol, H., Demirbilek, M., Ayday, C., Kibici, Y., 2008. “Orta Sakarya Havzası
Granitoidlerinin Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin CBS İle Yorumlanması”, I.Ulusal
Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu (JEOUZAL-I), Bildiriler Kitabı, 33-34, Cumhuriyet
Üniversitesi, 22-23 Mayıs 2008, SİVAS. (Sözlü sunum)
Kibici, Y., Demirbilek, M., 2008. “Eskişehir Yöresi Maden ve Doğaltaş Yatakları”,
TMMOB Eskişehir Kent Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, VIII. Oturum, 236-246, 28-29
Şubat 2008, Eskişehir. (Sözlü sumum)
ARAŞTIRMA PROJELERİ
Ulusal kurum ve kuruluşlarca desteklenen projelerde görev almak
Orhan, A., Demirbilek, M., (Araştırmacı) Mutlu, H., (Danışman), (2012). TÜBİTAK Projesi
"Topuk Plütonu ile ilişkili skarn yataklarının (Bursa, Batı Anadolu) mineralojik, jeokimyasal
ve kökensel incelemesi", Proje No: 111Y289 (2012-Devam ediyor) (Proje Yürütücüsü: Yrd.
Doç. Dr. Ayşe Orhan)
Ediz, İ.G., Eraslan, K., Aykul, H., Akçakoca, H., Demirbilek, M., Yuvka, Ş., (2006). "Çözelti
Madenciliğinin ETİ Kırka Bor İşletme Sahasına Uygulanabilirliğinin Ön Araştırması ve
Jeolojik Modellemesi", BOREN Araştırma Projesi, Proje No: BOREN-2006-11-Ç10-14
(2006-2008) (Proje Yürütücücü: Prof. Dr. İ. Göktay Ediz)
Üniversite bilimsel araştırma projelerinde (BAP) görev almak
İlbeyli, N., Demirbilek, M., (Araştırmacı) Kılıç, S., (2013). "Orta Sakarya Zonu’nun Temelini
Oluşturan Geç Paleozoik Yaşlı Söğüt (Eskişehir-Bilecik) Plütonik Kayaçların MineralojikPetrografik ve Jeokimyasal Özellikleri", Akdeniz Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri,
Proje No: 2013.01.0102.004 (2013-Devam ediyor) (Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Nurdane
İLBEYLİ)
Mutlu, H., Sendir, H., Demirbilek, M., (Araştırmacı), Toygar, Ö., (2012). "Kaymaz
(Eskişehir) Altın Yatağının Oluşumu Üzerine Jeokimyasal ve İzotopik Sınırlamalar",
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No:2012-27 (2012Devam ediyor) (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Halim MUTLU)
Orhan, A., Demirbilek, M., (Araştırmacı) (2012). "Kapodakya Bölgesi (Nevşehir) Plütonik
Kayaçların Mineralojik, Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi", Nevşehir
Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, NEÜ BAP Proje No: 2012/3 (2012-Devam ediyor)
(Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç.Dr. Ayşe Orhan)
Sarıiz, K., Mutlu, H., Demirbilek, M., (2010). "Günyüzü, Sivrihisar ve Kaymaz (Eskişehir)
Çevresindeki Plütonik Kayaçların Mineralojik, Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin
İncelenmesi", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri ,Proje No:
2010/15019, (2010-2012) (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Kadir Sarıiz)
Bağcı, M.,Yıldız, A., Kibici, Y., Demirbilek, M., Dumlupınar, İ., (2008). “Sivrihisar
(Günyüzü) Derinlik kayaçlarının Mineralojisi, İzotop Jeokimyası ve Fiziko-mekanik
özelliklerinin araştırılması”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje
No: 08.ISCMYO.01, (2008-2010) (Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Metin Bağcı)
Akçakoca, H., Topal, İ., Demirbilek, M., (Araştırmacı) (2007). "Kırdar Kırmataş Ocağında
Süreç İyileştirme ve Süreç Yönetim Modeli Kurulması", Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projeleri, Proje No: 2007-12, (2007-2009) (Proje Yürütücücü: Doç. Dr. Hamdi
Akçakoca)
Nuhoğlu, İ., Demirbilek, M., (2005). “Ilıca-Sobran (Kütahya) Bölgesinin Jeolojisi ve
Tektoniğinin İncelenmesi”, Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No:
2005-4 (Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. İlyas Nuhoğlu)
Uysal, Ö., Apraz, E., Yuvka, Ş., Topal, İ., Demirbilek, M., Ören, Ö., (2005). “Dilim
kalınlığının Patlatma Kaynaklı Yer Sarsıntıları ve Saha Sabitleri Üzerindeki Etkisinin
Araştırılması”, Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2005-3,
(2005-2008) (Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Önder Uysal)
Download

Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMİRBİLEK