BERMAD Řízení pracovního tlaku
Water Control Solutions
BERMAD Waterworks
Příručka použití
Řízení pracovního tlaku
Základy pro efektivní řešení úniků
Úvod
Ve Velké Británii a několika dalších zemích bylo během minimálně 25 let sledováno, že tlak má zásadní vliv na průměrné
hodnoty ztrát vdistribučním systému a tento vliv je znatelně větší než teoretický poměr mezi tlakem P a výtokového množství
Q skrze otvor (P se mění s Q0.5). Ale bohužel vmnoha dalších zemích a zařízeních je řízení tlaku považováno za okrajovou
záležitost není vsouvislosti se ztrátami vody řešeno vůbec.
Nyní už je však dokonce stále se zvyšující počet zemí a zařízení které považují dobrý systém řízení pracovního tlaku za
základ pro kvalitní řešení ztrát i infrastruktury. Váha nyní dostupných důkazů a stále se zvyšující spolehlivost technických
a ekonomických předpovědí je taková že pro progresivní systémy si dále nemůžeme dovolit ignorovat zjištěné údaje o
metodě řízení tlaků vtěchto systémech.
Řízení pracovního tlaku pro snižování úniků vody, ve své nejširší podstatě, může být definováno jako „Praxe pro řízení
tlakových systémů pro optimální úrovně servisů zajišťujících dostatečné a efektivní zásobování legitimních uživatelů a
spotřebitelů díky snižování nepotřebných přetlaků a eliminaci krátkodobých a chybných opatření které mohou vdistribuční
síti vést ke zbytečným ztrátám“.
Seskupení cílů je zaznačeno do diagramu se čtyřmi aspekty řešení skutečných ztrát; Obrázek 1 ukazuje, že Řízení tlaků
má zároveň majoritní vliv na ostatní složky, takže redukce přebytečných tlaků a pulzů obvykle snižuje počet nových
úniků – někdy výrazným podílem - zčehož plyne:
Snížení počtu ohlášených trhlin, nižší náklady na opravy, kratší poruchové časy, snížení rezerv na opravy
Snížení počtu nehlášených trhlin, nižší poměr nárůstu nehlášených úniků, nižší četnost zásahů, nižší ekonomická hodnota
nehlášených úniků, méně celoročních zásahů a nákladů na opravy
Snížení investic do hlavních a rozvodných sítí a do jejich obměny, jestliže jsou kriteria postavena na výměně v „X“ případech
trhlin na „Y“ km potrubí během „Z“ roků.
Řízení
tlaků
Zlepšení
času pro
opravu
úniků
Neodvratitelné
reálné
ztráty
Ekonomická
hodnota
skutečných ztrát
Aktivní
odhalení
úniků
Skutečný současný
roční objem ztrát
Řízení
infrastruktury
Obrázek 1: Čtyři aspekty řešení úniků podle IWA WLTF
Řízení pracovního tlaku
Řízení pracovního tlaku pro snižování úniků vody, ve své nejširší podstatě, může být definováno jako praxe pro řízení
tlakových systémů pro optimální úrovně servisů zajišťujících dostatečné a efektivní zásobování legitimních uživatelů a
spotřebitelů díky snižování nepotřebných přetlaků a eliminaci krátkodobých a chybných opatření které mohou vdistribuční
síti vést ke zbytečným ztrátám.
Řízení tlaku se vmnoha případech nejenže týká skutečných ztrát ale bývá přímo nejúčinnějším nástrojem pro prokazatelné
snížení těchto ztrát.
Programy řízení tlaku mají často pozitivní dopad na zjevné snížení ztrát a obnovení výnosů, zvláště vsouvislosti srozkrádáním
a nepovoleným neplaceným odběrem.
Tam kde mají zákazníci zakryté nádrže, tam řízení tlaku často zvyšuje efektivitu kulových kohoutů-uzávěrů a zvyšuje
přesnost měření tím že sníží dobu trvání extrémně nízkých průtoků (tzv. „ocásky“ kulových kohoutů) které některé typy
průtokoměrů nejsou schopny změřit. (Thornton, Leakage2005)
BERMAD Waterworks
900 Series
Model WD-920-4T-M0
Redukční ventil
s vodoměrem
selektronickým více
úrovňovým nastavením
(pneumatickým) řízený řídicí
jednotkou Modulo.
Redukční ventil Model WD-920-4T má integrovaný
vodoměr typu,Woltman.
Je vybaven unikátní více úrovňovou pneumatickou
řídicí jednotkou (MSPC) která komunikuje sjednotkou
Modulo změnou nastavení pilota na základě
naprogramovaných funkcí času a průtoku.
Vybavení a výhody
Funkce
■
Řídicí jednotka Modulo [1] stále přijímá hodnoty průtoku a
Integrovaný redukční ventil „Vše v jednom“
❑
■
■
Šetří prostor, náklady a údržbu
výstupního tlaku [2] [3] a vysílá pneumatický tlak do jednotky
Hydraulické řízení tlaku
MSPC [4] která mění nastavení hodnoty pilota podle funkce
❑
pohon od tlaku vpotrubí
tlak-průtok nebo tlak-čas.
❑
ochrana na výstupu i při nulovém odběru
Pilot [5] velí průtokoměru aby přiškrtil pokud výstupní tlak
Magnetický pohon svakuově těsným registrem
stoupá nad hodnotu nastavenou na pilotu a naopak aby se
❑
převodový mechanismus mimo vodní médium
otevíral při poklesu od nastaveného tlaku.
❑
jazýčkový spínač a opticko-pulzně generované
Standardní PDA [6] umožňuje programování a snímání dat.
signály
❑
■
■
❑
snížení potřebných přímých linií
❑
vyšší přesnost při vertikální instalaci
[1]
[5]
[6]
Kalibrace měřeného průtoku
❑
■
rozšířené měřicí hodnoty
Vnitřní vtokové a výtokové usměrňovače
vysoká přesnost měření
[4]
Snadné ovládání
❑
Jednoduché nastavení tlaku
❑
Jednoduchá inspekce a servis vpotrubí
❑
Jednoduché přidání řídicích prvků
Uživatelská příručka
■
Regulační tlakový systém
■
Řízení tlaku a úniků
■
Měření množství a průtoku vody
[2]
[3]
BERMAD Waterworks
700ES Series
Model WD-720-ES-4T
Dynamický
redukční ventil
selektronickým více
úrovňovým nastavením
(pneumatickým) řízený řídicí
jednotkou Modulo.
Model WD-720-ES-4T je dynamický redukční ventil.
Je vybaven unikátní více úrovňovou pneumatickou
řídicí jednotkou (MSPC) která komunikuje sjednotkou
Modulo změnou nastavení pilota na základě
naprogramovaných funkcí času a průtoku.
Vybavení a výhody
Funkce
■
Řídicí jednotka Modulo [1] stále přijímá hodnoty průtoku a
■
■
■
Hydraulické řízení tlaku
❑
pohon od tlaku vpotrubí
výstupního tlaku [2] [3] a vysílá pneumatický tlak do jednotky
❑
ochrana na výstupu i při nulovém odběru
MSPC [4] která mění nastavení hodnoty pilota podle funkce
Snadné ovládání
tlak-průtok nebo tlak-čas.
❑
Jednoduché nastavení tlaku
Pilot [5] velí průtokoměru aby přiškrtil pokud výstupní tlak
❑
Jednoduchá inspekce a servis vpotrubí
stoupá nad hodnotu nastavenou na pilotu a naopak aby se
❑
Jednoduché přidání řídicích prvků
otevíral při poklesu od nastaveného tlaku.
Navržen pro nejtěžší podmínky
❑
Vynikající anti-kavitační vlastnosti
❑
Tichý provoz vhodný pro obytné budovy
❑
Široký rozsah průtoků
❑
Vysoká stabilita a přesnost
Standardní PDA [6] umožňuje programování a snímání dat.
[5]
[1]
[6]
Dvojkomorová konstrukce
❑
Jemná reakce ventilu
❑
Ochranná membrána
■
Flexibilní konstrukce – snadné přidání prvků
■
Plný průměr bez omezení – volný průtok
■
Škrticí zátka tvaru V –i malé průtoky stabilní
■
Servis vzabudovaném stavu– snadná údržba
Uživatelská příručka
■
Regulační tlakový systém
■
Řízení tlaku a úniků
[4]
[2]
[3]
BERMAD Waterworks
Příručka
Příručka
použití
použití
Bermad – řešení regulace tlaku
Dobře vyřešené řízení tlaku může významně zredukovat nejenom objem skutečných ztrát ale rovněž náklady na údržbu
díky snížení případů prasklin a současně stím prodloužit životnost systému.
Dznamický red. ventil WD-720-4T-ES-VI
Běžný red. ventil WD-720-ES-NVI
P
P
P
T
T
Běžné red. ventily jsou nastaveny kudržování konstantního
sníženého výstupního tlaku zajišťujícího dostatečný tlak
vkritickém bodě systému během nejvyšší spotřeby
(kdy ztráty třením vpotrubí jsou nejvyšší) .
Šedé plochy vdiagramu znázorňují hodiny a výšku tlaků
vyšších než je potřeba.
Řízení funkce průtoku
Sběr dat a analýza hodnot parametrů zdistribuční sítě
umožní firmě reálné nastavení tlaků vsystému podle
požadavků. Snímače průtoku a tlaku průběžně přenáší
údaje do řídicí jednotky,která reguluje
Model WD-4T-ES-VI podle předem nastavené funkce.
Řdicí program může být měněn přenosným nebo
kapesním PC, SMS nebo jinou vhodnou komunikační
metodou.
Řízení funkce času
Redukční ventil Model WD-720-45-ES-VI sintegrovanou
řídicí jednotkou BE-PRV-DL je navržen tak že udržuje
dvě hodnoty nastaveného redukovaného tlaku. Jednotka
BE-PRV-DL je naprogramována tak že spíná mezi
dvěma řídicími ventily a mění nastavené hodnoty
redukovaných tlaků. Jednotka BE-PRV-DL může být
nastavena dle požadovaných dnů, ročních období,
stejně tak i základní tlak a údaje průtoku.
P
T
T
Dynamický red. ventil model WD-ES-4T-V sintegrovaným
řízením tlaku je navržen tak aby průběžně opravoval
nastavenou hodnotu na základě momentální potřeby a/nebo
minimálního požadovaného tlaku vkritickém bodě systému.
Výsledkem je že průměrný tlak vsíti se dramaticky sníží,
sníží se i ztráty, trhliny, náklady na údržbu a energii. Šedé
plochy vdiagramu znázorňují hodiny a hodnoty
snížení úniků.
studi[o]z
BERMAD
Water Control Solutions
BERMAD
Waterworks
BERMAD
Fire Protection
BERMAD
Petroleum
BERMAD
Agriculture
BERMAD
Gardening
ALFA ARMATURA s.r.o.
Brněnská 3033/40
695 20 Hodonín, CZ
www.alfa-armatura.cz
Tel: +420-606-750-710
Fax: +420-518-322-556
[email protected] • www.bermad.com
T h e i n f o r m a t i o n h e re i n i s s u b j e c t t o c h a n g e w i t h o u t n o t i c e . B E R M A D s h a l l n o t b e h e l d l i a b l e f o r a n y e r ro r s . A l l r i g h t s re s e r v e d .
© Copyright by BERMAD.
PEXWZ01 07
Download

BERMAD Řízení pracovního tlaku